Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


FOR IJSE IN 
READING ROOM ONLY THE UNIYERSITY 

OF ILLINOIS 

LIBRARY 
015.4-38 BibUoc^. T^oorn ILLINOIS LIBRARY 

AT URBANA-CHAMPAIGN 

SLAVIC .V I *o©>< X ■:•' K. ESTREICHER. 
/- KRAKÓW 

DRUKARNIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
pod zarządem Józefa Filipowskiego. 

1912. \ \ 


CZĘŚĆ III. 

(Obejmująca druki stóleci XV— XVIII 
w układzie abecadłowym). CZĘŚCI III TOM XIII: LITERA P-Pom. KRAKÓW. 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYfETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem Józefa Filipowskiego. 

1912. IBLIOGRAFIA POLS KAROLA ESTREICHERA. OGÓLNEGO ZBIORU TOM XXIV. Wydał STANISŁAW ESTREICHER. Nakładem Akademii Umiejętności. KRAKÓW 

CZCIONKAMI DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

pod zarządem Józefa Filipowskiego. 

1912. ^ 


Oddając obecnie na użytek publiczny tom XXIV Bibliografii, ukazujący 
się w niecałe dwa lata po poprzednim, pragnę przedewszystkiem podziękować tym 
licznym życzliwym współpracownikom dzieła, którzy nadesłali mi w ciągu druku 
mniej lub więcej obszerne uzupełnienia. 

Na pierwszem miejscu wymieniam tu p. Dra B. Erzepkiego, którego uprzej- 
mości zawdzięczam opis tych kilkuset nieznanych druków, przeważnie z końca 
XVni wieku, jakie złożyły się na główną część Dodatków i Uzupełnień. Po- 
chodzą one z jednego z magnackich zbiorów Wielkopolski, a obecnie stanowią 
własność biblioteki poznańskiego Towarzystwa Nauk. — X. Dr. Trzciński na- 
desłał do tomu obecnego obfity spis druków, znajdujących się w bibliotece 
seminaryum gnieźnieńskiego, a uważny czytelnik spostrzeże niewątpliwie przy 
przeglądaniu tego tomu, ile dzieł cennych i skądmąd nieznanych lub mało 
znanych tam się kryje. Prof. Łoś dostarczył mi wiadomości o kilkudziesięciu 
drukach z bibliotek szwedzkich, których opis nie wejdzie do przygotowującego 
się sprawozdania o ekspedycyi szwedzkiej. Na nieznane lub znane, lecz do- 
nioślejsze, nabytki biblioteki Jagiellońskiej zwracał mi uwagę p. kustosz Ko- 
rzeniowski; z biblioteki Ossolińskich nadsyłali mi częste wiadomości pp. Dr. 
Bernacki i J. Zaleski. Pan A. Fischer we Lwowie nadesłał mi spisy dzieł, znaj- 
dujących się w bibl. Baworowskich , dzięki czemu zbiór ten, tak mało dotąd 
znany, został w niniejszym tomie szerzej uwzględniony. Pan Wł. Baran ułatwił 
mi korzystanie ze spisanych świeżo, a w dotychczasowem wydawnictwie jeszcze 
nieuwzględnionych zasobów biblioteki Czartoryskich, wskutek czego ogromna 
^ liczba nowych tytułów przybyła do Bibliografii, a również niektórych niedosta- 
. tecznie dotąd znanych dzieł mogły się znaleść lepsze opisy. Jak poprzednio, tak 
'^ i teraz, hr. Róża i Benedykt Tyszkiewiczowie nadsyłali mi dla opracowania i włą- 
^■) czenia do Bibliografii wzorowy, niezwykle starannie założony i prowadzony ka- 
^ talog druków, znajdujących się w księgozbiorze Czerwonego Dworu. Garść uzu- 
< pełnień dorzucili p. Zdrojewski w Krakowie, p. A. Woyde w Warszawie i p. W. 
^ Baran (z biblioteki Popielów). Jeśli jeszcze dodam, że dla przyszłego tomu — 
^ w miarę druku jego arkuszy — mam obietnicę kontroli i uzupełnień ze strony czci- 
^ godnego dyrektora biblioteki Kórnickiej, oraz że w ostatniej chwiU uzyskałem od 
c* X. prof. A. Wyrzykowskiego spis druków, znajdujących się w bibliotece semi- 
^^ic^naryum sandomirskiego, z którego już w następnym tomie skorzystam, to tem- 
^ samem wyczerpię listę wszystkich tych osób, którym pragnę tu złożyć podzię- 
' kowanie. 

'^ Ostatni tom, wydany przeze mnie, omówił bardzo życzliwie w Pamiętniku 

^ literackim prof. Brtickner. Prawie wszystkie wytknięte przezeń braki i podnie- 
sione wątpliwości spożytowałem w dopełnieniach, zamieszczonych tutaj na końcu. ^ 690817 VI 

Prof. Bruckner wyraża nadto życzenie większego uwzględnienia rzeczy pol- 
kich, przechowywanych w bibUotekach rossyjskich (zwłaszcza petersburskiej) 
i niemieckich. Co do pierwszego, to zwróciłem już na to uwagę przy konfe- 
rencyach, jakie odbywałem w r. 1908 z zarządem Akademii przy objęciu dal- 
szego wydawnictwa Bibliografii — i być może, że niebawem znajdzie się na 
to, przynajmniej co do biblioteki cesarskiej w Petersburgu, pewna rada. Gdy- 
byż to byio jeszcze kogo o zbiory wileńskie uprosić! — Go do drugiego ży- 
czenia, to również uznaję zupełnie jak największą jego słuszność. Niewątphwie 
nie znamy dostatecznie zasobów druków polskich, zgromadzonych w bibliote- 
kach Królewca, Wrocławia i Gdańska *), Wiednia, Lipska i Drezna, Berlma lub 
Monachium, które od czasu pruf. Wierzbowskiego, badającego je ze względu 
na wiek XVI, nie gościły polskiego bibliografa. Badacze, pracujący w nich 
głównie dla celów historycznych lub literackich, jak np. X. Warmiński lub 
sam prof. Briickner, wynosili z nich zawsze obfity plon nieznanych lub nie- 
dostatecznie opisanych druków. Tylu literacko wykształconych Polaków znaj- 
duje się rozprószonych po większych ogniskach kultury niemieckiej, — może 
życzenie, wypowiedziane przez znakomitego znawcę naszej literatury, trafi do 
jakiegoś pracownika, któryby podjął się katalogowania dzieł polskich. Przykład 
p. St. Michalskiego, który w warszawskim Przeglądzie bibliotecznym podał w r. 
1909 wiadomość o rzeczach polskich w bibliotece bodlejańskiej, poucza, ile 
nieraz cennych dla nas druków posiadają obce i napozór dalekie nam 
książnice zagraniczne; cóż dopiero należy się spodziewać po tyle bliższych nie- 
mieckich! Posiadamy istotną powódź monografii i impressyi literackich, zwłaszcza 
ze względu na ostatnie czasy naszej literatury — gdybyż choć część zatopionej 
tam dobrej woli i pracy zwróciła się w kierunku realnym i podstawowym dla 
wszelkich badań, obliczonych na dalszą metę, w kierunku zbierania i rejestro- 
wania materyału. 

Równocześnie z postępującym naprzód drukiem zużytkowuję prace histo- 
ryczne i historyczno-literackie pojawiające się u nas. Tem tłomaczy się także 
znaczna objętość dopełnień. Żałuję, że ze względu na ukończony druk tomu nie 
mogłem spożytkować ostatniej pracy Wł. Smoleńskiego, która tyle nieznanych 
wiadomości o publicystach- anonimach z epoki Sejmu Czteroletniego przyniosła. 
Byłoby to oszczędziło obecnemu tomowi niejednej niedokładności. Stanisław Estreicher. *) Kilkaset polskich druków biblioteki miejskiej w Gdańsku zdołałem zanotować pod- 
czas mego pobytu w sierpniu 1910, jest też ona stosunkowo częściej cytowana w obecnym 
tomie. p. p- J. p. P. [Druk, w którym wyrazy zaczy- 
nają się od P. ob. Krzanowski A. M.; 
Philippica pneumatis poli partu pro- 
creata, 1728]. 

P. La Marquise. L'Horamage des 
Dieux, Bouąuet dramatique, dódió a Son 
Excellence Monsieur le Comte Wiel- 
horski, Grand Maitre d'Hotel du Grand 
Dnche de Lithuanie, Chevalier de TAi- 
g\e Blanc et de Wirtemberg, Starostę 
de Kamienieck, etc. etc. etc. Pour le 
jour de S. Michel, son Patron, Par Ma- 
dame la Marquise de la P**. A Horo- 
chow. 1777. w 8ce, k. 3 nlb. str. 46 
i k. 1. 

Dyalog dramatyczny jest prozą. Na str. 4:4: 
nuty w tekście. Kończy wiersz na jednej 
stronie. Jagiell. 

P. Uwagi francuzkiemu narodowi 
ob. Necker (Pinabel 1792). 

P. A. ob. Dawid (Psalm XLV, 1556). 

Chlebowski w Pam. lit. 1904 str. 413. 

P. A. ob. Dobracki M. (Spracbkunst 
1669) — Popławski (Zbiór materyi 
1774). 

P. A. G. ob. Tessin Karol G. (Listy 
pewnego starca 1751). 

P. C. Sarmata. Contra Chiliasticbon 
pro Lyporaano scriptum. Excussum in 
Monte Coelo anno a Christo incarnato 
N.D.LYIIL (1558). w 4ce, k. 4. 

Wymierzone przeciw Royzłuszowi (obacz). — 

Ob. też: Alitophilna (tom XII str. 117), 

oraz Trzecieski And. — Bruckner Rej 

str. 85. 

Wierzbo w. III 2315. Akad. Umiej. 

P. F. X. Elementarz dla płci męskiey 

nowym sposobem i użytecznym uło- żony przez X. F. P. Łowicz 1777. 
w 8ce. 

Autor może Fr. Paprocki, bo w tym roku 
inne dzieła w Łowiczu drukował. 

P. F. L. ob. Description de Poloigne 

(1575). 

P. F. H. K. M. ob. Podoski Franc. 
Hr. kaszt. Mazow. 

P. G. Epitre sur les eaux minerales 
de Spa et le genre de vie de cet en- 
droit celebrę par Mr. G. P. traduite 
du Polonais. A Breslaw 1776. w Sce, 
str. 27. 

Dedykacya do Ignacego Potockiego. Wiersz 
polski z przekładem prozą francuzką. Wi- 
docznie wiersz składany przez zecera cu- 
dzoziemca, bo błędów ilość nadmierna, 
tak że nie można nieraz rozumieć, ani 
czytać. Korekty widocznie nie było. Od 
str. 17 wiersz francuski przez D. Q: Pa- 
raphrase de TEpitre Polonois a lgnące 
Potocki. Branic. — Jagitll. 

P. G. Z okoliczności oddaney buławy 
polney koronney J. W. Sewerynowi 
Rzewuskiemu Staroście Stuleńskiemu, 
Dolińskiemu etc. przy odieździe iego 
z Warszawy do Stulna wiersz. (1774?). 
w 4ce, str. 4. Branic. 

P. G. Soc. Jesu ob Rzewuski Wacław 
(Psalm 1773). 

P. H. P. W. ob. Obiad postny (1653, 
1648) — Uciechy lepsze (1655). 

P. J. Vstawy prawa polskiego na- 
potrzebnieysze. krótko z łacińskich wy- 
brane, na polski ięzyk dla wszelkiego 
człowieka prostego, a prawo wiedzieć 
potrzebuiącego, przełożone. J. P. Roku 
pańskiego 1563. w 4ce, k. 79. 

1 p. J. p. o. Ob. Piwko .1. 
Wierzbows. I 244. 

P. J. Stanisławowi Małachowskiemu 
Marszałkowi Konfederacji i Seymu 
uwielbienie. Wiersz z łacińskiego prze- 
łożony, w 4ce. Branic. 

P. J. dziekan winnicki. List. Dzie- 
kana Winnickiego do JW. JMC. Pana 
Stanisława Szczęsnego Potockiego. W 
Winnicy dnia 29 maja 1792 roku pi- 
sany. B. w. m. w 4ce, Ic. 2. 

Odpisuje na otrzymany list. Powiada, że 
żyje 70 lat i doczekał się, że Potocki na- 
mawia g-o do zbrodni, iżby przysiągł na 
obalenie ustawy H maja. Mówi, że znał 
go dzieckiem i wiele obiecywał sobie po 
nim, a teraz naród go przeklina. Podpisał 
się: od lat 26 jego przyjaciel. Jagiell. 

— ob. Goldoni (Dziwak 1785) — 
Mieroszewski Christophorus (1671). 

P. J. D. Comte de Varsovie ob. Re- 
veries (1789). 

P. J. X. P. K. K. ob. Piotrowski Jan 
Józef Prebendarz Kijows. (1781). 

P. Wl. Rok Trybunalski wieczney 
pamiątki godny. Który o znieważenie 
Trybunalskiey powagi, Ichmośó PP. De- 
putaci ministrom heretyckim w Lu- 
blinie na Synod zebranym, w roku 1623, 
w Wigilią ŚS. Piotra i Pawła, przez 
instygatora swego dali. Jakich schadzek 
aby na potym nie bywało, iako i to 
żeby więcey szkół albo zborów here- 
tyckich w Lublinie nie budowano: de- 
kretem Sucessorowie przeszłych IchM. 
PP. Deputaci w roku 1624. chwalebnie 
utwierdzili. Oboia ta sprawa zaraz na 
on czas opisana, a teraz w drug (tak) 
podana przez M. P. na ten czas Stu- 
denta Lubelskiego, wydana, w Krako- 
wie roku p. 1625 drukowana, w 4ce, 
4 arkusze. 

Na odwr. str. tyt. przedmowa do panów Try- 
bunalistów obojga stanu wierszem pol. 

Jest tu zbiór rozmaitych żartów, anegdot 
i bajek na zbory ewangelickie. 

Krasiń. — Ossol. — Uniw. lwów. — Warsz. uniw. P. M. Rozmowa o Konfederacyi ob. 
M. P. 

P. M. Ad Caesaream Majestatem 
projectiones pro bono Majestatis et No- 
bilitatis in Gallicia sub nomine Joannis Podsciwski per M. P. nobilem Polo- 
num Galiciensem factae 1782. Ob.: 
Podsciwski Jan. 

P. M. K(apłan?) B(orem.). Nabożeń- 
stwo do Pana Jezusa Boremelskiego 
wielkiemi słynącego cudami dla uda- 
jących się pobożnie do tego obrazu do- 
statecznie zebrane i do druku podane 
Roku pańskiego 1776. 

— Toż:... Powtórnie przedrukowane 
1782. Poczajów, druk. 00. Bazylianów, 
w 8ce, karta tyt., 3 k. dedyk., ark. nlb. F, i 1 ryc. Dedykacya do Czackich strażnikowstwa Ko- 

ronn, (ona z XX. Sanguszków). — Cudowny 

obraz zjawił się w r. 1773. Jagiell. 

P. M. Historia o Starem y Młodem 
Tobiaszu Mianowicie Młodem Pacholę- 
tom ku osobliwemu Zachęcaniu do wy- 
rządzania wszelakich Dziećinskich po- 
sług Rodzicom ich. w Gdańsku. Dru- 
kował Dawid Fridrich Rhet 1693. 
w 4ce, str. 104 liczb. 

Druk gocki, z wyjątkiem str. 5 — 8, tłoczo- 
nych łacińską kursywą. W egz. Ossol. 
brak końca. Na karcie tytułowej drzewo- 
ryt, przedstawiający główkę skrzydlatego 
aniołka. W przedmowie, podpisanej lite- 
rami M. P. zaznaczono, że ta ^Historya" 
nie była wystawiana: „Już temu kilka lat 
minęło, jako ta Hystorya przez wyćwy- 
czone O.soby do każdego Aktu, mianowicie 
Żaczki kochankom .Jeżyka Polskiego, miała 
bydz reprezentowana, poniewasz ale różne 
Condycye y przypadające zabawy do wy- 
konania przedsięwziętej prace Czaru ko- 
niecznie pozwolić nie chciały. Y luboć też 
(iako wiec mówię) niemasz przez co szyje 
łamać, to jest: żeby się co w niey znay- 
dowało takowego, coby Krasoraownego Po- 
laka udelectować mogło, tylko dogadzając 
młodem ludziom y niektórym znajomym 
y Przyjacielem życzliwym, którym ta Hy- 
storya już wiadoma była, tedy na ich 
perswazyą y pilne żądanie teraz do druku 
podał w dzień S. Bartłomieja M. P.". 
Windakiewicz Teatr ludowy str. 123 -- po- 
wołując się na Boltego — twierdzi, że 
komedya ta była grana. — Sztuka ta, 
napisana wierszem lichym, podzielona jest 
na akty. Obok osób z historyi .świętej, 
w 2im akcie wchodzi także i niedźwiedź. 
~ Juszyń. I 318. — Por. tom XVIII str. 
221. Ossol. 

P. M. A. Soc. Jesu ob. Albertinus F. 
(De Angelo 1663). 

P. 0. ob. Ostrowski Ferd. (Rr^boty 
1788). p. o. s. PAC. P. 0. S. ob. Piszących (1791). 

P. S. ob. Piotrowski Stan. (wiersz 
na Mich. Mniszcha). 

P. S. X. ob. Rozmowa pokutującego. 

P. T. Audachtsiibungen Eines Chri- 
sten fiir die Morgens und A])ends Zeit. 
Heilio-e Mess Beichte und Communion. 
Mehrentheils aus denen Psalmen Da- 
wid s gezogen. Vom Patre T. P. Soc. 
Jesu. Warschau, gedruckt in der ko- 
nigl. Buchdruckerei der Gesellschaft 

Jesu. w 8ce, Str. 46. Warez. Uniw. 

P. T. Trafił frant na franta kome- 
dya w piąciu aktach przez T P. Grana 
raz pierwszy na Teatrze Narodowym 
dnia 27. Sierpnia Roku 1785. Warszawa, 
u Piotra Dufour Konsybarza Nadwor- 
nego, drukarza J. K. Mci i Dyre- 
ktora drukarni P. Szkoły Rycersldey 
M.DCC.LXXXVI (1786). w 8ce, s. 166. 

CłSrtor. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

P. Z. w. P. ob. Rydzińska An. (Obi- 
cie 1627). 

Pa... Ga... ob. Bielslvi Marc. (Sprawa 
1569). 

PABLE Fryderyk. Wywody y obrona 
prawdziwe}^ Religii według Katolickich 
autorów. Przeciwko Atheuszom , Dei- 
stom, Mędrkom, Libertynom, Żj^d^m, 
Poganom, Bałwochwalcom, Niedowiar- 
kom; iako też Luteranom. Kalwinistom, 
Socynianom y wszystkim innym Od- 
szczepieńcom; od X. Fryderyka Pable 
S. J. w łacińskim ięzyku wydana. 
a teraz znowu nakładem J.W. Jmci X. 
Hrabi Jozefa Załuskiego Biskupa Ki- 
jowskiego przedrukowana, tłomaczenia 
X. M. P. W Warszawie w drukarni 
J. K. Mci y Rzeczypospolitey av Koli. 
Soc. Jesu 1773. w 8ce. k. 4 nlb. i str. 
146. 

Od str. 70 idzie: Obrona prawdziwej religij. 

Dedykuje Joz. Załuskiemu bisk. kijows. X. 
M. Pałucki P. K. K. 

Jocher 3010, 9931. Jag-iell. — Ossol. 

PABLENI Paul. Trauer-Gedicht.. Bar- 
bara Thuroviana, Henrici Frederi con- 
iux. Danzig 1638. w 4ce. 

Pabud (Yerordnung) ob. Karol XII 

(1700). Pabulum animae ob. Adamoyius 
Chryz. (Sotarevius Bar. 1700, 1706). 

(Pac). Pacowi ofiarowany w dzień 
imienin przez syna wiersz. (Wilno). 
1772. folio, k. 1. Czapski. 

Pac Andreas ob Pac Mikołaj An- 
drzej . 

Pac Antoni (I) ob. Odachowski Krz. 
(Wojna 1663). 

(Pac Antoni). Wiersz na Imieniny 
JW. JMci Pana Antoniego Paca Pisa- 
rza Wielkiego W. X. L. imieniem Kol- 
legium Wileńskiego Scholarum Piarum 
dnia 13 Czerwca r. 1763. w Wilnie 
w drukarni Sch. Piarum. folio. 1 ark. 

— ob. Izaak (Narratywa 1780) — 
Slizień Tadeusz (Kazanie 1774). 

Wolfif J. Pacowie str. 70. 

Pac Antonius Michael ob. Bartoszew- 
ski (Aestas aurea 1745). 

PAC Bonifacy i Kazimierz. Obraz 
Białeygłowy od Salomona Króla wy- 
chwaloney, w osobie Jaśnie Wielmożney 
Jey Mości Paniey Zofiey Słuszczyney 
Woiewodziney Nowogrodzkiey światu 
pokazany A przy iey pogrzebie żało- 
snemu małżonkowi Jaśnie Wielmożne- 
mu Panu Jego Mści Panu Alexandrowi 
Słuszcze Woiewodzie Nowogrodzkiemu 
Homelskiemu etc. etc. Staroście ofiaro- 
wany. Przez Bonifacego i Kazimierza 
Pacow, Woiewodźicow Trockich Aka- 
demików Wileńskich Anno M.DC.XLII 
XIV Januarij. w Wilnie w Drukarni 
Akademii Soc: Jesu. folio, k. 8 nlb. 
(ark. sygn. D2). 

Chwalą urodę jej, baczność w wychowaniu 
dzieci , ręczne roboty, któremi nietylko 
domy własne, ale i postronnych królów 
i książąt dwory i pałac Ojca Sw. napeł- 
niła a i Carogrodowi samemu w porów- 
naniu dowcipu sarmackiej sztuki zrównała. 

Ossol. 

Pac Eustachius ob. Otrebusz Daniel 
(Oratio de causa 1633). 

Pac Feiix ob. Burniewicz Kaz. Sim. 
(Łabędź 1651, Ver. nuptiale 1651) — 
Piotrkowczyk Alexy (Zawitanie trzech 
osób 1652) — Zerzeński Piotr Kaz. 
(Dźwięk 1652). 

PAC Jan (I). Elegans quo... Alberti 
Rakowski Castellani Yisnensis... nec non PAC. PAC. eiusdem coniugis... Sophiae Pacownae 
bimestri prope intervallo sese ad me- 
liorem, uti spes, subsecutorum vitam... 
faelici morte conclusi... Vilnae, typis 
Acad. 1617. w 4ce, k. nlb. 9. 

Ded. Janowi Rakowskiemu. 

Por. Rakowski. Czerw. Dwór. 

— ob.CrutiusG.(1616) — Miczyński 
Seb. (1611) — Pac Krzysztof (Episto- 
lae) — Smiglecki Mar. (O jednej gło- 
wie 1600) — Surowski Woje. (Ochotna 
myśl 1614). 

Wolflf Pacowie a. 54. 

Pac Jan (II) ob. Hadziewicz Krz. 
(Lilie 1680). 

PAC Ignacy na Różance i Dowspu- 
dzie, h. Gozdawa (f w listopadzie 1765 
r.). Mowa na pożegnanie Trybunału 
Głównego W. X. Lit. miana przez JW. 
JMP. Paca Marszałka W. Koła, pód- 
stolego Lit., kawalera białego orła, Sta- 
rosty Chweydańskiego. W Wilnie, w dru- 
karni JKM. y Rzpltey Scholarum Pia- 
rum 1761 r. w 4ce, k. 6 nlb. 

Akad. — Krasińs. 

— Propositiones philosophicae ex 
physica recentiorum, quas sub auspicijs 
Celsissimi Excelentissimi, ac Reveren- 
dissimi Principia Andreae Stanislai 
Kostka Jn Załuskie Załuski Episcopi 
Cracoyiensis, Ducis Severiae, Supremi 
Regni Poloniae Cancellarij, Equitis 
Aquilae Albae, &c. Publicó propugnan- 
das suscepit Jn Collegio Nobilium Var- 
saviensi Scholarum Piarum, D. Comes 
Jgnatius Pac Praef: Chweyd: Philo- 
sophiae caeterarumq; Bonarum Artium 
studiosus; Assistente P. Antonio Wi- 
śniowski, Scholarum Piarum, Philoso 
phiae, Recentiorum & Geographiae Pro- 
fessore. Varsaviae. Typis S. R. M. et 
Reipublicae in Collegio Schol: Piaru. 
A. 1746. folio, k. 4 nlb. (sygn. ą). 

Na odwrotnej stronie karty tytułowej cytat 
z Edwarda Corsiniego, Scholarum Piarum, 
in Praef. ad Institut. Philos. Tom I. — 
Dedykacya: Ad Celsissimum Excellentissi- 
mum ac Reyerendissimum Frincipem, Epi- 
scopnm Cracoriensem, Ducem Severiae, 
Supremum Regni Poloniae Cancellarium 
&c. 

Autorem właściwym był oczywiście Wiś- 
niowski. 

W tej rozprawie poruszona raz pierwszy nowa teorya matematyczno- filozoficzna 
Wolflfa, którą w Polsce w r. 1743 za- 
szczepił Mitzler. — Dedykacya Załuskie- 
mu jest o tyle ciekawa, iż Załuski pla- 
nował sprowadzenie Wolffa do Krakowa. 

Mitzler Warach. Bibl. str. 171 czyni uwaj^^ę, 
iź Wiśniowski z powodu obznajniiania 
kraju z nowemi zasadami filozofii dozna- 
wał prześladowań od zwolenników Ary- 
stotelesa. — Wiśniowski radzi, aby roz- 
stać się z przes.ądami i aby raz odkrycia 
nowe naukowe wtargnęły do klasztorów. 

Ossol. 

— ob. Experiment (1761). 

Finkel Bibl. nr. 4833. 

Pac Józef ob. Karpowicz Michał 

(Kazanie 1788). 

PAC Kazimierz, biskup Żmudzki 
(f 1692). Collectanea Constitutionum 
Synodalium Dioecesis Samogitiensis.Yil- 
uae Typis Acad: Soc: Jesv Anno Dńi. 
1690. w 4ce, kart 2 i str. 151. 

Obejmuje: Casimirus Pac Episcopus Samo- 
gitiao, Yilnena. et Gieranonensis Praepo- 
situs uiiiyerso Clero. Dabantur Olsadis 
21 Novembr. 1689. — Constitutiones ex Sy- 
uodo I""'' Ill>"' Dni Tyszkiewicz A" 1636 
Mednikis in eccles. cathedr. d. 13 Jan. 
et 8equentibu8 diebus celebrata. — Od 
str. 14(5 tekst litewski (którego Stankie- 
wicz Bibl. lit. II nie opisuje). — Są tu 
UBtawy synodów 1636, 1643, 169U. 

Jocher 7581. — Janociana II 204. 

Akad. — Jagiell. — Wileń. — Zielińs. 

— Fastigium triplex in gentilitiis 
Joannis Alphonsi Lacki ob. Raczyński 
Daniel (1644). 

— Lilium D. Casimiri rearni Polo- 

o 

niae ac M. D. Lituaniae patroni ob. 
Białowież Wal. (1669). 

— ob. Białowież Wal. (Soli polique 
1669, Lilium 1669) — Gołębiowski Chr. 
(Pojedynek śmierci 1685) - - Kirszen- 
stein Jan Hier. Kryszp. (Celaestis gra- 
tiae 1674) — Kojałowicz Kaz. (Soli 

1669) — Kucewicz Fr. (Regius Flos 

1670) — Małachowski Adam, Woje. 
(1686) — Młodzianowski Andrzej (Do- 
mestica 1668) — Śmieszko wicz X. An- 
zelm (Hezakontadious 1678) — Woyna 
Wład. (Nobilitateni 1616) — Zieniewicz 
A. (Decora lilieti 1641). 

Niesiecki Herb. III 543. — Rzepnicki Vitae 
pracsul. III 37. - Kraszewski Wilno II 
372, IV 192. — Janociana II 204. — 
Finkel II atr. 1815. PAC. PAC. Pac Konstancya Zawiszanka ob. Ze- 
rzeński Piotr K. (Melodya 1652). 

PAC Krzysztof (I). EpistolaeChristo- 
phori Pacz Palatinidae Minscens. 1) Ad 
Joan. Pacz Palat. Minse. parentem suum. 
2) Czartoriscium. 3) Joan. Gruzewski 
Praesb. Soc. Jesv. (Datuw.:) Vilnae Ca- 
lend. Septemb. M.DC.X. (1610). 

Ob. Miczyński Seb. (Oratio). 

— ob. Tyszkiewicz (1618). 

PAC Krzysztof (II). Denunciation. 
[Zaczyna się;] Wir von Ihrer Kónigli- 
chen Maytt. und der Republicą zu 
Polen zu den Polnischen Schwedischen 
Tractateu gevollmecbtigte Abgesand- 
ten... Gegeben in Dantzig den 4 May. 
Jm Jahr deB Herrn 1660. folio, 1 k. 
nlb. 

Drak gocki. Oświadczenie to rozpoczyna 
ozdobny inicyał. Podpisani: Joannes Graff 
von Leszno, PoBnischer Woywoda, Gene- 
ral in Gross-Polen, der Crone Polen Go- 
volmeehti£>'ter Abgesaudter; Christohorus 
Pac, des Grossfurstenthum Littawen Grosa 
Cantzler zu den Polnischen Schwedischen 
'J'ractaten Gevoliiiechtigter Abgesauter; 
Joannes Andreas Morstein. der Crone Ke- 
ferendarius, Gerolmechtigter Abgesandter; 
Joannes Gninski, Ponierellischer Vnter- 
Cainerer zu den Polnischen Schwedischen 
Tractaten [w Oliwie] Gefolmechtigter Ab- 
gesandter. Ossol. 

— ob. Copia (1660) — Godlewski 
(1679) — Jozafat od N. P. (1648). 

Jauociana II 205 — 7. — Boehmiua Acta 
Pacis Oliyensis I (Diarius pacificationis 
01ivensis). — Wiszniewa. Hist. lit. I. 81. 
— Niemcew. Zbiór pamietn. IV 295—311, 
387-391. — Volum. legum IV 895, 1005 ; 
V 153. — Świecki I 225. — Korzeniowski 
w Arch. lit. XI 289. — Finkel II 1815. 

(Pac Krzysztof Konstantyn). Kandor 
liliowy, w niezwiędłe fortun y honorów 
laury Kwitnącey Bramy przy rozkwi- 
tley uprzeymych serc przyiaźui Jaśnie 
Wielmożnego Jegomości Pana Krzy- 
sztofa Konstantyna Paca Marszalka 
Trybvnałv W. X. L. Pisarza tegoż W. 
Xięstwa; Starosty Kowieńskiego, y oraz 
Jaśnie Wielmożney Jeymości Panny 
Barbary Oginskiey Kasztelanki Wiieb- 
skiey Aktowi Weselnemu applauduią- 
cyra Wsławiony Rytmem Od obligo- 
wanego Sobie Kollegium Akademic- 
kiego Wileńskiego Societatis Jesu. B. m. i r. (Wilno, 1715). folio, k. 4 nlb. 

(sygn. C). 

Druk kursywa. — Na odwrotnej stronie 
karty tytułowej herby nowożeńców w pięk- 
nem drzeworytowem obramieniu, a poniżej 
sześciowiorsz polski. — Sam dziewosłęb, 
wierszem ułożony, bez wartości. 
Czerw. Dwór — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Roma in florę flos par regnorum 
reginae Romae in vicario Regiae Ma- 
iestatis lilio... Christophori Constantini 
Pac supremi mareschalci tribunalis Lith. 
sociantis... floridissimi connubii foedere... 
et Barbara de Kozielsk Ogińska... a Vil- 
nensi Collegio Soc. Jesu celebrata. Vil- 
nae, 1715. folio. k. nlb. 18 (sygn. Hj). 

Dodany do tego : Kandor liliowy. 
Wolflf Pacowie 1885 str. 266. 

Czerw. Dwór. 

Pac Krzysztof Zygmunt ob. Gołę- 
biowski Chryzost. X. (Pojedynek śmierci 

1585). 

Suada pola. Danejkowicza h. 173 (Pojedynek). 
Wolff J. Pacowie 1885 str. 171. 

(Pac Ludwik), Sprawa JW. IP. Lu- 
dwika Paca Starościca Kowieńskiego 
przeciwko W W. IPP. Jozefowi Rotmi- 
strzowi Wincentemu skarbnikowi Nowo- 
grodzkiemu Uzlowskim oraz JO. Xciu 
Imci Mikołajowi Radziwiłłowi Szefuui 
bywszych Woysk Litt: JW. Stanisła- 
wowi Sołtanowi Ex Marszałkowi Litt: 
tudzież Żydom Miasta Zdzięcioła Ley- 
zerowi Meudelewiczowi, Leybie Jan- 
kielowiczowi i wszystkim Sukcessorom 
Herca Szmuyłowicza, Kuszela Judowi- 
cza, Josiela Berkkowicza, Nochima .Jr- 
szowica, Mej era Kałmanowicza. B. m. 
(1778). folio, ark. sygn. A — Dg. 

Szło o przyznanie Fr. Uzłowskiemu Rotmi- 
strzowi za assekuracya Jllowicza Jrsza 
18-4 par soboli i 4 par obtoków z ogon- 
ków sobolich zszytych dla wyprzedania 
ich na Otakach w Tureczczyznie. Mi:.ł 
wypłacić 1500 dukatów. Sobole te miał 
żyd Jllowicz sprzedać. Jagiell. 

(Pac Michał Kazimierz) (f 1682). Ar- 
tykuły woyskowe zebrane z rozkazania 
JMP. Michała Kazim. Paca Wdy Wil. 
Hetm. W. W. X. L. w Wilnie,' druk. 
Akad. S. Jesu 1673. folio. 

Ob. Artykuły. 

— Mnemosynon grati animi Illv- 
strissimo Domino D. Michaeli Casimiro 
Pac. Palatino Yilnensi, Svpremo Magni 6 PAC. PAC. Dvcatvs Lityaniae Exercitvvm Duci. 
Mereceusi , Yszwiatensi . Wielvnensi. 
Teidanensi. &c. Capitaneo, Regiae Oeco- 
nomiae Mohiloyiae Administratori, Exi- 
mio Collegij & Acadeniiae Yilnensis 
Sue: Jesv Moecenati. Ab Auditoribus 
Humaniorum literaruin Dedicatum. An- 
no Domini 1673. Vilnae. w 4ce, k. 4 
nlb. (sygn. A.,). 

Na odwrotnej stronie karty tytułowej herb 
Paców, a niżej ośmiowiersz łaciński. — 
Całe wierszem. 

Czerw. Dwór — Osaol. 

— ob. Bennet Jacobus (1674) — 
Danquart Baltazar (Lilia 1715) — Dłu- 
ski Mateusz (Practica prudentiae 1670) 

— Gołębiowski Chryzostom X. ('1685) 

— Małachowski Adam Woje. (Kwitnąca 

pamięć 1686) — Młodzianowski And. 

(Suppetiae 1671) — Śmieszko wicz X. 

Anzelm (Hexakontadious 1672) — Woł- 

łowicz Władysław (Decus Soli 1669) — 

Zielejewiez E. (Woyna 1663). 

Żebraws. Bibliog^r. 335. — Wizerunki i roz- 
trzas. 1840 t. 54 str. 57—92. — Volum. 
leguni V 432. — Świecki Histor. pam. I 
224-5. — Encykl. Orgelbr. t. 20 s. 238. 

PAC Michał. My Stany, Rady Du- 
chowne & &. Działo się na Białey Roku 
1769 Miesiąca Noyembra 15 dnia. 
Względem wspólnego dopomagania so- 
bie y wydźwignienia Oyczyzny z prze- 
paści. (Podp. :) Michał Pac, Ignacy 
Bohusz, folio, kart nlb. 37. 

— Manifest der Confóderirten Re- 
publik von Pohlen vom 15 November 
1769. (B. m.). 1770. w 4ce, 2 k. nlb., 
str. 272 liczb., 1 k. nlb. 

Druk gocki. — Podpisani : Michael Pac, Ge- 
neral-Marschall des Grossherzogthuins Lit- 
thauen; Ignatius Bohusz, General-Confoe- 
derations-Secretair. 

Kończą: Urkunden welche sich auf das Pro 
Memoria beziehen (od str. 113—272). — 
Dowodów jest sztuk XLV. Ossol. 

— Uniwersał Konfederacyi W. X. 
L. (Działo się w Białej r. 1769 d. 7 
Grudnia). Podpisano: Pac Michał Jan. 
(Nadpis:) My Stany Rady Duchowne 
y Świeckie, Marszałkowie, Konsyliarze 
y cały Stan Rycerski, Koronne y W. X. 
Litt. związkiem jeneralney Konfedera- 
cyi złączeni. Na wielkim arkuszu drukowane. 

Akad. — Krasiń. 

— Oznajmienie o śmierci Augusta 
III. interregnum całemu Narodowi. 
(Podp.:) Michał Jan Pac Marsz: gen: 
Konf: W. X. L. Ign. Bohusz Sekretarz. 
Datuw. w obozie pod Konieczną roku 
1770 Miesiąca Augusta Dziewiątego 
dnia. 1770. folio, k. 3 nlb. 

Ogsol. 

— My stany duchowne i świeckie, 
marszałkowie, konsyliarze i cały stan 
rycerski zwiozkiem(sic) generalney kon- 
federacyi złoczeni(sic). [Rozkaz do woj- 
ska od ordynansów sprzymierzonej 
Rzczpltej dependującego]. (1770). w 4ce, 
str. 4. Branic. — Ossol. 

— [Uniwersał, datowany w obozie 
pod Konieczną 1770 r. d. 3 Marca], 
folio, str. 1. Krasiń. 

— Manifest Gravaminum. [Poczyna 
się:] My Stany, Rady Duchowne y Świe- 
ckie i t. d. (Kończy:) Działo się w Obozie 
pod Konieczną Roku Tysiącznego Siedm- 
setnego Siedmdziesiątego Miesiąca A- 
pryla Czwartego dnia. (1770). folio, k. 
6 nlb. 

Podpisani : Michał Jan Pac, Marszałek Ge- 
neralny Konfederacyi W, X. Litt. oraz 
zastępujący nieprzytomność J. W. Mar- 
szalka Generalnej Konfederacyi koronney, 
starosta Ziołowski ; Ignacy Bohusz, Ge- 
neralney Konfederacyi Sekretarz. 

Ob. Kata!, kijów. nr. 30611. 

Kijów. — Ossol. 

— [Uniwersał, datowany w obozie 
pod Białą d. 31 Aug. 1771 r.]. 1 ar- 
kusz składany. Krasińs. 

— Manifeste de la Rśpublique con- 
fśdórśe de Pologne du 15 Novembre 
1769, traduit du Polonais. 1770. w 4ce, 
str. 141 i 293, spisów 2 k. nlb. 

Zapewne te wszystkie manifesty redagował 
Ign. liohusz, bckretarz konfederacyi. 

W bibliotece sztabu jeneralnego w Peters- 
burgu znajduje sie rękopis z napisem: 
Actorum Konfederacyi generalnej Koron- 
nej i W. X|. Lit. sprzymierzonych stanów 
pod laską JW. Jmci Pana Michała Jana 
Hrabi Paca. Starosty Ziołowskiego i t. d. 
od dnia 27 października 1769 r. aż do 
dnia 18 aprila 1772 r. folio. — Obacz 
Korzeniowski Archiwum lit. XI nr. 4:27. 

(Pac Michał). Do J.W. GraflFa J. Mci 
Michała Paca, starosty sądów. Kowien- PAC. PAC. skiego y Borciańskiego. w 8ce. 4^2 ark. 
(druk kursywą). 

— Kant w dzień św. Michała. 1771. 

Czapski. 

— Do Jaśnie Wielmożnego Jmci 
Pana Paca sędziego na Trybunał Gł. 
W. X. Litt.: Generała Majora Woysk 
Litt. Pułkownika y kommendanta pułku 
pieszego pierwszego Grenadyerow bu- 
ławy wielkiey W. X. Litt. Starosty 
Wileyskiego od Konwiktu szlacheckiego 
Wileńskiego XX. Ścholarum Piarura. 
w Wilnie Roku 1782 d. 19 Marca, 
folio, 1 k. nlb. (Wiersz). Jagiell. 

— Zbiór rymów Polskich w różnych 
zdarzeniach pod zaszczytem J. W. Imci 
Pana Michała Hrabi Paca sądowego 
Głłn. Kowieńskiego Starosty Kaw. O. 
S. Stan. ... Wilno 1783. w 4ce. 

Pasłowski. 

— ob. Guercin (Oblężenie 1782) — 
Truskowski J. (Produkt 1781). 

PAG Mikołaj, biskup kijowski (f 
1580). Orthodoxa Fidei Confessio, de 
una eademque Dei Patris, Filii, et Spi- 
ritus Sancti Divinit;)te, ac tribus Per- 
sonis. Tam e acriptura sacra, quam ve- 
tustissimis Ecclesiae doctoribus, sum- 
matim collecta. Ivdicivm D. Georgii 
Weigelij Theologi de hoc scripto. Li- 
benter hoc scriptum uidi, studiose per- 
legi, Orthodoxum et fidei Christianae 
avaXoYov deprehendi. Quare maiorem 
in modum próbo, et publicari opto, ut 
pluribus communicari possit... Regio- 
monti Borussiae, iii officina Johannis 
Daubmanni, Anno D. 1566. w 4ce, k. 1, 

str. 146. 

Na następnej karcie dedykacja: Spectabili 
et Magnitico Domino, D. Johanni Chot- 
kowicz(sic), Suppremo Magni Dvcatvs Li- 
thvaniae Marsalco, et Generali 8amo- 
gitiae Capitaneo etc. ... — Dedykacja 
liczy k. nlb. 4. (Na końcu:) Datum Brze- 
stae in Conventione generali 22 Julij. 
Anno post natnin Christum: M.D.LXVI. 
(Podpisany:) Nicolaus Pacz Episcopus Ki- 
jonensis etc. manu propria. Dalej przed- 
mowa do czytelnika, datowana także z Brze- 
ścia i tejże daty: in conuentu procerum 
Lituaniae k. nlb. 3; dalej Epigramma 
D. Georgii Weigelii ad Lectorem wier- 
szy 12, drugi tegoż w. 4 i Precatio ad 
Christum tegoż w. 4 ; pod tem węzeł z ara- 
besków, następnie strona czysta. Na końcu idzie na karcie z sygnatura V: 
Epistoła ad Keverendissimum Doniinum 
Nicolavm Pacivm Episcopura Kiioyiensem, 
ab Andrea Volano scripta, esplicans con- 
trouersiam his temporibus de Trinitate 
motam, ostendensą; Patreni, Filium et Spi- 
ritum Sanctum ut unius eiusdemą; na- 
turae suae essentiae sic recte unum Deum 
dici, ad euitandam pluralitatem Deorum. 
Obejmuje kart nlb. 19 (sygn. V — Z i a,g\ 
(Na końcu:) Datum in praediolo meo Bin- 
tiscano 1565 Aprilis 1 die. (Pod tem:) 
Ad Christum Georg. Veigelivs (4 wiersze 
łac). Na końcu: Soli Deo Gloria. 

Confessio ta jest wymierzona przeciw Arja- 
nom w Litwie, a napisana na żądanie 
Jana Chodkiewicza Marszałka Litews. — 
Ob. Wolan. 

Jocher 3309, 3636. — Janoc. II 204. — 
Bruckner w Pamiętniku literac. II (1903) 
str. 593. — Wierzb. Bibl. I. 

Krasiń. — Warsz. Uniw. — Bibl. zboru 

ewang. wileń. 

— Epistoła ad yeros Christi fideles, 
ut ad sanctum Evangelii mandatum 
concordiam ineant et teneant. Authore 
Nicolao Pacio 1579. (B. m. dr.), w 4ce. 
(Wiersz łac). 

Jusz. II 34 powiada, iż to jost parafraza 
tekstu Ewangelii , położonego na czele 
dzieła; nie mówi jednak, czy ten tekst na 
tytule już wydrukowany. Tekst ten za- 
czyna wyrazami : Diligite inimicos yestros, 
a kończy : et plui super iustos et iniustos. 

— ob. Wolan And. (Epistoła 1565). 

Baliński M. Pisma histor. t. III str. 1. — 
Kzepnicki Vitae praesulam III s. 143 — 4. 

— Świecki Histor. pam. I s. 224. — En- 
cykl. Orgelbi. t. 9 s. 1-2. — Wiszniews. 
Hi.st. lit. IX 167, VI 308. — Juszyń. U. 

— Janociana II s. 200 — 3. — Niemcew. 
Zbiór pamięt. I 203. — Łukaszew. Wyzn. 
helw. w Litw. II str. 290. — Finkel nr. 
3261, 1.Ó332. 

PAC in^ikołaj II. biskup żmudzki. Ad 
Sigismundum III cum Vilnam Litva- 
niae metropolim primum iniret, Nicolai 
Pacii, eloąuentiae studiosi, in Academia 
Yilnensi Societatis Jesu, Oratio. Vilnae 
1589. (Drukarnia Jezuitów), w 4ce, k. 

nlb. 8. 

Na odwr. tyt, herb królestwa na blasze ryty 
przez Jana Jekla. — Na k. ost. recto. : 
Isaac Solokay de Catharina Jagellonia 
(wierszy łac. 10). Jagiell. — Kórnik. 

— ob. Broscius Joan. (Ode 1614) — 
Knogler Quirinu3 (1604) — Loaechius 
(Schediasmata 1612) — Śmieszkowie 
(Ode 1613). 8 PAC. PAC. Pac Mikołaj III, podkomorzy ob. Czer- 
ski Math. (In obitum 1596) — Juro- 
wiusz Jędrzej (Pogrzeb 1595) — Słu- 
szka Alex. (Epicedium 1596). 

(Pac Mikołaj Andrzej). Hortus illu- 
strissimae familiae Pacianae gentilitiis 
floribus liliis perpetuo vernans. Illnio 
Dno Dno Nieolao Andreae Pac Comiti 
in Kniażyce in Jezno haereditario Dno, 
Caunensi Vilaiensi, Yarecensi etc. Ca- 
pitaneo a perillustri ac praenobili ju- 
ventute residentiae Caunensis Societatis 
Jesu poeticis coloribus adumbratus Anno 
1690. (B. m. dr.), folio, 3 arkusze. 

Na odwr. str. tyt. herb Gozdawa na blasze 
ryty, w pięknych ozdobach dokoła, u dołu 
podpis: M. Szymkiewicz fecit Caunae (Ko- 
wno 1690). — Przypis prozą Mikołajowi 
Pacowi, staroście kowieńskiemu. Sam pa- 
negiryk wierszem ułożony. Poczem idzie 
przemowa wierszem polskim do żony zmar- 
łog-o Emerencianny Stadnickiej Pacowej 
hrabiny na Kniażycach, [>ani na Jeźnie. 

Do tego panegiryku bywają dołączane: Sła- 
wa herbowego kleynotu Nałeczy J. W. 
Paniey Emerenciany Stadnickiey Pacowey 
^obacz pod Pacowa); oraz: Scipio Africa- 
nus Numantinae urbis trinmphator sub 
auspiciis Nicolai Andr. Pac. i 690. (Ob. 
pod Scipio). 

Czerw. Dwór — Warsz. Uniw. 

PAC Mikołaj Stefan, biskup wileński. 
Modus et Ordo boni regiminis in Dioe- 
cesim Vilnensein introducendi, sancitus 
ab lUmo Rmo et excellentissimo Dno 
D. Nieolao Stephan(j Pac etc. Yilnae 
anno M.DC.LXXXII (1682) die XIII 
Februarii publicatus. Typis Acad. Soc 
Jesu. w 4ce. 

Jocher 7913. Akad. 

— Nicolaus Stephanus Pac Episco- 
pus Yilnensis etc. 

List pasterski z powodu nominacyi na bi- 
skupstwo z przyłączeniem breve papie- 
skich. — Datow. z rezydencyi w Choro - 
szczach 4 .Junii r. 1682. 

Jocher 7609. 

— ob. Drews Jan (Honor consu- 
matus 1682) — Jacobellus — Kojało- 
wicz K. (Kazanie 1675) — Littau M. 
(Alexis) -- Mniszech F. (Coelestis 
1683) — Modus (1682) ~ Sapieha 
Michał (Lilium 1682) — Szczygielski 
Stanisław (Adorea Mariana 1676) — 
Tylkowski Ad. (Disquisitio 1674) — Wojniłowicz X. Michał (Exultavit J. 

W. Imci etc. 1682) — Wojsznarowicz 

Kaz. (Imago 1677). 

Janociana III 233 — 4. — Kraszewski Wilno 
II 508—9. — Volum. legam IV 895. — 
Rzepnicki Yitae praesulum III 34—5. — 
Finkel 4032, 4152, 1317S. 

(Pac Piotr, starosta). Pokoy przy 
ukrzyżowanym Chrystusie pod protek- 
cyą... Piotra Paca, starosty wileyskiego 
y Eufrozyny z Ogińskich Pacowey... 
w teatralnych zabawach ogłoszony. 
Wilno, 1732. Obacz: Pokój. 

Pac Piotr, woje w. trocki ob. Dygoń 
Tomasz X. (Lilia Pacowska 1642) — 
Slęski Jan (Decora lilieti). 

Pac Piotr Antoni ob. Męgolin Kar. 
Michał (Via 1685). 

Pac Piotr Michał ob. Danilewicz 

Piotr (1691). 

Pac Samuel ob. Olszewski Jakób 
(Kazanie 1627)  — Rudomicz Gaspar 

— Witunski August (Radosny grób 
1622). 

Pac Stanisław ob. Jacobellus (1639) 

— Jozafat od N. Panny (Pobożne panie 
1748). 

Wolflf Pacowie 1885 s. 150. 
PAC Stefan (f 1640). Dziękowanie 
za pieczęć mnieyszą W. X. Lit. J. Kr. 
Mości od JW. Jmci Pana Paca Pod- 
skarbiego W Wo X. Lit. 

Swada polska Ostrowsk. 1745 f. I str. 230 
—231. 

— Mowa na akcie pogrzebowym 
Xdza Eustachiego Wołowicza Biskupa 
Wileńskiego, imieniem pozostałych braci 

(1630). 

Swada polska Ostrowsk. 1745 f. I, 6 str. 
28—30. 

— Oddawanie Xiężney Katarzyny 
Radziwiłłówny Wwodzanki Wileńskiey 
przez Stefana Paca Podkanclerzego W. 
X. L. 

Swada polska Ostrowsk. 1745 f. I, 2 str. 
16-18. 

— Witanie Króla Jegomości imie- 
niem Izby Poseł skiey przez JW. Imci 
P. Stefana Paca referendarza W. X. 
Lit. Marszałka Poselskiego, potem pod- 
kanclerzego W. X. Lit. 1630. 

Swada polska Ostrowsk. 1745 f. 1 32—34. 

— ob. Czerski Mathias (1596) — PAC. PACHALY. 9 Jacubcilus (1639) — Kotyński Joannes 
(1634) — Olszewski Jakób (1627) — 
Ossoliński Jerzy (1745) — Pogirski Leo 
(Imago in fun. 1640) — Przyjemski (Od- 
dawanie 1745) — RudomiczF. (Funesta) 
— Rudomina Jan (1640). 

Jef;o Dziennik podróży wydał Plebański w r. 

1854 (obacz Bibl. XIX wieku, tom III 

s, 339). 
Finkel II str. 1815. 

PAC Theophilus. Panegyricus Sere- 
nissimo Principi Vladislao Sereniss. et 
Inyictiss. Sigismundi III Poloniae et 
Sueciae Regis filio. Cum theoiogicae 
disputationi, in Academia habitę cele- 
bri araplissimorum yirorum comitatu: 
nonis Septembribus interesset. A Tłieo- 
philo Pacz. S. C. dictus. Cracoviae in 
officina Joannis Szeligae Anncj Domini 
1608. w 4ce, 15 k. nlb. (ark. Dg). 

Dedyk. do Leona Sapiehy kancl. W. X. L., 
krewnego sweg-o ; powiada Pac, iź go czci 
jako ojca, którego wprzód stracił, niżeli 
poznał. — Na końcu dedykacyi data : 
Crac, in Collegio Minorl, e Musaeo M. Jo: 
Praecl. (aidis) Idibus Octobris. - Ten 
Joannes Praeclaides (Glaubicz, Przecła- 
wowicz — obacz) był podobno wspólnym 
nauczycielem Władysława IV i Paca. 
Pauegyricus zaczyna się od wyrazów: Si 
quis mihi. Na et^zemplarzu Bibl. Jag. za- 
notowano współcześnie : Stylo Joannis 
Praeclaidis. 

Janociana II 207. 

Chrept. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 
— Ossol. — Uniw. lwów. 

PACATUS Latinus Depranius. Pane- 
gyricus ... Theodosio Aug. dictus. 
Vilnae 1716. w 16ce. 

Należy do: Ossoliński G. Mercurius Sarma- 
tis-e. 

Pacatus ob. Bembus M. S. J. (im- 
pacatus 1616). 

Pace ob. Delpace. 

Pace (De Pace) ob. Amaseus Ro- 
mulus (1530) — Collo Fr. (1600) — 
Demnstenes (1531. 1546). 

(Pace). Kopia listu Rzymskiego. 
Gdzie znayduie się autentyczna Relacya 
o iedney Pannie Amerykańskiey z zna- 
czney Familii de Pace, dziwne prace 
Apostolskie po różnych Ameryki Po- 
łudniowcy Miastach od kilkunastu lat 
odprawuiącey; świadectwem tameczne- 
go Biskupa de Buenos-Aires Nominata na Arcybiskupstwo Kouipostelskie. prze- 
sianym do Rzymu do Oyca Ś. Piusa 
VI. stwierdzone. B. m. i r. dr. (1784). 
w 4ce, 2 k. nlb. 

Por. Pazzi. Jagiell, 

PACELLI Aspriglio. Cantys Asprilii 
Pacelli Serenissimi ac invictissimi Si- 
gismyndi III Polontae Suetiae &c. re- 
gis. Mysicae magistri. Sacrae cantiones 
qvae quinque. Sex, Septem, Octo, No- 
uem. Decem. Duodecim, Sexoecim, & 
Yiginti vocibus Concinuntur. Liber Pri- 
invs. Yenetiis, apud Angelvm Garda- 
num et Fratres. M.DC.YIII. (1608). 
w 4ce. 

Ded. Sigismundo III regi Pol. ... Cum ex... 
templo Sancti Petri Maiestas Tua me vo- 
caverit... Dat. Venetijs Calendis Aprilis. 
M.DC.YIII. — Index na końcu. 

Bibl. Wrocław, miejs. 

— obacz Grochowski Stan. (Bogu) 

— Lillus (Bibl. Tom XXIII, Dodatki). 

Finkel Bibl. nr. 22091. — Sowiński Słownik 
s. 61, 302. — Tomkowicz w Roczn. krak. 
IX s. 198 mówi, że w zbiorach katedral- 
nych krak. są utwory kościelne Pacellego 
drukowane we Włoszech (in folio?). — 
A więc zapewne co innego, jak utwór 
wyżej podany. — Jachimecki w Sprawozd. 
Akad. 1909 (listopad). — Chybiński Sto- 
sunek (Przegl. pow. 1908). 

Pacerius Jan ob. Gładysz M. (Pro- 
pempticon 1654). 

Pacewski Antoni ob. Gołębiowski 
(Intromissio 1695). 

Pacha de Caramanie ob. Zannowich 
Stephan (Epitres 1789). 

PACHALOWIECKI (Pachołowiecki) 
Stanisław, sekr. Stef. Bator. [Dwie karty 
topograficzne Połocka ryte w miedzi]. 
Roma 1580, Jan de Cavalleris szty- 
chował. 

Zurnał Minister, proświesczenia Sierpień 
1837. - Paprocki Herb. 211. — Niesiecki 
III 548. — Encykl. Orgelbr. t. 20 str. 
2V6. — Karta operacyi wojenn. Wrocław 
1840. — Bentk. Hist. lit. II s. 625. — 
Wiszniews. Hist. lit. VII s. 557. — Ra- 
stawi.cki Mappogr. 123 — 5. 

PACHALY Friedr. Wilhelm. Yersuche 
iiber die Sehlesiche Geschichtc in ein- 
zelnen Abhandlungen. Breslau 1776. 
w 8ce. 

— Yersuch iiber die Schlesische 10 PACHOMIUS. PACIERZ. Geschichte vom J. O. 1163 bis 1740. 
Breslau 1777. w 8ce. 

Oba te pisma wyszły razem pod tytułem: 
Sanimlang verschiedencr Scłirifteu iiber 
Schlosiens Geschichte und Yerfassun^ vou 
F. W. Pachaly. 1 Band, welcher dio Ge- 
schichte des Landes bis zam J. 1786 ent- 
hait. nebst den erforderlichen genealogi- 
schea Tabellen. Breslau 1790. w 8ce. 

Pachomius Orański, aichimandr. ob. 
Orański (Protestaeya 1635). 

Pachomiusz Ohilewicz ub. Ohilewicz. 
PACHOWSKI Anzelm Stanisław (ur. 
13 kwiet. 1704 f U sierp. 1756). Ka- 
zania na Niedziele całego roku z Rege- 
strem tychże kazań przekształcenia na 
świetne. Przez X. Anzelma od Matki 
Boskiey Scholaru Piaru wydane. Roku 
1759. w Warszawie w drukarni J. K. 
Mci y Rzeczypospolitey Kolległum 
Scholarum Piarum. w 4ee, k. 1. st. 586, 
Regestr rzeczy kart 9. 

Approbata jest z 4 Marca 1759 jako dzieła 
pośmiertnego. Zaczyna Kazanie na pierw- 
sza adwentową, a kończy: Na poświe- 
cenie kościoła od str. 544—553. 
Jocher 4529 b. 
Edycya z r. 1754 podana przez Jochera nr. 

4529 a, zapewne nie istnieje. 
Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 

Wileńs. 

PACHOWSKI Kasper Jan. Magistra 
vitae caelestis, Sacra Theologia Specu- 
lativa. Cujus, Cursus triennalis, Gonclu- 
siones ad Mentem D. Thomae. Doctoris 
Ąngelici, Es 1. parte. Summae Theolo- 
gicae, ejusdem Doctoris Ąngelici, De 
Deo vno secundum Essentiam et Attri- 
buta; De Yisione Dei, tum de scientia 
Dei, incipiendo a Quaest: 2 vsq; ad 
Qu: 19. Claves Caeli commissas sibi 
tenente, et felieissime ecclesiam vni- 
versalem gubernante, Sanctissimo ac 
Beatissimo Patre, D. Clemente XI, Di- 
vina providentia Pontifice Maximo: sub 
praesidentia M. Joannis Stanislai Ba- 
licki, S. Th. Baccalaurei, ejusdem Cur- 
sus Theologici fundationis Obłoncouia- 
nae, Ordinarij Professoris, Collegae 
Majoris, Ecclesiarum. Collegiatae S. Flo- 
riani Clepardiae. Canonici, parochialis 
Pobiednicensis, Curati. M.Gaspar Joann: 
Pachowski. Ph: Doctor, et Professor, 
ejusdem Cursus Auditor, ad defenden- dum suscepit, in lectorio D. D. Theo- 
logorum. Anno, reparatae salutis huina- 
nae, 1701 die 20. februarii. Cracoviae, 
typis Universitatis (1701). folio, k. 8. 

Na odwrocie tytułu duży herb miedziory- 
towy. Dedykacya Albrechto a Dębiany 
Dembiński Uucalus Zator. Vexillifero 
(kart 2) z podpisem Jana Stan. Balickiego. 
Od ark. B idą Conclusiones theologicae 
ex tractatu de Deo. Na końcu: Permissu 
Mathiae Psoiecki Kectoris. 

Jocher 2658 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Piskorski Seb. (1735) — To- 
maszewski Albert (Annulus desponsati 
honoris 1698). 

Paciani (Decora lilieti) ob. Slę- 
ski J. 

PAGIANUS Ernest. Epistoła Ernesti 
Paciani ad Christophorum Przimski de 
oratione ad regem Svociae Coli habita. 
Hagae Comitis Ao. CIOIOCLY. (1655). 
w 4ce, k. 4. 

— Toż : . . . Hagae Comitis Ao. 
CIOIOCLY. w 4ce, str. 8. 

Tekst zajmuje w tern wydaniu 7 stron. 

— Toż:... Stettin 1655. w 4ce, str. 8. 

Bibl. król. w Sztokh. 

— Toż:... 1656. w 4ce. 

— Epistoła responsoria ad Pol mi- 
cum Legatum Christophorum Przienssld 
de oratione ad Sereniss. Regem Sueciae 
Carolum habita. Hagae Comitis 1()55. 
w 4ce. str. 8. 

Branic. — Dzików — Ossol. 

— ob. Prziemski (Przyj emski) Krzy- 
sztof (1655). 

Nieś. I s. 130. 

PACICHELLI Joannes Baptista. Me- 

morie de viaggi per TEuropa Christia- 
na. Neapol 1585. w 12ce. 

„Ubi plurima de Polonia". — lloppe Ił. 

— ob. Sarteski (Lettera 1669). 
Pacierz (Supplikacyiny) siedm proźb 

w sobie zawieraiący. Nayjasnieys^zey 
siodmey z Nayjasnieyszego cesarsł^iego 
austryackiego domu na tronie polskim 
teraz króluiącey Królowy polsl^iey 
z mnóstwem suplik przez szlachcica 
litewskiego niżey wyrażonego podany 
r. p. 1744. Antę liniowego Jam Szla- 
chcic siedlisłta. W oł^olicy nazwaney 
od mego nazwiska. (B. w. m. dr. i r.). 
w 4ce. k. 11 nlb. PACIERZY, PACIOKKOWSKI. 11 Narzeka na poniewieranie drobną szlachtą 
i butę magnatów, którzy tę szlachtę do 
swoich colów zużytkowywali. Radzi, aby 
królewicze chcieli poznać Litwę. — Całe 
wierszem 14-zgłoskowym. 

Tyszk. w Czerw. Dw. 
— ob. Grymosz Marcin Bogumił 
(1686) — • Krzyżanowski Hieronim — 
Objaśnienie (1620) — Suclrowiusz Stan. 
(Wykład 1580) - Węgierski Tomasz 
(Krótkie objaśnienie 1620) — Witwicki 
Stanisław X. (Pacierz albo Kontrakt 
1676). 

Pacierzy (Siedm) Brackie y koronka 
z Litaniami do Nayswiętszey Panny Ma- 
ryi z skaplerza S. z rozpamiętywaniem 
siedmiu wylania naydroższy krwi Pana 
JezLisowey, y Siedmiu Radości Panny 
Przenayswiętszey. Na uproszenie łaski 
y mocy przeciwko siedmiu grzechom 
śmiertelnym y na siedmiu darów Du- 
cha Świętego otrzymanie. Przedruko- 
wane w Lublinie w druk. Coli. Soc. 
Jesu. R. P. 1723. w 8ce, s. 32. (Brak 

końca). 

Edycya wcześniejsza nieznana. 

Warsa, llniw. 

Paciferus Yeredarius ob. Gemma 
(Boszkowski Jan F. 1728). 

PacificatiOfsis inter Sereniss: Do- 
mum Ausriacam. ac Sereniss. Regem 
Poloniae et Ordines Regni tractatę 
scripta aliquot. Ex quibus in qua causa 
res eae sint, perspici possit. Anno a 
Christo XC.S.CIO.IO. [to znaczy: nona- 
gesimo supra millesimum quingentesi- 
mum]. (1590). w 4ce, kart 116 (ark. F/j. 
Na początku jest: Narratio deditiouis By- 
ezinensis, w której wzięty był w niewole 
arcyksiążę austryacki Maxymilian. Dalej 
jest: list do Arcyxięcia od Zamojskiego, 
datowany w Byczynie 24 Januarii 1588. 
Potem listy i tranzakta tycaące się umowy 
miedzy komisarzami polskimi a cesar- 
skimi. 
Porów.: J. Zamojski. 

Wierzbow, III 2880. — Duńczewski I 231. 
Czartor. — D/,ików — Krasińs. — Ossol. — 
Wilanów — Zamojs. 

Pacimontanus ob. Ephorinus. 
Paciorki niabisskie ob. Dazza (Mo 
rawski W. 1624). 

PACIORKOWSKI Josephus. Deere 
tum sacratioris Themidis pro parte Ceł- 
sissimi Excellentissimi et Illustrissimi S. R. .1. Principis Domini Domini An- 
tonij Ohrysostomi Pruss Jabłonowski 
Palatini Posnaniensis, Buscensis, Me- 
direcensis. Sviecensis etc. Capitanei, 
S. R. M. et Reipublicae Loricatae Co- 
hortis Rothmagistri, Aquilae albae, ac 
S. Huberti Equitis, nec non Tribunalis 
resrni Mareschalci emanatum Ad instan- 
tiam P. Josephi Paciorkowski Ordinis 
sui nomine S. Pauli primi Eremitae, 
ex Protocollo ejusdem sacratioris Areo- 
pagi, trina simul Inductione reperta, 
authentico Juratarum personariim testi- 
monio roborata copiatim. Extractum. 
Tandem Jn perennaturae gratitudinis 
tesseram, humiliter oblatum ac anno,quo 
Incarnata Sapientia, Justitiam cum Mi- 
sericordia conciliavit, stubae uuiversae 
justitiam sitientium, Lublini 1761. Die... 
Noyembris, Publicatum. Typis Clari 
Montis Częstochoviensis (1761). folio, 
k. nlb. 29. 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu. Tekst 
idzie od k. B'; zaczyna się: Cansa juris. 
Całe do genealogii Jabłonowskich. Od 
karty N spisani Testes jurati pro parte 
principis Palatini. Spis abecadłowy her- 
bowej paranteli. Jagiell. — Ossol. 

— Zwycięzca przy Bogu o Wła- 
snym Tryumfuiący Sercu S. Paweł 
pierwszy Pustelnik w Puszczy długim 
lat przeciągiem ukryty a do czci przez 
X. Joz. Paciorkowskiego na Jasney 
Górze 1763 podany, w 8ce, ark. R4. 

Zielińs. 

— ob. Jabłonowski And. Chryzost. 
PACIORKOWSKI Martinus. Reguła 

Processus Granieialis Campestris Regni 
Poloniae secundum praxim moderni 
saeculi ad dislimitanda bona regalia 
spiritualia et terrestria. Ad usum pu- 
blicum. Cum additamento Legum & 
Constitutionum Regni Authore Martino 
Paciorkowski Officii Castrensis Opocż- 
nensis Subdelegato Jurato. Typis Clari- 
Montis Częstochoyiensis Anno Dńi 1749. 
w 4ce, k. 6, str. 171 i 3 Indexu. 

Dedykow. Joann. Małachowski Kegni Can- 

cellario. 
Janociana II 160 pisze: Paciorkowski te- 

mere atque insolenter sibi tribuit opus St. 

Lochoyii. 
Istotnie Paciorkowski bierze dosłownie pracę 

Łochowskiego: Processus judiciarius graf 12 PACIS. PACOWA. nicialis \Qi\ (obacz), wstawia swe dodatki 
i powiękrza tekstem polskim. 

Approbata Cracoviae 15 Maij 1749. Ta mówi, 
ie dzieło multo labore collectam ac con- 
scriptum a M. Paciorkowski, mimo że to 
plagiat. Przy str. 116 jest tablica. Od 
str. 123 tekst polski: Granice starostowie 
przez komissarzów usypane trzymać mają 
i inne. Na str. 169: Denominatio arbo- 
ram et aliorain signoram. Ta terminolo- 
gia polska graniczna. 

Akad. — Brau. — Dzików — Jagiell. — 
Krasińs. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Toż:... Authore Martino Pacior- 
kowski officii Castrensis Opocznensis 
Subdelegato Jurato. Lublini Typis S. 
R. M. Collegii Soc: Jesu Anno D. 1760. 
w 4ce, k. 4. str. 194 i k. 3. 

Na czele jest przywilej Augusta III z d. 3 
Octob. 1749, uznający M. Paciorkowskiego 
za autora. 

Akad. — Branic. — Czerw. Uwór — Jagiell. 

— Ossol. 

— Toż:... Cum Additamento Lesfum 
Constitutionum Reirni & et c,„. .^ Novellae 
Legis 1768. de Limitibus. Authore Ge- 
neroso Martino Paciorkowski Officii 
Castrensis Opocznensis Subdelegato Ju- 
rato. Editio secunda ab ipso authore 
aucta. Typis Clari Montis Częstocho- 
yiensis Anno 1776. w 4ce, k. 2, str. 
174 i k. 3. 

Akad. - Branic. — Jagiell. — Ossol. — 
Przeźdz. — Wileń. — Zieliń. 

Pacis ob. Barwinkiewicz Stef. (olivae 
J. Cantius 1685) — Eyzinger M. (An- 
gurium 1587) — Gralewski X. (Foe 
dera 1688) — Hennig Szym. (Tuba) — 
Pastorius (Oliya 1660) — Poniński Ant. 
(Opera 1739). 

Pacis Magdalena (Pazzi) ob. Czepiel 
Woj. (Kredencya 1633) — Pazzi. 

Paciscens triga ob. Roennow M. 
(1706). 

Packiewiczowna Jadwiga ob. Dow- 
giało Alex. X. (1706) — Moroz. 

PACKISCH de Festenberg Jerzy 
Henryl(. La Conversation agreable, dis- 
cours academique fait le jour de S. 
Hedvige dans TAssemblśe Royale Jose- 
pbine etc. Lignitz, Jean Waetzolde 1720. 

folio. k. 9. Krasińs. 

— Toż:... Dans rassembMe annuelle 
de Tacademie royale Josephine et dedie 
a Messieurs les illustres Etats de la principautś de Lignitz par George Henri 
de Festenberg Packisch. 1725. Lignitz 
chez Waetzoldt. folio. k. 8. 

PACKMOR. Hannibal Carthagineu- 
siam Jmperator auctore Packmor. (Bez 
w. m. i r.). w 12ce. 

Pacołowski Józef ob. Kozicki Dunin 
Antoni Franc. (Accrescens 1754). 

Pacowa Anna Marya Camilla (Rudo- 
minownaDusiatska, podkaucl. W. X. L.). 
ob. Gawianowski Wawrz. Kaz. (Her- 
bowa Lilija 1649) — Tomasz a Jesu 
(Modlitwy 1640). 

Wolff Pacowie str. 198. 

Pacowa Elżbieta Szemiotowna ob. 
Dygoń Tomasz X. (1642) — Piotrkow- 
czyk Alexy (Zawitanie do grobu 1652) 
— Zerżeński Piotr Kaz. (Dźwięk 1652). 

(Pacowa Emerenclanna). Sława her- 
bownego kleynotu Nałęczy JW. Paniey 
Emerencianny Stadniekiey Pacowey 
Hrabiny na Kniazycach itd. folio. 

Wierszem. 

Porówn. Pac Mik. And (Hortus 1690). 

Czerw. Dwór. 

Pacowa Eufrozyna z Ogińskich ob. 
Pokój (1732). 

Pacowa Klara Izabella Eugenia ob. 

Gołębiowski Chryzost. X. (1685). 

Pacowa Konstancya Zawiszanka ob. 
Zerżeński Piotr Kaz. (Melodia 1652). 

Pacowa Krystyna z Sapiehów ob. 
Danej kowicz (Suada kondolencyjna I 
str. 7) — Kopeć Jan Karol — Piotr- 
kowczyk Alexy (1652). 
Wolff Facowie str. 195. 

Pacowa Tekla z Wołłowiczów ob. 
Danilewicz P. (1691). 

(Pacowa Teresa). Wyłożenie sprawy 
J. O. Teresy z Xiążąt Radziwiłłów Pi- 
sarzowey W. W. X. Lit: z dokładem 
opiekunów matki JW. JPana Michała 
Pisarze wicza W. X. Litt: Stty Borciań- 
skiego syna, Paco w jako aktorów, a W. 
J. P. Onufrego Lackiego Chorążego 
Trockiego Ewiktora z W. W. JPP. 
Kunegundą z Matusewiczów Matką, Je- 
rzym S3mem, Ruszczycami, Starościną 
i Starościcem Peroyskim. B. m. dr. 
(1768). folio, 11/2 ark. 

Spór o dobra Ginejeiszki i Oleszyske, dzie- 
dziczne Lackich. Jagiell. PACOWIE. PACTA. 18 — ob. Slizień Tadeusz X. (Kazanie 
1774) — Zabłocki Dom. (Na imieniny 
1767). 

Pacowie ob. Pogorzecki Tomasz X. 
(1636). 

Pacówna Anna ob. Zabłocki D. 
(Kombinacja 1770). 

(Pacowna Józefa). Hołd Naywyż 
szego Szacunku y Nayzywszey Wdzię 
czuosci Obowiązków w Dzień Uroczy- 
sty Imienin Jaśnie Wielmozney JMci 
Pannie Jozefie Pacowney Pisarzowney 
W. W. X. Lit: Dobrotliwej Pani od 
obowiązanego sługi wypłacony. Roku 
1778 19 Marca. (B. m. dr.), w 4ee, 
kart 4 nlb. 

Przedmowę podpisał X.(iadz) M. li, Z.(ak.) 
K.(aznodz.) P. J. 'włodz. Plater. 

— Na zaletę wiekopomną Jaśnie 
Wielmozney JMci Panny Józefy Pa- 
cowny Pisarzowny W. W. X. Lit: z oko- 
liczności imienin imieniem Kollegium 
mereckiego Zakonu Kaznodzieyskiego 
złożony Roku 1778. (B. w. m. dr.). 
w 4ce, k. 6 nlb. 

Wierszem. Włodz. Plater. 

Pacowna M. Magdalena ob. Zawadzki 
Roman (Metal 170^). 

Pacowna Zofia ob. Pac Jan (1617) 
— Rakowscy (1617) — Słuszka Bogu- 
slaus (Campus Martis 1636). 

Wolff J. Pacowie s. 189. 

Pacta armistitij inter Ser.™"® Reges, 
ac Regna Sueciae et Poloniae ad "o ji^t] 
Anni M.DC.XXIX (1629) initi. Axeluis 
Oxenstierna... Notum facio. Resolutio. 
w 4ce, k. 2 (Actum Elbingae). 

Jagiell. 

— conyenta inter S. R. M. Regnique 
Svec. cancelłarium et Generałem in Bo- 
russia Gubernatorem nec non civitatem 
Gedanensem. Excusa Stockholmie ab 
Ign. Meurero. 1630. w 4ce, k. 4 nlb. 

Czarter. 

— conventa. [Actum in Curia Re- 
gia Varsaviensi Feria Secunda post 
festum Sanctae Margarethae Yirginis 
et Martyris proxima Anno Domini Mil- 
lesimo Sexcentisimo Nonagesimo Sep- 
timo]. (1697) folio, kart 12. 

Ob. Actnm (tom XII s. 37). — Articuli. — 
August II. Warsz. Uniw. — couventa zwischen dem AUer- 
durchlauchtigsten und Grossmiichtigsten 
Konige und Herrn, Herrn Stanislao I. 
erwehlteu Konige in Pohlen, Gross- Her- 
tzoge in Litthauen &c. &c. an einem. und 
Denen Durchlauchtigen Standen der 
Republiqve Pohlen, des GrossHerzog- 
thums Litthauen, nebst denen darzuge- 
horigen Provinzen am andern Theil, 
aus dem Pohlnischen ins Teutsche iiber- 
setzet von P. G. S. Dantzig, Gedruckt 
und zu bekommen bey Thomas Johann 
Schreiber, E. Hoch. Edl. Hochw. Raths 
und des lobl. Gymnasii Buchdrucker. 
1733. w 4ce, k. 3, s. 104. 

Od B. 33 tytuł : Pacta conventa derer StŁade 
der Kepublique Pohlen und des Gross- 
HertzogthuniB Litthauen nebst denen darzu 
g-ehorig-en Piovincen. Od s. 69 — 97 pod- 
pisy biorących udział. Od s. 97 i s. 101 
Eyd des KOniges Stanislai I. 

Ob. Leszczyński Stan. (t. XXI s. 229). 

Czartor. — Czerw. Dwór — Jagiell. - Ossol. 

— conyenta Ausfusti III Regis Po- 
loniarum Magni Duc. Lithv. et Elect. 
Saxoniae commentario perpetuo illu- 
strata a God. Lengnich. Lipsiae 1736. 
folio. 

— Tuż:... editio auctior et eman- 
datior. Dantisci et Lips. 1763. 

Ob. Lengnich (t. XXI s. 171). 

— conyenta ob. Articles fi 733) — 
Articuli (1733) — Groddeck Gabriel 
(1692) — Gruttner Samuel Fryderyk 
(1746) — Jurament (1697) — Lengnich 
Gottfr. (1736) — Leszczyński Stan. 
(1733) — Meder Heinr. Burch. (1718) — 
Memoires (1741 ) — Paprocki Franciszek 
(1765) — Porządek (1669) — Przywi- 
leje (1588) — Pyrrhys de Yarille (1764) 
— Sanguszko Jan (Lettres 1764). 

— induciarum inter Serenissinios 
ac Potentissimos Principes ac Dominos, 
Dn. Gustayum Adolphum. Śvecorum, 
Gothorum, Vandalorumq; Regem. Ma- 
gnum Principem Finlandiae, Ducem 
Esthoniae ac Careliae, Ingriaeą; Domi- 
num, etc. et Sigismundum III Regem 
Poloniae, Magnum Ducem, Lithu.iniae, 
Russiae, Prussiae, Masoyiae, Samogi- 
thiae, Livoniaeq; etc. ad sex annos ini- 
tarum usq; ad primam Julij, anni 
M.DC.XXXV. Ubsaliae, excudebat E- 14 PACTA. PACTA. schillus Matthiae. anno M.DC.XXIX. 
(1629). w 4ce, k. 8 iilb. 

Na końcu: Actum in Campo ail villam Al* 
teinarck vulgo Starijtarfj- die 16 Septeni 
bris 1629. Czartor. — Jagiell. 

— induciarum thet ilr the sex och 
tiiigo ahrs Fordragli. och Stillestandz 
Punchtar emellan H.ns K. M.tt til 
Swerige och Swerigis Krono etc. etc. 
etc. pa then ena sijdan och H. Konungzl. 
M . tt til Palaiidh och Piilans Krono etc. 
etc. etc. pil then andra sijdan beslutne 
vthi StiimssdorfF then 2. Śept Stylo 
vet. Anno 1625. (sic) aft' Latinen medh 
flijt forswanskat. Tryckt i Elbingen 
hoos Wendel Bodenhausen. B. w. r. 
(1635?). w 4ce, sygn. A— B4 (k. 8). 

Pacta zawiera królowa Krystyna i Włady- 
sław IV, ale w tekście nie ma podanej 
daty. Jagiell. 

— induciarum eller Tiugu sex ahrs 
Stillestands fordragh immellan Konun- 
gerijken, Swerige och Polen, soni vthi 
Stunisdorff" i Preussen aft" begge Rij- 
kernas ther til deputerade Commissa- 
rier, thesslijkes formedels fremmande 
Konungars, Chur- och- Furstars, sampt 
andre Stilnders Fullmyndige Legaters 
ynderhandlende slutit bleff", vppa then 
2 Septemb . styl. vet. ahr eff'ter Christi Biird 
CIO.IOXXXV. Effter sielfwe Originalet 
pa latin vthgangit, och ther hos Swens- 
kan egentligen transfererat bijfogat. 
Cum gratia et privilegio. Stockholm. 
Typis Schroderianis, ahr 1635. w 4ce, 
sygn. A — C4 (po szwedzku i po łacinie). 

W Uibliotftce Jag. jest także 2o-a odmienna 
edycya tamże w tymże roku wydana i z tym 
Hamym tytułem (sygn. A — C^). 
' Jagiell. 

— Toż:... (z datą:) 1535 (sic), w 4ce. 

— Toż:... (po niem. i łac). Alt- 
Stettin 1635. w 4ce. 

— induciarum Yiginti Sexennalium 
inter incluta Regna Poloniae, Sueciaq; 
Anno 1635. In Prussia, Divino auspicio 
feliciter paracta; atq; Elbingen sium 
typis Bodenhausianis vulgata. w 4cc. 
k. 8 (ark. B4). Jagiell. — Ossol. 

— Actum Stumisdorfii 2 Sept. 1635. 
Formuła der Stumsdurfischen Vereini- 
gungsartikel, darin von beider Konig- 
reiche, des polnischen und schwedi- schen Komniissarien, ein Stillstand der 
Waifen bestimnit ist und die Theile 
Preussens ihren rechtmassigen Besitzern 
ziigestellt werdcn sollen. Sept. 1635. 
w 4ce, ark. A^. 

Toż:... w Loudorp Act. pnbl. 4, 478; Chwał- 
kowski Iu8 publ. p. 239; w Collectio 
gallic. tractat. III 371. — Obacz: For- 
muła. — Formular. — Formę. — Stums- 
dortf. 

Bandtke Hist. druk. kr. p. I 40. 

Czartor. 

— inter Sueciae et Poloniae reges 
Stumdorffii inita 1636. Septembri 12 et 
pacta aliorum. Coloniae Agrippinae 1657. 

Zieliós. 

— 01ivensia. Anni 1660. (B. w. r.). 
w 4ce, k. 17 nlb. 

Akad. — Caartor. — Czetwert. — Jagiell. 

— Ossol. 

— [inter Leopoldum Imperatorem et 
Joannem III d. 24 Aprilis renovata]. 
Varsaviae typis Elertianis. Bez osób. 
tyt. (Nadpis): Joannes III Dei Gratia 
Rex Poloniae... Varsaviae die mensis 
Anno d. M.DC.LXXVII. folio, k. 4. 

Ob. Sobieski. Jagiell. 

— subjectionis inter Divum Olim 
Regem Sigismundum Augustum et Ma- 
gistrum Ordinis Livoniae inita. (B. m. 
r, i dr.). (Na końcu:) Incorporatio Du- 
catus Curlandiae et Semigalliae cum 
Regno Polon. Anno Dom. 1569. Lublini. 
w 4ce, str. 84. 

Druk z 18 w. Branic. — Ossol. 

— seu transactio inter S™^^ Stepha- 
num Pol. et Fridericum Daniae reges 
de episcopatu Cracoviensi mediante 111™° 
Friderico Marchione Brand, in arce 
Croneburgensi inita die 10 aprilis anno 
Domini 1585 approbata per S'"""" Sigis- 
mundum III in comitiis Regni gene- 
ralibus. Varsaviae die 17 aprilis anno 
1639 (?). folio. Branic. 

— Welayiensia et Brombergensia 
inter Dn. .Joannem Casimirum, Regem 
Poloniae &c. &c. &c. et Serenissimum 
Principem et Domin um Wilhelm um, 
Marchionem et Electorem Brandebur- 
gicum &c. in Prussia Ducem &c. Die 
XIX Sept. M.DC.LVIIetd.VINovembr. 
M.DCLYII inita et transacta. Anno Ju- 
bileo MDCCLYII. (1757). (Na drugiej PACTUM. paczcski. 15 karcie:) Die zwischen dem Allerdiirch- 
lauchtigsten KiJnige und Herrn Johann 
Casimir, Kunig iii Pohlen etc. etc. etc. 
und dem Durchlauchtigsten Fiirsten 
und Herrn Friedrich Wilhelm, Marof- 
grafen und Churfiirsten von Branden- 
burg etc. Herzogen von Preussen etc. 
den 19 Sept. und den 6 Nov. desselben 
Jahres zu Wehlau und Bydgosc ver- 
abredten und geschlossenen Vertrage. 
Nebst einem historischen Yorbericht. 
Jm Jubeljahr 1757. w 4ce, k. 4, str. 40 
(tekst łac. i niem.). 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 
Pactum philadelphicum, unione vo- 
torum ac piissimo nexu trium archi- 
decanatum, videlicet: Posnaniensis. Sre- 
mensis et Pscevensis, junctim cum 
omnibus decanatibus ac toto clero s[)i- 
rituali... Posnaniae die 22 Aprilis 1776... 
laudatiim. folio. 

Kat. Kacz. Ul 243. Raczyń. 

— ob. Steczewicz J. K. (Pactum 
archidiaconatus 1668). 

(Pacyfik). Nabożeństwo krótko uło- 
żone ku czci Wielkieiło słuofi Bożeiro 
Błogosławionego Pary fika z Swięto- 
Sewerynu, Zakonu Ś. O. Franciszka 
ściślejszego układu Kapłana w tym 
wieku Piusa VI Papieża wyrokiem ubło- 
gosławionego. Za pozwoleniem zwierzch- 
ności powtórnie do druku podane 1791. 
W Drukarni Piotra Zawadzkiego, w 12ce, 
atr. 58. Warsz. Uniw. 

— Zbiór życia Błogosławionego Pa- 
cy fika Kapłana Zakonu Świętego Oyca 
Franciszka reformatora rodem z Wło- 
skiego Miasta S. Seweryna zwanego 
z włoskiego po urzędowych processach 
w druku przypisanego O. S. Papieżowi 
Piusowi VI, który go błogosławionym 
ogłosił. Na żądanie pobożności narodu 
naszego ku niemu w Polskim ięzyku, 
za pozwoleniem Zwierzchności W3''danv 
z przydatkiem krótkiego nabożeństwa, 
w Krakowie 1788 w Drukarni Szkoły 
Głowney Koronney. w 12ce, k. 59 nlb. 

Warsz. Uniw. 

— ob. Bętkowski Adam (Kazanie 
1788) — Marchwicki Walenty X. (Ka- 
zanie przy beatyfik. 1788). 

PaCZ ob. Pac. Paczanowski Andrzej ob. Celeiowic 
M. P. (Agonium 1692). 

PACZANOWSKI Christoforus. [Car- 
mina variorum]. w 4ce, ark. D4. 

Ded. : Ad Constantinum Ostrogium Ducem. 

Podpis: Christophorus Paczanowski. 
Ob. : Ostrogski Konst. 

Paczanowski Tomasz ob. Miskowski 
Krzysztof (Muza godowa 1635). 

PACZEK de Wrocimowice Marcin. 

x\nno Domini 1646. die 26. Maij. In no 
niine Sanctissimae & indiuiduę Trinitatis, 
& in honore Sactissimę Virginis. Matris 
DeiMariae, & omnium Sancturum. Testa- 
nientum a Generoso Martino Paczek, 
Secretario Regio conscriptum. Et per 
unum executorem & amicum cui cor 
defuncti non frustra adhaeserat [Jan 
Sz3'powski] ad Typum porrectum. Anno 
D. 1650. Cracoviae, Valerianus Piąt- 
kowski. 1650. folio, 5 k. nlb. 

Jagiell. — Uniw. Iwows. 

Paczeński Absalon Venceslaiis ob. 

Bieźanowski Stan. Józ. (1664) — Pi- 
skorski Seb. (Argo 16641 

Paczkowski Jędrzej ob Radziwiłłowa 

Regina (1637). 

Paczkowski Michał ob. Toryani J. K. 
(Pożegnanie 1762). 

PACZKOWSKI Stanislaus. Meridics 
antę ortum in aeterno conceptu con- 
ceptae sine ulla originali umbra Mariae, 
ad festivam publici ap[)lausus luceni 
deductus. Perorante generoso doinino... 
Marianae congregationis consultore. sub 
patrocinio immaculate conceptae Dei 
parentis, in collegio Posnaniensi socie- 
tatis Jesu anno ab ortu Dei hominis 
1667 die 8 Decembris. Posnaniae, ty- 
pis haeredum Alberti Reguli, impri- 
mebat Albertus Młodniewicz 1667. 

w 4ce, k. 4 nlb. Czarter. 

— ob. Pawłowski Dan. (Conceptus 
1667). 

Paczoska Marcin (Paczoszka) ob. 
Frydrychowicz D(jminik (1669) — 
Kwaszkiewicz Joan. Bened. (Applausus 
1641). 

PaCZOSkI ob. Paczeński. 

Paczoski Jan Jozef ob. Tomaszkie- 
wicz Józef (Arbor 1723). 16 PACZOSKI. PACZOWSKI. Paczoski Josephus Valentinus ob. 

Iwański Nieolaiis (1744) — Witwicki St. 

Paczowski Kasper ob. Radiowski 
Joe. Mich. (Pegasus 169Ó). 

PACZOWSKI Paweł, proboszcz w Bro- 
chowie, Dziekan Sochaczewski, dr. Pra- 
wa. Malagma. in funere duorum iwe- 
num Illustriiun et Generosorum Domi- 
noriiin Petri et Martini Trzebiensciorum. 
Illustrisiśimi ac Reuerendissimi Domini 
D. Alexandri Trzebieński Episcopi Prae- 
mi.slien: Viceeancellarii Regni Abbatiae 
Andreouien: perpetui Administratoris 
filiorum hmge desideratissimorum, a P. 
Fr. Paulo Paczoski S. ord. Cistercien. 
Conuen. Andreouien: professo. Artium 
et Philosophiae doctore posthuniae me- 
moriae officiose exhibituin. In ecclesia 
cocnobij Andreouien: Anno a partu 
Yirginis 1643. die 14. Julij. Cracoviae, 
typis Stanislai Bertutowic. w 4ce. k. 
14 nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Sie po wron a pod nim 
6 w. łac , które podpisał Mikołaj Zabie- 
rowski Cysters. — Mowa wypowiedziana 
na pochwałę zawcześnie zmarłych sy- 
nów X. biskupa. — Na ostatniej stronie 
cytat z Seneki: De Consolatione. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — lvrasiń. — 

Ossol. 

— Quaestio Theologica de Scientia 
Dei. Praesidente Adm: Reuerendo Do- 
mino Jacobo Ustiensi. S. T. et I U. Do- 
ctore et Professore, Ecclesiarum Colle- 
giatarum S. Floriani Clepardiae Custode, 
et Omnium Sanctorum Cracoviae prae- 
posito, et praeceptore obseruandissimo. 
A Rado patre fratre Paulo Paczoski 
Conuentus Andreouiensis S. O. Cister- 
cien: professo, Philosoiihiae Doctore, et 
Sacrae Theologiae Baccalaureo. Pnblico 
certamini in Alma Acad: Cracouiensi 
proposita. Pro gradu Licentiaturae in 
Sacra Theologia Consequendo. Mensę 
Decembre. die. . Anno Dni 1644. In per- 
augusto D. D. Theologorum Lectorio. 
(Na końcu :j Cracoyiae in officina An- 
dreae Petricovij S. R. M. Typographi 
anno Domini 1644. w 4ce. ark. Bij 
(kart 8). 

Dedyk. AIexand. Donhoff Abbatiae AndreoT. 

Administratori. 
Po Conclusio I — V idzie wiersz Alexandra Denboff: Gryphus a Fratre Emerico Za- 
jączkowski Conv. Audreov. Suppriore z ta 
blicą Canephorae. Kończy wierszem: Lo- 
gogryphns i 8ub felicibus auspiciis Ja- 
cobi Yitellii Kectoris. 

Jagiell. — Ossol. 

— Quaestio Theologica de SS. In- 
earnationis Mysterio. ex 3 p. q. 1. Do- 
ctoris Angelici. In alma academia Cra- 
couiensi a Rndo Patre Fratre Paulo 
Paczoski Conuentus Andreouien. S. O. 
Ci stercien. Professo, Philosophiae doctore, 
et S. Th. Licentiato Dum in eadem 
Academia Insignia Doctoratus in Sacra 
Theologia Adm, Rildus Dnus Jacobus 
Ystiensis S. Th. et J. V. Doctor, S. Flo- 
riani. et SS. Omnium Praepositus, Fa- 
cultatis Theologicae Decanus sibi con- 
ferret. Publice ad disputandum propo- 
sita Anno Dńi. 1647. mensę Aprili die 
4. Hora 14. In Lectorio DD. Theologo- 
rum. w 4ce, k. 8. 

Na odwrocie tytułu czworowiersz podp. Luc- 

Leśiowski cout. andr. prof. 
Dedyk. Leonardo Rembowski (Dembowski?) 

Abbati Polplinensi (Pelplinensi). 

Po Quaostio od k. B, idzie wiersz : Epicy- 
tharisma Paulo Paczoski a Joannę Racki 
concinnatum. - Na końcu: Sub. felic. aus- 
piciis Jacobi Yitellii Rectoris. Cracoviae 
in officina Francisci Caesarij, Anno Do- 
mini 1647. Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Rzeka w ozdobie y pełności pły- 
nąca. Na pogrzebie Jaśnie Wielebnego 
Jego Mści Xiędza Joachima ze Mstowa 
Mstowskiego Opata Czyrzyckiego. Przez 
X. Pawła Paczoskiego S. Theologiey 
Doktora, Zakonu ś. Cystercyeńskiego 
w klasztorze Andrzeiowskim Prcjfessa 
y Kaznodźieie vkazana. W kościele Czy- 
rzyckim dnia 18. Marca, Roku Pańsk: 
1655. Z dozwoleniem Starszych. W Kra- 
kowie, w drukarni Łukasza Kupisza 
J. K. M. Tvpog. (1655). w 4ce, k. 14 
nlb. 

Na odwrotnej stronie tytułu herb Cholewa. 
Przypis prozą X. Marcinowi z Pawlikowie 
Pawlikowskiemu, opatowi czyrzyckierau ; 
poczem idzie na Sciej karcie herb Srze- 
niawa, a dalej przypis proza polska An- 
drzejowi ze Mstowa Mstowskiemu przez 
autora. Kazanie pog'rzebowe zaczyna się: 
Uwa^-ając mądrzy nędzna... ludzką kondy- 
cyą... Dużo tu łaciny. Mówi, że J. Mstowski 
na opactwo czyrzyckie powołany był ma- 
jąc lat 60, a żył w zakonie lat 42. Wina PACZOSKI. PACZYŃSKI. 17 mało ożywał, xiąg niemało do biblioteki 
nakupił. 
Akad. — Branic. — Czartor. — Dzików — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Uniw. 

lwów. 

- Theoremata ex cursu Philoso- 
phieo Scientiae Rationalis, Ad raentem 
Angelici Doctoris D. Thomae decerpta. 
A Fre. Paulo Paczoski, Ordiń. Cistercień. 
Conuentus Andreouien Professo. Artium 
et Philosophiae Baccalaureo, In Alma 
Academia Cracou. publice ad disputan- 
dum in Augusto Jagellonianae Do- 
mus D D. Theolog: Lectorio Proposita. 
Anno Domini, 1636. Mensę Nouerabre 
Die (25) Hora (20). Crac. Typis Mat- 
thiac Andreouien. w 4ce, k. 10 nlb. 

(sygn. C.,). 

Na drngiej stronie herb Kouiocpolskich, pod 
nim 8 wierszy. — Dedyk.: Illus. Domino 
Kemigio a Koniecpole Koniecpolski Dei 
et Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Chel- 
mensi, Abbatiae Andreouiensis perpetuo 
Administrator]. — Na przedostatniej str. 
Emeryk Zajączkowski podał wiersz z ła- 
mańcami językowemi do odgadnięcia. — 
Na str. ostatniej herb Uniwers. z napi- 
sem: Sub auspicatis relis Ad. Opatovii... 
Univ. Crac. Rectoris.,., M. Joachimo iSpe- 
ronowicz CoUega Min. Yladislayiani tunc 
Cursus Profess. adnertente. Jagiell. 

— ub. Macbatar Joan. (Acroama 
1636). 

Paczoski Walenty Józef ob. Duń- 
czewski Stan. (1746) - - Iwański Mik. 
'Argumentum 1744) — Klopocki An- 
drzej (1753) -~ Kołtunowicz Mat. (Te- 
3es 1728, Monimentum 1753). 

PACZYGIEWSKI Albert Casimirus (f 
9 Marca 1716). Aąuila supremi Jovis Mi- 
nistra. In principe Apostolorum. Sancto 
Petro demonstrata. Atque annua festi- 
vitatis suae die recurrento. Perillustri 
3t Reverendiss: Domino. D. Petro Sta- 
aislao Orłowski. Protonotario A[)ostolico. 
Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis Ca- 
nonico, Praeposito et Officiali perpetuo 
Tarnoyiensi, S. R. M. Secretario. Cel- 
sissimi et Reverendissimi D. Joannis 
de Małachowice Małachowski Dei et 
Apostolicae Sedis Gratia. Episcopi Cra- 
eoyiensis Ducis Severiae. Causarura 
Grenerali. Auditori. Domino et patrono 
Coleiidissimo. A M. Alberto Casimiro 
Paczygiewski. Philosophiae in Alma Aca- demia Cracoviensi, Doctore et Profes- 
sore. Seniore Scholae B. V. M. in Circ: 
Cracov: submissae gratulationis ergo 
dedicata. Anno quo Aleś coelestis Nidum 
Bethlemiticum inuolauit. 1687. Crac: 
typis Nicolai Schedel S. R. M. typ. 
(1687). folio, k. 6 (ark. Cj). (Wierszem). 

Na odwrocie tytnłu czworowiersz pod her- 
bem podpisał Ant. Wosióski. 

Jocher 5364. 

Bibl. Warsz. 1850 t. 39 str. 419. 

Jagiell. — Ossol. 
— Ensifer Regni Coelestis cum 
euaginato córa Diuina Maiestate Gladio 
stans. D. Michael Archangelus Illustri, 
Magnifico. ac Generoso Dńo D. Michaeli 
Valeriano De Raciborsko Morstin Sub- 
dapifero Cracoviensi etc. etc. Domino 
et Mecaenati suo amplissimo, Recur- 
rente eius diei annua solemnitate A M. 
Alberto Casimiro Paczygiewski Artium 
et Philosophiae in Alma Vniversitate 
Cracouicnsi Doctore ac Professore, Se- 
niore Scholae B. V. M. in Circulo Crac: 
ofratulationis ergo. et debitae obseruan- 
tiae gratia oblatus, Anno Domini 1688. 
die 29. Mensis Septembris. Crac: Typis 
Nicolai Alexandri Schedel S. R. M. 
typ. (16881 folio. k. 6 nlb. 

Pod wierszem podpis: Stan. Wosiński Eloq. 
aud. na odwr. tytołu. 

Jocher 5369. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

Paczyńska Katarzynach. Walenty Ra- 

tyboriensis (Praktyka duchowna 1670). 
Paczyński Jerzy ob. Gdacius Adam 
(Ardens 1646). 

PACZINSKY Josephus, comes deTen- 
czin et Magna Pac^in. Philosophiadispu- 
tata, in qua comprehenduntur conclusio- 
nes ex uuiversa philosophia Aristotelis. 
doctrinis philosophicis illustratae. autho- 
ritatibus firmatae, rationibus robotae. nec 
non ab argumentis contrarijs yindicatae 
etc. Pragae. (1697). w 4ce. 

Przewodniczył dyspucie Maxym. Wietrowski. 

Kijows. 

- oh. Decisio (1710) — Kosiński 
Casim. (1713). 

PACZYŃSKI Maciej. Juno pronuba 
Illustrissimis coniugibus Thomae de 
Zamościu Palatino terrarum Kiiouiae. 
Knyszynen, Goniądzen. etc. etc. Capi- 18 PACZYŃSKI. PADNIEWSKI. taneo. Et Catharinae Alexanclri Ducis 
in Ostróg filiae a Matthia Paczyński, 
studioso poóseos Acad. Zamosceń. oblata. 
Zamosci in typogr. Acad. Zamosc. anno 
D. 1620. w ^ce, k. 12 nlb. 

Na odr. str. tytuiu herb Zamojskich, pod 
nim dwa e{)igramniata. — Matka Kata- 
rzyny była Anna z Steraberku Xiężna 
Ostrogaka wdzina wołyńska. Ślub dawał 
Jan Andrzej Próchnicki, arcyb. lwowski, 
w kościele 00. Jezuitów. — Szczęśliwe 
naśladowanie Wirgiliusza. Piękny jest tu 
rys życia Jana i Tomasza Zamojskich, 
kanclerzów ; hexameter płynny i dźwię- 
czny; piękny jest także opis Zamościa. 

Jnszyń.ski II str. 34. — Jabłonowski Mu- 
aaeum polon, na str. 180 przytacza rok 
wydania 1626. w czem się myli. — Nić- 
aiecki III str. 651. — Siarczyński mylnie 
zowie autora: Paszyński. 
Jagiell. — Ordyn. Zamojs. — Ossol. 
— Historia anglica politico muralis. 
Sandomiriae. 1626. 

Siarczyński Obraz II str. 53. 

Paczyński Yenceslaus ob. Scupin 
(Lucerna 1669). 

Paderzewski Mikołaj ob. Busbegujus 
Aug. (Drogi trzy 1597). 

Padewczyk Alexander ob. Malinow- 
ski Bazyli X. (17591. 

PADEWSKI Antoni (?). Nauki czyli 
kazania na święta roczne Boga Rodzicy 
Niepokal. Poczętey Nayświętszey Ma- 
ryi Panny, w Kaliszu 1792. w 4ce, T. 
1—4. 

Katal. Antykw. Lissnera. 

Padewski Antoni św. ob. Antoni św. 
(tom XII s. 174). 

PADILLA Fr. Juan de. El laberinto 
del duque de Cadix D. Rodrigo Ponce 
de Leon. Sevilla, Meinardo Ungut e 
Lanzalao Polono 1493. Czartor. 

PADLEWSKI Fr. Mowa przy poże- 
gnaniu Trybunału kor. lubelsk. 20 gru- 
dnia. Lublin. 1762. w 4ce, k. 3. 

Akad. — Krasińs. 

Padniewski Antoni F. ob. Zapolski 
Balt. (Admiranda 1602). 

(Padniewski Filip). Illvstri Principi. 
Ampliss: diis hoininibvsq; approbanti- 
bvs, Crac: Pontiiici. Philippo Padnievio 
Regni Poloniae Procancellario. Primum 
Cracouiani ingresso. Gratvlatio. Joauni, 
Mag: Jean: Ociessii, Regni Cancellarii filio, Dedicata M.D.LXII (1562). w 4ce, 
k. 4 nlb. (sygn. Aiij). 

Na karcie tyt. herb Ocieskich, a po obu 
stronach herbu napis: In Stern: Ociessii. 
A: G: P: Ipsa cracem virtu8 eąnestris 
protept altam. Imbellis Pietas tectior esse 
potest. — Na odwr. karty tyt. ded. : Ja- 
nowi Ocieskiemu, a pod nia podpisany: 
Andreas Go.«tinius, Praetorius. 
Obacz pod Gostyński Andrzej. Ossol. 

— ob. Białobrzeski Marcin (Kate- 
chizm 1567) — Cicero (Nidecki, Frag- 
mentorum 1561; Herbest, Vita 1565) — 
Chrysostomus Joannes (1552) — Gor- 
scius Jacob (De generibus dicendi 1559, 
De periodis 1562) — Gostinius Andreas 
(Gratulatio 1562) - Grzybowski Thec,.- 
philus (Disputatio de sylogismis 1604) 
— Sambor itanus Vigilant. Gregor. (Ec- 
loga I 1556) — Rubrioella (Naenia 
15°72) — Walery Maxym. (1609). 

Miesięcznik połocki 1818 I 140-148, 217- 
221. — Świecki Histor. pam. I 226. — 
Bartoszew. .h Bibl. Warsz. 1853 t. 51 s. 
364. — Starowolski Elogia. — Comraen- 
doni Listy II 209. — Łętowski Katalog 

II 129 — 136. — Eucykl. Orgelbr. 20 str. 
248 — 9. — Scriptor. rerum polon. 1872 
8. 155. ^ Janocki Musar. sarm. 100. — 
Paprocki Herby rycer. 142. 372, H80, 
461. — Nakielski Miechovia 640. -- Wi- 
szniews. Hist. literat. IX 423; VII 6^j ; 
VIII .36, 142; I 54; VI 125. — Załuski 
Conspectus 19. — Kętrzyński w Pzegl. pow. 
1890. — Chodynickill 269. — Korytkowaki 
Prałaci III. — Janociana II 207 -10; 

III 234 — 5. — Sołtyk Monumenta eccles. 
crac. 19. — Czartorys. Myśli o pismach 
44. — Grabowski Ambr. Kraków 1830 
8. 98. — Niemcew. Zbiór pamiętn. I 59, 
92. — Uuńczewski Herb. II 13. - En- 
cykl. kość. XVIH s. 16. — Tyg. illustr. 
1867 t. 15.— Finkel Bibl. II s. 18i5. 

Padniewski Stanisław, starosta (f 
1613) ob. Grimza Da w. (Epicodium 
1610) — Walery Maxym. (Wargocki; 
O dziejach 1609). 

PADNIEWSKI Wojciech, kanclerz ka- 
tedr, poznański. Epilog rodowitey sceny 
domowey Smoszewskich. Jey Mość Pani 
Katarzyna z Smoszewa Skrzetuska przy 
applauzach nieśmiertelney sławy w pro- 
chu śmiertelnym odbiera koronę, \\ ko- 
ściele cudami (iako Capitolium tryum- 
fami) sławnym, Oycow Franciszkanów 
poznańskich. vSkończony. Roku bez po- 
czątku y cyrkumferencyey korony Boga PADUANO. PAEAN. 19 1701. dnia dwudziestego drugieo-o wrze- 
śnia, w Poznaniu w drukarni Akade 
miey poznańskiej, folio, k. 10. 

Ńa karcie 2icj herb Topór w pięknych ozdo- 
bach emblematycznych na blasze rytych, 
u dołu podpis: Josephi Piet. Posnauiae ex- 
cod. — Przypisał prozą Janowi Skizotn- 
skiemu mężowi zmarłej X. Wojciech z Pa- 
(luiewa Padniewski, kanclerz katedralny 
poznański. Kazanie małej wartości. Ka- 
zanie zaczyna się: Prostym przysłowiem, 
ale prawdziwym... Przeplatane gęsto ła- 
ciną. Dzików — Jagiełl. 

— ob. Grimza Dawid (Epicedium 
1610) — Walery Maxym. (O dziejach 
1 609). 

PADUANO (a Sancto) Claudius. The- 
saurus franciscanae paupertatis divi- 
nissimus Bonaventura Seraphicus eccle- 
siae doctor (1717) ob. Krasnodębski KI. 

PADUANUS(Patavirius) Hieronymus. 

Jesuida hieronymi et pii secd'i iu 
xpi passionem cotemplatiu. (Rycina wy- 
obraża Chrystusa na krzyżu, obok Matka 
Boska i iw. Jan). Impssuni Cracouie. 
M.d.iiij. w 8ce większej, 2 ark. (k. 16). 
Na odwrocie tytułu herby Litwy, Polski 
i Krakowa. Na pierwszej karcie w górze 
tytuł wiersza okazuje nam nazwisko au- 
tora: Jesuida hieronymi Paduani ud re- 
verendu in christo patrem dominum pe- 
trum donatum urbis padue presulem di- 
gnissimum. — W Lym wierszu bohater- 
skim opisanie męki Chrystusa. — Na osta- 
tnich dwóch kartach : Sapphicon Eudoca- 
sillabon : Enee Siluij Poetę Laurcati (alias 
pij scd'i pontificis maximi) ad cristi pas- 
sionem conteraplaudam. — Na ostatniej 
karcie czytamy : Hystoria passionis christi 
optimis carminibus conscripta por Hiero- 
nymum paduanum finem habet. Et iu 
calce addita e Enee Siluij iu christi pas- 
sionem saluberrima coteplatio. Anno diii. 
1504. - Znaki drukarni Hallera. 

Czartor. — JagicU. 

— Jesuida Hieronymi Paduani. e- 
dente M. Pysserio. Cracoviae apud Vie- 
toreni 1526. 

Juszyń. II 87. 

— Penitentiarius de confessioue. Je- 
svida Hieronymi de passione. Lactan- 
tius de resurrectione. Sapphicon ende- 
casillabon aeneę Silvij Poetae laurcati 
(alias pij II potificis maximi) ad Chri- 
sti passione cóteplada. Christophorus 
Schurpf Galiensis lectoribus. Si quis 
avet di ram christi cognoscere morte, Fhn-eat ut felix: auspicioc]. buno Mente 
pia volvat casus et nomen Jesu: Tor- 
tores saevos: vincula dura: necem Hue 
amor impuleratfervens: mortemq; subire. 
Non timuit: coelu panderet ipsi tibi. 
Aspicłatq; leves jactent ut sconimata 
turbae Osq; probum lanias: hic caput: 
ille latus. Magistri Pauli Crosnensis, 
Rutheni Sapphicon de inferorum vasta- 
tione, et triumpho Christi. Libellus le- 
ctori. No ego cypriacos decanto crede 
triumphos No refero yeteru facta pro- 
phana patrum Veru salvifici durissiina 
praelia christi. Fractaq; sydera Tartara 
nigra manu Claustraq; sulphurei spo- 
liata tenaria reges: Et ducta ad superos 
clara trophoea polos. w 4ce, k. 28. 

Tytuł w ramce ozdobnej, po bokach wazo- 
ny, z których wystrzelają kwiaty łączące 
się u góry przy tarczy, a na niej ukoro- 
nowany orzeł polski. Na końcu, w ramce 
z wstęg i kwiatów (pod któremi u dołu 
dwa aniołki, z których jeden dmie w trąbę) : 
Jhesus, Maria. Historia passionis christi 
optimis carminibus conscripta per Hiero- 
nym Paduanum finem habet et addita est 
Lactantius de resurrectione, Enee Silvii 
in Christi passionem saluberrima contem- 
platio et in calce magistri Pauli Crosnen- 
sis de inferorum vastatione et triumpho 
Christi. Impressum Grachouię per Floria- 
num Ynglerium et Wolgangum (tak) Lern, 
anno dni M.D.XIIII. (15 li). Nihil sine 
causa. — Oprócz tego Saphicon z 66 strof 
jest tutaj Pawła Krośnianiiia: Hymnus in 
diem Paschalem ab eodom compositus 
continens verni temporis descriptionem (18 
strof). Oratio dominica ab eodem in car- 
men translata. Także: Ave Maria (32 w.).— 
Od k. Dg: Decii Magni Ausonii praecatio 
matutina. 

Wierzbowski II 896. — Kruczkiewicz O Pa- 
wle z Krosna i Corpus poetarum II t., 
nr. Xin. 

Czartor. — Jagioll. — Peters, publ. — Warsz. 

Uniw. — Zamojs. 

Padwany ob. Dama — Pieśni. 

Padwicki Marcin ob. Czacki Hiero- 
nim X. (1652). 

Paean intra Actum, propositae ad 
disputandum Quaestionis, de Legitima 
Successione. in publico J. V. Lectorio, 
Almae Uniuersitatis Studii Craeouien: 
Cantatus. Anno Domini, 1683. Die 4. 
Nouemb. w 4ce, k. 1. 

Jest to wiersz na cześć .Jana III. Jagiell. 20 PAKAN. PAFNUCYUSZ. Paean s Pcjean) ob. Castelli Nic. (Epi- 
thalamiciis 1691) — Hollo Sigis. (Bal- 
listicus 1673) — Pean — Probotowicz J. 
(Gratulabandum 1623) — Samborski Alb. 
(In G. Bidermann 1622) - Yitellius 
Jac. (Decasyllabus 1621) — Władysław 
Zygmunt (E bello red. 1621) — Żarski 
Piotr (Na Stef. Korycińskiego 1648). 

Paedagogium ob. Borbonius N. (Ore- 
ander 1642, 1552). 

PaedagogUS agricola ob. Marqnard 
Joach. (1798). 

Paedia ob. Chodowiecki Jan (1690). 

Paedobaptismus ob. Czechowicz (de 
Origine 1575j — Zacyusz Szymon (Con- 
fessio 1559). 

Paedologia ob. Mosellanus Pet. (My- 
merus 1521, 1522. 1527. 1528. 1529. 
1538). 

Paedotribia ob. R^rbiński Jan (1590). 

Paena sceleris comes, in persona 
Cambysis Persarum regis orbi universo 
demonstrata, et per lUus. Schol. Gram- 
mat. Universit. Crac. juventutem in 
Novodvor. Classibus scenico apparatu 
repraesentata, 1754 die 14 Febr. w 4ce. 
(po pol. i po łacinie). 

— sceleris comes talione gladii in 
crudeli Phoca yindicata scenice tragico 
apparatu demonstrata. Thorunii. imprira. 
Chr. Frid. Kunzen 1761. folio. 

Ob. Lichniewicz. 

PAFNUCYUSZ, mnich. Żywot prze- 
dziwny świętego oyca naszego Onufryu- 
sza wielkiego królewica Perskiego pu- 
stelnika, napisany po grecku od Pafnu- 
cyusza mnicha a teraz z różnych exem- 
plarzów łacińskich y iednego dawnego 
słowieńskiego, z greckiego ięzyka prze- 
tłumaczonych, a naybardziey z wło- 
skiego iako nayobszernieyszego, w iedno 
zebrany, y polskim ięzykiem z przy- 
datkiem godnych wiadomości po każ- 
dym niemal rozdziale notacij, do druku 
podany przez Nay. W^° Józefa Piet- 
kiewicza protoarchimandrytę zakonu ś. 
Bazylego W. hegumena mouastyra no- 
wicyackiego Byteńskiego. Z dozwole- 
niem należytey zwierzchności. W Wil- 
nie, w drukarni Soc. Jesu R. P. 1686. 
w 4ce, sygn. K3 (kart 40). Ded. Jauowi Kazimierzowi Wołlowiczowi, 

pułkownikowi J. K. M. 
Jociier 8400 mylnie pisze 8. Houoiyusza 

zamiast Onufryusza, zaś pod 8561 ma 

mylnie z datcą r. 1687. 

Czarter. — Ossol. 

— Toż:... 1716. [Edycya II?]. 

— Officium y summaryusz Prze- 
dziwnego Aywota Świętego Oyca Onu- 

i fryusza Wielkiego Królewicza Perskiego 
) y Pustelnika napisany po grecku od Pa- 
fnucy usza Mnicha, potym polskim ięzy- 
kiem obszernie wydany, a teraz przy 
Officium summowany. Kosztem pewnego 
Duchownego authora do tegoż Swię- 
j tego Oyca (do którego Nabożeństwa y 
innych pobudzając staraniem swoim) 
nabożnego. Z druku czwarty raz wy- 
chodzi w Lublinie w druk. Kollegium Lubelskiego Soc. Jes. roku 1730. w 8ce. 

Warsz. Uniw. 

— Toż:... A teraz summowany. Na 
pomnożenie czci tego Wielkiego Świętego 
do druku dany. We Lwowie, w dru- 
karni Kolleg. Societ. Jesu. 1734. w 12ce, 
k. 24 nlb. Ossol. napisany po 
mnicha nie- Toż:... Pustelnika 
Grecku od Pafnucyusza 
gdyś. Polskim Językiem obszernie przez 
X. Józefa Pietkiewicza Zakon, S. Bazy- 
lego W. wydany, potym przy Officium 
przez tegoż summowany. A teraz za 
pozwoleniem Zwierzchności przedruko- 
wany. Roku Pańs. 1783. w Łowiczu, 
w Drukarni J. O. Xcia JMci Prymasa 
Arcy-Bisk. Gnieź. w 12ce, k. 28 nlb. 

Warsz. Uniw. 

— Toż:... y Pustelnika Szczegul- 
nego w wszelakich potrzebach Patrona, 
Napisany po Grecku od Pafnucyusza 
Mnicha: Potym Polskim Językiem ob- 
szernie Przetłomaczony Roku 1716 Przez 
X. Jozefa Pietkiewicza Zakonu świę- 
tego Bazylego Wielkiego, Protokonsul- 
tora, Starszego Klasztoru Nowicyat- 
skiego Byteńskiego, A teraz po Siódmy 
raz dla wygody Braci y Sióstr Bractwa 
tegoż Świętego, w Kościele Łaskarzow- 
skim fundowanego. Sumptem W. JMci 
Pana Tadeusza na Mrokowie Mrokow- 
skiego Łowczego Ziemi Warszawskiey, 
przedrukowany, w Warszawie, w Dru- PAGET. PAJĘCKI. 21 karni .]. K. Mci i Rzec/.ypospulitey 
u XX. Scholarum Piai-um, 1787. w 8ce, 
tyt. i str. 72. 

z tego tytnia wniosek, że była toż edycya 
E r. 17 It). — Co do innych edycyi tegoż 
dzieika porównaj w t. XXIII pod Onufry 
Św., gd/.ie opisano kilka wydań jego Ży- 
wota, na których jednakże nie wymie- 
niono Pafnncyusza jako autora. — Ob 
też: Pustelnik dziwnie wesoły (1759). 

Jagiell. 
PAGET Wilhelm. Copia litterarum 
D. Pasret mediatoris Angliae ad excel- 
lentissimum D. Stanislaum Małachowski 
Palatinum Posnaniae. (Datae Bellegradi 
die 8 Mensis Martii 1699). [Razem 
z tem:] C(jpia literaruni DD. Resefendi 
et Mauro-Cordatti ad D. Paget; dat.ie 
Adrianopoli 28 Febr. 1699. folio. k. 2. 

Finkel nr. 4307. Braiiic. — Czartor. 

PAGI Nassir Bek. LEspion de Tha- 
mas Kouli-Kan. dans les Cours de TEu- 
rope. Ou lettres. et memoires de Pagi- 
Nassir-Bek. Contenant diverses anec- 
dotes politiąues pour servir a Thistoire 
du tems prśsent. Traduit du Persan 
par Fabbś de Rochebrune. A Cologne. 
chez Erazme Kinkius M.DC.XLVI. 
(1746). w 8ce. k. 6, s. 391 i 1 ryc. 

Na str. 56: Voyage a Varsovie, ii raconte 
do qnblle manierę ii s'etoit 8auve de mains 
de yoleurs. — Na str. 74—94: Descrip- 
tiou de la Pologne, de la formę de son 
gouvernement, de ses forces actnelles et 
nn abrege historiąue des Kois, qui y ont 
regne. — Na str. 95—97 jest o pijań- 
stwie w Polsce. Jagiell. 

Pogonią yirtutis ob. Sulikowski N. 
(1651). 

Pągowski Hieronim ob Kotzebue A. 
(1799). 

PĄGOWSKI Józef, rotmistrz kawał. 
nar. W. X. L. , poseł intlancki. Glos 
w materyi przyspieszenia od deputacjd 
projektu o starostwach dnia 20 7bris 
(1790) mian}^. [Przy tem:] Glos tegoż 
dnia 30 7bris i projekt do seymują- 
cych Stanów. (B, w. m. dr.), folio, kart 
2 nlb. Krasińs. 

— Głos JW Józefa Pągowskiego 
Rotmistrza Kawaleryi Narodowey W. 
X. Litt posła Intiantsk" d. 31 Stycznia 
miany. w drukarni Wolney. folio, k. 1. 

— Głos JW*" Imci Pana Pągow- skiego posła Inflantsk^ Rotmistrza Ka- 
wał. Naród: W. X. Lit. o przyspiesze- 
niu decyzyi iak nayprędszey o króle w- 
szczyznach, na sessyi seymowey d. 22 

listop. 1791. folio, k. 1. Krasińs. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Jego- 
mości Pana Pągowskiego rotmistrza ka- 
waleryi narodowey Litt: Posła Inflant- 
skiego dnia 21. Xbris 1790. na sessyi 
seymowey miana. (B. m. dr.), folio, 
1 kartka." Jagiell. 

Pągowski Piotr ob. Pęgowski P. 
(Widzenie 1608). 

PaguinUS Lutensis Sanctus ob. Sa- 
lomon (Cantica 1538). 

PAHL Carolus. Hymenaeum votum 
Constantino Ferbero et Florentinae Ni- 
colai Pahł filiae. Dantisci. (B. w. r.). 
w 4ce. 

Trauer-Gedicht... Gabriel Leis- 
nitz. Danzig 1651. w 4ce. 

PAHL Konstanty. Epithałamia nup- 
tiis Henrici Beermanni et Katliarinae 
Wiffand. Dantisci 1646. w 4ce. 

— Trauer-Gedicht... Johannes Mu- 
hinger. Danzig 1653. w 4ce. 

— ob. Schulz Konstanty (Herzliches 
Yertrauen 1692). 

PAHL Nicolaus. Honor posthun.us," 
quo funus Nicolai Pahł prosecuta est 
Schola Bartol(jmaica. Danzig 1649. fo- 
lio. 

— ob. Buethner A. (1632). 

PAHL Paulus. Trauer-Gedicht... Hen- 
ricus Camerarius. Danzig 1638. w 4ce. 

PAJĘCKI Damian. Coniectanea astro- 
logophysica abo Praktyka z przestrogą 
na obwieszczenie rożnych przypadków, 
które za przyczyną planet przytrafić się 
mogą w roku 1644. (B. m. r. i dr.j. 
w 8ce, sygn. C — Cg (fragment). 

Dedykacya Abrahamowi Gołuchowskiomu, 
staroście Stężyckiemu i Wiślickiemu, da- 
towana z Krakowa dn. św. Augustyna 
1643. Baworow. 

— Kalendarz z prakt^^ką na rok 
pański 1651 po przestępnym trzeci M. 

1 Damiana Paieckiego philos. y nauki 
i lekarslciey doktora, na meridiem Miasta 
gł. Krakowa w MPolsce z pilnością wy- 
rachowany, y umyślnie do tych pro- 
i wincyi, które są pod znakami barana. 22 PAJEWSKI. PAKA. lecz y strzelca, iak węgierska ziemia, 
czeska, morawska applikowany y do 
druku podany. Zaćmienia miesi;\ca po 
wszytkim świecie w t}^!! njku żadnego 
nie będzie, słoneczne będzie dwoie, ale 
w ntiszey Europie niewidziane, a tak 
y nieszkodliwe, w Krakowie, w dru- 
karni Frań. Cezarego, w 16ce. k. 48 

nlb. 

Poczyna wind. o aspektach, pod miesiącami 
są dwa wierszo łac. — Po kalendarza 
tytuł osobny: Dioptra perspectiya abo pra- 
ktyka z przestrogą. — Na odwr. herb 
Trąby i pod nim 22 w. łac. — Przypi- 
sał prozą łac. Bogu.sławowi Radziwiłłowi 
Xieciu na na Birczach, Dabinkaeh, Słu- 
cku i Kopylu, koniuszemu W. X. Litew. 
— Dalej przedmowa do czytelnika po 
łacinie. — Praktyki zwykłe po polsku lecz 
przeplatane łaciną. Ordyn. Zamoj. 

Pajewski Antoni ob. Gołębiowski 
Stan. (Intromissio 1595) — Wieliński 
(Laurus Minervae 1(>94). 

Paiyma seu lusus ob. Burszowie Mat. 
(1634). 

PAILLASSON. Sztuka pisania, czyli 
łatwe y jasne reguły uczącym się po- 
żyteczne przez biegłego w tey sztuce 
p. Paillassona wynalezione a przez X. 
F. M. Eliaszewicza Scli. Piar. w krót- 
szym ogólney y naypotrzebnieyszey 
nauki zebraniu na język polski wyło- 
żone y do druku podane. Wilno, w dru- 
karni J. K. M. u XX. Sch. Piar. 1777. 
folio, k. 10 nlb.; tab. ryc. 2. 

Krasińs. 

— Charaktery z explikacyą dobrego 
pisania. Warszawa, nakład i druk Szcze- 
pańskiego 1778 r. folio. 

Eacykl. powsz. Orgelbr. t. 13 s. 746. 

PAINVIN Franciszek. Grammatyka 
Francuska y Polska Albo raczey spo- 
sób prędki, iasn}?^ y łatwy uczenia y ucze- 
nia (sic) się Języka Francuzkiegu. Przez 
Franciszka Painvin Ułożony na wy- 
godę y pożytek publiczny, do Druku 
ko.sztem Autora Podany, w Warszawie, 
w Drukarni Nadworney Jego Krolew: 
Jmci. Kuku 1775. w 8ce, k. 2 nlb. i 
118 str. liczb., 2 tablice i 138 s. liczb. 

Tekst polaki i francuski. Mieści: (Jrania- 
tyka właściwa. Divie tablice, zawierające 
przegląd słów nieregularnych. Słowniczek i jirzykłady konwersacyi. W tytule drze- 
woryt, przedstawiający dwa aniołki. 

Ossol. 

— Toż:... i łatwy uczenia, i naucze- 
nia się Języka Francuzkiego. Przez 
Franciszka Painvin ułożony i na wygodę 
publiczną podany, w Warszawie, w dru- 
karni uprzywileiowanóy XX. Missyo- 
narzów roku 1789. w 8ce, część I k. 5, 
str. 315 i tablic w 4ce dwie; część 
II str. 240. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iw. 

PAISIELLO Giovanni. Fraskatanka 
czyli dziewczyna zalotna. 1782. w 8ce. 
Ob. Bogusławski W. 

— La Modista raggiratrice dramma 
giocoso per musica, da rappresentarsi da 
unacompagnia di nobili dilletanti inVar- 
savia, ił giorno 25 settembre 1789. Stam- 
pato per ordine di S. E. ii Co: Mi- 
chiele Ogiński gran General di Lithua- 
nia e cavaliere di piu ordini etc. etc. 
In Varsavia, presse di P. Dufour con- 
sigl. auł. di S M. e direttore delia stam- 
peria del R. corpo de cadetti 1789. 
w 8ce, str. 75. 

La musica e del rinomatissimo S. Giovanni 
Paisello maestro di capella Na[)olitano 
al' attual seryizio come compositore e mae- 
stro di camera delie loro Maesta. 

Trebicki w Bibl. warsz. 1848 t. 12 str. 
H55 i G. Jagiell. 

— ob. Metastazy (Modlitwa, Re Teo- 
doro 1789) — Pirro drama (1790). 

Pajtowicz Jan ob. Bratkowic Andr. 
(Controwersya 1630) — Paytowicz J. 
(Zdobycz 1623). 

Paka (Nowa Pocztarska) Pełna Li- 
stów y Osobliwych Towarów w Roku 
1784. Otworzona y łaskawym Dobro- 
dzieiom przez pewnego, Któr}^ od po- 
ranku, aż do wieczora późnego, Do 
tylku drzwi biegaiący, pukać musi, 
Wiele wesołych y smutnych nowin 
roznosi; Y te wszystkie z pokłonem 
oddawszy, Z iednego na drugie miey- 
sce spieszy. Ofiarowana. We Lwowie, 
Drukiem Pillerowskim R. 1784. w 8ce, 
k. 18 nlb. 

Na odwr. karty tyt. Przedmowa. 

Mieści: Przedmowa. Listy ^-artobliwe. Ex- 
trakt naypoznieyszych Nowin. Należyte 
.Schema wszystkich w Królestwach Galicyi 
y Lodomeryi znaydniących się dróg po- PAKAKZEWSKA. PAŁAC. 23 czty c. k. generalnej poczty z Lwowa aż 
do Wiednia, Presbur<ra, Biidzina, Hernaan- 
stadtu w .SiedniiogTodzkiey ziemi , Tome- 
śwaru w Banacie odchodzacey y przycho- 
dzącej tudzież Porządek iak ordinaryiune 
poczty y powoź pocztowy od Ces. Królew- 
skiej General ney Poczty z Lwowa odcho- 
dzić, y nazad przychodzić zwykły. 
Współcześnie podano, że przez X. de Ma- 
ralles po francusku napisane, co jednak 
nader wątpliwe. Ossol. 

Pakarzewska Barbara ob. Daniecki 
Jan (1609). 

Pakisch ob. Packisch — Pakysch. 

PAKOSLAWSKI Andrzej. Busta me- 
moriae Christophori Twardowski palat. 
Caliss. Lesnae. 1679. w 4ce, ark. 1. 

„Carmen in ejus funore tnnc polon, tunc 
lat." Załuski Bibl. 66. 

Pakosławski Jan ob. Actum (1782). 
PAKOSTKA Wojciech (Pakostiensis. 

z Pakością, Półgęskowic, Mesocheniiis). 
Medycyna Duchowna dla chorych y bli- 
skich śmierci Ludzi Chrześciańskich 
a osobliwie Zakonnych przez X. Woy- 
eiecha Pakostka z Doktorów Świętych 
pilno zebrana Roku 1617. w Poznaniu, 
w drukarni Jana Wolraba 1618. w 8ce. 
k. 2, s. 552. 

z przemową do Wieleb. w Panu zakonnic 
reformacji klasztoru Chełmińskiego. 

Warsz. Uniw. 

— Sprawa o Reformacyey klasztoru 
Chełmińskiego panieńskiego. Ich MM. 
JO. Panom i PWielebnymXX. Biskupom 
Diecezyey. do których z niego są wy- 
prowadzone drugie klasztory, do wia- 
domości, do uznania, do obrony, zacho- 
wania nieodmiennegc; z rozkazania Ko- 
misyi Rzj^mskiey podana a przez X. 
Woyciecha Pakostyonsa spowiednika, 
który od roku 1587 temusz klasztorowi 
ustawicznie służąc, wszystkiego był 
świadom, z samych oryginalnych aktów 
y listów własnych zebrana, pod su- 
mieniem y porządnie krotko napisana. 
W Poznaniu, w drukarni Jana AVol- 
raba r. p. 1618. w 4ce, s. 275. 

Sprawy samej nieliczbowanej kart 7. Od- 
powiedzi na pytania, które Jego Mość X. 
Yisitator do Księni y Konwentu klasztoru 
Chołmiańskiego, zaczynając Wizyta cya od 
Stolice Apostolskiej sobie zlecona, uczy- 
nić raczył, k. 3^,. Kegeatr Reguły 8. Be- 
nedykta 7. Przemową k. b^/'^. Nalconiec: 
Reguły S. Benedjkta str. liczb. ii75. Załuski Consp. nov. collect. str. 27 (Refor- 
matio per Magd. Mortenska facta, et Laur. 
Gi mbicki episc. exhortato de hac refor- 
matione). 

Czartor. — Ossol. — Raczjńs. 
— ob. Alvarez Jac. (O ziem 1618) 
— Arias (Trzy tractati o postępku 1610) 
—  Cassian Jan (O żywocie i ćwicze- 
niu 1604) — Fati (O umartwieniu) — 
Loaechius Audr. (Eudoxia 1604) — 
Rosignolius (O ćwiczeniu w doskon. 
1612) — Trythemiusz .łan (O chwale 
zakonu 1607) — Turrecremata Jan (Re- 
guły S. Bened. Wykład 1607). 

siarcz. Obraz II 91.  — Maciej. 1'iśm. III 
62k — Wiszniew. Hist. lit. IX 185, 217. 
— Dzieduszycki M. Piotr Skarga II str. 
320-1. 
Pakosz ob. Manuty (Actum 1789). 
Pakobz Aleksander ob. Borkowski M. 
(Plausus juvent. 1665). 

Pakosz Wincenty Antoni ob. Nowicki 
Placyd (Kazanie 1778). 

(Pakoszowie). Kant WW. JJ. PP. 
Pakoszom Nayhoynieyszym Fundato- 
rom Hubinskim. Za świadczone Dobro- 
dzieystwa. Wdzięczność okazujący A 
W czasie Prowincialnych Obrad Za- 
konnych XX. Franciszkanów Prowincyi 
Litewskiey i Biało-Ruskiey przez Ka- 
pelią w Kubinie na Dniu... Miesiąca 
Czerwca Ogłoszony Roku 1778. w 4ce, 

k. 2. 

Pierwotnie bjło: za świadczone niezliczone 
dobrodziejstwa, lecz to zaklejono. 

A. Wolański. 

Pakoszowa Helena z Siedleckich ob. 
Nowicki Placyd (1778). 

Pakoszowa Jadwiga ob. Zegar myśli 
chrześciańsk. (1744). 

Pakoszowa Zuzanna ob. Zegar myśli 
chrzęść. (1744). 

Pakta z Maciejem Ces. ob. Zyg- 
munt III (Traktat' 161 r>). 

Pakysch Judita a Festenberg ob. Ca- 
lagius Andr. (Lyricum 1599). 

Pałac Królowey Maryi w Leżajsku. 
Lwów 1751. 

Ob. Leżajsk. 

— Krolowey Nieba y Ziemie N. 
Panny Maryi z rożnych nabożeństw ku 
większey Czczi y Chwale Boga y SS. 
Patrimów y Patronek wystawicmy. a te- 
raz dla wygody Chrześcianskiey za po- 24 PALACYUSZ. PALA^OK. Zwoleniem Jego K. Mci do druku po- 
dany, w Krakowie, w drukarni Stani- 
sława Stachowicza J. K. M. Typ. y Bib. 
R. P. 1783. w 12ce, kart 10 Kalend., 
k. 2 Katecli., s. 571 i k. 3 Regestru. 
Jocher 6968. 
- ob. Arcq (Dodatki) — B. S. (Du- 
sze cbrześciańskiey 1744) — Bogusław- 
ski Woje. (W. Ubyszewskich 1698) — 
Czacki Tad. (po Bruhlach) — Dudziń- 
ski X. (w Sienkowie) — Leopolita 
Gabr. ((oratorium 1619) — Leżeński M. 
(1788) — Projekt (Krasińskicb) — Re- 
zolucya (179 i) — Saint Foix d'Arcq 
(Milczenia 1783) — Twardowski Sam. 
(Leszczyńskich 1645) — Woysznaro- 
wicz (podczas Seymu 1645). 

Paiacyusz Błażej ob. Hoicius Błażej. 

PALACYUSZ Jan P. X. Uwagi o męce 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wilno 
1763 r. w 8ce. Wileńs. 

Palaemon Ekloga (1772). w 4ce. 
IY2 ark. (Bez osób. tytułu). 

Argument. Stan seaator.ski pod fignrą Da- 
mety, stan rycerski [lod imieniem Hippo- 
lita, oraz całe posp(Ustwo w osobie Mir- 
tyla, ubolewają nad straszna pr/ygodą. 
a potym cieszą się nad cudownym ocale- 
niem Króla Jmci ukrytego tu pod nazwi- 
skiem Wielkiego Falemona. — Na końcu 
są: Epigrammata ad Nobilem Juventutem 
(łacińskie i polskie). 

Jagiell. — Raczyńs. — Zieliński. 

— ob. Schonaeus (1589), 

Palaemosiia ad Mensam Morę Vitellii 
Fatum degustans, sub Irradiante patro- 
cinantis Gratiae splendore, in avita 
Cynthia, trina condecorata Sagitta. Per- 
illustris Reyerendissimi Domini, Domini 
Nicolai Koziełł Canonici Smolenscensis, 
Decani Svirensis. Parochi Woystomien- 
sis, Mecaenatis sui pro semper obligati. 
Omnibus ad terrorem. Spectatori ad 
mortis memoriam, et amore. candidaeą; 
veritati ac paginae concolor reproducta. 
A Perillustri, Illustri. ac Magnifica 
Vtriusq; Eloquentia(> Juventute Colegii 
Minkieviciano - Zodziscensis Societatis 
Jesu. Anno Triumpbantis in carne Dei 
1724. (B. m). folio, na k. tyt. herb Ko- 
ziełła. k. 4 nlb. 

Uodyk. : Nicolao Koziełł. — Mieści: argu- 
ment dyalogu. Jagiell. Paiaemonius Mediolanus ob. Carolus 

(1723). 

Palaeologus ob. Paleolog. 

PALAEPHATUS. Libellvs Palaephati 
Graeci Avthoris quo aliquot ueteres fa- 
bulae, unde tractae sint narratur, stu- 
diosis hominibus apprime utilis. Im- 
firessum Viennae Pannoniae opera Hie- 
ronymi Vietoris & Joannis Singrenii 
Calcographor. Impesis nero Leonardi 
& Lucae Alantsee fratrum bibliopola- 
rum, Ciuium Vicnuen>siu!n. pridie Idus 
Septebris. Anno M.D Xliii. (1514). Re- 
gnante Maximiliano P. F. Aug. w 4ce, 
k. 18 nlb. (sygn. Ciii). 

Miejsce i rok druku podano na ostatniej 
karcie, na której niżej piękny drzeworyt, 
przedstawiający dwa gryfy, dzierżące tar- 
czę z inicyałami braci Alantsee. Dziełko 
dedykuje tłomacz Angelus Cospus: Reve- 
rendo in Christo Patri, et Domino, D. Geor- 
gio Viennesi episcopo. Dodano przy końcu 
epigramy: Joannis (Jamertis ordinis Divi 
Francisci, iu Palaephatu, per AngelG Co- 
spu in Latinum uersum ; a nadto : Joa- 
chimi Yadiani Helvetii Poetae Laureati, 
in Idiotam Vatum detractorem. 
i'oza teni, iż to druk Wietora, dziełko nie 
posiada bliższego związku z Polską. 

Ossol. 

Palaestra ob. Abrek (Intelligendi 
1646) — Boboyiensis Cas. (Logica 1634) 

— Ivo S. (Devotionis 1720) — Mo- 
rawski Jan (Pietatis 1669. 1677. 1678, 
1682, 1683, 1685, 1690,' 1698.' 1699) 

— Palestra ^ Pastorius Joach. (Nobi- 
lium 1654, 1673) — Petrycy Jan Ign. 
(Oratoria 1625) — Regnauldin C. (Ita- 
licae linguae 1645). 

(Palaf0X Jan Mendoza, ur. 1600 
t 30 września 1659), Mowa ciekawa 
Kardynała, przed Oyceni Świętym Piu- 
.^em VI, w Zgromadzeniu SS. Obrząd- 
ków, kiedy sprawę, względem samych 
poznania cnot heroicznych. Wielebnego 
Jana Pallafoxa. Biskupa Osimenskiego 
roztrząsano; w roku teraznieyszym 1777 
dnia 28 Stycznia miana, y z Włoskiego 
ięzvk,i, na Polaki przetłumaczona. (B. 
w. m. dr. i r.). (Warszawa), w 4ce, k. 

2 nlb. 

Bez osób. tytułu. — Na zaskarżenie Nun- 
cyusza zakazana i wytępiona. O czemGaz. 
Warsz. 1777 nr. 25. Puszczone przez Je- PALAFOK. PAŁASZOWSKI. 25 zaitów przeciw PaIlafoxowi jako wrogowi 
Jezuitów. 
Czartor. — Jagiell. — Krasiń. — Ossol. 

— ob. Teresa (Listy 1672). 
Jocher 8698. — Eneykl.' kość. XVIII s. 20. 

PALAFOX, generał. List jenerała hi- 
szpańskiego Palafox do jenerała fran- 
ciizkiego Lefebore z hiszpańskiego ję- 
zyka przełożony, folio, s. 3. Branic. 

Palarnia, albo Spos(5b na doświad- 
c/.eniu zastanowiony Palenia Gorzałki 
z profitem, y przepalenia różnych Wó- 
dek francuskich y Rosolisow Włoskich, 
przez B. J. H. W. W Wschowie, w dru- 
karni Hoboldowskiey. (Druk zapowie- 
dziany r. 1782). 

Pałaszewski Jakób ob. Borowscy 
(Sprawa 1785). 

PAŁASZOWSKI Jan Józef, f In No- 
mine Domini Amen. Quaestio jyridica, 
de praesumptionibus, Ex c. quanto &c. 
scribam eis, e. t. juncta 1. antiquae lu- 
risdictionis C. ad S. C. Velleianu. Pro 
Loco in Collegio Almae Universitatis 
Cracoyiensis Juridico obtinendo; per 
M. Joannom Josephura Pałaszowski, In 
eadem Alma Universitate Cracoyiensi 
Philosophiae Doctorem & Professorem, 
Collegam Minorem; In Lectorio CC. 
DD. Jureconsultorum, publicae dispu- 
tationi proposita. Anno Domini 1730 
die 22 Maji, Cracoyiae, Typis Acade- 
micis. w 4ce, k. 7 nlb. (sygn. Bg). 

Przy końcu dzieła uwaga, że działo się to 
pod rektoratem D. M. Martini Waleszyn- 
ski, Sacrae Theologiae Doctoris, etc. — 
Na odwr. k. tyt. poczyna się sama rzecz. 

Ossol. 

— In nomine Domini Amen. Quae- 
stio luridica, de Officio, et potestate 
Yicarii Generalis, ex. c. Licet c. Cum 
in generali, de offic: Vicar. in 6. juncta 
1. solet & 1. Praetor. ff. de Jurisdict. 
omn. ludic. Sub Gratiosa protectione 
Celsissimi Pńncipis. Illiistrissimi et Re- 
yerendissimi Domini, D. Andreae Sta- 
nislai Kostka, Comitis in Załvskie, Za- 
łuski, Dei, et Apostolicae Sedis gratia 
Episcopi CracoviensiS; Ducis Severiae, 
Equitis aquilae albae, Studii Generalis 
Universitatis Cracoyiensis Cancellarii. 
Pro Licentia in Vtroque lure obtinen- 
da a M. Joannę Josepho Pałaszowski. utriusq; Juris Professore, Ecclesiarum 

Collegiatae SS. 00. Cracoviae Archi- 

diacono, in Willamowice Cvrato. Pu- 

I blice ad disputandum, in Lectorio Col- 

j legii C. C. D. D. Jureconsultorum pro- 

' posita. Anno Domini 1748. die (21) Fe- 

l)ruarii. Cracoviae, typis Michaelis Jo- 

sephi Dyaszewski, S. R. M. typographi 

(1748). folio, k. 9 (ark. D.^). 

Na końcu: Sub felicissimo regimine Stan. 
Philippowic... Rectoris. 

Jagiell. - Krasiń. — Ossol. 

— In Nomine Domini Amen. Quae- 
stio juridica de Jurę Majestatico ad c. 
Solitae. §. Quod autem. De majorit. & 
Obedien. junct: glos. in Proem: Clemen. 
V. Quoniam. can. Duo sunt. dist. 96. & 
ad 1. Illicitas. §. Qui vniversas. ff. De 
offi. Praesid. 1. Imperium ff. de Juris- 
dict. junct. glos. in 1. Ut perfectius. v. 
Potentia. C. De annali except. Dum sub 
Prutectrice Gratia Celsissimi Principis 
Illiistrissimi. Excellentissimi et Reve- 
rendissinii Domini, Domini Cajetani 
Sołtyk, Dei et Apostolicae Sedis Gratia, 
Episcopi Cracoviensis, Ducis Seyeriae, 
equitis aquilae albae, Universitatis Stu- 
dii Generalis Cracoviensis Cancellarii 
Faventissimi, in fli^rentissima Magno- 
rum Hospitum Corona per Perillustrem 
Clarissimum & Admodum Reverendum 
D. M. Joannem Pałaszowski, U. J. Do- 
ctorem & Professorem, Ecclesiarum, Col- 
legiatae SS. 00. Crac: Archidiaconum, 
Parochialium, Yielicensis Praepositum, 
in Nakło curatum, Contubernii Regio 
Jagelloniani Proyisorem, Inclytae Fa- 
cultatis luridicae Decanum & in actu 
praesenti promotorem, Clarissimi et ad- 
modum Reyerendi Domini U. J. Licen- 
tiati, et Professores, Domiis CC. DD. 
Jureconsultorum Collegae. M. Jacobus 
Michael Marciszowski Ecclesiarum, cath. 
Crac: Electus Canonicus, Collegiatae 
SS. 00. Crac: Primicerius, Parochialis 
in Koniusza Curatus, Ordinandurum et 
Approbandorum Examinator, Judicio- 
rum Jlimi Consistorii Generalis Crac. 
Assessor, Coloniae Academieae Tarno- 
yiensis et Contubernii jurisperitorum 
Proyisor, et M. Andreas Dominicus Li- 
piewicz Ecclesiarum Collegiatae, S. Mi- 26 PAŁAS20WSKI. PAŁA320WSKI chaelis in Arce Crac: Decanus. Paro- 
chialis in Jgolomia Curatus. Festoruni 
Salyatoris et B. M.V. in Ecclesia Ca- 
thedrali Crac: Ordinarius Concionator, 
Judiciorum Jllustrissimi Consistorii Ge- 
neralie Crac. Assessor, Geometra Ju- 
ratus utriusque Juris Doctores. in Ec- 
clesia Colle^iata Sanctorum Omniura 
ritu solenni renuiitiarentur. a supra 
nominatis Licentiatis et Professoribus. 
pro morę et consuetudine publice ad 
disputandum, proposita. Anno ąuo. Ma- 
jestas Domini repie vit omnem terram 
1762. 9no Cal. Xbris. Cracoviae, tvp: 
Semin: Acad. Diaec: (1762). w 4ce, k. 
30 nlb. 

Akad. — Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Quantitas meritorum continua ad 
punctum Theologici honoris, in Per- 
illustri Clarissimo et admodum Reye- 
rendo Domino D. M. Francisco Ma- 
terski, Sacrae Theologiae licentiato. et 
Professore Collega majore Ecclesiarum 
Collegiatarum S. Floriani Custode Pa- 
rochialis. in Nasiechowice Curato. SS. 
Petri et Pauli Praeposito. Contubernij 
Philosophorum Provisore, dum Sacrae 
Theologiae Doctor A Perillustri et Re- 
yerendissimo Domino D. M. Martino 
Waleszynski, S. Th: Doctore et Pro- 
fessore ejusdemq; Facultatis Decano 
Collega Majore Ecclesiarum Cathedralis 
Cracoviensis Canonico, Montis S. Geor- 
gij in Scepusio et Przemyków Prae- 
posito, Librorum per Dioecesim Crac. 
Ordinario Censore, Canonizationis B: 
Joannis Cantij Procuratore, Contubernij 
Hierosolymitani Provisore Studij gene- 
ralis Almae Universitatis Cracov. Pro- 
cancellario, ritu solenni renuntiarentur; 
Plaudenti Calamo a M. Joannę Josepho 
Pałaszowski Philosophiae Doctore et 
Professore. Contubernii Philosophorum 
Seniorem deducta. Anno Salutis 1729 
die 22 Februarij. Cracoriae. typis Aca- 
demicis (1729). folio, k. 7 (ark DJ. 

Wierszem nakamiennym ; chwaleni: Mater- 
ski Alex. i Fr. Sembek, Ad. 8tykowski. 
Jagiell. — Ossol. 

— ob. Barclaius (Argenida 1743) 
— Foltański Stanislaus (Instrumentum 
1748, Terminus juris 1762) — Leyva [ Hieronim (Venero, Examen episcopo- 
rum 1719) — Gamalski Ser. (Przestrogi 
1742) — Minocki Franc. Jos. (1762> 

Janoc. Lexic. I 121. 

PAŁASZOWSKI Kazimierz Stanisław 

(1693 y 3 stycz. 1758). Anchora eme- 
riti Honoris, Theologica Laurea in Per- 

' illustri et Reverendissimo Domino, D. 

! M. Hracintho Łopacki, Philosophiae et 
Medicinae Doctore, Ecclesiarum Cćithe- 

j dralis Cracoviensis Canonico, Collegia- 
tae Sandomiriensis Decano, B. M. Vir- 
ginis in Circulo Cracov: Archipresby- 
tero Infulato Coronata; Dum Sacrae 
Theologiae Doctor, in alma Universitate 
Cracoviensi a Perillustri et Admodum 
Reverendo Domino D. M. Martino Wa- 
leszynski, Sacrae Theologiae Doctore 
et Professore, Collega majore, Eccle- 
siarum Collegiatarum S. Floriani, Scar- 
bimiriensis et S. Michaelis in Arce 
Crac: Custode. S. Georgij in Scepusio 
et Premykoviensi Praeposito, Contu- 
bernij Hierosolymitani Provisore, Li- 
brorum per Diaecesim Cracoviensem 
Ordinario Censore. Canonizationis B. 
Joannis Cantij Profuratore. Studij Ge- 
neralis Unirersitatis Crac: Procancel- 
lario ac interea Facultatis Theologicae 
Decano ritu solenni crearetur. Stylo 
oratorio Per M. Casimirum Stani^launi 
Pałaszowski, Philosophiae Doctorem 
Tylicianum Eloquentiae Professorem. 
Collegam Majorem, delineata. Anno Do- 
mini 1727. Die 27 Januarij. Cracoviae 

j Typis Academicis. folio. sygn. ark. Ij 
(k. 16 nlb.). 

Panegiryk prozą. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Cathedra gloriae immortalis, in 
sepulchrali lapide Clarissimo oh'm et 
Excellentissimo Domino. D. M. Aegidio, 
Stephano Wadowski, philosophiae do- 
ctori et Professori, collegae minori, 
ejusdemą; protunc praeposito, contuber- 
nij Jagelloniani electo seniori erecta: 
et dum piis ejusdem manibus in Ec- 
clesia collegiata S. Annae Cracoyiae, 
justa parentalia magno omnium dolore 
persolyerentur: lugubri calamo a M. Ca- 
simiro Stanislao Pałaszowski, philos. PAŁASZOWSKI. PAŁASZOWSKI. a? doet. in classibus Novodvorscianis poe- 

seos professore. delineata. Anno. quo 

in cathedra cunarum verbum aeternum 

pro salute generis humani peroravit 

M.DCC.XXI (1721) 3tio nonas februa- 

rij. Cracoviae. Typis Francisci Cezary. 

S. R. M. Illustrissimi et Rńdissimi Epi- 

scopi Crac. Ducis Severiae. necnon 

Scholar. Novodvorscianaram ordinarij 

typographi. folio, ark. Cg (kart 6). 

Czerw. Dwór — Dzików — Jagiell. — 

Ossol. 

— ConclusionesThomisticae ex theo- 
logia morali tutelari patrocinio S. Ca- 
simiri Regni Poloniarum et Universi- 
tatis Cracoyieusis patroni ad festivos 
annuae ejus solennitatis dies a M. Ca- 
simiro Stanislao Pałaszowski sacrae 
theologiae profes., collega majore, ec- 
clesiae Collegiatae S. Floriani Canonico 
dicatae. Ob. Lipiewiez M. (tom XXI 
S. 303). Jagiell. - Ord. Zamoj. 

— Dies Yitae Maxima. in Aequi- 
noctio autumnali Meritis et Virtutibus 
Perillustris olim Clarissimi et Admo- 
dum Reverendi M. Stanislai Markie- 
wicz, Sacrae Theologiae Doctoris et 
Professoris ejusdemq; Sacrae Facultatis 
Decani, CoUegae raajoris, Ecclesiarum; 
Collegiatae S, Floriani Custodis, Cure- 
loviensis Scholastici, SS. omnium Crac: 
et Paroehialis Prossovicensis Praepositi. 
Scholarum Novodvorscianarum et Con- 
tubernij Geloniani Provisoris exorta; 
Dumq; ejus pijs manibus justa parcn- 
talia in Ecclesia S. Annae non sine 
gravi moerore ab ordinibus Acadeniicis 
exsolverentur, Lugubri penna per M. 
Casimirum Stanislaum Palaszowski. Phi- 
losophiae Doctorem ejusdemq; regium & 
Tylicianu eloquentiae Professorem. Col- 
legam Majore, Neosandecense Can- 
cellariutn. delineata. Anno Domini 
MDCCXXX (1730) die 25. Septembris. 
Cracoyiae typis Uniyersitatis (1730). 
fylio, k. 7 nlb. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Fastigium Infulae et Mitrae, Aus- 
picijs secundis supra gentilicios Rastri- 
feros Montes. Celsissimi Principis, Il- 
lustrissimi et Reverendissimi Domini, D. Joannis Alexandri in Lipę Lipski, 

Dei et Apostolicae Sedis Gratia, Epi- 

scopi Cracoviensis, Ducis Severiae. Su- 

premi Regni Poloniae Procancellarii, 

Studij Generalis Universitatis Craco- 

yiensis Cancellarij Faventissimi, Cracio 

Vavello Eminentius, ad solennem in 

suam Cathedram ingressum, e voto Ejus- 

dem Studij Generalis Universitatis Cra- 

coviensis, publico applausui, opera et 

officiosissimo cultu a M. Casimiro Pa- 

łaszowski Sacrae Theologiae et Tyli- 

j ciano Professore, Collega Majore, Fe- 

I storum Salyatoris, et B. V. Mariae in 

{ Cathedrali Ecclesia Crac: Concionatore. 

I consecratum. Anno Domini 1734. mensę 

Januario. Typis Collegij Majoris Uni- 

yersitatis Cracoviensis (1734). folio. k. 

45 nlb. (ark. Y). 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu. — 
Panegiryk zaczyna sie od wyrazów: So- 
lennes applauaus. Jagiell. — Ossol. 

— Fons splendoris Sreniava in Pa- 
triae Bonum Oceanus; Penes auspica- 
tissimura ad palatinam curulem ascen- 
sum Celsissimi, Illustrissimi & Excel- 
lentissimi Domini, D. Theodori Comitis 
in Wiśnicz & Jarosław Lubomirski. 
Sacri Romani Imperij Principis. Pala- 
tini Cracoyiensis, Scepusiensis Capi- 
tanei; inter publicos ac festivos applau- 
sus, e Voto Studii Generalis Universi- 
tatis Cracoyiensis, per M. Casimirum 
Stanislaum Pałaszowski. Philosophiae 
Doctorem, Tylicianum Eloquentiae Pro- 
fessorem, Coilegam Majorem, Ecclesiae, 
S. Annae Canonicum; stylo panegyrico 
celebratus. Anno. quo fons vitae terris 
apparuit, 1732. Typis Collegii Majoris 
Uniyersitatis Cracoyiensis (1732). folio, 
kart 44 (ark. X2). 

Na odwrocie tytułu miedzioryt herbu. — 
Panegiryk zaczyna się od wyrazów: Se- 
natorios fasces. Jagiell. — Ossol. 

— lus triplex ad Doctoralem in 
jurę utroq; honorem Virtvs Sapientia 
ac Merita, in Perillustri Clarissimo et 
admodum Reverendo Domino D. M. 
Gasparo Topinski, luris Utriusq; Li- 
centiato et Professore, Ecclesiarum Col- 
legiatae SS. 00. Crac: Custode, Paro- 
ehialis S. Nicolai Praeposito dumq; 28 PAŁASZOWSKI. PAŁASZOWSKI. a Perillustri et Reverenclissimo Domino 
D. M. Andrea Krupecki, luris utriusq; 
Doctore et Professore Ecclesiarum Co- 
thedralis (tak) Grac: Canonico, Premy- 
kovieusis Praeposito, in Niegardow Cu- 
rato, Caaonizationis B. Joannis Cantii 
Procuratore, Studij Almae Uniyersitatis 
Grac: Seniore Patre, et Procancellario, 
in Ecclesia GoUegiata SS. 00. Craco- 
viae ritu Solenni luris Utriusą; Doctor 
in Magna illustrium Hospitum Gorona 
Crearetur ac renuntiaretur. Gratulatorio 
applausu per M. Gasimirvm Stanislavm 
Pałaszowski. Philosophiae Doctorem in 
Glassibus Novduorscianis (tak) Póóseos 
Professorem pvblicatvm. Anno Legis- 
latoris Magni; Saluti humanae jura 
dantis M.DGG.XI (tak — ale poprawione 
na M.DGC.XXI). IStioGal: Martij. Gra- 
coviae. Ty pis Uniyersitatis. (1721). folio, 
sygn. ark. Cj (kart 6). 

Pochwała napisana stylem nakaraiennym, 
gdzie niektóre szczegóły do życia Topiń- 
skiego napotkać można. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Nexus sceptrigeri ac emeriti ho- 
noris, ad Doctoralem Lauream Theolo- 
gicam eminentior; Dum Magnificus, Per- 
illustris et Admodum Reverendus Do- 
minus, D. M. Stanislaus Markiewicz, 
Sacrae Theologiae Licentiatus, Ejusq; 
Cursus Gontroversiarum Professor, Col- 
lega Major, Ecclesiarum Collegiatarum 
S. Floriani Canonicus. Sandecensis Gan- 
cellarius, Cureloviensis Scholasticus, SS. 
Omniura et Parochialis Prossovicensis 
Praepositus, Scholaru Novodvorsciana- 
rum et Gontubernij Geloniani Provisor, 
Studij Generalis almue uniyersitatis 
Cracoyiensis Yigilantissimus Rector, a 
Perillustri et Reverendissimo Domino 
D. M. Martino Waleszynski, S. Th: 
Doctore et Professore ejusdemq; Facul 
tatis Decano, Goli ega Majore, Ecclesia- 
rum Cathedralis Gracoviensis Ganonico, 
Montis S. Georgij in Scepusio & Prze- 
myków Praeposito, Librorum per Diae- 
cesim Grac: Ordinario Gensore, Gano- 
nizationis B. Joannis Gantij Procuratore, 
Gontubernij Hierosolymitani Provisore, 
Studij Generalis Almae Uniyersitatis 
Gracoy: Procancellario. Sacrae Theolo- 1 ffiae Doctor, Ritu solenni crearetur; 
Inter publicos Ordinum Academicorum 
plausus, a M. Casimiro Stanislao Pała- 

j szowski, Ph: Doctore, ejusde Regic & 
Tyliciano Eloquentiae Professore, Col- 
lega Majore, S. Annae Ganonico, offi- 
cioso cultu celebratus. Anno, quo Fa- 
scijs Infantis Dei Hominis, salus Ge- 
neri humano eyoluta, 1729. die 22. Feljru. 
Gracoyiae, Typis Academicis. folio, sygn. 

ark. E2 (k. "lO nlb.). 
Wierszem nakamiennym. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Plus Ultra Ad Honorum Augem 
Gentilitiis Decoribus Iłlustrissimi & Ex- 
cellentissimi Domini. D. Francisci Go- 
mitis in Żywiec & Pieskowa Skała de 
Wielopolscijs Marchionis in Mirów Gon- 
zagae Myszkowski, Palatini Gracoyien- 
sis, Minoris Poloniae Generalis, Graco- 
yiensis L'.inckoronensis. Zarnoyecensis, 
Premykoyiensis Gapitanei, Gonsonum; 
Dum Inter festiyas acclamationes & 
solennes applausus, in Prossoyicensibns 
Palatinatus Gracoyiensis Gomitijs sena- 
toriam auspicaretur Curulem officios- 
simo Cultu A M. Casimiro Stanislao 
Pałaszowski, Philosophiae Doctore, Re- 
gio & Tyliciano Eloquentiae Professore, 
Collega Majore, Ecclesiae S. Annae 
Canonico, celebratum. Anno Domini 
1728 die 23 Augusti. Gracoyiae, typis 
Academicis 1728. folio, k. 28 (ark. N,). 

Na odwrocie tyt. herb i wiersz. 
Panegiryk zaczyna się: Hoc labentibus tot 
temporum. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Potestas Themidis polonae su- 
prema in illustrissimo et reyerendis- 
simo Domino. D. Francisco in Kaznow 
Kaznowski, Ecclesiarum; Catedralis Po- 
snaniensis Archidiacono Psceyensi, in 
Chodzież et Rogoźno Praeposito, Regni 
Tribunalis judice, dum in Alma studii 
Generalis Uniyersitate Grac: utriusq; 
juris doctor, a perillustri et reyeren- 
dissimo domino, D. M, Joannę Lukini, 
U. J. Doctore et Professore, Ecclesia- 
rum Cathedralis Gracoyiensis Canonico, 
Yisliciensis & SS. 00. Gracoy: pri- 
micerio, Sławkoyiensis Praeposito, Gon- 
tubernij Regio Jagelloniani proyisore, PAŁASZOWSKl. PAŁAS20WSKI. 29 Solenni plausu renuntiaretur; Per M. 
Casimirum Stanislaum Pałaszowski, Ph: 
Doctorem, Tylicianum Eloquentiae Pro- 
fessorem, Collegam Majorem; Panege- 
rico cultu adorata. Anno quo Summa 
Potestas Christus salutem humanam re- 
paravit 1725. die 27 9bris. Cracoviae, 
Typis Collegii Maioris Academicis. fo- 
lio, k. 14 (ark. G). 

Kaznowski był synem Piotra i Heleny z Zic- 
meckich. — Panegiryk wiersze :i i naka- 
miennym. Jagiell. — Ossol. 

— Praescriptio Fatorum contraria 
Decretis, lure magnarum virtutum et 
meritorum Gloriam immortalem Per- 
illustris olim et reverendissimi Domini, 
D. Andreae Krupecki, U. J. Doctoris 
et Professoris, Ecclesiarum, Cathedralis 
Cracov: Canonici, Prymykoviensis Cu- 
rati. Almae Universitatis Seuioris Pa- 
tris, Contuberuij Jurisperitorum Pro- 
yisoris, Viri de Republica literaria Meri- 
tissimi evincens. Dumq; Magnis ejus 
Manibus justa Parentalia in ecclesia 
Cathedrali Cracoviensi cum ingenti Or- 
dinum Academicorum maerore persol- 
verentur, dolenti calamo per M. Casi- 
mirum Stanislaum Pałaszowski, Philo- 
sophiae Doctorem, Tylicianum Profes- 
srrem. Collegam vocatum Majorem, 
Contubernij Jagelloniani Seniorem, se- 
cuturae posteritati intimata. Anno Verbi 
aeterni contra mortis jura praescriben- 
tis 1725 die 30. aprilis. Cracoviae, ty- 
pis viduae et haeredum Francisci Ce- 
zary, S. R. M. ordinarij typographi 1725. 
folio, k. 13 nlb. 

Wierszem nakainiennym. — Zaczyna się: 
Quousque tandem. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— In Nomine Domini Amen. Quae- 
stio theologica. De voluntate Dei, ex 
Ima parte Summae D. Thomae Aq: 
Doct: Ang: Quaest: 19. et alijs Promo- 
vente et Cooperaute gratia et arbitrio, 
Celsissirai Principis, Illustrissimi et Re- 
yerendissimi Domini, D. Andreae Sta- 
nislai Kostka Comitis in Załuskie Za- 
łuski, Dei, et Apostolicae Sedis gratia 
Episcopi Cracoviensis, Ducis Severiae, 
Equitis Aquilae Albae, Cancellarij Uni- 
yersitatis Cracoviensis, Ejusdemq; Stu- diorum et Promotionum Patroni zelan- 
tissimi Protectoris et Mecaenatis sae- 
culis desideratissimi pro Doctoratu in 
Sacra Theologia obtinendo a M. Casi- 
miro Pałaszowski, Sacr: Tbeol: Liceu- 
tiato Professore, Collega Majore. Ec- 
clesiae Collegiatae S. Floriani Custode, 
Scholarum Novodvorscianarum Provi- 
sore publicae disputationi proposi;a In 
Lectorio CC. DD. Tbeologorum. Anno 
Domini 1747. die 12. Mensis Decembris. 
Typis Collegij Majoris Universitatis 
Cracoviensis. folio, k. 3 nlb. 

Jagiell. Warsz. Uniw. 

— In Nomine Domini Amen. Quae- 
stio theologica, de Sacramento Euclia- 
ristiae, ex Btia parte Divi Thomae Do- 
ctoris Angelici, a M. Casimiro Stanislao 
Pałaszowski. sacrae Theologiae profes- 
sore, collega majore, ecclesiae collegia- 
tae S. Floriani Custode, parochialis in 
Czerniechow Curato. scholarum Novo- 
dyorscianarum Provisore pro Licentia 
Doctoratus in S. Theologia obtinenda. 
publicae disputationi proposita. In lec- 
torio CC. DD. Tbeologorum. Anno Do- 
mini 1746. die 11. Octobris. Cracoyiae, 
Typis Universitatis. folio, k. 2. 

Jag-iel). 

— Stabilitas perennantis Gloriae, f=o- 
lidae Virtuti et Meritis Perillustris olim 
Clarissimi et admodum Reverendi Do 
mini D. M. Petri Stanislai Łuzenski. 
Sacrae Theologiae Doctoris et Profes- 
soris Ecclesiarum Collegiatarum; S. Au- 
nae Praepositi, S. Georgij in Arce Crac: 
Gustodis, Parochialis in Siepraw Curati, 
innixa; et dum mortales ejus exuviae 
mag-no ordinum academicorum dolore 
in Ecclesia CoUegiata S. Annae cou- 
derentur; lugubri calamo a M. Casimiro 

7 

Stanislao Pałaszowski. Philosophiae Do- 
ctore, Regio et Tyliciano Elequentiae 
Professore, Collega majore, Ecclesiae 
S. Annae Canonico, delineata. Anno 
Domini 1728. die 2. Martij. Cracoviae. 
Typis Academicis (1728). folio, k. 6 
(ark. C2). 

Stylem nakamiennym opisuje żywot Łużeń- 
skiego. 

Jagiell. — Ossol. — Ordyn. Zamoj. 

— Tripos aureus Patriae et Eccle- 30 PAŁASZOWSKI. PALAYlCIlNA. siae Junossius Agnus. Illustrissimo Ex- 
cellentissimo ac Reverendissimo Domino 
D. Andrea in Załuskie Załuski. Dei et 
Apostolicae Sedis Gratia de Domo Ju- 
uossiana Tertio Episcopo Płocensi. pri- 
miini suam Cathedram iugrediente; e 
voto publicae laetitiae et Almae Uni- 
yersitatis Cracoriensis Per M. Casimi- 
rum Stanislaum Palaszowski, Philoso- 
phiue Doctorem et Professorem. Colle- 
gam minorem. Oontubernij Regij Jagel- 
loniani Seniorem, interea Philosophicae 
Facultatis Decanvm Declaratus. Ann6 
Veritatis Aeternae Salutis humanae con- 
sulentis 1724 Cracoyiae. Typis univer- 
sitatis. folio. k. 2 nlb. i ark. L„ ('kart 
24 nlb.). 

Na odwrotuiej strcnie tytułu znajdujemy 
herb Janosza, na drugiej karcie dedyka- 
cja, poezeni idzie rzecz cała. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. 

(Pałaszowski Kazim. Stan.). Scopus 
aeternae felieitatis ad scopulum fatorum 
perillustri olim et revereudissimo Do- 
mino, D. M. Casimiro Pałaszowski, Sa- 
crae Theologiae Doctori et Professori. 
Culiegae Majori. Ecciesiarum; Cathe- 
dralis Cracoriensis Canouico. Collegiatae 
S S. 0. Praeposito. Parochialis in 
Czerniechow Curato, Contubernii Hie- 
rosolymitani et Scbolarum Nowodwor- 
scianarum Provisori. Canonizationis B. 
Joannis Cantii Procuratori. Librorum per 
Dioecesim Cracoviensem Censori. Viro 
de ecclesia Dei. Serenissima Regum Po- 
loniae Majestate ac Utraq; Republica 
meritissimo Praefixus, ac dum ei justa 
parentalia in Ecclesia Collegiata S. An- 
nae persolverentnr in doloroso lacry- 
marum profluvio intra Classes Nowo- 
dworscianas metrica arte delineatus. 
Anno quo Morte Datae CaeCa Leges 
sVnt fortis In astris. Lux vecta in Jano 
septima Mensę fuit. 520 309 49 100 
285 170 315. Cracoyiae typis Univer- 
sitatis. a758j. folio, k. 6. " 

Jagiell. — Ossol. 

- — ob. Albrvchowicz Kaz. (Stylus 
aureus 1752) — Barański Mich. (1749) 
— Biegaczewicz Alb. (Honor theoloof. 
1748. Janua 1758) — Camelin Joannes 
(1749j — Herka Kłem. Stan. Kostka (Liber 1732. 1745) — Lubelski Woje. 
(Fama studii 1728) — Lipiewicz Mich 
Stan. (Conclusioues 1739) — Łuka- 
szkiewicz Mat. M. (1723) — Miciński 
Adalb. Antoni (1740) — Polaczek Pa- 
weł (1745) — Rudzki Szym. (Trium- 
phus 1729) — Sołtvkiewicz Anastazy 
(Candor animorum 1727) — Waryski 
Woje. (Arcus 1725) — Zawadzki Sta- 
nisław Józef Antoni (1724) — Zołę- 
dziowski Ant. (In nomine 1744). 

Sołtykow o Akad. krak. — Łętows. Ka- 
talog III 440—1. 

Paiatina immortalitatis ob. Trzebicki 
And. (1671). 

Palatinus posnaniensis ob. Freyden- 
hammer G. (Delineatio I6661 — Res- 
ponsum. 

Palatinus Joannes ob. Woniej ski 
Matthias (Quaestio 1629). 

Palatinus (Palatinida) ob. Cremen 
Fab. (Mariaeburgensis 1596) — Soszyń- 
ski J. Amplia (sive oratio de dignit. 
1619) — Sułowski Adam (Ravensis 
1641) — Thalassius (Neoburgensis 
1642). 

Palatium ob. Korzeniowski J. (Re- 
ginae coeli) — Olszowski And. (Sapieu- 
tiae 1671) — Peski Fel. ^ Trzebicki 
And. (Immortalis 1671, 1680) — Wi- 
śniowiecki Janusz (Principum 1695). 

Palatynat ob. Elektor — Neobur- 
gus — Rybiński Maciej (1619). 

PALAVICINA Baptista. Elegans ac 
vere pium poema. Baptiste Marchionis 
Palauicini Episcopi Regiensis in histo- 
riam flende Crucis. et funeris domini 
nostri Jesu Christi. Nunc denuo summa 
cura et industria impressum. Andreas 
Fridericus Eleutheropolita ad libellum... 
(10 wier.j. Libellus de se... (4 wier.). [Na 
końcu]: Impressum Cracovię per Ma- 
tbiam Scharfenberger Anno Domini 
M.D.XXVIII (1528j Yigesima die Fe- 
bruari]. w 4ce, k. 16 nlb. (ark. D.). 

Wierszem. — Ded. : Eugenio IV. — Na końcu 
dodany wier.sz : Lactantii Firmiani de re- 
snrectionis dominicae die. oraz : De morte 
carmen. 

Wierzbow. II 1050. — Kopera Spis nr. 115. 

Czapski — Czarter. — Ossol. — Płockie 
Sem. — Petersb. -r- Zamojs. 

— ob. Pallavicino. PALAYE. PALC20WSKI. M Palaye de Ste ob. La Curne (1772). 

PALAZZI Joannes Antoni. De oru- 
bernaculo & rera status ratione partes 
IV. Dantisci 1637. w 4ce. 

PALCZEWSKI Kazimierz. Wety do 
solennego wesela aktu y do pierwszego 
panegyricznego prezentu przydane Ja- 
nowi Bonawenturze na Krasnym Ki'a- 
sińskiemu Refer. kor., także JW. Ja- 
dwidze z Jabłonowa Jablonowskiey... 
Wojewodziance Ruskiey przez szlache- 
tną młódź Colleg. Warszawskiego Scho- 
larum piarum oddane. (1680). B. w. m. 
i r. w 4ee. k. 8. 

Jan Bonawentura, wojew. pJocki, miał drugą 
żonę Jadwigę Jabłonowska. Był wojewoda 
roku 1690, posłował 1674. 

Ob. Krasiński J. B. 

Bentk. Hist. 296. - Jasz. Dykc. II 35. 

Paiczewski Sylwester ob. Kunce- 
wicz Jozafat (Hory dowieź, Beato Jo- 
saphat etc. 17.Ó9). 

Palczowsl<a Katarzyna ob. Chlebow- 
ski Wawrzyniec (1616). 

Paiczowskl Jan "b. Ustawy (1561). 

Ob. Celichowski w IJozpr. Akad. filol. V. 

PALCZOWSKI Krzysztof. O Koza 
kach, iesli ich znii^sc czy nie: Discvrs 
Krzysztofa Palczo\vskiego z Palczowic. 
Pisarza Ziemskiego. Zatorskiśgo, y O- 
święćimskiego. [Znak drukarni Łaza- 
rza]. W Krakowie, w Drukarni^y Ma- 
ćieia Jędrzeiowczyka. Roku Pańskiego. 
1618. w 4ce. k. 8 nlb. (sygn. B4). 

Kozacy przez swoje zagony w granice tu- 
reckie .stali się Turkoin uciążliwi: stąd \ 
też Turcy doniag.iii sie u Polski ich znie- 
sienia. Autor rozwiiża tę rzecz pod trzema ! 
względami: uczc;w.).ści, pożytku i możności 
wykonania i wnosi, iż Kozaków zno.^ić 
Polska nie powinna. O sobie nadmienia, 
iż był w Niemczech na dworze biskupa 
wrocławskiego i kurfirszta saskiego, że 
Z cudzej ziemi przyjechawszy, służył żoł- 
niersko po ussarsku, w rotach Judzi za- 
cnych. — Odezwę do czytelnika datuje: 
w Jascznrowey 1 Febr. tegoż roku 1618. 

Pisemko to dał<' |>owód Starowolskiemu. 
który zdanie Paliziwskiego podzielał, do 
wydania innego: () zniesieniu Tatarów 
perekopskich. Jagiell. — Krasińs. 

— Toż:... 1618. W 4ce. k. 10 nlb. 
(sygn. C,). 

W pierwszej edycyi kustosz a, jest pod: 
iedni. w drugiej pod : mianę. Pierwsza ma 
na końcu winietke drukarska, a ostatnia strona jest biała; w drugiej brak winietki, 
a druk kończy się na karcie verso. 
Maciejów. Pism. III 554' — 7. — Niesiecki 
III 553. - Wiszniews. VIII 101. — Siar- 
czy ński Obraz II ,ó3. — Engel Ukrain. 
Gesch. 1796. Jagiell. — Ossol. 

— ob. Starowolski Szymon (Dys- 
kurs). 

PALCZOWSKI Paweł z Palczowic. 
Kolęda Moskiewska. To iest. Woyny 
Moskiewskiey, przyczyny slvszne. oka- 
zya pożądana, zwycięstwa nadźieia wiel- 
ka, Państwa tara tego poź\'tki y bogac- 
twa nigdy nieoszacowane. Krótko opi- 
sane przez Pawia Pałczowskiego. z Pal- 
cowic. Szlachcica Polskiego. W Krako- 
wie. Mikołaia Szarffenbergera. 1609. 
w 4ce, k. 06 nlb. (A— J). 

Na początku do czytelnika wiersz. — Przy- 
pisał senatorom i posłom na sejm. Pal- 
czowski długo bawiąc w Polsce z Mało- 
gowskim i obcując z tamecznymi ludźmi, 
napisał wymowna filipike . zawierającą 
wiele ciekawych i ważnych szczegółów 
historycznych, w której zwraca uwagę na 
zdarzającą się porę zespolenia dwóch na- 
rodów. Powiada autor, że spędził lat trzy 
przy panu swoim Małogowskim. Opisuje 
najpierw moskiewską ziemie. Przejechał 
ją na trzysta mil. Byli posłowie nad 
Wołgą, tak szeroką jak Wi.«ła pod \Var- 
szawą. Chwali ziemie i gospodarstwo. 
Wsiadłszy w Moskwie na nawę. można 
zajechać wodą do Persyi. Turcyi, Indyi. 
Mówi o Dymitrze i Marynie. Opowiada, 
jak się źle obchodzono z posłami. 

Koussel Wiadom. o rzezi w Moskwie 1858 
s. S6—U. - Czas 1863 nr. 83. - Bandtke 
Hist. dr. krak. 327. 

Branic. — Chreptow. — Czartor. — Dzików 
— Jagiell. — Kórnik — Krasińs. 

— Poselstwo do P. Hetmana i do 
Senatorów pod Smoleńskiem od Dj- 
mitra Cara r. 1610. 

Notatka S. Przyłeckiego. 

— Status Yenetorum. sive Brevis 
Tractatus de Origine et Yetustate "Ye- 
netorum. De dominio et ditione. De 
ratione Administrationis ejusdem dc- 
minii. De acceptis. sive proventibus et 
expensis. De apparatibus bellicis. De 
successibiisin1)ellis.Di^vicinis.Conscript. 
a Paulo Palezowski de Palczowice. Ex 
variis authoribus, potissimum iis. qui 
italice de eo scripserunt. desumptis: et 
in certum quendam ordinem redactus. 
insertis quibusdam politicis quaestioni- 32 PALEMBOWSKl. PALEOLOGUS. bus et earum solutionibus. Cracoviae 
in officina Lazari 1604. w 4ce, s. 47. 
- Toż:... Cracoyiae 1605. w 4ce, 
str. 47. 

W dedykacji do Sebastyana Lubomirskiego, 
kaszt, wojnickiego, powiada, iż ci, którzy 
kraje obce zwiedzali, mają zwyczaj je 
opisywać. Podobnie i ou po 16-letniej po- 
dróży po Niemczech, Holandyi, Anglii, 
Francyi i Włoszech, powróciw.szy szczę- 
śliwie do kraju, wstępuje w ślad innych 
podróżników. Lecz opisywanie pomników 
starożytnych lub osobliwości natury po- 
czytuje za drobiazgi i za materyę nazbyt 
piszącym pospolitą. Obiera wiec sobie 
opisywać kraje w widokach politycznych, 
a z pomiędzy tych, które zwiedził, przed- 
siębierze udzielić wiadomości o Rzeczy- 
pospolitej weneckiej. 

Ciainpi Bihliogr. pod nr. -i. — Wiszniews. 
VIII 75. — Niesiec. III .554 (ma z datą 
1603). — Krasicki Wiad. II 306. - Boter 
str. 243. 

Chrept. — Czartor. — Kranińs. — Ossol. — 

Uniw. lwów. 

— [Typographicum (sic) earum ci- 
yitatum ac regionum in quibus tnt annis 

cominoratus est]. 

Nieś. (I wyd.) III s. 554. 
Cytuje Nieś. jako trzecie jego dzieło, które 
atoli zapewne nie wyszło. 

— Tractatiis de ratione instituendi 
hominis nobilis et modo, perfectionem 
eam, quae in eum cadere possit. con- 
sequendi. 

Jocher I s. 216 nr. 977 ten tytuł z Nie- 
siec. przytacza. — Niesiecki wymienia to 
jako drugie dzieło jego i powołuje się na 
Starowolskiego Hecat. elog. 84. — Jocher 
zwie autora: Palczewski. 

— Wyprawa Woienna Króla Jego 
Mości do Moskwy. Da Pan Bog szczę- 
śliwa Rzecźypospolitey naszey pożyte- 
czna. W Wilnie, v Jana Karcana. Roku 
1606. w 4ce, k. 15 nlb. (sygn. Dij). 

Druk gocki. — Tytuł otoczony drzewory- 
tową oblamką. Na odwrotnej stronie karty 
tytułowej przedmowa do czytelnika, pod- 
pisana literami N. N. 

Wydawca powiada, iż dostał w rękopiśmie 
ten Dyskurs jadnego szlachcica (którego 
w podobnej materyi Traktacik niedawno 
z druku wyszedł), a z powodu, iż wyprawa 
ta wszystkich umysły zajmowała i różne 
o niej były zdania, oddal pod prasę. 
Wróży tu pomyślny koniec tej wojny i 
okazuje pożytek z opanowania państwa 
moskiewskiego. 

Maciej. Pism. pol. III s. 75 (ma k. 15 nlb.). — Roussel Wiaflirność o rzezi w Moskwie, 
Poznań 1858. w 4ce, str. 32. 

A('>rnik — Ossol. 

— ob. Horatii-.s (1609) — Lifftel 
Sebastian (Gody niDskiowskie 1607). 
Chodynic. T. II s. •>71 — Bentk. Hist. lit. 
II 56. - Siarczyn. Obraz II 54. — \Vi- 
szniew. Hist. lit. ^'iI 5jo-9; IX 380.— 
Encykl. Orgelbr. t. 20 str. 270—1. — 
Wierzbowski Siuutnoje wremia. — Finkel 
Bibl. nr. 3494. 3503, 19844, 7771. 

Paiembawski Franciscus ob. Propo- 

sitiones (1777). 

Palemon ob. Palaemon — Progno- 
styki fi 799). 

" PALENTIMUS Alphons. De synony- 
mis. Hispali, Meynardus Ungut, Ale- 
manus et Ladislaus Polonus 1491. 

Czartor. 

PALENUS Paulus. Thalassus nupt. 
fest. Gabrielis Leisnitzii et Elisabethae 
Michaelis Schumanns viduae. Dantisci 
1635. folio. Gdańs. miejs. 

PALEOLOGUS Jakób z Chios (spa 
lony w Rzymie 22 marca 1585). De- 
fensio vcrae sententiae de Magistratu 
Politico in ecclesiis Christianis reti- 
nendo. contra quosvis ejus impugnato- 
res: nominatim vero contra Racovien- 
sium scriptum, ex divinis scripturis 
simpliciter collecta. Jacobo Palaeologo 
authore. Flabes hic quoque Lector Scrip- 
tum Racoyiensium , ut est ab ipsius 
authore, contra sententiam Jac. Palaeo- 
logi conscriptiim, bona fide editum. 
Losci Litauorum, in typographia lUu- 
stris ac Magnifici D. D. Johannis Kiscae, 
generalis Praesidis provinciae Samogi- 
tiae, Recjii in Lituania Pocillatoris et 
caet. et caet. ejusdem impensis, per Jo- 
hannem Cartzanum Yelicensem. Anno 
a Dei filio nato 1580. Mensę Augusti. 
w 4ce, k. 4 i s. 332. 

Epistoła dedicat. (fol. 2 i 3) Janowi lviszce 
z Ciechanowiec, gdzie pisze, że przybył 
z Czech do Polski r. l.o71. Pismo to wy- 
dał z okazyi, żo po zgonio Zygm. Augusta 
powołały Stany naród pod broń. On więc 
pytany o zdanie co do prawa o wojnie 
i pokoju wypowiedział je i to było w Ra- 
kowie czytane po polsku i po łacinie. — 
Na karcie 4: In commendationem scrip- 
torum Palaeologi Thomae Garlinii Epi- 
gramma. 

Zawarte są tu trzy pi.snia. Najprzód: Jacobi 
Palaeologi de bello Senteutia na str. 1— 55. PALEOLOGUS. PALESTRA. m Wysłał je Paleolog r. 1572 do Rakowa, 
gdzie na synodzie było czytano. Wiado- 
mo, że prowadzenie wojny i sprawowanie 
władzy sądowej za występek poczytywali 
Socynianie. Paleolog wypowiada przeciwne 
zdanie w tej mierze. — Jako odpowiedź 
na jego pismo wydał Grzegorz Paweł pt. : 
Adversas Jacobi Palaelogi de bello Sen- 
tentiam, Gregorii Pauli Bresinensis Kes- 
ponsio, na s. 56 — 81. — Na to znowu od- 
pisał Paleolog: Ad scriptum Fratrum Ra- 
coyiensium de bello et pediciis forensibus 
Kesponsio, na s. 83-332. 

Przeciwko ternu dziełu odpisał za iiakowia- 
nami F. Socinus r. 1581 (obacz). — Bu- 
dny w przedmowie do dzieła o Urzędzie 
mieczowym, na str. 6 powiada, iż ten odpis 
Socina jest wprawdzie uczony, ale jest 
wymierzony nie tak przeciw zdaniu Pa- 
leologa, jako raczej przeciw samej osobie 
jego. 

Jocher 3363. — Wierzbow. III 2685. — 
Grabowski Lit. aryaó. s. 93. — Briickner 
Różnow. 8. 212. — Porównaj niżej : Liber 
de magistratu (edycya I, z r. 1573?). 
Czartor. — Czetwert. 

— Defensio Francisci Davidis in 
negotio de non inyocando Jesu Christo 
in precibus: opera Jac. Palaeologi, Mattli. 
Gliyii et Frauc. Davidis filii, in lucern 
emissa, Francof. 1579 et Cracoviae (sic) 
apud Alex. Rodecium 1580. w 8ce. 

— ludicium Ecclesiarum Polouica- 
rum, de causa Francisci Dayidis in 
ąuaestione de vera hominis Jesu Christi. 
filii Dei viventis invocatione ab Alex. 
Yitrellino concinnatum. 

Zarazem dołączone : Tres Blandratae ad Jac. 
Palaeologum epistolae (et Praefatio ad 
omnes fratres et ministros ecclesiae). 

Obacz pod Yitrellinus (1579). — Wiszniewski 
IX 70. — Sandius Bibl. antitr. 46—7. 

— Liber de Baptismo. 

Wymierzone przeciw Grzegorzowi Paulemu, 
na co mu tenże odpisał. — Ob. Vitrellinus. 

Ossoliński Wiad. hist. IV s. 502. — Lauter- 
bach Ariano Socinismns s. 171 — 4. 

— Liber de magistratu politico, cu- 
rante Simone Budnaeo. Losci iu Li- 
thuania, Joannes Kartzan. 1573. 

Taki łaciński tytuł przytacza Hoffmann str. 
33 bez bliższego opisu, a za nim Bandtke 
Hist. dr. król. pol. I 429. 

Że wydanie z r. 1580 (pt : Defensio, ob. 
wyżej) nie jest pierwszem, dowodzi oko- 
liczność, iż w niem umieszczona jest już 
odpowiedź Rakowian na pismo Paleologa, 
pierw wydane. 

Zedler (Lesicon) podaje następujący tytuł nie- miecki, zapewne przez niego przetłpma- 
czony z łaciny : 

Ein Tractat von dem Stande der 
weltlichen Obrigkeit und von Zulassung 
rechmass. Kriege zu fiihren. Losko 
1573. 

- — Scriptum fratrum transylyano- 
rum ad N. N. Cracoyiae, Alex. Rodecki 
1585. 

Opowiada, co się działo w ziemi Siedmio- 
grodzkiej w sprawach Arjanów. — Tę 
książkę naprzód miał wydać w Frankfur- 
cie nad Menem. Potem przedrukował ją 
Alexy Rodecki w Krakowie [sic, nie w Ra- 
kowie !j za co wtrącony został do wię- 
zienia. 

Zedler Lexic. podaje tytuł niemiecki: Er- 
zahlung was der Kirchen halber in Sie- 
benbiirgen beschlossen. — Hoff'mann 40. 

— Bock II 586, z nich Bandtke Hist. dr. 
król. pol. II 109. — Wiszn. Hist. lit. IX 
69-70. 

— ob. Budny Szym. — Pauli G. 
(1573) — Socinus Faustus (Ad Jac. Pa- 
leol. librum cui titulus defensio 1581). 
Zedler J. H. Universal Lexicon aller Wis- 
senschaften 1740 t. 26 str. 270. — Gra- 
bowski Lit. aryań. str. 495. — Briick- 
ner Różnowiercy s. 207. — Birkenmajer 
Kopernik I 614. — Sandius Biblioth. anti- 
trinitar. s. 58—9, 173. — Bock Fr. Sam. 
Historia antitrinit. t. I Pars II s. 583 — 7. 

— Spondanus Annal. Eccles. t. II s. 753. 

— Bellarmin Rob. Opera (1628) t. I str. 
58, Gol. 2 E. — Socinus Bibliot. Frat. 
pol. II f. 588. — Echard Bibl. script. 
Ordin. praedic. t. II str. 340. — Land- 
steiner Paleologus 1873. — Finkel II 
str. 1815. 

Palepimmas (Atnaiyintas ir paas 
strintas) priess Bastima wississkoy o 
ypasicy priess piimigil apkeitima Zydu 
nu Zómes Parapisnu. Istutas Berline 
d. 17. Grodinnio 1763. Karalduczuju. 
folio, str. 4. 

Katalog Jolowicza 1909. 

Palestra Różnego Nabożeństwa do 
S. Iwona prawnych i prawuiących się 
ludzi, mianowicie ubogich i sierot oso- 
bliwego Patrona albo Konfraternia pod 
Imieniem tegoż Świętego założona, od 
Naywyższego Chrystusowego Namiest- 
nika Benedykta XIII ubogacona w ko- 
ściele Piotrkowskim W. W. XX. Scho- 
larum Piiarum ku większey części i 
chwale Boskiey otworzona R. P. 1738. 
w Warszawie w Drukarni JKMci y 

5 u PALESTRINA. FALKIEWICZ. Rzeczypospolitej Collegium WW. XX. 

Scholarum Piiarum. w 12ce, s. 80. 
Obacz tom XVIII s. 703, gdzie podano edy- 
cją łacińską z r. 1720 i inną edycje pol- 
ską z r. 1761. Warsz. Uniw. 

— ob. Jeleński G. (1 778) — Illacya 
(1783) — Kalendarz— Karsnicki Lud. 
(Lubelska 1780) — Księski Alexy (1757) 
— Mowa (1783) — Palaestra — Pe- 
trycy Jan Innoc. (Oratoria 1624) — 
Powalski Fr. (Splendor 1669) — Try- 
bunał (Lubelska 1780). 

PALESTRINA Jan. [Piąta księga Mo- 
tettów, z tekstem prawdopodobnie Tre- 
tera]. Romae, apud Alex. Gardarum 
M.D.LXXXm. (1583). 

Dedykowana kardyn. Batoremu. 

— Toż:... Yenezia 1588, 1595, 1604. 

X. Fijałek w Przegl. pols. 1895 z. IX. str. 

656. — Hipler Andreus Bathory Brannsb. 

1894, w 8ce, s. 48. — Finkel 34150. 
Palestyna ob. Andrychomius (Jeru- 
zalem 1716) — Anselmus (Descriptio 
1514) — Breidenbach (Peregryna arab- 
ska 1610; czy jest i o Palestynie?) — 
Buydecki Flor. — Bykowski An. — 
Radziwiłł i Treter (1603. 1609, 1611. 
1614, 1683, 1753, 1745) — Rybiński 
(Peregrynacya 1509, 1595, 1696. 1698, 
1725) — Rymsza (Chorografia 1595) — 
Smotrzycki (Apologia peregrinaciey 
1688) — Wolski (Peregrinatio 1737. 
1748, 1766). 

Palet No... [na dostawę żywności dla 
wojska pruskiego] (31 paźdz.). Kraków 
1795. w 4ce, s. 1. 

Podpisany: Hoym. Jagiell. 

Palice Ludwik ob. Magni Yalerianus 
(Yerantwortung 1661). 

PALICYN Abram. Skazanije o osa- 
dzie troickago Sergiewa monastyra ot 
Poliakow i Litwy i obyszych potom 
w Rossyi miatezach soczynenije... Mo- 
skwa, w sinodowalnoj tipografii 1784. 
w 4ce. 

PALINGENIUS Marceilus. Zodiacus 
vitae ob. Rej (Wizerunek). 

Archiwum do dziejów Jiter. VIII s. 43. — 
Bruckner Rej str. 149, 315. — Kniazio- 
łucki w Rozpr. Akad. (filolog.) 1908. — 
Pyszkowski Wizerunek 1901. — Lecie- 
jewski w Roczn. T. Prz. Nauk 1898 XXIV. 
— Ptaszycki K'istorii zaimstwowanij 
('1889) oraa we wstępie do wydania „Wi- zerunku" 1888. — Siuko w Przegl. pol. 
1906. — Bruchnalski Rozwój twórcz. Reja 
1908. — Tyszyński Wizerunki pol. 1875 
8. 59. — Bem 8tudya i szkice (s. 57). - - 
Piłat Literat. II 1 s. 176. 

— ob. Górski Jac. (De generibus 
1559). 

Pallnodia ob. Goliński Bazyli — 
Kopystyński (1620). 

Palinodlae ob. Quadrantinus F. 
(1571). 

Pallnura (Rozmowa) z Charonem 
(1542) [tłom. Biernat z Lublina]. 
Ob. Rozmowa. 

Wydał w r. 1909 Fr. Pułaski w Warszawie 
(fragment z dwóch arkuszy). 

Pallnurus honor ob. Kaliński Kaz. 

(1728). 

(Paliuro Johann). Trost-Rede des 
selig yerstorbenen... Johann Paliuro... 
Thorn, Mich. Karnall. w 4ce, s. 4. 

— ob. Schonwald Piotr (Letztes 
1659). 

Paliurus Paweł ob. Biblia (1632, 
1726) — Obrona (1616) — Turnowski 
J. (Homilia 1607). 

(Palklewicz Angelus). Montes aurei 
pleni yirtutum aurifordinis, et apertis 
sapientiae thesauris, jam in sublimato 
Carmeli yertice, jam in tergemino ca- 
pite auro optimo; eximii8 ac eruditis- 
simis admodum reverendo Patre Angelo 
Palkiewicz actuali provinciae definitore 
et priore Conventus Zaśvirensis: ad- 
modum Rndo Patre Simone Lotowicz 
priore conyentus Lincoyiensis: admo- 
dum Rndo Patre Joannę Kalitowski 
actuali theologiae professore et regente 
studii generalis in Conventu Yilnensi 
Omnium Sanctorum: ordinis Beatae Ma- 
riae Yirginis de Monte Carmelo. ferrea 
aetate reperti: sub doctoralem vero apo- 
theosim in alma Acaderaia et Univer- 
sitate Yilnensi Soc. Jesu, Eliae ignibus 
et elogiaristico stylo ceu Yirga Goryli 
indicati. Anno increatae Sapientiae de- 
scendentis ab Olympo in decliria ter- 
rarum 1732. Vilnae, typis Academicis 
in CoUegio Soc. Jesu. folio. 8 ark. 

Panegiryk wierszem; autor kreśli tu po- 
chwały dla trzech nowo mianowanych do- 
ktorów teologii w Akademii wileńskiej. 
Akad. — Czerw. Dwór — Krasińs. PALLADIUM. PALLA VICINI. 36 Palladium J. Zebrzydowski ob. Salve 

(1686). 

Palladius Petrus ob. Harboe Lud- 
wik (1758) — Makary (Duchowne bie- 
siady 1627) — Wolan Jan (Scripta 
1641). 

Pallady (Wesoła tetryczny eh) Zabaw 
rozrywka podczas niewczesney muzom 
Kanikuły Jaśnie Wielmożnemu JMści 
Panu Janowi na Zamościu Zamoyskie- 
mu Woiewodzicowi Lubelskiemu &c. 
&c. pierwsze Nauk wyzwolonych fun- 
damenta szczęśliwie zakładaiącemu przez 
szlachetną Młódź sławney Akademicy 
Zamoyskiey na scenę publiczną w roku 
pańskim 1683 wystawiona, w 4ce, k. 

2 nlb. 

Treść: Tomasz Rotaryusz hiszpan, wpadłszy 

w szał, twierdził że jest szklanny. Ztąd 

sie różne niby zabawne wywiązują sceny. 

Pailaf0X ob. Palafox (Mowa 1777). 

Pallas Triumphans de Avito Roma- 

norum Imperatore sub auspiciis 111. 

ac Exc. D. Joannis Andreae in Radzi- 

mino Morstin Thesaurarii Supr. R. Pol. 

etc. a Juventute Collegii Yarsayiensis 

S. Jesu in scenam producta Anno 1682. 

w 4ce, 1 ark. (Program dyalogu). 

— orbis imperatrix cum Alexandro 
Mammaeae filio orbem gubernańs no- 
mini inclyto perillustris et reverendis- 
simi Domini D. Adami de Krasne Kra- 
siński Decani et Officialis Pultoyiensis, 
Canonici Plocensis Pultoviensis, Prae- 
positi Colneusis, Secretarii Sacrae Re- 
giae Maiestatis etc. etc. Maecenatis Am- 
plissimi A Perillustri ac Praenobili 
Juventute Collegij Noscoyiani Societatis 
Jciu ludis progimnasticis dedicata. 
Anno verbi Incarnati M.DC. LXXXVI. 
(1686). YarsayiaCjTypisCaroli Fernandi 
Schreiber S. R. M. Typog. folio, k. 4 
nlb. 

— ob. Andlikiewicz Woje. Dom. 
(1714) — Czechucki Fr. J. (academica 
1663) — Jackowski J. (ochotna 1626) 
— Konarzewska Teof. (polska 1704) — 
Korona M. (trzykopijna 1638) — Ło- 
puszyński J. A. (stagyritica 1697) — 
Marcinkowski J. (armata 1637) — Msto- 
vius P. (sacra theol. 1652) — Paprocki 
B. — Radosicensis Paul. (Gasp. Trąd- kovium 1609) — Soski Bart. (acade- 
mica 1648) — Torzyński (polska 1704) 
— Wacławowicz St. (laureata 1660). 

PALLAS P. S. Reise durch yerschie- 
dene Provinzen des russischen Reichs... 
(3 Theile). Frankfurt 1776. w 8ce. 

— Srawnitielnyj Słowar' wsiech ja- 
zykow i narieczyj po azbucznomu po- 
riadku raspołoźennyj. W Sanktpeter- 
burgie. w 4ce, Cz. I (1790) k. 1 nlb. 
i s. 454 liczb, i k. 1 nlb. Cz. II (1791) k. nlb. i s. 499 liczb. Cz. 111(1791) 
k. nlb. i s. 518 liczb. Cz. IV (1791) 
k. nlb. i s. 618 liczb. Ossol. 

PALLAVICINO. Decisio Rotae Roma- 
nae, Signatura Justitiae, coram Audit. 
Pallayicino. Cracovien. seu Sandomi- 
rien. Jurispatronatus super Attentatis. 
Pro Stephano Zuchowski parocho eccle- 
siae Sandomirien, nec non DD. Pro- 
motoribus fiscalibus siye Instigatoribus, 
tam episcopali, quam regio contra v. 
Collegium Societatis Jesu. (Romae) typ. 
de Comitibus, 1713. folio, Facti k. 4. 

— Decisio Rotae Romanae, coram 
Audit. Pallavicino. Cracovien. Exemp- 
tionis. Pro Canonicis Regularibus Con- 
ventus S. Spiritus in Saxia Cracoviae, 
contra Episcopum Cracoyiae. Facti. (Ro- 
mae), typis De Comitibus, 1716. folio, 
kart 6. 

— Toż:... Summarium k. 6. 

— Signatura lustitiae R. P. D. Pal- 
lavicino Chelmen. Matrimonii Pro Illma 
D. Ludovica Anna de Skrzinno Duni- 
nowna Contra Illmum D. Michaelem 
Dzierzek. Facti... Reproponam die Jovis 
Martii 1716. A. N. Palla vicinus. (Ro- 
mae) Typis de Comitibus 1716. w 4ce, 

k. 2. 

— Toż:... Facti Typis de Comitibus 
1717. w 4ce, k. 2. 

— Toż:... Pro Illma D. Ludovica 
Anna de Skrzinno Duninowna Sum- 
marium. Clemens P. P. XI Typis de 
Comitibus 1717. w 4ce, k. 2. 

Jagiell. 

(Pallavicini Opitius 1632 f 1?00). 
Gemina Purpura IJaticana et Gentilitia 
Eminentissimi Domini Dńi Oppitii Pal- 
layicini S. E. R. Cardinalis Archi- 36 PALLAVIC1NUS PALMA. praesulis Ephesini, Nuntii Apostolici in 
Regno Poloniae Lyrica Poesi a Polona 
Societate Jesu celftbrata Anno adorati 
in Carne Verbi M.DC.LXXX.VIII. 
(1688). B. w. m. dr. w 4ce. ark. 12 
(sygn. L3). 

Obejmuje XXXIII poezyi bez podpisu. — 
Wiersz N. XXXII ma nadpis: Manus Pon- 
tificia per Emineutissimum Cardinalem Se- 
renissimo Joanni III Kegi Poloniae dat 
insignia ituro ad solrendam Yiennae obsi- 
dionem. Czartor. — Jagieł). — Ossol. 

— ob. Acquaticci Giulio (1684) — 
Zawadzki Dom. (Ascensus 1687). 

Pallavicinus Sfortia ob. Quintianus 
Joannes Planerius (1574). 
Finkel II s. 1816. 

PALLAVICINI Stefano Benedetto. 

Delie Operę del signor Stefano Bene- 
detto Pallayicini. Tomo primo. Venezia, 
M.DCC.XLIV (1744). Presso Giambat- 
tista Pasąuali. Gon licenza de'Superiori, 
e Privilegio. w 8ce, k. 24, s. 271. 

Dedykowane w Wenecyi w r. 17M przez 
Franc. Algarotto Angastowi III kr. pols. 
Z wizerunkiem i herbem Aug. III, oraz 
z portretem Pallaviciniego. 

W pierwszym tomie niema nic, coby nas 
zajmowało. Ciampi podaje, źe z polskich 
rzeczy te mieszczą się tutaj : Ode per 
TAssunzione al Trono di Augusto III Re 
di Polonia. — ...Ode per Gioseffa di Au- 
stria Kegina di Poloaia. — ...Canzone in 
morte di Aug. III Ke di Polonia. — ...Dis- 
corso suir amicizia, detto in Varsavia 
Pan. 1732. 

Ciampi Bibliogr. — Finkel nr. 9161. 

Jagiell. 

— ob. Palavicini. 

Palloni Baltazar ob. Piskorski Seb. 
(1696) — Radłowski Jos. Mich. (Pegasua 
1695). 

PALMA Błażej. Skarb Nieprzebrany 
Aktów, Abo Ćwiczenia Wnętrznego 
w Cnotach. Przez które łacno postępek 
Yczynić możemy w prawdźiwey dosko- 
nałości. We Włoszech naprzód znale- 
ziony. Z Włoskiego kraiu od W. Oyca 
Błazego Palmy Łńćinnikom: Polskiemu 
potym narodowi przez iednego Zakon- 
nika pokazany. (B. m. i r.). w 12ce. str. 
89 liczb. 

Druk gocki, z wyjątkiem przedmowy. Ro- 
dzaj druku pozwala przypuszczać: Kraków, 
drak. Łukasza Kupisza, około 1654 r. 
Kras. — Ossol. — Warsz. Uniw. — Thesaurus indeficiens, sive actus 
interni virtutum. Quibus facile proue- 
hamur ad veram perfectionem. Italice 
a viro quodam religioso conscripti, et 
latine editi a R. D. Blasio Palma, Cler-. 
Reg: Congr: S. Pauli, saepiu8q; magna 
cum approbatione recusi. Nunc ultimo 
Leopoli, typis Collegij Societ. Jesu apud 
Sebast: Nowogórsky. Anno D. 1642. 
w 16ce, k. 4 i 8. 214. 

Razem wydane z osobnym tytułem : 
Praxes sive Actus virtutum exte- 
riores. Per Carolum Musartum e So- 
cietate Jesu. Duaci primum, nunc Leo- 
poli, typis Collegij Soc. Jesu apud 
Sebast. Nowogórsky. Anno D. 1642. 
str. 95 i 3 nieoznaczone. 

Kończy: 

Officium Puriss. atq. Immacul: Con- 
ceptionis Sanctissimae Mariae eidem 
acceptissimum, uti deuotissimo suo fa- 
mulo Alphonso Rodriguez Societatis 
Jesu religioso reuelavit. Leop. Typ: 
Col: Soc: J. apud Seb: Novogorsky. 
Anno 1642. k. 24 nlb. Jagiell. 

— Thesaurus indeficiens, sive actus 
interni virtutum. Ex Italico latine versi. 
Lublini. Prostant in officina Georgii 
Forsteri. A. 1646. [E^oczem drugi tytuł 
miedziorj^towy:] 

R. D. Blasii Palmae cler. reguł. 
ex congreg. S. Pauli, Thesaurus inde- 
ficiens, sive actus interni yirtutum. 
Prostant Lublini, in officina Georgii 
Forsteri. 1646. w 16ce. k. 4, str. 168 
(z Indeksem) i str. 48. 

Dedykacya : Alex. Kessowski, abbati oli- 
vensi. — Po dedykacyi trzeci tytuł, w któ- 
rym podano: ...Latine versi A. R. D. M. 
Joannę Zanini, eccl. !S. Petri Dilingae Ca- 
nonico. — Część II ma nadpis: Praxe8 
8ive actus virtutum exteriores [Musartaj. 
Approbatio z r. 1627. 
Jocher 6065. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... Lublini 1686. w 24ce. 

Haiienst. Catal. 33. 

— Thesaurus indeficiens siye actus 
interni yirtutum, Ex italico latine yersi. 
Lublini. typis Collegij Societatis Jesv. 
M.DC.XCiL (1692). w 12ce, kart 5, 
str. 127 i Praxes str. 41. 

Drugi tytuł miedziorytowy. Dedykacya: An- 
dreae Kryspin Kierseystin Notario Cam- PALMA. PALUSZKIEWICZ. 37 pestri, Szereseyiensi Gubernatori (z her- 
bem). Jagiell. — Warsz. Uniw. 

Palma Victoriae ex quadnennali 
cursiis theologici labure... reportata Ve- 
ner. nomini Perillustris Rever. D. Cantii 
Stanislai Donatiani Dobrzański S. Theol. 
D. Canonicorum Regular. Praepositi 
Generalis, subiecta. Vilnae t3'pis Schol. 
Piarum. (B. w. r.). w 4ce. 
Jocher 2692. 

— ob. Baranowicz Joan (Olynipiaca 
ab G. P. 1722) — Grady B. (panień- 
ska, Wysocki 1607) - Lipski F. (lau- 
reae 1663) - Og-iński Alex. (in eccle- 
sia 1682) — Popławski M. (na gruncie 
ziemi 1672) — Temberski St. (lemmis- 
cata 1644) — Tłuczyński Ign. (tryum- 
falna 1672) — Warzyński A. P. (im- 
mortalis 1634). 

Palmae ob. Titius (Joannis III 1684). 
Palmaris ob. Krobski Fr. (dies 
1696) — Owaniszewicz Krz. A. (fructus 
1700). 

PALI^ERICI Spinetto Yentura. Ope- 
rette del Partenopeo Suavio. Bari, 1535. 
(Zawiera:) Yiag^gio delia Ser. Rona. 
Ob. Darowski Bona Sforza 19U4 str. 44. — 
Tomkowicz Wawel Tom I cześć II H06. 

Palmes ob. Temberski (1669). 

Palmiery Lorens ob. Dorohostajski 
(Hippika). 

Paloczaj ob. Buchowski And. (A- 
quila) — Rafałowski Job. (Epos 1647). 

Palpebra orbis ob. Sobański St. 
(1691). 

Paluchowiecki Jan ob. Opacki Cbri- 
stophorus (1608). 

PAŁUCKI Michał X.,offic.łacin.kijow. 
Kazanie krótkie miane w Radomyślu 
na pogrzebie X. Michała Prymowicza 
Archipresbytera Katedralnego Lwow- 
skiego. (B. w. m. dr.). 1783. w 4ce, 

k. 10 nlb. Krasińs. 

— Mowa Jegomości Xiędza Pałuc- 
kiego Oficyała Kijowskiego miana w Ber- 
dyczowie na powitanie Na^nasnieyszego 
Pana imieniem Dyecezyi. (Napis: Do- 
mowi Łabuńskiemu; Zal po odjeździe 
Nayiasnieyszego Króla ; Potomności, 
wiersz). Berdyczów 1781. folio, kart 5 

nlb. Krasińs, — A. Wolański. 

— ob. Pable (Wywód 1773). Pałucki Thomas ob. Radziwiłł Mik. 
Krz. (Threnodiae 1615). 

Paludanus Stefan Stanisław ob. Je- 
zierski Stefan (Triumplius Sanctorum 
1664). 

PALUDINUS Joannes. Theses de S. 
Scriptura, unica illustri et perspicua, 
atque infallibili roligionis Christianae 
norma: De quibus ad diem 5 Martii 
in inclyto Thoruniensium Gymnasio 
publica . . . instituenda. Praeside M. 
Theophilo Aenetio Rochlicensi, Misnico, 
Gymnasij Pro-Rectore, Respondente 
Joannę Palndino Bodicense Hungaro. 
Chrysostomus Hom. 9 in Epist. ad 
Coloss. Thorunii Borussorum. Ex typo- 
grapheio Ferberiano. Anno M.DC.IX. 
(1609). w 4ce, k. 24. 

Szabo Kar. Regi Magyar 1896 nr. 1076. 

Palusieński Antoni ob. Paulusiński. 

Paluski FranC. ob. Władysław IV 
(Apollo 1649). 

PALUSZKIEWICZ Baltazar. Mono- 
machia literaria. Per Theses Paradoxas; 
Ex Uniuersa Scientia Rationali, Natu- 
rali, Transnaturali. Ethica, & prima 
parte Theologiae, Selectas; Ad Dispu- 
tandura publice propositas, Avthoritate 
Doctoris Doctorum S. Augustini Mv- 
nitas: A. D. Baltbasaro. Palvszkiewicz, 
Canon: Regular: Lateraneń: Sac: Theol: 
Aud. Svb Praesideń: A. R. D. Joannis 
Kątski, eiusd: Ord: Sacrae Theologiae 
Professoris, Expressa. In Conuentu Ge- 
nerali Sacratiss: Corporis Christi, Ca- 
simiriae ad Cracouiam. Anno a partu 
Yirginis. 1690. Mensis... die... Cracoviae, 
Typis Franci sci Cezary, S. R. M. II- 
lustr: ac Rńd: Dńi. Episc: Cracou: 
Ducis Seueriae... (1690). folio, k. 10 
nlb. (sygn. E^). 

Na odwrotnej stronie karty tyt. ozdobny 
drzeworyt, przedstawiający uzbrojonego 
anioła z łukiem w ręku, a z napisem na 
tarczy: Qui8 vt Deus. Niżej serce, bucha- 
jące płomieniem, z trzema strzałami, tkwifj- 
cemi w niem, a poniżej serca napis : Tan- 
tum Vu!nus inflixit amor. Na boku na- 
pis: Latent in corde eagittae. Drzeworyt 
obraniiony girlandami z liści i owoców, 
a aniołkami w rogach. — Dedyk. : Diui- 
nissimo Anrelio Augustino. 

Porównaj ; Kelowski F. Ossol, 38 PAMATKA. PAMIĄTKA. Pamatka Ceehum ob. Paprocki B. 
(1596). 

PAMBIUS Christophorus. Leichpre- 
digt ... Johann Daniel Seiler. Danzig 
1647. w 4ce. 

(Pambius). Idyllia. SiveVotiva Ac- 
claniatio. In Solennem. auspicatissima- 
rum Nuptiarum festivitatem. Reverendi. 
doctissimi, et praestantissimi. Dn. Chri- 
stophori Pambii, apud Insulo-Marianos, 
Templi Cathedralis Diaconi Dignissimi 
etc. Sponsi. Cum Lectissima et pudi- 
cissima Virgine Blandina Viri Reve- 
rendi et Clarissimi Dn. M. Adami Byth- 
neri, de Scliwanfelsenhaim, P. L. Caes. 
Pastoris ad Ostium Maris Balthici in 
Fortalitio sive Castello Dantiscano Mun- 
dae yigilantissimi etc. filia, Sponsa. 
Celebi-andam Miinde 24 d. Novemb. 
N. S. Ab amicis et fautoribus modulata 
nuncupata. Dantisci. typis Georgii Rbeti, 
Anno ab Orbe visitato'CIOIOCXXXVII. 
(1637). w 4ce, ark. A— D^. 

Wiersze łacińskie, greckie, hebr. i niemie- 
ckie. Wrocł. Uniw. 

— Quod Deus bene vertat! Odae 
Hymenaeae Nuptiis solennibus Reve- 
renda pietate, Yirtute, et eruditione, 
ornatissimi. praestabilis, et humanissimi 
Viri Dn. Christophori Pambii, Rliei- 
nensis Borussi etc. Diaconi, apud In- 
sulo-Marianos, templi Cathedralis, di- 
gnissimi, Spon.si; Nec non Pudicissimae, 
raoratae. et houestissimae Yirginis Blan- 
dinae, Viri Reyerendi, Clarissimi, et 
humanissimi, Dn. M. Adami Bythneri, 
de Schwanfelsenhaim, P. L. Caes. p. t. 
Weisselmundae in Dantiscanorum pro- 
pugnaculo Pastoris yigilantissimi, filiae, 
Sponsae Ibidem Miindae VIII Calendar. 
Decerab. Anno 1637 celebrandis. Ab 
amicis et fautoribus, boni ominis causa, 
trans marę Balthicum, Oderam, Vistu- 
lam missae, consecratae, et non nihil 
serius forsan oblatae. Dantisci Typis ex- 
scribebat Georgius Rhetius. Reipub. et 
Gymnasii Typographus. w 4ce, sygn. 
A2 — C4. 

Wiersze łacińskie i niemieckie. Pomiędzy 

pierwszymi znajduje się wiersz Adama 

Gdaciussa, 

Wrocławs, Pamela, tragedya (w 5 aktach). 
W Krakowie (przed r. 1548). 

Autor dedykował ją Zygmuntowi 1, jako 
swemu dobroczyńcy. 

Wspomina ją Czacki w rozprawie: O pra- 
wie rzymskiem str. 104 i Stan. Potocki 
w mowie na. cze.ść Szymanowskiego s. 51. 
Jeszcze w 1786—7 były w bibliotece Ja- 
giellońskiej dwa egzemplarze. — Autor 
wprowadza tu sztuki czarodziejskie, przez 
magików nadprzyrodzoną siłą wyprawiane. 
Może ta osnowa była powodem wytępie- 
nia utworu. W pięć lat później wydano 
w Krakowie tragedya: Aleksander Wielki. 

Pamelius Jacobus ob. Tertullianus 
(De praescriptionibus 1605). 

Pamiątka pobożna gorzkiey męki 
Jezusowey. 1711. 1727^1757. 

Ob. Ł. 'w. Soc. Jesu. 

— krwawey Ofiary Pana Zbawi- 
ciela Naszego Jezusa Chrystusa... w Kra- 
kowie w druk. Akademickiey. 1692. 

Maciejów. Piśmionn. 

— abo katalog szczęśliwey śmierci, 
niektórych zakonników Soc: Iesv, czę- 
ścią męczeńską koroną, częścią, żywota 
świątobliwością znacznych, w Kaliszu, 
w Drukarni Colleg. kalisk: Soc. Jesv. 

w 4ce, str. 79. 

Wyszła za Sobieskiego czasów i za Inno- 
cencyusza papieża, a zatem około 1680. 
— Egzemplarz bibliot. Jagiell. niekom- 
pletny, dochodzi do str. 78, tj. do d. 22 
grudnia, zatem niedostajo około 3 kartek. 
Bywają też luźne kartki dodawane, jak 
np. Józefa de Hyeronimo, Lanciciusa. 
Liczbowanie pomylone. Po str. 26 idzie 
31 do 36, poczem 29 i dalsze. 

Jagiell. — Kijows. — Wileńs. 

— Toż:... w Wilnie w Drukarni 
Akadem. S. J. Roku 1717. w 4ce, str, 
104, Additamentum legendum certis 
temporibus k. 1, Rejestr osób k. 4. 

Spisane porządkiem miesięcy, na każdy dzień 

miesiąca. Dochodzi do 25 grudnia. 
Jocher 8254. 

Czerw. Dwór — Jagiell. — Wileńs. 

— Toż:... w Lwowie 1728. w 4ce. 

Katal. księgars. 

— Toż:... w Lwowie w Drukarni 

Coli: Soc: Jesu: 1751. w 4ce, str. 167 

i 51. 

Jocher 9282. Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... w Wilnie w Drukarni 
Akad. S. Jesu. R. 1751. w 4ce, s. 155 
i Regestr k. 5. PAMIĄTKA. PAMIĘĆ. 39 Ledwo kilka nazwisk polskicłi, wszystkie 

prawie cudzoziemskie. 
Jocher 8254, 9282 a. Chrept. 

— od wprowadzenia przecudowuego 
Obrazu Boga Rodzicy Panny z Bełz- 
kiego Zamku na Jasną Górę 1782. 

Ob. Częstochowa. 

— cudownego ziawienia Nayświęt- 
szey. Maryi Panny obrazu w Leśny 
w dwóch kazaniach przez XX. Refor- 
matów Lubelskich. Ru 1790. dnia 26. 
września w kościele Leśniańskim J. J. 
X. X. Paulinów ogłoszona. Pod rządem 
Przewielebneofo Imci X. Damiana Smo- 
niewskiego S. T. D. Prowincyi Defini- 
tora, tegoż mieysca Przeora Do druku 
z dozwoleniem Zwierzchności podana, 
w Lublinie 1791 w Drukarni J. K. Mci 
X. X. Trynitarzy. w 8ce, s. 66. 

Zawiera kazania dwa: I. przez X. Błażeja 
Chmielewskiego, II. (od str. 38) przez X. Jó- 
zefa Mecińskiego. Keformatów. Jagiell. 

— (Wyecżna) a prawie osobliwy 
dar Boży. Gdy kto stateczny w swoim 
wezwaniu. Job j. Nagim wyszedł z ży- 
wota matki moiey na ten mizerny świat. 
Y nagim się tam zasie przywrócę. 
W Krakowie przez Mattheusza Sieben- 
eichera. Roku od Narodzenia Pańskiego 
MD.LXI (1561). w 8ce, k. 4 nlb. 

Jest to wiersz z nutami. 

Przerys Urszuli Przyborowakiej (staraniem 

J. Przyborowskiego) wyszedł w Warszawie 

r. 1880. 
Przerys ten jest także w Bibl. Jag. 
Ob. Dziki Jan (tom XV str. 472). 

— ob. Aland J. (Radziwiłowi 1617) 

— Barzyna D. (roczna 1614) — Bielski 
Joach. (Strusiowi 1589) — Brzostowski 
Rob. (marszałkom 1792) — Chlebowski 
W. (Xcia Kurland. 1618) — Często- 
chowa (od wprow. obrazu 1784) — Da- 
chnowski (Pam. Działy ńskiego 1643. 
Zof. Szczepańskiej 1650) — Dębołecki 
A. (bojów, moskiews. 1633) — Dem- 
biński J. (od gimnazyum 1617) — De- 
mitrowicz P. (M. Massalskiego 1622) 

— Duryewski A. (Kraków 1702) — 
Dziki Jan (wyeczna 1561) — Firlej 
And. (wiecznej sławy 1650) — Frąc- 
kie wieżowa Kr. (życia 1619) — Gło- 
skowski M. (Zegarek męki Jezusa 1714) 

— Grochowski St. (Sam. Głowy 1608) 

— Jan Kanty (Obchodu 1769)— Ko- chanowski Jan (Tęczy ński) — Kochow- 
ski Wesp. (Sew. Kochowskiego 1657) — 
Kojałowicz W. (braciej koadj. 1613) — 
Kondratowicz Sew. (cnot 1618) — Kra- 
jewski J. (Epigramata 1616) — Krzy- 
szowski K. (Gąsiewskiemu 1622) — 
Kurlandya (interesów 1763) — Łope- 
cki J. (męki Zbawiciela 1638) — Mansi 
Joz. (pasters. affektu 1699) — Micha- 
łowski Tom. (L. Modlickiego 1581) -- 
Morolski Jan D. (małżonki 1628) — 
Ostrowski J. X. (J. Ostrogskiego 1621) 

— Poczobut Mar. (Stoletnia Jana III 
1783) — Rożniatowski A. (Ofiary Je- 
zusa 1610, 1692) — Slaski Sz. (Chod- 
kiewiczowi 1605) — Sosno wicz M. (dro- 
giej śmierci 1682) — Tenczyński Jan 
Bap. (cnotami obdarz, ob. Kochanowski) 

— Tomaszewski Sam. (Rekiciowuj^ 
1632) - Tuszyn Tom. (A. H. Sieniaw- 
skiego 1638) - Wiedeń (stoletnia 1783) 
-^ Zebrzydowska Kam. (dróg 1611) — 
Żeromski Stan. (Jezusa Chr. 1634). 

Pamiątki (Do) od Oyca do curki 
R. 1788. w 4ce. 

Wierszem. 

Pamięć (wŚłodka) gorzkiey Męki i 
śmierci Pana Naszego JXTA przy 
passyach kościelnych do używania po- 
bożnym podana. B. m. i r. w 4ce. 

Jocher 6014. 

— święta o wielorakich zadatkach 
Pańskich pobudzaiących duszę w Ber- 
dyczowie 1760, w 8ce. 

Jocher 5702. 

— pobożna zwłok Urodzonych przy 
kościele XX. Karmelitów bosych w Lu- 
blinie spoczywających od 1620 — 1779 
ogłoszona. Za pozwoleniem Zwierzch- 
ności w Lublinie 1779. w 4ce, k. 6. 

Czapski. 

— ob. Bieżanowski St. (Zebrzydow- 
skiej 1671) — Birkowski (Świętych 
1623) — Bolesta P. (Cara Rossyi 1703) 

— Dialog (1622) — Fox J. (Jubileu- 
szu 1627) — Gorczyn Al. (Wład. IV 
1640) — Koryciński Stef. Jan (wie- 
czna) — Małachowski Ad. (Mich. Paca 
1656)- Ożarowska St. (nieśmiert. 1737) 

— Paprocki B. (nierządu w Polsce 
1588) — Rubczyński Mar. (Chrzęść. 
1762) — Sauguszkowa Mar. (Żywa 40 PAMIĘCI. PAMIĘTNIK. 1729) — Twardowski (Aleksandra Ka- 
rola 1634) — Włocki Jan Franciszek 
(Konstancy! Denhoffowej 1724) — Za- 
wacki (robót gospod. 1637, 1643. 1647). 
Pamięci (Dla). Pismo Sejmowe, 
dnia 11 Grudnia 1788. B. m. (w War- 
szawie), w 8ce. str. 13. 

Kadzi oszczędność, zgodę, ostrożność. Mówi, 
że gruby Kossyiczyk zapomniał, iż do 
wolnych przemawia. — Ha. to przestrogi, 
diwane w truduem położeniu kraju. — 
Zdaje się być pióra Kołł.-itaja. 

Akad. — Branic. — Jagioli. — Krasińs. 

Pamiętne życia chrzęść, ob. Empo- 
ryii Woje. (1585). 

Pamiętnik Pierwszy. (Warszawa) 
1772. w 8ce, kart nlb. 13. 

Zawiera : Pamiętnik o ustanowieniu porządku 
w nauce prawa cywilnego i o założeniu 
zgromadzenia prawnych ludzi. — Na od- 
wrocie tytułu stoi: Ten Pamiętnik czy- 
tany był w przytomności Króla Jmci dnia 
11. Czerwca podczas zgromadzenia, na 
które w Zamku co Czwartek wyznaczeni 
od Króla Jmci schodzą się. — Mówi tu 
autor o prawach polskich od czasów Ka- 
zimierza W. i ich zbieraczach. Proponuje 
układ polskich instytucyi jako pierwszy 
zaszczyt nowo ustanowionego zgromadze- 
nia. — Więc zebranie czwartkowe autor 
uważa za rzecz nową. 
Pierwotnie wyszedł w Zabawach przyjem- 
nych 1772 t. V, zaś w t. VI wyszła 
część II pt. : Pamiętnik drugi o prawach 
politycznych i o prawach fundamental- 
nych (J. P.). — Smoleński mniema, że 
autorem jest Andr. Zamojski. Litery J. P. 
raczej by Potockiego wskazywały. 
Przegląd polski 1902 nr. 37 s. 229. — Ma- 
ciejowski Hist. włościan (1874) str. 399. 
Akad. — Branic. — Jagiell. -- Krasińs. — 

Warsz. Uniw. 
Pamiętnik stosuiący się do niniey- 
szych interessow Polski. Tłómaczony 
z Francuzkiegu. Memuire sur les affai 
res actuelles de la Poloo:ne. w War- 
szawie 1791. w Drukarni Uprzywile- 
iowaney Michała Grolla, Księgarza Na- 
dwornego J. K. Mci. w 4ce, k. 12 nlb. 
(sygn. C3). 

Tekst polski i francuski. — W tytule cytat: 
iStrenua nos exercet inertia — — — 
— — — Quod petis hic est. — Hor. 
Niżej drzeworyt przedstawiający dwa anioł- 
ki. Na odwr. k. tyt. rozpoczyna się sama 
rzecz. 
Akad. — Branic. — Ossol. — Zielińs. 

Pamientnik dla Kapłanów Spowie- dników. (1785). w 8ce, str. 226 i Re- 
jestr. 

Kazem oprawne z Synodem Prowincyonal- 
nym Ruskim 1785 w M. Zamoyściu. — 
Widocznie razem drukowane. Jagiell. 

Parpiętnik moralny z różnych pol- 
skich autorów zebrany. W Warszawie 
w drukarni XX. Missyonarzow 1782. 
w 8ce. 

— dobrego obywatela pokrótce w 
prostym układzie zebrany dla łatwiey- 
szego młodym wrażenia w pamięć przy- 
datny (zwłaszcza dla niemaiących spo- 
sobności mieć gruntowną edukacyą) do 
udoskonalenia, w Supraślu roku 1785. 
w 8ce, ark. 1. 

Prawidła te ułożone są wierszem. 

— dla Rządców dobrami, k. 2. 

Warsz. Uniw. 

— Albo zbiór krótki, obchodzących 

szczegulniey Naród Polski wiadomości, 

dla oświecenia i pokazania prawdy, 

stanu rzeczy polskich, podany do Druku 

R. 1792 Julii 1. (B. m. i r.). w 8ce, 

kart 10. 

Bez osobn. tyt. — Za powód upadku podaje, 
że oratorowie i intryganci w ciągu dwu- 
letniego sejmu tylko podżegali naród prze- 
ciw Moskwie, że w tym celu wydawano 
paszkwile, rzecz buntów ukraińskich zmy- 
ślono i niewinnych śmiercią karano; urzą- 
dzono też teatralną wystawę do zaprzysię- 
żenia narzuconej konstytucyi. Jagiell. 

— polityczny y hystoryczny przy- 
padków, ustaw, osób, mieysc i pism, 
wiek nasz szczególniey interessuiących. 
Homines hominum causa sunt generati, 
ut ipsi se aliis prodesse possint. Cicero. 
Tom I 1782 w Warszawie w drukami 
Nadworney J. K. Mci. M. Grolla. Piotra 
Dufour. M.DCC.LXXXII. w 8ce, str. 
364. 

Jest to miesięcznik. W roku 1782 wyszedł 
tylko tom jeden, obejmujący miesiące: 
październik, listopad, grudzień, a więc 
kwartał ostatni. W latach 178.^-179::! 
(aż do sierpnia) wychodziło pismo zeszy- 
tami miesięcznymi. W zbiorach bibliote- 
cznych oprawiane bywa to pismo zwykle 
kwartałami tak, że każden rocznik składa 
się z czterech tomów. Paginacya była 
jednak ciągła od stycznia do grudnia, 
z wyjątkiem roku 1783, gdzie z lipcem 
rozpoczyna się paginacya na nowo : 

Rok 1783. Tom I. [od stycznia do 
czerwca], w Warszawie, w Drukarni PAMIĘTNIK. PAMIĘTNIK. 41 Nadwornej J. K. Mci. X. X. Piarow. 
Piotra Dufour. M.DCC.LXXXIII. str. 8 
(tyt. i rejestr), str. 685, str. 20 (Polity- 
czne z różnych kraiow doniesienia) 
i k. 1 (Dalsze wyliczenie pp prenume- 
ratorów). 

Rok 1783. Tom II. [lipiec do gru- 
dnia], k. 4 (rejestr) i str. 699. 

Rok 1784. kart 7, str. 1204 i 1 ry- 
cina). 

Rok 1785. str. 1044 (z ryciną). 

Rok 1786. str. 1148 (z ryciną). 

Rok 1787. str. 1166. 

Rok 1788. str. 1162 (z mapą). 

w roku tym zmienił się pierwotny tytuł ua : 
Pamiętnik historyczno- polityczny i eko- 
nomiczny ustaw etc. 
Rok 1789. str. 1246 (i 2 tablice). 
Rok 1790. str. 1458 (z ryciną). 
Rok 1791. str. 1148 (z mapą ka- 
nałów muchawieckiego i ratowskiego). 
Rok 1792. str. 804 [ostatni zeszyt 
iest z sierpnia]. 

Wydawca Piotr Switkowski (obacz). — Jest 
tego pisma krytyka Kar. Wyrwicza: 
Pamiętnikowi historycznemu i politycz- 
nemu Pro memoria. Warszawa 17H3. — 
Porównaj Gazetę Warszawską na rok 
1783, gdzie jest wiadomość o piśmie wy- 
danem z drukarni Grolla pod tytułem: 
Desayeu sincere au profit dn Pamiętnik. 
W tejże Gazecie r. 1783 nr. 70 w odpo- 
wiedzi drukarni Dufourowskirj jest także 
wzmianka o Awizkach, które wychodziły 
z drukarni Dufoura w obronie Pamięt- 
nika, a mianowicie w nr. VII na miesiąc 
August pod nazwiskiem Th. K., sekreta- 
rza Towarzystwa Akademickiego w Żoli- 
borzu. W dalszym ciagn tej odpowiedzi 
w nr. 71 tejże Gazety jest uwiadomienie na 
żądanie X. rektora Collegii Nobilium, iż 
pisma w Awizkach drukarni Dufourow- 
skiej językiem francuskim tak za Pamięt- 
nikiem francuskim, jako też Pamiętnikiem 
polskim drukowane i z Zoliboru u XX. 
Piarów datowane, są cale zmyślone. — 
W Suplemencie do nr. 71 jest wzmianka 
o paszkwilu arkuszowym w wyżej wspo- 
mnianym nr. VII drukowanym, zaczyna- 
jącym się od tych wyrazów: Ci-git, par 
qui gissent les autres. Tu Awizki te na- 
zwane są Tygodniowe. — Tamże jest wspo- 
mnienie, że JJufour otrzymał przed kilku 
laty przywilej cum iure exclusivo na dru- 
kowanie ksiąg żydowskich. 

Notuję z Pamiętnika ważniejsze artykuły: 
w i'. I na r. 1782 jest: O handlu na- 
szym z Prusami nowe uwiadomienie (od 
s. 318). — Wspomnienia obywatelskie J. O. Xiążecia Augusta Alex. Czartoryskiego 
wojew. ruskiogo (Czartoryski zapewne po- 
pierał wydawnictwo Pamiętnika). Myśli 
pewnego patryoty ogólne względem po- 
trzeby zaostrzenia ducha handlowego w 
Polsce i o niektórych do tego zawadach. 
Owczarnie i manufaktury wełniane jakim 
być mogą dla krwju skarbem. Wystawie- 
nie polityczne Polski. List pewnego oby- 
watela, w którym myśli bardzo ważne 
względem ekonomii krajowej znajdują się. 
Nowe usiłowania do uprzątnienia z ulic 
warszawskich żebraków. Dwa względem 
tego godne naśladowania wzory. Opisa- 
nie wybornego gospodarstwa w dobrach 
Szczorse J. P. Chreptowicza. 

W roku 1783: Wiek I od zwycięstwa pod 
Wiedniem i z Brześcia. Rozpoczęcie han- 
dlu polskiego z Konstantynopolom. Pra- 
wdziwe przełożenie niniejszych okoliczno- 
ści Gdańska. Karpińskiego Zabawki. — 
Tom IV: Robak znaleziony w kruszcu 
w Miedzianej Górze Cagliostro. 

Kok 1784: Myśli względem pomnożenia han- 
dlu i manufaktur w Polsce. Niedostatek 
pieniędzy w Polsce. — List jednego oby- 
watela względem manufaktur krajowych. 

Rok 1785: Uniwersał komisyi skarbii ko- 
ron, względom redukcyi niektórych mo- 
net zagranicznych. List jednego Sando- 
mierzanina względem pożytkowania z ugo- 
rów. Ukaz Imperatorowej rosyjskiej wzglę- 
dem handlu polskiego. Wiadomość o nowo 
odkrytych wodach mineralnych w Słubi- 
cach pod Warszawą. — Rady jednego 
obywatela względem zachowania zdro- 
wia i obywatelów krajowych a przeto 
pomnożenia ludności w Polsce. List do 
Pam. o zapobieżonej wściekliźnie. List do 
Pamiętnika względem niedawno spostrze- 
żonego trzęsienia ziemi w Polsce. 

Rok 1786: Rady pewnego obywatela Bra- 
cławskiego względem niektórych okolicz- 
ności krajowych. Nowe przedsięwzięcie 
końcem wydoskonalenia rolnictwa i go- 
spodarstwa w Polsce. — Pismo jednego 
obywatela względem niektórych arcyważ- 
nych w ekonomice okoliczności z przy- 
piskami editora wyboru wiadomości go- 
spodarskich. 

Rok 1787: Uwagi okazujące łatwość grun- 
towną w otworzeniu ojczystych kopalń, 
warzelin, manufaktur i transportów, oraz 
podające sposób do zdziałania mapy geo- 
metryczno -geograficznej i fizyczno -na- 
turalnej krajów polskich napisane przez 
Józefa Kromera, Polaka. 

Rok 1788: Wystawienie statui Jana III w Ła- 
zienkach. — Myśli, uwagi, rady wzglę- 
dem niniejszych kraju naszego okolicz- 
ności, osobliwie względem podatków. Spo- 
sób pomnożenia majątku i dochodu pu- 
blicznego przez ustanowienie banku naj| 
rodowego. Projekt etatu wojsk Kzpltej 

6 42 PAMIĘTNIK. PAMIĘTNIKI. skonfed. podanj przea Xięcia Stanisława 
Poniatowskiego P. W. Lit. Pisma dyplo- 
matyczne zaszłe między sejmującymi .Sta- 
nami N. Kzpltej i Ministrami dworów pą- 
siednich. 

Kok 1789: Dochody i wydatki Skarbu kor. 
od Sejmu 1786 do Sejmu 1788. — Roz- 
trząśnienienie dwóch pism: 1) O pomno- 
żeniu dochodów publicznych , 2) Uwagi 
nad projektem o pomnożeniu dochodów 
publicznych. Wielkość polityczna narodu 
polskiego, do której go natura przezna- 
czyła i do której mądrość prawodawców 
dążyć powinna. Dochody i wydatki Skar- 
bu X. Litew. od Sejmu 1786 do Sejmu 
1788. — Myśli względem Sejmu Nie- 
ustającego. Konstytucya względem no- 
wego podatku pod tytułem : Ofiara osobi- 
sta. — Nota bardzo ważna przez ministra 
Kzpltej w Petersburgu podana z odpowie- 
dzią. Sposób nieomylny umorzenia raz 
na zawsze buntów chłopstwa ukraiń- 
skiego. — Uwagi względem reformy ży- 
dów projektowanej przez J\V. Butrymo- 
wicza V. V. V. Prośby miast koronnych 
i W. X. Lit. przełożone Stanom sejmują- 
cym d. 28 grudnia 1789. 

Rok 1790: Zasady do poprawy formy rzą- 
du przyjęte od Stai.ów sejmujących na 
sesyach 21, 22 i 23 grudnia 1789. Uwia- 
domienie o przekopanych kanałach w W. 
X. Lit. Ludność krajów Kzpltej, jaka się 
okazała z lustracyi komisyj wojewódz- 
kich r. 1790. — Korespondencya listo- 
wna względem handlu nowego z strony 
pruskiej miedzy Stanisławem Augustem 
polskim i Fryderykiem Gwilhelmem kró- 
lem pruskim. Uwagi obywatela polskiego 
nad potrzebną konkurencyą hadlowi spła- 
wnemu z przypiskami E. P. H. P. Traktat 
związku obronnego między N. królem 
Jmcią i Kzpltą polską a królem Jmcią 
Pruskim d. 29 marca 1790 r. — Do- 
datek bardzo ważny do projektu refor- 
my żydów, obywatela powiatu Radom- 
skiego. O potrzebie i środkach do znie- 
sienia żebraniny w Polsce. Myśli do po- 
licyi względem urządzenia służących i cze- 
ladzi. Względem sukcesyi tronu, pewnego 
obywatela z prowincyi. Do naszych go- 
spodarzy względem jednego nadzwyczaj- 
nego sposobu pomnożenia intrat wiej- 
skich. — Relaeya deputacyi wyznaczo- 
nej do wizytowania kanałów Lit. N. Pana 
i sejmującym Stanom uczyniona wzglę- 
dem stanu tychże kanałów i sposobów 
zrobienia ich dla kraju użytecznemi. Karta 
geograficzna kanałów litewskich. Nego- 
cyacye między Polską a Saxonią wzglę- 
dem przyszłej sukcesyi tronu. 

Rok 1791 : List pewnego obywatela z Ga- 
licyi względem sukcesyi tronu. Uwagi 
obywatela litewskiego o monecie kra- 
jowej i zagranicznej. — Instrukcya oso- bliwa powiatu Gostyńskiego względem 
elekcyi króla. List do autora Pamiętnika 
względem niniejszych między Prusami i 
Polską związków. Uwagi nad komisy.smi 
porządkowemi na Litwie. Myśl względem 
dopełnienia pomyślności narodu przez Sejm 
niniejszy. Ustawa rządowa. Uwagi wzglę- 
dem nowej konstytucyi. Uwagi nad pro- 
jektem handlu między Polską a Anglią 
przez Gdańsk. 

Kok 1792: Żądanie względem reformy ży- 
dów. Uwagi jednego saskiego patryoty 
względem przyjęcia korony polskiej Fry- 
derykowi Augustowi przełożone. Objaśnie- 
nie powodów, z których pewien niezna- 
jomy odradził przyjęcie korony polskiej 
Elektorowi Saskiemu. 

Artykuły o stosunkach zagranicznych uwzglę- 
dniają przedewszystkiem Anglię, a więc 
zaczerpnięte są prawdopodobnie z któregoś 
z pism angielskich. — Są jednakże i ory- 
ginalne korespondencye z Londynu. 

We wrześniu r. 1792 przestał , Pamiętnik" 
wychodzić, ponieważ zakazała go wyda- 
wać Konfederacya Targowicka, jako pi- 
smo „chytre i buntownicze zamykające 
w sobie wyrazy". O czem Gaz. warsz. 
1792 nr. 74 (oraz Korzon Wewn. dzieje 
I). — Zdaje się, że chodziło o artykuł 
przeciw Szcz. Potockiemu. Dalszy ciąg 
Pamiętnika wyszedł pod tytułem: Zabawy 
obywatelskie. — Ob. pod: Switkowski P. 
(Wybór wiadomości 1786, Zabawy obyw. 
1793, Magazyn warszawski 1784—5). 

Korzon Wewn. dzieje (wyd. II) I str. 5. — 
Smoleński Przewrót (1891) str. 337. 

Akad. — Czartor. — Czerw. Dwór (r. VIII) 
— Dzików — Jagiell. — Kijów. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Uniw. lwów. — Warsz. 
Uniw. — Zielińs. 

— ob. Cliwałkowski M. (Murinius 
albo Kronika 1712) — Czacki Ant. 
(1787) — Fryderyk II (1789) — Klo- 
nowicz Seb. (Królów 1639, 1666, 1673, 
1674, 1697) — Murinius (Chwałkow- 
ski) — Olizarowa M. (szacunku) _ — 
Roztrząsanie — Sulkowski Fr. (Żoł- 
nierski 1780). 

Pamiętniki filozofa samotnika czyli 
człowieka z innego świata po chińsku 
i po moskiewsku napisane, z włoskiego 
na polski ięzyk przełożone, w War- 
szawie w Drukarni P. Dufour Konsy- 
liarza nadwornego J. K. Mci y Dyre- 
ktora Drukarni Korpusu Kadeckiego. 
M.DCC.LXXXIV. (1784). w Sce, k. 1, 
str. V i 312. 

Jest to rodzaj powieści. Dnżo ta o Japonii, PAMMINNELSER. PANCERZYNSKI. 43 Chinach, Tataryi, Petersburg^u. — Katal. 
Dufonra ma także z datą 1787 r. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

Pamminnelser (Korte). Som wid 
Rikzdajjen i Lublin bure ansees ofth 
komma i Betenckiande. Stockholm. 
Tryckt uti kongl. Boktr. hoos Sal. Wan- 
kijfs Enckia. B. w. r. (1703). w 4ce, 
str. 8. Jagiell. 

— ob. Reflexiones breves in comi- 
tiis Lublinens. considerandae. w 4ce, 
str. 4. 

Pamoksłas Krikszczioniszkas trum- 
pay iszgulditas. Wilniu}. 1725. 
Jocher 6749 a. 

— Toź:... iszgulditas, Ir su Dałay- 
dimu Wiresniuju, par wiene Kunia 
Societ. Jesu. Drukarniey Wilniuy Aka- 
demijoy izduotas. 1762. w 8ce, ark. 3. 

Jocher 67496. Czartor. 

Pan Dobry. Komedya. w Warszawie 
w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospo- 
litey w Collegium Soc: Jesu. Roku 
1767. w 8ce, str. 126 liczb. 

Na odwr. str. tyt. wymienione : Osoby. 
Porówn. F. J. (powieść 1775). Ossol. 

— Podczaszy w zamysłach. W War- 
szawie 1791. Nakładem i drukiem M. 
Grolla, księgarza nadwornego J. K. Mci. 
w 8ce, str. 196. 

Obejmuje uwagi nad historyą rzymską. — 
Nad stronnicami nadpis: Obywatel w za- 
mysłach. — Na odwrocie tytuła księgarz 
przestrzega, że jest to toż samo dzieło, 
co niedawno wyszłe w Berdyczowie p. tyt. 
Obywatel w zamysłach (obacz). — Autor 
myśli swe stosuje do Polski. Zginął Rzym 
przez podłość obywateli, zginęła Karta- 
gina przez przemoc sąsiadów. 

Branic. — Czerw. Dwór — Jagiell. — 

Ossol. 

— poznany, komedya we trzech 
aktach. B. m. i r. (17 . .)." w 8ce. s. 48. 

Jest to komedya ludowa, zdaje się orygi- 
nalna. Rzecz dzieje się na weselu chłop- 
skiem. — Sławi pana Pocziwskiego, który 
szczerze opiekuje się ludem wiejskim. 
Sztuka pisana widocznie z tendencyą za 
chłopami. 

Czartor. — Jagiell. — Zielińs. 

— Bono ob. Obwieszczenie (1777). 

— Wyszogrodzki ob. Święcicki 
Stan. (1642). 

— Bóg (Pana Boga szukanie) ob. 
Grymasz. — Najjaśnieyszy ob, Stan. August. 

— Podstoli ob. Podstoli. 

PANAETIUS Bartłomiej. Recepta na 
tanatomachią abo pillule słowne dla JX. 
Piotra Artemiusa, abo Kresichleba mi- 
nistra toruńskiesro śmiertelnie zacho- 
rzałego Per Bartholomaeum Panaetium. 
philosophiae studiosum Posnaniae, apud 
haeredes Joannis Wolrabi M.DC. (1600). 
w 4ce, k. nlb. 12. Druk gocki. (Tytuł 
w ramce). 

Wiersz, przypisany Maciejowi Dambrowskie- 
nm archidyakonowi kaliskiemu. 

Oloff Beitrage I 9. — Siarcz. Obr. I 91; 
II 55. — Maciej. Piśmienn. lU 373, 451 
—3. — Wierzbow. III 3107. 

Czartor. — Kórnik. 

Pancarpia ob. Bzovius Abr. (1611, 
1613) — Duns J. (ex theolog. 1617) — 
Mławski A. (Duns J. 1617) — Smu- 
ravius J. (veris philos. 1624). 

PANCERA Franciszek. Hersillys Ec- 
loga Francisci Pancerae Foroivliensis 
Zoppollae domini. Ad lUustrissimum D. 
D. Andream Sappiam Palanitidem No- 
uogrode.nsem. Patavii, apud Gratiosum 
Perchacinum MDLXV. (1565). w 4ce. 
k. 6 nlb. 

Wierszem do Sapiehy. — Na końcu pod go- 
dłem drukarza (Salus ritae) podpis : Fatavii 
apud Gratiosum Perchacinum M.D.LXV. 

Juszyń. II 35. — Wiszn. Hist. lit. VI 320. 

Jagiell. 

(Pancerzyński Karol Piotr, biskup, 

f 1729). Acies astrorum ad infularum 
splendorem et purpurarum manubias 
yirtutum, meritorum et honorum serie 
ordinata: militantis ecclesiae triumphis, 
Sarmatiae fatigate suppetiis, refingendo 
in aurum ferreo saeculo, in domestico 
polo illustrissimi excellentis8imi ac re- 
verendissimi domini D. Caroli Petri 
Pancerzyński Dei & Apostolicae Sedis 
gratia Hieropolitanas, Albae Russiae, 
Sniolenscensesąue tiaras episcopi Vil- 
nensis bono religionis ac Reipublicae 
auetorata, atque inter pontificia fortuna- 
tissimi ad suam cathedram ingressus 
solemnia. comitantibus universae Litua- 
niae votis, panegyrico stylo celebrata 
ab academia uniyersitate Yilnensi So- 
cietatis Jesu. Anno quo CaroLYs Pe- 44 PANCEKZYNSKl. PANDLOWSKI. trVs antTstes YILnaM IngreDItYr. 

(1724). folio, k. 27 nlb. Czartor. 

— Carolus ad Mediolanum Palae- 

monium. id est Vilnam metropolim me- 

dio Lithuaniae sitam salutatus, ac ut 

Magni Ducatus Lithuaniae hierarcha 

adoratus: lUustrissimus. ExcelleEtissi- 

mus et ReverendissiniuB Carolus Comes 

in Niegoszew Pancerzyński Dei et Apo- 

stolicae Sedis gratia Episcopus Vilnen- 

sis sub sollennem ingressum in Cathe- 

dram homagio panegyrico diaecesani 

Collegij Szczucynensis Schol. Piarum. 

Varsaviae typis S. R. M. Scholarum 

Piarum. B. w. r. (1724). folio, k. 19 

nlb. (ark. Jg). 

Na odwr. str. tyt. herb binkupa (Trzaska) 
i pod nim 8 w. łac. na pochwałę. — Pa- 
negiryk prozą ułożony; mieści w sobie 
niektóre szczegóły do życiorysu biskupa 
a zaczyna się : Splendentem sacris fasci- 
bus. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Luna in armis infulis coronata 
militanti eccles. in domest. polo Caroli 
Petri Pancerzyński, episc. Hieropolitani, 
foederata atque e communi Lituan. voto 
panegir. stylo celebrata ab acad. univer. 
Viln. soc. Jesu. Yilnae 1713. folio. k. 13. 

Czerw. Dwór. 

Pancerzyński Ludwik ob. Bychowiec 
Ludwik (Utarczka 1747). 

Pancratiastes academicus ob. No- 
wie) ski Alb. (1638). 

PANZIATICHIVincenzo. Canzone per 
TArgonautica rappresentata in Arno 
nelle nozze del Sereniss. Principe di 
Toscana, e delia Sereniss. Arciduchessa 
Maria Magdalena di Austria. Firenze, 
per Cristoforo Marescotti. (1608?). 

Dedykow.: al Sijc. Sigismondo Mischoswscki 
Gonzaga, Marchese di Mirowa, e supremo 
Maresciallo del Kegno di Polonia. 

Zygm. Myszkowski umarł 1615, był mar- 
szałkiem 1605—1611 We Włoszech ba- 
wił w latach 1596, 1605 i 1615. Było 
to pisane na wesele Cosima II, odbyte 
1608 r., o czem : Rinuccini Descrizione 
delie feste per le nozze di Cosimo II. Fi- 
renze 1608. 

Ciampi Bibl. 

PANCRATIUS Baltazar Borussus. A- 

pophoreta sacra D. O. M. manibusque Elisabethae Botgerinae, senat. Elbing. 
Th(>runii, Andr. Cotenius 1597. w 4ce. 

Czartor. 

— Schediasmata lugubria in obitum 
Th( mae Roti rectoris Elbing. Dantisci 
Jac. Rhodus 1596. w 4ce. 

— ob. Zygroviu8 J. (In papopom- 
pen). 

PANCRATIUS Joannes. Ode tricolos 
teatrastrophos florentiesimis praeclaris- 
simaeque indolis ac spe adolescentibus, 
Andreae Morenbergo et Joanni Botgero 
prudentiss. virorum Dn. Andreae Mo- 
renbergeri et Dn. Joannis Botgeri pie 
nuper defuncti Reipubl. Elbingensis 
senatorum filiis, ut feliciter in Poloniani 
aliasąue regiones coramigrent, indeąue 
rebus suis ex voto ad finem deductis 
in patriam incolumes redeant, cantata 
a Joannę Pancratio Stargardensi Bo- 
russo die 13 sept. Elbingae. Regiomonti, 
Georgius Osterberger 1596. w 4ce, k. 4. 

Czartor. 

Pandectae ob. Costen Alb. (succcb- 
sionum 1524) — Frisichius J. (1647) 
— Leyser (1762) — Medius Fr. ftrium- 
phales 1586) — Zrzodliński St. (jus 
divinum 1712). 

PANDLOWSKI Krzysztof. Anna z Ra 
dzanowa Goraiska, vsługą pogrzebową 
wspominana, w Łaszczowie: w kościele 
Ewangelickim, Roku 1638, dnia 5 Julii. 
Przez X. "Krzysztoffa Pandlowskiego 
kaznodzieię tamecznego. Proverb. 31 v. 
30. Mulier timens Dominum, ipsa lau- 
dabitur. w Baranowie drukował Gerzy 
Twardomęski, Roku 1638. w 4ce, k. 14. 

Przypis, do Jana z Goraia, którego zasługi 
dla kościoła ewangelickiego wynosi. 

Maciej. Piśmienn. — Lelewel Bibl. ks. dw. 
II s. 220. — Siarczyn. Obraz. 

— Colymba 01ivifera, De Tranąuil- 
litate Conscientiae: To iest; O Yspo- 
koieniu Sumnienia Przestroga: Wydana, 
Przez X. Krzysztoffa Pandlowskiego, 
Kaznodzieię SłowA Bożego: W Barano- 
wie. Drukował Gerźy Twardomęski. 
R. P. 1647. w 4ce, k. 38 nlb. (sygn. 
Ks). 

Druk gocki i łaciński mieszany. Na karcie 
tytułowej cytaty: Act: 24, v. 16, Sam sie 
o to pilnie staram , abym zawsze miał 
sumnienie bez obrażenia, przed Bogiem PANDLOWSKI. PANEGYRIS i6 y przed ludźmi. Ambrosius lib. 2. OfF: 
Cap: 1. Szczęśliwy żywot sprawuj, Vspo- 
koienie Sumnienia, y o niewinności upe- 
wnienie. — Na odwrotnej stronie karty 
tyt. dedykacya: JWP. Andrzeiowi, z Dą- 
browice, Firleiowi, Kasztellanowi Bełskie- 
mu i P. Zbigniewowi z Goraia, Gorai- 
skiemv, Kasztellanowi Chełmskiemu. — 
Tytuł obwiedziony drzeworytowa oblamką. 

Bandtke Hist. dr. król. pol. 1 40. — Jocher 
4:14:2 a; 4141 mylnie przytacza edycyą 
w Łaszczowie 1630 pt. 01iva pacifera de 
tranąuillitate, gdyż 01iva pacifera jest 
drukiem bezimiennym, odmiennym i jest 
z r. 1597, dedyk. Adamowi Gorajskiemu. 

Chreptow. — Czerw. Dwór — Krasińs. — 

Ossol. 

— Toż:... o Uspokoieniu sumnienia 
przestroga. Wydana przez X. Krzysztoffa 
Pandlowskiego, kaznodźieię słowa Bo- 
żego. Teraz zaś kosztem pobożnych 
osób znowu światu publicowana (tak) 
w Królewcu w Drukarni Driestii Roku 
M.DCC.LX. (1760). w 8ce, str. 144 i 
5 nlb. 

Przypis, autora Andrz. z Dąbrowico Firle- 
jowi kasztel, bełskiemu i Zbigniewowi 
z Goraja Gorajskiemu kasztel, chełm. 

Obejmuje VIII rodziałów. 

Jocher 4142 b. — Hofiman De typog-r. str. 
53. — Bandtke Hist. dr. król. pol. I 40. 
— Juszyńs, II 441. — Maciejów. Pism. 
III 815. 

Czartor. — Czetwert. — Jagieł 1. 

— Speculum mortis; to iest Zwier- 
ciadło kSmierci albo snu y śmierci po- 
równanie w kazaniu pogrzebowem nad 
ciały w Panu zmarłych Jana z Dąbro- 
wice Firleja y Zophiey, z Sienice Fir- 
leiowey, Małżonków. W Baranowie, Ge- 
rzy Twardomęski 1645. w 4ce. k. 16 
nlb. 

Dedykacya: Firlejom i Borkowskiemu. 

Chrept. — Czerw. Dwór. 

— Tumulus heroicus. Wiecznie pa- 
miętna sława, którą do lepszego życia 
niebieskiego odchodząc z tego wieku, 
po sobie zostawił Jaśnie Wielmożny 
Jego Mość P. Andrzey z Dąbrowice 
Firley, woiewoda sendomirski, regimen- 
tarz koronny. Przy oddaniu ostatniey 
usługi w kościele Kockim. W Lesznie, 
druk. D. Yetterus (1650) w 4ce, s. 41 
(mylnie liczb. 51) i 5 nlb. 

Strona odwrotna karty tyt. czysta. — De- 
dyk.: Andrzejowi z Dąbrowice Firlejowi 
(synowcowi) dzierżawcy szmydyńskiemu itd od str. 3 — 7 (karta tyt. policzona za 
str. 1 i 2). Kazanie pogrzebowe od str. 
8 — 41 (p. om. dr. 51). Na odwrocie e. 41 
i dalszych pięciu już nlb. po łacinie: In- 
scriptio Vexilli itd. — W kazaniu powie- 
dziano, że nieboszczyk Andrzej Firlej, jako 
hetman wojska wysłanego j)rzez króla pod 
Zbarażem wytrzymał (dwumiesięczne) oblę- 
żenie, a 20 szturmów odparł (od 13 lipca 
1649). Umarł zaś — (nagr. łac.) Aet;itis 
LXIII — XVII Octob. Anno M.DC.XL1X 
(1649). Kaznodzieja kładzie w usta nie- 
boszczykowi: „Zostawuję po sobie (zamiast 
synów, których jak widać, nie miał) za 
sprawa moją, wytrzymane oblężenie Zba- 
raskie, tak wiele przełomanych szturmów, 
to nie umrze, struć się na wieki nie da"* 
itd. Przytacza: „Leciały kule jako grad 
z chmury uadętey, a on bez zbroje, bez 
szyszaku, między onym ołowianym dżdżem 
się snował, wolsko obieżdzał, upominał: 
proszono, aby znaczek spuścić kazał, do 
którego wszystka armata nieprzyjacielska 
zmierzała, y tego uczynić nie chciał, 
w Opatrzności bożej ufając, który powie- 
dział: Padnie po boku twoim tysiąc, a 

10 tysięcy po prawej stronie twojej, ale 
się do ciebie nie przybliży"... „...Kiedy 
już ze wszystkich niebezpieczeństw wy- 
szedł, kiedy za krwawe zasługi woje- 
wództwo Sandomierskie przyjął... dnia 

11 Octob. posłał Bóg posłanicę swoię, 
śmierć y zawołał: Podź cnotliwy sługo 
moy"... itd. 

Siarczyński mylnie podaje datę druku: 1630. 

O Pandlowskim obacz: Siarczyńs. Obraz 
str. 55. — Jnszyński II s. 441. — Łu- 
kaszewicz Kość. br. Cześ. w Wpolsce 
str. 215 — 220.; Wyzn. helw. w Lit. II 
s. 170. Węgierski Hist. eccl. Slavon. 

1652 s. 437. — Maciejów. III 814 i 15. 
Dzików — Synod. Wilońs. 

Pandochium Reginae coeli ob. Ko- 
rzeniowski Jan (1670). 

Pandora ob. Obodziński Alex. (Mo- 
narchów 1640, 1645). 

Panegyris Almae Matri. Ode. B. m. 
i r. (Kraków, 1640). w 4ce, k. 16 nlb. 
(sygn. D3). 

Utwór rozpoczyna się tuż po tytule; osobnej 
karty tytułowej brak. — Poszczególne ody 
ułożyli: lacobus Naymanowic, Hyacinthus 
Łopacki, Stanislaus Celesta, Albertus Bri- 
xio, Stanislaus Lagodz'u, Stanislaus Wa- 
daczowic, Nicolaus Gruzlikowic, Petrus 
Głoszewski, Petrus Kielczewski, Victori- 
nus Gorlicki, Simon Stricharski, Albertus 
Wacławowie, Jacobus Łodzik, Joannes 
Grzezbowic. — Na ostatniej karcie: Sub 
felicibus Auspicijs, Magnifici et Clarissimi 
M'itthiae Woienski, Philosophiae et Me- 
dicinae Doctoris, Rectoris Vigil»oU8«łuu,— 46 PANEGYRIS. PANEGYRIS. Każda karta otoczona drzeworytowem ob- 
ramieniem. — Drukowane okoJo r. 1640. 
Porówn. Muczkowski Lib. prom. s. 310. 

Ossol. 
Panegyris (Pane2:iricus) ob. Abrek 
(Tiiom. Zamo3'ski 1638) — Amplius 
Joh. (Jac. Ostroróg 1598) — Arcem- 
berski (G. A. Denhuff 1701) — Baia- 
nus A. (J. Zamoscii 1617) — Balicki 
(Morsztynom 1 681) — Bardowski (G. Ty- 
szkiewicz 1644) — Benedictus J. (Tran- 
surthia atq. Odrovoiisia famil. 1573, 
ob. Solfa) — Bialłozor Stan. (1749) 

— Bielecki Marc. (St Dąbski 1693. 
1700, J. Małachowski 1699) — Bieźa- 
nowski St. (S. Starowolski 1656, J. Jar- 
czyński 1676, M. Anczowski 1679) — 
Blivernitzius A. (Joanni Casimiro 1650) 

— Bodocki L. (Gust. Adolph. 1654) — 
Boiska Elż. (in adveiitum 1676) — Bo- 
rastus G. L. (Sigism. III 1611) Bo- 
schius A. (J. Pauli 01iva 1676) - Bro- 
cki Math. (1683) — Brodzki M. (Oża- 
rovii 1625) — Brzeziński Stan. (penna 
1726) — Buchowski A. St. (Josepho I 
1687. Augusto II 1697) ~ Buczkoyius 
(St. Lubiński 1618) — ButhlerTheod. 
(1669) — Cellarius Krzysztof ''Augu- 
sto J 697) — Chodykiewicz Kłem. (1752) 

— Chronicz Bern. (G. Lubomirski 1661) 

— ChrostkoYius .1. (H. Firley 1617) — 
CromerM. (De Sigism. I 1550) — Cy- 
boni Chr. J. (Joanni III 16«4) — Cze- 
szyński B. D. Casimiro 1631) — Du- 
nin P. St. (C. Lipski 1682) — Dzielski 
(1692) — Dziurkiewicz C. A. (St. Wi- 
twicki 1688) — Eckius V. (A. Mora- 
vii 1512) — Firley Henr. (in ingres- 
sum 1617) — Freidenrich (MaximiIiano 
1621) — Goliński G. (A. Petricoyio 
1619) — Gorajski Adam (Magnitici 
1598) — Goritius Sim. (divae Annae 
1578) — Grabianowski A. (Chr. Kraus 
1642) — Grudziński Mik. (VIad. IV 
1634) — Gutowski Wal. (1675) — 
Hartlieb Sam. (Carolo Gustavo 1654) — 
Herburt (Zamoyscio 1585) Hermann 
D. (Sigism. III 1588) — Hoveln J. 
(Jacobo Curland. 1642) — Hyacinthus 
(in excid. Poloc. 1580) Jarraundo- 
wicz Kaz. (1734) - Jędrzejewski C 
(G. Tyszkiewicz 1628) — lues Alb. (deductus 1650) — • Joannes Franciseus 
a scholis Piis (1683) — Johannicius G. 
(Sig. Aug. 1605) — Josephowic J. Th. 
(J. Zieliński 1685) — Kalinowski St. 
(G. A. Denhoff 1690. M. de Polignac 

1697) - Kargolewski M. A. (1779) — 
Karnkowski (Henr. Yales. 1574) — 
Kłosiński M. (M. Działyński 1611) — 
KojałowiczW. (heroum 1668, H. Rzep- 
nicki 1640) — Komorctwicz A. (C. D. 
Ostrogiae 1615) — Korzeniewski A. 
fP. Woyna & H. Sajueha 1619) — Kos 
Jan (1688) — Krasowski Hal. (Jac. 
Reinekhero 1655) — Kraus Ben. (A. 
de Leszno 1647) — Kretzmer Mart. 
(Orationes 1679) — Krosna (z) Paweł 
(d. Stanisl. b. r.; Div. Yladisl. 1509) — 
Krudnerowicz G. (Oratio in J. Cantium 
1672) — Krusius (Gust. Adolpho 1629) 

— Krzywański Kazim. (St. Warszycki 
1689) — Lahodowski A. (Sigism."' III 
1620) — Lange Joan. (1763) — Laux- 
min Sig. (Vlad. IV 1634) — Lemodióe 
T. St. (LudoYico XIII 1686) — Le- 
nartowicz Ezech. (gratulatoria 1710) — 
Lettau Eust. (de immaeul. concept. 1666) 

— Lipski C. X. (1682) — Lipski Jan 
(Gustavianu3 1628) - Łomieński G. 
(A. Lipski 1617) — Lubieniecki Stan. 
(Joan. III 1674) — Łubieński M. X. 
(1642) — Lubomirski Joach. (funebris 
1610) — Ludowizyusz kardyn. (Sw. 
Ignacemu 1633) — Macer Seb. (B. Le- 
szczyński 1643) — Maciej ovius Sam. 
(De Sigism. I 1550) — Magnuszewski 
Alex. (M. Oborski 1683, Alex. Łącki 

1698) — Makowski Szym. (1645) — 
MalagonelH Ant. (Joanni III 1683, 1684) 

— Maliński Kasp. (ad Zamoseium b. r.) 

— Mazowiecki Mich. X. (Alexandro 
episc. viln. 1644) — Michael Rex 
(1669) — Miernikowicz Al. (St. Lubo- 
mirski 1619, Koniecpolski 1619) — 
Miesiąc (1641) — Mruczyński Joan. 
(A Lipski 1631) — Mucharski Piotr 
(J. Zamoyski 1650) — Nagrodzki P. 
(A. Chełmski 1688, judicum 1691) — 
Nicorus Adam (Vladisl. IV 1633) — 
Obryński Stan. (Vlad. IV 1634) — 
Oderborn Paul. (Joan. III et Sigism. III 
1579) — 01iva Joan. Paul. (A. Vieira PANEOYRIS. PANI. 47 et Stan. Kostka 1676) — Opitius Mart. 
(R. Leszczyński 1636) — Orzechowski 
Stan. (Sig. Aug. 1553, J. Tarnoy. 1558) 

— Oslinski Mart. (A. C. Załuski 1693, 
Aug. II 1698) — Ostawski (Petr. Opa- 
liński 1684) — Ostrowski Mart. (Fri- 
der. III 1693) — Otrebusz D. (Yiadisl. 
IV 1634, J. Zadzik 1636) — Pacz 
Teof. (Principi Yiadisl. 1608) — Pan- 
uonius Joan. (B. Guariiii 1512) — Pap- 
czyński St. (J. Gembicki 1666) — Pa- 
storius Joach. (S. M. Denhoftiae 1657, 
Carolo II 1661) — Pegavius Chr. (Ser. 
Fr. Wilhelmo 1652) — Petiot Steph. 
(LudoYico XIII 1680, 1685, 1686) — 
Petrycy Franc. (A. Trzebi cki 1652. 
1658) — Pieniążek H. X. (N. Święcicki 
1699, St. Sierakowski 1706) — Piel- 
grzymowski Eliasz (apostrophe 1583, 
1585) — Plemiecki Dan. (J. Lipski 

1636) — Plinius C. Sec. (Traiano Aug. 
1536, Quem Nerva scripsit 1695) — 
Prokopowicz Cas. (Orłowski et Mała- 
chowski 1689) — Prokopowicz Tlieoph. 
(de victoria, quam Petrus I. 1709) — 
Przipkovius Sam. (Vlad. Sigism. 1633) 

— Racki Jan (Joan. Casim. 1649) — 
Radoński Al. (Vlad. IV 1644) — Ra- 
dziwiłł M. Krz. (1604) — Raphael de 
Leopoli (ad S. Yalentin. 1627) — Rey- 
ger Arn. (Joh. Sigism. 1611) — Rhe- 
gadius P. (L. Koliński 1615) — Ron- 
calius D. (Polonorum 1633) — Roszyń- 
ski Stan. (J. C. Chodkiewicz 1625) 
Roy Jac. (Sigism. III 1629) — Ru- 
dawski Laur. (Ferdinan. III 1657, Joan. 
Casim. 1660) — Runowski A. (T.Za- 
moyski 1628) — Rywocki (Vlad. IV 
1636, Panegyrici 1648, de Sigism. III 

1637) — Schepsius (carmen 1562) -- 
Schoneus A. (Fr. Dittrichstein 1600, 
Carolo austr. b. r., B. Maciejowski 1 604) 

— Schultz Jan (Joan. III 1694) — 
Scrobissevius J. (Jo. Tarnovio 1604) — 
Semussovius Joan. (L. Prioli 1565) — 
Sisinus M. (A. Lipski 1624) — Skwar- 
ski Jac. (M. Łubieński 1621) — Sło- 
wicki Łuk. Stan. (S. R. Mariae 1705) 

Smieszkowicz L. (princ. Vladislao 
1621) — Staro wolski (Car. Conopatio 
1644) — Susliga (ad Max. Archid. Austr. 1605) — Suszycki Rem, (Andr. 
Olszowski 1675) — Szydłowski J. Aur. 
(Sig. Myszkowski 1608) — Temberski 
(Vlad. IV 1649) — Thamnitius (Sig. 
Gorayski 1652) — Thilo Val. (Vlad. 
IV 1635. 1637, Reg. Polon. & Suec. 
1650) — Titius J. P. (Micbael R. 1670) 

— Torzyński D. (S. Szczuka 1705) — 
Ujejski St. (J. Wydżga 1660) — Ur- 
banides (devot. sodalit. 1606) — War- 
szewicki Krzyszt. (Stephan. Reg. 1580, 
Sigism. III 1590) — Warzęcha Józ. 
(August. II 1698) - Wassenberg (Phil. 
Wilhelm. 1642. Ferd. III 1648, Leop. 
Guiliel. 1648, Raph. Lesn. 1656) — 
Yernulaeus N. (J. D. Scoti 1632) — 
Wesołowski Alb. (J. Dembiński 1650) 

— Wiązkiewicz Paul. (St. Krasiński 
1701, St. Szzembek 1711) — Wierow- 
ski (And. Łukomski 1636)  — Wierz- 
chowski Jan (H. M. Sieniawskiemu 
1662) — Wilczek D. (Próchnicki 1614, 
St Grochowski 1635) — Winkler Marc. 
(Michaeli Regi 1669. Joan. Sobieski 
1674, 1676) — Yitalis Thom. (regales 
1645) — Yitellius J. (Vlad. Sigism. 
1621, A. Lipski 1631, Petr. Gembicki 
1643) - Yladislaus IV (1634, 1635, 
1636 i t. d.) — Władysław Zygmunt 
(Honori etgloriae 1633) — Wojewódzki 
P. J. (D. G. Korybut 1682) ~ Wolan 
A. (N. C. RadiYillo 1598) — Woniej- 
ski M. M. (J. Lubomirski 1610) — Ża- 
bicki Nik. (Vlad. IV 1646) — Załuski 
Paw. (Sig. Denhoff 1646) — Zawadzki 
Ign. (A. C. Załuski 1694) — Zawadzki 
Wacł. (Joan. III 1694, Const. Lipski 
1698) — Żyznowski Stan. (Thomae 
Aąuinati 1648). 

Panegiryki od pewnych liter zaczynane ob. 
Arcanum Amoris (od litery F) — • Sikorski 
Marian — od C ob. C — od lit. F.: Krza- 
nowski A. M. (1728). 
Panek Gaspar ob. Firlej Henr. (Leo- 
pardus 1624). 

Panemo (de) Francesi ob. Leszczyń- 
ski Stanisław (1753). 

Pangrodz Bartłomiej ob. Missale 
(1555). 

Pani Świata i Nieba, Marya, Inte- 
res Zbawienia i Oyczyzny Polskiey 
z Senatem SS. Nieb. utrzymuiąca na 48 PANIATROYSKY. PANISIUS. Rok 1774. W Berdyczowie 1774. w 24ce, 
kart 96 nlb. 

Kalendarz. Os.sol. 

Paniatroysky ob. Copia — Ponia- 
towski 1710. 

Panicz gospodarz ob. Kossakowski 
Józ. (1786). 

Panie Boże w Imię Twoje ob. Wil- 
kowiecki M. (1577). 

Panie ob. Młodzianowski Tomasz 
(z Sztem berku 1671) - Browic(z) Sy- 
meon (Mądre 1649) — Kendzierzkow- 
ska. 

Panie pobożne ob. Jozaphat od N. 
Panny (1648). 

Panien (Dla) pektoralik ob. Zdrow- 
ski Chr. Z. (1681). 

Panieniti cbristiańskie ob. Czecho- 
wicz M. (Zwierciadło 1582). 

Panieńsl<i stan ob. Boczy łowicz Jak. 
(Cztery części 1691) — Goldonowski 
Andrzej (Krótkie zebranie 1636). 

Panieńsl<i Raj ob. Tłuczyński M. 
(Ray 1682). 

Panieńsici wieniec ob. Boboli Seb. 
(1682). 

[Panieństwo (?)]. w 8ce, k. 6. 

Jest to fragment, któremu brak tytułu i przy- 
najmniej jednej karty na końca. Druk, 
jak się zdaje, krakowski, — czcionki Un 
glerowej. 

Celichowski w Kozpr. wydz. filol. t. 3 str. 
52-4 twierdzi, że zapewne z r. 1.028, bo 
taki druk jak: Zaborowskiego de Coeli- 
batu 1529, Szamotulskietfo Enchiridion 
1529, Wrocławczyka Dilucidatio 1529. 

Na karcie 2 jest: O zachowaniu czystości. 
— Podobnej treści jest część rękopismu 
w Bibl. Czarter, pt Nauki duchowne spi- 
sane dla Zofii Odrowąż 1555 r. 

PANIN Nikita. Lettre de Monsieur 
de Panin au Prince Repnin. (Z datą:) 
St. Pfctersbourg ce 3 Fevrier 1767. (B. 
m. dr.), w 4ce. str. 6. 

W sprawie dyssydentów, 

Akad. — Czartor. — Krasińs. — Ossol. — 

Petersb. publ. 

— List Jegomości Pana Panina do 
Xiążęcia Jegomości Repnina. w Peters- 
burgu d. 3 Febr. 1767. folio, k. 2. 

Czerw. Dwór — Ossol. 

— Domini de Panin ad Principem 
Repnin (Litterae). Petropoli 1767. w 4ce, 
str. 5. Krasińs. — Petersb. pabl. — Schreiben des Horrn Panin an 
den Fursten Repnin 1767. w 4ce. 

— Notę pour Mr. Psarski rósident 
de Sa Majeste le Roi de Pologne. Mo- 
scou le 23 Noyembre 1767. (Na końcu 
podp.:) Comte Nikita Panin. Prince 
Alexandre Galitzin. (B. m. dr.), w 4ee. 
k. 12 nlb. 

Kzecz z racyi uwięzienia biskupa Sołtyka 
i trzech innych. Czartor. — Jagiell. 

(Panin N.). Precis historique de la 
vie du Comte Nikita Iwanowitsch de 
Panin. Londres 1784. w 4ce. 

— ob. Repnin (1767). 
Finkel Bibl. II str. 1816. 

Paniowiecki zbór ob. Chocimowski 
Jan (Uiscurs 1609) — Zygrowiusz Jan 
(Goniec 1608). 

Panis quotidianus ob. Pikulski Gau- 
denty (1750). 

PANSSIUS Stanisław Wacław. Ascen- 
sus ad supremum immortalis gloriae 
Collegium, ope yirtutis et sapientiae 
gloriosus, Perillustri olim et admodum 
Reyerendo Domino, D. M. Danieli Go- 
mołczyński, Philosophiae Doctori etPro- 
fessori, Ecclesiarum, CoUegiatae S. An- 
nae Scholastico, Parochialis in Kro- 
molow Curato, CoUegij Minoris Seniori 
Patri, Dum ad Sacras Mettertiae Annae 
Aedes, mortales Ejus exuviae magno 
omnium dolore tumularentur; ad conser- 
vandam amplissimarum yirtutum et me- 
ritorum Ejus perennem recordationem, 
A M. Stanislao Panisio, Philosophiae 
Doctore et Professore, Contubernij Phi- 
losophorumSeniore, lugubri calamo pro- 
clamatus. Anno ascendentis in uterum 
yirgineiim verbi divini 1717. die7. Maij. 
Cracoyiae, typis Francisci Cezary, S. R. 
M. Celsissimi Principis lllustrissimi et 
Revereudissimi Dńi Episcopi Cracov. 
Ducis Severiae; ac Scholarli Novo- 
dvorsc. typogr. (1717). folio, kart 3 
(ark. Bi). 

Wierszem nakamiennym. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Capitolium gloriae et honoris su- 
per coronato g(;ntilitij Uri capite(?) magnis 
meritis in utraque Republica tam ec- 
clesiastica quam politica erectum am- 
plissimo nomini perillustris et reveren- PANISIUS. PANlSiUS 49 dissinii Domini 1). Lucac a Czermin 
Czermiński Ecclesiae primatialis Gne- 
snensis Scholastici, Cathedralium Cra- 
coviensis Canonici praepositi et vicarij 
in Spiritualibus generalis Premysliensis 
SiC dum eidem magnificus perillustris 
et reverendissimus Duminus M. Mar- 
tinus Węgrzynowicz S. Th. ot ntriusq; 
iuris Doctor ac Professor, protoncjtariits 
Apostolicus, Ecclesiarum Cathedralis 
Cracoyiensis Canonicus. CuUegiatarum 
Kielcensis Custos. Pilecensis Archi- 
diaconus. in Tczyca praepositus, S. R. 
M. Secretarius, Studij Universitatis Cra- 
coyiensis generalis et yigilantissimus 
Rector in coUegii CC. DD. iure eon- 
sultorum lectorio, ornante actum solen- 
nem nobilissimorum hospitum frequen- 
tia, lauream in utroą; iure doctoralem 
conferret. officiosissimo cultu ac sub- 
missa coronato capiti penna plaudente 
a M. Stanislao Yenceslao Panisio phi- 
losophiae Doctore, rhetorices in Collegio 
Vladislavia-Novodvorsciano professore, 
contubernij philosophorum seniore con- 
siguatum. Anno quo restaurata salus 
humana, aedes sedesq; Dei in Carne 
mortali facta immortalis M.CCC.XIII. 
(1713) die o Mensis Octobris. Crac. typis 
Franeisci Cezary S. R. M. Illustr. et 
Rmi Dni Episc. Crac. Ducis Severiae 
urd. Chalcogr. folio. 6 ark. 

Na odwr. str. tyt. herb Pomian na blasze 
ryty; pod nim 3 serye dwuwierszów pod- 
pisał Antoni Czermiński, stud. Uniw. krak. 
— Przypis prozą Łukaszowi Czermińskie- 
mu, nowo ogłoszonemu doktorowi ob. 
prawa w Ak. krak., przez Marcina Wę- 
grzynowicza; panegiryk sam, prozą, wy- 
sławia zasługi rodziny Czermińskich. No- 
wy doktor był synem Łukasza Czermiń- 
skiego, kaszt. Zawicłioskiego i Teofili 
z Branickich, podkom. krak. 

Czerw. Dwór — Ordyn. Zamoj. 
— Crux purpurea in Yirtute et Sa- 
pientia, lUustris et admodum Reve- 
rendi Domini D. Jacobi Radliński in 
Alma Uniyersitate Cracoyiensi Philo- 
sophiae Dnctoris. in S. Ordine Canoni- 
corum Regularium. Custodum Sanctis- 
simi Hierosolymitani Sepulchri Christi 
Dni, actualis ejusdem Pbilosophiae Pro- 
fessoris, S Th: Licentiati, supra dicti i Ordini.s Caiiunici Reguiaris, laureata. Et 
dum idem lUustris et admodum Reye- 
' rendus D. in alma Uniyersitate Cra- 
coyiensi. per Perillustrem et Reyeren- 
j dissimum Dominum. D M. Basilium 
! Plasczewski , S. Theol. Doct. et Pro- 
1 fessorem Collegij Majoris Seniorem Pa- 
: trem, Eccles. Cathedralis Cracoy. Ca- 
nonicum, C»;llegiatae SS. Omnium Frae- 
positum, Parochialis in Naśiechowict 
Ouratum , Ordinarium librorum per 
Dioecesim Cracoy: Censorem, Contu- 
bernij Geloniani Proyisorem. S. R. M. 
Secretarium. In Horentissima nobilissi- 
morum hospitum corona. in lectorio CC. 
DD. theologorum . Sacrae Theologiae 
Doctor, ritu solenni crearetur, officiosa 
penna a M. Stanislao Yenceslao l*ani- 
sio, in alma Uniyersitate Cracoy. Phi- 
los. Doct. et Professore, Collega Minore. 
adorata Anno quo aeterna Sapientia 
laurea humana effloruit 1718. die 20. 
mensis Octobris. folio. 4 ark. 

Na odwr. str. tyt. herb Kanoników Regular- 
nych klasztoru miechowskiego, pod nim 
4 wiersze łac. — Panegiryk stylem na- 
kamiennym wychwala przymioty i zasługi 
znakomitazych kanoników, którzy potem 
wyższe w kraju piastowali godności, jak: 
.-Stanisław Stoiconis dekretów doktor, pro- 
fess klasztoru miechowskiego i 12 z po- 
rządku przełożony tegoż klasztoru, — Leo- 
nard Słończewski profess miechowski, wy- 
borny zwyczajny kaznodzieja w kat. krak., 
potem biskup kamieniecki, — Jan Dzia- 
notty profess miechowski, protonotaryusz 
apost., następnie z przełożonego i kano- 
nika metropolii gnieźnieńskiej biskup fe- 
zański i snfragan kijowski, — Szymon 
Turski prof^^ss miechowski, kustosz skarbu 
królewskiego na zamku krak., — Maciej 
Łubieński, później arcybiskup gnieźnień- 
ski, — Mikołaj Oborski, biskup laodiceń- 
ski i sufr. krak., — Piotr Koryciński, 
przełożony klasztoru miechowskiego (po- 
słował od Innocentego XI papieża do Mi- 
chała Korybuta króla), — Samuel Nakiel- 
ski D. S. Teologii i przełożony kościoła 
Św. Jadwigi, — Franciszek Rubiszewski, 
przełożony i kustosz główny miechowski. 

— Francisz- k Chodowicz S. Teol. D., prze- 
łożony klasztoru w Przeworsku, po wielo- 
kroć razy prowincyał, — Stanisław Stęp- 
kowski, kustosz główny klasztoru mie- 
chowskiego, także był prowincj^ałem, prze 
łożony w Bytomiu, pleban w Charzowie, 

— Piotr Borowicz S. Teol. D., przełożony 
kościoła Św. Jadwigi, — Wojciech Boro- 

7 50 PANlSlUS. PANNO wicz S. Teol. U. i j)rof. w Uniw. krak.. 
przełożony koleg. aw. Floryana w Kra- 
kowie, po trzykroć oł)rany kustoszom głó- 
wnym i po wielekroć razy prowincyałem, 

— Tomasz Podrębski !>. Teol. D., proto- 
not. apost.. przełożony kość. w Leżajsku, 

— Grzybowski Kafał, filoz. doktor i prof. 
w Uniw, krak. — Po nich dopiero autor 
nakoniec przystępuje do Jakóba Radliń- 
skiego. 

Jagiell.- Ossol. Zamojs. -Sem. gnieźń. 

— Excellentia Honoris theologici, 
in Perillustri admoduiu Reverendu Do- 
mino, D. M. Petro Stanislao Łuzenski. 
Sacrae Theologiao Licentiato, Ecclesia- 
rum Collegiatarum Sanctae Annae Prae- 
positOj in arce Sancti Georgii Custode. 
Paraecianae in Siepraw Curato. Dum 
a Magnifico, Perillustri et Reverendiy- 
simo Domino, D. M. Basilio Płaszczew- 
ski, Sacrae Th: Doctore et Professore, 
Collegij Majoris Seniore Patre, Ecclo 
siarum; Cathedr. Cracoy. Canonico, Col- 
legiatae SS. 00. et Parochialis Prosov. 
Praeposito, in Nasiechowice Curato, Or- 
dinario Librorum per Dioecesim Cra- 
coy. Censore, Contubernij Śmieszków, 
Provisore, S, E. M. Secretario, Studij 
almae Universitatis (3racov: Generali 
ac Yigillantissimo Rectore. Doctor in 
Sacra Theolohia crearetur ac renun- 
tiaretur; Elegio gratulatorio, per M. Sta- 
nislaum Venceslaum Panisium, Philo- 
sophiae Doctorem. Collegam Minorem 
in eodem Collegio Rudovianum Pro 
fessorem, luci publicae explicata. Anno 
Domini 1721. die 27, Januarij. Craco- 
viae, typis Francisci Cezary, S. R. M. 
Illustr. Rndissimi Episcopi Crae. Ducis 
Seyeriae, necnon Schol. Novodv. ordin. 
Typographi. (1721). folio, k. 4 (ark. B^). 

Panegiryk wierszem nakamiennym na cześć 
Łużeńskiego nauczyciela Szembeków, Mni- 
szchów i Wielopolskich. 

Czerw. Dwór — Jagiell. — Ossol. 

— Punctum doctoralis Honoris, In 
aeąuilibrio lurisprodentiae Praeponde- 
rans. Nomini ac eruditae virtuti, Per- 
illustris et admodum Reverendi Domini, 
D. Martini Ciszewski, Ecclesiae CoUe- 
giatae SS. Omnium Graco v: Canonici. 
Protonotarij apostolici, Curati in Radźie- 
szow Yigillantissimi. Dum Eundera, Per- 
illustris. Clarissimus et admodum Reve- rendus Dominus. D. M. Josephus Al- 
bertus Jodłowski, V. J. Doctor et Pro- 
fessor. Ecclesiarum Collegiatae SS. 
Omnium custos, Parochialium in Igo- 
łomia et Dziekanowice Curatus, Con- 
tubernij Jagielloniani Provisor, protunc 
.Jnridicae Facultatis Decanus, luris 
utriusq; Doctorem crearet, ac ritu so- 
lenni renuntiaret; plaudenti elogio A. 
M. Stanislao Yenceslao Panisio Philo- 
sophiae Doctore, Scholae dialectices in 
classibus Vladislaviano-Novodvorscianis 
Professore, Contubernij Philosophorum 
Seniore, consignatum. Anno quo Ver- 
bum Incarnatum divinis naturam hu- 
mana coronavit honoribus; M.DCC.XV. 
(1715) die 10. Januarij. Cracoviae, ty- 
pis Francisci Cezary, S. R. M. Illustris- 
simi et Rndissimi Dni Episcopi Cra- 
coy. ducis Seyeriae, necnon Scbolaru 
Noyodyorscianarii Ordinarij typographi 
(1715). folio, k. 4 (ark. B^). "' 

Wierszem nakamiennym. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Awedyk J. W. (Conchylium 
1731) — Dukiewicz Józef (1718). 

Pankowski Antoni ob. Soroczyna 
Marc. (Przełożenie 1785). 

Panna ciekawa, komed^^a we dwóch 
aktach, w 8ce. 

Ob. Teatr polski t. 37. 

— na wydaniu, komedya we dwóch 
aktach. W Warszawie 1774. ob. Czar- 
toryski Ad. 

Ob. Teatr polski t. 2Ł 

— rozumna. Komedya. We trzech 
Aktcich z Włoskiego na Polski Język 
przetłomaczona. Grana w Dukli Roku 
1774. Dnia 1 Miesiąca Grudnia, w 4ce. 
k. 49 nlb. (sygn. M,). 

Na odwr. karty tyt. Hpis osób. 
Ob. Swieykowski w Rozpr. Akad. Umiej, 
(wydział filol.) tom XX. 61. Ossol. 

— ob. Browic Symon (Mądre 1649) 

— Panny — Paprocki Bartłomiej (1602) 

— Czartoryski Ad. (na wydaniu, kom. 
1774) — Żochowski Cypr. (Kazimierz 
Św. 1671). 

Panno ostrożnie z ogniem! prze- 
stroga arcypotrzebna świeckim panien- 
kom i wdowom przymłodszym dana, 
przez pewną w leciech podeszłych och- PANNONIAE. PANNONIUS. 51 mistrzynią napisana. Z francuzkiego na 

polski język przetłumaczona, w Zasla- 

wiu roku pańskiego 1787. w 8ce, s. 85. 

Druk zapewne krakowski. Akad. 

Pannoniae Lvctvs. Qvo Principym 
Aliqvot, Et Insiguivm Virorvm Mortes. 
Aliiqve Fvnesti Casv8 Deplorantvr. 
Pannonia de se... [Tu sześciowiersz]. 
(Na końcu:) Hieronymvs Vietor Cra- 
couiae excudebat Anno M.D.XLIIII. 
(1544). w 8ce, k. 24 nlb. (ark. A— Ciiij). 

Na k. Aij dedykacja: Alberto a Pereg- quin- 
quo ecclesiar. Praeposito Koman. Regis 
Consiliario Hieronymus Vietor Typogr. 
Cracoriensis. — Na k. następnej i na dal- 
szych różne wiersze łacińskie i greckie 
na cześć poleg^łeofo króla Ludwika i in- 
nych wojowników węgierskich, także na 
pamiątkę bitwy pod Mohaczem, i na cześć 
miast niektórych. Są także cztery drobne 
wiersze, zatytułowane: „Familiae Batho- 
reae", „Stephano Bathori palatino regni 
Hrngariae", „Sophiae principi Masoviae, 
ejusdem Stephani Bath. conjugi", „Annae 
filiao". — Autorowie tych wierszy nazwali 
się przy każdym wierszu z osobna. Są to: 
Joachimns Camerarius, Georgius Logus, 
Joannes Lang^us, Georgirs Vernervs, Ja- 
cobus Piso Transsylvanvs regis Lvdouici 
Praeceptor, Lazarrs Bonamicns, Valen. 
Ecchius, AnshelraTS Ephorinvs, Stanis. 
Glandinvs (Aychler, na śmierć Hieronyma 
Łaskiego), Jo. Kosinus, Lud. Brassicanus, 
Caspar Yrsinus Velius, Joan. Antoninus 
Cassouien. i Clemens Janicius. Są mia- 
nowicie tu dwa jego wierszyki: na karcie 
Biij ver8o dwuwiersz „Hieronymo a La- 
sco", a na pierwszej stronie karty Ciiij 
„Joanni Antonino medico". 

Na 3*/j kartach końcowych trzy rzeczy pro- 
zą: „Leo Papa X Petro Berislo episcopo 
Wesprimiensi provinciaru Dalmatiae & 
Croatiao proregi", datow. : ,Romae apud 
sanctii Petrii sub annulo piscatoris, die 
VII Julij. M.D.XVII. Pontiticatas nostri. 
Anno quinto" ; Caesar Carolrs Pontifici 
Maximo Leoni K" bez daty i „Caesar 
Carolvs Petro Berislo", datow.: „Datum 
Bruxellis XXIII Junij. Anno M.D.XX". 

Tekst sześciowiersza, zamieszczonego na ty- 
tule, obacz przy opisie trzeciej edycyj. 

Jasz. II 442. — Janociana I 203. 
Akad. — Chreptow. — Koloszwarskie Unit. 
Colleg. — Ossol. — Muzeum peszteńs. 

— Toż:,., deplorautur. Cracoviae, 
anno 1544 litteris Hieronymi Yietoris 
impressus, nunc vero praefatione hun- 
garica auctus, recusus est. Viennae, tv- 
pis Alberti viduae sumptibus scriptorum ephemeridis Magyar hirmondó nuncu- 
patae. 1798. w Sce, str. XXIV i 55. 

Czarter. 
— Toż:.., Qvo Principym aliquot. 
et insigniym yin^rym mortes aliiqve 
fynesti casys deplorantyr. Cracoyiaę 
Anno M,D.XLIIII. Litteris Hieronymi 
Yietoris impressus. nunc vero Praefa- 
tione Hungarica auctus, recusus est. 
Cui iii fine recenter accesserunt: I. Con- 
solatioues aduersus terrores Mortis ad 
mentem Car. Drelincourti Yersibus Leo- 
ninis expressae, adiectis nonnulis di- 
uersi argumenti Epigrammatibus. II. 
Az Egesfegnek fenntartasara, es a' hosz- 
szii Eletnek megnyerćsere tartozó Re- 
gulak. III. Tudós Weszpremi Istvan 
Óryos Doctor Ur' Elete le- irasanak 
royid kiyouasa. rózbe metzett Epita- 
phiumayal. Posonii, Sumtibus & typis 
Simonis Petri Weber. 1799. w 8ce, str. 
XXX liczb., k. 1 nlb. i str, 92 liczb. 

Na karcie tytułowej wiersz; 
Pannonia de se. 
Ilia ego, quao ąuondam palmis redimita locaui 
Multa trophaea foris, multa trophaea domi. 
Nunc vultus foedata meos, laniata capillos, 
Funeribus titalos, et monuinenta loco, 
Optima pars nostri periit, succurrite ciues, 
Nec finite, ut pessunj, quod mihi restat, eat. 
W egzemplarzu Ossol. karta tytułowa znaj- 
duje się dopiero po stronie 88 i od- 
powiada rzeczywistej zawartości dzieła; 
na miejscu właściwem mamy kartę tyt. 
boz wymienionego III dodatku. Przed 
kartą tytułową osobna tablica z akwa- 
fortą Pallady. — Na odwrotnej stronie 
karty tytułowej : Vita mortuorum in me- 
moria vinorum est posita. Cicero Philip. 
IX. — Dedyk. : Genio Litterarum et Pa- 
triae Sacrvm. 
Przedmowa po węgiersku. 

Czartor. — Ossol. 

— ob. Arthus G. (Historia 1608). 

Pannonius Leopold (Preis) ob. Gli- 
czuer E. (Assertiones 1569). 

Pannonius Michael ob, Szadek Mi- 
kołaj (ludicium astrulogicum 1532). 

PANNONIUS Siivestris Joannes. Ko- 

sarium Celeste yirginis Marie patrona 
regni Yngarie. B. r. (1527). w 4ce, k. 6. 

Dedykacya Simoni episcopo Agriensi a Jo- 
annę Silyestris Pannonio Cracoviae in fe- 
sto inyentionis S. Crucis 1527. 

Wierzb. II ur. 103S. Szubo Regi Magyar 
KonyTtar. 1879. Petersb. 52 PANWONIUS PANTEN. — Joatinis Pannonii Episcopi quinq; 
pjcclesiaru Poetae et Oratoris clarivS- 
simi Panegyricus: in laucle Baptistae 
Guarini Yeronesis Praecepturis sui con- 
(litus. Harpya loquit. Nobilis Ideo Jovis 
aleś fulsit in orbe, Est mihi Paimonio 
gloria magno solo. (Na końcu:) Yiennę 
Austrię in cdibus Hieronymi Yietoris. 
et Joannis Singrenii. Anno M.D.XII. 
(1512). w 4ce. 57-, ark. (kart 22). 

Tytuł w rycinie. — Na końcu herby Polski. 
Litwy, orzeł Jagielloński, herb miasta 
Krakowa i berła Akademii. 

Pierwszy lu raz wydany ten panegiryk •/, au- 
tografu przez Pawła Krosneńezjka, jak 
się okazuje z listu jego pisanego z Kra- 
kowa r. 1512 do hr. Pereniego. — Całe 
wier.szem. Na końcu: Carmen ein.sdem 
Joanni.s ab Adriano Yuolfhardo et Hiero 
nymo Yiotore repostam. 

Wiszn. VI 226. — Janecki Nachr. IV 166 
— 167. Jagiell. — Blbl. nadw. wied. 

— Diccionarius latine, germanice, 
polonice et ungarice. Cracoviae, Hiero- 
nymus Vietor. 1531. 

Rozpoczyna: Joannes Sylyestris Pannonius 
(wydawca?) ad Mi^haelem Getzki. - Druk 
ten nie jest znikąd bliżej znany. Nie zna 
go przedewszystkiem bibliografia K. Szabó 
(1879i. Będzie on zapewne .stał w związku 
z Sebaldi Heydena: Puerilium coUoąuio- 
rnm formuł ae, wydanem u Wietora 1531 
w czterech językach (obacz). — Jan Sil- 
vestri8 wydał w r. 1539: Grammatica 
hungaro-latina. 

— ob. StatiusPapinus(Sylvael527). 

PAr^NONIUS Ver!ceslaus a Springen- 
berg. Elegia De Miseriis Ecclesiae Tur- 
batae nostri seculi, ad Canticam An- 
gelorum: Gloria in excelsis Deo et pax 
hominibus etc. accomodata. Per Wen- 
ceslaum Pannonium a Springenburg. 
(Na końcu textu:) Dantisci, Excudebat 
Jacobus Rhodus. M.D.LXXXVI. (1586). 

w 4ce, k. 4. Wrocław. 

Panny ob. Daniecki J. (z Helikonu 
1605) — Grochowski Stanisław (1611) 
— Kendzierzkowska — Opatovius Ad. 
(zakonne, niedyt.). — Panna — Pecto- 
ralik — Schoenflisius Jędrzej (Wesele 
wieczne 1646) — Symeon z Browic 
(1649) — Werbski Józef (Zwierciadło 
1697). 

Panoplia ob. Rychlewicz Bazyli (seu 
armatura 1705). I PANOSIUS Grzegorz. Quaestio de 
unitate motus pliysici. a M. Gregorio 
I Panor>io, Radom scen: in alma Acaderaia 
] Cracoviensi , publice a disputandum 
propesita: A. D. M.DG.XXXI... Mensę 
April. Die XI. hora XIII. in Lectorio 
DD. Theolog. Permissu Magnifici Do- 
mini Rectoris. Grac. typis Matthiae An- 
; dreoviensis. w 4ce, k. 6 nlb. 
i Nu odwr. str. tytułu herb Pobóg. — Dedy- 
i kacya Kemig. Koniecpolskiemu biskupowi 

chełmskiemu. 
Zebrawski Bibliogr. matemat. str. 259. — 
Przyłęcki Pamięt. o Koniecp. 390. 

Jagiell. — Ossol. 

Panosza ob. Paprocki Bartłomiej 
(1575). 

Panselene ob. Paprocki Bartł. Soc. 
J. (Górski J. 1630, 1636). 
i Pańska modlitwa ob. Wyłożenie 
(1543). 

Pańskie ob. Gdacyusz Ad. (o stanie 
1679) — Pokrzj^wnicki J. (Korony 
1709) — Siarkiewicz Ant. (Praezydyum 
I 1709). 

I Pansmouser Gottlieb (pseudonym) 
i ob. Lindsey Teofil — Le Partage de 
I Pol ogne. ! Finkel II 1816. 

Pansophia ob. Komenius J. A. (Dia- 
typosis 1643) — Nicolai H. (liberalis 
1646). 

Panspernica ob. Szornel G. (de ente 
1624, 1676). 

Państw odmiana ob. Chokier Jan 
i (1652). 

Państwa europejskie ob. Siemaszko 
Julian (Zdanie 1769). 
i Państwo niemieckie ob. Odmiana 
! (1758). 

I Pantagatus libellus ob. Aichler Stan. 
; (1544). 

Pantaleon Henryk ob. Kromer (Mit- 

nachtischer Historien 1562) — Herber- 

I Stein (Moscoviter Historien 1567, 1795). 

Pantecostalia ob. Nicolai H. (1648). 

PANTEN Christianus. Disquisitio 
Philosophica de Criteriis Existentiae, 
quam Praeside M. Mich. Christ. Hanov. 
Philos. Prof. P. in Athenaeo Ged. in Au- 
ditorio ordinario I). 21 Jun. 1749. hor. 
X. Tuebitur Christianus Panten. Tho- PANTHKON. papczyński. 60 runiens. contra Adversarios Arend. Jan- 
zenium et Jo. Car. Bolmium. Ged. Ge- 
dani, Typ. Tliomae Joannis Schreiberi. 
Senatus et Atbenaei Typographie. 1749. 
w 4ce, str. 250. 

(Przyczera:) Samuel Kex Panoniae do igne 
Graeco od s. 65. — Medii aevi aliquot 
numi argenteł od str. 129. — Emendatior 
Gaeodesia Prussiae Polonicae od 221 do 
str. 249. Czartor. — Jagiell. 

Pantheon książki to jest wypisanie 
wszystkich bogów rzyniakich... Wilno. 

około 1580. 

Dziś nieznane. Wymienia to Niniński, wy- 
dawca Apologii Krowickiejijo w r. 1584. — 
Por. jednak: O bałwochwalstwie (Bibl. 
tom XII str. 350). 

Briickner Kóżnowiercy str. 116. 

— ob. Alembek L. V. (yirtutis 
1682) — Dropczyński M. J. (sapientiae 
1712) — Fredro (lechicorum numinunii 
1714) — Jabłoński F. E. (aegyptiacum 
1701) — Jambicki (theol. honoris 1691) 

— Janson S. (archipresul. honoris 1701) 

— Piskorski (Małachowski Jan Deo 
optimo 1696) — Pomey (mythicum 
1768) — Prazmowski Fr. (Virtatum 
1697) — Tarło Jan (titulorum 1736). 

Pantini Adam ob. Opatovius Adam 
(Quaestio 1621). 

(Pantzer Michał). Gedicht bei ver- 
gniigten Copulation Michael Pantzers 
und Concordia Rucky. Dantzig 1702. 
folio. 

Panu Zastępów zastęp dziatek Sze- 
reszowskich w processyi kwietney 
w roku 1640 z przydaniem dla od- 
miany na ieden rok y drugi wierszów. 
do takoweyźe processyi służących. 
W Warszawie w drukarni Piotra Elerta 
JKM. typografa roku pańskiego 1644. 
w 4ce, k. 22 nlb. (Druk gocki). 

Przypis wierszem : JO. księżaom na Ołyce 
i Nieświeża pannom Anastazyi-Elżbiecie 
i Zofii- Konstancji Radziwiłłównom, ka- 
sztelankom wileńskim i starościankom 
szereszowskim ofiaruje kościół szereszow- 
ski. - Poczyna sie rzecz prologiem. Cała 
processya jest tu wierszem opisana. 

Warsz. Uniw. 

Panujący ob. Marliani Ambros. 
(1771). 

Panze Aulus Hircyusz ob, Caesar Ju- 
lius Caius (1608j, PAOLI Sebastiano. Solejini eseąuie 
di Maria Clementina Sobieski Regina 
deir Inghilterra celebrate nella chiesa 
di S. Paterniano in fano dali' Illmo. 
e Rnio Monsignor Giacomo Beni ves- 
covo di detta citta li 23, Maggio 
M.DCC.XXXV. (1735); e discritte da 
Sebastiano Paoli delia congregazione , 
delia Mądre di Dio. In Fano. appresso 
Gaetano Fanelli stampator vescovale, 
e del S. Uffizio. Con licenza de' Supe- 
riori. folio. str. XXXII i 2 ryciny 
folio wielkie. 

Ryciny z podpisem: F. Tasso J , M. Ma- 
reschi D., J. Chemsrata sculp. 1736. 
Czartor. — Jagiell. 

PaoluCCi ob. Paulucei. 

Pap. Ga. ob. Bielski M. (Spr. rycers. 
1569). 

Papa ob. Markiewicz Joan. — Mo- 
drzewski And. F. (1758) — Piasecki 
Paw. (1758) — Primatus (1558) — 
Scholarius Gennadius (dePrimatu 1582) 

PAPADOPOLI Nic. Conn. Historia 
Gymnasii Patavini post ea, quae hac- 
tenus de illo scripta sunt, ad haec no- 
stra tempora plenius, et emendatius 
deducta. Cum Auctario de claris cum 
professoribus tum alumnis ejusdem. Ve- 
netiis 1726. [Dwa tomy], folio. 

Z Polską w związku pozostają wymienieni 
tu: Socinus, Zabarella, Kopernik. Kromer, 
Łubieński, Possevinus, Jan oobieski, Za- 
mojski, Struś i inni. 

PAPANEK Georg, parochus olaszien- 
sis, presbyter dioecesis qninque eccle- 
siensis. De regno, regibusąue Slavorum 
atque cum prisci civilis, et ecclesia- 
stici, tum huius aevi statu gentis Slavae. 
Anno Christi 1780. Quinque ecelesiis, 
typis Joan. Jos. Engel, w 4ce, s. 355 

Papapompe ob. Rościszewski Woj- 
ciech (1611) — Zygroyius J. (1611). 

Papavesius Gabryel ob. Bassaeus 
Albertus (1570), 

PAPCZYŃSKI Jan. Orator cruoifixus 
sive ultima Septem verba Domini No- 
stri Jesu Christi. Totidem pijs discur- 
sibus exposita per R. P. Joannem Pap- 
czyński. Presbyterum Polonum. Cra- 
covia<'. ex offioinn Sehefleliana. S. R. M. 
nec non Illustrissimi ac lleuerendissimi 54 PAPCZYNSKI. PAPCZYNSKI. Episcopi Cracovienbi« Ducia Sveciae 
typograph: Anno Domini 1670. w 4ce. 
k. 39 nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Łabędź a pod nim 
4 w. łac. Drukarz Schedel przypisał prozą 
X. Jędrzejowi Trzebickiemu bisk. krak. 
W siedmiu traktatach rozbiera tu autor 
ostatnie słowa Jezusa Chrystusa. 

Jocher 2422. 

Czarter. — C'zetw. — iJzików — Jaj^iell. — 
Ossol. — Muz. Naród. — Warsz. Uniw. 

PAPCZYNSKI Stanislaus a Jesu Ma- 
ria (1631 -j- 1701). Christus patiens 
septem discursibus, QuadragesimaliPoe- 
nitentia accomodatis. Devotae Piarum 
considerationi Propositus. Per patrem 
Stanislaum a Jesu Maria Saecerdotem 
Polonum. Varsoviae Typis Caroli Fer- 
dinandi Schreiber S. R. M. Typ. A. 1690. 
w 8ce, ark. M,. 

Mnz. Naród. — Warsz. Uniw. — Wiieńs. 

— Doctor angelicus, in sui ordinis 
Varsauien8i basilica. pro rostris lauda- 
tus a P. Stanislao a Jesu Maria, Cleri- 
corum paup: Matris Dei Schol: Piarum 
Sacerdote, M.DC.LXIV. (1664). die xij 
Martij. Varsaviae Elertianis. w 4ce. 2 
arkusze (kart 8). 

Przypisał prozą X. Wojciechowi (irabieckie- 
mu 8. teol. magistrowi, przeorowi kla- 
sztoru warszawskiego 00. Dominikanów 
Franciszek Grzybowski student wymowy, 
wydawca tej mowy. — Zaczyna sie: Quan- 
quam vestra me potius. Na końcu ośmio- 
wieraz podpisał \<\ G. — Imprimatur Math. 
Jagodowicz. Jagiell. - Ossol. 

— Panegyris Lyrica Illvstrissimo 
& Reverendissimo Domino D. Joanni 
Gembicki Dei & Sedis Apostolicae Gra- 
tia Episcopo Plocensi Decantata Per 
P. Stanislaum a Jesu Maria Cler: Pau- 
perum Matris Dei Soholarum Piarum. 
Anno 1666, 6 Kalend. Januar. Varsa- 
viae, Typis Elertianis. w 4ce, k. 6 nlb. 
(sygn. Aj). 

Na odwr. str. karty tyt. herb Gembickich, 
a poniżej sześciowiersz łaciński i podobny 
polski. Ossol. 

— ProdromusReginaeartiumsiveIn- 
formatio Tyronum Eloąuentiae. Authore 
Stanislao a Jesu Maria ex Scholis Pijs. 
Superiorum Permissu. Editio prima. Var- 
saviae. apud Viduam iK: Haered: Petri 
Elert. S. R. M. Typographi 1663. w Sce, 
str. 204, nlb. 4 (pierwszy tytuł szty- chów. I (Przy końcu książki:) Corolla- 
rium modi ałiquot particulares Oratiun- 
culas construendi. w Sce, s. 24. 

Od str. 78 — 86 wierszem: Descriptio func- 
bris pompae. Infernalium paenarum de 
quibus apud Bidermanum descriptio. De- 
scriptio caelestis patriae. 

Jagiell. — Ossol. — Wiieńs. 

— Toż:... Authore P. Stanislao a 
Jesu Maria Piarum Scholarum. Editio 
quarta. Cracoviae Typis Baltliasari Śmie- 
szkowie, S. R. M. Typ. Superiorum per- 
missu. (B. r.). w 8ce, s. 192 i 65. 

Na końcu dzieła przydany jest: Appendix 
in qua oratoriae inyentionis, dispositionip, 
numeris artificium denotantibus, apprłme 
seruiens tyronibus eloąuentiae proponitur 
— na 65 str. 

Chłędow. Spis 83. Jagiell. — Ossol. 

— Prodromus rhetoricus sive insti- 
tutiones rhetoricae, quibus adjectae sunt 
orationes ad Lubomirios Principes S. R. 
J. habitae... Varsav. 1665. w 8ce. 

Bielski Vita 210. — Zapewne identyczne 
z poprzedzaj ącem dziełem? 

— Templum Dei mysticum, quod 
in homine Christiano demonstrayit R. 
P. Stanislaus a Jesu Maria Presbyter 
Polonus. Opusculum cuiuis hominum 
statui maxime proficuum, et ad sermo 
nes Dedicationis Ecclesiae summopere 
accOmodum. Prodit Cracoviae typis 
Schedelianis. Anno Dni 1675. w 12ce. 
240 str, i 3 k. na przodzie. 

Przypis Mikołajowi Święcickiemu, kancle- 
rzowi katedral. poznańskiemu. 
Jocher 5598 a. 

Branic. — Jagiell. — Wiieńs. 

— Toż:... in homine christiano, ve- 
nerabilis Pater Stanislaus a Jesu Maria 
Papczynski, ordinis Immaculatae Co- 
ceptionis B. M.V. Cógregationis Polono- 
Marianae animarum suffragatricis pri- 
mus Praepositus Gener. ac Fundator. 
demonstravit, opusculum cuivis homi- 
num statui maxime profisuum & ad 
sermones dedicationis Ecclesiae sumo- 
pere accommodum. Avitae Portae Per- 
illustris & Admodum Reverendi Do- 
mini D. Antonii Ostrowski Cathedralis 
Canonici Posn., et Insignis Collegiatae 
Varsaviens.. Goszczynensis. Kowlensis. 
Mruszovecensis etc. Praepositi, in reco- 
gnitionem obsequi a congregatione Ma- i PAPĘ. PAPENKOWICZ. 65 riaiia dedicatum. Varsaviae, typis S. R. 
M. Schol. Piarum a. 1741. w 8ce, k. 10, 
str. 192 i k. 3. 

Dedykacja Ostrowskiemu. 

Approbacya w Warszawie 24 maja 1674. 
Podp.: St. Hyac. Święcicki. Na końcu 
approbaty stoi Rcimprimatur. — W de- 
dykacji podpisany X. Kazimierz Wyszyń- 
ski praepos. generalis Marianos. 

Jagriell. — Ossol. — Wileńs. 

— Toż:... Varsaviae, Typis Schol. 
Piarum 1747. w 8ce, k. 11 nlb., str. 
liczb. 192, Index str. 6. 

Jocher 5598 b. Krasińs. — Wileńs. 

— ob. Arias F. (Gwiazda 1749) — 
Kochanowski Franc. Corvinus (1669). 

Sobies. w Encykl. pow. Orgelbr. I 20, .325 
i 26 (mówi o 40 kazaniach). — Horanyi 
Script. piar. II str. 460. — Dziekoński 
Histor. retoryki 13. — Kuryer polski 
1757. — Bentkows. Hist. lit. I 677. — 
Bielski Vita piar. 210. — Pamiętn. relig. 
mor. t. V 295-305. 

PAPĘ D. Bericht von dem Unter- 
.scheid der Evangelischen und der So- 
cinianer falschen Lehre. Berlin 1717. 
w 4ce, z portretem. 
Ob. Adelsniann. 

PAPEBROCH Daniel (1628 f ni4). 
Vita S. Casimiri. 

w dziele J. Bollandi Acta Sanctorum Martii 
Tomus I Antrerpiae 1668. folio, str. 338. 
— Jocher III 444 i s. 7. - - W Przewor- 
skiego Krzjsz. Żjciu B. Gedroycia, kom- 
mentarz. o czem Jocher III str. 448. — 
Encykl. Orgelbr. t. 20 s. 326. 

PAPENKOWICZ Jakób Ustiensis de 

Uście (f 1649j. Eucomium excelsi No- 
vodvorsciani erga Academiam Cracov: 
animi. in renunciandis Artium et Phi- 
losophiae Baccalaureis a M. Jacobo Pa- 
pencovio Ustiense, in Academia Cra- 
coyiense, Philosophiae Professore habi- 
tum. Cracoviae In Officina typogr: Mat- 
thiae Andreouiensis anno Domini 1619. 
w 4ce, 4 ark. (sygn, D5). 

Jest to pochwala fundacyi Bartłomieja No- 
wodworskiego, kawalera maltańskiego. — 
Panegiryk zaczyna się od wyrazów: Omnes 
qui aliąuem. 

Pisał się wprawdzie Ustiensis od miejsca 
urodzenia, ale zwał się Papencoviu8 i tak 
jest jako dziekan zapisany. 

Muczkows. Statuta s. 280. — Jocher 1598. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Gratulatio 111™" et Reuer"" Do- 
mino, D. Martino Szyszkowski, Epi- scopo Cracoyien: Duci Severien. Aca- 
demiae Cracouien; Cancellario Dignis- 
simo. A M. Jacobo Papencovio, Ustien: 
Regio in Alma Academia Cracouien. 
Professore: interim, Philosophiae Fa- 
cultatis, Decano: summae obseruantiae 
nomine. conscripta. Cracoviae In offi- 
cina Lazari, Matth: Andreouien. excussit. 
Anno 1616. w 4ce, kart 17 (ark. D5), 

Na odwrocie tytułu wiersz podpisał M. Ad. 
B. — Gratulatio zaczjna się od wyrazów : 
Cum praeclaram honoris. 

Csartor. — Jagiell. 

— Qvaestio De Yisione Dei. A M. 
Jacobo Ystiense S. Floriani Canonico 
S. T. Bace: ad disputaudum in Alma 
Acad. Grac: proposita. Praesidente: Ad- 
modum Rn do Domino, Martino Campio 
Vadovio S. Theol: Doct. publico Pro- 
fessore, eiusdemą; Facultatis Decano, 
ad S. Floriani Praeposito. Disputabuu- 
tur in Lectorio DD. Theologorum Men- 
sis Septembr. die 17. hora 12. Craco- 
viae, Apud Franciscum Caesarium. Anno 
D. 1625. w 4ce, k. 6. 

Na odwr. tytułu herb biskupa. — Dedyk. : 

Achatio Grochowski Episc. Praemisl. 
Obejmuje: Conclusio I — VI. 

Jagiell. — Ossol. 

— Quaestio de Divinissimo SS. Ev- 
charistiae Sacramento. A M. Jacobo 
Ystiense S. Floriani Canonico, S. T. 
Baccalaureo, ad disputandum in Alma 
Academia Cracovien. proposita. Prae- 
sidente Adraodura Reuerendo Patre. D. 
Martino Campio Vadovio S. Th. Doc- 
tore, ac publico Professore, eiusdemq; 
Facultatis Decano, ad S. Floriani Prae- 
posito. Disputabitur in Lectorio DD. 
Theologorum. Die vltima August. Hora 
12. Grac. Typis Francisci Caesarij. 
1626. w 4ce, k. 6. 

Ded. : Andr. Siyszkowski Cath. Grac. Scho- 

lastico. — Mieści: Conclusio I — VII. 
Jocher 8946. Jagiell. 

— Quae8tio de divina scientia Ex 
I. Parte D. Thomae... [Tu następuje te- 
za, 4 Conclusiones i Corollaria]... Quae- 
stio praedicta, cum suis Conclusionibus 
et Corollariis, sub auspiciis Admod. 
Rndi Patris D. Martini Campii Vadovii, 
S. Th. Doct. ac Professoris. Eccl. Col- 
legiatae S. Floriani Profess. nec non 56 PAPENKOWICZ PAPKNKOWiCZ. alriiae Acnd. Cme. Yicecaiicellarii di- 
f^nissimi. u Rndo D. M. Jacobo Vstiense 
S. Th. Senteiitionario. eiusdem Ecclesiae 
S. Floriani Canonico. disputanda pro- 
ponetur Anno Domini 1638. die 25. 
Junii Hora 11. In Collegio olim Sere- 
niss. Yladislai Jagelonis Regis Pol. et 
Magni Ducis Lith. Lect. DD. Theol. 
folio tablicowe, 1 str. 

Mieści: Conclasio I — IV. Jagiell. 

— Ad Landem et Gloriam D. O. 
M. Quaestio de liberi humani arbitrij 
Dominio, et ad Deum Subordinatione. 
In Alma Acad: Crac: Reofni Poloniae 
G3nnnasio Generali. A. M. Jacobo Vsti- 
ense. Ecclesiae Collegiatae S. Floriani 
Canonico, S. Th. et J. V. Doctore, ad 
respondendum. Pro 1(jco, inter S. Th. 
Doctores eiusdemque Almae Acad: Pro- 
fesores obtinendo proposita. In Collegio 
Serenissimi et Inuictissimi Yladislai 
olim Regis Poloniae. Mag-ni Diicis Li- 
tuaniae nucupato Maiore. Lectorio D. 
D. Theologorum die 17 Mensis 9-bris 
Anno Domini 1639. Hora (14). Craco- 
viae, Anno (1639. dopis.). w 4ce, k. 6. 

Przypis Jakóbowi Zadzikowi, biskupowi. 
Obejmuje: Conclusio I — VI. 
Jocher 3770. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. 

— SS. DD. N. Urbano VIII Cra- 
covien. juris legendi pro Sereniss. olim 
DD. Yladislai Jagellonis Regis Polo- 
niae et Hedvigis Reginae Universitate 
generalis studii Cracovien. contra P. P. 
Societatis Jesu Cracoviae, referente in 
signatura S. S. R. P. D. Andosilla In- 
formatio Juris et Facti. Yenetiis ex 
tj^pograpliia Nicolai Misserini. (1630). 
folio, str. 28. 

Podpis: Jacobu.s Ustiensis S. Th. et J. U. 
Doctor atque ex eadein Universitate Pro- 
fesBor, interea in hac caasa Komae Ora- 
tor. (Przytem:) Appellatio ad S8. DD. N. 
Urbanum A'^!!! in causa juris leg-eudi Cra- 
coriae, inter Almam Jagelloniam Univer- 
sitateni. sive Academiam studij cracov. 
scholain re^ni Pol. generałem ad religio- 
sos presbiteros Soc. J. Crac. a certa sen- 
tentia R. D. Francisci Maria Ghisilerij 
S. Rotae auditoris, istius caasae iudicis 
commissarij per dictam Almam Univer- 
yersitatem iHiusque magnif. D. Kectorem 
interposita cum protestatione, 4 ark. 

Por. opis tegoż pisma w tomie XII s. 145. Sołtykowicz mieni autorem Jak Uścickiego, 

to jest Ustiensis. 
Chreptow. — Jagiell. — Ossol. — Zaraoj. 

(Papenkowicz Jakób). Piae lachr)^- 
mae nobilis et studiosae junentutis e 
contubernio Hierosolymitano. In meri- 
rissimum et beneficentissimum prouiso- 
rem, magnificum et admodum rndum 
dominum, Jacobum Ustiensem Almae 
acad. cracouiensis Rectorem. Dum in 
ecclesia S Ploriani Clepardiae cuius 
Praepositum egit sepeliretur eflfusae. 
Cracoviae. ex officina Yaleriani Piąt- 
kowski A. D. 1649. w 4ce. k. 4. 

Na odwrocie tytułu wierszem ded.: Matthiae 
Kraśnicki Th. Prof. et Alb. ł*apencovio 
Ustiensi Ph D. et Pr. Coli. Maj. testam. 
execnt. Joan Gąssowski Th. ntud. — Za- 
czyna Threnodia feralis, podp. Dominicus 
Giermanski. Dalej wiersze podpisują: Wa- 
lenty Kadlicki, .Toanues Miedzychocki, Va- 
lent. Chodorowicz, Seb. Wilkoszowic, Ni- 
col. Derpowicz, Joan. Jugoszowski, Joan. 
Olszowski, Paul. Sarnowski, Jacob. Ko- 
rayski, Raphael Rościcki, Balth. Lacki, 
Jo.inn. Wysocki, Stan. W^oynowski, Paul. 
Jagelowicz. Alex. Kozanski, Sigis. Kacki, 
Joan. Wronowski, Stan. Opocki. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Andosilla D. (1630) — Bril- 

liades U. (Diadema 1608) — Brzeziński 

Mik. (Poematia 1608) — Cynerski Joan. 

(Concentus scienc.) — Draski Adam 

(1644) — Gąsiewski Joannes Nicolaus 

(Naeniae 1649, Felix auspicium 1648) 

— Jeżowski Wład. Stan. (1648) — Kry- 

liński Prosper (J 642) — Lachrymae 

(1649) — Lepiecki Floryan (1644) — 

Makowski Szy. (Triumphus 1645) — 

Malski Andrzej (1624. 1640) — Nay- 

mann Christoph. (1645) — Paczowski 

Paulus (1647) — Papenkowicz Jakób 

(1625) — Papużyński Jan Kazimierz 

1 1643) — Starowolski Szymon (Dj^skurs 

1645) — Wałkowicz Wojciech (Bona 

inemoria 1649. Kaliope 1643) — Woj- 

to wieki Albert (Yivax virtus 1639). 

Chodynic. III 292. — Sołtykow. O akad. 
125, 570. — Łukaszew. Hist. kość. Cz 
w WP. 214. — Muczkow. Statnta 261, 
267. — Eucykl. Orgelbr. t. 26 s. 96. — 
OsBoIiń. Wiadom. t. II str. 97. — Szta- 
chetka Stan. Prosphonema karta A,. 

Papenkowicz Nicolaus ob. Gąsiewski 
Joan. Nicol. (1649). PAPENKOWICZ. PAPIER. 57 PAPENKOWICZ Wojciech (Albertus) 

Ustiensis, phil. doctor et professor 
(f 1681). Q,uaestio metaphysica. de 
praeciso entis conceptu. In alma aca- 
demiacracouiensi ad disputandum mensę 
Augusto, die 9. hora 10. a M. Alberto 
Papenkovicz Scholae S. S. Corporis 
Christi Seniore proposita. Permissv Ma- 
gnifici domini Rectoris. Cracoviae, iu 
officina Francisci Caesarij, Anno hu- 
manae salutis, 1639. w 4ce, k. 4. 

Na odwrocie k. tyt. herb Tarłów z ośmio- 
wierszem łac. — Dedykowane Andrzejowi 
Tarle ze Szczekarzewic, kanon. krak. — 
Mieści: Conclusiones. Jagiell. 

— Quaestio Methaphysica de Rela- 
tionis Natura a M. Alberto Papenko- 
wicz. In acad: Crac: Collega Minore, 
ac interim Collegii Białensis eiusdem 
almae Acad: Coloniae Directore, pu- 
blice ad disputandum proposita. In Le- 
ctorio DD.Theologorum, DieV. Januari], 
Hora XV. Anno Domini, M.DC.LXV. 
(1645). Permissu Magnifici Domini Re- 
ctoris. Cracoviae, in Officina Martini 
Pbilipowski (1645). w 4ce, k. 5. 

Ded. Andr. Gębicki episc. Luceor. — Mieści : 
Conclusiones. Na końcu: Sub auspiciis 
Jacobi Yitellii Rectoris. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Quaestio Theologica. De proces- 
sionibus divinarum personarum a M. 
Alberto Papencovio Ustiense. S. Theol. 
Sententiario et professore, Ecclesiae 
CoUegiatae, S. Floriani Canonico. Can- 
cellario Siradiensi. Ad primum Magistri 
Sententiarum, de SS. Trinitate, librum 
praelegendum, cum diuino auxilio ac- 
cedente. Publice ad disputandum in 
lectorio DD. Theologorum, ))roposita. 
Anno humanae salutis M.DC.LYIII. Die 
6. Junij, hora 12. Cracoyiae. In officina 
typographica.Yiduae et Haeredum Fran- 
cisci Cesarij S. R. M. Typ. (1658). 
folio 1 ark. 

Były to konkluzye teologiczne za rektorstwa 
Franc. Kolińskiego. 

Jagiell. — Ord. Zamojs. 

— Quaestio theologica. De Relatio- 
nibus diuinarum personarum, ex prima 
parte D. Thomae Quaestione 28. sub 
felicissimis Auspiciis, Magnifici, Per- 
illustris et admodum Reverendi D. D. Stanislai Jurkowski, S: Theol: Doctoris 
et Professoris, Protonotarii Apostolici, 
Praepositi S. Floriani, Opatouiensis et 
S. Georgij in Arce Crac. Custodis Vni- 
yersitatis Rectoris Vigillantissinii, et 
Procancellarii longe Dignissimi. In alma 
Acad. Cracouiensi Jagieloniana, a M. 
Alberto Papencovio Ustiense. S. Th. 
Doctore et Professore. Protonotario Apo- 
stolico, Custode S. P^loriani, Cancellario 
Lanciciensi, Curato Corcinensi. Contu- 
bernij Staryngieliaui Prouisore. Pro loco 
inter DD. S. Th. obtinendo publice ad 
disputandum proposita. In lectorio DD. 
Theologorum. A. D. 1666, mensę Febr. 
die 22. hora 14. Graco viae, apud Vi- 
duam et Haeredes Francisci Cesarij 
T. R. M. Typ. (1666). folio, k. 2 nlb. 

Jocher 3696. Jagiell. — Ossol. 

— ob. Arteński R. C. (Sceptra re- 
gni 1681) — Bieźanowski Stan. Józ. 
(Fons siąuatus 1658, Sacrum 1666, 
Sceptra rectoral. 1679, Lessus 1681) — 
Czyrzyczkowic Andr. Aug. (1680) — 
Gąsiewski Nic. (1649) — Komorowski 
Stanisław (1647) — Kraszewski Zen. 
(Vindex 1679) — Leszczynowicz Mar- 
cin (1648) — Ocieszowic Aemilius 
(1680) — Olszyński Basilius (1680) — 
Praczlewicz Piotr Jan (1680) — Sla- 
chetka (Prosphonema 1666) — Straszyń- 
ski Kazim. Wacław (Quaestio 1 680) — 
Taralicz Sebastyan Józef (Aqua Martia 
1666, Paramitia 1679) — Tumliński 
Baltazar (Quaestio logica 1680). 

Batowski Niektóre rękop. w ksieg. Ossol. 

str. 23. 
Papers (The original) found in the 
Cabinet of the king of Poland. 1756. 

Ob. Fryderyk II (Memoriał of the King). 

Papier stęplowy do Skarbów Oboyga 

narodów. (Projekt do prawa na sejmie 

1776 r.). folio; 1/2 ark. 

Branic. — Czarter. — Krasińs. 

(Papier stęplowy). Actum in Curia 
Regia Varsavien&i Feria quinta magna 
Caenae Domini videlicet die decima 
tertia mensis aprilis anno ejusdem Mil- 
lesimo Septingentesimo Septuagesimo 
ąuinto. Varsaviae 1775. folio, 2 karty 
(sygn. A,). 

Ob. Actum. Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

8 58 PAPIERGELD. PAPROCKI. — ob. Actum (1775) — Prawo 
(1789) — Stemple (Stemplowy) — Stem- 
pelung (der Stadt Dauzig) — Tabella 
okazująca (1782) — Uniwersał N. Pana 
(1776). 

Papiergeld. In der Bucbdruckerey 
des Bilrgers Dufour (1779). w Sce. str. 

24 nlb. Krasiń8. 

— Projekt in Ansehung des Pa- 
pierenen Geldes. w 4ce, str. 10. 

Notat. Przyłęckiego. 

Papierowe pieniądze ob. Wybicki 
Józef (Zalecenie 1791). 

Papież ob. Cóż jest (1782) — Ignacy 
a S. Maria de Mercede (Odpowiedź 
1789) — Morney du Plessis (1608) — 
Preiss Franc. Erazm 1795) — Rości- 
szewski Woje. (Wypisanie o nowo- 
obranyml611) — Zygrowiusz Jan (Pa- 
popompe 1611). 

Papieże ob. Chociszewski Jan (Dis- 
curs 1609) — Muller J. (1788) — Pro- 
kopowicz Maksym. (1788) — Starowol- 
ski Szymon (Epitome 1653). 

Papieżnica ob. Ostrowski Jakób 
(1604) — Zwicker D. (Johanna). 

PAPILLON de la Ferte Denis Piotr 
Jan, intendant pałaców królewskich 
(1727 r., zabity podczas rewolucyi d. 
7 lipca 1794 r.). Śysteme de Copernic 
ou abrógś de Tastronomie 1783. w Sce. 
Quźrard La France litteraire 1834. Paris, 
t. 6, 8. 585. 

Papinianus ob. BalduinusFranciscus 
(1573). 

Papinius ob. Statius (1527). 

Papius IVIichał ob. Simon Rudnicius 
(Sterna 1613). 

PAPLONSKI Daniel. Benedictio... qua 
Arnoldo ab Holten, Ernesto Kerl, Edu- 
ardo Rudigero, Tiedemanno Giese gra- 
tias agit. Dantisci. (B. w. r.). folio. 

Papopompe ob. Borkowski X. Ol- 
bracht (1611) — Zygrowiusz Jan (1611). 

PAPPELBAUM Jerzy Krzysztof. Dis- 
sertatio Medica Inavguralis de febrę 
maligna per gangraenam pedis dextri 
in regione malleoli externi critice so- 
lvta, qvam censore Alberto Haller D. 
M. et Ph. D. Consiliario Avlico et Ar- 
chiatro Regio Med, Anat. Bot. Chir. P. P. O. Socc. Regg. Brit. et Svec. Sod. 
Amplissimae facvltati medicae in cele- 
berrima Brvn3vico - Lvnebvrgensivm 
Academia Gottingensi speciminis inav- 
gyralis loco obtvlit et pyblici ivris fe- 
cit Georg. Christophorys Pappelbavm. 
Tirschtiegelo - Polonvs. Gottingae, Ty- 
pis A. Vandenhoeck, Acad. Typogr. 
CIOICGXXXIII (1743). w 4ce, str. 32 
liczb. 

Brak końca. — (Zarazem :) Commendatio Pap- 
pelbaumi per J. A. Segner. Ossol. 

— Dissertatio inauguralis... de fon- 
ticulo. Gottingae. 

Pappua puerorum ob. Murmelius J. 
(1517). 

Paprocka Anna ob. Drexeliu8z Hie- 
remiasz (1640). 

Paprocka z Lasockich Teresa ob. 
Lotarius (1721). 

Paprocki ob. Pfeiffer Krzysztof 
(1730). 

Paprocki Albertus Alexander ob. 

Tylkowski Wojciech (Antiąuitas 1652). 

Paprocki Antoni ob. Wilkoszowski 
Ant. Fr. (Nayigium 1736) — Kopczyń- 
ski Antoni (Excellentia (1764)— Pffeifer 
Krz. (1730). 

PAPROCKI Bartosz Jastrzębiec (1543 
f 1614). Bicz na zle żeni. Praga 1583. 

— Toż:... Praga 1787. 

Miał to wydać Weleslawin Rzeszatko Ko- 
sacius po czesku, pobrawszy wiele z Dzie- 
sięciorga przykazania przez B. Papro- 
ckiego napisanego. 

Maciej ows. Piśmienn. 

— Cathalogus albo porządne opisa- 
nie Arcybiskupów Gnieźnieńskich (około 

1608). w 4ce, ark. A — G. (Wierszem). 

Dedykacya prymasowi Woje. Baranowskie- 
mu. — Egzemplarz Bibl. warsz. poczyna 
się od nr. 15 : Henryk Kietlic. Ostatni 
w tym egzemplarzu jest Jan Latalski 
Prawdzie i ma nr. 43. Ten umarł 1540 
i jest 47my z rzędu według Niesieckiego. 
— Wszystkich arcybiskupów są portrety 
w drzeworycie, a u dołu herby; poczem 
w 10 wierszach skreślony żywot, a u dołu 
prozą dopełnienie tegoż. 

Baranowski, któremu dzieło dedykowane, 
był arcybiskupem 1608 r. a umarł 1615. 

Egzemplarz Bibl. warsz. ma te arkusze : C 
kart 2: D, E, F po kart 4; G karta 1; 
razem kart 15. Brakuje z początku kart 9 
i na końca kart 3 litery G. — PAPROCKI. PAPROCKI. 59 — Bibl. Ossol. ma egzemplarz bez karty 
tytułowej, ark. TY*, sygn. G3. 

Jocher 9180. Ossol. — Warsz. Uniw. 

— CathalogYs to iest, porządne opi- 
sanie spraw y żywota Arcybiskupów 
Gnieźnieńskich, od zdczędia wiary świę- 
tey Katholickiey w Polscze, aż do tego 
cz4su, krotko wierszem opisdne, a na 
światło wydane. Liberę et sine adula- 
tione yeritatem praedicantes, et gestu 
prauae vitae arguentes, gratiam non 
habent apud homines. Ambr. W Kra- 
kowie. W Drukarni Symona Kempi- 
niego, Roku Pańskiego 1613. w 4ce, 
k. 29 nib. (sygn. Gg i dwie bez sygn.). 

Arcybiskupi nienumerowani. Zaczyna od Vi- 
libalinusa, kończy na Bern. Maciejowskim. 

— Na odwrocie tytułu herb Jastrzębiec, 
poczem na karcie 2 wiersz na ten herb, 
a na odwrocie dedykacya wierszem: Alb. 
Baranowski. — Przerys uskutecznił w 40 
egzerapl. Wlad. Bartynowski w r. 1881. 
(Jest on w bibl. Jagiell. i w Muzeum na- 
ród, w Krakowie). 

Jedyny egzemplarz znany jest własnością 
ks. Chodyńskiego we Włocławku. 

— Diadochos id est svccessio: gi- 
nak poslaupnost Knijżat a Kralu w Cże- 
skych Biskupiiw y Arcyb^skupuw praź- 
skych, a wssech tfech Staniiw Slaw- 
nśho Kralowstwj Cżeskeho, to gest Pan- 
skeho, Rytirskeho a meskóho, kratce 
sebran^ a wydana: skrze Barthol omegę 
Paprockóho z Glogol a z Paprockó 
wule, Ut apis ex amarissimis floribus, 
et asperrimis spinis, mel suauissimum 
ac leuissimum colligit, sic ex turpibus 
ac sceleratis fabulis utcuną; decerpi po- 
test aliquid utilitatis. Cum consessu (sic) 
lUustrissimi acReuereudissimi Principis, 
DD. Zbignaei Berkae de Duba et Lippa, 
Archiep: Prag. Leg: nati tanquani su- 
premi Correctoris. [Na końcu:] Doko- 
nano w Sławnem starem meste praż- 
skśm w impressy dedice Jana Ssumana 
w patek po Pamatce Rozeslanij Swa- 
ty eh Aposstołuw, ginak 19. dne Julij, 
Leta od narozenij SynaBożiho, Tisycyho 
ssestisteho druheho. folio, kart 6 nlb., 
380 i 135 str. liczb, oraz 6 k. nlb. 
(Pofadeksandow); księgi drugie 396 str. 
liczb.; księgi trzecie 1 k. nlb. i 429 
str. liczb.; księgi czwarte 265 s. liczb. 
i rejestru k. 16 nlb. Tytuł w drzeworytowej rycinie, u góry 
herb państwa rzymskiego, w środku tytuł, 
po bokach niego dwaj cesarze naturalnej 
wielkości; u dołu Lew, herb królestwa 
czeskiego. 

Na odwr. str. tyt. portret Kudolfa II cesa- 
rza, na dwóch następnych kartach przy- 
pisał prozą czeską temuż Rudolfowi II 
Bartholomaeus Paprocky, datum Pragae 10 
Janij (1597?). Na k. 4 pozwolenie na druk 
cesarza wydane w Pradze 24 lutego 1598 r., 
na str. odwr. drzeworyt herbu Lew i o po- 
czątku tegoż herbu ; na k. 5 verso przed- 
mowa do wszech trzech stanów królestwa, 
datowana z zamku barona Jana Zbigniewa 
de Hazmburk d. 10 stycznia 1602 r. 

A) Księga pierwsza obejmuje kronikę cze- 
ską (opartą głównie na Hajeku) wraz z do- 
datkiem (o osobno numerowanych 135 stro- 
nach), opisującym dzieje wojen z Turkami 
na Węgrzech i gdzieindziej. 

Rozpoczyna się to dzieło od początku Sła- 
waków, od których Czechowie i Po- 
lacy swój początek mają; dalej spisuje 
historyę czeską od samego początku, ozdo- 
bioną mnóstwem drzeworytów. Stronnice 
256 do 259 w numerowaniu opuszczono. 
Od str. 260 poczyna historyą wprowadze- 
nia wiary św. do Czech, dalej kreśli hi- 
storyę biskupów i arcybiskupów czeskich. 
Od str. 347 opis klasztorów i opactw 
w Czechach. 

Poczem idzie przypis urodzonym i statecz- 
nym panom stanu rycerskiego, władykom 
i urzędnikom sądów ziemskich w króle- 
stwie Cześkiem od str. 1 do 14. Od str. 15 
poczyna się opis wojny z Turkami w Wę- 
grzech. — Wreszcie kończy: Pofadek san- 
dów w Kral. czeskem (na 6 k. nlb.) Tu- 
taj najpierw jest krótka przemowa 
do wszelkich władz sądowych; na odwr. 
str. drzeworyt przedstawiający herb kró- 
lestwa, w około portrety wszystkich mężów 
zasiadających w sądzie najwyższym, a nad 
każdym z nich herb jego umieszczony. 
Dalej podaje opis zbierania się sądu cztery 
raey do roku i jakie za jego czasu za- 
siadały osoby w sądzie margrabskim. Na 
końcu w drzeworycie herb Jana Zbigniewa 
de Hazmburk, stolnika król. czeskiego. 

B) Księga druga: 

W tej samej rycinie, co tytuł główny, na- 
stępuje teraz nowy tytuł: 

O stawu panskem a rozmnożonij geho, a od- 
kud ktery Rod a Erb do tohoto kralowstwj 
pfissel. Kneh druhych Ivapitola prwnij. 
Eodem authoro Bartholomaeo Paprocky, 
equite polono. Qui praesunt populis, sem- 
per hilaritate et gratia vultns plenos ex- 
hibeant, ne per arrogantiam rigidi, plebis 
odium incurrant. 

W księgach tych pomieszcza rzecz o her- 
bach i znamionach stanu pańskiego: po- 
czyna od Sema syna Noego; dalej prze- 60 PAPROCKI. PAPROCKI. chodzi do opisu herbów i rodzin pańskich, 
używających tych herbów. — Zaczyna 
od herbu Kóża i o rodzinie z Roźmberka. 
W tekście pełno drzeworytów to herbów, 
to osób. 
Księga ta ma 396 stron, ale liczbowanie 
jest pod koniec pomylono (385, 396—9, 
590 — 3, 394 — 6). Poczem następuje: 

C) Księga trzecia : 

O Stawu Kytirskem a rozmnoienj ge, yak 
dawno a odkud ktery Rod a Erb do tohoto 
Kralowstwj prissel. Knihy tretj. Eodem 
authore Bartholomaeo Paprocki Eąuite 
polono. Democritus interrogatus, in qui- 
bus consistoret vera nobilitas ; respondit: 
pecudum in bono ualidoque corporis ha- 
bitu, hominum autem in bonitate morum. 
Stob: Ser: 84. 

Na odwr. str. drzeworyt: orzeł dwugłowy, 
w pośrodku popiersie w medalionie l^u- 
dolfa II cesarza, otoczone dokoła innemi 
popiersiami dawniejszych cesarzów, u dołu 
czterowiersz czeski. — Tutaj opisuje herby 
rodzin do stanu rycerskiego należących, 
również z drzeworytami, a przy końcu po- 
daje spis alfabetyczny rodzin, spisany 
w starym tytularzu 1534; r. Księga ta li- 
czy str. 429. 

D) Księga czwarta: 

Następuje tytuł nowy: O pocatku a dawnosti 
mest w kralostwij Cieskem Knihy pate 
(sic). Eodem authore Bartholomaeo Papro- 
cki. Civitatis foelicitas non Magnificis mu- 
rorum structuris, neque civium numerosa 
multitudine vel ąuaeri vol contineri po- 
test, sed sapientibus ac moderato Reipu- 
blicae gubernatoribus. Isocrates in ora- 
tione areopagytica. 

Na odwr. tytułu herb Pragi. — Dedykacya 
burmistrzowi i rajcom miasta Pragi anno 
1601. Zaczyna od Pragi, opisuje miasto i 
podaje plany, które rytownik Jo. Willenberg 
fecit 1601 (na planie Pragi). Podaje zna- 
miona cechów w Pradze. Kronikę miasta 
doprowadza do r. 1581. — Od str. 161 
są opisy innych miast. Razem jest stron 
265. — Na końcu spis do ksiąg czterech 
i to najpierw wspólny dla księgi pierw- 
szej z dodatkiem, potem do Stawu pan- 
skego i rytirskeho dla każdego osobny, 
zaś wreszcie rejestr dla miast, od Pragi 
poczynając (baz osobnego nagłówka). Ra- 
zem ma rejestr kart 16. 

Zwraca uwagę błąd popełniony w tytule 
księgi czwartej, ponieważ nazwana jest 
ona „knihy pate". O ile to nie jest prosta 
omyłka, to być może, że pierwotnie hi- 
storya wojen na Węgrzech, tworząca do- 
datek do części I (na 135 str.) miała być 
częścią czwartą? Tak jest nawet w nie- 
których egzemplarzach oprawna. W każ- 
dym razie w Rejestrze stan pański, ry- 
cerski i miejski idą bezpośrednio po sobie, 
nie przegrodzone. Dzieło to tłumaczył z polskiego Jan Wo- 
diczka, a także dał jo autor do poprawy 
Rafałowi SobiehrdowiMniszowskiemu iSe- 
buzyna. 

Balbinus Miscell. historicor. R. Bohemiae 
decas II lib. I s. 76, 107—108. — Bandtke 
Hist. druk. krak. s. 189. — Dobrowsky 
w Czasop. Muzeum Czesk. 1828 (opisuje 
tu zmiany i poprawki, jakie wprowadzono 
w niektórych egzemplarzach, przedruko- 
wując i zastępując nowemi niektóre karty). 
— Sedlaćek w Yestniku kral. spol. nauk 
1890 i 1892. — Kwart. hist. 1892 (Pro- 
chaska). 

Akad. — Czartor. — Czerw. Dwór — Jagiell. 
— Krasińs. — Muz. Nar. — Ossol. 

— Dzyesięcyoro przykazanie mę- 
żowo, które każda poczciwa a cnotliwa 
małżonka ma vmieó. A po Bożym przy- 
kazaniu pierwsze ma być o thym iey 
myślenie, pilno ie w serczu swym cho- 
wać a nigdy go nie ma odmieniać. 
Zebrane z rozmaitego pisma Philozo- 
phów y Doktorów Świętych. Masz też 
Dzyesięcyoro przykazanie żony, od niey 
zmyślone, które każdy małżonek ma 
przeczytać. W Krakowie z drukarnie 
Macieia Wirzbięty. (B. r.). w 4ce, k, 12 
nlb. (Druk gocki). 

Przypisane Andrzejowi Taranowskiemu, sekr. 
król. z r. 1575 (wierszy 150). — Opisuje 
tu jego przewagi wojenne w Danii, Szwe- 
cyi, Turcyi, Wołoszczyznie. 

Kaz. Bartoszew. w Tyg. illustr. 1897 nr. 2 
str. 27—8. — Jusz. II s. 38 (ma z data 
1575 r.). -- Wierzbows. III 3170 (ma': 
Dziesięcioro... w sercu). 

Akad. — Bibl. kat. w Stringnass. — Ozar- 
tor. — Dziedasz. — Dzików — Sangu- 

szko. 

— Toż:... które każda poczciwa a 
cnotliwa małżonka ma umieć... które 
każdy małżonek ma przeczytać. Kra- 
ków z drukarni Macieia Wirzbięty 
1587. w 4ce. 

Pauli Ż. w Paproć. Herby rycers. 1860 
atr, 5. 

— Dziesięcioro przykazanie mężo- 
we. Które każda poczciwa a cnotliwa 
małżonka ma vmieć, a po Bożym przy- 
kazaniu, pierwsze ma być o tym iey 
myślenie, żeby ie w sercu swym cho- 
wała, y nigdy go nie ma odmieniać. 
Z rozmaitych Philosofów y Doktorów 
ś. zebrane przez Bartosza Paprockiego. 
Masz też Dziesięcioro Przykazanie Zony, PAPROCKI. PAPROCKI. 61 które każdy małżonek ma przeczytać. 
(B. w. m. dr, i r.). w 4ce, k. 7 nlb. 

Tytuł w ramkach drzeworytowych. Bokiem 
kwiaty. Górą wazon i syreny, dołem ry- 
cerze tarczę trzymają. Na odwrocie tyt. : 
Catonis dicta de natara mnlierum. 

Układ treści taki sam jak w nastepnem wy- 
daniu (1629). 

Sygn. A, stoi pod erze, B pod ne, B, pod 
wdź, B, pod ysli. 

Z tego wydania zrobiono około r. 1850 — 
w bardzo niewprawny sposób — przerys, 
który jest w bibl. Jag. (Obacz Bibl. tom 
III str. 352). 

— Dziesięcioro Przykazanie Męzo- 
wo: Które kdżda poczciwa a cnotliwa 
cnotliwa Małżonka ma vmieć, a po Bo- 
żym przykazaniu, pierwsze ma być 
o tym iey myślenie, żeby ie w sercu 
swym chowało, y nigdy go nie ma od- 
mieniać. Z rozmaitycŁ pism Philoso- 
phow y Doktorów świętych zebrane, 
przez Bartosza Paprockiego. Masz też 
Dziesięcioro Przykazanie Zony, które 
każdy Małżonek ma przeczytać. Nakła- 
dem, Jakuba Wirowskiego Bibliopole 
Lubelskiego, Roku Pańskiego, 1629. 
D.[rukował] S.[ebastian] S.[ternacki]. 
w 4ce, k. 9. 

Na odwrocie tytułu: Catonis dicta., etc — 
Dedykacyi do Taranowskiego i napisu 
z herbem niema. — Druk gocki. — Sygn. 
Aj stoi pod nar, B pod ś, B^ pod dop. — 
Tytuł w oblamkach drzeworytowych : bo- 
kiem wazony, górą dwa psy ku soliie ska- 
c«ące. Tekst również w oblamkach. 

Rozpoczyna: Dziesięcioro Przykazanie mę- 
zowo. — Poczem : Do uczciwych Białych- 
głow Przedmowa Krotka. — Dalej idzie 
„odpowiedź żony" : Na pierwsze przyka- 
zanie Mezowo odpowiedz żenina. — Koń- 
czy: Do wszytkich Małżonków przedmowa. 
— Zdaje się, że na ostatniej karcie było: 
Dziesięciorga przykazania koniec (?), ale 
to w egz. Jagiell. wycięto. 

Podobizna tego wydania jest w bibl. Uniw. 
warsz. (w dziale rękopisów). Jagiell. 

— Dziesięcioro przykazanie Mężo- 
wo: które każda poczciwa Małżonka 
ma vmieć, a po Bożym przykazaniu, 
pierwsze ma być o tym iey myślenie, 
zęby ie w sercu swym chowała, y ni- 
gdy go nie ma odmieniać. Z rozmai- 
tych pism Philozophow y Doktorów 
Świętych zebrane przez Bartosza Pa- 
prockiego. Masz też Dziesięcioro przy- 
kazanie Zony, które każdy małżonek ma przeczytać. Roku Pańskiego 1651. 
w 4ce, k. 9. (Druk gocki). 

Sygn. Aj stoi pod am, A^ pod ono, B pod 
p, Bj pod tak, C pod n. 

Jagiell. — Ossol. — Muz. Nar. 

— Toż:... B. w. m. dr. 1697. w 4ce, 
ark. 3. 

Bywa także notowane (np. Pauli Herby s. 6) 
wydanie z r. 1657 w 4;ce, ale to je«t nie- 
pewne. 

Niesiecki III 558 („Przykaaania żony"). 

— Ecclesia ta gest Czirkew swata 
obecna w swe waznosti wkratce se- 
psana a ukazana gistym swiedomim 
pisma swateho skrze Bartholomego Pa- 
prockeho z Glogola, a z Paprocke Wole. 
Leta 1601. Gestii ne utonul (wspome- 
nut se hodi) w cas potopy z Noelem 
kto ne wssed do Lodi, tak ten który 
te wykrhl z Czirkwe Pana do pro- 
pasti w wecne ze se dostane. (Na koń- 
cu:) Wytyssteno w Starem Meste Praz- 
kim u Dedice Jana Szumana Leta 
MDCI. (1601). w 4ce. ark. 11 (znacz. 
A do Kiij). 

Cały tytuł w pięknej obwódce. Na odwrocie 
8 wierszy na herb Zbinka (Zbigniewa), 
arcyb. prask. 

Dedykacya do Zbigniewa Berka z Dnbe, 
arcybiskupa praskiego, datowana: Pragae 
in aedibus Magnif. DD. Joannis Zbignei 
Zagic de Hazmburk etc. die ultima Se- 
ptembris 1601. — Dalej w dwóch kolu- 
mnach przedmowa do czytelnika. 

Jocher 3840. — Bandtke Hist. druk. krak. 
192 w nocie. - Jungmann pod nr. 1363 a. 
— Pauli (Herby 1860) s 11. 

— Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Ry- 
cerstwa sławnego Królestwa Polskiego, 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ru- 
skiego, Pruskiego, Mazowieckiego, 
Zmudzkiego, y inszych Państw do tego 
Królestwa należących Książąt, y Panów, 
początek swoy maią. [Jeden wiersz 
czerwonym a drugi czarnym drukiem 
gockim; pod tem rycina, w środku 
której głowa (ma to być portret Ste- 
fana króla), nad nią orzeł Polski, pod 
nią Pogoń Litw}^ wokół głowy tj. 6 
wizerunków najznakomitszych ówcze- 
snych mężów; zaś dla przyozdobienia i 
zapełnienia całości jest porobiona lekka 
jazda w ubiorach wojennych. Pod ry- 
ciną następne wiersze:] Prz3^patrz się 
czytelniku tćy twarzy ozdobney, Prze- 62 PAPROCKI. PAPROCKI. zrocźystemu słońcu iasnośćią podobney. 
Obacz te mądre ludzi iako iey pilnuią, 
Y te mężne Rycerze co iey usługuią. 
Onać to święta Cnota, która od daw- 
nego Wieku matką własną iest Kró- 
lestwa Polskiego. Przez którą BOG sta- 
tecznym rozumu dodaie, Przez nię też 
y Rycerzom mężnych sił dostaie. A iuż 
więtszey niż słońcu użyczył iey mocy, 
Bo t4k świeci w dzień biały iako óie- 
mney nocy. [Na końcu:] W Krakowie. 
z Drukarniey Andrzeia Piotrkowcżyka 
Roku 1578. folio. k. 8 nlb.. str. zna- 
czonych 1242 i Regestr k. 2 nlb. 

Dookoła tytułu oblainka. złożona z różnych 
scen z żjcia wojskowego. 

Drzeworytów w tern dziele, przedstawiają- 
cych wizerunki panujących i znakomit- 
szych mężów, tudzież niewiast w kraju 
naszym, oraz herby, jest około 3500, ale 
wiele z nich — przedstawiaj ących wizerunki 
różnych osób, — po kilkadziesiąt razy jest 
w dziele powtarzanych. Ob. o tych drze- 
worytach Kołaczkowskiego Słownik ryt. 
(1874) 8. 47. 

Uwaga co do liczbowania stronnic: Od 1 — 
109 idzie liczbowanie porządkiem; dalej 
zam. 110 jest 200 i ciągnie sie porząd- 
kiem do 209, po 209 jest ;-i00— 309, po 
309 jest 400—409 potem 500—509, 600 
—609, 700-709, 800-809, 900-909. 
1000 — 1242. Tak więc razem wszystkich 
stronnic jest 432. 

Na odwrocie tytułu: Przemowa do Orła kley- 

notn Królestwa Polskiego. [Tu rycina 

orła, nad nim korona królewska, a pod 
tem 12 wierszy :] 
Okaż nam miły orle cnotę przyrodzoną... 
...Abyś tym śmieley drapał przeeiwniki swoie. 

Na następnej stronie przypis : Stephanowi 
pierwszemu z łaski Bożey królowi pol- 
skiemu etc. (kart 2 nlb). Podpisany: Bar- 
tosz l^aprocki, ślachcic polski. — Dalej 
idzie: Uo łaskawego czytelnika przedmo- 
wa (kart S'/.^). Przedmowa ta napisana 
jest wierszem, a przeplatana cytatami ła- 
cińskiemi. — Poczem idą wiersze na cześć 
autora przez Andrzeja Wołuckiego poetę 
uwieńczonego (26 wierszy łac.) i Szymona 
* Szymonowicza (16 wierszy łac). 

Na nast. karcie dwa wiersze Paprockiego: 
1) Temu co te księgi czytać bodzie, aby 
wiedział dlaczego są sprawione (10 wier- 
szy); 2) oraz: Do tegoż. — Poczem idą 
strony liczbowane. a na pierwszej : Masz 
tu naprzód iako się tho zacna Królestwo 
zaczęło... Pod tem rycina przedstawiająca 
Lecha i Czecha i wiersze o nich. 

Następuje odtąd wyliczenie królów bajecz- 
nych z ich portretami i wierszami pol- skimi na ich cześć. — Na str. 14: „Tu 

się poczynaią historye herbów A 

najprzód Topór..." (Tu o domu Tę- 
czyńskich i o rodzinach spokrewnionych 
z niemi). — Na str. 21 herb Nałęcz, po- 
czem o Czarnkowskich , Szamotulskich, 
Ostrorogach, Łeżeńskich, Gostomskich etc 
etc. — Na str. 27 herb Gryf, poczem 
o Mieleckich etc. — W ten sposób idą 
dalej wiadomości o dziejach i genealogii 
różnych rodzin polskich,' przeplatane wi- 
zerunkami tych królów, za których sie 
odnośne rody pojawiły, i wierszami po- 
święconymi królom, np. na str. 87 Mie- 
szko, na str. 88 Kazimierz Pierwszy, na 
str. 205 Bolesław Śmiały, na str. 603 
Bolesław Krzywousty, na str. 1011 Wła- 
dysław, na str. 1014 Bolesław Kryspus, 
na str. 1040 Bolesław Wstydliwy, na str. 
1044 Leszko Czarny, na str. 1076 Henryk 
Probus, na str. 1081 Wład. Łokietek, na 
str. 1112 Kazimierz Wielki, na str. 1124 
Ludwik Węg. (są tu też portrety Elżbiety 
i Jadwigi). — Na str. 1135: o sławnym 
księstwie Litewskim, na str. 1136: o po- 
czątku kleynotu Pogoni, o czem tak mówi : 

Narymund brat Troydzienow będąc własnym 

[Panem, 
Dziedzicem y Książęćiem, dał to znać pod- 

[danym : 
Opuszcżaiąc oycżyste swoie dawne znaki, 
Aby mieli w pamięci nakaz iego taki. 
Gdy im Pana niezstanie by to pamiętali, 

Człowieka statecznego na państwo obrali, 
Roskazawszy we zbroi męża wyrysować, 

Dał potomkom za kleynoth swoim wieczny 

[chować. 
Goły miecz w ręku trzyma Rycerz, a koń bialły, 

Iż się zda iakoby biegł pogonią nazwali: 
Ma być w czerwonym polu dwti krzyża przy- 

[dano. 
Gdy pod Krzyżaki często Pruską ziemię brano, 
Dosyć znacznie y mężnie to pokazowali 

Potomkowie co tego herbu używali, 
Iż właściwą Pogonią Herb mieli Książęcy 

Mężnie nieprżyiacioły burzyli gonięcy, 
Stawiali swe kopije pod Moskiewskie zamki, 

Y z Tatary czynili, częste mieli tanki: 
Tak aż im iak właściwi dziedziczni Panowie, 

Służyć roskazowali y dawać dań sobie: 
Gdy im czarza nie zstało do Litwy poń słali, 
A od tych mężnych ksiażath consens na to 

[brali. 
Na str. 1138 i d. portrety Witenia, Gedy- 
mina oraz książąt i panów litewskich. — 
Na str. 1200 : Sprawy święte a pamięci 
wiecżney godne thego Króla Władysława 
Jagoła Wielkiego X. Litewskiego, a na- 
przód założenie Akademijey krakowskiey: 
skąd każdey cnoty dobrey początek wy- 
chodzi, Roku 1401. Herb Akademii i opis: 

Tu masz matkę cnot świętych od czasu dawnego, 
Wzórownie założoną przez Króla sławnego, PAPROCKI. PAPROCKI. 63 Przypńtraże sią iey synom, które wychowała, 
Jaki przez nie pożytek oycżyanie działała : 
PrzypiUrz się kleynotowi mieysca tak zacnego. 

Rozmyślnie nadanemu od Króla bacznego: 
Przetoć sceptra królewskie dał im barwy złoty, 
Iż ie baczył ksiażęty być, y krolmi Cnoty. 
A tu masz alumnos virtutis, które ta Matka 
wychowała, a podała ku wielkiey sławie 
y ozdobie Królestwa tego. — Dalej uwaga, 
w której mówi, iż więcej niż sto tysięcy 
ludzi zacnych, zasłużonych potem ojczy- 
źnie, jest wpisanych na promocye w księ- 
gach Universitati8 ; w 8 wierszach „Do 
Czytelnika" ubolewa nad zmniejszoną li- 
czbą uczęszczających do Krakowa. — 
W końcu wiersze : Do tych, którzy w dzi- 
siejszym wieku promocyami gardią... Tu- 
taj tak mówi: 
Przypatrzże sie młodziku rozumu buynego, 

Co się sprośnie śmiesz targać za imię mądrego, 
Patrz przodków twych, w iakidy to imię mieli 

[wadze, 
Coś ty dziś przez nie przyszedł ku tey twey 

[powadze, 
Który będąc Pan z Panów gradum Magisterii, 

Dosługował się pilnie y Bakalauryey, 
Rozumioiąc przednieysze iuż to być tytuły, 

Gdy za godność nie za grosz dawano Infuły : 
Musiał Pan szachowany kłaniać się mądremu, 

Nie tak iako dziś mądry osłowi głupiemu. 
Ach gdyby się wróciły nazad lata ony, 

Nie natarłaby nędza na nasz żadney strony, 
Y o was tak rozumiem, by rozum popłacał, 
Kaźdyby z was tych swoich górnych myśli 

[skracał. 
Wspomina tu zasługi Marcina z Pilzna, Ho- 
zyusza, Kromera, J. Górskiego, Zawac- 
kiego-Pika, Sokołowskiego, Wędrogow- 
skiego, Wielogórskiego, Kurzelowczyka, 
i innych akademików (a niektórych z nich 
podaje portrety!). 
Na str. 1203: Władysław syn Jagełow, na 
str. 1204: przywileje Wład. z r. 1442 i 
Zygm. Aug. z r. 1569, potwierdzające 
herb Pogonią Czartoryskim, na str. 1208 
i d. Kazimierz W. Xże Litewskie, poczem 
Olbracht, Aleiander, Zygmunt I. Na str. 
1212o Baworowskich. — Nastr. 1217: Zygm. 
August. — Poczem na str. 1218: A tu masz 
kleynoty nadane od naprzodnieyszego Króla 
Chrobry Bolesława, skoro po rozdzieleniu 
Woiewodztw, na on czas do Królestwa 
należących : masz theż potym od inszych 
krolow przycżynionych księstw ku Kró- 
lestwu temu nie mało, także Herby miey- 
sckie, które wiedzieć mogę naprzedniey- 
Bze w tych Woiewodztwach rządnie od 
Zygmunta Augusta na wieczny czas, iako 
kthora po którym ma przodek rozłożone, 
o czym Mcżci dostatecznie Statuta y Pri- 
wilegija powiedaią, iam tu zgromadzaiąc 
wszystkie Rycerskie kleynoty, których od 
cżasow dawnych Rycerstwo Polskie używa, 
y tern przy nich okazał, gdyż za znaczne służby Rycerstwa są nadane, o czym bę- 
dziesz miał szerz«y w kronice. |Tu opi- 
suje herby Krakowa, Poznania, Sando- 
mierza etc. i województw). — - Na str. 
12B2: A tu masz porządek uczyniony 
przez tegoż króla Zygmunta Aug., który 
skończywszy Uniją Panom swym Radnym 
mieysca naznaczył y potomstwu ich na 
czasy wieczne, a naprzód Arcybiskupi 
Gnieźnieński i Lwowski... etc. — Na str. 
1235: Sprawy insze za tego sławnego a 
pamięci wiecżney godnego króla... Tu o- 
mawia czyny bohaterskie Mikołaja Radzi- 
wiłła (wraz z jego wizerunkiem), poczem 
pokrótce czyny bohaterskie i żywot Ro- 
mana Sanguszki 1571 r. zmarłego (z wi- 
zerunkiem). — Dalej żywot Mikołaja Mie- 
leckiego (z wizerunkiem). — Na str. 1289: 
Henryk Walezy obran 1573, koronowan 
1574 r. 21 Lutego. Wizerunek tegoż do 
połowy w ubiorze hiszpańskim (w 8 wier- 
szach jego rządy), dalej uwaga, ii nic 
szczególnego za niego stać się nie mogło. 

— Na str. 1240 i 41 : O wpadnieniu do 
Polski Tatarów i o splondrowaniu tejże 
w 1575 r. (prozą). — Str. 1242: Stefan 
Batory 1576, wizerunek tegoż z koroną 
na głowie, z berłem i jabłkiem, oraz w 8 
wierszach pochwały dla niego. — Poczem 
idą karty nlb., na których najprzód 8 w. 
do czytelnika (tu oświadcza, iż każdy herb 
nadany był za znaczną cnotę), oraz Re- 
jestr królów i Rejestr herbów. Na końcu 
wiersza ad Zoilum. — Wreszcie idzie: 
w Krakowie, z Drukarniey Andrzeia Piotr- 
kowcżyka, roku 1578. 

Jabłonowski (Musaeum), Siarczyński, a za 
nim Chodynicki i Wiszniewski (VII 80) 
mają mylną datę druku 1550 jako edy- 
cyę pierwszą. — Bentk. Hist. lit. I 360. 

— Juszyń. Dykcyon. II 37. — Niesiecki. 

— Wierzbow. I s. 367. — Pauli (Herby 
1860) str. 6. — Hoppius Schediasma str. 
16. — Braun s. 59. 

Akad. — Jerzy Borkowski — Branic. — 
Celiński — Chreptow. — Cieński — Czar- 
necki — Czartor. — Czerw. Dwór — 
Dzików -- Gdańska miej. — Jagiell. — 
Kijów. — Kórnik — Krasińs. — Moszyń- 
ski — Ossol. — Pawlik. — Pusłowski — 
Raczyń. — Szembek — Uniw. Iwows. — 

— Warsz. Uniw. 
— Gwałt na Pogany ku wszem 
Chrzescyanskim Panom, Królom y ksią- 
żętom: A osobliwie ku niezwyciężonego 
Królestwa Polskiego oboyga Stanom 
Duchownemu y Świeckiemu uczyniony. 
Roku 1595. Przes Bartossa Paprockiego 
z głogoł a paprocky woli. (B. r. i m. 
dr.), w 4ce, k 19 nlb. (Druk gocki). 

U dołu tytułu 2 w. łac. — Tytuł w ramce. 
Druk zdaje się praski. — Na odwrocie tytułu 64 PAPROCKI. PAPROCKI. są następne wiersze : Ku Ichmciam Pa- 
nom, Panom Posłom Ziemskiem, Sławnego 
Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa 
Litewskiego, Kus : Prus: Mazowec: etc, 
na aeym krak. Panom a bratom awem 
miłoHcywem, krotka przemowa : 

Wielcy a Sławni Rjcersci Posłowie. 

Pokoyn miełey oyczyzny stroaowie. 
Gwałt mie przimussa Chrzescian strapionych, 

Od pogan sprośnych, wielce uciśnionych. 
Was naponiionąc : byście swoią siełą, 

Maiac na pieczy wolność swoie miełą: 
Jnem iei także chetliwie zyczeli, 

Którą przes chitrosc pogańską stracieli. 
Kata póki was kołem nie otoczą, 

Bo ieslyc Czechi opanuią mocą: 
Jwamci pewnie pretko srodzi benbą (sic), 

Choć tilko wegri zupełnie osiędą. 
Wezmiciesz prosse nasię umysł yny. 

Niech nie ma Kraków z turki ukrayny : 

mądrem dosic : 
Wmci wssech namnieissy Sługa y brat życz- 
liwy Bart. Pap. Slach. Pol. 

Czeski przekład dołączył autor do oryginału, 
co widno z jego odezwy Ku wssem Sta- 
nom Sławnego Królestwa Czeskiego, po- 
łożonej na końcu, gdzie mówi : Then Gwałt 
na Pogany, którym... polską rzeczą na- 
pisał, zdało mi się także na czeską rzecz 
słowo od słowa dać go przełożyć a Was- 
moscziam na ten seim podać, iako iednego 
narodu ludziem a bracy, od zaczątku tych 
oboiga Królestw to iest Polskiego a Cze- 
skiego. — Z tych słów : „dać go przeło- 
żyć" wnosić należy, że Paprocki sam nie 
przekładał pism swoich, a zatem i nie 
pisał do czesku. 

Branic. — Czartor. — Sanguszko — Warsz. 

Uniw. 

— Kwalt na Pohany. Ke wssem 
kfestansk^m panum, kralum y kniźa- 
tum, a zwlasste neynepfe możenegssyho 
kralowstwij polskiho. obojgim Stawum 
Duchownj y Swetskemu ycineny Leta: 
M.D.XCV. (1595). Skrze Bartholomege 
Paprockeho z Glogol a Paprocky Woły. 
w 4ce, k. 20. 

Dedykowane stanom czeskim. 

Jungmann N. 347. — Wierzbows. III 2975. 

— Pauli (Herby 1860) s. 10. 
Fr. Thun w Dieczynie — Uniw. praski. 

— Herby Rycerstwa Polskiego. Na 
pięcioro Xiąg rozdzielono. Przez Bar- 
tosza Paprockiego zebrano y wydanć: 
Roku Pańskiego, 1584. Nemo glorietur. 
quod magna Vrbis ciuis sit: sed quod 
dignus magna et illustrisi patria. Arist. 
W Krakowie, w drukarni Maćieia Gar- 
wolczyka. Roku Pańskiego 1584. (Na końcu:) W Krakowie. Z drukarniey 
Macieia Garwolczyka za staraniem wła- 
snym y nakładem Autora tych ksiąg. 
Roku 1584. folio, k. 21 nlb., str. 723. 

Na odwrocie tytułu duży portret Stefana 
Batorego. — Dedyk. Stefanowi I, datow. 
w Krakowie. — Po dedykacyi idą Epi- 
gramata amicorum : 1) Joan Wierzeyski 
med. Dr. 2) M. Sam. Wolffii Silesii poetae 
laur. 3) Franc. Yiesitii Poloni. 

Na str. 23 jest tu umieszczony wiersz J. Ko- 
chanowskiego pt. : Pamiątka wszystkimi 
Cnotami hoynie obdarzonemu Janowi Bap- 
tyście, Hrabi na Tęczynie, Bełzkiemu Wo- 
jewodzie, y Lubelskiemu Staroście. — (Por. 
Pamiętnik literacki III). 

Z powodu, iż szlachta urażała się o niedo- 
kładność podań, Paprocki przerabiał gdzie- 
niegdzie karty dzieła, a przedrukowawszy 
je. wlepiał w niektóre egzemplarze i tak 
zmienione w obieg puszczał. (Poprawki te 
nazwał Niesiecki Stromata, a Siarczyński 
poczytał to za jakieś osobne dzieło). 

Przedrukowanemi zostały mianowicie strony : 
47 (o Korycińskich), 87, 129 (o Tłokień- 
skich, którzy pochodzili z mieszczan kra- 
kowskich !), 161 (Jazłowieccy), 168, 167 
(Suchodolscy), 169 (Machowscy), 189-204, 
205 (Zamojscy), 209, 277, 283, 285 (Ko- 
kosze), 297, 299 (Oleśniccy), 307, Hlb, 
317, 318, 335, 336, 355, 365, 478. 480, 
482 (Jordanowiel, 489, 564, 565 (Krupek, 
Helth), 653. — Stąd pochodzi, że poszcze- 
gólna egzemplarze bardzo się różnią mię- 
dzy sobą, a także mnóstwo jest defekto- 
wnych. [Porównaj o tem Załuski Bibl. 
poet 8. 67, J. Mucskowski w Hist. lit. 
Wiszniewskiego VII 509, Maciej. Pism. 
i Pimli (Herby 1860) str. 8. — Załuski 
mówi o niszczeniu ustępów, dotyczących 
mieszczan krakowskich]. 

Egzemplarze z przedrukowanemi powyższe- 
mi (wszystkiemi lub niektóremi) stronami 
są np. w bibl. Uniw. warsz. i w bibl. 
Szembeków w Porębie. Także i w bibl. 
OsBol. (jak mi komunikuje p. A. Fischer) 
są obecnie dwa egzemplarze różniące się 
znacznie wskutek przedrukowywania stron. 
Kóżnia sie mianowicie str. 47, 87, 88. 
129, 130,' 161-4, 167-170, 189-206, 
209, 210, 277, 278, 283, 285, 297-300, 
307-8, 315, 318, 336, 366, 480-4. 

Próbowano też i dopełniać „Herby", np. Je- 
zuita Łukasz Paprocki (obacz niżej), Bara- 
nowski, Okolski, Kojałowicz (wydał Pie- 
kosiński 1897, obacz przedmowę autora). 

Rozbiór Herbarza ob. Adamowicz w Bibl. 
warsz. 1861. 

Wierzbow. I 462. — Maciej. Piśmieun. — 
Kraszewski Studya liter. 128 i 135. — 
Bandtke Hist. druk. krak. s. 190. — Nie- 
siecki III 8. 558. — Encykl. Orgelb. (pod 
Herbarze, przez Błeszczyńskiego). PAPROCKI PAPROCKI. 65 Przedruk ogłoszono w r. 1860 (ob. Bibliogr. 
pol. XIX wieku, tom III str. o52) wraz 
z życiorysem i bibliografią pism, ułożona 
przez Paulego. Na końcu są tu podane 
"„Waryanty" czyli stronnice przedrukowy- 
wane. 

Akad. — J. Borkowski — Branic. — Celiński 
— Chrept. — Cieński — Czarnecki — 
Czartor. — Czerw. Dwór — Czetwert. — 
Gdańska miej. — Dziedusz. — Dzików — 
Jagiell. — Krasiń. — Moszyń. — Muz. 
Naród. - Ossol. — Potocki w Brzeżau. — 
Kaczyńs. — Saerabek — Uni>v. lwów. — 
Zieliński G. (Płocka). 

— Hetman, albo własny Konterfet 
hetmański, skąd sye śiłś, woiennych 
postępków każdy nśucżyć może. Exer- 
citus sine duce, bellua sine capite. 
w Krdkowie, drukowano v Mattheusza 
Syebeneychera, roku pańskiego 1578. 
w 4ce, k. 27 nlb. (sygn. fiij). 

Przypis Samuelowi Zborowskiemu z Rytwian, 
podpisał Bartosz Paprocki. — Na karcie 
tyt. niezgrabny drzeworyt wyobrażający 
hetmana na koniu i dwóch pieszych żoł- 
nierzy. — Dzieli się na 27 rozdziałów. 
Zdaje się, iż skleił to dziełko z pism 
Onosandra (wedle przekładu łacińskiego 
Mikołaja Sagueetina). Czerpał Paprocki 
także z Jana Tarnowskiego, o ozem w Koz- 
dziale V i z Marcina Bielskiego (Sprawa 
rycers.), o czem w Rozdz. XXI powiada. 

Przedrukowane w Bibliotece polskiej Sanok 
1856 r. w 8ce, zesz. 48, s. 67. — Pauli 
(Herby 1860) str. 7 wspomina o przekła- 
dzie białoruskim (w rękopisie). — Zebraw- 
ski Bibliogr. matem. s. 206. — Dziennik 
Warsz. 1851 nr. 260. — Maciej. Pism. 
I 578. - Wójcie. II 376. — Czacki II 
148. — Lelew. II 205. — Wieizbow. III 
2649. 

Czarnecki — Dzików — Kói-nik. 

— Historya żałosna o prętkości y 
okrutności Tatarskiey a n srogiem mor- 
dowaniu y popsowaniu Ziemie Ruskiey 
y Podolskiey. które się stało księżyca 
października roku 1575. Przez Barto- 
sza Paprockiego prawdziwie a krótko 
spisane. W Krakowie, w drukarni 
Scharffenbergera Roku pańskiego 1575. 
w 4ce, k. 24 nlb. (ark. F). 

Dedyk. : Anzelmowi z Leżenie Gostomskiemu 
wojewodzie i staroście rawskiemu. — Są 
to rymowane dzieje napadu tureckiego, 
tudzież „porządek w jechaniu do ziemi 
ruskiej". 

Pauli Z. w Wiadomości o Paprockim (Herby 
i t. d. Kraków 1860 s. 5). 
Bibl. katedr, w Strengnass — Kóruik. — Kniga sowiet woinskij, w niemże 

razlicznoja sotworenija scbod i głasy 

swoja imiet... B, r. (po r. 1576). 

Ob. Sobolewskij Pierewodnaja liter. 1903. — 
Jest to przekład „Koła rycerskiego". 

— Koło rycerskie w którym roz- 
maite stworzenia rozmowy swe maią: 
zkąd człowiek może przykład wźiąd, 
iako sam ma żyć. insze uczyd, y czego 
się wystrzegać. Teraz nowo wyddne 
przez Bdrtosza Paprockiego. (B. m. i r.). 
w 4ce, k, 81 (ze 120 drzeworytami). 

Na tytule winieta, przedstawiająca głowę 
ludzką uwieńczoną laurem. Na tytule są 
wiersze: Autor do czytelnika: 
Widzisz bracie gromadę stworzenia każdego, 
Każdy zażyć wolności chce y prawa swego; 
Ale na wsaystkie dybie okrutna śmierć z kosą, 
Nogi, skrzydła żadnego od niej nie vniosą. 
Wszyscy tu od iey ręku muszą polec marnie. 
Prawa, wszystkie wolności y z Pany zagarnie. 

Tytuł ujęty w ozdobną ramę drzeworytową 
(z postaci ludzkich, gryfów i festonów). 

Na odwrotnej stronnicy karty tytułowej jest 
drzeworyt, przedstawiający śmierć z kosą 
i klepsydrą, dookoła znaki zodyaku. 

Na ostatniej karcie jest 8 wierszy : Czytel- 
nikowi : Słuchaj bracie Dawida... itd. 

Drzeworyty w tekście mają wymiar 12 X 
16 cm. 

Są cztery różne odbicia w 4:ce, zdaje się 
wszystkie mniej więcej z blizkich sobie 
lat. — Trzy z nich opisuje bliżej Czermak 
w swoim przedruku „Koła" (w Bibl. pis. 
pol. nr. 44 rok 1903), czwarte opisuje 
Bruckner w Pam. lit. 1903 (z bibl. beri.). 

Co do czasu druku, to dawniejsi sądzili, że 
pierwsze wydanie ukazało się w Krako- 
wie n Piotrkowczyka 1576. Tak sądził 
np, Niesiecki, Juszyński II 39, Bentkow- 
ski I ."62 — zaś Siarczyński podawał cał- 
kiem mylną datę 1566. — Czermak (na 
str. XVI) słusznie stwierdził, że data 1576 
polega na kombinacyi. Być może, że dzieł- 
ko to zostało w tym roku napisane (świad- 
czą zatem pewne wzmianki w tekście), 
ale drukowane mogło być także nieco 
później. W każdym razie miedzy r. 1576 
a 1582. 

Ponieważ w tytule znajdują się wiersze, 
czyniące alluzye do obok zamieszczonego 
rysunku śmierci, przeto najprawdopodob- 
niej jako pierwodruk należy uznać jedne 
z tych edycyi , w których wizerunek 
śmierci z kosą jest pomieszczony recto 
a nie Tera o karty tytułowej (obacz dwa 
następne wydania). 

Koło rycerskie jest zbiorem powieści moral- 
nych na kształt bajek Ezopa. Przeplatane 
wierszem i prozą, z łacińskłemi zdaniami. 

9 66 PAPROCKI. PAPROCKI Każda powieść tworzy osobny rozdział, j 
jest ich 124. | 

W rozdziale H znajduje sie domniemana data 
pisania dzieła. Mówi tu o Transmontanie 
i innych gwiazdach. Jest to z czasu obioru 
króla. — W dalszym ciągu wiersz: „Pra- 
wdziwy przykład na Polakach w r. 1575". 
— Autor mógł mieć na myśli Batorego 
i Annę Jagiellonkę. 

Konst. Górski w rozprawie Die Fabel 1888 
stwierdza, że to jest naśladowaniem dziełka 
Mik. Pergamenusa pt. Dialogus creatura- 
ram, prawdopodobnie z XIV w. — Obacz 
też o tom Bruckner w Pam. liter. 1903 
II str. 457 oraz w Kozpr. Akad. (filol.l 
XXXIV str. 210 (Ezopy polskie). — Obacz 
też Pam. liter. IV (1905) str. 218 (Krcek: 
O rymach Paprockiego). 

Caarnec. — Czartor. — Dziedusz. — Dzików 
— Jagiell. — Krasiń. 

— Koło rycerskie, w którym roz- 
maite stworzenia rozmowy swe maią: 
skąd człowiek może przykład wziąć 
iako sam ma żyć, insze uczyć, y czego 
się wystrzegać. Teraz nowo wydane, 
przez Bart: Papr: (B. m. i r.). w 4ce, 
k. 82 (ze 120 drzeworytami). 

Podobiznę tytułu daje Chmielowski w Hist. 
lit. I str. 124. 

Na tytule te same wiersze : Widzisz bra- 
cie... a to popod drzeworytem śmierci, po- 
dobnym jak ten, co się znajduje na od- 
wrocie k. tyt. poprzedniej edycyi. — Tytuł 
w ramie drzeworytowej z postaci ludz- 
kich, gryfów i festonów. 

Drzeworyty w tekście mają wymiar 12 X 
16 cm. Zamoj. (defekt). 

— Koło rycerskie, w którym roz- 
maite stworzenia rozmowy swe maią 
skąd człowiek może przykład wziąć, 
iako sam ma żyć, insze vczyć, y czego 
się wystrzegać, etć. Krotce a znowu 
na wielu mieyscach poprawione. Przez 
Bartosza Paprockiego. (B. m. i r.). w 4ce, 
k. 91 (ze 123 drzeworytami). 

Podobiznę tytułu podaje Czermak w swym 
przedruku (Bibl. pis. pol. nr, 44). 

Na tytule drzeworyt śmierci z kosą, a pod 
nim sześciowiersz: Widzisz bracie... etc. 

Tytuł ujęty w skiomną ramę drzeworytową. 

Drzeworyty w tekście mają wymiar 30 X 
40 cm. Są więc większego rozmiaru, niż 
w poprzednich edycyaeh i idą przez sze- 
rokość stronnicy, gdy w poprzednich edy- 
cyaeh dochodzą polowy szerokości. W edy- 
cyaeh poprzednich tytuliki są kursywą 
łacińską, gdy tutaj całe gockim drukiem. 
W tej edycyi stoi nad stronnicami nadpis: 
Rozmowy przykładne rozmaitego stworze- 
nia, podczas gdy w poprzednich tego nie- ma. Tylko drzeworyty w arkuszach D, E 
są też same, co w edycyaeh poprzednich, 
to jest idą do połowy szerokości strony, 
lecz są grubiej odbite, snąć już starte. — 
Co do sygnatur, to B stoi pod it, ie, C 
pod dż, F pod ie, G pod u usz, H pod 
ed, J pod ic, K pod yb, L pod zę, Y 
pod p. Akad. — Jagiell. 

— Toż:... (edycya odmienna). 
Bliżej nieopisana. — Obacz Briickner w Pam. 

lit. (1903) II 8. 457 z bibl. król. w Ber- 
linie. 

— Toż:... W 8ce. 

Józef Wosińaki dedykuje Wacł. Kotkow- 
skiemu. 

.Tuszyński II 39 mówi : Ja mam trzecią in 
8vo, przypisaną W. Kotkowskiemu od Józ. 
Wosińskiego, na czele której są te wier- 
szyki : Zwierzęta swobodniey radzą. Nie 
biią się ani wadzą. To widząc Ezop rze- 
cze. Uczże się od nich człowiecze. 

Ob. niżej przekład czeski tego dziełka pod : 
Obora. — Porównaj też : Nowa Krato- 
chwyle. — Przekład rosyjski ob. Kniga. 

— Nowa Kratocłiwyle. S kterauż 
tij Bohyne totiź, Juno, Pallas, a Venus 
na Swet pfissly. Gedna każda znjch 
pet Set yak źertuw tak tak i utesse- 
nych Pfjkladuw w rozlićnych pfipad- 
nostech a pfjbez^ch k potessenj lids- 
kćmu vkazugje: Na tri dily rozdelena 
a nynj w nowe Skrze Bartholomege 
Paprockćho z Glogol a Paprockć Woły 
etć: Wydana. Leta Pańć MDXCvij. 
Wytisstienć w Starćm Meste Prażskćm 
V Anny Ssumanowy. w 4ce, k. 108 nlb. 
(sygn. Ziij). 

Druk gocki. — Na karcie tytułowej cytat: 
Nihil est aptius ad delectationem lectoris, 
qaam temporum rarietas fortunaeą; vicis- 
sitndines : Quae etsi nobis optabiles in 
experiendo non fuerunt, In legendo ta- 
men erunt Jocunde. Cic. — Na osta- 
tniej karcie wyrażono miejsce druku, 
zaznaczono nadto na końcu dzieła : Jan 
Buryan Wodicka z Polskeho na Czesko 
pfelożil. Leta Pane MDXCVn. — Na od- 
wrotnej stronie karty tyt. herb Zagieiiw 
z Hażmburgku, a niżej 10-wiersz czeski 
na herb ten. — Dedyk. : Janowi Zbyn- 
kowi z Hażmburgku. — Karta tytułowa 
ozdobnie obramiona, zresztą każda karta 
otoczona drzeworytową oblamką, a w tek- 
ście liczne drzeworyty. 

Dziełko było widocznie najprzód po polaku 
pisane. — Por. Obora. 

Wierzbowski III 3028. — Pauli (Herby 1860) 
str. 11. 

Następujące dzieło stanowi część II, poświę- PAPROCKI. PAPROCKI. 67 eona bogini Wenus. — Część trzecią tego 
dziełka tworzy : Pallas. 

Kórnik — Ossol. — Zaraojsk. 

— Giną Cząstka. Nowe Kratochwjle 
s kterauż Bohyne Wenus na Swet 
wyssla: P6t Set żertuw y ginych krato- 
chwjlnych Pfikladuw s sebau wede. 
Z rozlićnych pfjbóhuw sebranó a wnowó 
wydano. Od Bartholomege Paprockó" 
z Glogol a z Paprocke wole. Lśta' Pa- 
ne. M.D.XCVIII. Wytisstienć w Starom 
Meste Praźskćm v Danyele SedlCans- 
keho. MDXCVIII. (1598). w 4ce, k. 77 
nlb. (sygn. Tij). 

Druk gocki. — Na tytule cytat. : Omnis no- 
stra cura debet in hoc rersari seper, si 
possuus ut boni aliquid efficiamus : sin 
minus vt certę nihil mali. Cic. 2. de orat. 

— Miejsce druku podano na końcu. 

— Na odwrotnej stronie karty tyt. herb 
Berkuw z Dube a z Lipeho. Niżej S-wiersz 
czeski. — Dedyk. : Alssowi Berkowi z Dube 
a z Lipeho. — Karta tytułowa w drzewo- 
rycie, zresztą wszystkie karty obramione. 

Wiener Literat. Zeitung 1816. Marz. — Jung- 
mann N. 210 ma w tytule: Juuo, Miner- 
wa a Wenus. — Pauli (Herby 1860) s. 
11. - Wierzbowski III 3054. 

Czarnec. — Kórnik — Ossol. — Zamoj. 

— Nowa kratochwjle. S kterauź 
Pallas na swet pfissla, yak netco żer- 
tuw tak tako y peknych kratochwjl- 
nych pfikladuw z rozlicnych pfibehuw 
lidskych sebranfch s sebau wedauce. 
Nyni w nowe na swśtlo wydana Skrze 
Bartholomśge Paprockśho z Glogol a 
z Paprockć Woły. Lśta Pane 1600. 
(Na końcu:) Wytissteno w Starom Mó- 
ste Prażskóm v Dśdice Jana Ssumana. 
w 4ce. k. 14 i 67. 

Dedyk. : Wład. Zeydlic i Hertwigowi bra- 
ciom de Ssenffeld. 

Wiener allg. Lit. Zeitung 1816 Marz nr. 26 
str. 412 pisze : „Pallas, Juno und Wenus, 
der ihrer obsconen Scherze wegen in dem 
bohmischen Index yerbothener Biicher 
stehen und das Fabelbuch Obora betitelt, 
in Polen gar nicht bekannt". Z tego zda- 
wałoby się, że N. kratochwile i Obora 
podobnej są treści. 

Maciejowski Pism. I str. 573 do 619. — 
Wierzbow, III 3108. — Siarczyn. Obraz 
(ma polski tytuł : Nowe krotofile Janowi 
Zbinko Zaykowiczowi, w Pradze r. 1590). 

Notowaną też bywa data: 1698 w 4ce, co 
wątpliwe. Czarnec. — Kórnik. 

— Kroi. (Na końcu:) Drukowano 
w Krakowie, w drukarni MAóieia Gar- wolcżyka. Roku Pansk: 1578. w 4ce, 
k. 4 i 29 i 1. 

Dedyk. Andra. Tęczyńskiemu wojew. bełz. 

6 grudnia 1578. 
Wierzbowski III 2650. — Jest to przekład 

z Furyusza Cerioli; obacz w Bibliogr. tom 

XVI str. 373, gdzie podano bliższy opis. 

— Dziełko to znajduje się też w Bibl. 

Akad. 

— Kronika... spraw... ziemie pru- 
skiej ob. Ogród królewski (Księga 

szósta). 

Kronika pruska po polsku osobno nie wy- 
szła. Na niemieckie została przetłuma- 
czona przez Jerzego Friderici. — Ob. Ge- 
lehrtes Preussen 1722 T. I 46 („Barthol. 
Pabrozky Chronicon Prussiae e polon, lingua 
in yernaculam translatum, a G. Friderici 
MSC. in bibliotheca mea extat"). 

— Kronyka czeska Bartolomego Pa- 
prockóho. 1602. folio, str. VI i 380. 

(Zarazem oprawiono) : O Wogne w Vhf ych. 
Historie o pfijbezych w kralow. Yherskem 
y ginde. folio, str. 135. — Również: Po- 
fadek Sandów w KralowsŁwi czeskem. 

Tak podaje Katalog Racz. II str. 705. — 
Jest to oczywiście oprawiona osobno pierw- 
sza księga (Kronika) z dzieła Diadochos, 
wraz z dodatkiem (obacz wyżej). — Kata- 
logi innych bibliotek podają też czasem 
tę Kronikę z domniemaną datą druku 1597 
lub 1598. Ale to jest data błędna, po- 
wstała stąd, iż dedykacya Rudolfowi II 
z r. 1597, a pozwolenie na druk: 1598. 

Jako osobne dzieło ta Kronika nie wyszła. 

Ludewig Reliquiae manuscriptorum I (w 
przedmowie) nazywa to dzieło : Papbrocki, 
Historia bohemica. Pragae 1613. folio i 
mówi : Qiu liber notus est paucissimis. 
Ingenti diplomatum adparatu est instructus 
privilegiorum, fundationum, codicillorum 
itd. — Data 1613 jest zapewne jakimś 
błędem druku? — Vogt Ca tal. libror. 
rarior. s. 443. 

— Kśaft. jenź byl od jednoho starce 
u6inen trem synum nepofadne se cho- 
waj icim, tak aby nejhorsi z nich statku 
jeho nededil: Proóeź oni dali se w saud, 
jedenkaźdy- aby Dedycem zustal po 
Otcy, skutki swe schwalujic a druheho 
zlechdujic. Kczego geden każdy naneit 
se muzę; yak se ma wystrihut mar- 
nosti. W nowe wydany skrz Barth. 
Paprockeho. W Praze u dśdice J. Su- 
mana. (B. r.). (1601). w 4ce, ark. 7 

(sygn. G.). _ 

Na odwrocie k. tyt. wiersze na herb panów 
z Lobkowic. — Dedyk. Krist. z Lobkowic 
na 6 kartach. (Podpis:) Datum Pragae 68 PAPROCKI. PAPROCKI. die Conceptionis B. Mariae Virg. Anuo 

Dni 1600. 
Dziełko to wyszło naprzód po polsku p. t. : 

Testament starca (obaczK 
Junf^miinn N. 264. — Bandtke Hiat. druk. 

krak. 195. — Pauli (Herby 18liO) b. 11. 

— Kwalt na Pohany. Ke wssem 
Kfestanslcym Panum,.. a zwlasate ney- 
pfemoźenegss^ho Kralostwij Polskóho ' 
obogjm Stawum... ob. wyżej str. 64. 

— Nauka rozmaitych philozophow 
obierania zony. Jako młodzieńcom iedni 
radzą, drudzy odradzała żenić się, dla 
przyczyn rozmaitych. [Pod tern dobry 
drzeworyt pół ćwiartki zajmujący, wy- 
obraża na przodzie siedzącego w krześle 
starca, zapisującego coś w księdze, za 
nim stoi drugi starzec, a przed nim 
kobieta. W głębi po str. prawej leży 
w łożu kobieta karmiąca dziecię, przy 
niej stoją dwie kobiety. U podnóża 
krzesła monogram rytownika M]. (B. r. 
i m. dr.), w 4ce, k. 14 nlb. (Druk 
gocki). 

Zatytułowania antykwą. Tytuł i wszystkie 
stronnice w ramkach. — Jest to dziełko 
Bartłomieja Paprockiego, niewymienione- 
go w tern wydaniu. Są tu zdania roz- 
maitych mędrców starożytności, jako to: 
Pittaka, Chilona, Kleobula, Aiiti.stonesa, 
Demokryta, Lykurga itd. każde po 8 do 
10 wierszy. 

Autor jest nieprzyjacielem płci żeńskiej. Po- 
dług niego kobiety jedne rodzą się ze 
świni, drugie z liszki, inne z psa, inne 
z osła, z małpy itd., a wszystkie są naj- 
gorsze. 

Kończy: Ale przeciw złey źcnie nie nay- 
dziesz lekarza, (Jhociaszby y z Apteką 
ziadłeś Aptekarza. Nad lekarstwy lekar- 
stwa, nie masz wierzay każdy. Tylko dęb- 
czak porzonny tym obkładaj zawzdy. 

Dziełko to wyszło i po czesku (Staw man- 
żelsky). — Por. Zibrt (Skladby Polaku 
o źenitbe a pannę w starocz. przekładach) 
w Kwetach 1898. — Por niżej : Próba 
cnót. Czartor. 

— Toż: .. Z łacińskiego na polskie 
zebrane wierszem przez Bart: Papr: 
Quod natura iubet non est contemnare 
tutum: Miey się z chucią do tego coc 
natura radzi, Bo tym gardząc, wierz 
temu iźeć to zawadzi. Paling. de Matr. 
perfecto: Nosciturindigne, per quem non 
nascitur alter, Indigne vixit per quem non 
vivit et alter. Epictetus te wiersze tak 
rozumiał: Wróć naturze coś winien. a nie chciey iey szkodzić, Urodzoneś 
z niey na świat, masz też i narodzić, 
w 4ce, 31/2 ark. (kart 14). 

Drak tej broszury jest podobny jak Papro- 
ckiego Próba cnót, wydana bez wyr. m. 
i roku. Przypomina druki Wierzbięty, np. 
broszurę Gospodarstwo dla młodych. 

Tytuł w ramce szerokiej, w górze aniołki 
vr arabeskach, w takichże po bokach fi- 
gury alegoryczne ; dolna część ramki ta- 
każ, kończy się aniołkami. — Wszystkie 
stronnice w ramkach. 

Zegota Pauli (Wiadomość o Paprockim, u- 
mieszczona przy wydaniu „Herbów rycer- 
stwa" Paprockiego w Krak. 1860 na s. 6) 
przywodzi wydanie tego daieła z tym sa- 
mym tytułem, tego samego formatu i tej 
samej liczby kart, z wyraźnym dodatkiem ; 
Kraków, druk. u Wierzbięty 1590. -- Nie 
wskazał jednak Pauli zbioru, w którym 
to wydanie widział. 

Bentk. I 336. — Jusz. II 39. 

Czartor. — Gdańska miej. — ObsoI. 

— Toż:... W Krakowie, u Szymona 
Kempińskiego 1613. w 4ce. 

Juszyński II 39. 

— Toż:... drudzy odradzają żenić 
się, dla przyczyn rozmaitych. Roku 
Pańs: 1649. (B. w. m.). w 4ce. 

„Brakuje mi kilku kart w końcu; mam tylko 
8 kartek". Tak notuje Ambroży Grabow- 
ski. — Te edycyę posiadał także Świ- 
dziński. — Starowolski i Jan Piotr Cerroni 
mają tytuł: Leges connubiales (nach Art 
des Plutarch). Muz. Naród. 

— Nauka rozmaitych filozofów obie- 
rania żony, w ktorey Młodzianom iedni 
radzą, drudzy odradzaią żenienia się, 
dla przyczyn rozmaitych. [Winieta]. 
z Dokładem y Poprawą wydana. Roku 
pańskiego 1697. (B. m. dr.), w 4cej 
str. 24. 

Na karcie tyt. drzeworyt wyobraża kobietę 

i mężczyznę, podających sobie ręce. — 

Druk gocki. 
Sygn. Aj stoi pod mz, B pod tk, C pod w, 

C, pod oto. 
Od str. 19: Rada filozofów oraz nauka, zkąd 

się białogłowy rodzą. 
Dzienn. Wileńs. 1825 r. — Bentk. Hist. lit. 

I 336. Jagiell. 

— Nauka y przestrogi na różne 
przypadki ludzkie z pisma doktorów S. 
y innych mężów uczonych, krótko pol- 
skim wierszem napisane, a sentenciami 
ich ozdobione y do druku podane. 
Nullum ego consilium melius arbitror, 
quara exempli8 fratrem studeas docere, PAPROCKI. PAPROCKI. 69 quae oportet fieri, provocans cum ad 
meliora et consulens ei. Grego. lib, mor. 
18. w Krakowie w drukarni Symona 
Kempinie2;o r. p. 1613. w 4ce, k. 6 nlb. 
i s. 107. ^ 

Cały tytuł w oblatnkach drzeworytowych. — 
Na odwr. str. tyt. herb Lis i IB wierszy. 
— Przypis proza Wojciechowi Giebułtow- 
skiemu z Bąkowca na Lhocie i Przełupsku 
itd. sekretarzowi JKMci. Podpisał: datum 
in Monasterio Lądensi A. D. 1613 Barth. 
Paprocki z Glogol ; poczem przemowa do 
czytelnika w 16 w. zawarta. 

W 96 przykładach po polsku i po łacinie 
zawarte są te nauki i przestrogi, podane 
na różne przypadki w życiu ludzkiem 
preytrafiane. — W przypisaniu Woje. Gie- 
bułtowskiemu (gdzie podaje genealogfię 
jego) dziękuje mu, iż za jego wstawie- 
niem się, gdy posłował do Rudolfa II ce- 
sarza Niemiec, wyrobił dla siebie u ce- 
sarza jurgieltu sto talarów rocznie. — Na 
końcu samym umieścił 6 w. ku swemu 
dobremu przyjacielowi, gdzie mówi, iż 
już ma rok 70ty. — Dzieło zakończone 
jest wyrazami: Koniec pierwszey cząstki 
duchowney. Jest to toż samo dzieło, co 
Próba cnót dobrych (ohacz). 

Z racyi powyższych okoliczności, zawar- 
tych w przedmowie, Czacki napisał na 
okładzinie książki , że Bartosz Paprocki 
był to kto inny, aniżeli Bartłomiej. Za- 
tem żyłby jeden Bartosz i dwóch Bartło- 
miejów (drugi jezuita) współcześnie, a Koło 
rycerskie i Próba cnót nie byłyby j)ióra 
Bartosza. Jakoż słownikarz Trotz w swoim 
spisie poetów osobno wykazuje Bartosza, 
a osobno Bartłomieja. Temu drugiemu 
przyznaje: Nauka i przestrogi. Próba cnót. 
Dziesięcioro Drzykaaania, Koło rycerskie. 
Bałamuctwo to nie wytrzymuje krytyki. 

Janociana III s. 235. — Wiszn. Hist. lit. 
VII 513.— Bandtke Hist. druk. krak. 196. 
Akad. — Czartor. — Jagiell. 

— Obora oneb Zahrada w ktere 
rozliczna Stworzenj rozmlauvanj swa 
magi w nowe wydana od Bartholomes:e 
Paprockeho z Glogol a Paprocke Woli. 
(Na końcu:) Wytistena w starem m6- 
ste Prazk^m w Impressy Szumanske 
Leta Pane 1602. w 4ce, 8 ark. (ark. H). 

Przypisał swój przekład Janowi Zbinkowi 
z Hażmburga podczaszemu korony cze- 
skiej i pannie Polixenie Minkwicównie, 
zaręczonej mu, nadziawszy tę dedykacyę 
nczonymi przypiskami łacińskimi. 

Maciej. I 581. — Wiener allgem. liter. Zei- 
tung (1816) Marz nr. 26 s. 412 w recen- 
zyi Hist. druk. krak. 

Pierwotnie wyszło po polsku pt. „Koło ry- 
cerskie". — Por. Kratochwile, — Ogród Krolewsky w ktorem o po- 
czątku Cesarżow Rzymskich, Arcyxią- 
żąt Rakuskich, Królów, Polskich, Cżo- 
skych, Xiążąt Sląnskich, Ruskich. Li- 
tewskich, Pruskich, rozrodżienia ich 
krótko opisane naidżiess Przez Bartosza 
Paprockiego P: C: J. M: H: Roku jio 
Narodźieniu na Świat Zbawiciela na- 
szego, M.D.XC.IX. (1599). In rebus 
magnis administrandis difficile omnibus 
posse placere. (Na końcu:) Drukowano 
w Sławnem Starem Mieście Praskiem 
V Daniela Siedlcżańskiego. Szesnastego 
dnia miesiąca Sierpnia. Roku pańskiego 
M.D.XCIX. (1599). folio, kart 8 nlb.. 
k. liczb. 235 i 9 k. nlb. Registrum. 

Tytuł w drzeworycie: u góry orzeł poUki, 
po bokach filary. — Na odwr. str. tytułu 
herb Korczak, pod nim 10 w. polskich 
na pochwałę. — Przypisał prozą Piotrowi 
Gorajskiemu z Goraja, Szczebrzeszyna. 
Turobina a Kraśnika, na Wierzchowiskach 
itd., gdzie szeroko wywodzi jego genea- 
lop^ie i podijisał: datum w Pradze dnia 
20 Sierpnia 1599 r. Bartosz Paprocki 
z Głogoł P. C. J. M. II. - Dalej napisał 
X. Przecław Mojecki pochwało w 22 wier- 
szach polskich na dzieło Ogród królewski 
i poniżej 12 wierszy do czytelnika. 

Od karty I zaczynają się : Ogrodu królew- 
fikiego księgi pierwsze: Co za sprawa i 
co za porządek był na początku za pa- 
nowania Senatu rzymskiego w krainach 
włoskich. 

Na karcie XVI : Żywoty cesarzów rzymskich 
poczynając od Karola Wielkiego aż do 
panowania fortunnego Rudolfa II węgier- 
skiego, czeskiego itd. króla. Cząstka dru 
ga, eodern autore Bartholomeo Paprocki. 

Na całej karcie XXXV: w drzeworycie orzeł 
austryacki dwugłowy, na piersiach jego 
zawieszone popiersie cesarza IJudolfa II, 
a dokoła portrety w medalach wszystkich 
cesarzów rzymskich. Pod tern czterowiersz 
polski. 

Na karcie CI : O początku a dawności pra- 
wdziwych królów, którzy z woley a s po- 
ruczenia Boga Wszechmogącego królować 
poczęli itd. 

List CVII: Ogród krolewsky, którego Król 
Nieba y Ziemie króle tym krainom, na 
które łaskaw, podawa. — Tu wylicza kró- 
lów francuskich i arcyksiążąt rakuskich. 
— Na końcu listu CXXXVII: wiersz ku 
czytelnikowi łaskawemu i ad Zoilum. 

Na karcie CXXXIX nowy tytuł: Ogroda 
królewskiego XioKi trzecie: o początku 
Królestwa polskiego, o rozrodzeniu Xi;iżat 
y Królów w nim. Tei o Xiażętach i o kro- 70 PAPROCKI. PAPROCKI. lach Czeskych, Xiażętach Śląskich, Ku- 
skich, Litewskich y Pruskich krotko wy- 
wód zebrany, eodeiii autore Hartolomeo 
Paprocky. — Na odwr. str. tejże: herb 
Ostoja, na pochwałę tegoż 8 w. pols. — 
Na drugiej karcie przypis Michałowi Sen- 
dżywoiowi z Konska, a na Łukowicy L. B. 
pana swemu iniłościwema służby swe za- 
leca. 

JI(5wi o nim Paprocki : Ten ia tedy wszy- 
tek skarb, którym miał w sercu swym, 
W. M. ofiaruię a opowiedam, który acż 
żadnego pożytku w sobie W. M. nie przy- 
niesie, wszak iednak potomkom W. M. 
nie zaszkodzi, a czegoby się potym od 
incgo dopytywać mieli , to odemnie nie- 
chay za ieden upominek chowaią, iako 
od togo, który o tym od trżydzieśćia lat 
pracuiąc, a po rożnych krainach iezdżac, 
wiedzieć chciał: zwłaszcza w krainach 
Sławieńskich, kto skąd, a za iakiemi za- 
sługami na Świecie powstał, co acż na 
tym myśli moiei iest, aby z drugiemi rady 
Polskiemi w grumadźie dostatecżniei ni- 
żeli pierwsi wydano było, ale oglądaiąc 
się na to zwłascża iusz w szedziwym wło- 
sie, aby certa mor.", która zawżdy na czło- 
wieka in certo tempore godzi, nie zasko- 
czyła... — Data tej dedykacyi ta sama, 
jak wyżej. 

Na liście CXLVII idą wiersze: Fortuna s 
cnotą nigdy nie zrówna. 

Na str. CXLVII1 także wiersz: Na potwarż 
y na potwarce przestrógji. 

Od karty CXLXXVII: O dawności Króle- 
stwa polskiego. — Poczyna dzieje od Le- 
cha i pokrótce je przebiega, mieszcząc 
obok portrety książąt i królów polskich. 
(Powtórzone są karty 14:7 i 148). 

Na karcie CLXVI : Królów polskich i wiel- 
kich Xiążąt Litewskich początek i rozro- 
dzenie od Jagieła Władysława aż do Zyg- 
munta Augusta. 

Na karcie CLXXVIII: O dawności Króle- 
stwa y Krolow Czeskych Xiegi czwarte. 

Na karcie CC: O Xiążętach Śląskich, o po- 
czątku i rozrodzeniu ich. Xięgi piąte. 

Na karcie CCIV: O dawności Xiążą't Ru- 
skich, którzy wszystkie wschodnie krainy 
opanowali byli. 

Na karcie CCX1: O dawności ziemie a Xię- 
stwa Pruskiego. Co za ludzie i odkąd do 
niego przyszli. Xięgi szóste. 

List CCXXVI: O początku tego zakonu r. 
1188 i iak długo panowali. — Tu jest 
geografia dawnych Prus z widokami wielu 
miast. 

Po karcie CCXXXI1I jest karta bez liczby, 
a na jej odwrocie zaczyna się: Kegistrum. 
Karta ta kończy się wierszami. 

Każda karta ma naokoło ozdoby drukarskie, 
a oprócz tego są ryciny wyobrażające 
wszystkich panujących, o których jest mowa, także ryciny bitew różnych. Często 
się natrafia na wyjątki z kronik obcych, 
w łacińskim języku, które Paprocki do- 
słownie w tekście umieścił. Są tu i wier- 
sze łacińskie na pochwałę różnych kró- 
lów, lecz te nie są samego Paprockiego. 
Co z kogo wzięto, zawsze wymieniono. 
Podział ksiąg w dziele tem Paprockiego nie 
jest ścisły, jak tó i z regestru widać, 
który ma dwie części i nosi podwójny 
napis; 1. Regestr Ogroda królewskiego 
xiąg pirwszych y wtórych. 2. Rege- 
strum albo porządek xiąg wtórych Ogroda 
królewskiego. — Widać, że Paprocki 
dzieło swoje na dwie główne części 
(księgi) podzielił. W pierwszej traktował 
o dziejach ludów plemienia niesłowiań- 
skiego, w drugiej, ludów słowiańskich; 
dlatego i tytuł oddzielny dla każdej z tych 
części przydał. Z tem wszystkiem tę drugą 
część nazywa księgi trzecie, przez to, że 
księgi pierwsze był podzielił na dzieje 
ludów starożytnych i nowożytnych. — Co 
do formy zewnętrznej dzieła tego, druk 
jost gocki, wyjąwszy tam, gdzie wyjątki 
z kronik obcych , np. po łacinie lub 
wiersze łacińskie są przytoczone. Każda 
karta obwiedziona jest ramą z ozdobami 
drukarskiemi ; drzeworyty wystawiające 
wydarzenia rozmaite i panujących w róż- 
nych narodach, jedne nieraz i te same 
dla osób całkiem różnych. Częste są też 
i herby wybijane na prawym brzegu kart, 
tak panujących, jak domów prywatnych. 

— List zaś 35 (bez liczby) folio, zajmuje 
orzeł domu cesarskiego, gniotący szpo- 
nami dwóch Turków, i otoczony dwoma 
rzędami portretów cosarzów rzymskich, 
we środku zaś jego wizerunek cesarza 
Rudolfa II, na którego pochwałę są u spo- 
du cztery wiersze polskie; na odwrocie 
zaś także wiersze z powodu zwycięztw, 
odniesionych przez wojska niemieckie nad 
Turkami, a mianowicie na dobycie Rabu. 
W części dzieła o Polsce, przy każdym z pa- 
nujących, jest także kilka wierszy. Mię- 
dzy książętami ruskimi na k. CCV jest 
po trzykroć wiersz o Symunie Symono- 
wiczu. — Juftzyński (II s. 41) wspomina 
wiersz na pochwałę Sewera Krzykawskie- 
go, ale ten zdaje się, że się tu nie znaj- 
duje. 

Siarczyński wymienia dedykacyę dzieła Ada- 
mowi Prażmowshiemu, bisk. płockiemu. 
Wierzbowski I 675. — Wiszniews. VII 502. 

— Ż. Pauli (w wyd. Herbów r. 1860) str. 
8—9. — Lelewel II s. 229 n. 9 (ma datę 
druku 1595 r., ale zapewne omyłką). — 
Bandtke Hist. druk. III str. 165 6. — 
Przyjąć, ludu 1837 a. 76. Gloger Nie- 
znany śpiewnik 1905. 

Akad. — Jerzy Borkowski — Branic. — 
Chreptow. — Czarnecki — Czartor. — 
Czerw. Dwór — Czetwert. — Dzików — PAPROCKI, PAPROCKI. 71 Jagiell. — Kórnik — Krasińs. — Mo- 
szyński — Ossol. — Pawlik. — Puslow- 
ski — Uniw. praski — Warsz. Uniw. 

— Krotki a prawdziwy opis wie- 
chania do Wołoch Iwana Woiewody, 
którego Podkową zową. W Krakowie 
1578. (Bez dr.), w 4ce. 

Niesiecki i Juszyński II s. 41. — Za nimi 
Pauli w Wiadomości o Paprockim (Herby 
rycerstwa Krak. 1860) str. 7. — Maciej. 
Pism. I 577. 

— Oratio Ad Amplissimos. Et No- 
bilissimos Regni Bohaemiae Viros, Om- 
nemq; Populum Christianum, pro foe- 
lici ac diuturno statu jnclytae, ac Se- 
renissimae Austriacae Domus. Bartho- 
lomaei Paprocky Equitis Poloni. Pro 
nouo Anno Domini. 1589. Excudebat 
Johannes Schuman. B. m. dr. (Praga). 
w 4ce, k. 13 nlb. (sygn. D). 

Na tytale cytat: Sapienter cogitant: qui 
temporibus secundis casns adnersos refor- 
midant. — Na odwr. str. karty tytuJowoj 
przedmowa do czytelnika. — Zawiera po- 
chwały domu Habsburskiego. 

Jungmann Liter, czeska. — Wierzbow. II 
1705. — Pauli (Herby 1860) s. 13. 

Kórnik — Ossol. — Petersb. 

— Origines Sternbergicae. 

Przywodzi je Balbin Diva Yartensis s. 165. 

— Nieznane dzisiaj, zapewne wiec nie- 
drnkowane. — Obacz Sstambuch (k. Mm). 

— Pamatka Cechum v Kheredes 
a neb v Erie, Mesyce Rzjgna dne 26 
Lćtha Pane 1596 pobitym. (Na końcu:) 
Wytisstóno w Starem Meste Prazskóra 
V Anny Ssumanowy. (1596). w 4ce. k. 6. 
(Druk gocki). 

Jungm. 438. — Pauli (Herby 1860) s. 10. 

- Wierzbows. III 3006. 

Muzeum czeskie. 

— Pamięć nierządu w Polscże, przes 
dwie fakeye vcżinionego. w roku 1587. 
Którego skutky co daley to gorsze, 
a ku wielkiei sie skazie rzeczi pospo- 
litey zarzeły: Napisana y wydana Roku, 
1588. Przes Barthosza Paprockiego. Ha- 
bet pręteriti doloris secura recordatio 
delectationem. Cic. Luci(j luceio famil. 
lib. 5. (B. m. i dr.), w 4ce, sygn. A — 
H. (ark. 8). (Wierszem). 

Na odwr. str. k. tyt. herb Rozcmberków i 
10 wierszy. — Przypis Wilhelmowi z Eo- 
zembarga najwyższemu burgrabi w Kró- 
lestwie Cześkiem. — Tytuł w ramce szer- szej, tekst cały w węższych ramkach. — 
Znak wodny papieru: koń wspinający się. 

Jest to satyra złośliwa przeciw tym, którzy 
przyczynili się do wyboru Zygmunta III, 
a głównie przeciw Janowi Zamojskiemu. 
Zachęca autor, aby pozbyć się Zamoj- 
skiego, a utrzymać na tronie Maksymi- 
liana, którego wychwala. Dziełko jest pi- 
sane wierszem, przeplatanym sentencyami 
łacińskiemi. 

Obejmuje rozdziały: 1. (sygn. Aiij) Pamięć 
nierządu w Polscze. 2. (sygn. D) Pożytkij 
iasne a barzo potrzebne, dla których obran 
Maksymilian Król od cnotliwych synów 
wielcy Pana pożytecznego. 8. (sygn. Eij) 
Pociecha trzym stanom. 4. (sygn. Fij) 
Przestroga tym , którzy chytrością swą 
wiele złego nabroili rzeczy pospolitey. 5. 
Okazaciem tu wam umysleł , czego po- 
trzeba dobremu królowi. 6. Przestroga 
Rycerstwa polskiemu. — Na k. ostatniej : 
Do herbu trzech kopii żółtych na czer- 
wonem polu: Wierzę y że was urobiono 
z głogu , Boście niegodne ludziom ani 
Bogu. Tak u fortuny jesteście igrzyskiem, 
Ale u cnoty świętej naśmiewiskiem. 

Poczem : Do tego co mu ten herb należy 
właśnie. — Są to przeciwko Zamojskiemu 
wymierzone wiersze. 

Por. : Upominek. 

Uniw. warszaw, ma to w rękop. pod nr. 195. 

— Przedrukował prof. Czubek w r. 1900 
(pDwie broszury") i Turowski w Sanoku 
1856 (pr^y Hetmanie). — Lelewel Bibl. 
księgi II 8. 206 — 7. — Jungmann podaje 
za druk praski. — Pauli (Herby 1860) 
s. 8. — Wierzbow. II 1686. 

Branic. — Brunsberga — Czartor. — Dzi- 
kowska — Kórnik — Krasińs. — Pawlik. 
— P. Popiel — Warsz. Uniw. 

— Panna Bartholomege Paprockyho. 

S dowolenjm Wrchnosti. Wytisstśno 

w Starem Móstó Prazskśm v Dódijce 

Jana Ssumana. Lśta Pane M.DC.II. 

(1602). w 4ce, k. 30 nlb. (sygn. Giij). 

Druk gocki. — Na karcie tytułowej wokół 
drzeworytu, przedstawiającego pięknie u- 
braną młodą pannę, następujące cytaty: 
Mulierum famam multorum oculis lux 
clara custodiat. Cic. ; Vt Vinum appellatur, 
etiamsi major pars aquae sit admixta: ita 
domus Mariti dicetur, etiamsi mulier plus 
contnlerit. A nadto wiersz czeski: 

Byt neywjce Wody do Wjna wmichano 
Pfedce ono Wjnem budę gmenowano: 
Tak byt neywjce s Zenau Muźi dano 
Wsse to byt Mużovo, budo roznmeno. 
Miejsce druku i rok zaznaczono na końcu. 

— W egz. Ossol. brak 20 karty. Każda 
karta w drzeworytowem obramieniu. — 
Na odwr. str. k. tyt. herb Slawatów. Po 
uiżej herbu S-wiersz czeski. — Dedyk 72 PAPROCKI. PAPROCKI. Wyliinowi 81awałowi z Chlumu a z Rossm- 
bergka. 
Bandtke Hist. druk. kiak. s. 193. — Pauli 
(Herby 1860) s. 12. Ossol. 

— Panosza, tho iest, Wysławienie 
panów y paniąt ziem ruskich y podol- 
skich, z męstwa, z obycźaiow, y z in- 
nych spraw poczciwych, ktoremi oni 
porównali z onymi greckiemi y troiań- 
skiemi mężmi, także theż mądremi. 
Rzymskienii y innych państw rozmai- 
tych Ricerzmi, z Oratory y Philozophy, 
osmią wirszow tylko co przednieysze 
o.soby opisane. Masz theż króle polskie 
zmarłe, Woiewody wołoskie sąsiady 
przyległe, insze króle rzymskie, y in- 
szych narodów, hetm^ny ich sprawne, 
z rozmaitemi sprawami ich, krtce opi- 
sane. Z drukarniey Macieia Wirzbięty. 
1575. w 4ce. k. 126 nlb. (ark. A— Z 

z drzeworytami królów pols , wojewodów 
wołoskich i niektórych Greków i Rzymian. 

Przypis Mikołajowi Mieleckiemu wojew. po- 
dolsk. — W dedykacyi podpisał sie liar. 
Paprocki. — Mnogo tu pochlebstw. W 8- 
wierszu pod herbem Jana Chlebowica, 
kaszt. mińs. mówi, że Zeno filozof w mę- 
stwie doświadczony, może się od niego 
więcej nauczyć, a Eschines i Philokrates, 
gdyby go poznali, większą sławę wymo- 
wie iużby jego dali. Ten zacny pan ro- 
wien Isokratesowi. — Na każdej stronie 
są dwa herby z wierszami. Nie wzmian- 
kuje nic o królach polskich ni o wojew. 
wołoskich, pomimo ich (Irzeworytów i 
wspominki w tytule. 

Załuski Anecdota .Jabłonow. s. 481 mylnie 
podaje edycyę z r. 157U w Krakowie, 
w 4ce. — Lelew. I 185. — Juszyńs. II 
B. 40. — Bentk. I 860. — Ż. Pauli Wia- 
dom. o Paproć. (Herby) s. 6. — Załuski 
Bibl. poet. s. 66 (powiada, że „są Wize- 
runki królów pols. i wojew. wołoskich 
32 plagulis"). — Baliński w Pismach hist. 
1856 (Rozbiór). — Wierzbow. II 1519. 

Akad. — Czartor. — Teoci. Kaszowski — 

Krasius. — Zamoj. 

— Paprotzkiys envcleatvs oder Kern 
und Auszug aus dem so genannten Mah- 
rischen Geschicht-Spiegel Bartholomaei 
Paprotzkii. welcher aus dem Pohlni- 
schen von Johanne Woditschka Boh- 
misch yersetzet, und endlich von einem 
yornehmen Gelehrten ais ein deutsch 
Manuscript bes(jrgt worden. SeinerVor- 
treiłigkeit und Raritat wegen in Gom- pendio mitgetheilt und mit einigem Zu- 
satze vermehrt von M. Cristoph Pfeiffer, 
Olsn. Sil. Past. Dittmansd. Breslau und 
Leipzig, Yerlegts Ferdinand Gottfried 
Brachyogel, Buchhandler. Anno 1730. 
w 4ce. k. 4, str. 284 i k. 2. 

Vogt Catal. libror. rar. Hamb. 1740 s. 510. 
Jagiell. — Uniw. Iwows. — Wileńs. 

— Toż samo:... (ze zmienionym ty- 
tułem):... Compendieuser Schau-Platz 
des ehemahligen alteu Adels in dem 
benachbarten MargrafFthum Mahren, 
aus bewiihrt und glaubwlirdigen Docu- 
menten eruirt. Mitgetheilt von M. Chri- 
stoph Pfeiffer. 1741. Breslau und Leip- 
zig. w 4ce. 

— Paralipomena genealogiarum sla- 
vicarum [czyli dodatki do Diadochu, 
z uwzględnieniem rodzin moskiewsko- 

ruskich]. 

Taki rękopis Paprockiego przytacza podobno 
Cerroni w jednem ze swych dzieł, zacho- 
wanych w manuskrypcie w Bernie mo- 
rawskiem. Odwołuje się on przytem na 
Paprockiego Sztambuch śląski, Diadochos 
nr. 240, Zwierc. mor. str. ^270, 347, 377. 
Stąd urobiła się mylna wiadomość o druku 
tego dzieła. — Ob. o tem: Maciej. Pism., 
Jungmann Lit. czeska 148, 152, ir)4, 162 
etc. — Pauli (Herby 1860) s. 12 

— Pijsnićky dwe ku Poctiwosti 
wssem Sławnem Obywatelum Kralow- 
stwj Cźeskćho w dar Sstedroho Wećera 
Prwnij o knjzatech a Krślich Czeskich, 
Druha o zageti Pana Wilema Tr6ky 
z Lipy etc. Wydano od Bartolomege 
Paprockeho z G-logol a Paprockć Woły. 
Wytissteno w Starom Meste Praźskćm 
V Anny Ssumanowy-. (Bez r.). 1597. 
w 4ce, k. 10. 

Obejmuje dwie pieśni. Melodya do 1 pieśni: 
K'do mne na huru, ma uwagę: zpiws se 
ginau Notau yako o Maksymilianowi. 

Wierzbowski III 3168. 

Bibl. hr. Thuna (w Dyczynie). — Wrocł. 

miejs. 

— O początku a dawnosti miest 
w Kralostwi Czeskim. Barth. Paproc- 
kieho cząstka L O miestech w Kralostwi 
Cześkom Barth. Paprockieho cząstka 

druha. 

Tak notuje Józ. Muczkowski z dopiskiem: 
hr. Ant. Stadnicki apud Siarcayński. — 
Porównaj : Diadochos. — Zapewne miał 
ta na myśli tylko osobno oprawioną część 
z Diadochos. PAPROCKI. PAPROCKI 73 — Potśssitedlnć napomenuti proti 
pohanum. Wssechnech kfestianskych 
potentatuw. S pfidanijm praktyky An- 
tonya Torkwata Ferraskćho. Filozoffa, 
a w Lekafskem y Hwśzdafsk^m Vme- 
nij Doktora slawneho: kterauź o bu- 
daucych promenach nekterych kfestian- 
skych krdlowstwij, Mathiassowi Vher- 
skemu krali, etc. Letha Pdnć 1480. sep- 
sal. Z polskę feći w cźeskau, pokudź 
moznś pfeloźenó. Wytisstśno w Litho- 
myssli Lśtha Panó M.D.LKKKZIIII. 
(1594). w 4ce, kart 8 nlb. (Wierszem 
13-zgłoskowym, druk gocki). 

Na końca podpis : A. G. — Przedmowa do 

cesarza Rudolfa. 
Wierzbow. III 2949. — Jungm Lit. czeska 

1. 171. — Pauli (Herby 1860) a. 10. 

Uniw. pras. 

— Próba cnot dobrych : Ktemu 
Navka do Obyczaiow poććiwych y prze- 
stroga na rozmaite przypadki, Ryce- 
rzowi, Oraczowi, y Rzemieślnikowi: 
Każdy z nich naukę pocieszną stanowi 
swemu należącą odnieść może. Nowo 
z Łacińskiego ięzyka na polski zebra- 
na: przez B. P. W Krakowie drukował 
Sebastyan Sternacki. (Bez r.). w 8ce, 
k. 18 nlb. (sygn. Dg). 

Juszyński przytacza drugie wydanie w Kra- 
kowie bez roku w 8ce, jako poprawniej - 
sze. — Pauli (Herby 1860) s. 9 sądzi, źe 
drukowane w r. 1595. — Na egzemplarzu 
Czartor. dopisany rok 1576. — Bentkow. 
mniema, że to jest druk s r. 1590. — 
Niesiecki podaje: in 8to, Cracoviae CD. 
Może to myłka w ustawieniu daty, zamiast 
MDC. (1600). 

Czartor. — Dzików — Potocki w Brzeż. — 
Jerzy Szembek — Warsz. Uniw. 

— Toż:... rycerzowi, oraczowi i rze- 
mieślnikowi, nowo z łacińskiego ięzyka 
na polski zebrana: przez Bartosza Pa- 
prockiego. (B. w. m. i r.). w 4ce, A^j^ 
ark. (kart 18). 

Druk z tejże samej drukarni. — Na tytule 
zamiast przez B. P. stoi wyraz'nie : przez 
Bartosza Paprockiego. 

Dziełko to obejmuje zdania i maksymy wier- 
szem z powtórzeniem ich po łacinie i 
z przytoczeniem źródła, zkąd czerpane. 
Nauki, jak się obchodzić ze żoną, nie są 
budujące i świadczą o dzikości obyczajów 
(choć oczywiście nie należy ich brać zbyt 
dosłownie). Np. na k. E odwr. : Nauka zacnego czło- 
wieka, iako zonę zła karać. Cap. 10. ex 
Ma: 
Na te rożne iey myśli, patrzay kary różney. 
Doświadczysz przez godzinę tu recepty próżney. 
Naprzód weźmi surowiec, ow tęgi wołowy, 
A obwiaż iey koszulę czyście koło głowy: 
.Smar nyże ią po członkach, a poloway wodą, 
Niechayże chodzi kłosem, a nie iednochodą. 
Bij godzinę, a ieślić nie przyobiecuie 
Być dobrą, otoć karę drugą pokazuię. 

Druga kara: 
Za nogi ią związawszy w kominie zawiesi, 
A potym psiego sadła funt y dwa przyniesi, 
Smaruyźe co nalepiey, a kiiem w nie wcieray, 
Z obu racz po godzinie, a potym obieiay 
Spoczywaiąc, któreby drewno lepsze było, 
Coby w tym złym stworzenia upór odmieniło, 
k^tłukszy o nie sto kiiów, zagrzeb w końskim 

[gnoiu, 
Będzieli zła, znowusz w nie, wywiódszy z pokoia. 
Biyże a ręku nie załay. 
Po lędźwiach ią smolne smarny: 
Wężowej iest natury, 
Doaięgay dziewiątey skory. 
Na karcie ostatniej : 
Zoną dobrą miłować, czcić, powinna rzecz iest 

[każdemu. 
Jak niebo, które słońcem Bog pięknym ozdobił, 
Wielką chęć w ludzkich sercach do niego spo- 

[sobił : 
Tak nia mniey zdobi ten dom, gdzie żona cno- 

[tliwa, 
Posłuszna y powolna małżonkowi bywa. 
Ma mieć cześć nie zmyślaną za iey sprawy święte 
Z wielką pochwałą od niey maią być przyięte : 
Przeto, iż czyni niebo z iego domu drugie, 
Potomstwo, wielką sławę y pociechy długie. 

Porówn. : Nauka i przestrogi. — Wierzbow. 

III 3169 ma : przez Bartosza Paprockiego. 

(B. w. m. dr. i r.). w 4ce, kart 16. 
Akad. — Czarnec. — Czartor. — Dzików 

— OsHol. 

— Pust telesny, yak nam gest po- 
tfebny k nabyli a dosażenij ziwota 
wećneho, kratce z Noweho y Stareho 
Zakonu y Pisem Doktorów swaty eh 
poznamenany, sebrany^ a wydany Leta 
Pane 1601 skrze Barth. Paprockeho 
z Glogol a Paprocki Woli. Qui a pa- 
radisi gaudiis per cibum cecidimus, ad 
haec in quautum possumus per absti- 
nentiam resurgimus. Greg. Homil. Wy- 
tisneuo w Starem Mest6 Praskem Lóta 
1601 u dedjće Jana Ssumana. w 4ce, 
k. 28 nlb. (ark. A— G). 

Na odwr. tytułu 8 wierszy na herb panów 
z Szternberka. — Ded. podp. : Pragae 1 
Febr. 1601. — Na końcu dzieła podpis 
i data: a. MDCI. 

10 n PAPROCKI. PAPROCKI. Bandtke Hist. druk. krak. 195, nota.— Pauli 
(Hcrl.v) str. 12. — Jungmann pod nr. 
1365/). <^f8ol. 

— Rozmlauwani, aneb hadńni chti- 
dślio eloweka s bohat^m, z kteróhoź 
se jeden każdy miiź naućit dobrych a 
pobożnych skutkuw. wybrano z pisma 
sw. a wydano od Bartolom. Paprockćho 
z Glogol. Wytiśteno w Brn§ u Rartho- 
lomege Albrechta Formana 1606 24 
Decemb. w 4ce. ark. 8 (sygn. A— H). 

(Prozą). 

Przypis Dębińskiemu z Dębiny. 

Jungmannnr. 1365 d. Pauli (Herby 1860) 
str. 13. 

Por. niżej : Sstambuch slezsky (1609), z k to- 
rem stoi niewątpliwie w związku. 

— Rozmlauwanj Kollatora z Fa- 
rafem. w Brnę u Albrechta Formana. 
1607. w 4ce. 

Ob. niżej : Kozmowa. 

Jocher 5804-. — Pauli (Herby 1860) a. 13. 

— Rozmowa Podawce z Plebanem 
o trzech skutkach zbawiennych, któ- 
remi się człowiek z Panem Bogiem 
złącza, to iest: postem, iałmużną i mo- 
dlitwy, w Poznaniu. 1611. w 4ce. 

Przypis : Kasprowi Kozrażewskiemu z No- 
wego Miasta, kasztelanowi srzemskiemu. 
— Siarczyński U 58 powiada, iż książka 
ta pierwiastkowo po czesku była napisa- 
na. — Zapewne toż samo, co po czesku 
Kozmlauwanj Kollatora s faraif-em. 

Jocher 5805. - Niesiecki III 558, 898. — 
Pauli Herby (1860) s. 9. 

— Senator. (Na końcu:) W Kra- 
kowie z drukarniey Maćieia Garwol- 
czyka Roku Pańskiego 1579. Obacz: 
Furius Ceriola (Bibl. tom XVI s. 374). 

Wierzb. I H?*. — Lelewel Bibl. II 207. — 

Warsz. Uniw. 

— Na harde a wszetecżne śpiewa- 
nie Joachima Bielskiego o Bycżinskiei 
prżigodźie. Odpowi(^ć Bartosza Paproc- 
kiego Roku Pańskiego, 1588. w 4ce, 

k. 6 (brak końca). 

Jest to Odpowiedź B. Paprockiego na wiersz 
J. Bielskiego p. t. Pieśń nowa o szczęśli- 
wey potrzebie pod Byczynam (obacz pod 
Bielski, w Dodatkach). — Obie pieśni 
wydał prof. Czubek w Bibl. pis. polskich 
nr. 57 (1910). Branic. 

— Sstambuch Slćzky W kterem Ho- 
spodar s Hostem o mnohych wecech 
Spasytedlnyeh rozprawógij Pod Erby 
a Rody starodawnych Panuw, Panuw a Rytijfstwa Knijźestwij bornych w Sl^- 
zy. Na Cźtyfi Cźastky a dw6 Knihy 
sebranć a sepsanó. Odemne Bartholo- 
mśge Paprockeho z Glogol &c. Wy- 
tisstśno w Brn6 v Bartholom^.ge Al- 
brechta F. Lśtha 1609. w dużej 4ce, 
k. 278 nlb. (sygn. Wwwiij). 

Druk gocki. — Na tytule cytat: Quum dis- 
picere coeperimus, & sentire quid simue, 
& quid animantibus caeterłs difieramuB, 
tum ea inseąui incipiemus ad quae nati 
Bumus. Cic. 5. de finibus. — Niżej w drze- 
worytowem obramieniu: Principijs cognitis 
multo facilius extrema intelliguntur. — 
Na odwrotnej stronie k. tyt. herb Pru- 
skowskich i 8-wiersz czeski. 
Z dedykacyą Janowi Krysstoffowi Pruskow- 
skiemu z Pruskowa etc. hetmanowi księ- 
stwa opolskiego i raciborskiego, na końcu 
której wyrażono : Datum in aedibus fidelis 
amici Magnificentiae restrae Generosi Do- 
mini Lucae Dembiński a Dembinie, in 
Strzelna et Ilernlticz, ejusąue sumptu et 
impensa excu8sura Anno Domini 1609. 
Mieści: Yak a od koho na Pocatku Swet 
sprawowan byl a yak Lide k poznanij 
PAna Boha Wssemohaucyho prissli. 
Na ark. Oiij : Rozmlauwanj o Por adku Cyr- 
kwe swate, Hospodare z Hostem, pod Er- 
bem a Tytułem, wysoce urozeneho Pana, 
Pana Gifijho z Oprsstorffu etc. toho casu 
Heytmana Knijźecstwj Oppolskeho a Ka- 
tiborskeho. A wysoce Urozeneho Pana, 
Pana Fryderycha z Oprsstorfifu, etc. wlast- 
nych Bratruw. W nowe wydane od tehoż 
Authora Bar. Papr. Dedykacyą do nich 
datowana: w Oppoli w Dornie Urozeneho 
a statecneho Ritijfe, Pana Jana Odrwolffa 
z Dulne Stradome, a na Urbanowicych, 
Letha Pane, 1607. 
Na odwr. str. k. Yiij : Rozmlauwanj Hospo- 
dar 8 Hostem, o trech Ctnostech z Pisma 
Bwatśho, a o neywysssych ctyfech Ctno- 
stech : pod Erbem a tytułem, welmi staro- 
dawnyho Rodu, urozenych Panuw, P. Be- 
suw, z Kolna, a z Katowic etc. 
Na ark. Bb: Rozmlauwanj Hospoda s Ho- 
stem o tfech skutcych, nimiz se Czlowek 
zalybuge Panu Bohu. Pod Erbem a tytu- 
łem Gegich Milosti Panuw, Panuw z Prus- 
skowa etc. 
Na str. odwr. k. Ggij : Rozmlauwanj Ho- 
spodare 8 Hostem, o sedmi Dafych Du- 
cha Swatdho. A o ósmi Blahoslawenstwij. 
Pod Erbem starodawnym Panuw Sselihuw 
z Rzuchowa etc. 
Na odwr. k. Kkij : Rozmlauwanj Hospodar* 
s Hostem, o dwanacti Owotcych, Ducha 
swateho. — Dedykacyą: Panu Melicharowi 
Zirowskemu z Zirowy, a na Poluwsy, 
Saadcy Zemskemu etc. PAt>ROCKl. Paprocki. 75 Na ostatniej k. ark. Mm: Roztnlauwanj Ho- 
spodare s Hostem o ForadkuCyrkwe swate, 
kterac mocn^ pfikazaye milowati Pana 
Boha, a Bliźuiho yako sebe samego. Pod 
Erbem a Rodem Panuw Cornberkuw z Ga- 
lowie etc. 

Na stronie Nniij : Rozmlauwanj Hospodara 
s Hostem, o sedmi skutcych milosrdnych. 
Pod Erbem a tytułem Panńw z Wrtby etc. 

Na str. odwr. k. Ppij : O sedmi skutcych 
telesnych. Pod Erbem a Rodem Panfiw 
Rassycfiw z Rassyc etc. 

Na str. odwr. k. Qqiij : O paterym Prika- 
zanj Cyrkwe S. z kterycbź genokaźde na- 
leży nam zachowawati. Pod Erbem a Ro- 
dem starodawnym, Panflw Buchtftw z Ba- 
chcic. — Data dedykacyi z tegoż miejsca, 
lecz r. 1606. 

Na str. odwr. k. Rriij : O Aposstolych, pod 
Erbem a Rodem starodawnym Panftw La- 
ryssflw z Nacesławic. — Dedyk. r. 1606. 

Na str. odwr. Ttij : O wzactnosti a starozit- 
nosti Biskupuw, pod Erbem a tytułem 
urozonźho a statecneho Pana Mikulasse 
Wranskźho na Wranym, a ginych wssech 
Streycfiw geho. — Dedyk. r. 1606. 

Na str. XX: O stawu ginych Prelatńw, pod 
Erbem a Rodem Paniiw Ordwolffów z Dolny 
Stradome. — Datum w Brnt^ Letha 1607. 

Na str. Zz: O Mssy swate. Pod Erbem a 
tytułem Urozoneho a statecneho Rytyfe 
Pana Jana Kochticskeho z Kochtic a na 
Kochticych etc. A ginych Panfiw Bratn^w 
Gegiich Milosti. — Ded. : Datum w Brn^, 
Letha 1607. 

Ostatnia karta ark. Ddd : O Ki-jzy swatym. 
pod Erbem a Tytułem, na ten cas Uro- 
zoneho a Statecneho Rytjfe Pana Balcara 
Metycha, z Ceczowa a na Klizynie etc. 
a Panów Bratrflw geho na rozlicsnych 
Statcych. — Datum w Ratibory, Letha 
1607. 

Na Eee iij odwr. : O Andeljch, pod Erbem 
a Tytułem Urozoneho a Statecneho Ry- 
tyfe Pana Kasspara Kozłowskeho, na Ada- 
mowicych, Saudce Zemsk^ho etc. — Da- 
tum we Brnę, Letha 1607. 

Na Ffifiij: O dobre wiiii Czlowećy, pod Er- 
bem a Tytułem Pana Wacsława Tracha 
z Brezy a na Sosnissewske Kuźnicy. — 
Datum w Brnę, Letha 1608. 

Ostatnia k. ark. Hhh : O Cyrkwy śwate a 
Chramych Bożych, pod Erbem a Rodem 
starodawnym Panfiw Dzierżanowskych z 
Dzierżanowa na rozlyćsnych Statcych. 

Ost. k. ark. Mmm: O tom koho Heretykem 
gmenuge Cyrkew swata, pod Erbem a Ty- 
tułem starodawniho Rodu na Slezsku, y 
rozrozeneho Panftw Rezwycflw z Kende- 
rzyna, a na rozlicznych Statcych. 

Na Ooo iij : O spowedi , gestlize potrebna 
gest lidem Krestianskym neb ne, pod ty- 
tułem Urozoneho a statesneho Pana Petra PriRsowsk^ho, Pisafe Zemskóho, Knijzet- 
stwy Oppolskeho a Ratiborskeho. 

Na Qqq: Yakoweho Hrychu ma se geden 
kużdy ostfyhat, pod Erbem a Rodem Pa- 
nfiw Pacinskych z wełke Paciny. A Pana 
Mikulasse Rohowskeho na welkem Ku- 
meni. 

Na czele każdego artykułu jest herb tych 
osób, którym on przypisany. Pod herbem 
ośm wierszy. W przypisaniu zaś wywodzi 
Paprocki ród tych osób, którym artykuł 
jaki przypisuje, i dlatego tylko mógł go 
nazwać Stambuch szłąski. 

Jak z tego podania treści widać, całe dzieło 
jest treści teologicznej, a co się heraldyki 
tycze, to o tych tylko domach jest wia- 
domość, którym pojedyncze traktaty są 
przypisane. 

Na str. Rrr: Strom z Erbów Starodawnych 
Rod&w Ycineny: Tech obzwłasste genź 
Podków uziwagi za znameny Rityrstwa, 
yak dawno a za yaka zasłaużeny a od 
których Kralflw a Knijźat nadane gsau, 
wssem wńbec Panńm Strycfim mym miłym 
a łaskawym k wedemosti, yakożto ney- 
starssy w tom Erbu a Znameny Jestrab- 
cfiw oznamuge, s piłnosti wyhledane a se- 
brane odemne Bartholomege Paprockeho 
z Glogol. Predmłuwa k Urozonemu a Sta- 
tecnemn Rytyii, Panu Petrowi Wogskowi 
z Bogduncowic, na Wesely a Koleinę etc. 

— Datum w Obranech błyź Mesta Brna, 
na Swobodnym Młynś. Mesyca Mage, Le- 
tha 1609. 

Tego pisma 20 kart uważają i cytują nie- 
którzy jako osobne dzieło, gdy tymczasem 
w niem o tych tylko domach podana jest 
wiadomość, które miały za herb Podkowę, 
w jakimkolwiek kształcie i z jakiemikoł- 
wiek odmianami. 

Jungmann Lit. czes. — Pauli (Herby 1860) 
s. 13. — Pamiętnik Sandomirski 1829 I 
401—4 (indygenat). — Sinapius Joh. Des 
Schlesłschen Adels anderer Theil (obacz). 

— Niesiecki. Ossol. 

— Staw Manzelsky ku Pfj kładu, 
a Nauceny młodym Manzelum sepsany, 
a wydany Leta Panó 1601. skrze Bar- 
tholomege Paprockeho z Glogol &c. 
In conciliandłs matrimoniis est magis 
spectanda virtus, quam census. Gic. Wy- 
tiśteno w Starom Mestś Praskam u dó- 
dijce Jana Ssumana Leta 1601. w 4ce, 
k. 12 ulb. 

Tytuł w pięknej obwódce, a na odwrocie 
wiersze na Erb starodawny yeho Milosti 
Pana Jarosława Boriti z Martinec na 
Smeeni a Wskori. — Dedykacya na trzech 
kartach z datą: d. 4 Februarii Pragae. — 
Jest to przeróbka Nauki fiłoz. obierania 
żony (obacz). 76 PAPROCKI. PAPROCKI. Bandtke Hist. druk. knik. 194. — Pauli 
(Herby 1860) s. 11. - Zibrt Kwety 1888. 

Ossol. 

— O stawu rytirskem. (B w. in.). 

1602. folio. 

Zapewne nie wyszło osobno, ale jest to 
tylko osobno oprawiona część. Diado- 
chos (obacz). — Czubek w Fam. lit. III 
podaje jako osobna całość z datą 159H 
2 bibl. kat. w Strangnass, ale to zapewne 
jakaś myłka? 

— O stawu panskćm a rozmnożeni) 
geho a odkud ktery Rod a Erb do 
tohoto Kralowstj pfissedl. Authore Bar- 
thol. Paprocki Equite Pol. 1602. folio, 
str. 369. 

Tak podaje Katal. Racz. II 706. -- Zapewne 
będzie to również osobno oprawiony wy- 
cinek z Diadochos (obacz). — Porównaj: 
O pocatku miest. 

— Testament [w ozdobie drukar- 
skiej] STarca Jednego, który miał trzech 
synów: z których ieden pijaństwem, 
drugi nierządną miłością, trzedi się ko- 
sterstwem bawił. Tych nie mogąc iusz 
w niemocy inacey skar4ć, rozkazał aby 
gorszy z nich w dobrach iego po 
śmierci nie dziedziczył. NOwo z Ld- 
cińskiego ięzyka na Polski przełożony, 
Roku, 1578. (Następuje mała drukar- 
ska ozdóbka. Po niej godło łacińskie:) 
Thales Milesius filios admonebat, ut 
parentibus bene facerent, his verbis: 
Quale proemium rependeris parentibus 
tuis, tale a liberis tuis expectato. Laer- 
tius libro I capite 1. Drukowano w Kra- 
kowie V Mattheusz4 Siebeneychera, 
ROku Pańskiego, 1578. w 4ce, k. 14 
nlb. 

Sygn. A — D a po tej karcie jeszcze jedna, 
na której 6 w. pola. a 2 łac. — Kartka 
Cm mylnie Am ozna'2zona. — Druk go- 
cki. — Na str. odwr. tyt. herb Lubicz, 
pod którym 8 wier. pochwalnych. — Na 
k. lej przypis w 48 w. pols. : Stanisła- 
wowi Ługowskiemu Bartosz Paprocki. 

Jest to przeróbka z Fil. Beroalda : Quae8tio. 

quis inter scortatorem, aleatorem et ebrio- 

sum sit pessimus. 
Maciej. Pism. II Dodat. 982—3. — Wierz- 

bows. III 2651. — Pauli (Herby) str. 6. 
Akad. — Czarnec. — Krasińs. — Warsz. 

Uniw. 

— Tfinacte Tabulj W6ku Lidskćho 
kratce sepsanych a wydanych Roku 
Boźyho 1601. Skrze Bartholomege Pa- prockóho z Glogol et(S. B. m. (Praga, 
druk Jana Szumana, 1601). w 4ce, k. 
40 nlb. (sygn. Liiij). 

Druk gocki. — Na k. tyt. cytat: Hominis 
Vita brevis est, gloriae cursus sempiter- 
nua. Cic. pro Sestio. 

W egz. Ossol. brak końca, a nadto od 17—20 
karty włącznie. — Na odwr. str. k. tyt. 
herb Lichtensteinów, a niżej 8-wier8z cze- 
ski. — Dedykacya na 4 kartach: Kar- 
lowi z Lichtnssteyna a z Nyklsspurgku 
(z data: Pragae, 26 Febr.). -- Tytuł w 
drzeworytowem obramieniu; każda karta 
obwiedziona oblamka drzeworytowa; liczne 
też drzeworyty w tekście. — Na końcu: 
Wytisteno w Starem Meste Prazskem v 
dedjce Jana Ssumanna. 

Jest to rzecz proza, treści moralnej. 

Ossol. 

— Triympb Satyrów Leśnych, Sy- 
ren Wodnych, Planet Niebieskich, z 
szczęśliwego zwrócenia Króla Polskiego 
Stephana, do Państw iego z woyny 
Moskiewskiey, w Roku 1582, wydany. 
Gloria Maiorum, posteris Lumen. Salus: 
in beli. Jug. w Krakowie. Z Drukarnie 
MaćieiaGarwolcżyka. Roku 1582. w4ce, 
ark. 4 (kart 16). 

Dedykacya prozą Philonowi Kmicie Czarno- 
bilskiemu, wojewodzie smoleńskiemu, or- 
szańskiemu etc. staroście, z podpisem na 
końcu : Dan w Paprockioy Woli, Miesiąca 
Decembra, Koku 1582. W. M. swego M. 
Pana we wszem powolny służebnik Bar. 
Paprocki, J. K. M. J. et A. S. (Tu pierw- 
sze litery znaczą zapewne Jego Król. Mci, 
ale coby la urzędy znaczyć miały litery 
J. et A. S., tego nie wiadomo). — Na od- 
wrocie tyt. herb Kmity i 8 w. pols. — 
W dedykacyi pisze : „Jakom to W. M. 
swemu Miłościwemu Panu obiecał sam 
w owym kraiu, podług możności mey słu- 
żyć, chęci swey ani obietnice w tym mie- 
nić nie chce, tylko czasu oczekiwaiąc na 
to godzę , abym umiał według hoyney 
łaski W. M. przystoynie okazać to po- 
wolnością swj), coby z posług moich mo- 
gło delektować ossobę W. M. mego M. P., 
gdyż zawsze mam na myśli naukę Demo- 
kryta zacnego, który tak pisze y radzi: 
Dum facultas adest reddere beneficia n» 
differas, nosti enim quam mutabilis est 
rerum omnium status. Przeto pomniąc na 
słowa iego, nie chciałem omieszkać czasu 
przy tey okazyey, która mi przypadła 
z tey pociechy y niewypowiedzianey ra- 
dości, żeśmy oto Króla Pana y Obrońcę 
naszego oglądali dobrze zdrowego, y z taką 
nieśmiertelną sławą i t. d. Z tego się ia 
namnieyszy sługa y poddany wierny iego 
raduiąc, ustawicznie Panu Boga za to Paprocki. Paprocki. 11 dziękuie, o sacześliwe a długie iemu pa- 
nowanie Pana Boga wszechmogącego pro- 
szę, y z ossoby swoy wierszem takim, 
laki natQi'a a uprzeyma clieć przeciwko 
Królowi Panu memu sprawiła, śpiewam, 
pobudzaiąc na to insze, aby oni iako li- 
czeni, mnie prostakowi zawisni będąc, 
swymi ozdobnymi rytmi Imię y sprawy 
iego jaśniey opowiedali. Ale iźeś też tam 
W. M. z nim w tyeli wszystkich potrze- 
bach bywać, raczył, y osobliwie do wiela 
inszych, z osobnymi półki abo woyski od 
J. K. M. bywałeś posyłan, nie zapomnia 
znacznego męstyra W. M. mieśca te, na 
ktorycheś wiele krwie nieprzyiacielskiey 
wylał etc". Stąd bierze pochop Paprocki 
do wyliczenia wszystkich dzieł wojennych 
Filona Kmity. 
Sara poemat jest nakształt dramatu, w któ- 
rym występują kolejno wymienione na ty- 
tule mitologiczne osoby, recytując przed 
nim lub śpiewając wiersze. ...A naprzód 
Satyrowie trzey stanąwszy przed Królem, 
mówił jeden z nich te słowa... (Tu nastę- 
pują wiersze). Syrenes po pas w Panień- 
skich postawach, od pasa w Łabecich, 
witały od wszystkiego wodnego stworze- 
nia z rożną muzyką, a naprzód chodziły 
po Pałacu, szukaiąc y zaglądaiąc, a śpie- 
wały tymi słowy... Siedm Planet za tym 
od wszystkich Monarchów y Krolow Pol- 
skich, począwszy od Lecha, aż do Hen- 
ryka Francuza, z wielką uczciwością y 
układnością witały, Pokoju abo Przymie- 
mierza na wieczne czasy żądały, a na- 
przód Saturnus przeszedszy przez obłok 
błękitny, mówił te słowa .. Mars przeszed- 
szy przez obłok czerwony witał Króla od 
Graha Monarchy tymi słowy... Merkuryusz 
wyszedszy z obłoku zielonego, witał od 
Leszków Monarchów Polskich , tymi sło- 
wy... Jowisz przyszedłszy przez obłok bru- 
natny, witał od Piasta y od potomstwa 
iego, tymi słowy... Luna, która od Lod- 
wika Króla Polskiego y Węgierskiego, od- 
dawaiąc dwoye Sceptrum y dwie złote 
Jablce, przyszedszy przez obłok ciemno- 
żółty, mówiła do Króla te słowa... Sol 
w barwie złotey przez takiż obłok prze- 
szedłszy, witał Króla, od Jagiełłą, y od 
Potomstwa iego, tymi słowy... (Nakoniec:) 
Stanąwszy wsziscy w grumadzie śpiewali 
przed Królem te słowa a za tym wyszli 
precz. — Ryciny wyobrażają Satyrów. 
•Syreny, Saturna, Marsa, Merkuryusza itd. 
Wszyscy razem zaś tak śpiewali : 
Dokąd Jasnymi obłoki. 
Okrywa się świat szeroki, 
Twoie Imię Możny Królu znacznie słynąć będzie: 
Głośnych stron, hucznych trąb dźwięki rozniosą 
Hektor on Krolewic mężny, [cię wszędzie. 
Achiles Greczyn potf;żny. 
Wszyscy w tym wieku niszczcią z oney mężney 

[sprawy, Na cię oko swe obrócił sam Jowisz łaskawy. 
Lech, Krak, fortelni Leszkowie, 
Piast, mężni Bolesławowie, 
Lodwik, y Sławny Jagiełło Kroi godny pamięci, 
Władysław, Kazimierz, y inszy Zygmuntowi© 
Dawaiąć to po kolędzie. [święci, 

Póki Słońce świecić będzie. 
Póki Gwiazdy, iasny miesiąc, będą trwać na 

[Niebie, 
Kray Pałuocny mieć Ozdobę zawsze będzie 

[z Ciebie. 
5!rtąd widać, że na początku r. 1583 ofiaro- 
wał królowi to dziełko, a może też na Nowy 
Kok był Tryumf ten u dworu przedsta- 
wiony. 
Załuski Bibl. poet. — Bandtke Hist. druk. 
I 291. — Wójcicki II 378. — Wiszniew. 
VII 511. — Linde. — Pauli (Herby 1860) 
str. 7. — Wierzbows. III 2715. 
Czarnec. — Kórnik — Krasińs. — Warsz. 

Uniw. — Zamojs. 

— Tryumph planet. (B. w. r.). w 4ce, 
4 ark., z fig-. (Wierszem). 

Porównaj : Tryumph Satyrów. — Będzie to 
toż samo z odmiennym tytułem. 

— Vpominek albo przestroga za- 
cnemu Narodowi Polskiemu y wszit- 
kiem Stanom Wielkiego Xięstwa Litew- 
skiego, namnieiszi Sługa i brat na to 
interregnum oddaie. Napisani y widani 
wroku 1587. Amissa libertate, nihil 
est quod amplius speremus. (B. w. m. 
i dr.), w 4ce, sygn. A — Lni (kart 44). 

Przedmowa datowana z Paprockiej Woli osta- 
tniego Maja 1587. — Pismo wymierzone 
przeciw Zamojskiemu i jego stronnictwu, 
a za Zborowskimi mocno ujmujące się. — 
Wiszniewski (VIII 128) daje wyjątki z tego 
pisma i podaje na str. 127 wiadomości 
o książce podobnej treści, którą miał bez 
tytułu i sądzi, że to jest to samo dzieło. 

Przedrukował prof. Czubek w Bibl. pisarzy 
w r. 1900 („Dwie broszury polityczne"). 
Sądzi on, że to druk zagraniczny. — Por. : 
Pamięć nierządu. 

Wierzbows. III 2811. — Pauli (Herby 1860) 
str. 8. 
Czarnec — Czarter. — Paw. Popiel. 

— O pośledni a neysweteyszey We- 
cerzi Pane. B. w. r. (1606"?). w 4ce. 

Jungmann pod nr. 1365 c ma datę 1606 ze 
znakiem zapytania. — Przywodzi to dzieło 
Cerroni Piotr w rękopisie zachow. w Ber- 
nie morawskiem. — Będzie to zapewne 
urywek ze Sztambuchu śląskiego. 

— [Vitae clarorum virorum]. (Po 
czesku). 

Dedyk. : Panam z Rozemburka. 
Cerroni w rękopisie swoim powiada, że Vitae 
cl. Tirorum wyszło po czesku i wierszom 78 PAPROCKI. PAPROCKI. 1597 r. — Pauli (Herby 1860) str. 11 
twierdzi, że jest to „Nova kratochwłle" 
z błędnie podanym tytułem. 
Jungmann nr. 621. 

— O zaćatku Erbu Lwa Slawnóho 
królowstwij Czeskeho. [Pod tem drze- 
woryt tegoż herbu]. (Potem zno- 
wu:) Ke wssem Trzem stawum Sła- 
wneho kralowstwij Czeskeho kratki 
pfedmhiwa... Datum in aedibus Gene- 
rosi ac Ma^nifici Baronis. Domini D. 
Joannis Sbignaei de Hazmburk etc. 
10 Junij Anno 1602. folio, k. 2 i 3 str. 
nlb., poczem zaczynają się str. liczbo- 
wane: 380, następnie 135 i 396. 

Tak cytuje to dzieło Przyłęcki. Ale oczy- 
wiście jest to tytuł fałszywie podany. 
Obacz inny tytuł pod : Kronyka Czeska. 

— - Zrdcadlo Slawnćho Margrabstwy 
Morawskeho: W ktśremź geden każdy 
Staw, dńwnost. wzacnost y powinnost 
swau yhlćda: kratce sebranó a wydane, 
Roku 1593. Skrze Bartholomege Pa- 
prockóho z Glogol a Paprockś Woiy. 
Seinduntur vestes, gemmae franguntur 

[et aurum, 
Carmina quam tribuent fama perenius 

[erit. 
Drahych ssat, peret, zlata, mest, wsy 

[każdy zbude, 
To co o nas napij ssi, we6ne tu trwat 

[budę. 
Cum consensu Illustrissimi Principia, 
Domini D. Stanislai Pawlowsky Epi- 
scopi Olomucensis etc. Ac totius Sena- 
tus, omniumque ordinum Marchionatus 
Morauiae. 01omvtii Excvssvm apud 
Haeredes Milichtalleri. (Na końcu znaj- 
dują się wyrazy:) Dokonana gest tato 
knyha skrze Bartholomóge Paprockeho 
z Glogol a Paprockó Woły Jazykem 
Polsk-y-m, A w Czesky pfeloźena skrze 
Jana Wodićku Rodióe Praźskeho, Letha 
Pane 1593. Wytissteno w Olomuncy v 
Dedicuw Milichtallerowych. LćthaPanó: 
M.D.LXXXXIII. folio, kart 39 oraz 
448 listów liczbą rzymską znaczonych. 

Podano tu wiele herbów i wizerunków na 
drzewie rytych. Dzieło to ma dwa od- 
działy: Pierwszy traktuje o panujących 
w Morawii, drugi jest na pięć ksiąg podzie- 
lony : z tych pierwsza o magnatach do 
str. 142, druga o prałatach do str. 275, trzecia o stanie rycerskim do str. 3i5, 
czwarta o miastach magrabstwa moraw- 
skiego do str. 391, piąta o magnatach 
i szlachcie księstwa opawskiego aż do 
końca. 

Na pierwszych 39 kartach jest dedykacya 
do Rudolfa II, dalej : o początku i da- 
wności królów, o pocz, i dawności arcy- 
ksiąźąt rakuskich, wreszcie : przemowa do 
czytelnika. 

Powiada w dedykacyi Paprocki, iż Turcy 
niezmiernie się boją Rudolfa i że usilnie 
zabiegają, aby żaden z krajów im przy- 
ległych nie przeszedł pod panowanie domu 
Rakuskiego, dodając, iż to na własne uszy 
słyszał, kiedy po śmierci Zygmunta Au- 
gusta Machmet-basza z Andrzejem Tara- 
nowskim, posłem polskim w Konstantyno- 
polu, przez tłumacza o tem traktował. — 
Pokazuje się tedy, iż Paprocki jeździł do 
Turek, o czem nikt nie wspomina. — Ze 
słów Paprockiego o przekładzie na cze- 
skie nie wynika, żeby dzieło to było po 
polsku także drukowane. 

Juszyński (II 41) utrzymuje, iż miał w swo- 
ich zapiskach , zrobionych z bibl. Zału- 
skich, a które mu się wraz z częścią bi- 
blioteki spaliły, świadectwa dowodzące, 
źe „Zwierciadło" było pierwiastkowe dru- 
kowane po polsku. Jednak nikt egzem- 
plarza polskiego nie widział. — • Wierz- 
bowski I 589. — Bentk. I s. 9, 364. — 
Bandtke Hist. druk. krak. 189 wymienia 
edycyę z 1598 r., co widocznie pomyłka. 
~ Pauli (Herby 1860) s, 10 (mówi o prze- 
kładzie łac. Petrasza). — Skrótem tego 
jest: Paprotzkius enucleatus, wydany przez 
Pfeifra (obacz). 

Bibl. kat. w Strangnass — J. Borkowski — 

Branic. — Czartor. — Czetwert. — Dzie- 

dusz. — Dzików — Kórnik — Krasiń. — 

Muz. Naród. — Ossol. — Pawlik. — Uniw. 

praski — Warsz. Uniw. 

— ob. Czahrowski Adam (Treny 
1597) — Furius Ceriola Fryd. (Król 
1578, Senator 1579) — Gorecius 
Leonhardus (1672) — Pfeiffer Krzy- 
sztof (1730) — Wereszczyński Józ. 
(Gościniec 1587). 

Acta eruditorum 1684 str. 53. — Lelewel 
Bibl. ks. II 205—8; I 70. — Siarczyński 
Obraz II 55—61. — Hubner Biblioth. ge- 
nealogica. — Ludewig Reliquiae manu- 
Bcriptorum I 113. — Załuski Anecdota 
Jabłoń. 381 ; tenże Bibl. poet. — Czacki 
O prawach II 148. — Bandtke Hist. dr. 
król. I 190-7; II 160—7; III 165. — 
Braun De scriptor. 1739 s. 49 -50 (Herby, 
Gniazdo). — Gołębiows. O dziejop. 194. 
— Janociana III 235—47. — Pruszcz 
Forteca 1739 s. 2?.9. — Wiszniew. Hist. 
lit. I 8. 74 (o rekop. historyi pols.) ; VII PAPROCKI. PAPROCKI. 79 502—22; VIII 74, 139. - .Tuszyński II 
450. — Freitag Analecta 650. — Pauli 
w wyd. Herbów 1860. — Lilienthal Er- 
laut. Preuss. V 7. — Madejowa. Pism. 

I 573—619; II 982-3. — Pamięta. San- 
domir. 1829 I i 1830 II 383. — Baliński 
-Studya histor. 1856 s. 325—346. — Bibliot. 
Warez. 1842 t. 3 s. f;95-704; 1861 t. 81 
8. 384. — Prsyjac. Indu Poznań r. IV s. 
76, 83. — Gawarecki Dzwon liter. (1853). 

— Jfeczek w Czasop. Musea Ceskeho 
1866 1; toż w Bibl. Warsz. 1867 t. 3 s. 
343 — 55. — Gacki Pamiętn. relig. mor. 
1862 t. 9 s. 513--4. — Jungmann Hist. 
liter. czes. 108. — Jabłonowski Musaeum 
polon. — Niesiecki Korona III s. 558. — 
Beutkow. Hist. lit. I 359 — 65. — Kossa- 
kowski Roczniki Tow. Warsz. III 36. — 
Starowolski Szym. Centuria Scriptor. po- 
lon. 8. 119 (Hecatont. nr. LXXXXIX). — 
Gadebusch Livland. Bibliot. U s. 325 i 6 
oraz w Abbandlung von Livland. Gesch. 
schr. 1772 s. 36. — Schlozer Nordische 
Gesch. s. 229. — Adamowicz Bibl. Warsz. 
1861 t. 81 str. 384—403. — Sobieszcz. 
Enc. powsz. Org. t. 20 s. 347—350. — 
Chodynicki II 8. 271. — Kadymiński — 
Balbinus B. Vita Ernesti s. 1 (odwr.) — 
Balbiaus Miscell. hist. K. Bohem. Decas 

II lib. I str. 107. — Balbinus Bohemia 
docta, edidit Eaphael Ungar str. 87. — 
Fr. Krćek O rymach w Kole rycerskiem 
(Pamiętn. liter. 1905 rok IV 8.;218— 223). 

— Sedlacek Listy 1890—92. — Czermak 
w wyd. „Koła rycerskiego" (Bibl. pis. pol). 

— Bruckner w Ezopach (Rozpr. Akad.) 
i w Pam. lit. III. — Finkel Bibl. 327, 
7833—43 i t. II s. 1816. 

Bartłomiejowi Paprockiemu bywają nieraz 
przypisywane niektóre dzieła mylnie. I tak 
mieszają go czasem z Bartł. Paprockim 
Jezuitą (o którym niżej). Inne błędne po- 
dania są sprostowane już wyżej. Nadto 
jeszcze podawane bywają mylnie nastę- 
pujące wiadomości o jego dziełach: 

1) Consilium animalium, Apophtegmata, Epi- 
grammata, — Tak cytują niektórzy jego 
„Koło rycerskie". 

2) Przypisywana mu „Rozmowa niektórego 
pielgrzyma z gospodarzem o obrządkach", 
jest pióra Stan. Szczodrkowicza (wyszła 
1549 r.). lubo Vogt Catal. libr. rarior. 
podaje wyraźnie: B. Paprotzkii Dialogi 
▼iatoris cum hospite. folio. 

3) Długossii commentarius. O tem pisze 
Wojciech Tylkowski w wierszu Dies equi- 
tis poloni 1651: „Rudesąue Dlugosii fa- 
BtoB, cultu latinae Palladis redditos, seu 
... metris in popularibus". — Zapewne 
ma tu na myśli jego wiersze o królach 
w Gnieźdiie cnoty. 

4) Witzleben w Bibl. Jablonov. 1755 vol. I 
cytaje jego „Facecye" i „Przypadki ludz- kie". — Zapewne pierwszy tytuł oznacza 
„Koło rycerskie", a drugi „Naukę" (1613). 

5) „Noce toruńskie" przytacza Jabłonowski 
Mus. Polon., lecz to jest Grochowskiego 
Stan. — Również Starowolski i Cerroui 
Jan Piotr w rękopiśmie (t. I) wymienia 
Paprockiego : Noctes Thorunenses. 

6) Balbinus Diva yartensis s. 53 przytacza : 
„Mercurium Gallobelgicum bohemłce". 

PAPROCKI Bartłomiej, Jelita, S. J 

(1587 t 1650). Augurium Themidis 
Christian ae in auspicato adventu ad 
Episcopatum Culmensem et Pomeraniae 
Illmi ac Riiii Dni Jacobi Zadzik optimi 
praesulis per sorores prudentissimas 
postYortam. et antevortam omnem po- 
steritatemThemistiam ingentilitio stem- 
mate Illmi explicatum. Araori, obser- 
vantiae, pietati in Mecaenatem suum 
Collegium Thorunense Soc. Jesu D. D. 
c. q. Anno Domini M.DC.XXV. (1625). 
w 4ce, str. 44. 

Na odwr. str. herb Zadzika, pod nim 6 w. 
łac. — Przypis prozą temuż biskupowi, 
panegiryk zaś to prozą, to wierszem skre- 
ślony. 

Jabłonowski Musaeum polon. 183. — Nie- 
siecki III 581. 

Czartor. — Ordyn. Zamojs. 

— Luna rorida in obitu lUustr. et 
Magnifici Domini D. Alexandri Sie- 
niawski: Cujus Imbres Russia tota ejus- 
que clarissima Metropolis depluentes 
Pallas Sieniayscia clypeo excepit la- 
cbrymasq; miscens cliartam inspersit. 
Illam Illustribus et Magnificis Dominis 
D. Nicolao Incisori Regni Poloniae et 
Procopio Sieniawski fraterna morte 
moerentibus ad Solatium obtulit dica- 
tione mandata Nobili Procopio Ludzicki 
Leop. Coli. Soc. Jesu Cand. Eloąuent. 
VIsaeVIt MorDaX ParCa. Jaroslaviae 
1622. w 4ce, ark. 6 (FJ. 

Na tytule imię i nazwisko: Procopio Lu- 
dzicki, zupełnie innym drukiem i niezgrab- 
nemi literami jest wybite: oczywiście wi- 
dać, że w tem miejscu inne było nazwisko, 
lecz jest wyskrobane. — Zawsze jednak 
było to nazwisko jakiegoś studenta, a Nie- 
sieckiego twierdzenie, że Jezuita Bartł. 
Paprocki jest autorem, jest być może. 
prawdziwem. 

Alegambe Bibl. script. s. 9. — Niesiecki 
III 559. Czartor. — Ossol. 

— O Nawróceniu S. Maryi Magda- 
leny. 80 PAPROCKI. PAPROCKI. Wymienia ten tytuł Niesiecki , a za nim 
Jocher 8541. — Zapowne przyznąwaae 
mylnie Bartoszowi Paprockiemu. Ze je- 
dnak l)roBzura nieznana, nie można twier- 
dzenia bezwzg-lednie odrzucić. — Istnieje 
z podobnym tytułom ka/.anie X. Jakóba 
Ostrowakieg^o kanon. krak.. które wydał 
1610 r. — Również pisał 8tan. Grochow- 
ski : Świętej Maryi Ma^-daleny cudowne 
nawrócenie. — Ob. Pruszcz Forteca du- 
chowna s. 201. 

— Panselene seii Virtutis & Gene- 
ris pleno fulgore Illii.strissimorum in 
Ostróg et Zasław Ducum Luna splen- 
(lescens. In Funere Illustr. Dni D.Ter- 
raruin Kijoviensium Palatini D. Alexan- 
dri de Ostróg. Ducis in Zasław, symbolis 
Virtutum e gentilitio stemmate et Avi- 
tis maiorum Imaginibus, e Patricio Ro- 
manorum ritu. A nobili et studiosa 
Collegii Ostrogiani Societatis Jesu Ju- 
yeotuterepraesentata. Leopoli inOfficina 
typog. Joannis Szeligae Archiepiscopa- 
lis Typographi A. D. 1630. folio, k. 19 
ulb. (ark. J.j). (Wierszem). 

Dedyk. : Yladlslao Dominico Duci in Ostróg, 
Joannes Górski in Colleg. Ostróg-. Ph. Aud. 

Alexander Xżę zasławski umarł r. 1629, 
o czem Niesiecki. — Ob. Górski Jakób 
(Disput. 1562). Czartor. - Ossol. 

— Toż:... Leopoli in officina Joannis 
Szeligae anno 1636. folio. s. 76. 

Zapewne jest tu błąd w dacie i w liczbie 

atron. 
Encykl. powsz. Gliicksb. t. 9 s. 89. — Brown 

Bibl. s. 306. 

— Pharu.s Śarmatica. Europaeo 
Trioni augustis ignibus irradians. Sere- 
nisinum et poteutismum Yladislanm IV. 
Sigismvndvni Suecorum. Gothoruni,Van- 
dalorumq. haereditarium Regem. Mo- 
scborum Imperatorem electum Jagello- 
nici. Austriaci, Gothici, sanguinis et vir- 
tiitis haeredem. filium. nepotem, aus- 
picato fasces Regni Poloniae, et diadema 
prehendentem suum orbisq; delicium, 
eduota manu Palladia Societatis Jesu. 
MaiestatiSerenissimae sese deuouenspro- 
ponit. AnnoRegisRegum M.DC.XXXin. 
(1633). (Na końcu:) Cracoviae. in offi- 
cina ty pogra phia (sic) Francisci Caesarij. 
folio, kart 52 nlb. (ark. NJ. 

Wierszem i prozą z wieloma drzeworytami 
emblematów i orłów polikich w tekście. 
Wydanie ozdobne, całe w ramkach drze- 
worytowych. Niosiec. III 559. — Hoppe 47. 

Akad. — Czartor. — Czerw. Dwór — Jagiell. 

Muz. Naród. — Ossol. — Raczyńs. 
— Prytaneum immortalis gloriae ob 
heroicas virtvtes religionem, pietatem, 
fortitvdinem, liberalitatem. Illustrissimo 
Dnu et Senatori amplissimo D. Nicolao 
de Zvrow Daniłowicz Svpremo Regni 
Poloniae Thesavrario, Crasnostaviensi, 
Samboriensi, Bielscensi, etc. Capitaneo. 
Post funera reseratum Nobilis juuentus 
Collegij Lublinensis Societatis Jesv 
D.D.C.Q. Anno a partu Magnae Matris 
M.DC.XXIV. Socrates respondit se me- 
ruisse, vt amplissimis honoribus et pri- 
mus decoraretur et vt ei yictus quotidia- 
nus in Prytaneo publice praeberetur. 
Gic. lib. I de Oratore. Zamosci, w 4ce, 
k. 30 nlb. (sygn. H). 

Na odwr. str. tyt. herb Danłłowiczów, pod 
nim 4 w. łac. — Przypis : Janowi stol- 
nikowi kor., Piotrowi staroście parczew- 
skiemu i Stanisławowi staroście czerwono- 
grodzkiemu. Daniłowiczom. — Tak proza 
jak i wiersze nadęte; słów dużo, a mało 
rzeczy. 
W rękopisie pozostawił Epitome Aristotelis 
1623, oraz żywot św. Bonifacego. — Przy- 
znawane mu Dziesięcioro przykazania pi- 
sał Bartosz Paprocki. 
Soramervogel Bibl. VI 188. 
Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. — 

Wileńs. 

PAPROCKI Dominik X. Paulin, ś. 
teol. Dr., przeor na Włodawie. Kazanie 
podczas oktawy Koronacyi rzymskiey 
naycudowniejszego P. Nayśw. obrazu 
Jasnogórskiego przez ... d. 6 września 
1717 r. miane. W druk. Częstochow- 
skiey 1718. w 4ce, od s. 143—163. 

Umieszczone w zbiorze kazań , wydanym 
przez X. Ant. Nowakowskiego pt. : Nowa 
korona chwały itd. 

PAPROCKI Franciszek S. J. (ur. 10 
czerwca 1723 y 1790). Dzieie Preten- 
dentów Korony Angielskiey podczas 
uroczystego na Doktorską dostoyność 
podniesienia Ichmościów Panów Aka- 
demików Akademii Wileńskiey Socie- 
tatis Jesu. Do druku podane przez Xię- 
dza Franciszka Paprockiego S. J. 
w teyże Akademii Filozofiii Doktora 
y Professora. w Wilnie w Drukarni 
J. K. M. Akad. 1758. w 8ce, 5 ark. 
(sygn, Ej). PAPROCKI. PAPROCKI. 81 Dedyk.: Mateuszowi na Koaielaku Ogińskie- -| 
mu, staroście mereckieniu. — Na odwr. | 
tytułu herby 12 akademików, promocję j 
otrzymujących. — Paprocki pinze się tu I 
profesorem nauk przyrodzonych. — Im- 
primatur podpisał: Yilnae 17 Octob. 1758 
Alex. Horain, Episc. Hirenen. ; 

Czartor. — Krasińs. — Ossol. — Uuiw. Iw. 
— Wileńs. — Zielińs. 

— Dzieie pretendentów Korony An- | 
gielskiey zebrane przez Xicclza Fran- 
ciszka Paprockiego Societatis Jesu. E- 
dycya druga. W Wilnie w drukarni 
Jego Królewskiey Mości Akademickiey. 
Roku 1778. w 8ce, k. 36 nlb. (ark. EJ. 

Kraszew. Wilno IV. 

Akad. — Jagiell. — Zielińs. 

— Europa z części świata nayprze- 
dnievsza, Józefowi Załuskiemu ofiaro- 
wana od X. Franc. Paprockiego S. J. 
Warszawa w drukarni Coli, J. Jesu. 
(B. w. r.). w 12ce. 

— Toż:... Warszawa 1754. 

Czerw. Dwór. 

— Europa z części Świata Nayprze- 
dnieysza. Przed tym od W. X. Fran- 
ciszka Paprockiego Soc. Jesu w Coli. 
Nobil. Warszawskim Historyi y Geo- 
grafiii Professora co do przednieyszych 
okoliczności opisana. Teraz dla więk- 
szey uczących się wygody w nowy 
sposób przedrukowana. We Lwowie, 
w Drukarni J, K. M. Colleg. Soc. Jesu. 
(B. w. r.). w 12ce. Ossol. 

Ossol. 

— Europa z Części świata Nay- 
przednieysza Przed tym Od W. X. Fran- 
ciszka Paprockiego Societatis Jesu, w 
Coli. Nob: Warszawskim Historyi y 
Geografii Professora co do przedniey- 
szych okoliczności opisana, Teraz dla 
większey uczących się wygody w nowy 
sposób Przedrukowana, w Pzemyślu, 
w Drukarni Adama Kleina, J. K. Mci, 
Jaśnie Wielmożnego JMci X. Biskupa 
Przemyskiego, Ordynaryinego Typo- 

grafa. w 12ce. 

Brak końca. W egz. Ossol. jest tylko kart 
35, sygn. Cg. — Na odwr. stronie karty 
tyt. przestroga. Ossol. 

— Toż:... w nowy sposób przedru- 
wana. w Kaliszu, w Drukami J. K. Mci 
Collegium Soc. Jesu 1756. w 12ce, 
ark. B4. Łukaszewicz Hist, szkół II 137. 

Warsz. Uniw. 

— Toż:., przedrukowana w Sando- 
mierzu w drukarni S. J. 1760. w 12ce. 

— Toż:... w nowy sposób przedru- 
kowana. W Poznaniu, w Collegium So- 
ciet. Jesu. 1766. w l2ce, k. 24 nlb. 

Jagiell. 

— Toż:... co do przednieyszych oko- 
liczności z dołożeniem 3. Tablic uni- 
wersał: Azyi, Afryki, Ameryki i roz- 
łożystym Polskiey podziałem opisana, 
teraz dla większey uczących się wy- 
gody w nowy sposób przedrukowana. 
W Wilnie, w drukarni J. K. M. Akad: 
R. 1775. w 12ce, k. 26 nlb. 

Kraszewa. Wilno IV. Jagiell. 

— Kalendarzyk polityczny na rok 
pański 1764 przybyszowy i przestępny, 
w Wilnie, w drukarni JKM. Akademii 
S. J. w 12ce. 

Przypisał X. Tomaszowi Korsakowi kanoni- 
kowi katedr, wileńa., proboszczowi ejszy-' 
ckiemu, w dzień imienin jego. Podpisał się: 
X. Franciszek Paprocki S. J. Regens Coli. 
nobilium. 

— Toż samo... Franc. Paprockiego 
S. J. Regensa Coli. Nob. Wił. wydany, 
powtórnie do druku podany w Wilnie, 
w drukarni JKM. WW. Księży Fran- 
ciszk. w 12ce. 

— Kalendarzyk polityczny na rok 
Pański 1765 j)rzez X. Franciszka Pa- 
prockiego S. J. Regensa Collegii No- 
bilium napisany z Icrótkim zebraniem 
Konstytucyi Seymu Konwokacyinego 
i Paktów Konwentów, w Wilnie, w dru- 
karni Akad. S. J. w 24ce, str. 274. 

Krasińs. — Muz. Naród. 

— Kalendarzyk polityczny na rok 
1766, napisany przez X. Fr. Papr. 
Rektora Kowiens. Wilno, Akad. Soc. 
Jesu. w 24ce, sygn. A— Gg,. 

Czerw. Dwór. 

— Kalendarzyk polityczny na rok 
P. 1767. Wilno, druk. Akad. Soc. J. 
1766. w 16ce. 

Mieści: Summaryusz konstytucyi W. X. L. 
Czopowe, szeleżne na zniesienie podatków 
dawnego czopowego i podymnego. 

Czerw. Dwór. 

— Kalendarzyk Wileński na rok 
przestępny 1768 napisany przez X. 
Franc. Paprockiego S. J. Rektora Ko- 
li 82 PAPROCKI. PAPROCKI. wieńskiego. [Pod tern herb króla], w dru- 
kami J. K. M. Akadeinickiey S. J. 
w 16ce, k. 57 nlb. 

Po kal. polskim chronologia książąt i królów 
polskich, książąt litewskich, imiona pa- 
nów Europy i ich familii, stan duchowny 
i świecki, przypadki znaczniejsze r. 1766 
i 1767, a na końcu szerokość geograliczna 
miejsc determinowanych z rozkazu J. K. M, 
przez astronomów Akad. wil. »S. J. [ 

Krasińs. — Ordyn. Zamoj. | 

— Kalendarzyk Polityczny Wileń- 
ski na rok 1769 przez X. Franciszka 
Paprockiego Soc. Jesu Prok. Pro w. Lit. 
napisany, w którym... nayduie się 
Specyfikacya Kwart z Starostw W. X. 
L. porządkiem Wwdztw i Powiatów 
ułożona. 

Kuryer litew. 1768 nr. LII (supl.). 

Krasińs. 

— Toż:... na Rok 1770. 

Kuryer litew. 1769 nr. LII (supl.). 

— Toż:... na Rok 1771, zawieraiący 
w sobie specyfikacyę Kwart Starostw 
W. X. L. i opisanie krótkie morowego 
powietrza, w 16ce, ark. nlb. O3. 

Jagiell. 

— Kazanie na obłuczynach Mogilni- 
ckiey Starościauki Mieszowskiey miane 
w kościele W W. PP. Wizytek w War- 
szawie d. 26 Listop. 1754 r. przez X. 
Franciszka Paprockiego S. J. 

X. Brown Bibl. pisarzy S. J. s. 306. 

— O sprawie rycerskiey polskie}^ 
historya z różnych autorów oyczystych 
y potocznych y konstytucyj seymowych 
zebrana przez Franciszka Paprockiego 
dziekana Katedralnego Inłlantskiego, 
Kanonika Łowickiego, Kawalera Orderu 
Zlotey Ostrogi. Tom II w Łowiczu 
1776. W drukarni JO. Xcia JMci Pry- 
masa, w 8ce, kart 8 i str. 516. 

Tworzy część drugą przekładu Flawiusza 
Wegecyusza Renata: O sprawie rycerskiej. 

— Obacz Wegecyusz. 

Akad. — Czapski — Czartor. — Dzików — 
Jagieł). — Krasińs. — Ossol. — Przeźdz. 

— Uniw. Iwows. — Warsz. Uniw. — 

Zielińs. 

— Wiadomość Każdemu Obywate- 
lowi Korony Polskiey y W. X. Litt. 
potrzebna. Albo Specyfikacya Starostw 
y Królewszczyzn Emfiteutycznie, Ex- 
pektatywą, Dożywociem, Summownie y 
Dziedzicznie udyspouowanych przez Seym Roku 1775. y 1776. skończony. 
W Łowiczu, w drukarni JO. Xięcia JMći 
Prymasa Roku 1777. w 16ce. k. 115 
nlb. 

(Na końcu wydrukowano:) W Warszawie 
w drukarni nadwornej JKM. 1775 (tak). 
— Data dedykacyi : W Warszawie 1777 
d. 26 Sierpnia. — Arkusze znaczone są 
od A -E2 kart 42 i znów od A — H^. Są 
to zatem dwie części. 

Są to odbitki z kalendarzyków. — Przed- 
mowa do Antoniego Korwina Kossakow- 
skiego sekr. J. K., starca przeszło sześe- 
dziesiątletniego, tłumacza z języka ru- 
skiego. 

Wspomina tu poezye Kossakowskiego w Za- 
bawach przyjemn. t. 4 cz. II 1771, O za- 
machu na króla (Noc była etc.) d. 3 No- 
vemb., O sielance Dafnis (tamże 1775 t. 
12 cz. II (Co tak posępne) i poemat: Boże 
czy zdarzasz (tamże t. 2 cz. I na nowy 
rok 1775). 

Na polskie z ruskiego Kossakowski przeło- 
żył: Akta Obojga Narodów od r. 13H6 
w Metryce W. X. Lit. znajdujące się (uczy- 
nił to z woli Kady Nieust.). 

Chwali jego styl gładki, dobór słów natu- 
ralny i pośpiech roboty niezwyczajny 
w ukończeniu ogromnego tomu. 

Dzieło zaczyna się od Excepcyi I — II. — 
Od k. Ay idą Emfiteutowie ńO-letni w Ko- 
ronie, zebrani abecadłowo według miejsco- 
wości. — Od k. B^ Emfiteutowie w Li- 
twie. — Od k. 22 Starostwa y Królew- 
szczysny za osobnemi konstytucyami udy- 
sponowane. — Od nowego alfabetu A (k. 
43cia) nowy tytuł : Specyfikacya Starostw 
i Królewszczyzn z kwartą onychże podług 
lustracyi 1765. Podane tu : Dzierżawa, 
folwark, grunt z oznaczeniem płacy na 
złote i grosze. Spisane województwami. — 
Od k. Fg zapisano, co zabrał król pruski 
d. 13 września 1772. — Od k. 94 idzie 
prowincya litewska, województwami spi- 
sana. — Na k. Hj spisany zabór Xstwa 
inflantskiego d. 5 września 1772 i gra- 
nice zaboru (k. 114 — 115). 

Branic. — Czartor. — Dzików — Jagiell. 
— Ossol. - Warsz. Uniw. — Zielińs. 

— Wiadomość o Xięstwie Kurlandz- 
kim y Semigalskim z różnych dzieio- 
pisów zebrana Nayiasnieyszemu Króle- 
wiczowi polskiemu Karolowi z Bożey 
laski Xiążęciu Kurlandyi i Semigalii 
przy uroczystym szczęśliwego przyby- 
cia do Wilna powinszowaniu od obo- 
wiązaney wiecznie Nayiasnieyszemu 
Imieniowi Akademii Wileńskiey Soc. 
Jesu ofiarowana, w Wilnie, w drukarni PAPROCKI. PAPROCKI 83 J. K. M. Akademii Soe. Jesu 1759. 
w 8ce, ark. sygn. K^ (str. 160). 

Soinmervocol VII 189. — Kraszews. Wilno 
IV 291. — Bentk. II 760. — Katal. du- 
plik, wileń. (z data 1750). 

Akad. — Czartor. — Dzików — Ossol. — 

Wileńs. 

— Domowe wiadomości o Koronie 
polskiej. Wilno, 1763. w 8ce. 

Akad. 

— Domowe wiadomości o W. X. 
Lit. z przyłączeniem historyi tegoż na- 
rodu. Wilno, w druk. Akad. 1760. 
w 8ce. 

Autora wymienia Kraszewski Wilno IV 292, 
a także i Brown i Sommervogcl podają 
go jako takiego. — Część I jest jednakże 
dosłownym przedrukiem z Hołłowki Do- 
mowe wiadomości polskie i W. X. Lit. 
1763. 

— Domowe Wiadomości o Wielkim 
Xięstwie Litewskim z przyłączeniem 
Historyi Tegoż Narodu Przedrukowane, 
w Wilnie, w Drukarni J. K. Mśói Aka- 
demickiej Societatis Jesu Roku 1763. 
w Sce, k 1 nlb. i str. 54 liczb. 

Na odwr. str. karty tyt, określenie obszaru 

i wyliczenie ziem W. X. Lit. 
Akad. - Branic. — Dzików — Krasińs. — 
Ossol. — Muz. Naród. 

— Toż:... przedrukowane Roku Pań- 
skiego 1771. w Wilnie, w Drukarni 
J. K. M. i Rzeczy Pospolitey Akade- 
mickiej'^ Societatis Jesu. w Sce, s. 46 

Dodawane na końcu do Łubieńskiego Hi- 
storya polska, jako tejże uzupełnienie przy 
nauce szkolnej. — Do str. l2 idiie poda- 
nie starostw, biskupstw i senatorów, po- 
wiatami. — Od s. 13 Historya litewska. 
-• Od str. 28 O rzeczach litewskich od 
panowania familii Jagiellońskiej. — Od 
str. 4:2 Pytania z geografii, z historyi li- 
tewskiej. — Str. Ab O początkach nie- 
pewnej historyi litewskiej. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. — Zie- 

lińs. 

— Toż:... Przedrukowane w Wilnie, 
w druk. Soc. Jesu. 1775. w Sce. 

Bentk. II 771. — Kraszews. Wilno IV 321. 

— Wiadomości literackie. Wilno, 
od 1760—1763 r. w 4ce. 

Wychodziły raz na miesiąc, z odciskiem 
wyobrażającym wodotrysk i z godłem nad 
nim : Quo plus sunt potae, plus sitiuntur. 
Były one nader niedołężnie redagowane. 

Baliński Dawna Akad. wileńska s. 2''5. — 
Ob. Wiadomości. — Wovny Znaczniejsze Przed Na- 
rodzeniem i po Narodzeniu Chrystusa 
Pana Aż do ostatniego Pokoju Pary- 
skiego i Hubertsburskiego Roku 1763. 
Miedzj różnemi Narodami miaue Z wj- 
rażeniem przyczjn wojowania i zwj- 
ćięstwa Tudzież pożjtku lub straty 
Z dołożeniem na Swych Miejscach 
Imion Polskich w Rycerskich dziełach 
Znakomitych. Napisane Przez X. Fran- 
ciszka Paprockiego Societatis Jesu Pre- 
fekta Akademii Wileńskiey. Księga 
Pierwsza Od Cyrusa do śmierci Cesa- 
rza Oktawiana Augusta, w Wilnie, 
w Drukarni J. K. Mci Akademickiej 
Societatis Jesu. Roku 1763. w Sce, k. 
S nlb.. str. 269 liczb, i str. 1 nlb. 

Księga I od Cyrusa do śmierci cesarza Okt. 
Augusta. — Po odwr. str. herb Sapiehów, 
a następnie przypisanie Aleksandrowi hr. 
na Bychowie, Dąbrównie, etc. Sapieże, 
wojew. połoc, hetm. polnemu. 

Kompilacya z Kollina Hist. Rom. et Ancien- 
ne, z X. Jak. Suliana Annales Eccles., 
z Liwiusza, Justyna, Florusa, Dyona. 

Ob. Bibl. XIX w. t. III (przedruk z r. 1812). 

Akad. — Krasińs. — Ossol. — Raczyńs. — 

Zielińs. 

— ob. Kurjer litewski 1760 — 63) 
— Lubieński Franc. (Historya 1763) — 
Nonnott Franciszek (Błędj Woltera 
1780) — P. F. X. (Elementarz 1777) — 
Wegecjusz Flawiusz (O sprawie rjcer- 
skiej 1776). 

Sobies. Enc. powsz. Org. t. 20 s. 350 i 51 
i t. 13 8. 674. — X. Brown Bibl. pis. — 
Finkel II 1816. 

Paprocki Jakób ob. Lotarius (1721). 

PAPROCKI Jan Aleksander (f 16S1). 
Obraz prawdziwy ognistego w ciele 
ludzkim Seraphina Franciszka Świętego 
Patryarchj S. Piotr z Alkantarj. Ubo- 
giego ojca ubogi syn, bogaty w Boskie 
dary, zakonnik prawdźiwj vbóstwo mi- 
łuiąo j, g(jrąc j kaznodż^ieia, j ognist j opo- 
wiedacz Ewangeliej Świętej, wizerunk 
wszelakiej świątobliwości j doskonji- 
łości Chrzęści ańskiej. Wystawiony pod 
czas uroczystości 3'^ trjumphu w Prowa- 
dzenia obrazu Jego w Wilnie v Ojców 
Bernard jnów roku 1671. miesiąca Mdrca 
dnia If). w Wilnie, w drukarni Ojcow 
Jezuitów, w 4ce, k. 15 (sygn. A — Cj). 84 PAPROCKI PAPROCKI. Druk gocki, z portretem tó. Piotra z Alkan- 
tary rytym na blasze. — Z przotlu prze- 
mowa do czytelnika, poczem idzie krótki 
sumaryusz żywota i cadów Bł. Piotra 
z Alkantary. W końcu przydane są od- 
pusty, które papież Klemens IX nadał 
w roku 1669. 

Po przemowie miedzioryt: S. Petrus de Al- 
cantara. Jagiell. — Muz. Narud. 

— Pasterska Biskvpa krakowskie- 
go Świętego Stanisława w kościele ka- 
thedralnym Przemyskim wystawiona 
Dobroć. Przez W. X. Jana Alexandra 
Paprockiego Proboszcza Rybotyckiego, 
J. K. M. Sekretarza. Roku w Polscze 
Świętego y Błogosławionego ósmego 
dnia Maia. W Krakowie, w Drukarni 
Łukasza Kupisza J. K. M. typographa. 
roku Pańsldego 1651. w 4ce. kart 3 
i str. 12. 

Przypis X. Andrz. Podolskiemu, kanonikowi 
przemyskiemu, proboszcz, łańcuckiemu, ple- 
banowi kosiń.skiemu. — Kazanie jest z te- 
kstu: Bonus Pastor. Joann. 10. 

Jocher 4798. — Gawarecki Pam. Łowicz. 
101-2. 

Akad. — Branic. Czarter. — Czerw. Dwór 
Dzików — Jagiell. — Muz. Naród. — 
Uniw. lwów. — Wileńs. 

(Paprocki J. Alex.). Poloni Areopagi 
Lycvrgvs. Perillustris & Reuerendissi- 
mus Dominus, D. Joannes Alexander 
Paprocki Sac: Theolog: & J. V. Doctor 
Gnesnensis, Luceoriensis, Łouiciensis 
Canonicus & Officialis In Curia Ar- 
chiepiscopali Generalis Auditor. Ad Tri- 
bunal Regni Depvtatvs Judex. Dum 
ipsis Aprilis Ferijs Petricouiensi accin- 
geretur itineri Comitante Calamo Pa- 
naegyrice Deductus. A Deuinctissima 
Perillustri Nomini Iuventute Rhetorica 
Collegij Łouiciensis Scholarum Piarum 
Anno Magni Jydicis 1677. w 4ce, k. 5. 

Czerw. Dwór — Kaczyńs. — Wolański 

w Rudce. 

PAPROCKI Jędrzej. Mowa przy li- 
micie J. O. Trybunału Koronnego Lu- 
belskiego dnia Dwudziestego Grudnia 
Roku 1756. w Lublinie przez W. Jmci 
Pana Jędrzeia Paprockiego. Burgrabiego 
Grodzkiego Mielnickiego tenże Trybu- 
nał imieniem prześwietney Palestry lu- 
belskiey żegnaiącego. Miana. (B. r. i m. 
dr,), folio, k. 4 nlb. 

Jagiell. — Krasiós. - - Mowa przy Limicie .1. O. Trybu- 
nału Koronnego przez W. Jmci... Bur- 
grabiego Grodzkiego, Mielnickiego Jmie- 
niein Całey Prześwietney Palestry Lu- 
belskiey tenże Trybunał żegnaiącego 
dnia 20 Grudnia R. P. 1760 miana, 
folio, k. 2. Warsz. Uniw. 

PAPROCKI Łukasz S. J. (1608 f 17 
paźdz. 1657). Łaski Cudowne przy Ko- 
ściele Sieprskim Wniebowzięcia Pełney 
łaski Bogarodzice Panny, w Woiewodz- 
twie Płockim, Opisśne a do druku po- 
dane przez X. Łukasza Paprockiego 
Societatis Jesu Theologa, Roku Pań- 
skiego 1652. Miesiąca Stycznia. Ad ma- 
iorem Dei gloriam, Beatissimaeą; Vir- 
ginis Mariae honorem, supra quam 
nihil nisi Deus, infra quam quicquid 
Deus non est, W Warszawie, w Druk: 
Piotra Elerta J. K. M. Typogr. w 4ce, 
str. 72 i k. 1, na której Pieśń o Najśw. 
P. Sieprskiej. 

Dedjk. do Katarzyny z Fotulic Potuliekiej, 
ksieni sieprskiej. 

Są egzemplarze z dedykacyą Bajerskiej z Ło- siów. Jocher 9022 pisze: „Do tejże książki do- 
dane jest na końcu: Orig-o Stemmatis 
Grzymała, abo co iest? od kogo? kiedyj? 
komu? za co nadany? y zkąd tak na- 
zwany Grzymała? Kleynot herbowy Domu 
Ich Mciow PP. Potulickich y inszych za- 
cnych w Polszczę Domów. 2'^ ark.**. — 
W egz. Jag. tego dodatku niema. 
Autor miał zamiar nowy polski Herbarz wy- 
dać, jak sam na początku tego pisma 
wspomina, a na końcu wyraźnie zapowiada 
temi słowy: ...Genealogie wypisane czytać 
będziesz u mnie w Reformowanym Gnia- 
zdzie Cnoty Bartholomaei Paprocki Hi- 
storie! Poloni Stryia mego, jeśli zdrowie 
posłuży. 
W wiadomości na str. 12 podaje, że Andrzej 
Radwan Wiadrowski pleban rypiński i 
nowomiejski zgotował to opisanie przed 
więcej lat 20, które uzupełnione podaje. 
Łaski, doznane od wielu osób, opisane są 
do str. 28, . przyczem jest o cudownych 
obrazach M. P. w innych miejscach. — 
Od str. 36 część II opowiada cudowne do- 
brodziejstwa od r. 1602, w których sam 
Ł. Paprocki wymienił siebie z r. 1640, 
1647, 1650. — Od str. 54 opisane są ślubne 
tabliczki i wota zawieszone, między niemi 
ornat od Władysława IV. — Od str. 68 : 
Cudowna studnia pod kościołem. 
Czarter. — Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— O łaskach i cudach , które się PAPROCKI. PAPUŹYŃSKI. 85 działy w kościele Nayśw, Panny Maryi 
Czerwieńskie V. Warszawa, 1650. w 4ce. 
Jocher 8782!' 

— Toż:... w Warszawie, druk Pio- 
tra Elerta 1652. w 4ce. 

Sommervogel VI 191. 

— Miracula patrata ad iraaginem 
thaumaturgam B. Yirginij Mariae Dzi 
koviensem polono latine reddita. Cra- 
coviae 1686. w 4ce. 

— ob. Tylkowski Wojciech (Anti- 
ąuitas Kierłovianae donius 1652, Dies 
equiti3 poloni 1651). 

Siarczyn. Obraz wieku pau. Zygrn. III t. II 
str. 62. — Chodynicki Dykc. t. II. — X. 
Brown Bibl. pis. S. J. s. 308. — Juszyń- 
ski Dykc. II s. 4-2. 
Paprocki Paweł ob. Bourdalloue Lu- 
dwik S. J. (1760). 

PAPROCKI Wacław, biskup marga- 
ritański, sufragan kujawski. Apologe- 
tioon honestatis episcoporym titvlarivm. 
sev svffrag:aneorvm. A R. Yeneeslao 
Paprocki episcopo margariteń. et snffra- 
ganeo Vladislauiensi conscriptum. Anno 
Domini M.DCXLII. (1642). Cracoyiae. 
in Officina Typographica Francisci Cae- 
sarij.'w 4ce, s. 72 (ark. I). 

Dedykacya biskupom i arcybiskupowi. — 
Przemowę po łac. do wszystkich arcyb. 
i biskupów Korony polskiej podpisał autor 
w Włocławku d. 31 stycznia 1642. — 
W duchu teologicznym broni praw bisku- 
pów tytularnych czyli sufraganów. 
Jocher 9146. 
Czartor, — Jagiell. — Ossol. — Kaczyńs. 

— Uniw. lwów. — Warsz. Uniw. 
Papst ob. Uchylenie i zakazanie 
książki (1787). 

Papsthum ob. Senckler (17011 
Papuga, powieść. (Na drugiej kar- 
cie:) Papuga, powieść z franeuzkiego 
języka tłomaczona. B. w. r. i m. dr. 
(1789—91). w 4ce, k. 4. Jagieil. 

— Toż:... inna edycya. (Na końcu:) 
W drukarni Wolney na kraiowyni pa- 
pierze, w 4ce, k. 4. 

Jest to powieść z aluzyą do stanu Polski, 
lecz tak ogólnikową, źe trudno zrozumieć 
jej powodzenie. 

Branic. — Dzików — Jagiell. 

PAPUŹYŃSKI Adryan Kazimierz, 

Franciszkanin. Reqvialne alleluia dźwię- 
kiem trąb Jordanowskich zformowane 
przy execjuiaoh Swiętey pamięci. Wiel- moźney Jey Mości Pani P. Katarzyny 
z Zakliczyna Brzechffiny Podkomorzyny 
wendeńskiey w kościele Świętego Fran- 
ciszka krakowskim od Kapelle Niebie- 
skiey audiencyey ziemskiey przez W. O. 
Adryaua Papuzynskiego Pisma Świę- 
tego doktora, ordinaryusza kaznodzieie 
krakowskiego Zak(jnu Min. Gonu. Fran- 
ciszka Świętego podane. Z dozwoleniem 
Starszych. W Krakowie. V wdowy, y 
dziedziców Andrzeid Piotrkowczyka J. 
K. M. T. roku Pansk: 1660 w 4ce, 
k. 14 nlb. (Druk gocki). 

Na odwr. str. tytułu herb Trąby Jordanów 
a pod nim 6 w. polskich na pochwałę. — 
Przypisał X. Franciszkowi Brzechffie pi- 
sma Św. doktorowi, peniteucyaryuszowi ka- 
tedry krak. Zakonu Min. Conv. Franci- 
szka Św. — Kazanie na pogrzebie miaue, 
małej wartości. 
Z tekstu : Audivi quasi vocem. 
Akad, — Czartor. — Jagiell. — Ossol. 
I — Rycerz zbroyny z fortece her- 
bowney do niebieskiey szturmuiący, 
I w kazaniu na pogrzebie Jaśnie Wiel- 
j możnego Jego Mości Pana Zygmunta 
z Grudny Grudzińskiego Woiewody 
Kaliskiego, przez X. Adryana Kazimie- 
i rza Papuzynskiego ordyuaryusza a pod 
j ten czas tumskiego, Kaznodźieię poznań- 
' skieffo. Zakonu S. Franciszka Min: Gonu: 
w Złotowie wystawiony roku 1653. 
' dnia 13 Maia. z dozwoleniem Starszych. 
W Poznaniu w druk: wdowy, y dzie- 
dziców WoYĆiecha Regulusa. w 4ce. 

' k. 14 nlb. 

Na odwr. str. tytułu herb Grzymała a pod 
nim 6 w. pols. na pochwałę. — Pi-zypisał 
autor prozą Andrzejowi Karolowi z Gru- 
dny Grudzińskiemu, wojew. kaliskiemu, 
synowi zmarłego. — t?amo kazanie jest 
napuszyste i podaje tylko drobne szcze- 
góły do rodziny zmarłego. 

Kazanie z tekstu : Cum fortis armatus. 

Branic. — Czartor. — Dzików — Jagiell. 

— Ossol. 

PAPUŹYŃSKI Jan Kazimierz. Aizoon- 

tinvm monvmentvm Praeclare gestis 

] debitum ad mavsolevm clarissimi ac 

Admod: Rndi Domini, D. Jacobi Pio- 

j trowicki. S. Th. Doct. Roman. Almae 

! Vniuersitatis Grac. Profess. Decani SS. 

Omnium. S. Floriani Ganonici. Praepo- 

siti ad S. Spiritum Hospitalis Becensis, 

&c. Per Joannem Gasimirvm ' Papy/in- 86 PARA. PARACCIANO. ski, Artiura et Philuriuj-h: Baccal. in 
Communi onmium luctu posthumę me- 
morię appositum Anno 1643. Mensę i 
Martio die 24. Cracoviae, Ty pis Vale- 
riani Piątkowski, w 4ce, k. 6 (ark. Bj). | 
Dedyk. Jacobo Uslieiiai, Si^. Gregorowic et 
Aadr. Piotrowicki, executoribu8. — Za- 
czyaa wiersz pt. : Melos funebrale. Całe 
wierszem. 
Juszyńs. II 42. Jag-iell. — Ossol. 

— Gavclivm anceps, in xenivm. sev 
Con<^ratulationem solemnium Christi Na- 
talitiorvm gavdiosani, Perillustri et Adm. 
Rouer. D. D. Adamo Stament. Prae- 
positoWisnicensi &e, &c. Domino et Mae- 
cnati amplissimo, in Officiorum suo- 
rum et propensionis testimonium. Per 
Juannem Casimirum Papvżynski, ar- 
tium et philosophiae Baccalaureum cum 
debita submissione oblatum Anno Do- 
mini 1642. Cracoviae, apud Yalerianum 
Piątkowski. (1642). w 4ce, k. 6 (B^J. 

Wierszem. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Stephanoma Quod Alma Mater 
Academia Palladianis VIII. Pancracias- 
tis. Dum in Almo Lycaeo Cracouiensi. 
al) Excellentissimo D. Nicolao Suli- 
kowski Collega minoreOrdinario Eloqu: 
Professore, primis in artibus & płiilo- 
sophia Laureis. decorarentur Per Joan- 
nem Casimirum Papuziński, Eiusdem 
Laureae Candidatum, in Parnasso Aca- 
demico. Obtulit Commuatione Aestiua 
Anno 1642. Mens Octob. Die 9. Grac. 
Typis In Of fina (tak) Valeriani Piąt- 
kowski. (1642). w 4ce. ark. C^ (k. 12). 

Dedic. Saimieli Kalinowski oapit. Bracłav. 

Wierszem nczczeui : I Gasp. Crync II Andrz. 
Sprochowski. III Alb. Popiołkowicz. IV 
Nic. Grzcbinski. V. Audr. Gnatowicz. VI 
Barthol. Kański. VII Mart. Gryzniewicz. 
VIII Andreas Tomaszczyk. — Kończy: 
In stemnia Lycaei Cracoyiensis, Sab ans- 
piciis Jac. Ustiensis Kectoris. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Slachetka J. S. (Hortus 1644). 

PARA DU PHANIAS Franciszek S. J. 

(1724 f w maju 1797). P:)czątki zdro- 
woy filozofii zgodzone z początkami Re- 
li.:,'ii, albo Filozofia Religii. Dzieło wy- 
dane w ięzyku francuzkim przez JX. 
Para du Fanias. Przełożone po polsku 
przez X. M. T. S. P. w Wilnie, w Dru- karni J. K. Mci y Rzeczypospolitey 
u Xięży Piarów Roku 1789. w 8co, 
T. I k." 14 s. 491 i k. 4. T. II s. 555 
i k. 2. 

Tłumacz: Takałlo .M. 

Krastzews. Wilno. 

Czartor. — Czetwert. — Jagiell. — Wileńe, 

— Trzy mowy o odmianach w na- 
turze z francuzkiego przełożył Jacek 
Przybylski. Kraków, nakładem Igna- 
cego Grebla, 1779. w 8ce. 

w katalogu zapowiedziane. 

Paraballetairos ob. Botsacus Joh. 
(1636). 

Parabole i elipsy ob. Aigner (Ce- 
gielnia 1791). 

PARACCIANO S., Rotae Auditor. 
Rińo P. D. Paracciano Decano Craco- 
vien. Parochialis pro Illmo D. Michaeli^ 
Gazdzicki et Nobili Magistratu Neofo- 

; rien: et litis ect. contra Rev. D. Jaco- 
bum Zaskałski Grg Facti 28. Romae 

i 1762. Typ. Bernabo. folio mn., str. 16. 

Zaskalslii wikaryusz oskarża Gazdzickiego, 
' że nieprawnie posiada beneficjum Nowego 

I Targu, chociaż przez lat 20 już go uźy- 

I wał. Warsz. Uniw. 

i — Rnio P. D. Paracciano Domino 
\ Gracoyien. Parochialis super praetensis 
attentatis pro Illmo D. Michaeli Gaz- 
dzicki, Jozef Sanicki et Nob. Magi- 
I stratu Neoforień. et litis ect. contra 
I Rev. D. Jacobum Zaskałski Gg facti i 
I 80. Romae 1762, typis Bernabo. folio 

; mu., k. 2. " Warsz. Uniw. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano Ą 
Cracovien. Parochialis super utroq; pro 
Illmo D. Michaele Gazdzicki et Nob. 
Mao-istr. Neoforień. et litis ect. contra 
Rev. D. Jacobum Zaskałski L. Res- 
ponsio 4. Romae 1762, Typ. Bernabo. 
folio mn., str. 8. Warsz. Uniw. 

— R. P. D. Paracciano Vladislav. 
Archidiaconatus pro Illmo D. Jacobo 
Gliński contra Illnium D. Stephum Du- 
nin Gg facri 21. Romae 1756, typ. 
Bernabo. folio mn.. s. 16. 

Zatarg' z arcliidyakonią po wyniesieniu Ko- 
bielskiego na biskupa kamienieckiego. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— yiadisl. Archidiacon. Pro Illmo 
D. Jac. Gliński Summarium. Typis Ber- 
nabo 1756. w 4ce, k. 4. Jagiell. PARACCIANO. PARACCIANO. 87 — Vladisluv. Ari-hidłarouatus pro 
Illmo D. Jacobo Gliński contra Illmu 
D. Stephano Dunin Responsio cum sum- 
mario. Romae 1756, ty pis Bernabo. 
folio mn., kart 6. 

Jagiell. — Waisz. IJniw. 

— Vladislav. Archidiac. pro 111. 
D. Jacobo Gliński contra 111. D. Ste- 
pbani Dunin. Memoriale pro nova au- 
(lientia. Roinae 1757. typis Bernabo. 
folio mn. 

O archidyakonią. Warsz. Uniw. 

— Vladislav. Arcbidiacon. pro 111. 
D. Jacobo Gliński contra 111. D. Stc 
phanum Dunin Restrictus Responsionis 
facti et juris. Romae 1757 typis Ber- 
nabo. folio mn., str. 12. 

Warsz Uniw. 

— Vladislavien. Archidiaconatus pr(j 
Illmo D. Jacobo Gliński contra Illmuni 
Stephanum Dunin. Restrictus facti et 
juris. Vident 5, 6 et 7. Romae 1757. 
folio mn., str. 16. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Pro Rev. D. Steph. Dunin. Con- 
tra Rev. D. Jacob. Gliński. Restrictus 
Facti et Juris in secunda Propositioiie 
Vident 5, 6 et 7. folio. k. 8. 

Jagiell. 

— Pro Steph. Dunin Contra R. D. 
J. Gliński Restrictus Responsionis E^aeti 
et Juris cum Summario in calce. Romae. 
folio, k. 4. Jagiell. 

— Pro Illmo D. Jac. Gliński Con- 
tra Ilł. D. Steph. Dunin Restrictus Re- 
sponsionis Facti et Juris. Typis Ber- 
nabo 1757. w 4ce, k, 6. Jagiell. 

— Yladisl. Archid. super Litteriś 
Jacobi Pro R. D. Steph. Dunin Contra 
R D. Jac. Gliński Restrictus Facti et 
Juris. Typis Bernabo 1756. w 4ce. k. 6. 

Jagiell. 

— Yladisl. Archid. super Litteriś 
Jacobi Pro R. D. Steph. Dunin Contra 
R. D. J. Gliński Responsio cum Sum- 
mario. Typis Bernabo 1756. w 4ce, k. 4. 

Jagiell. 

— Yladisl. Archidićicoiiatus Super 
Litteriś Jacobi. (Ostatniej kartki z adre- 
sem i miejscem druku brakuje), w 4ce. 
k. 2. Jagiell. 

— R. P. D. ParaccianoYladislayien. Archidiaconatus super Coadjutoria. Pro 
Rmo D. Stephano Sumiński Contra 
Rmum Capitulum Ecclesiae Cathedralis 
Yladislaviae. Restrictus F^acti et .luris. 
Typis Bernabo 1756. w 4ce. k. 6. 

Jagiell. 
- Yladisl. Archid. super Literis 
Jacobi pro Rmo D. Stephano Sumiński 
Contra Rmum D. Jacobum Gliński 
Facti. w 4ce, k. 4. Jagiell. 

— Yladis. Archid. super Coadjuto- 
ria. Pro Rmo D. Stephano Sumiński 
Contra Rmum Capit. Eccl. Cath. Yla- 
disl. Restrictus Responsionis Facti et 
Juris. Typis Bernabo 1756. w 4ce. k. 4. 

Jagiell. 

— Yladis. praetensae Coadjutoriae. 
Pro Illmo et Rmo Capitulo Ecclesiae 
Cath. Yladisl. et litis etc. Contra Illmum 
D. Stephanum Sumiński et litis &e. 
Restrictus Responsionis Facti et Juris. 
Typis Bernabo 1756. w 4ce, k. 4. 

— Yladislav. praetensae Coadiuto- 
riae pro Illmo et Rmo Capitulo Eccle 
siae Cathedralis et litis etc. contra 
Illmum D. Stephanum Sumiński et litis 
etc. Restrictus facti et juris. Romae 
1756, Typis Bernabo. folio mn., str. 12. 

Warsz. Uniw. 

— Yladislay. praetensae Coadiuto- 
riae pro Illmo et Rmo Capitulo Ec- 
clesiae Cathedralis Yladislayien. et litis 
etc. contra Illmum D. Stephanum Su- 
miński et litis Restrictus facti et ju- 
ris. Romae 1756. T^ypis Bernabo. folio 
mn.. k. 5. 

Dalszy ciąg poprzedniego sporu. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Yladisl. praetensae Coadjutoriae. 
Pro 111. et Rmo Capitulo Eccl. Cath. 
Yladisl. et litis &c. Summarium. Typis 

I Bernabo 1756. w 4ce, k. 4. Jagiell. 

— Yladisl. Archidiaconatus su[)er 
' praetensae Coadjutoriae pro Illiiio et 

Rmo Capitulo Ecclesiae Cathedralis 
Yladislay. et litis etc. contra 111. D 
I Stephanum Sumiński Memoriale ])r() 
I nova audientia. Romae 1757. Typis 
Bernabo. folio mn. Warsz. Uniw. 

i 

— Yladis. Archid. Super utroq; Pro 
j Rmo D. Stephano Sumiński Contra 
1 Rmum Capit. Ylad. et litis. Responsio. 88 PARACCIANO. PARACCIANO. yident 5, 6 et 7. Ty pis Bernabo 1757 
w 4ce, k. 2. Jagiell. j 

— Vladis. Archid. super Coadju- i 
toria Pro R. D. Stepb. Sumiński Con- 
tra R. Capit. Eccl. Catli. Vladisl. Re- 
strictus Responsionis Facti et Juris | 
cum Summario in calce. Typis Bernabvj i 
1757. w 4ce. k. 3. " Jagiell. 

— Vladislav. praetensae Coadjuto- 
riae pro Illmo et Rmo Capitulae Ec- 
clesiae Catbedralis Vladislav. et litis etc. 
contra Illińum D. Stepbanum Sumiński 
et litis Restrictus responsionis facti et 
juris. Romae 1757, typis Bernabo. fo- 
lio mn., k. 3. Warsz. Uniw. 

— Vladislav. Praetensae Coadjuto- 
ria pro Illmo et Rmo Capitulo Eccle- 
siae Catbedralis Vladislavien. et litis 
etc. contra Illmum D. Stepbanum Su- 
miński Restrictus facti et juris Yident 
5, 6 et 7. Romae 1757, typis Bernabo. 
folio mn., str. 14. Jagiell. 

— • CracoY. Decimarum. Pro Alma 
Accademia et Universitate Cracoviensi. 
Contra Ven. Monasterium et Monacbos 
Glarae Tumbae, seu Mogillae Ord. Ci- 
stereien. Memoriale pro Dilatione. (Ro- 
mae) Typis Bernabo 1757. w 4ce, k. 2. 

Jagiell. 

— Pro Alma Accademia et Univer- 
sitate Cracoyien. Contra Ven. Monaste- 
rium Clarae Tumbae seu Mogillae Ord. 
Cistereien. eiusq; Rev. P. Priorem, et 
Monacos, necnon Cmetbones, Incolas. 
et Colonos Yillae Glewiec. Memoriale 
pro no-va Audientia. Yident a R. R. P. P. 
D. D. Bussio, Camilliae, Elepbantutio 
et Frangip;me. (Romae) Typis Bernabo 
1757. w 4ce, k. 4. Jagiell. 

— Pro Adm. R. R. D. D. Priore et 
Religiosis Yen. Monasterii Clarae Tum- 
bae Ordinis Cistereien. Summarium. Ty- 
pis Bernabo 1760. w 4ce, k. 12. 

Jagiell. 
~ Pro Adm. R. R. D. D. Priore. 
et Religiosis Yen. Monasterii Clarae 
Tumbae Ordinis Cistereien. Contra Ye- 
ner. Accademiam Studiorum Civitatis 
Cracoyien. Factiw Typis Bernabo 1760. 
w 4ce, k. 6. Jagiell. 

— Pro Alma Accademia et Univ. Civ. Cracoviac Centra Yen. Monaste- 
rium Clarae Tumbae &c. Restrictus 
Facti et Juris cum novo Summario 
addint. Yident 5 et 6. Typis Bernabo 
1760. w 4ce, k. 10. ' Jagiell. 

— Pro Adm. R. R. D. D. Priore et 
Religiosis Yen. Monast. Clarae Tumbae 
Ordinis Cistereien, Contra Yen. Aecad. 
Studiorum Civit. Crac. Facti. Yident 5 
et 6. Typis Bernabo. w 4ce, k. 6. 

Jagiell. 

— Pro Alma Accademia et Univ. 
Civit. Cracoviae Contra Yen. Monast. 
Clarae Tumbae seu Mogillae Ord. Ci- 
stereien. eiusque R. P. Priorem et Mo- 
nacbos nec non Cmetbones, Incolas, et 
Colonos Yillae Gleviec. Responsio. Yi- 
dent 5 et 6. Typis Bernabo 1760. w 4ce, 
k. 4. Jagiell. 

— Pro Adm. R. R. D. D. Priore et 
Religiosis Yen. Monasterii Clarae Tum- 
bae Ord. Cister. Contra Yen. Accade- 
miam Studiorum Civ. Crac. Responsio. 
Yident 5 et 6. Typis Bernabo 1760. 
w 4ce, k. 2. Jagiell. 

— Cracov. Decimarum super Reser- 
vatis Pro Alma Accademia et Univer- 
sitate Civitatis Cracoviae Contra Yen. 
Monasterium et Monacbos Clarae Tum- 
bae, seu Mogillae Ord. Cistereien. nec 
non Cmetbones Incolas, et Colonos 
Yillae Gleviec. Restrictus Facti et Ju- 
ris. (Miejsce druku i rok odcięte u do- 
łu), w 4ce, k.. 6. Jagiell. 

— Toż:... Responsio, Typis Bernabo 
1760. w 4ce, k. 4. JagieU. 

— Pro Alma Accademia et Univer- 
sitate Civitatis Cracoviae Summarium. 
Typis Bernabo 1760. w 4ce, k. 4. 

Jagiell. 

— Pro Adm. R. R. D. D. Priore 
et Religiosis Yen. Monasterii Clarae 
Tumbae Ordinis Cistereien. Contra Yen. 
Accademiam Studiorum Civitatis Cra- 
cov. Responsio. (Romae). Typis Bernabo 
1760. w 4ce, k. 2. Jagiell. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracov. Decimarum super utroque Pro 
Alma Accademia et Universitate Civi- 
tatis Cracoviae. Contra Yen. Monaste- 
rium Clarae Tumbae, seu Mogillae Or- PARACCIANO. PARACCIANO. 89 dinis Cistercien. eiusque R. P. Priorem 
et Monachos, nec non Cmethones. In- 
colas, et Colonos Villae Gleviec. Re- 
strictus Responsiunis Facti et Juris 
cum Sulumario in Calce. Vident 5 et 6 
—20. Typis Beruabo 1761. w 4ce, k. 6. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracovien. Decimarum super reservatis 
pro Alma Academia et Universitate Ci- 
yitatis Cracoviae contra Ven. Monaste- 
rium Clarae Tumbae seu Mogillae Or- 
din. Cistercien. ejusq; R. P. Priorem 
et Monachos nec non Cmethones In- 
colas et Colonos Villae Gleviec. F. 
Restrictus facti et juris Vident 5 et 6 - 
20. Romae 1761. folio mn., k. 6. 

Jag^iell. — Warsz. Uniw. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoyien. Decimarum super Reservatis. 
Pro Alma Accademia et Universitate 
Ciyitatis Cracoviae. Contra Ven. Mo- 
nasterium Clarae Tumbae seu Mosrillae 
Ordinis Cistercien. eiusque R. P. Prio- 
rem et Monachos nec non Cmethones, 
Incolas, et Colonos Villae Glewiec. Re- 
strictus Facti et Juris. Vident 5 et 6. 
(Romae) Typis Bernabo 1761. w 4ce, 
k. 6. Jagiell. 

— Pro Rdm. R. R. D. D. Priore et 
Religiosis Ven. Monasterii Clarae Tum- 
bae Ordinis Cistercien. Contra Ven. 
Accademiam Studiorum Ciyitatis Cra- 
cov. Restrictus Facti et Juris. Vident 
5 et 6. Typis Bernabo 1761. w 4ce. 

Jagiell 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoyien. Decimarum super Resolutis 
pro Alma Academia et Uniyersitate Ci- 
yitatis Cracoyiae contra Ven. Monaste- 
rium Clarae Tumbae seu Mogillae Or- 
dinis Cistercien. ejusąue R. P. Priorem 
et Monachos nec non Cmethones In- 
colas et Colonos Villae Griewiec. f. Re- 
strictus facti et Juris. Vident 5 et 6 - 
20. Romae 1761. folio mn., str. 24. 

Warsz. Uniw. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoy. Decimarum super praetensa 
Reyisione Decisionum. Pro Adm. R. R. 
D. D. Priore et Religiosis Veii. Mona- 
sterii Clarae Tumbae Ordinis Cistercien. Contra Ven. Accademiam Studiorum 
Ciyitatis Cracoyien. Memoriale. Typis 
; Bernabo 1761. w 4ce, k. 2. Jagiell. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoy. Decimarum super Resolutis 
Pro Alma Academia studiorum Ciyi- 
tatis Cracoyiae Contra Rmum P. Prio- 
rem et Monachos Ven. Monasterii Cla- 
rae Tumbae Ordinis Cistercien. et litis 
ócc. Responsio. Typis Bernabo 1761. 
w 4ce, k. 2. Jagiell. 

— Pro Ven. Monasterio Clarae Tum- 
bae seu Mogillae Ordinis Cistercien. 
Contra Almam Accad. Stud. Cracoyiae 
Memoriale pro noya audientia. Typis 
Bernabo 1761. w 4ce, k. 4. Jagiell. 

— Pro Alma Accademia et Uniy. 
Ciyitatis Cracoyiae. Contra Ven. Mona- 
sterium Clarae Tumbae seu Mogillae 
Ord. Cistercien. eiusque Rey. Priorem 
et Monachos nec non Cmethones, In- 
colas, et Colonos Villae Gleyiec Re- 
strictus Facti et Juris. Typis Bernabo 
1762. w 4ce, k. 8. Jagiell. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoyien. Decimarum super praetensae 
compulsoria pro Alma Academia et 
Uniyersitate Studiorum Ciyitatis Cra- 
coyiae contra Ven. Monasterium Clarae 
Tumbae seu Mogillae Ord. Cistercien. 
et litis etc. M. Responsio. Yidentibus 
Omnibus Dominis. 7. Romae 1762. Ty- 
pis Bernabo. w 4ce, str. 8. 

Warsz. Uniw. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoyien. Decimarum super praetensae 
compulsoria Pro Alma Academia et 
Uniyersitate Studiorum Ciyitatis Cra- 
coyiae contra Ven. Monasterium Clarae 
Tumbae seu Mogillae Ord. Cistercien. 
et litis M. Facti Yidentibus omnibus 
Dominis. 3. Romae 1762. Typis Ber- 
nabo. folio mn., str. 12. 

Warsz. Uniw. 

— Rey. P. D. Paracciano Decano 
Cracoyien. Decimarum super utroq; et 
super pratensae compulsoria pro Alma 
Accademia et Uniyersitate Ciyitatis Cra- 
coyiae contra Ven. Monasterium Clarae 
Tumbae seu Mogillae Ord. Cistercien. 
ejusq; R. P. Pridrem et Monachos nec 

12 90 PAHACELSUS. PARADINUS. non Cmethones Incolas et Colouos Villae 
Gleviec Rostrictus Responsionis facti 
et juris. Yidentibus omnibus Dominis 
Romae 1762. Typis Bernabo. folio mn , 

k. 2. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracovien. Decimarum super Reservatis 
pro Alma Academia et Universitate 
Cracoviae contra Ven. Monasterium 
Clarae Tumbae seu Mogillae Ord. Ci 
stercien. ejusąue R. P. Priorem et Mo- 
nachos neo non Cmethones, Incolas et 
Colonos Yillae Glewiec. D. Restrictus 
facti et Juris Yidentibus omnibu.^ Do 
minis. 12. Romae 1762. w 4ce. k. 6. 

Jagiell. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoyien. Decimarum super Resolutis 
pro Alma Academia et Universitate 
Civitatis Cracoviae contra Ven. Mona- 
sterium Clarae Tumbae seu Mogillae 
Ord. Cistercien. ejusq; R. P. Priorem 
et Monachos nec non Cmethones Inco- 
las et Colonos Yillae Gleyiec. G. Re- 
strictus facti et Juris. 12. Romae 1762. 
typis Bernabo. folio mn., str. 16. 

Warsz. Uniw. 

— Rmo P. D. Paracciano Decano 
Cracoyien. Decimarum super utroq; et 
super praetense compulsoria pro Alma 
Academia et Universitate Civitatis Cra- 
coviae. 9. Summarium. 14. Romae 1762. 
Typis Bernabo. folio mn., k. 2. 

Warsz. Uniw. 

PARACELSUS Theophrastus Filip 
Aureoius (1493 f 24 września 1541). 
Archidoxae Philippi Theophrasti Para- 
celsi Magni: Germani Philosophi & Me- 
dici Sollertissimi, ac Mysteriorum na- 
turae scrutatoris et Artificis absolutis- 
simi. Libri X. Nun primum studio et 
diligentia Adami Schroteri. Philosophi 
et Poetae Laureati etc. e Germanico 
in Latinum translati, et editi. Margi- 
nalibus annotationibus, et Indice co- 
piosissimo, per loannem Gregorium 
Macrum, Philosophum et Medicum, ad- 
iectis. Cum Gratia & Priuilegio Impe- 
riali ad Septeunium. Cracoyiae. Ex Of- 
ficina Typographica Mathiae Wirzbietae, 
Typographi Regij. B. r. (1569). w 4ce, k. T<11). 166. sygn. Mm (k. 32, stron 243 
i k. 12). 

N.i odwr. str. k. tyt. : Summa privilegii. — 
l'oczem: Condido lectori. 

Dedykacja; lilustri ac Magnifico Domino 
Alberto a Lasko, Palatino tjiradiensi etc. 
Na końcu dedykacyi: Cracoviae die Phi- 
lippi et Jacobi. Anno 1569. 

Kopera Spis nr. 306. 

Akad. — Czapski — Jagieł). — Kórn. — 

Ossol. — Pawlik. 

— De praeparationibus P. Theo- 
phrasti Paracelsi, ab Hohenhaim Ger- 
mani, Philosophi ac Medici, omnium 
ludicio absolutissimi: Libri duo. Cura 
et industria, summaąue fide et integri- 
tate. qua fieri potuit, ab Adanio Schro- 
tero, Silesio, Philosopho et Poeta Lau- 
reato etc. etc. in lucem editi. Cum pri- 
uilegio Caesareo ad Septennium. Cra- 
coyiae Ex officina Typographica Ma- 
thiae Wirzbietae, Anno domini 1569. 
w 4ce, k. 45 nlb. (ark. A — LJ. 

Na odwr. tyt.: Petro Guttetero jurisconsulto 
Senatori Crac. Achacius Gutteter S. (20 
wier. łac). — Na nast. stronie przemowa 
Schrottera do tegoż Piotra Guttetera. 

Kopera Spis nr. 306. — Wierzb. I 306. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. 

— Ex libro de Nyraphis, Sylvanis. 
Pygmaeis, Salamandris et Gigantibus... 
Nissae Silesiorum 1566. w 4ce, k. 23. 

Przytacza Wierzb. III 2483 z bibl. Przeźdz. 
z racyi dedykacyi Konst. Ferberowi. 

Paracels jako alchemik, zwiedzający ze swą 
sztuką wiele krajów, był na Litwie i 
w Polsce. W jednem z pism swoich, mówi 
tak o sobie : expellebant me ex Lituania, 
Borussia, Polonia, non placebam Belgis, 
non Unirersitatibus, non Monachis, non 
Judaeis. — W jego dziełach są częste 
przepowiednie (prognostyki) o Polsce. 

Około r. 1530 Franciszek Boner w Krako- 
wie, znany jako opiekun uczonych, zażą- 
dał od Paracelsa rady. 

Ob.: Paracelsus , sein Leben und Denken 
von Mich. B. Lessing. Berlin 1839, str. 
9, 17. 

Janoc. II 8. 250. — Bibliografia polska III 
tom, str. 352. 

Paraclesis i. e. adhortatio ad chri- 
stiane philosophie studiosos, Cracoyiae 
per Hieron. Yietor. 1523. 
Jocher 219H. 

— ob. Libanus G. (ad graec. stu- 
diosos 1545). 

PARADINUS L. M. In nuptias Jacobi PARADISO. PARAKUS. 91 Westhovii et Elisabetliae Giesiae. Dan- 
tisci 1635. w 4ce. 

Paradiso (de) Jacobus ob. Jacobus 

de Clusa. 

Fijałek (2 tomy) 1900. — Morawski Hist. 
uniw. II. 

ParadisUS caelestis, dulcissimum Jesu 
cor delicijs spiritualibus, cordiura hu- 
manorum abundans, fructibus gratiarum. 
et incomparabilium Beneficiorum Dei 
aftiuens, Anno Dni 1717. dic 12. 9bris 
cum ingentibus ac insignibus Indulgen- 
tijs a Supremo Pastore Ecclesiae Eccle- 
siarum Clemente XI. concessis Regno 
Poloniarum reseratus. In Ecclesia San- 
ctimonialium sub titulo Visitationis 
SSmae Virginis Mariae in fundo Epi- 
scopali ad Cracoviam plantatus. Anno 
Incarnati Verbi 1718. Dii 6. Junij. 
(Na końcu:) Cracoviae, typis Jacobi Ma- 
tyaszkiewicz. w 8ce. k. 8, str. 162. 

Dedykacya Jan. Szembekowł kancl. koron. 
W dedyk. genealogia. — Jest to książka 
do nabożeństwa. Str. 142 próżna, a od 
atr. 143 do końca : Officium de S. Fran- 
cisco Salesio. 
Jocher 8896. Jagiell. 

— Rastro et pulchra indolis ac ma- 
gnorum in Coloniam meritorum cultura 
Nobilis. Perillustri et Reverendissimo 
Domino D. Casimiro Szczuka Abbatiae 
Paradisiensis Perpetuo Administratori 
Cracoviensi Canonico, Varsaviensi, Lom- 
zensi, Praeposito, Cum primo Grodnae 
redux Neo-Hierosolymam inviseret e 
salutantis observantiae studio Scenice 
productus et dicatus A Poetica Juven- 
tute Neo-Hierosolimis. In Wierzbo wiano 
Scholarum Piarum Collegio Anno 1679. B. w. m. (1679). w 4ce, k. 1. Jagiell. 

— ob. Andriani Jan B. (Yoluntatis 
1647) — Arteński Raf. Kaz. (terrestris 
1 685) — Dobrowolski A. (eucharisticus 
1652) — FrydrychowiczDominik(169]) 

— Kielkowicz Bonaw. (Coelestis 1749) 

— Matta Jan (Yirginalis 1650) — Merlo 
Jak. Horstius (animae 1783) — Prze- 
cławski Mich. (Yoluptatis 1673). 

Paradoxa ob. Cicero (1512—1523) 

— Drużbicki C. (Yerbi incarnati 1712) 

— Jastrzębski Josepb a Jesu Maria 
(Thomisticae 1724) — Klenie wski W. J. (philosophica 1690) — Pawłowicz 
Ad. (philosoph. 1693) — War.^szewicki 
St. (ad Steph. Regem 1579. quae di- 
yersis locis 1598. 1601. turcica 1588, 
antiturcica 1595, de rectis in religione, 
quibus de origine gen. polon. 1601). 

Parad0XUS annorum ob. Hasler 
(1596). 

Paraeneses salutares ob. Blasius 
Eremita (1536, 1542). 

(Paraenesis). Ad DD. decanos fo- 
raneos in particulari in dieecesi nostra 
Chełmensi constitutos, paraenesis 1752 
anno impressa. Zamoscii, typis b. Joan- 
nis Cantii, patroni regni Poloniae et 
M. D. Litvaniae. w 4ce. k. 6 nlb. 

Czartor. 

— Ad Serenissimae Poloniarum Rei- 
publicae & M. D. L. Proceres De Usur- 
pato Nuper Regis Borussiae Titulo. B. 
w. m. i r. (1700). folio, kart 4 nlb. 
(sygn. B). 

Bez osobnej karty tytułowej. Ossol. 

— (por. Parenesis) ob. Barclajus J. 
(ad sectarios 1645, to jest napominania 
1628) — Franconius (Christiana 1551, 
1549) — Goslawski Franc. (ad Steph. 
Regem 1577) — Komeniusz (de bono 
unitatis 1660) — Kuszewicz S. K. (ad 
G. Działyński 1639) — Namysłowski 
Licyn. (de ministr. ewangel. 1597) — 
Rywocki (ad miuistrus calvin. 1639) — 
Schoben (ad Senatum 1597) — Smotry- 
cki (abo Napomnienie 1628) — Stoiński 
P. (albo upominanie 1600) — Struthius 
J. (ad adolescentem 1531) — Yitelius 
(Thomae Sixto 1629) — Yolanus A. 
(ad omnes Professores 1582. 1588) — 
Yorstius C. (ad D'""'" S. Lubbertum 
1613). 

Paraenetica consolatio ob. Hilchen 
D. (1609). 

Paraeneticon ob. Illicinus. 

PARAEUS Dawid. Irenicum sive de 
Unione et Synodo evangelicorum con- 
cilianda Liber Yotiyus. Paci Ecclesiae 
et desiderijs paciticorum dicatus. (B. w. 
m. i r.). w 4ce, str. 349 i k. 6 szcze- 
gółowego rejestru na końcu. 

w katalogu Bibl. frankfurck. str. 255 po- 
wiedziano, że to dzieło wyszło : Heidel- 
bergae 1616. 92 PARAEOS. PARAEUS. W egzemplarzu Bibl Csartor. znajdują się 
w dziele tem (zdaje sie, że nie w swojeni 
miejscu) cztery karty, zawierające w sobie 
wiersze łacińskie bez początku, z podpi- 
sem; Publicae pacis gaudio et senis huius 
praeceptoris sui colenJissimi amore gra- 
tulabundus soripsit Joanues Forbesius Ca- 
tharisius iScoto-Hritannus, tudzież rejestr 
ogólny XXIX rozdziałów dzieła. Karty tr 
powinny być na przedzie lub na końcu, 
a że początku wierszy nie zawierają, ztąd 
wniosek, iż musiało ich być więcej, a może 
nawet był i tytuł inny z wyrażeniem au- 
tora, roku i miejsca druku? 

Są tu na str. 125 i nn. w rozdziale XXIII 
dwa listy do Ludwika VII] elektora pa- 
latyna Kenu; jeden od magnatów, drugi 
od teologów ewangelickich w Polsce, pi- 
sane w czasie sejmu warszawskiego roku 
1578 dnia 28 Febr. z Warszawy. Było to 
w lat 8 po uczynionym w Polsce sando- 
mirskim konsensie, którego skutki chwa- 
ląc, przekładają elektorowi, aby w teraź- 
niejszych rozterkach religijnych w Niem- 
czech podobnie synod generalny wyznań 
złożono i spory załatwiono, na któiy to 
synod swoich posłów przysłać obiecywali. 

W liście magnatów są następujące podpisy: 
Petrus a Sborow. Palatimis ac Capitaneus 
Generalis Cracoviensis; Isicolaus Kadivil, 
Palatinus Vilnen.'<is etc. ; Johannes Tarło 
a Tencin, Palatinus Lublinensis; Nicolaus 
Dorohostayski et.;., Palatinus Polociensis; 
Stanislaus Comes a Górka, Palatinus Po- 
snaniensis ; Ostaphey Wołowicz, Podkan- 
clery welkoho Kni:;żstwa Litowskoho, Mar- 
szałek Zemli Wołynskoie; Anshelmus Go- 
stomsky de Lezenicz, wojewoda rawski; 
Hieronymus Buzenski de Buzenin, Regni 
Poloniae Thesaurarius Generalis, suo et 
aliornm Magiiificorum Dominorum Castel- 
lanorum et totius Nobilitatis Patronorura 
Ecclesiarum Dei Reformatarum nomine 
subscripsi ; Jan Hlebowicz na Dąbrównie, 
Kassoiniensis ręką swą; Joannes Christo- 
phorsky, Castollanus Wielunensis. 

Na liście teologów, datowanym 10 Febr., są 
podpisy; Erasmns Gliznerus, Bartholo- 
maeus Crossius, Ecclesiae iJei Confessionis 
Augustanae in Majori Polonia Superinten- 
dentes; Paulus Gilorius, Superintendens 
districtus Cracoviensis , suo et omnium 
Superintendentium ac ministrorum in Mi- 
nori Polonia, Russia, Podolia, Ecclesiarum 
Reformatarum Confessionis 8endomiriensiB 
nomine; Andreas Prasmowicz, Superinten- 
dens districtus Cujaviensis, suo et omnium 
Superintendentium ac ministrorum in Ma- 
jori Polonia, ac Magno Ducatn Lithwa- 
niae, Ecclesiarum Reformatarum Confes- 
sionis Sendomiriensis nomine; Simon Theo- 
philus (alias Bogomil) Jesu Christi Mini- 
ster Luthomirsky suorum Seniorum, Su- 
perintendentium, Georgii Israelis et Jo- hannis Laurentii caeterorumq. seniorum 
ac omnium ministrorum Confessionis Fra- 
trum Rohemorum, et suo nomine. 
W związku z powyższom dziełem pozostaje 
inne, pt. : Hutteri Leonhardi Irenicum 
vere Christianum, seu tractatus de Synodu 
et unione Evangelicornm non fucata con- 
cilianda, contra Dav. Pareum Witteb. 1616. 
w 4ce. ~ Obacz o niem ; Catal. Bibl. 
frankfurt. str. 172 Czarter. 

— Deo Opt. Max. Jesu Christo Ser- 
vatori, Apocalypseos revelatori sacrum 
XAPIlTHPION supremum posuit Da- 
vid Pareus, indignus servus; septuagc- 
narius. CIOIOCXVIII. Calend. Martijs. 
jComment. in S. Johannis Apocalypsin]. 
(B. w. m.). w 4ce. 

Na końcu tego dzieła jest umieszczony Do- 
datek (Appendix), w którym autor mówi: 
Martyrium pii, integerrimi, et docti juvenis 
Franci di Franco Itali, nec non ecclesiae 
yilnensig in Lithvania devastatio, facta 
pridie et postridłe Cal. Julii anno 1610 
et 1611. 
Anno 1610 Cal. Julii circa octavam matu- 
tinam , in magna et populosa urbe Vil- 
nensi, magni Ducatus Lithvaniae, inaudi- 
tum piane et horrendum incendium obor- 
tum est, eo piane tempore, et loco, ubi 
Benedictns Woyna Episcopus Yilnensis, 
cum grege suo Jesuitico Trockam extra 
urbom religionis causa se recipere consti- 
tuerat. Et hoe quidem incendium ex justo 
Dei judicio adeo invaluit, ut septem ho- 
rarum apatio, 5614 aedes, et inter has 
magna palatia, et templa flammis, velo- 
citer currentibus, exarserint, et in cineras 
redacta fuerint. Qaae urbis desolatio, 
longe antę a Jesnitis praenunciata, Evan- 
gelicis, ad inrisos eos plebi reddendos, 
imputata fuit. Hinc varii anditi sermones. 
Ideo Deum hanc urbem tantopere affli- 
xisse quod hereticos. uti illi vocant, hac- 
tenus tulerint, foverint, nec sustulerint. 
Accidit autem seąuente anno 1611 die 
Corporis Christi, ut Italus quidam (virju- 
V6nis pius et probus Francus di Franco 
26 annorum, quem Deus ad reritatis suao 
agnitionem mirabiliter vocaverat) a popu- 
laribus suis in theatrum, ubi missa cele- 
brari debuit, ductus, et ad certamen pro- 
Tocatus, idololatriam magno zelo refuta- 
ret, et circumstantem plebem moneret, ne 
sibi externo, ficti cultus splendere imponi 
patiantur. Panem enim illum, qui circum- 
gestatur, non esse Deum. ut falso jacti- 
tant, sed merum idolum , quod ne loco 
quidem seipsum , nisi gestetur, movere 
queat. Christum autem Deum nostrum quaL'- 
rendum esse in coelis, ad dexteram Dei 
Patria sedentem. Hic miser a promiscna 
pleba circumfusus, et majorem in modum PARAEUS. PARALLELE. 93 percussus, ad carcoies in praetorium ma- 
gna importonitate rapitur. Post dies ali- 
quot EpiscopuB una cum aliis magnatibus, 
eum antę se statuentes, ąuaerebant, num 
a haereticis ad tantum facinus patran- 
dum, condnctns fuerit, et an reginam, vel 
regium filiuni vel Episcopum interficere 
conetituerit? Ad utraniąue quaestionem 
samma discretione alacriter respondebat. 
Non debere eos existimare. se a qaoquam 
fuisse incitatum, sod pietatis zelo et con- 
scientia urgente, fuisse comraotum. Non 
potuisse se diutius iutueri , honorem sal- 
vatoris sui muto idolo delatum fuisse. 
Ad secundam qaaestiouem respondit: non 
docere christianam religionem nostram, 
interficere homines. id quod hactenus a 
pontificiis in Gallia. Britannia et Belg-ico, 
et alibi saepius facuun historiae prodide- 
runt. Monuit praeterea Episcopum. ut, 
abnegata idololatria. vpritatem doceret. 
nec miseram plebeisi humanis figmentis 
fascinaret amplius. Yeritatem autem tanto 
zelo et constantia professus est, ut Epi- 
Bcopus famulos, et populum foras expelli 
jusserit. Qui in publicum prodeuntes tes- 
tati sunt, se nunquani quenquam tanta 
7tappYjotq|:, et animo de rebus divinis ex 
scripturis disserentem audivisse . quam 
hunc hominem. Diebus aliquot elapsis, 
denuo iisdem jndicibus statuitur, et siniili 
ratione examinatnr. Cum anteni nuila ra- 
tione a veritatis profe^-sione se abduci 
pateretur, crudeliori examini, nempe equ- 
uleo seu torturae subjectus fuit. In quibus 
immanissimis cruciatibus, tantum abest. 
ut veritatem abnegavit. ut majori et ex- 
celsiori animo eandem professus sit, et 
gestiente quodam desiderio martyrium ex- 
petiverit. Tandem pridie Kalend. Julii 
eo ipso die Jovis, quo anno praeterito 
Vilna oborto incendio coiiflagravit, ciude- 
lissime interfectus, et e medio sublatus 
est. Non quidem in publico loco, et in- 
terdiu, utut maxime precibus postulaverat, 
sed privatim inter moonia praetorii de 
nocie. Genus mortis tale fuit. Carnifex 
antf»a sub tortura horribiliter excruciatum, 
tabulae alligavit, linguamqae sub mento 
crudeliter extraxit, deinde corpus, avalsa 
cervice, in quatnor partos difisecuit. Has 
palis affixas prope urbis mediastinum sta- 
tuit, et 8equenii die ex urbe eitulit. Im- 
maiii hoc crudelitaiis exemplo hostes ve- 
ritaiis nondnm satiati, sequenti die Kai. 
Jnliis Troczam tribus a':» urbe niiliaribus 
deyotionis causa se receperunt (!). Quo in 
loco qaae consilia maleferiati inter se 
agitaverint, eventus declar:ivit. Secundo 
enim Julii Jesuitarum iiiorum studiosi in 
urbem redeuutes, nobilii cujusdain Evan- 
gelici aedes irruore. quibus lionie spatio 
expugnatis, templuui Evangolicorum re- 
formatura raagno impetu aggressi sunt. Et Cyclupico piane ausn perforato muro 
ingressi, ministrorum alterum i). Baltha- 
sarem Crosnovi(ium S. S. Theologiae Doc- 
torem ex ultissinio loco praccipitem ege- 
runt. Alterum iJn. Martinum Tertullianum, 
hnmi prostratum ad mortem valnerarunt. 
Tertium Joacbirnum Wendlandt Germa- 
nicae Ecciesiae ministrum, horribiliter fu- 
stibus dedolatum . tandem in flammam 
conijcere conahantur. Quod et jam factum 
fuisset, nibi Deo gubernante. miserrimo 
infantis, una cum matre crudeliter ex- 
tracti, eiulatu . mirabilitsr semi mortuus 
S6rvatus fuisset. Bibliothecas tam eccie- 
siae. quara ministrorum splendidas, partim 
combussernnt, partim exportarunt. Nec 
hic hominum furor stetit, sed insuper ci- 
stis et scriniis vi unfractis, vestimeuta, 
lectos, supelleciilem, et quidquid rerum 
esset, instar furum abstulerunt nefarie. 
Tandem igne supposito templum, scholae, 
aedes ministrorum et praeceptorum exns- 
serunt, adeo ut Schytae et gentes barba- 
rae horribilius saevire non potuissent. 
Etsi vero Jesuitae facinus tam nefandum 
publico scripto edito extenuare, et a scho- 
laribus suis in promiscuam plebem deri- 
vare conati sunt: tamen cum nimis esset 
notorium, initinin devastationis a studiosis 
ortum esso, puduit eos chartae publicatae, 
ejusque exemplaria po.= tmodum intercepe- 
runt. Cnjus chartae seu scriptae finis pri- 
marius fuit, supremum Magistratum contra 
Evangelicos, quos haereticos vocant, con- 
citare, et persuadere, tutius in nrbe Ju- 
daeis et Tartaris, quantumvis Christum 
Deum nostrnni abnegantibus, exercitium 
religionis concedi posse, quam Evangelicis, 
ut qui majus ecciesiae catholicae damnum, 
quam illi, inferant. 

Parafia ob. Wargawski Wiktor (Roz- 
rządzenia 17S5). 

Parafianowlcz Teodor ob. Paszkie- 
wicz Mich. (Viae 1731). 

Parafie ob. Poniatowski Michał 

(1786). 

Parainesis ob. Karyński W. A. 

(1634). 

Paralipomena ob. Francken Chr. 
(1611) — Schober M. (1594). 

ParallaX6S ob. Krzanowski Ant. Nic. 
('Quaestio 1733). 

Paralella ob. Krieg*er(Krueger)08w. 
(horoscopa 1636) — Nidecki A. (eccles. 
cathol. 1576) — Załuski And. (histo- 
rica 1697). 

Parallele du Socinianisme et du Pa- 
pisme. 1687. w 12ce. 94 PARALBLLE. PARCZEWSKI. — (le la conduite du Roi de France ' 
avec celle du Roi d'Angleterre Electeur 
d'Hanovre. Varsovie, Imprimerie des 
Ecoles Pieuses 1758. w 8ce. 

Gazette de Varsov. nr. XCVII. — Cena 1 
tynf. 

Paralelle dwóch Świętych ob. Ja- 
błonowski Jan Kaj. (1749). 

Paralysis ob. Słowakowicz Stan. 
(Quaestio 1675). 

Paramifeja, siriecz utuszitelnyja 
molby, u precz, napiecz, w Kijewie 
w tipogr. Kijewo - pieczerskoj ławry 
w 1634. w 4ce, str. lU i 144. 

Karatiij. nr. 356. Bibl. Karatajewa. 

Paramitija ob. Taralicz S. J. (seu 
yerbum 1679) — Wisemberg N. (ad 
Acad. Grac. 1639). 

Paramydion ob. Żyznowski St. (Chri- 
sti 1H41). 

Paramytheticon ob. Skąpski P. (in 
Grzymułtowski 1619). 

Parangone delia republica di Pollo- 
nia la ąuale ha eletto Stanislao I rc 
di PoUonia, eon ii poco numero di quei, 
che anno assistito alla falsa elezione di 
Praaga. secondo ii rango di ciasche- 
duno di Essi. (1734?). folio, str. 8. 

Czartor. 
Paraniezis iii uwieszczanie Wilen- 
skoj Bratii ob. Smutrzycki M. (1629). 

Paraniumphus ob. Protasewicz J. 
(Skumina 1595). 

Paranymphion ob. Kłopocki A. (Ko- 
niecpolski 1620). 

Paraphrasis czyli obszernieysze do- 
wodnych uwag obiasnienie na odpo- 
powiedź Pana de Hellen, którą zaniósł 
na Meraoryał P. Kanderbocha.. obacz 
Hellen. Jagiell. - Ossol. 

— In Psalmum 73. Ut quid Deus 
repulisti me in finem &g, Albo Text 
Psalmu 73 w zupełnym swoim podo- 
bieństwie do zdarzeń Rewolucyi Fran- 
cuzkiey. Wierszem Polskim przystoso- 
wany. Za pozwoleniem Zwierzchności 
w Sandomierzu. B. r. (1799 ?). w 4ce, 
str. 12 nlb. 

Brak osobnej karty tytułowej. — Autorem 
jest prawdopodobnie X. Onufry .Skotnicki, 
jak wynika z jego własnoręcznej fran- 
cuskiej dedykacyi i odpowiedai aa nią X. Dubieckiego. wypi,s»nrj na egzemplarzu 
w r. 1800. Ossol. 

-- ob. Crellius J. (de Briefen 1653) 
— Reszka St. (7 Psalmos 1591) — Ro- 
selerus M. (in Esaiae 1566) — Toka- 
rzewski J. (litaniarum 1646) — Tyl- 
ko wski W. (na psałterz 1682). 

Paraphrasticum ob. Caesius Jn. (elo- 
gium 1684). 

Parascenium ob. Armiński T. Fr. 
(luctuosum 1683). 

Pareskebes ob. Capreola M. (albo 
kazanie 1647). 

Paratiiia ob. Czaradzki G. (statuti 
1620). 

PARAŻYŃSKI Franciszek Reformat, 
kaznodzieja ordynaryjny w katedrze 
poznańskiej. Zabieg na publicznym tra- 
kcie górnolotnemu sławą imienia z an- 
tenatów szybko biegącemu cnot chrze- 
ściańskich pobożności torem herbow- 
nemu Gryfowi w Wielmożnym Jmci 
Panu Józefie Grodzickim przy śmier- 
telnych Jego zwłokach nieodwłocznie 
pogrzebowym kazaniem liczno dystyn- 
gwowanemu audytorowi do wiadomości 
podany roku, którego Bóg zabiegł zba- 
wieniu ludzkiemu 1755. die 20. Januarii 
w kościele 00. Reformatów poznań- 
skim, z drukarni JKM. Collegium Soc. 
Jesu. folio, k. 24. 

Na odwr. str. tytułu herb Gryf i pod nim 
6 wier. łac. — Przypisał prozą łac. Toma- 
szowi Grodzickiemu, ojcu zmarłego. — 
W aprobacie wymieniony jest X. Fran- 
ciszek Parażyński Reformat, jako aator. 
- W kazaniu są ciekawe szczegóły do 
rodziny Grodzickich. — Całe genealogia. 
— Kazanie z tekstu: Joseph surge. 

Jagiell. — VVar8z. Uniw. 

Parc9vius Melchior ob. Prakovius. 

PARCZEWSKI Piotr. Ad tumulum 
magnifici ac generosi domini Petri Kan- 
dzierzawski pridie Calend. novemb. vita 
functi magnificis Joanni, Christophoro, 
Nicolao Kandzierzawski fratribus, oc- 
casum germani sui moerentibus et antę 
omnes filio Stephano Casimiro Kandzie- 
rzawski sodalitatis... Carmine lugubri 
temperat lachrymas... (B. w. m.). 1664. 
w 4ce k. 4. Czerw. Dwór. 

(Parczewski P.) Fasciae Parczewia- 
nae decora P. Parczewski. Samogitiae PAkDNlCZEWSKI. PARISIBNSIS. 95 episc, dioec. suam ingredienti, a Chod- 
kieviciano Coli. Crosensi Soc. Jesu ob- 
lata. Yilnae 1650. folio, k. 12. 

O Parczewskich ob. Złota księga Zych), 
tom I. 

PardniCZeWSki ob. Mowy wyborne 

(1754). 

Pardon (jeneralny) przebaczający 
zbiegłym wojskowym od Augusta II. 
(1729)'. w 4ce, k. 2. 

Ob. August II. 

— (Generalny; dla od woyska króla 
Jego Mości Pruskiego zbiegłych deser- 
torów y na woysko zapisanycłi kiedy 
rychley niż sześć miesięcy minie do- 
browolnie się zaś stawią y że powra- 
cający desertorowie sześć talerów we- 
zmą. D. d. z Berlina d. 31 Decemb. 
1794. W Wrocławiu u Jana Jakuba 
Korna bi biopole, folio, kart 2. 

Czarter. 

— o^eneraJny dla wszystkich dezer- 
terów Wovska JKMci Pruskiego. W Ber 
linie 24 Grudnia 1797. W Wrocławiu, 
drukiem Wilchelma Gotliba Korna, fo- 
lio, k. 2 (po pols i niem.). Jag-iell. 

Paregoria albo utulenie uszczypli- 
wego lamentu mniemaney Cerkwie 
Wschodniey zmyślonego Theophila Or- 
thologa. w Wilnie, w Drukarni Lwa 
Mamonicza. 1612. w 4ce. 

Ob. Morochowski J. 

Parellia ob. Kostomski J. G. (albo 
słońce 1711) — Regis J. Fr. (Sancti- 
tatis 1738). 

Parenesis fpor. Paraenesis, Paraine- 
sis, Paraniezis) ob. Blasius Paulus (sa- 
lutares 1536) — Łukomski .lędrzej 
(1628) — Smotrzycki Melecyusz (1629) 

— Yitellius J. (T. Sixto 1629). 

Parens Patriae ob. JanockiD.(1772). 

Parentalia ob. Centalius .1. (in Grzy- 
mułtowski 1617) — Ch(xl ki ewicz Georg, 
(in obitum 1595) — Dąbrowski (1618) 

— Kanon A. (Yladislao IV 1649) — 
Maria Clement. (1736) — Niewiarow- 
ski (Lubomirski N. 1607) — Przyjem- 
ski Ad. Albr. (Super immaturiim obi- 
tum 1644) — Radoszowski Georg. 
(1618) - Schrek Wal. (Princ. Alberto 
1578). Parentalis honor ob. \\'iśniowipcki 
I). .1. (1676). 

Parerga historica ob. Uphagen 
(1785). 

Parergon cudów świętych ob. De- 
nisowicz (1638). 

Parescevia ob. Stebelski Ignacy 
(Dwa wielkie światła 1781). 

Pareus ob. Paraeus. 

Pargawitzka ob. Zeitunge (1596). 

PARICIUS Abraham. Ad Funus Ut 
Augustissimum Ita Omnibus Luctu(j- 
sissimnm Serenissimi praeąue Poten- 
tissimi quondam Principis ac Domini, 
Domini Vladislai IV Polonorum et Sve- 
corum Regis, Principis. et Domini Sui 
desideratissimi, etc. Neapoleos Prudni- 
canae In Oppoliensi Silesiae Dacatu 
Nenia, Submississimae memor. ergo 
Scripta a M. Abrabamo Paricio P. L. 
Caes. Cive ibidem quindeseptuagenario. 
Vratislaviae, Typis exscripta per Geor- 
gium Baumannum M.DC.XLIX. (1649). 

folio. k. 2. Wrocławs. 

Paris (miasto) ob. Canevesi (aca- 
demicus 1636) — Charlton (1799) — 
Ingressus (Urbs parisiensis) — Pa- 
ryż. 

Paris Adam. kanonik, ob. Busen- 
baum U. (Medulla 1655) - Konarzew- 
ski J. (1643'. 

Paris Andrzej Hieronim ob. Ens Ga- 
spar (Vitae humanne proscenium 1652). 

PARiS Daryusz de la Siebach. Dis- 
putatio secunda de passionibus (1638). 
Ob. Disputatio — Ressius J. 

Paris Joannes Albertus ob. Kubi- 
kowicz Jak. (Pietas erudita 1638) — 
Ossorowski Stan. (Cithara 1638) — Su- 
likowski Mikołaj (Latitia 1637). 

PARIS (Parys) JakÓb. Splendor et 
Candor eruditae yirtutis. Craccjyiae, ty- 
pis Andreoyiensis. 

Panogiryk nadzień imienin Zygmunta zRuźi-y 

Branickiego. kanonika krak. — Branicki 

Zygmunt był kanonikiem od r. 162.^ do 

1629, ówczas umarł. 

JuBzyńs. Dykc. II 43. — Encykl. Orgolbr. 

t. 9 8. 149. 
Paris Stan. ob. Parys. 
Parisiensis WJichael ob. Michael i^a- 
risiensis. 96 PARISIO PARLAMENT. PARISIO Virginio.VeraRelatione delia 
Solenne entrata deli' Illustriss. & Ec- 
eellentis. Sig. Giorgio Ossoliński Sire 
D'08solin Conte Di Thencin. tesoriero 
delia Corte del Regno di Polonia, Go- 
uernatore di Bidgose, Adzel e Richi, 
Primo srentilhuomo di Camera del Se- 
reniss. e Poteutiss. Vladislao IV Re 
di Polonia, e Svetia. Eletto Gran Duca 
di Moscovia, e suo Ambasciadore stra- 
ordinario d'vbbidienza alla santita di 
Nostro Signore PP. Urbano VIII et 
assieme ambasciadore straordinaricj alla 
Sereniss. Republica di Venezia. Del 
Dottor Parisi Gon licenza di Superiori. 
vSi veudano in Piazza Nauoua nella 
bottega di Mauritio Bona. lu Roma, 
Appresso Francesco Cavalli 1634. w4ce, 
k.jrt 6. 

Dedyk. ; Stanis. Koniecpolski Caatellano di 

Criic. — Obacz Bibl. XXII str. 484 
Ciampi Bibliogr. nr. 15 

Czartor. — Ossol. — Przezdz. 

Parissowa Angela z Ogińskich ob. 

Korzeniowski M. (172^9). 

PARIYAL J. N. Kort Verhael der 
beroerten en ellendigheden, welcke 
in weynige jaren voorgevallen zijn, 
beginnende vande Oorloge met Enge- 
landt, tegen de Republijke van Hollandt. 
ais mede, van Italien, Spaenjen, Polen. 
Vranckrijck. Schotlant, Brabant Duyt- 
slant, en den tegen woordigen staet van 
Sweden, Denemarcken, Noorwegen, 
Hongarien, tot de Krooningh van Fer- 
dinandus de vierde Roomsch Koningh; 
geschiet in't latste des Jaers 1653. In't 
Francois beschreven door .1. N. de Pa- 
rival. Vertaelt in de Nederduytsche 
sprake. Gedruckt t'Amsterdam. voor 
den Autheur. B. w. r. (1653). w 4ce, 
str. 36. 

Na Btr. 7: De beklaeghlijcke doot van den 
kloecken Grave van Montrosse; don oor- 
logh der Poolen tegens de Cosacąuen. 

Fiakel nr. 8234 Jagiell. 

Parkany ob. Bericht was bev fi 683) 

— Chrościński W. (Trąba 1684) — 
Denboff G. — Garbowiecki Stan. (Buz- 
digan 1684) — Janicki Jan Wojciech 
(Vota 1683) — Niewieski Stan. (1684) 

— Racconto (Vienna I683j - Raggua- glio (Tiirckcnkrieg 1683) — Schreiben 
fdrei Partieular 1683) — Successi deli' 
armi (1683). 

Parkosz Jakób (z Żurawic, f 1455). 

Warsz, Pamiętnik VI. — Bandtke Hist. dr. 
II 347. — Jaaociana II str. 212. — Wi- 
szniewski Hist. 1. p. VI 8. 396. — Rako- 
wiecki Prawda ruska II. — Sobieszcz. 
Enc. Orgelbr. t 20 a. 385. — Morawski 
Hist. uniw. II. — Bibliogr. t. III s. 354 
(wjd. Ortografii Kaczyńskiego). — Finkel 
20429. — Maciej. Pism. 1 i II. — Wisłocki 
Nauka języka 1868. — Semenowicz Qaan- 
titat 1872. — Briickner Dzieje języka 191)6. 
— Łoś w Mater. kom. język. II 1907 
(przedruk i ocena). 

Pankowski M. ob. Pracovius. 

(Parlament). Frantzósische und Pol- 
nische Parlament Oder Gesprachbńch- 
lein Lateinisch, Deutsch, Frantzósisch 
und Polniscb, gantz nńtzlich denen, so 
diese viele(sic) Sprachen zu lernen ge- 
(lencken; Mit einem Nahmenbilchlein 
der Wórter beygefugt, und von newen 
mit FleiB ubersehen. Le nouveau Par- 
lement en Francois & en Polonois Ou 
Colloque Latin. Alleman, Francois et 
Polonois, tresutil a tous ceux qui de- 
sirent d'apprendre ces quatres Langues, 
avec une Nomenclature & adyerbes. 
Novellement Reveu, & corrige. Nowy 
Francuski y Polski Parlament, Albo 
Książka Rozmów Łacińskich. Niemie 
ckich, Francuskich y Polskich, wielce 
pożyteczna jest tym, którzy śic chcą 
rddzi tych czterych Języków ucżyc; 
Ku temu przydana też jest książka 
Jmion y slow rozmaitych, z pilnością 
wielką z nowu przeyrzana. Cum Gratia 
et Priyilegio S. R. M. Pol: et Suec: 
Dantzig, bey Ernst und Andreas Ju- 
iius MuUeru, Gebrńdere, Buchh: 1653. 
w 8ce, k. 4 nlb. i str. 263 liczb. 

Druk gocki i łaciński mieszany, a to : tekst 
łaciński i francuski tłoczony drukiem łac. 
a polski i niemiecki gockim — Dedy- 
kacya: Herrn Heinrich Freder. anitzo 
l'raesidenten. Herrn Adrian von der Lin- 
den, Herrn Friderich Eiert, etc. ...Unserer 
hochstgeehrten Herm Patronen und For- 
derer, etc. rielgeliebten Sohnen, Denen 
Woledlen Constantin, Georg, Natbanaei 
Fredern, Carl, Constantin ron der Linden, 
Arendt, Joachim Friderich. Carl Elorten. 
Pod dedykacyą podpisani : Ernst und An- 
dreas Julius Muller, Gebriid: Buchh. — PAKMENO. PARNASSUS. 97 Str. 189 powtórzona, więc jest właści- 
wie 8tr. 264 liczb. 
Z tego, żo : znown przejrzana, widno, że 
była jakaś edycya wcześniejsza. 

OsBoI. 

— angielski ob. Angielski — Opi- 
sanie (1790) — Petrykowski X. (1790). 

— niebieski ob. Bąklewski And. 
(1.642). 

PARMENO Wawrzyniec, sekretarz 
Sz3''dłowieckiego. Degloriosissimotrium- 
]iho et insigni victoria ad Obertinuin 
etc. ad clementissirnum Maecenatem 
utraque laurea dignum. (B. w. iii. dr. 
i r.). w 4ce. 

Enc. powsz. Gliicksberga t. 9 str. 189 — 
JnszyńB. Dykc. II 42. — Wiszn. Hist. lit. 
VI 341. Finkel 7029. 

Parmeńska księżna ob. List (1581) 
— Moralis Seb. (O żywocie 1581). 

Parmenus Laurentius ob. Benedictus 
Joannes(RegimenPraeservativum 1530). 
Parnasius Sew. ob. Parnazy. 
Parnassia apophoreta ob. Apopbo- 
reta (1627). 

— rupes ob. Jasiński Mikołaj (1691). 
Parnassische Brunsquelle ob. Baum- 

gart G. (1653). 

Parnasso ob. Yalore (1683). 

Parnassu na^nia ob. Bieniecki Ant. 
(1689). 

Parnassus (BicoUis) Bellonae et Pal- 
ladi sacer... in scenam datus... a juven- 
tute Coli. YarsoY. S. P. 1675. w 4ce. 
k. 2. 

Jest to sztuka sceniczna, tytuł skrócony. 

— BicoUis (et carmiiia Radecki). Po- 
znań, Laktański. 1690. 

— Illustratus sire: Noinina et elu- 
cidatio historiarum poeticarum, fabula- 
rnm, insularum. regionum, urbium. flu- 
yioruni, montium, fontium; nominum 
i tern patrouymicorum, aliorumque. Opus- 
CLilum Divinae poeseos studiosis, ad 
iatelligendas vet©rum poetarum lucu- 
brationes, perąuam utile; ac paeue ne- 
cessarium: summo studio Collectum, 
editum et recusum. Calissii. Typis Col- 
legij Soc. Jesu. (B. w. r). w 12ce, str. 
250. 

Jest to rodzaj abeeadłowego słownika histo- 

ryczno-geograficznego starożytności. 
Jocher 7K1. 
Czarter. — Horodee. — Jagiell. — Wileń. — Toż:... summo studio collectum 
ac editum primo Pragae, nunc recu- 
sum Posnaniae. Typ: Reg: Clari Col: 
Poenan: Soc: Jesu: anno domini 1712. 
w 12ce, k. 5 i 3, str. 374. 

Na odwr. tyrułu herb Pawłowskiego. — De- 
dykacya: Matthiae in Verbno i'awłowski 
Castellanidat) Biechoviensi przez Coli. feoc. 
J — Jest tu nie(;o genealogii. 

Jagiell. — Mn>5. Naród. — Ossol. 

— Toż:... Varsaviae 1730. w Sce. 

i-Crasińs. — Wileńs. 

Toż:... perąuam utile ac pene 
necessarium, summo studio collectum, 
editum et sae|iius recusum etc Wrati- 
slaviae 1731. w 12ce. Kijows. 

— Musis et Apollini sacratus, sub 
getilitio Lubranscianae pinus umbra- 
culo erectus post ver6 temporum in- 
constantia desolatus, iterum liberali be- 
nefactorum iiianu subbyatus, nunc sub 
felicissimis auspicijs Illustrissimi et 
Rudissimi Dni D. Stanislai in Magna 
Witwica Witwicki Episcopi Posnanien- 
sis patroni et prutectoris Academiae 
Lubranscianae Primarij tum Illustris- 
simornm, Perillustrium et Rndissimo- 
rum D. D. Peraugusti Capituli Posna- 
niensis Praelatorum et Canonicorum, 
eiusdem Academiae Patronorum et Be- 
uefactorum amplissimo patrocinio, per 
nobilem iuuentutem academicam sce 
nico ludo productus. Anno Dńi M.DC.XC. 
(1690) die Julij. Typis eiusdem Aca- 
demiae Posnaniensis. w 4ce, k. 4 nlb. 

Argument jest ra dwu kartkach. Główny 
czynnik w sztuce : Suporstitio. 

Jagiell. 

— societatis Jesu, hoc esto Poemata 
{)atrum societatis. quae in Belgio. Galłia, 
Germania, Hispania, Italia, Polonia etc. 
excu3a vel nunc primuni eyulgantur 
(2 części). Francoforti , Schonretter, 
1654. w 4ce. 

-Miedzy iuneiiii zawiera ten zbiór w czpści II: 
Dondini Guil. S. J. Cawiiniri IV Poloniae 
regis inauguratio triumphalis. — Obacz : 
Dondinus. 

Brunet IV 385. 

— ob. Alexy l^rinceps (supplex 1710) 

— Bieżanowski St (sacer mons 1683) 

— Elisaeus a S. Maria (mons Ortho- 
nius 1668) — Kossowski Wład. (bi- 
collis in Bungensibus 1720) — Łękow- 13 98 PARNAVI^. PARSCHITIUS. ski Mart. (1667) — Reml)prt A. P. 
(Novodvorscianus 1676) — Szarowski 
Stan. M. (academicus 1688) — Tainer 
Lud. (academicus 1665). 

Parnavia ob. Mittendorf F. (de ob- 
sidione 1611) 

Parnawskl ob. Skoraszewski (Pier- 
wiastki literatury 1792). 

PARNAZY (Parnasius) Seweryn. Ka- 
lendarz na R. P. 1646. Wtury po Prze- 
stępnym y Przybysz: Z dokladem Świąt 
V pewnych przestróg z obrotów niebie- 
skich pilnie wyczerpnionych. Przez Se- 
weryna Parnazego NN. WW. Mistrza. 
y philosophiey w Sławney akad. krak 
Doktora y Professora. W Krakowie, 
u Stanisł: Bertutowica. w 16ce. 

—- Rozsądek albo przestroga z obro- 
tu gwiazd niebieskich na rok pański 
1636... (B. w. m. dr.), w 8ce. sygn. Cg 
(fragment). 

Dedykacja Antoniego Wosińskiego typografa 
krakowskiego z Krakowa 14 A\ig. 1635 
Stanisławowi z Dembiau Dembińskiemu 
dworzaninowi K J. Mci. Bawor. 

— Rozsądek y przestroga na ob- 
wieszczenie urodzaiu. chorób, dzdzow 
y pogod z rewolucyey obrotów niebie- 
skich. W roku p:ińskim 1643. (B. w. 
m. dr.i. w 8ce, sygn. Dg (fragment). 

Dedyk. Franciszkowi Zebrzydowskiemu, no- 
womiejskiemu, szereszyńskiemu &c. sta- 
roście, datowana z Krakowa dn. św. Ja- 
kóba 1642. Bawor. 

— Rozsądek abo przestroga z bie- 
gów y obrotów niebieskich pilnie wy 
rachowana dla wyczerpnienia niektó- 
rych skutków godnych wiadomości. 
W Roku Pańskim 1651... (B. w. m. dr.). 
w 8ce. k. 8 (fragnient). 

Dedyk. Stefanowi Żółtowskiemu datowana 
z Krakowa 13 Julii 1651. Bawor. 

— ob. Jurkowski (1626). 

ParnIoYius Adamus ob. Calendae Ja 
nuariae (1607). 

Parochialis ob. Buski (1745). 

Parochianus obediens ob. Basscan 
Bonawentura (1647j 

Parochijainija nauki ob. Dobryłow- 
ski Jul. (1797). 

Parochus ob. Hertzig Franciscus 
(1737j — Memoriale (1674) — Rassler Max\milian X. (1746) — Segnery Pa- 
weł flnstitutio 1746). 

Parochy ob. Matkowski B. (1781) 
— Obowiązki (1781). 

Parodia ob. Białowież W. (de con- 
ce[;t. V. M. 1666) — Frisiel J. (in tha- 
lamum 1669). 

Parol fortuny ob. Jaworski Stan. 
(16.36). 

Parole (Schwedische) Worauss Ihr. 

; Kimigl. Majest. in Schweden Yernunfft. 

I selhst fur aller Ehrliebenden Welt... 

wp.rden schliessen, und durch schnel- 

, len Zeugnijss des innerlichen Gewissens 

bekennen miissen. ob nieht dem Durch- 

lauchtigen Hertzog von Churland. Sei- 

ner gesamj)ten... f^amilia. und gantzem 

Lande. Durch... auff vorher gegebene 

Konigliche Versicherung, gantz unge- 

wthiliche, unverhoffte Uberfallung. Rui- 

nirung, und harte Gefangniis... Das 

hochste Unrecht gcschebe Welches auch 

allen Konigreichen fiirgestellet wird. 

Anno 1659. w 4ce. 

Dotyczy spraw polskich. 

Paronomasia ob. Boczyłowicz(1691). 
Parphianowicz Józef ob. Saurymo- 
wicz Seb. (Skarb 1784). 

Parricidium ob. Petrvcy .Jan Leq- 

rolita (1619). 

Pars secunda. Gresta Christi ob. Po- 
wodowski Hier. (1604). 

— aestiva, pars hiemalis Concionum 
ob. Makowski Sz. (166—8). 

Parsbergius Christ, ob. Bochner J. 

G. (Acta pacis 1763). 

PARSCHITIUS Elias. De Climacte- 
ricis Vitae Humanae Annis, Disputatio 
Publica Collegii Psychologici Ordine 
ąuarta. Quam Avspice Deo In Celeb. 
Gedanensis Athenaei Auditorio Philo- 
soph. Ventilandam proponit Daniel La- 
gus, Praeses. Respondente Elia Par- 
schitio. Solnensi Pannonio. Ad diem 27. 
Junii, horis matutin. Anno M.DC.XLVII. 
(1647). Gedani Typis Georgii Rhetii, 
Gymn. Typogr. w 4ce. kart 16 (ark. 
A— D). 

Szabó K. Kegi magyar III. 

— Cum Deo. Fundamenta Chrono- 
logica Noyissiraae Senteutentiae De PARTAClUS. iPAKrHENlUS. 99 Vero Anno Natali Domini & Servaton's 
nostri Jesu Christi. Quibas ostenditur 
Quatuor integros annos, ad veram Aeta- 
tem Christi constitueńdam Aerae no- 
strae Christianae esse adjiciendos: eam- 
que solido quadriennio posteriorem esse. 
Praeside Laurentio Eichstadio. Med. D. 
Physico Gedanensi & Professore P. in 
Gyn^nasio ibidem. Respondeiite Elia 
Parschitio. Solna Pannonio. Ad dispii- 
tandum publice proposita in Auditorio 
maiori, Die 23. Januarii, Anno aerae 
Christianae Bissextili 1648. fer. 5. Ge- 
dani, Typis Hiinefeldianis. w 4ce. ark. 
A— C (kart 12). 

Szabó K. Regi magyar III. 

Jagiell. — Wrocławs. 
— Theologia apostolica romana 
oraculis 82. e diuina catechesi eccle- 
siae romanae a S. Paulo inscripta et 
concredita, succincte comprehensa et 
aduersus varias corruptelas, Pontifieio- 
rum, Caluinianorum. Socinianorum alio- 
rumque heterodoxorum luculeiiter ad- 
serta. Dantisci 1648. 

Klein Nachrichten II s. 262. 

PARTACIUS Johannes. Gratulatiunes 
in nuptias Georgii Pauli et Annae 
Georgii Curici filiae. Dantisci 1626. 
w 4ce. 

Partage de la Pologne ob. Lindsey. 

Parte d'una Relazione del Regno 
di Polonia d'un Ambasciatore Veueto, 
deir Anno 1560. w 8ce. 

Bez tytułu. — Katal. księgars. 

Parteinowna Justyna ob. Morawski 
Jan (1700). 

Partes orationis quod sunt... Craco- 
viae Sehafleuberger lo39. w 4ce. 

w egzemplarzu brak tytułu. — - Zapewne bę- 
dzie to Cervus Tucholieusis, albo Perrotas. 

Płockie Sem. 
Parthenay ob. Desroches de Par- 
thenay. 

Parthenicae Sodalitatis ob. Tbreni 
(Czarnobylski 1594). 

Parthenius Danejkowicz ob. Danej- 

kowicz. 

PARTHENIUS. Decretum synodale 
super Calvinianis dogmatibus quae in 
epistoła Cyrilli nomine antę anuos ali- 
quot edita. falso Graecorum et Orien- talium cimsensu recepta ferebantur. 
Parisiis 1643. w 8ce. 

— Listy Swiete^ Oyca Parthe- 
nivsza z Miłosierdzia Bożego Ar- 
hiepiskopa Konstantinopolskiego No- 
wego Rzymy v Aecvmenici Patriar- 
chae. Pisane do Jaśnie Przewielebnego 
W Bogv Je" Mci Oyca Piotra Mohily 
Arehiepiskopa Metropolity Kiiowskiego, 
Halickiego y wszystkiey Rusi, Archi- 
mandrity Pieczar. Przewielebniey szych 
ich Mćiow Oycow Episkopów Prawo- 
sławnych RossYskych y wszystkiego 
Duchowieństwa Prawosławnego. Tu- 
dźiesz y do Ich Mći Panów stanu 
świeckie*' w Których Znosi się pot warz 
włożona przed kilką lat na Cerkiew 
S. Wschodnią przez wydrukowanie 
Xiążki Kalwinskiey nauki, pod imie- 
niem S. pamięci Nieboszczyka Oyca 
Cyrilla Patriarchi Konstantinopolskiego, 
a na przestrogę wszystkim Prawosław- 
nym posłuszeństwa S. Oyca Patriarchi 
Konstantinopolskiego Synom, nś, Polski 
ięzyk przełożone y wydane. Z Drvkar- 
nie Pieczarskie" .Monastera Kiiowskiego. 
Anno Domini 1643. Mensę Januario 
Die. 16. w 4ce, k. 20 nlb. (sygn. B3). 

Druk gocki, z wyjątkiem str. 3 — 7 nlb. 

Mieści: Pierwszych 8 k. nlb. obejmuje tekst 
polski , k. 9 — 20 tekst ruski , prawdo- 
podobnie rozszerzony. Karta tyt. obwie- 
dziona drzeworytowa oblamka. — Na od- 
wrotnej str. k. tyt. cytaty : Vidi calnm- 
nias, quae svb sole geruntur & lachrymas 
innocentinm, & neminein consolatorem. 
Eccles. 45. Poniżej 12-wier8z polski : Na 
potwarce, a następnie cytat: Ecce par- 
turit in iustitiam, concepit dolorem, & pe- 
perit iuiąuitateni ; lacum aperuit, & eflfo- 
dit enm : & incidit in foueam quam fecit. 
Psalm. 7. Ossol. 

PARTHENIUS Bernard Spiiimbergius. 

In divi Henrici tertii Galliae ac Polo- 
niae Regis christianissimi ac felicissimi 
ad urbem Yenetam adyentum Bernar- 
dinus Parthenius Spiiimbergius. Vene- 
tiis ex typografiaGuerreaM.D.LXXini. 
(1574). w 4ce, k. 4. 

Finkel 3104. Drezd. król. 

— In Q. Horatii. Flacci carmina 
atq. epodos commentarii quibus Poetae 
artiticium, & ula ad imitationem, atq. 
acl Poetice scribendum aperitur. Cum 100 PARTH^N^^METICA. PARYSEWiCZ. privilegio. Venet. CIOL)XXCIV Apud 
Dom. Nicolinum. Ad Stepbanuui Bathori 
Potentiss. Poloniae Regem. et. c. (Tytu! 
w rycinie miedziorytowej), w 4ce, k. 
14 nlb.. str. 5 lic^^b. indexu. a tekstu 
k. 178 liczb. 

Część druga z osobnym tytułem : 
Q. Horatii Flaeci Sermonum libri 
ąuatuor.,. Venetiis apud Dominieum Ni- 
colinum MDLXXXIIII. kart 4 nlb 
i tekstu k. 61 liczb. Czartor. .1 anieli. Warsz. Uniw. Parthenometica ob. Bartoszewski W. 
(Pienia 1613). 

PARTHENOPEUS Raymundus (tj. /. 
Wiener Neustadt). Summa legum... Ob. 
Łaski Jan (Commune 1506). 

Bandtke w Index lect. 1831/32. Ulanow- 
ski w Arch. prawn. VI 493. — Tomaschek 
tjber eine Summa 188."!. — Fin 'cel 16118 
— Seckel Beitrage 1898. — Kękopisy tej 
Summy były w Polsce bardzo rozpo- 
wszechnioue. 

Partheylichkeit (Die entlaverte) ob. 
Dantzig (1735). 

Particellan Mich. A., rytownik, ob. 
Giświcki Piotr fRelatir ne 1640). 

Particuiair Bref ob. Wiśniowiecki 
M. (1767). 

ParticuSar ob. Schreiben, Skrifwel- 
ser, Zeitung. 

PartiCUlaritez (Les). de ce qui s'e3t 
passć entre les Polonois, Moscoyites et 
Cosaques. jusąues au retour de ces der- 
niers a robeissance du Roy de Pologne. 
(Paris, 1661). w 4ce. 

Peterub. publ. 
Partitiones ob. Cicero (Oratoriae 
1511) — Fabricius L. (Codicis 1610). 
Partitura ob. Zieliński Mik. (1611). 
Partyzant ob. Joney (1770). 
Paruibki Adam ob. Radziwiłłowa Re- 
gina (1637) 

Parulski Łukasz ob. Radziwiłłowa 
Regina (1637). 

Parus ininimus ob. Tietz Jan Da- 
niel (1755). 

PARUTA Nicolaus Socynianin,Włoch. 
Liber de uno vero Deo. Loskii in Li- 
thuauia. 

Pozostawił w rękopisie list do Stan. Luto- 
mirskiego „De ceremonia baptismi" pisany 
w r. 1574. 
Inne dzieła ob. Sandii Bibl. antitrinit. Parva logicalia ob. Faber Stupulen- 
sis (1517). 

Parwelk- und Dietrichscbe Ehever- 
bindung. Danzig 1756. folio. 

Paruuius logice. (B. m. i r.). w 8ce. 
k. 22 nlb. (sygn. Ciij). 

Inkauiibnł. Na ostatniej karcie napis: Tex- 
tus paruuii logice vna cu broni & perutiii 
repeticone eiusilem. — Zapewne nie pol- 
skie? Ossol. 

— philosophiae naturalis, cum uti- 
lissimo commentario ad studiosoruni 
perfectum ob. Brede de Konitz (1512). 

pbilosopbiae naturalis. qui mul- 
tum conducit ob. Stobnica Jan (1503). 

— Toż:... iuvenibus ingeniis ob. Po- 
snaniensis P. (1510, 1516). 

— Toż:... cum exp^)8itione textuali 
ob. Stobnica Jan (1513, 1516, 1517). 

Parvu8 Jan ob. Herbest Ben. (1560) 
— Samboritanus Gregorius (Theorosius 
1571) 

Parys (trojański) ob. Locher Jac. 

Parys Adam ob. Paris. 

Parys Daryusz ob Paris — Dispu- 

tatio (1538). 

Parys (Paris) Stanislaus ob. Gostom- 
aki Jan. 

PARYSEWICZ Josaphat. Supremo ac 
meritissimo honori, insignibus & excel- 
lentissimis yirtutibus. Pastorali e^ Inde- 
fessae vigilantiae. Reyerendissimi et 
Amplissimi Patris P. Josephi Maria 
Bottari Yeneti, AA. LL & S. T. Doc- 
toris, Totius Serapbici Ordinis Minorum. 
oost Seraphicum Patriarcham S. Frau- 
ciscum Septuagesimi Sexti Ministri Ge- 
neralis; Augustissimae Sacraeąuó Cae- 
sareae Majestatis Consiliarij dignissimi. 
Tbeses philosopbicas cum appendice ad 
Tlieologos. Studium Olkinicense dicti 
Ordinis D. D. D. Per Patrem Fratrem 
Josapbat Parysewicz praefati studij 
alumnum. Publice exponentur certamini 
Grodnae in Ecclesia S. Francisci Mi- 
norum Convent: sub tempus Capituli 
próalis, obiectis satisfaciente eodem qui 
supra, Assistente. sibi admodum Reve- 
rendo Patre Ludovico Zaleski AA. 
LL. & Sacrae Theologiae Doetore Re- 
gente supradicti studij. folio, k. 5 nlb. PARYSIUMOWIC. PARZNICKI. 101 Na odwr. str. tyt. heih. — Pod dedykacją 
podpis: Studium Olkiniceuse. — Od B, 
idą Thesea philosophicae I — XII i VI. — 
Kończy wiersz : In finem operis. 

Jagieł 1. 

PARYSIUMOWIC X. Pijar. Wiersz 
z okoliczności Jmienin WJPani z Gą- 
seckich Szwykowskiey Skarbnikowey 
Wdztwa Trockiego R.1779 dnia 19 Li- 
stopada. (Podpis:) J. P. S. P. folio, Y2 ^''k- 
Dopisano : Parysiumowic Piar. 

Paryż (miasto) ob. Nowiny (1590) 
— Ostrowski Suada lat. inscript. (II 
124) — Paris — Wjazd wspaniały po- 
słów polskich (1645). 

Paryźanin polski, komedya we trzech 
aktach. W Warszawie 1779. w 8ce. 
Teatr polski t. 37. 

Paryżanka ob. Siarczyński Franci- 
szek (List 1784). 

PARYŻAŃSKI Franciszek. Zabieg na 
publicznym trakcie górnolotnemu sławą 
imienia z Antenatów szybko biegącemu 
cnot chrześciańskich pobożności torem 
herbownemu Gryfowi w Wielm. J. M. 
P. Joz. Grodzickim, w Poznaniu 1755. 
w 4ce(?), kart 23 nlb. 

PARZELIŃSKI Jan Soc. J. (urodź. 20 
stycz. 1698). Kazanie na poświęceniu 
kościoła w Maria willu. Warszawa 1745. 

X. Brown Biblioteka pisarzy S. J. s. 308. 

PARZNICKI Radomius Krzysztof. Ce 

notaphium funebre cum tristes morta- 
litatis exuuias lUustris et Magnificus 
Domin us, D. Marianus a Przyłek Przy- 
łecki Castellanus Oswecimen: virtute et 
prudentia heros clarissimus, in ferali 
vrna ileponeret, ipsius lugubri in fu- 
uere exequia3. Christophorus Parznicki 
Radomius philosophiae doctor, et artium 
magister, in alma Acad: Cracouień. pro- 
fessor, soluto dicendi genere. cum de 
bito obseruantiae officio. pałam deprae- 
dicat. Cracoyiae, ty pis Yaleriani Piąt- 
kowski, 1643. w 4ce, k. 9 nlb. 

Na odwr. str. tytułu herb Sr^eniawa i pod 
nim 10 w. łac. na pochwałę. Autor przy- 
pisał prozą Achaceinu Przyłęckiemu, stol- 
nikowi krak. — W samej mowie są różne 
szczegóły do rodziny Przyłcckicli. 

Jest ta też wiersz Józefu Porębskiego. — 
Oratio zaczyna się: Coinmuue et perquśm 
lugabre. 

Dzików — Jagiell. — Krasińa. — Ossol. — - Effigies vera di vi Stanislai Epi- 
scopi Cracoyiensis Mart3rris gloriosi, 
patroni Regni Poloniae Maximi. Per- 
illustri et admodum Rudo: Dno. D. Sta- 
nislao Przyłęcki de Przyłek Canonico 
Posnaniensi Domino et Maecenati am- 
plissimo. Pro annua Festi celebratione 
Diui Tutellaris Poloniae Nomen depor- 
tanti. A Christophoro Parznicki Rado- 
mio, Philosophiae Doctore, et Artium 
Magistro ac Professore ad obseruandum 
et spectandum exposita, et cum digno 
yenerationis obseąuio dicata obseryan- 
tiae ergo Oefertur(sic). (Na końcu:) Cra- 
coyiae, In officina Martini Filipowski, 
1644. w 8ce, k. 9 nlb. 

Oratio zaczyna się : Non postremam ij vir- 
tutum. Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Quaestio physica. De corpore 
physico. Publico certamini in alma 
Academia Cracouiensi. A M. Christo- 
phoro Parznicki Radomio exposita. In 
magna D. Jagellonis aula. Lectorio DD. 
Theologorum. Permissu M. D. Rectoris. 
Anno Dni Nostri Jesu Christi nati M. 
DC. L. mensę Januario die 25. w 4ce, 
k. 6 nlb. 

Dedykacya: Alberto Gniewisz praepos. et 

ofiic. Kadomiensi, decano Volbromiensi. 
Obejmuje Coaclusio I — V. 
Żebrawski Bibliogr. matem. s. 294. 

Jagiell. 

— Threnodia Lamentyiacego głosy 
Przezacney Matrony Jaśnie Wielmożney 
Jey Mości Paniey, P. Elżbiety Przy- 
leckiey Kasztellanki Oswiecimskiey. Na 
żałosnym Pogrzebie Jaśnie Wielmoż- 
nego Jego Mości Pana, P. Maryana 
z Przyleka Przyleckiego, Kasztelana 
Oświęcimskiego, &c. &c. Kochanego 
Małżonka Smutnym płdczem wysta- 
wiona. A przez Krzysztofa Parznickiego 
Radomiusza Philos. Doktora, Nauk wy- 
zwolonych Mistrza. Akad. krak. Pro- 
fessora, płaczliwym jńoreni opisana. 
(B. m. i r.). w 4ce, k. 6 nlb. (sygn. Bg). 

Druk gocki. — Na odwr. str. k. tyt. herb 
Przyłęckich, a niżej lO-wiersz polski na 
herb ten z podpisem: Jan Porerabski Stud. 
Acad. Grac. — Dedykacya: Jey Mości P. 
Elżbiecie l^rzyleckiey, Kasztelance Oswie- 
cimskiey. 

JuBzyń. II 43. Ossol. 102 PARZOYIUS Paschacy. Parzovius Petrus ob. P(jiitius Basi- 
lius M. (Tractatus 1632). 

Pas czarnoxiQzki, komedya w jed- 
nym akeie. z francuzkiego na polski 
ięzyk przetłómaczona. W Warsza- 
wie w drukarni Piotra Dufour J. K. 
Mości y Rzeczypospolitey typografa. 
M.DCC.LXXXI. (1781). w 8ce, s. 59 
i kart 2 (Katalog komedyi u P. Du- 
four). 

Teatr polski t. 17. 

Na egzemplarza Bibl. Jagiell. zanotowano: 
Grana d. 13 lutego 1836 w Klemensowie. 
Akad. — Caartor. — Jagiell. — Zielius. 

— rzemienny ob. Casumenus Jul. 
(1618) - Kluziewicz (1717) — Pasek. 

— wolny w drodze utrapienia y 
smutku zostaiącą ndturę ludzką przez 
pociechy Nayświętszey Maryi Panny 
z Macierzyństwa Boskiego pochodzące 
do nieba pociągaiący Wielmożnym Ich 
Mciom PF. Franciszkowi y Zofii z Tur- 
czynowiczow Iwaszkiewiczom Chorą- 
żym znaku Petyhorskiego W. X. L. na 
dowód nierozerwaney przyiaźni doży- 
wotniey od Konwentu Wileńskiego Au- 
gustyniańskiego ofiarowany. Roku od 
związku natury ludzkiey z Boską przez 
iedyną miłość pochodzącey 1761. W 
Wilnie w drukarni J. K. M. XX. Ba- 
zylianów, w 8ce, k. 4, s. 224. 

W przedmowie genealogia Iwaszkiewiczów. 
Rozpoczyna: Akty poranne. Dalej modlitwy. 
Od atr. 222: Powinności bractwa paska. 
Jocher 5982. Jagiell. 

PASAROVIUS Salomon Teofil. Cum 

Job. Ernest Schmieden yirgini Adel- 
gundae Johannem Godofredum a Dies- 
seldorff matrimonii nexu adjungeret. 
Dantisci 1669. folio. 

Pascal ob. Paskal. 

Pascatius Hieremlas ob. Twardow- 
ski Samuel (Daphnis 1638 i 1661). 

PASCH Jerzy (ur. w Gdańsku 23 
Sept. 1661, w r. 1676 wysłany do Gru- 
dziądza t 30 Śept. 1707). 

Wiele dzieł wydał po łacinie, lecz nas nie 

dotyczą. 
Jocher Geiehr. Lexic. III 1275. 

PASCH Mikołaj (ur. w Berlinie 28 
lutego 1561 f w Królewcu 11 grudnia 
1623 r.). Dissertatio de novo Gregorii 
Papae calendario non suscipiendo ad Christianum Brunonem, Yilnensium Pa- 
storem 1602. 
Finkel nr. 170. 

— Erlauterung und Abfertigung der 
verm6inten Yerantwortung H. Joachim 
Wendlandts Zwinglischen Predigers in 
der Wilde. Darinn er sich bemiihet, 
seine vier Fragen vom heiligen Abendt- 
mahl, wider des Ehrwlirdigen Herren 
Christiani Brunonis des deutschen Pre- 
digers in gemelter KOniglichen Stadt 
Widerlegungs Schriflft zu schtitzen und 
erhalten auf Begehren etlicher guten 
Leute, allen Wahrheitliebenden zum 
Unterricht und Warnung gestellet durch 
... der Christlichen Teutschen Gemeine in 
Cawen, so sich zur unveranderten Cou- 
fession, welche aufm Reichstage Anno 
1530 dem Loblichen Keyser Carolo 
Quinto und allen Reichstanden zu Augs- 
burg... bekannt, Diener am Worte Got- 
tes. Konigsberg, G. Neycken, 1604. 
w 4ce, s. 444. 

Recke III 377 podaje rok 1606. 

— Oratio funebris dicta in hono- 
rem Crispini Kerstenstenii , Senioris. 
Konigsberg, 1611. w 4ce. 

Rocke u. Napiersky III 377. 

— Widerlegung der Widertaufer 
contra Tobiam Schulzen... 1601. w 4ce. 

— ob. Bruno — Wendlandt. 
Pascha in Die Cinerum, Carolus V 

Jmperator Romanus in theatrali um- 
bra pro antecinerali scena a Juventute 
Oratoria Athenaei Brunopolitani prae- 
positus Anno 1729. folio, 1 ark. 

— ob. Kmita Jan Achacy (1623) — 
Krusius Dan. (Novi cycli elucidator 
1624) — PhilaletesCyriacus — Skoryna 
(Kratkije swiatej 1525) — Paschalis. 

PASCHACY Andrzej Zygmunt. Lau- 
rea theologica, virens et florida Meritis, 
Magnifici, Perillustris ac Reverendis- 
simi Domini, D. Jacobi Baltazarowic 
Sacrae Theologiae Licentiati, Collegii 
Maioris Senioris patris: Ecclegiarum, 
Cathedralis Cracouiensis Canonici, Col- 
legiatae Sanctorum Omnium, Praepo- 
siti. Curati Prosoyiensis, Contubernij 
Staringeliani Prouisoris, Studij Uniuer- 
sitatis Cracouiensis, Generalis, et Vigi- PASCHACY. PASCHATI. 103 lantissimi Rectoris. Ac dum in freąuen- 
tissima Amplissimorum Hospitu Co- 
rona, Sacrae Theologiae Doctor, In Ec- 
clesia CoUegiata Diuae Annae, solenni 
ritu renuntiaretur; in submissi affectus 
testificationem, lvci pvblicae A M. An- 
drea Sigismundo Paschacy, Philosophiae 
doctore, et Professore, repraesentata. 
Anno Salutis, M.DC.LXXXIV. (1684). 
Cracoyiae, typis Uniyersitatis Anno D. 
1684. folio, k. 3 nlb. 

Jagiell. — OsBol. 

— Plausus laetitiae pyblicae, ad tri- 
ymphalem post yictorias reditum, Se- 
renissimi, ac Inuictissimi, Principia. 
Joannis III. Dei Gratia Regis Poloniae, 
Magni Dvcis Lithvaniae, Russiae, Prus- 
siae, Masouiae. Samogitiae, Liuoniae. 
Smolensciae, Kiiouiae, Yołhyniae, Podo- 
liae. Podlachiae, Czerniechoviaeq; etc. 
applaudentis calami obseąuio: A M. 
Andrea Sigismundo Paschacy, Philoso- 
phiae Doctore et Professore, expressvs. 
anno Domini, M.DC.LXXXIII. Craco- 
yiae, Typis uniyersitatis. (1683). folio. 
k. 6 (sygn. Dj). _^ 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Guieźn. 

semin. 

— Diyina Retia, Diyi Piscatoris 
Hominym, Calamo Grratulatorio expan- 
sa; atque Perillustri ac admodum Re- 
uerendo Domino, D. Petro Orłowski. 
Protonotario Apostolico, Praeposito Tar- 
noyiensi, Scholastico Kielcensi, Curato 
Morauicensi, Consistorij Cracouien: No- 
tario Actuario, S. R. M. Secretario, die 
syo Tytelari sacro; in laetitiae, et be- 
neuoli affectus signum, ac yotorum ap- 
playsym, a M. Andrea Sigismyndo Pa- 
schacy, Philosophiae Doctore et Professo- 
re, oblata. Anno Domini M.DC.LXXXII. 
Cracoyiae, Typis Uniyersitatis. (1682). 
folio, k. 2. Jagiell. 

— Noyys Salomon, diyys Thomas 
Aqvinas, Doctor Angelicvs; recurrente 
annua Suae festiuitatis die, ad Sacras 
Aedes diyi Dominici, Posnaniae, devota 
panegyri; Ab Andrea Sigismyndo Pa- 
schacy Ph. B. Collegij Lubransciani, 
Acad. Posnań. Rhetoricae Profes- 
sore, celebratys. Anno renati orbis 
M.DC.LXXVII. nonis Martij. Posna- niae. In officina Typographica Alberti 
Reguli Młoduiewiczi (1677). folio, k. 9 
(ark. D,). 

Wiersz podpisał Kazim. Uwieliński 8tud. — 
Dedic. Alb. Dobrzelewski praepos. Infu- 
lato Łascensi. Archid. Posnan. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

Paschał ob. Rzechowski Marcin 
(1666). 

PASCHALI CarolusCuneas. Ad Hen- 
ricum III Francorum Regem oratio. 
Yenetiis , apad Andream Muscbium 

1574. w 4ce, k. 9 nlb. Czartor. 

Paschalia ob. Nicolai Stan. (1648). 

Paschalis Cyclus ob. Crusius Da- 
niel (1624). 

Paschalis festiyitas ob. Stancykie- 
wicz Jakób (Exegesis festiyitatis 1646). 

Paschalis Sw. ob. Baylon (Sposób 
1704). 

PASCHALIS Petrus. Disputatio me- 
dica inauguralis de Febrę yulgo ar- 
dente olieta quam examini publico 
subjicit Petrus Paschalis Genevensis 
M.DC.XXVI. (1624). Basileae Typis 
Jacobi Genathii. w 4ce, 3 ark. 
Dedyk : Jędrz. i Raf. Leszczyńskim. 

Warsz. Uniw. 

— Ad Nobilissimi Viri Christophori 
Lubieiiicii Sociniani Epistolam, de statu 
Christi, postquam resurrexit ex mortuis 
usque ad tempus quo in coelum ascen- 
dit. Petri Paschalis med. doctoris Res- 
ponsio. Lugduni Batayorum Sumptibus 
Joannis Maire 1638. w 16ce, str. 114. 

Dedyk. : Viri Nobil. ac Celeberimo Constan- 

tino L'Empereur. 
Jocher 3548. Warsz. Uniw. 

Paschalius Petrus ob. Harmonius 
Joannes Marsus (1517). 

PASCHALIUS Valentinus. Cydippe 
ad Serenissimum Sigismundum III Po- 
loniae et Syetiae Regem. Romae, 1622. 

w 4ce. 

Obejmaje: Poema de expeditione Mosco.i- 
tica Sigismundi III. Petersb. 

— De rebus moschicis et yario... Ma- 
gni Moschorum Ducis Demetrii coiu- 
mentarius. 

Finkel 7737, 30582. 

PASCHATI Jeremiasz. Daplnis w 

drzewo bobkowe przemieuieła s ';, lui- 104 PASCHIUS PASQUlNi pisana wierszem przez Samuela Twar- 
dowskiego (1661. 1702). 

Jest to dramat wierszem, właściwie tłoma- 
czony z włoskieg-o. Jeremiasza Paschati. 
— (3b. Twardowski. 

Paschius ob. Pasch. 

Pascius Jan ob. Liberiusz Jacek 
(1670). 

Pascius Nicolaus ob. Paszczykow- 
ski M. 

Pasek rzemienny ob, Casumenus Ju- 
lianus Fr. (O zacności i dawnościi — 
Górny H. (Arka pociechy 1695, 1702, 
1745, 1761) — Kluziewicz Anastasius 
(Moc w pasku 1718, !717) — Orda 
Julianna (Węzeł miłości 1761). 

— zakonu S. Franciszka ob. Brac- 
two (1606) — Liryciusz Hippolit (1606, 
1612). 

Pasieki ob. Duńczewski St. (Kalen- 
darz na r. 1764). 

PASKAL (Pascal) Błażej (1623 j 19 
sierp. 1662). Myśli o roztropności, tl. 
Alex. Hurko. 

Ob. Zabawy przyj, t 3 str. 395. 

Paskwalina ob. Twardowski Samuel 
(1631). 

Pasła V>/ ob. Hynek X. Rajmund i 
(1770). I 

Pasławski Antoni ob. Pan Pocz- ; 
ciwski. I 

Pasławski Grzegorz ob. Exereitatio j 
litt. j 

PASŁAWSKI Mlciiał. lUustrissimum 
Excellentissimum ac Reyerendissimum \ 
Dominum Dominum Fełicem Paulum 
Turski. Luceoriensem & Brestensem : 
Sacrorum Antistitem Literarum Libera- 
liumąue Artium Patrocinio Patriae ! 
Christianaeque Religionis Studio Spec- 
tatissimum Recens excitata in Semi- , 
nario Luceoriensi ab Eodem Studia 1 
Auctorem suum Oratione hac. & pu- 
blica ex Theolosjia Disputatione. id est 
grati animi maximaeq; venerationis 
suae significatione proseąuuntur. Anno 
ab instaurata huniani generis salute. 
M. DCC. LXXV. (Ozdobna linia poprze- 
czna), Typis S. R. M. Monaste: Pocza- 
jovien: O. S. B. M. (Na odwr. str. tytułu 
spis alumnów. Na końcu:) Defendentur 
publice in Aula Cathediue Luceoriensis | a R. D. Michaele Pasławski Presbytero 

proyiso ad Yicariatum Ecclesiae Zwia- 

helensis, sub Assistentia J. A. R. D. 

I^natii Mioduszewski Professoris Theo- 

logiae. Die... Mensis Februarii. Anni 

1775. folio. str. 10 nlb. 

A. Wolański. 

Pasquale Anfons ob. Metastasio P. 
(Zenobia 1791). 

Pasqualonius P. ob. Morel Mich. 

Jos. (1763). 

PASaUlNI 6iovanni. Diana Vendi- 
cata Festa per musica da cantarsi nel 
felicissimo (jriorno Natalizio delia Sacra 
Real Maesta di Maria Giuseppa Regina 
di Pollonia Elettrice di Sassonia &c: 
Per eomando delia Sacra Real Maesta 
Di Augusto III Re di Pollonia. Elet- 
tore di Sassonia &c: La Poesia e del 
Sig: Abbate: Gio: Claudio Pasquini 
Cav: del S. R. I. Poeta di S. R. M. La 
Musica e del Sig: Don Giovanni Mi- 
chele Breunich, Capellano, e Compo- 
sitore Regio. In Varsavia TAnno 1746. 
w 4ce, k. 8 nlb. (sygn. Bj). Ossol. 

— Hoyność Numy Pompiliusza Se- 
renata, do śpiewania z muzyką podana, 
w dzień szczęśliwego urodzenia Nay- 
iaśnieyszego Augusta III. Króla Pol- 
skiego. Xiążęcia Elektora Saskiego, 
z rozkazu Nayiaśnieyszey Maryi Józefy, 
Królowy Polskiey, Xiężney Saskiey, 
z włoskiego przetłumaczona. W War- 
szawie, w drukarni J. K. M. y Rzeczy 
Pospolitćy Collegium Societatis Jesu. 
Roku Pańskiego 1746. w 4ce, sygn. 
A— B^ (kart 8). 

Wierszem. Jagiell. 

— Leucippo, Favola pastorale per 
musica, rappresentata nella regia elet- 
toral yilia di Sant' Uberto, ii felicis- 
simo ffiorno natalizio. delia Maesta di 
Augusto III. Re di Pollonia. ed Elettor 
di Sassonia. per eomando di sua Mae- 
sta la Regina. Li 7. Ottobre TAnno 
1747. Leucippus einmusikalischesScha- 
fer Gedichte... (Na końcu:) Dresda, 
dalia Stamperia Regia per la Vedova 
Stossel. w 8ce, k. 8 nlb str. 163 i k. 
2 nlb. 

Po wiosko i po niemiecku. — Aktorowie 
graj.-icy : Giov. Careatini, Fausaina Hassę, PAŁiQUiNl. PASSEROWIC 106 Anffelo Aniorevoli , Giu^lielma Denuer, 
Ventura liocchetti, Ginseppo Sclmster. — 
-Musica dal Gis. Adolfo Hassę. 

Jagieł I . 

— La Liberalita di Numa Pompilic 
Serenata per Musica da cantarsi nel 
felicissimo Giorne Natalizio delia Sacra 
Rtal Maesta di Augusto III Re di Po- 
lonia Elettore di Sassonia etc. Per Co- 
mando delia Sacra Real Maesta delia 
Regina. La Poesia e del Sig: Ab- 
bate Gio: Claudio Pasquini Cav: del 
S. R. I. e Poeta di S. R. M. La Mu- 
sica e del Sig: Giovanni Ristori Com- 
positore di Camere di S. R. M. In Var- 
savia TAnno 1746. w 4ce, k. 7. 

Jagiell. — Ossol. 

— Moderacja w honorze. Cantata. 
która przez muzykantów włoskich była 
śpiewana w Warszawie w pałacu kró- 
lewskim roku 1748. dnia 8. Grudnia 
w dzień dwoiako solenny Imienin y 
urodzenia Nayiaśnieyszej Augusty Ma- 
ryi Józefy Królowey Polskiey Elekto- 
rowey Saskiey z rozkazu Nayiaśniey- 
szego Pana Augusta III. Kompozycya 
iest Jmci X. Jana Claudiusza Pasquini 
Kawalera S. P. R. poety nadwornego, 
muzyka zaś J. P. Jana Michała Breu- 
nich Kapellana y kompozytora królew- 
skiego z włoskiego na wiersz oyczysty 
tłumaczył Imienia Augustowego Zelant. 
In Varsavia Tanno 1748. w 4ce, k. 14. 

Tytuł wioski: Moderazione nella gioria etc. 

— Po polsku i po włosku. — Tłumacz 

Józef Andrzej Załuski. 
W Załuskiego Zbiorze jest po polsku. 

Jag^iell. — Krasińs. 

— Operę del Signor Abate Gio: Clau- 
dio Pasquini Senese Cav. del Sacro 
Romano Imperio e Poeta di Sua Mae- 
sta II Re di PoUonia, Elettore di Sas- 
sonia. A Sua Eccelenza ii Signor Conte 
di Briihl Barone di Forsta e di Psor- 
then, Cavaliere degli Ordini deli' Aquila 
Bianca. di Sant' Andrea. e deli' Aquila 
Nera; Ministro di Gabinetto. e di Stato; 
Generale d'Infanteria; Gran Maestro 
delia Guarderoba; Presidente dt41a Ca- 
mera, e delie Finanze; Direttoj-e delie 
Imposizioni e delie Gabelle; Coman- 
dante delie Guardie Sassoni in PoUonia 
e Colonello d'un Reggimento d'Infan- teria di S. R. M. ii Re di PoUonia, 
Elettore di Sassonia ec. cc. ec. Volume 
primo. In Arezzo M.DCC.LL (1751). 
Per Michele Bellotti Stampator Vesco- 
vile. Con licenza de superiori. w dużej 
4ce, str. XV liczb, i 297 liczb, i 1 nlb. 

l)edykacya Hrublowi. Mieści: Canzone pin- 
darica a sna Eccelenza ii signor Conte 
di Hiub4 (III — X); Awi.so del tipogiafo 
al ieggitor benevolo (Xl — XV); Leucippo 
(1—60); L'Arminio (61-140); La Depo- 
sizione dalia Croce di Gesu Cristo Sal- 
viitor Nostro (Ul— 160); II Figliuol Pro- 
digo (161 — 183); La Caduta di Gerico 
(185—206); San Paolo in Atenę (207— 
234); Ainore insuperabile (235 — 243); La 
Liberalita di Numa Ponii)ilio (245-256) ; 
Diana vendicat:i (257—270); La Modera- 
zione nella gloriii (271 — 285); I Lamenti 
d'Orfeo (287—297). — Tytuł złocony czar- 
nym i czerwonym drukiem. Przed kartą 
tytułowa akwaforta. 

Załuski Zbiór t. 2, 3. — Załuski Bibl. 19. 
— Finkel 9161, 22726. Ossol. 

Pasquini mit dem Marforio gehal- 
tenes Gesprilch liber die sammtlichen 
Polnischen Affairen . welche mit der 
letztern Rechtmassigen Walii Kunigs 
Augusti 1697 passiret gewesen. Erste 
Zusammenkunft. Colln, bey Peter Mar- 
tean 1707. w 8ce. str. 112. 

— ob. Gesprach (Wunderbegieriges 
1683). 

Pass y Stuudenzettel na pocztę ko- 
ronną nadworną z Warszawy do Dre- 
zna, folio, str. 4 nlb. 

Tekst niemiecki obok polskiego. 

Krasińs. 

Passarati Aureli, rytownik. [Wdziele 
Bruina G. De praecipuis urbibus 1607 
dołączony jest plan Lwowa przezeń 
rytowany]. 

Wiszn." Hist. lit. VII 557. 

PASSENSIS Isaak (właściwie: Rab 
Alphas). [Wydał w Krakowie w r. 1597 
w 8ce 3 tomy objaśnień do Talmudu, 
po hebraj.]. 
Jocher "8035. 

Passer Walanty ob. Wróbel Wal. 

Passeratus Joan. ob. Arnauld (Ora- 
tio 1595). 

PASSEROWIC Stanisraw. student 
Akademii krakowskiej. Encomium ma- 
trimonii nowym Oblubieńcom Sebastya- 
nowi Woynarowi, nauk wyzwolonych 

U 106 PASSEROWICZ. PASSiO. y philos. Bakałarzowi y Jadwidze Pas- 
serownie mieszczanina Tarnowskiego 
córce uprzeymie oddane, w Krakowie 
w drukarni Marcina Andrzeiowczyka 
Roku pansk. 1626. w 4ce, k. 6. 

Składa się z 3 części tj. z encominra ma- 
trimonii, acrostichis gratulatoria i carmen 
dedicatorium. 

Maciej. Piamienn. str. 712. 

Ord. Zamojs. 

Passerowicz Tomasz ob. Molendzie 
S. (in nupt. 1611). 

Passerowna Jadwiga ob. Passerowic 
Stanisław (1626). 

Passia, to iest historya o zburzeniu 
płaczliwym miasta onego sławetnego 
Jeruzalem, w Królewcu 1571. 

Por. Bugenhagen (1615) w tomie XIII str. 

432. 
Jocher III 153 nr. 712. — Maciej. Pism. III 

227. 

— to iest Historya męki y śmierci 
Pana Jezusa Cliristusa Boo^a v czło- 
wieka prawdziwego, którą on dobro- 
wolnie podiąć raczył. Ob. Wujek (Po- 
stylla 1575). 

— Toż:... Jezusa Chrystusa ze czte- 
rech Ewangelistów krotko zebrana y na 
siedm części y z wykłady swymi roz- 
dzielona. (Rycinkfi: Chrystus na krzyżu). 
Anno Dom. 1582. (Na końcu:) Posna- 
niae ex officina Joannis Volrabi A. D. 
M.D.LXXXII (1582) die 22 Octobris. 
Impensis Excellentis. D. Adami Paulini 
Pobiedziscen. doctoris medici Posna- 
niensis. Cum gratia et privilegio S. R. 
M. ad decenium. folio. str. 85. 

Jocher 6025. -- Lelew. Bibl. I 125. —Wi- 
szniewski VIII 166. 
Porów.: Pobiedziński Adam. — Wujek J. 

Warsz. Uniw. 

— Toż:... historia o śmierci a męce 
Jezu Krystusa Pana, z czterech Ewan- 
gelistów zebrana. Drukowana w Kró- 
lewcu pruskim 1615 przez Jana Fabri- 
ciusza. w 4ce, ark. Sy,- 

Maciej. Pism. pol. III str. 87. 
Porówn. : Bugenhagen — Małecki Jan. 

Dzików. 

— Toż:... o męce śmierci i pogrze- 
bie Pana naszego Jezusa Chrystusa ze 
wszystkich czterech Ewangelii porzą- 
dnie zebrana ob. Biblia (gdańska 1632). — Toż:... w Gdańsku 1690. w 8ce. 
— - Zołnierzow Oboyga Narodów, w 

Stolicy Moskiewskiey; To iest, wytrzy- 
manie nieznośnych stosów w oblężeniu 
ciężkim, głodu, nędze, zimna, szturmy 
nieprzyiacielskie częste, z wielkim krwie 
ich przelaniem; krotko opisana, a dla 
uważenia Stanom koronnym y wszyst- 
kiey Rzeczy posp. w R. 1613. O passi 
grauiora, dabit Deus his quoque finem. 
Roku Pańs. 1613. w 4ce, k. 7 nlb. 

Czartor. — Ossol. 

— ob. Brandolinus — Łapczyński 
A. Chr. (1720) — Patruus Jan - Po- 
biedziński Paulinus Adam (1582) — 
Schoenflisius Andrzej (Wykład) — Wey- 
her Ludwik (Sposób 1735) — Wujek 
Jakób (1575) -- Zieliński (1729). 

PassiO Albo Kazanie o męce p4ń- 
skiey, ze czterech Ewangelistów ze- 
brane, według prostego Ewdngeliey 
textu, z nauką Doktorów S. przydaną. 
Cum Gratia & Priuilegio, S. R. M. 
W Krakowie. V Stanisławo Szarffen- 
berga. (B. w. r.). w 4ce, k. 35 nlb. 
(sygn. R). (Defekt). 

Druk gocki. — Tytuł otoczony ozdobnem 
drzeworytowem obramieniem, na którem 
przedstawiono u góry Chrystusa wśród 
dziatek, na dole ostatnią Wieczerze Pań- 
ską, po bokach aniołów. — Na odwr. str. 
k. tyt. drzeworyt, przedstawiający Chry- 
stusa ukrzyżowanego i Matkę Boską ze 
Św. Janem u stóp krzyża. Poniżej napis : 
Paal. IX. Opowiadayćie miedzy narodami 
dzieie y sprawy Pana tego, który mieszka 
w Syonie. — Brak końca, a nadto 2 kart 
tuż po karcie tytułowej. 

Ob.: Gr. ... Diakon (1567). — Brandolinus 
(Lippus Aur.). Ossol. 

- — Domini Nostri Iesv Christi, A 
quatuor euangelistis conscripta, & Notis 
quaeque suis, ad yniformem ECcle- 
siarum per vniuersas Regni Polonię 
prouincias vsum, delineata. 1591. folio, 
str. 1 66. Uphagen w Gdańs. 

— Domini Nostri Iesv Christi, A 
quatuor euangelistis conscripta. & Notis 
quaeque suis, ad yniformem ECclesia- 
rum per vniuersas Regni Polonię pro- 
uincias vsum delineata. Cracoviae, In 
Architypographia Regia & Ecclesiastica 
Lazari, M.D.LXXXXTX. (1.599). folio, 
str. 146 liczb. PASSłON. Pastekż. 107 Tekst z nutami. — Na k. tytułowej drze- 
woryt, przedstawiający głowę Chrystusa 
w obramieniu, na którem wypisano : Ve- 
ritas Et Vita Ego Svm Via. 

Jocher 6029. Ossol. 

— Toż:,.. Cracoviae, Ex officina 
Andreae Petricouij... M.DC.IX. (1609). 

folio, Str. 139. Uphagon w Gdańs. 

— Christi In centum Meditationes 
brevissimas immensum fructum adge- 
rentes Distributa. Ad obtinendam salu- 
tem aeternam legentibus et deyote con- 
siderantibus porrecta. Ad Majorem 
Christi patientis, Matrisq; Dolorosae 
Honorem et Gloriam Expressa. w 8ce, 
str. od 46—83 (sygn. Do— TJ. 

Widocznie wyimek z większej całości. 
Egzemplarz zaginął w Bibl. Ossol. po r. 1870. 

— S. Bedimini. Cracoviae. 1520 
w 8ce. 

Tak podaje katalog bibl. Bran. Ale zapewne 
tytuł to błędny. — Por. Agricola Rudolf? 

Branic. 

— ob. Agricola Rudolf (Dominica 
per 7 horas 1520) - Bilowski Godo- 
frid (1714) — Cerasinus (1601) — Che- 
lidonius Ben. (1640) — Contemplatio 
(1519) — Coryinus Laur. (Cursus 1521) 

— Gesualdus P. (Officium 1595) — 
Gładysz M. (domini 1624) — Grutz- 
macher S. (dissert. 1706) Hartmann 
(Salvatoris 1651) - Herbertus S. f 1564) 

— Hertzog J. C. (Christi 1 699) — Lang- 
hausen J, L. (SeufFzer 1703) — Leo- 
poliensis J. (Vivifica 1537) —  Manci- 
nius D. (1525) — Markiewicz R. (Chri- 
sti 1731) — Mankisch J. (Schriftmass. 
1669) — Mojor J. (in minerał. 1704) 

— Nicolai St. (Passionalia 1648) — 
Plaża Tom. (Christi 1578) — Polema- 
nus J. (de passione 1567) — Precatio- 
nes (devotissimae 1644) — Ressius J. 
(entis 1638) — Sieprski L. (Quaestio 
1638) — Tetracbordium (1705) — We- 
reszczyński (albo kazanie 1572) — Zit- 
schar Fr. (de anno et die S. Polycarpi 
1704). 

Passion de Jesus Christ fils de Dieu 
notre Redempteur Dócrite par L. C. R. 
D. L. F. D. U. A Danzig Chez Dawid 
Frederic Retius Imprimeur de la Ville. 
w See, str. 138. Warsz. Uniw. 

— (Die) das ist, das Leyden uń Sterben unsers Herrn Jesu Christi, nach 

dem Evangelisten Mattheo am XXVI 

und XXVII Cap. Nach Anleitung der 

Evangelischen Historie in einer erbau- 

lichen Musie am stillen Freytag der 

Gemeine Gottes in der Kirclien St. 

Georg zu Marienburg, zur Erweckung 

und Vermehrung guter Andacht vor- 

gestellet. (Pod ryciną tytułową napis:) 

Halt im Ged5,chtniss Jesum Christum 

2 Tim. II 8. Dantzig, gedruckt bey 

Joh. Zach. Stolle 17... (obcięte), w 8ce 

ważkiej, str. 36. 

Oprawne z Marienburgisclies Gesangbuch, 
Danzig 1702. Jagiell. 

Passione (La) di nostro Signore 
fesu Christo, azzione sacra, essequita 
alla prezenza di S. M. ii re di Polonia, 
neir oratorio di corte li 2 aprile 1784 
in Varsavia presso di P. Dufour con- 
sigliare aulico di S. M. e direttore delia 
Stamperia del R,. corpo di Cadetti 1785. 
w 8ce, str. 33. 

Trębicki w Bib!, warsz. t. 12 str. 355. 

Ob. Metastazy. 

Passiones (Euangelistarum quatuor) 
Dni nostri Jhesu Christi. In Ecclesia 
Cathedrali Posnaniensi ad ritum Metro- 
politane Gnesnen. cantande. [Tu herb 
Jana Latalskiego]. (Na końcu:) Lvpsie 
ex Prelo Melchioris Lottheri, Anno dni 
M.D.xxxiij. (1533). w 4ce, k. 85. 

Wierzbow. III 2161. Czarnec. 

Passus ob. Hosius St. (liber 1733) 
— Kretkowski Fel. (Soleae 1723) — 
Kuncewicz J. (gloriae 1665) — Rze- 
wuski Wacł. (honoris 1737) — Sapieha 
Jan (gloriae 1666). 

Pasterskie ob. Wargawski Wiktor 
(Rozrządzenia 1785). 

Pasterstwo zborowe ob. Katechizm 
chrześciański (od str. 16—47) — Su- 
drowius S. (Katechizm 1600, od karty 
A— Bv). 

Pasterz (Dobry) dla Owieczek swo- 
ich, albo sposób godney administracyi 
Siedmiu Sakramentów, w Kościele Bo- 
ż.ym. Dla wygody wszystkich Kapła- 
nów osobliwie staranie dusz ludzkich 
maiącYch. Pascite, qui in vobis est gre- 
gem Dei. I. Pet: 5. R. P. 1776. w Po- 108 PASTERZ. PASTORlOS. znaniu, w Drukarni Akadem i ckiey. 
w 8ce, k. 131 nlb. (ark. RJ. 

Istnieją dwa odbicia, różniące się drobnemi 

odmianami. 
Jocher 4313, 6391. 

Jag^iell. — Semin. gnieźn. 

— Toż:... osobliwie staranie dusz; 
ludzkich maiących. Za dozwoleniem > 
Zwierzchności Duchownej przedruko- i 
wany roku Pańskiego 1780 w Łowiczu i 
w drukarni J. O. Xcia Imci Prymasa 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, w Sce, 
str. 259 i k. 2 i k. nlb. 3, str. 199. 

Katal. Giejsztora ma rok 178B. 
Akad. — Jagiell. — Warsz. Uniw — 

Wileńs. 

— Toż:... przedrukowany we Lwo- 
wie w drukarni Bractwa Swiętey Troycy. 
1783. w 8ce, str. 228. 

Diohob. — Uniw. Iwows. 

Pasterz do Króla Przez A... K... B... 
Napisany. (B. w. m. i r.). w 4ce. k. 2 
nlb. 

Na odwr. stronie k. tyt. poczyna się sama 
rzecz. Ossol. 

— wesoły. Wilno 1783. w 8ce. 
Katal. Giejsztora. 

— W powinnościach urzędu swego 
obiaśniony albo nauka o sakramentach 
kapłanowi staraniem dusz ludzkich obo- 
wiązanemu, i innym ludziom wielce 
pożyteczna, z francuskiego na oyczysty 
język przełożona w roku 1780 do druku 
podana, w drukarni J. K. Mści Pocza- 
iowskiey Z. S. B. W. Tom I. w 8ce, 
str. 214. 

Jocher 4314 ma mylnie bez daty. 

Tom II ma tytuł: Zbiór wiadomości o sa- 
kramentach Św. i innych powinnościach 
kapłanów służenie dusz powierzone ma- 
iących z francuskiego na oyczysty ięzyk 
przełożony. Dla pożytku tak tychże ka- 
płanów, iak i wiernych Chrystusowych do 
druku podany, z rozporządzenia zwierzch 
ności. Tom II. w Łucku, w drukarni XX. 
Dominikanów 18(*3. w 8ce. Czartor. 

-^ ob. Gennadius (O jednym 1586) 

— Zegocki Krz. (bez prywaty 1672). 

Pasterze ob. Marangoni Jan (1621) 

— Zygrowiusz J. (kościoła 1609). 
PasterzÓW rozmowa w Betleem ob. 

Abrek A. (Epos 1646) — Rozmowa. 

Pastor (Bonus) per apertum pro- 
avitae portae ostium, in commissum 
pastorali tutelae Christi ovile intrans D, Jos. de Kosielsk Puzyna, episcopus 

Liyoniae et Piltinensis sub auspicatis- 

simam ad pontificias tiuras inaugura- 

tionem panegyrico celebratus ab Aca- 

demia Uuiversitate Vilnensi Soc Jesu. 

Vilnae, 1741. folio, ark. 8. 

Ces. petorsb. 

— Luteranin od owieczki swoiey 
na teologiczną próbę wzięty. To iest 
wątpliwości niektóre z strony Religii 
Luterskiey pastorowi swemu przez pe- 
wnego Luteranina do rozwiązania po- 
dane. Wierszem opisane. (B. w. m. i r.). 
w 4ce. k. 9 nlb. 

Oprawione razem z dziełem następującem, 
tejże treści i pod tym samym tytułem, 
ale prozą wydanem. 

Muz. Naród. — Warsz. Uniw. 

— Luteranin od owieczki swoiey 
na teologiczną próbę wzięty. To iest 
wątpliwości niektóre z strony Religii 
Luterskiey przez pewnego Luteranina 
Pastorowi swemu do rozwiązania po- 
dane. Z dozwoleniem Zwierzchności. 
(B. w. m. i r.). w 4ce, k. 9. (Prozą). 

Warsz. Uniw. 

— ob. Ast J. (Wendischer 1716) 
- Bembus M. (Yigilans 1618) — Gua- 

rini (Fido 1685) — Górski Jac. (Prae- 
lectiones 1580) — Gregorius M. (Vigi- 
lans 1618) — Rysiewicz J. (angularis 
1702) — Temberski St. (soleatus 1659, 
divina provid. 1651) — Załuski Lud. 
B. (et Agnus 1695) — Zannoyich St. 
(Yecchio 1776). 

Pastorał ob. Schoenknecht Piotr 
(Duchowny pielgrzymski pastorał 1713). 

Pastores ob. Pantke Adam (1713). 

Pastorianus ob. Nepenthes (1659). 

PASTORIUS Adam Jerzy (syn Joa- 
chima). Ad illustrissimum et reveren- 
dissimum dominum D. Joannem Gem- 
bicki, cum ex episcopatu Płocensi ascen- 
deret in episcopatum Vladislaviensem, 
heroicum srratulatorium indami ab Hir- 
temberg Pastorii protunotarii apostolici, 
secret. S. R. M. Poloni. B. m. i r. dr. 
(1674). folio, 1 ark. 

Ob. Sandius Bibliot. autitrinit. Czartor. 

— ob. Pastorius Joachim (Historiae 
1685). PASTORlUS. PASTOKIUS. 109 Pastorius Georgius ob. Pastorius 
Adam. 

PASTORIUS Joachim ab Hirtenberg 
z Głogowy (1611 t 26 grudnia 1682). 
Scharfsinniger Adler mit der europai- 
schen Flori historici Continuation, von 
allen denckwiirdigen Geschichten, Frie- 
dens-Handlungen, samt yeriibten Acten, 
Memorialen, Berichten, kaiserl. Chur- 
und fiirstlichen geheimen Scłireiben 
wegen der Deputation und Aliantzen: 
item Kriegs-actionen in Engelland, 
Dennemarck, Polen, Sehweden, Pom- 
mern und andern weitentlegenen Orten. 
Ex recensione J. A. Pastorii J. U. D. 
protonotarii et historici. Franckfurth 
Anno 1659. w 12ce, k. 3 nlb. i s. 466, 
spisu k. 3 nlb. 

— Ad Adrianum de Linda, cum ex 
pedis laxatione convaluisset. Dantisci 
1659. w 4ce. 

— Aegis Palladia in Serenissimi ac 
Potentissimi Principis et Domini, D. 
Joannis III. Regis Poloniae. Magni Du- 
cis Lithvau., Russiae. Prussiae, Maso- 
viae, Samogit., KioYiae, Woliniae, Po- 
doliae, Podlass., Livoniae, Smolensciae, 
Sever., Czernichoy. etc. Clypeo Genti- 
litio, Sarmatiae. Orbisq: Christiani Pro- 
tectore, anno M.DC.LXXVI (1676) II 
Februar. sub ipsam Inaugurationis Re- 
giae Solennitatem adumbrata a Joa- 
chimo de Hirtenberg Pastorio, S. R. M. 
Secret. Histor. Commiss. et Burggr. 
Mariaeburg. Laurea praecessit, nunc 
aurea jurę Corona. Arbitrio Coeli, Sar- 
matiaeq; datur. Gedani. Ty pis Simonis 
Reiningeri. (1676). folio, k. 7 (sygn. A — 
D), a ósma biała. (Wierszem). 

Jagiell. — Semin. gnieźn. 

— Toż:... Thorunii, typis Joannis 
Coepselii. folio, k. 9. 

Ten paueg-iryk na uroczystość wstąpienia 
na tron Jana III króla d. 2 lutego 1676, 
umioszczony jest także w dziele Florus 
polonieus 1679 r. od str. 823—851. 
Jagiell. — Krasińs. — Worsz. Uniw. 

— Alea mundi, seu tbeatrum vicis- 
situdines et metamorphcises naturales, 
domesticas, civiles, aulicas, ecclesiasti- 
cas et litterarias novu compendio exhi- 
bens. Accesaere Meditationes passionum Christi olim editae, nunc recognitae- 
Gedani, typis David Friderici Rhetii- 
Anno M DC.LXXX (1680). w 8ce, k. 3, 
str. 108 i 46. 

Ded. Civitati regiae Gedano 20 Apr. 1680. 

Opus anno 1658 scriptuui. 
Praetor. 117 (z datą 1681'. — Jocher 2124 
Akad. - Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Ossol. — Uniw. lwów. 

— Aiidreae comiti de Leśno Episc. 
Culm. cultum suum offert. (Dantisci) 
1649. folio. 

Zapewne toż samo, co następne. 

Gdańs miej. 

— lUustrissimo et Reverendissimo 
Domino Domino Andreae Comiti de Le- 
śno D. G. Episcopo Culmensi et Pome- 
saniae post gestum multis annis fide 
praeclara vicecancellariatvm nunc Au- 
gusto Regis judicio auspicioq; maguo 
meritorum suorum honestamento ordi- 
num omnium applausu optatissimo su- 
premum Regni Cancellariatum capes- 
senti novum istud honoris magmen- 
tum animo deditissimo et hoc indice 
animi Sermone gratulatur Joachimus 
Pastorius. Elbingae typis Achatii Co- 
rellii. Anno 1650. w 4ce, k. 22. (Prozą). 

Branic. — Chrept. — Jagiell. — Ossol. 

— De Angelo quem conclave Ni- 
colao Prasnow, episcopo Luceoriensi 
destinatum exhibet Epigramma. Dan- 
tisci 1660. folio. Gdańs. miej. 

— In Annae Austriacae morbum 
quo extracta est. Dantisci 1666. w 4ce. 

Gdańs. miej. 

— Aquilae Sarmaticae super nuptiis 
Regiis Joannis Casimiri cum Ludoyica 
Maria de Gonzaga exultantis Plausus. 
Dantisci 1649. folio. 

Hoppo 54 (ma; Gedani 1652). — Praetoriiis 
(Athenae s. 115) ma z datą 1640. 

Gdańs. miej. 

— Aulicus inculpatus... a Pastorio 
tran.slatus. Amstelodami 1644. w 12ce. 

Porów. lustitutiones. — Ob, Kefuge E. 

— Aurora pacis, seu oratio... coram 
legatis Caesareis, regis Poloniae etc... 
circa initia tractatuum 01ivensium hu- 
bita. w 8ee. 

Obacz Florus, ed. 5. Dzików. 

— Bellum scythico cosacicum, seu 
de coujuratione Tartarorum, Cosaeorum. 
et plebis Russicae contra Regnuin P*i- 110 PASTORIOS. PASTORlOs. loniae. ab invictissimo Poloniae et Sue- 
ciae rege Joannę Casiiuiru profligata, 
narratio plenioris historiae operi prae- 
missa. Authore Joacbimo Pastorio. Dan- 
tisci sumptibus Georgii Forsteri S. R. M. 
Bibliopolae. Anno M.DC.LII. (1652). 
w 4ce, k. 9, str. 269 i k. 2. 

Przypis Janowi Kazimierzowi, Poloniae et 
ŚTeciae Regi. — W przedmowie do czy- 
telnika powiada, że o początkach tej 
wojny w innem dziele obszerniej pisał. 
Między źródłami , z których korzystał, 
wspomina pamiętniki Andrzeja Miaskow- 
skiego, po polsku pisane dla Karola bisk. 
płock. Także dzieła Alb. Kojałowicza i 
Janusza Radziwiłła. „De Zboroviana et 
Beresteciana expeditione extant relationes 
anonymae quae utiles mihi fuere". — Drug-i 
tytuł miedziorytowy: S. Niedenthal del., 
G. Hondius sculpsit. — Rycina przedsta- 
wia skrępowanych Kozaków. 

Hauenstein Kat. 63. — Hoppius Schediasma 
s. 32. — Braun Catal. s. 164. 

Branic. — Chreptow. — Czartor. — Czerw. 
Dwór — Czetwert. — Dzików — Gdańska 
miej. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Przezdz. — Kaczyńs. — Uniw. lwów. — 

Zielińs. 

— Toż:... Autore Joachimo Pastorio. 
Dantisci, Forster. 1659. w 4ce. 

Hauenstein Kat. 63. 

— Toż:... Autore Joachimo Pastorio. 
Gedani, 1665. w 4ce. 

Podane przez Hauensteina edycye 1659 i 
1665 zapewne są właściwie edycyą z r. 
1652, bo ich w żadnych bibliotekach nie- 
ma. — Porówn. : De Joannis Casim. ex- 
peditione, które tworzy tom II. 

— De praecipuis beneficiis et suc- 
cessibus qvibus divina gratia S. Re- 
giam Majestatem et Rempubl. Poloniae 
iiniversam nec non Principes populos- 
que faederatos anno M.DC.LIX deco- 
ravit, oratio in celeberrima panegyri. 
Praesentibus caesareis, regiis, electoral. 
legatis, habita Gedani XIII. Janiiar. 
anno M.DC.LX (1660) ineunte. Ty- 
pis Philippi - Chistiani Rhetii. w 4ce, 
k. 30 nlb. 

Dedic. Legatis Caesar. et polon., Franc. Car. 

Collavrath , Franc. Lisola, Joanni com. 

a Leszno, Georgio Com. in Yisnitz, Nico- 

lao Prasmowski, Chris. Pac, Joanni And. 

Morsztin, Vlad. Rey, Joanni Gniński. 
Czartor. — Dzików — Jagiell. Krasińs. — 

Ossol. — Raczyńs. 

— Calendae Regiae seu de auspi- 
catissimo Serenissimi ac Potentissimi ! Principis ac Domini Dni Joannis Ca- 
I simiri, Poloniae et Sueciae Regis, Magni 
Ducis Lituaniae, Russiae, Prussiae, Ma- 
soviae, Samogitiae &c. &c. in obsessum 
a se et feliciter recuperatum Thoru- 
niiim ingressu ipsis Calendis Januarii 
M.DG.LIX celebrato. Intermixta alia 
complura ad praesentem Bellorum Po- 
lonicorum statum pertinentia. Dantisci. 
Sumptibus Georgii Forsteri S. R. M. 
Bibliopol. Anno M.DC.LIX. (1659). Cum 
privilegio S. R. M. Pol. et Sueciae. 
w 4ce, str. 56. 

Na odwrocie tytułu dedykacya: Stan. Lubo- 
mirski. 

Niesiecki ma z datą r. 1660. 

Toż jest umieszczone przy dziele: Florus 
polonicus edit. 5. 1679. od str. 649—70. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Gdańska 
miej. — KijowB. (data 1674). — Ossol. — 
Raczyńs. ^ Uniw. Iwows. 

— Carmen in exequias Johannis 
Casimiri. Dantisci 1676. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Carmen Carolo II Magnae Bri- 
tanniae regi sub yeneris Lusitanae ad- 
ventum. Dantisci 1662. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Carmen gratulatorium ad Caro- 
lum Fridericum a Schmieden nuptias 
cum Concordia Vidderschiana paran- 
tem. Dantisci 1675. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Carmen nuptiale in nuptias Mi- 
chaelis I cum Eleonora. Gedani 1670. 
folio. 

Hoppo 58. — JuBzyńs. daje datę r. 1630. 

— Carmina nuptiis Danielis Proitii 
cum Gertruda Nathanaelis Dilgeria filia 
dicata. Dantisci 1660. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Carolus restitutus ob. Palaestra 
(1678). 

— Cbaracter yirtutum... (edycya 
pierwsza). 

Zapewne jest to edycya w dziele: Heroes 
sacri (1653). 

— Character virtutum variis, alio- 
rum etiam, quk yeterum, qua recentium 
Autorum coloribus adumbratus. Editio 
nova et a mendis prioribus repurgata. 
Cura Joachimi Pastorii, Med. D. et Histo- 

I rici Regii, (B. w. m. dr. i r.). w 8ce, 
i str. 59. PASTORlUS. PASTORIUS 111 Sześciowiersz : In. Joach. Pastorium podpisał 
Joh. Pet. Titius. — Dedyk. Zygm. Gal- 
densternowi. 

Należy do: Minister status (obacz), a więc 
zapewne drukowane w r. 1664. Taką też 
datę podaje Praetorius s. 116. 

— Toż:... Editio tertia... (Hala?). 
Obacz o niej zaraz niżej. 

— Joachirai de Hirtenberg Pastorii. 
Character Virtutum variis, aliorum 
etiam qua veterum. qua recentium Au- 
torum coloribus adumbratus. Editio 
ąuarta & a mendis prioribus repurgata. 
Adjunctum est aliud opusculum. ''Lu- 
cem Yirtutuni ex natura stellarum ex- 
plicans, Praelustribus Gruldensterniis 
olim simul cum Charactere dedicatum. 
Dantisci (1679?). Imprim. Dav. Fride- 
ricus Rhetius. w 8ce. k. 2 nlb.. str 36 i 
i 80. 

Na odwr. str. k. tyt. poczyna się dedyka- 
cya: Illustr. Dn. Joanni Sbąski, Episcopo 
Przemisliensi. — Na końcu przedmowy 
podany rok; Dab. Ged. III. Nov. Anno 
1679. 
W Adinonitio Autoris na str. 36 wyjaśnia au- 
tor: Character iste alia forma et in modum 
elogiorum editus fuit. Nec textu continuo 
procedebat, ibi sermo, sed singulari linea- 
rum ordine singalos continebat sensus. Et 
alia periodoram connesio, alia senten- 
tiarum distinctio ibi cernebatur... Idem in 
tertia editione, procul ab Autore, ad Sa- 
lam fl. instituta, servavit typographus. 
quamvis continuum sermonem feceiit, ubi 
in prima editione lineis, prout elogia di- 
stingui aolent, variegatum reporerat. 
Kiedy wyszła ta edycya trzecia, nie jest 

wiadome. 
Po str. 36 rozpoczyna się z osobną pagina- 
cy% (str. 1—80): Stella aurea seu fax vir- 
tutis ex natura stellarum accensa. Dan- 
tisci, Typis David-Friderici Khetii. — Na 
odwrocie tytułu dodykacya : Vetus Dedi- 
catio. Perill... Ylad. Cas. et Joanni Kaph. [ 
Goldensterniis... (obacz niżej pod: Stella). ! 
Od str. 61 : Gratulatio paregorica, Ad Joan- 
nem Casimirum cum Anno 1656. ex Sile- I 
sia... quasi ab exilio Gedanum vonisset 
(U góry stronnic nadpis: Poema consola- 
torium). 

Od str. 78: Ilymnus... Te Deum laudamas... 

oda latina redditus. 
Hoppe 55. — Hauenstoin Kat. 63 

Chreptow. — Jagiell. — Ossol. 
— De Conseryanda Literarum Glo- 
ria. Oratio Inauguralis. Elbingae typis 
Corellianis. (1653?). w 4ce. str. 52. 
Przypis Senatowi elblagskiemu. Na str. i powiada autor, że czytał list Fir- 
leja senatora polskiego r. 1685 k Lewar- 
towa pisany, w którym pisze Firlej, że 
początki nauk brał w Elblągu pod Wil- 
helmem Gnaphaeusem i Janem Spren- 
gelem. 

Jocher 1255. 

Branic. — Chrept. — Jagiell. — Krasińs. 

— Diadema gloriae, felicibus aus- 
piciis, Serenissimi ac Potentissimi Prin- 
cipis et Domini. Michaelis Dei gratia 
Regis Poloniae, Magni Ducis Lithua- 
niae. Russiae. Prussiae, Masouiae. Sa- 
mogitiae, Liuoniae, Smolensciae. Kiio- 
uiae, Yolhiniae. Podoliae. Podlachiae, 
Czernichouiae, &q. &a. Favente Caelo 
triumphante Republica, Cracoviae in 
Aede S. Stanislai Anno Christi 
M.DC.LXIX. (1669) die Principi Ange- 
lorum dicata Corouam Suseipientis con- 
secratum. A Joachimo de Hirtenberg 
Pastori Equite. Cracoviae, Apud Stani- 
slaum Piotrkowczyk, S. R. M. Typogr. 
folio, ark. Ga (kart 14). 

Są tejże edycyi tytuły z tą odmianą, że do- 
dano: cathedrali aede, a po Equite: Co- 
missar. et histor. K. 

Na odwr. str. tyt. wiersz łaciński, od ark. 
Aj mowa prozą, od ark. Gj znów wiersze 
łac. ad Kegem, ad Kempublicam. 

Mowa ta, miana w katedrze 29 września 
1669, jest także zamieszczona w Florus 
polon. 1679 od str. 765 do 822. 

Praetor. s. 116. 

Akad. (z datą 1680). — Chrept. — Czartor. 

— Dzików — Jagiell. — Krasińs. — 

Ossol. 

— Diatribe de juyentutis instituen- 
dae ratione. 

Praetor. s. 117. 

— Differentiae inter politicen ge- 
nvinam ac diabolicam cum nonnulis 
actis publicis et articulis pacis inter 
ambas coronas initae: ex gallico in la- 
tinum translatae a Joachimo Pastorio 
D. Juxta exemplar. Amstelodami 1659. 
w 12ce, str. 815 i Index k. 11. 

Dedyk. Leopoldo Caesari 18 Jul. 1659. 

Praetorius Athenae s. 117 mówi: Enim vero 
hoc scriptum supposititium esse, et se nec 
voceni unam (Pastorius) pro sua agnoscere. 
Chrept. — Warsz. Uniw. 

— De dignitate Historiae. Oratio 
cum honorarium Historiae docendae 
munus aggrederetur. habita. Elbingae 
Anno Christi Seryatoris M.DC.LI. (1651). 112 PASTORIUS. PASTORIUS. Tvpis Achatii Corelli. w 4ce. k. 22 nlb. 

(ark. F,). 

Dedyk. Burgrabio, praecons. Elbing-. 

Łukaszevacz Hist szkół I str. 470. 

Obacz niżej : Quod felix. 

Branic. — Chrept. — C/artor. — Jagiell. 
— Ossol. — Kaczyńs. 

— Epigramma gratulatorium ad Au- 
gustum Ducem Bninivii cum 87 aetatis 
annum incessisset. Dantisci 1664. folio. 

Gdańs. mipjs. Epigram ma o-ratulatorium Jo- hanni ITL regi Poloniae. Dantisci 1677. 

folio. Gdańs. miejs. 

— Epigramma in nuptias Georgii 
Baumgartii cum Catharina Yogelin. 
Dantisci 1650. folio. Gdańs. miojs. 

— Epigramma de rege et regina 
cum die St. Adalbert! 01ivam venissent. 
Dantisci 1660. folio. Gdańs. miejs. 

— Epigramma soterium ad Leopol- 
dum I cum ex veneficii discrimine sal- 
vus eyasisset. Dantisci 1670. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Episcopo Vladislavieusi et Po- 
meraniae die translationis St. Stanislai 
srratulatur. Dantisci 1678. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Epistoła et carmina super con- 
vivium eucharisticum et quasi secundas 
nuptias Johannis Wahl. Dantisci 1664. 

folio. Gdańs. miejs. 

— Epistoła ad Johannem Hevelium 
de morte E. Eichstadii. 1660. folio. 

— Epitaphium Stanislai Lubieniecii. 
Praetor. s. 117. 

— Exercitatio philologica de Ori- 
ofinibus Sarmaticis. 

— Florus polonicus seu polonicae 
historiae epitome nova. Lugd. Batavor. 
Apud Frauciscum Hegerum. Ao. 1641. 
w 12ce, k. 8, str. 215; Epitome k. 7; 
Reges k. 9. 

Dodane: Peplum Sarmaticuui, in quo Keges 
Poloniae ordine describuntur, ex Epitha- 
lamio, quod Georgius Sabinus nuptiis oliui 
Sigismundi Augusti Regis Poloniae cecinit. 
desumptum (kart 7). 

Dedyk. : Petro do Ijacliowce Sieniutae, Co- 
belini, Plessoyiae, Zdanorum etc. domino. 

Tytuł w rycinie miedziorytowej przedstawia 
kopijnika na konin. — Po dedykacyi 
wier.sz ; In floium polonicum, Marcus Zu- 
erius Boxhoruias. Dalej wyciągi z Thnana 
i Sabellica o tSlowianach. Kończy się na zgonie Zygmunta Augusta 1572. — Całe 

dzieło pisaue na podstawie Kromera. 
Bandtke Hist. druk. k. p. III 12. — Hoppe 

8. 18. 
Branic. — Czartor. — Czetwert. — Gdańska 

miej. — Jagiell. — Krasińs. — Muz. Na- 
ród. — Os.sol. — Przezdz. — Wileńs. 

— Toż:... Epitome Nova Authore 
Joachimo Pastorio. Editio secunda a 
mendis repurgata. Lvgd. Batavor. Apud 
Franc. Hegerum. Ann. M.DC.XLII. 
(1642). w 12ce, k. 12 nlb., str. 226, 
Index kart 7. 

Od str. 214 idzie wierszem: Peplum Sarma- 
ticum, in qno reges Poloniae ordine de 
scribuntur tte. 

Dedyk.: Petro de Lachowce. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Gdańska 
miej. — Jagiell. — Muz. Naród. — Przezdz. 

— Zielińs. 

— Toż:... Dantisci Typis Andreae 
Hunefeldi. B. w. r. (1651?). w 12ce, 
k. 6, str. 192 i kart 59 nlb. (sygn. K 
-O,). 

Tytuł w rycinie miedziorytowej (kopijuik, 
rycerz i Polak). — Po str. 192 idzie Pe- 
plum sarmaticnm (k. 7) wierszem. — Od 
k. 2 : Duo Panegyrici honori Vlad, IV. 
Prior a Samuele Przypkowski (kart 34). 
Posterior a Martino Upitio (k. 9). Index 
(k. 8). Principum Series (k. 1). 

Dedyk : Petro de Lachowce. 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Ossol. — 

Muz. Naród. 

— Toż:... Epitome nova. Nunc re- 
cognita et aucta. Amstelodami, apud 
haeredes Joaunis Janssonii M.DC.LXIV. 
(1664). w 12ce, k. 18 nlb, str. 363 i 

Index kart 7. 

Drugi tytuł miedziorytowy jest z portretem 
Bolesł. Chrobrego i Wład. Jagiełły. 

Dedyk. Venc. Leszczyński archiep. Gedani 
Nona Jul. 1664. — Historya kończy się 
na Stef. Batorym 1587. — Od str. 354— 
63 : Georgii Sabini Peplum sarmaticum. 
Liber IV rok 1586 kończy się na śmierci 
Stefana. — Od str. 349: Elogium Ste- 
phani I, quod in Manuscripto quodam re- 
peri, zatem nie jego pióra. 

Kontynuacyę tego dzieła tworzy : Scharfsin- 
niger Adler... (ob. wyżej s. 109) z r. 1659. 

Akad. — Branic. — Chrept. — Caartor. — 
Dzików — Jagiell. — Muz. Naród. — 
Kaczyńs. — Wileńs. 

— Protonutarii Apostoł. Canonici 
Chełm. Decaui, Parochi et Officialis 
Gedanensis, ac Pomeraniae Generalia, 
Praepos. ad S. Albert um S. R. M. po- 
lon. Historici, Secretarii et Comissarii. fASTORiUS. PaSTOKIUS. 113 Floriis polonicus sen hist. polonicae 
epitome ąuintum recognita, aucta et ad 
nostri temporis bella continuata. Cum 
gratia et privil. Sac. Reg. Maj. Folo- 
niae. Gedani et Francofurti. Sumptibus 
Simonis Beckensteinii, tvpis Simonis 
Reiningeri. M.DC.LXXIX. (1679j. w 
12ce, k. 20, str. 851 i Spisu k. 20. 
Pisali tu wiersze: Marc. Zuerius, Joh. P. 
Titius (ad Poloniam 1664), Georg. Hirsch- 
tnaun (In florum polonicuni). 
Dedyk. Joanni III K. Polouiar. — Przywilej 
Jana III datowany z Jaworowa 26 wrze- 
śnia 1678. 
Z portretem autora ca pocz.-itku : Anno ae- 
tatis suae 68 J. A. Banet sc. — Liber 
VIII końcay sie na r. 1655 i nkładzie 
w Oliwie 1660.'— Od str. 649 idą Ca- 
lendae Regiae (Thoruniain recuperatiim) ; 
od str. 705 Aurora pacis; od str. 765 Dia- 
dema gloriae; od str. 823 Aegis l'alladia 
(^wierszem) do str. Sól. 
Hoppe 18. — Niesiec. III 565. — Bandtke 

Hist. druk. III. 
Akad. — Branic. — Czetwert. — Gdańska 
miej. — Jagiell. — Krasińs. - Ossol. — 
Semin. gnieźn. — Uniw. Iwows. — Wileńs. 

— Zielińs. 

— Fortunae Constantia victnx seu 
gratulatio ad Johan nem Casimirum, Ge- 
danum adventantem 1656. 

— Gratulatio in supremum Regni 
Cancellariatum Dn. Andreae Comitis 
de Leszno, Episcopo Culmensi et Po- 
mes. Elbingae 1650. w 4ce Panegyrica gratulatio Serenis- simo et Potentissimo Principi ac Do- 
mino Domino Carolo II. Angiiae, Sco- 
tiae, Franciae, et Hyberniae Regi. Pio. 
Justo. Forti. Clementi. Benefieo. Aeterno 
calamitosae, sed victricis tandem vir- 
tutis exemplo. Anno Regis Reguni 
M.DC.LXI (1661). j^fWainonaini. Festivi- 
tatę Solennissima inaugarando scripta 
a Joachimo Pastorio Med. D. Secre- 
tario et Histor. S. Reg. Mtis. Pol. et 
Svec. et. c. Gedani Typis Davidis Rhetii 
impressa M.DC.LXI. (1661). April. 
XXVI. nov. styl. extat apud Jacobum 
Puflerum. w 4ce, k. 30 nlb. (ark. G4). 

Od k. G2 Epistoła ad Angiiae Canecllariuni 
Magnum. — Na czele Carmen ad Sacram 
Kegiam Mag. Brilanniae Majestatom. 
Czartor. — Jagiell. — Ossol. 
— Gratulatio ad Regem Poloniae 
Juhannem Casiniiruin sub felicem in gressuui in Prussiam. Elbingae. w 4ce. 

— Joachimi Pastorii Philosopli. & 
Medicinae Doctor i s Heroes Sacri. Musa 
Peregrinans, Flos Poloniae, & Epigram- 
mata Varia. Lesnae Polon. Ex Typogr. 
Danielis Vetteri. (1644\ w 12ce. str. 
96 nlb. 

Na karcie tyt. cytat z Martiala: Sunt bona 
sunt qnaedam mediocria, sunt mała plura, 
Quae Icgis ; hic aliter non fit, Avite, liber. 

Na odwr. str. k. tyt. dedyk. : lilustrissimae 
ot omui laudum coucentu clarissimne Co- 
mitum de Losno Familiae libens meritó 
offert consecruląue Joachimus Pastorius 
Philos. & Md. Doctor. — Przy końcu 
dedykacyi podano rok : Pridie Idns .Julii, 
Anno servati Orbis 1644. 

Dzików — — Ossol. 

— Heroes Sacri: Peplum Sarmati- 
cum: Musa Peregrinans. Editio altera, 
correctior et multis accessionibus locu- 
pletior. Adjuncius nunc simul est ejus- 
dem Character Virtutum. Martialis. 
Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt 
mała plura, Quae legis: hic aliter, non 
fit, Avite liber. Dantisci, sumptibus Georg-ii Forsti-: Biblie Reofii. •n. KiDnopoiae — ^. 
M.DC.LIII. (165oi w 12ce, str. 179. 

Musa od str. 113. Character od str. 143. — 
Wierszem chwaleni; Joau. Casimirus, Stan. 
Koniecpolski , Andr. de Leszno, Cas. L. 
Sapieha, L-kIoy. Maria, Gerh. Donhoff, 
Joan. Cochanovius, l'et. Gembicius, Sbig. 
Goraiscius,... Lescinius. St. Lubomirski, 
Lnca Opaliński, G. Ossoliński, Nie. Po- 
tocius, Kadivilii, Joan. Samoscius, Mat. 
Sarbieviu8, Pet. Sieniuta, L, Weiher, St. 
Yitowski, Jerz. Wiśniowiecki. — Praefatio 
prior : Ad Comitos Lescinios, pridie idus 
Julii a. 1644. 

Bentk. Hist. lit. II 730. 

Akad. — Branic. — Chrept. — Czartor. — 
Jagiell. - Muz. Naród. Ossol. — Wro- 

cławs. miej. 

— Heroicum in festo nuptiarum 
cum Ehlhardo Friderici sponso cele- 
branda. Dantisci 1659. Iblio. 

Gdańs. miejs. 

— Heroicum ad Andream Morstein 
cum fratrem Tobiam praefectum rever- 
tentem excepisset. Dantisci 1660. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Heroicum. . ad Fridericum Koy 
cum coniugem tumularet. Dantisci 
1659. folio. Gdańs. miejs. 

— Historiae polonae pars prior. De 

15 1 14 PASTORIUS. PASTORIUS. Yladislai IV regis extremis. secutoq; 
inde interresrno et Joannis Casimiri 
electione ac coronatione. Interserta co- 
sacorum et tartaricae simul gentis de- 
scriptio ac multa alia. Gedani. typis 
Simonis Reiningeri. 1680. w 8ce. k. 4, 
str. 318 i k. 8 nlb. 

Na odwr. tytułu dedykacja: Andr. Trsebicki, 
Joan. Sbąski, Nic. Oborski, Casp. Cieński, 
Andr. Grabianowski , Stan. Rozrazewski, 
Stan. Cieński, Chr. Chronowski, Alb. Zlo- 
wocki, Joanni Luckowie. — Po dedykacyi 
ośmiowiersz podpisał Joan. Ern. Schmie- 
den. - Dzieło obejmuje Liber I — VI. — 
Z tem dziełem oprawne z dedykacyą Ci- 
vitati Gedano: Meditatio super historia 
passionum Christi Servatoris str. 50. (To 
wyszło także osobno : 1652 i 1664). 

Branic. — Chrept. — Czartor. — Czerw. 
Dwór — Jagiell. — Ossol. — Przezdz. — 

Semin. g^nieźń. 

— Historiae Polonae plenioris par- 
tes duae: ejusdemq; dissertatio philo- 
logica de originibus Sarmaticis. Dan- 
tisci sumptibus Simonis Beckensteinii. 
Anno MDCLXXXV. w 8ce, str. 6 i 
k. 1, str. 318 i 5 k. nlb. i portret 
sztych. Pastoriusa (N. Lang sc). 

Po dedykacyi wiersze pisza : J. E. Schmie- 
den, Joh. Pet. Titius. Po wierszach tytuł 
drugi : Historiae Polonae plenioris pars 
prior, de Yladislai IV. Regis extremis, 
8ecutoque inde interregno, et Joannis Ca- 
simiri electione ac coronatione. Interserta 
cosacorum et tartaricae simul gentis de- 
scriptio, ac multa alia. Dantisci, Anno 
M.DC.LXXXV. — Dalej : Praeloquium ad 
lectorem. 

Pars I jest toż samo, co druk z r. 1680, 
tylko przedrukowano tytuł, dedykacyę i 
wiersze. Akad. — Jagiell. 

— Toż:... Pars posterior, De Joan- 
nis Casimiri Regis expeditione Zboro- 
viana & Beresteciana, proflligatoque ibi- 
dem Ghano Tartarico ac Chmelnicio 
Cosaco. Accesserunt alia plurima acta, 
ad annum usque MDCLI. (1651). Opus 
posthuraum. Dantisci. sumptibus Simo- 
nis Beckensteinii. anno MDCLXXXV. 
(1685). w 8ce, str. 12 i 308 (omyłką: 
508). 

Dedyk. : Mich. Radziejowski Episc. Varm. 
Georgius Adamus Pastorius Proth. Apost. — 
Po dedykacyi piszą wiersze : O. D. V6ge- 
dingias i Christ. Behr Gedanensis. 

Do tego dodane z osobnym tytułem: 

De originibus sarmaticis, disser- 
tatio philologica, posthuma. Dantisci, sumptibus Simonis Beckensteinii. Anno 
MDCLXXXV. (1685). w 8ce, str. 8, 
88 oraz Index k. 3. 

Dedyk. Audreae Załuski. Wiersze podpisał 

Christ. Behr. 
Branic. — Chrept. — Czartor. — Dzików 
— Jagiell. — Gdańs. miej. — Ossol. — 
Frzeźdz. — Raczyńs. — Semin. gnieźn. 

— Uniw. Iwows. 

— Toż:... Dantisci 1775. w 8ce. 
Katal. Kaj. Jabłońskiego. 

— Ad Johannem Ernestum Schef- 
flerum. cum carissimam coniugem pa- 
ral3'^si correptam tumularet. Dantisci. 
3. a. folio. Gdańs. miejs. 

— Johanni Hevelio... cum strueret 
theatrum astrunomicum. Dantisci B. r. 

folio. Gdańs. miejs. 

— Johannis Hoevelii Astronomi ce- 
leberrimi nuptias secundas vovet. Dan- 
tisci 1663. folio. Gdańs. miejs. 

— Ad Johannem Cheianitium urbis 

Gedanensis secretarium cum bibliothe- 

cae suae libros Gymnasio Gedanensi 

donasset. Dantisci 1664. folio. 

Gdańs. miejs. 

— De Joannis III dieto mało me- 
reri quam coronari epigramma; tum ad 
Pol. et Lith. Militiam; et ad Joannem 
Ignatium Bańkowski. J. P. de H. Typis 
monast. Oliyensis. folio, ark. 1. 

Ob. Wirydara Trembeckiego (1910). 

— Regis Joannis Casimiri ex Sere- 
nissima Ludovica Gonzagea principe 
Mantuae Montis Ferrati duce ac Ne- 
vers... Masculae Soboli Genethliacon 
Joacb. Pastorii... Regiomonti, Impr. Jo- 
hannes Reusner. Anno 1652. w 4ce, 

str. 8. Czerw. Dwór 

— Institutiones aulicae. Editio III. 

Jenae 1717. w 8ce. 

Załus. Progr. liter. 17S3 str. 54. — Porów. 
Aulicus. 

— De juventutis instituendae ra- 
tione diatribe, item epistoła de eloquen- 
tiae studio Secundiim edita. Autore J. 
P. D. Ełbingae, literis Corełlianis. Anno 
M.DCLIII. (1653). w 4ce, k. 1, s. 66. 

Od str. 43 idzie: Ad. Sigism. <le Linda A- 
driani de Linda filium epistoła de recte 
instituendo eloąuentiae Roma lae studio. 
Branic. — Jagiell. — Krasińs. 

— Laurus Actorum Pubłi< orum Eu- 
ropae. Cum Priyilegio S. Cass. M. Et I PASTORlUS. PASTORlUa 115 Elect. Sax. (B. w. m. i r.). w 4ce, str. 
372. 

Datow. 28 Juli 1658. — Ob. Bibl. tom XXI 
str. 126. 

— Piis manibus Nicolai Pahlii. Dan- 
tisci 1640. w 4ce. Gdańs. miejs. 

— Meditationes passionales. Elbin- 
gae 1652. w 12ce. 

— Meditationes super Historiam 
passioDum Christi Servatoris Editio al- 
tera. Jenae sumptibus Zachariae Herteli 
Bibliopolae Hamburg, typis Johannis 
Nisii, M.DC.LXIV. (1664). w 8e.e, str. 
77. 

Dedyk. : Georg. Braunio Patritio Elbingensi. 

Elbingae 1652. 
Wydane wraz z Alea mundi. 
Obacz wyżej : Hist. polonae pars prior, 

Jagiell. 

— Minister status seu considera- 
tiones politicae. Gedani 1656. w 12ce. 

Praetorius s. 116. 

— Minister Status seu considera- 
tiones politicae super vita Nicolai Neo- 
villi Villa-Regii quinq; regum christia- 
nissimorum consiliarii et Ministri status 
primarii, scriptae a Petro Mattbeo, Hen- 
rici IV Eegis Galliarum bistorico, nunc 
in latinum sermonem traductae a Joa- 
chimo Pastorio ab Hirtenberg. Jenae 
sumptibus Zachariae Hertelii bibliopo- 
lae. Hamburg, typis Johannis Nisii 1664. 

w 8ce, str. 126. 

Obacz w Bibl. tom XXII s. 280. 

Poczem dodano : 

Theodosius Magnus ex yariici au- 
toribus, cura Joachimi ab Hirtenberg 
Pastorii adornatus. w 8ce, str. 312. 

Wreszcie : 

Character virtutum yariis, aliórum 
etiam, qua veterum, qua recentium 
Autorum coloribus adumbratus. Editio 
nova et a mendis prioribus repurgata, 
Cura Joachimi Pastorii Med. D. et Hi- 
storici regii. w Sce. str. 59. 

Por. : Character. 

Akad. — Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Musa peregrinans. Gedani 1653. 

w 12ce. 

Ob. Heroes sacri. 

— Musa Gymnasii Ged. burggravii. 
praesidis etc. honoribus consecrata in- 
troductione Joachimi Pastorii transmissa. 
Dantisci 1654. folio. — In auspicatissimum natalem novi 
Principis quem Serenissima Parens vix 
expirante Sanctissimae yirginis natali 
IX Septembr. Anno M.DC.LXXVII fe- 
liciter... Gedani, typ. Simonis Reinin- geri Na całym arkuszu jest 26 wierszy wydru- 
kowanych, a na końcu podpisany: Joachi- 
mu8 Fastorius P. Ged. et D. S. U. M. Se- 
cretarius et Commiss. 

Gdańs. miejs. 

— In nexum nuptialem Regiae Ma- 
jestatis Poloniae cum Maria Eleonora 
Austriaca. Dantisci 1670. folio. 

— In nuptiis Georgii v. Boeraeln 
cum Justina Gabrielin. Dantisci 1655. 
folio. Gdańs. miejs. 

— Ode Serenissimo Poloniae Regę 
incipienti exercitium suorum, apud 
Chotimum, pugnae et victoriae et Vic- 
toriae nobilissimae, pie glorioseque X. 
Nov. Anno 1675, immortuo. w 4ce, 
ark. 1. (Wierszem). Przeźdz. 

— Ode gratulatoria cum Adrianus 
de Linda scholarcharum proyinciam 
auspicaretur. Dantisci. (B w. r.). w 4ce. 

Gdańs. miejs. 

— 01iva Pacis, Ad Sacram Caesa- 
rea Majestate, reliquosq; Serenissimos 
Reges & Principes Christianos. Quorum 
illustrissimi et excellentissimi Ad Sep- 
tentrionalis Pacis Tractatus Deputati 
DD. Legati, Die 3 Mensis Maji Anni 

i currentis, 1660 desideratissimam Pacem 
Orbi postliminió piś restituerunt. In- 
grati animi significationem juxtim ae 
immortalis famae monumentum. Ge- 
dani. Typis Philippi Christiani Rhetii. 
Anno M.DC.LX. (1660). w 4ce. str. 36 

(ark. E.^). 

Nieś. III 365. — Hoppe 99. 

Porówn. Titius Jan. Ossol. 

— 01iva pacis seu oratio habita 
coram legatis ad tractatum 01ivens. 

Gedani. 1661. w 4ce. 

Jest w dziele Acta Pacis 01iv. i we Florus 

polonicus edyc. 1679 od str. 705—763. 
Hoppe 66, 99. 

— Oratio de inundationibus, inpri- 
mis illa, quae anno M.DC.LI post Ver- 
num aequinoctium circa Elbingam in 
Prussia contigit. Excusa Elbingae, Ty- 
pis Corellianis Anno 1651. folio, ark. D5. 116 PASTDKlUS PASTORIUS. Dadyk.: fSigismundo Meienreis, burggrabio, 
praesidi otc; Michaeli Siverto, praecon- 
suii et Vice praesidi; Thomae Heaio, prae- 
consuli et scholarchae , Isiaeli Hoppio 
praeconsnli, nee non Michaeli Helwing-io, 
Danieli Meienreis coss. et aerarij civit. 
cnrat. ... orationein istani in calamitatis pu- 
blic.ae memoriam dicat, conseorat. J. Pa- 
storius, U. 

Branic. — Gdańska miej. 

— Oratio a Joach. Pastorio ab Hir- 
tenberg historiographo et Secr. Reg. 
Pol. ad plenipotentiarios prineipum, 
pacis ooncludendae causa Oliyani missos. 
Gedani lti59. 

W Luniga Orat. II 174-. 

— Oratio a Joach. Pastorio ab Hir- 
tenb. historiogr. et Secr. Reg. Pol. circa 
coronationis terapus Grac. in cathedrali 
S. Stanislai, qua famiiiae Wisnoyeeianae 
continetur historia. 

W Liiniga Orat. II 327. 

— Oratio honori literarum et ine- 
moriae posthuma duorum Gymnasii El- 
bingani Rectorum: Joannis, Michaelis 
Myliorum, Paris Filii, dicta XX. Jun. 
anno 1652 a J. P. D. Elbiiigae 1652. 

w 4ce. Branic. 

— Orationes duae. Quarum prima 
inauguralis de praecipuis Historiae au- 
toribus, al tera de potissimis eiusdem 
argumentis agit. Gedani Typis Viduae 
Georgii Rhetii (1656). (B. w. r.). w 4ce, 
k. 52 nlb. 

Dedyk. : Burggrabio Civit. Gedanensis. 

Na k. Gi — Gj jest Carmen (arkusza G jest 
kart 2). Od ark. H zaczyna się Oratio 
altera de praecipuis historiae argumentis. 
Kończy się od k. 2 Odą (do O,). Na osta- 
tniej stronie: Ad Joach. Pastorium epi- 
gramma, podpis.: Joh. Petr. Titius eloq. 
prof. 

Tromler De polon. lat. (ma z datą 1661). — 
Praetorius Atlienae (ma z datą 1654. 
w 4ce). 

Dzików — Jagiell. — Raczyńs. 

— De originibus Sarmaticis Disser- 
tatio Philologica Postuma. Dantisci 
Suraptibus Simonis Beckensteinii Anno 
1685. w 8ce, k. 4, str. 88 i k. 3. 

Andreae Załuski episc. Kiiov. ... Georg. Adam 
ab Hirtenberg epigr. Christop. Behr Ge- 
dan. 

W katal. Bibl. peterab. jest także z dfita 
J684. Porów.: Histor. polon, pars posterior 1685. 
Bninie. — Dzików — Jagiell. — Oseol. 

— - Palaestra Nobilium seu Consilium 
De generosorum Adolescentum educa- 
tione in gratiani quorundam Illustrium 
Poloiiorum conscriptum. Elbingae sum- 
ptibns Autoris Typis Achatii Corellii 
anno M.DC.LIY. (1654). w 4ce, str. 
152. 

Na odwr. tytułu dedyk.: Yladislao et Joa. 
Frider. a DSnhofiF palatinidis Fomeraniae, 
Viad. Casimiro Guldensternio, L. B. de 
Lundholm; Theodoro Gorayski castellani- 
dae Kiov; Boguslao Potocki; Christoph. 
in LachoYCe Sienintae. 

Jocher 981 a. — Łukaszewicz Hist. szkół. 
I 465. — Bandtke Hist. druk. I 81. 

Branic. — Jagiell. — Ossol. — Kaczyńs. 

— Toż:... olim conscriptum nunc 
emendatum. Accesserunt eiusdem auto- 
ris soripta ąuaedam panegyrica. Fran- 
cofurti ad Moenum. Sumptibus Simonis 
Beckensteinii, Bibliopolae Thorunensis: 
literis vero exscripsit Johannes Haass. 
Anno M.DC.LXXIIX. (1678). w 12ce, 
str. 281. 

Palaestra kończy się na str. 168, poczem 
idzie z osobnym tytułem : Carolus resti- 
tutus, seu panegyrica gratulatio Sorenis- 
simo et Potentissimo Principi ac Domino 
Carolo II. Angliae, Scotiae et Hyberniae 
Kegi, pio. justo. forti. clementi. benefico. 
Anno Regis Regum M.DC.LKI. XXIII A- 
pril III Maj i. Londini. Festiritate solennis- 
sima inaugurando scripta. — (Osobno wy- 
dane v/ r. 1661 pt. Paneg. gratulatio; 
obacz wyżej). 

Od str. 224 idzie : Gratulatio ad Andr. Les- 
cinsky, Comitem de Leśno, Episcopum tam 
Culmenaem, cum Magni Cancellarii mu- 
nus adiret anno 1650. — Od str. 255 
z osobnym tytułem : Ad defuncti Gerhardi 
Comitis Doenhoff Palatini Pomeraniae, Vle- 
dislaum et Joh. Fridericum nec non rir- 
ginem Dn. iSybillam sororem, in luctuoso 
funere celebrato 1657. Gedani. 

Toż w: Thomae Crenii, Tractatus rarioram 
de Philologia. Lugd. Batav. 1696 str. 272 
i nn. 

Jocher 985 6. 

Branic. — Jagiell. — Krasińs. — Muz. Na- 
ród. 

— Panegyricus Sybillae Margaretae 
Comiti Donhoffiae Duci Silesiae 1657. 

Porówn. : Palestra. 

— Peplum Sarmaticum. Dantisci 
1645. w 4ce. 

— Peplum Sarmaticum seu de prae- PASTORIUS PASTORIUS. 117 cipuis ąuibusdani Pol. Principibus et 
proceribus. Gedani 1673. w 12ce. 

Ob. Florus — Musa. Dzików. 

— Ad Philippum IV regem Hispa- 
niarum cum utriąue orbi vale dixisset. 
Dantisci 1666. w 4ce. Gdańs. miejs. 

— Plausus Castalii, ob auspicatum 
adyentum Senatoris Andreae 01szovii. 
homaffium fidelitatis a Maioribus Ciui- 
tatum Prussiae 1670 suscepturi. Gedani, 
folio. (Poema). 

Hoppe 68. — Nieś. III 5H5. 

Gdańs. miejs. 

— Poema quo Augustus Romano- 
rum Imperator Leopoldus Populum Chri- 
stianum alloquitur. Dantisci 1664. folio. 

— Poemata. Gedani 1653. w 8ce. 

Nieś. II[ 565. — Może Niesiecki myli 8ie 
co do daty (1673 y). 

— Poema Sacra. Accesserunt alia 
nonnulla Ad Illustriss. et Reverendum 
Dominuni Dn. Bonaventuram de Nie- 
dzielno Madaliuski. Nominatum Episco- 
pum Metenensem, Coadjutorem Płocen- 
sem, Praepositum Vladislaviensem et 
Petricoyiensem. Gncsnensem et Varsa- 
yienseni Canonicum Supremum The- 
sauri Regni et Camerae S. R. M. No- 
tarium. Typis Monasterii01ivensis Anno 
M.DC.LXXIII. (1673). w 8ce. kort A, 
str. 60. 

Zaczyna: Sanctorani poematum sylloge... do 
str. 38. Potem : 8tanislao Hosio, ad Stan. 
Borzenski, Joanni Casimiro Michaeli Kegi 
1669, Eleonora 1670, Andr. Trzebicio, 
Andr. Olszowski 1670, Thom. Ujejski, Jean. 
Sboński Canon. Gnesn. 

Bandtke Hist. dr. kr. p. II 24. 

Czarter. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Serenissimo ac potentissimo Prin- 
cipi et domino domino J(janni Casimiro 
Dei gratia Regi Poloniae. Magno Duci 
Lithuaniae. Russiae, Prussiae, Masoviae, 
Samogitiae, Livoniae, Smolensciae etc. 
nec non Svecorum. Gothorum, Vanda- 
lorum haereditario Regi, junctae con- 
jurataeq; Scytharum et Rebellium Rus- 
sorum Potentiae fortissimo felicissimo 
Domitori: nunc triumphales lauras fa- 
sce8q; in Prussiam suam inferenti fe- 
licem ingressum inter publiea gaudia 
et plausus, quod de suo portuit offer- 
rens animo devotiss. gratulatur Joachi- 
mus Pastorius, Elbingae typis Achatii Corellii. B. w. r. (1659). w 4ce. k. 16 
(ark. D4). 

Zaczyna się: Inter omnia Rex. 
Branic. — Czerw. Dwór — Jagiell. — Ka- 

czyńs. 

— Quod felix faListumque sit. Pro- 
fessionis suae honorariae auspiciis ora- 
tionem de historiae dignitate VI Non. 
Martias praemissurus. Ad eam benevole 
audiendam omnes, ordinis cujuscunque 
literarum patronos. fautores. antistites 
et clientes obseryanter officiose comiter 
J. P. invitat. Elbingae 1651. w 4ce. 

Ob. wyżej : De dignitate. Branic. 

-- Relacya cbwalebney expodyciey 
triumphalnego powodzenia, szczęśliwego 
Yspokoienia z nieprzyiaćiołmi, Naiasniey- 
szegn V Niezwyciężonego Monarchy 
Jana Kazimierza z Łaski Bozey, Króla 
Polskiego y Szwedzkiego, &c. &c. Prze- 
tłumaczona z Łacińskiego na Polskie 
ku Sławie Korony Polskiey. Z Pozwo- 
leniem Starszych. Roku 1650. w 4ce. 
k. 12 nlb. (sfgn. C4). 

Branic. — Horodec. — Ossol. 

— Relatio gloriosissimae expeditio- 
nis, victoriosissimi progressus et fau- 
stissimae pacificationis cum hostibus 
Serenissimi et Potentissimi Princiyńs 
ac Domini, Dni Joannis Casimiri. Re- 
gis Poloniae et Sueciae etc. etc. Anno 
1649. (B. w. m.). w 4ce, str. 32 (ark. 4). 

Obejmuje: opisanie bitwy i zwy<'iestwa nad 
Kozakami i Tatarami pod Zborowem i 
zawarcia pokoju między Janem Kazimie- 
rzem i Islan Gieraiem chanem tatarskim. 

Hoppe 32. (Autorem hujus relationis esse 
Pastorium). — Porówn. Łobżyński. 

Branic. — Czartor. — Gdańska miej. — 

Ossol. 

— Eigendliche und griindliche Re- 
lation und Beschreibung des jenigen, 
Zuges und Verrichtung Welche der 
Durchlaucbt. Fiirst und Herr Herr Jo- 
hannes Casimirus Kunig in Poblen und 
Schweden &c. &c. &c. wider seiue Feinde 
und Rebellen die Tartare und Cosaken 
gehabt, Von einer hohen Person, wel- 
che... selbsten beygwohnet, yertraueter 
weise communiciret. Gedrukt Im Jahre 
1649. w 4ce, kart 4. 

Wątpliwe, czy i to jest pióra Pastorinsa? 

Ossol. 

— Senatoris Staninlai Sarnovii episc. 118 PASTORIUS PASTORIUS. Vladislav. flecessum lacrymis deplorat. 
Dantisci 1681. folio. ' Gdańs. miejs. 

— Ad Sigismundum de Linda epi- 
stoła de recte institnendo eloąuentiae 

romanae studio, w 4ce. 

Ob. De jurentutis instituendae 1653. 

Dzików. 

— Stella Aurea. 1656. w 12ce. 

Praetorius s. 116. 

— Stella Aurea seu Fax Virtutis 
ex natura stellarum accensa. Jenae 
suraptibus Zachariae Herteli, Biblio- 
polae Hamburg. Typis Johannis Nisi 
M.DC.LXIV. (1664). w 8ce, str. 95. 

Dedicatio Uladislao Casimiro et Johanni 
Kaphaeli Guldenstorniis LL. BB. de Lund- 
holm et Vog'clvick illustiMssimi Siglsniundi 
Guldensternii, L. B. Castellaui Gedanensis, 
Praefecti Stumensis , Regii Oeconomiae 
Mariaeburgensis Admiaistratoris &c. filiis, 
Joachimus Pastorius. M. D. Secret. et Pli- 
stor. K. Professor Gedan. Honorarins: Dab. 
Gedani IV. Cal. Octob. anno 1656. 

Jagiell. 

— Toż:... Dantisci. typis David Fri- 
derici Rbetii. B. w. r. (1679). w 8ce, 
str. 80. 

Oprawione razem z Character virtutum (o- 
bacz). 

Dedyk.: Vladis. Casim. et .Joan. Kaph. Gul- 
densterniis, synom Zygm. Guldensterna 
kasztelana gdańskiego, starosty sztum- 
skiego, administratora ekonomii rządowej 
malborgskiej, d.itowatia w Gdańsku d. 4 
października 1656. 

W zakończeniu rozprawy powiada na s. 60, 
że obadwaj młodzieńcy jiiź zmarli, a pozo- 
stały w rodzinie tylko trzy .siostry: jedna 
zamężna za Janem Kaz. Kretkowskim, 
a po jego zgonie za Stan. Kouopatskim 
kasztelanem Elblągskim, druga za Wład. 
Loszem, trzecia za Drohojow.skim, lecz 
rychło zmarła. 

Od str. 60 — 77 jost umieszczone wierszem: 
Poema consolatorium. Serenissimo Olim 
Regi Joanni Casimiro cum post multos 
ingentes calamitates in Prussiam Gedani 
Anno 1656 mensę Novembr. veniss6t. w8ce. 
Od str. 7S — 80: Hymnus SS. Ambrosii et 
Augustini Te I3eum lauiamus etc. oda 
latina redditus. w 8ce. 

Niesiecki III s. 565. — Praetorius s. 116 
(z datą 1680). Dzików — Jagiell. 

— Stilla Musarum, deflendo fuueri 
Florentinae Fridricbiae 1659. folio. 

— Sylyarum Pars prima. Gredani 
Sumptibiis Autoris Anno M.DC.LXVI. 
(1656). w 12ce, k. 6, str. 119 i k. 1. Na odwr. tytułu dedykacya: Adr. de Linda, 
Nic. a Bodeck , Adr. Engelke , Joach. 
Schrader. 

Liber I mieści: Heroes sacri reliquis antę 
editis addendi. Josua... Od s. 26 Liberii: 
Mysteria divina. Od str. 66 Liber III: Ad 
Fridericum III. Tu wierszem uczczeni: 
Jan Kazimierz, Lud. Gonzaga, Wac. Le- 
szczyński, Christ. Gosievius, Sig. Gulden- 
stern, Prussiae ąuerela 1685, Georg. Bo- 
rastus, Acad. Kegiomontana, Joan. He- 
velius, ViQC. Fabricius, Joan. Maukisch, 
Joan. Mochinger, Val. Tilo, J. P. Titius, 
Con. Thamnitius. W końcu mówi, że już 
upłynęło triennium jak wydał poezye pod 
tytułem Heroum saerorum, Pepli 8arma- 
tici, et Musae peregińuantis. Także do- 
dany Character Yirtntis; ten choć prozą, 
ale z poetyckiem natchnieniem. 

Zapowiada wydanie: Stella, Yirtutis prae- 
oepta, Historia sarmatica. 

— Toż:.. Pars II. Gedani 1657. 
w 12ce, k. 2. dr. 48, 44, 46. 

w tem dziele jest Stella aurea. 
Hoppe 68. — Juszyńs. Dykcyon. 
Jagiell. (Pars I) — Krasińs. — Muz. Naród. 

— Tacitus germano-belgicus. Colo- 
niae 1658. w 8ce. 

— In solemnissimum tempus. quod 
conclusa anno superiore 01ivensis in 
Prussia pax tum Brittaniae regis resti- 
tutio nunc porro Augusta ejusdem ma- 
jestatis coronatio, tum auspicatum ce- 
lebrium Poloniae comitiorum initium 
sacrum festumque fecit. Ode. Dantisci 
1661. folio. Gdańs. miejs. 

— Thorunium per Joannem Casi- 
mirum Regem Poloniae recuperatum. 
Dantisci 1659. w 4ce. 

Praetor. s. 117. 

— Tiara Princeps Celsissimi Prin- 
cipis Reverendissimi Archipraesulis Do- 
mini Andreae Olssorii Archiepiscopi 
Gnesnensis Legati Nati Regni Poloniae 
M'q; D. Lithuaniae Primatis & Primi 
Principis Pio grati animi afFectu cele- 
brata, a Joachimo ab Hirtenberg Pasto- 
rio S. R. M. Secretario &c. B. w. m. i r. 
(1675). folio, k. 6. 

Zaczyna: Gratissimum hoe tempore laborem. 

Jagiell. — Ossol. 

— Trauer-Gedicht... Henricus Horn. 
Danzig 1652. w 4ce. Gdańs. miejs. 

— Trauer-Gedicht... Margaretha Re- 
gina, Adriani von der Linde filiola. Danzig 1655. w 4ce. Gdańs. miejs. PASTORIUS. PASTORIUS. 119 — Trauer- Redę... Gerhard a Don- | 
hoff. Dauzig 1657. foliu, j 

Gdańs. miejs. 

— Trauer-Gedicht... Jacobus Marti- i 
nu3 de Beringa. Danzig 1658. folio. 

Gflańs. miejs. 

— Trauer-Gedicht... Andreas Trze- 
bicki. Danzig 1679. folio. 

Gdańs. miejs. 

— Trauer-Gedicht... Dominus de 
Opdam. Danzig. B. r. w 4ce. 

Gdańs. miejs. 

— Trauer - Gedicht . . . Nicolaus 

Schmidt. Danzig. B. r. w 4ce. 

Gdańs. miejs. 

— Trauer-Gedicht . . . Catharina 
Schmidia, Christiani Schweickardi con- 
iux. Danzig. B. r. folio. Gdańs. miejs. 

— UntadelhaflFter Hoffmann. Lubeck 

1664. w 12ce. 
Cat. Janss. 1702. 

— Vita Joan. Crelii 1656. 

Na czele Opera w Bibl. Fratrum polon. 

— Toż:... (wydanie 2gie). 1680. Ge- 
dani. w 8ce, str. 183. 

— Toż:... tamże 1687. w 4ce. 

Także w przekładzie hoUenderskim 1683. 
w 4ce. 

— Theodosius Magnus, ex variis 
Autoribus, cura Joachimi ab Hirtenberg 
Pastorii adornatus. B. w. m. dr. i r. 
(1664). w 8ce, str. 312. 

Przydane do Minister Status. Jagiell. 

— De vita et rebus gestis Theodo- 
aii Magni, Imper. R. Conimentarius ite- 
rato editus, nunc ita recugnitus, ut pene 
novus yideri possit. Gedani Typis Si- 
monis Reinigeri 1680. w 8ce. k. 3, str. 
183 i k. 1. 

Dedic. Jacobo Joannis 111 filio. Tu porów- 
nywa Jana III z Teodozynszem. 

Chreptow. — Czartor. — Dzików — Jagiell. 
— Krasińs. — ^Ossol. — Uniw. lwów. 

(Pastorius). Nobile Nepenthes quod 
aeerbissimo vulneri Pastoriano ex prae- 
maturo carissimae filiae annae obitu 
accepto, magnifica, nobilissima et ex 
cellentissima manus pie et benevol( 
adhibuit. Dantisci, typis viduae Georgii 
Rhetii, imprimebat bavid Frider. Rhe 
tius (1659). w 4ce, k. 12 nlb. 

Czartor. — Gdańs. miejs. 

— Elegiae tumbae Pastorianae. w 
4ce. Gdańska miej. — In Obitum Viri Per-IUiistris ac 
Reyerendissimi, D. Joachimi ab Hirten- 
berg Pastorii , Protonot. Apost. Chel- 
mensis ac deinde et Varmiensis Cano- 
nici, Decan. Parochi et Offic. Gedan. 
ac Pomeran. generalis. Praepos. ad S. 
Albertum, S. R. Maj. Polon. Historici, 
Secret. et Commissar. A. C. 1681 ipsa 
die Nati Servatoris, Frauenburgi in 
Prussia denati: ad Virum Excellent. 
ac Celeberrimum Dn. Johannem Titium, 
Eloqu. et Poes. in Gymnasio Gedanensi 
P. P. longe meritiss. Gedani, Typis 

David-Friderici Rhetii. w 8ce, k. 6. 

Wrocławs. 

— ob. Acta pacis olivensis (1763) 

— Behr Krzysztof (1681) — Boehme 
Jan G. (Acta pacis 1763) - Cnoffelius 
And, (hvmeneis 1648) — Conradus Joa. 
(1655) — Crellius Joh. (Ethica 1680) 

— Diłger Sim. (Epigrammatum 1659) 

— Florus (Neuer Polnischer) — Hoff- 
mann Fryd. (Poeticum 1663) — Łob- 
źyński Jan Dyon. (1653) — Mattheus 
Pet. (1664) — Refuge Ern. (Aulicus 
1644, 1649)— Schmieden Kar. F. (1681) 

— Schmieden J. E. (sur la Mort) — 
Weber J. N. (Monumento 1675) — 
Vogel Pet. (Geschichte 1661) — Wolli- 
tzius Joan. (Acclamationes 1665). 

Juszyński. — Chodynicki t. II str. 280. — 
Eichhorn Zeitschr. f. Ermland t. III str. 
625 i nn. — Mencken Gelehrten Lexicon 
s. 1609. — Braun De Scriptor 1739 str. 
164. — Gelehrtes Preussen 1. — Arnold 
Kirchengeschichte. — Engel Ukraina 
Gesch. -— łochowski Annales Climact. 
344 — 5. — Praetorius Atheuae gedan. 
114 — 116, 3.^3; DanzigerLehrerGedachtn. 
s. 54. — tiandius Bibliot. antitriu. 749 — 
50. — Wiszniew. Hist. lit. I str. 81. — 
Placcius Theatr. anonym. s. 316. — Łu- 
kaszów. Hist. szkół I 8. 465. — Florus 
polon. 1679 s. 765—8:^2. — Gołębiowski 
O dziejop. s. 145, 248. — Bandtke Hist. 
druk. kr. pols. III s. 11 —13. — Łukaszew. 
Przyj, ludu Poznań III s. lol 2. ~ En- 
cykl. Orgelbr. t. 20 s. 444-6. — Tolcke- 
mith Elbing. Gedachtn. 1753 s. 260—4. 
— Witte Diarinm biogr. ad a. 1681. — 
Sandius Bibl. Antittin, s. 149. — Grabow- 
ski Lit. aryańska (19l)&). — Wirydarz 
Trembeckiego (1910) I (zbioiek jego łać. 
wierszy). 

Liczne jego listy i poezye ob. Handaehriften 
Katalog der Stadtbibl. Kouigsberg 1909 120 PASTORlOS PAiiZCZYKOWsKl (str. 36) nr. 33 fol. (odpisy Adr. liindego), 
— Katalog der Danziger 8tadtbibl. I 
s. 672 i II s. 597. — Korzeniowski Bibl. 
ces. w Petersb. (1910) nr. 246. — Finkel 
Bibl. II s. 1817. 

PASTORIUS Joachim II (syn). Mau- 
soleuni Regale, Serenissimi ac po- 
tentissimi Pohjiiiae, Sueciaeq; regis 
loannis Gasimiri. Illustrissimo Dno D. 
Joanni Ignatio Bonkowski Pomera- 
niae palatinae, terrariim Prussiae tlie- 
saurario, Skar8zevieusi. Bnrzechoviensi 
etc. Capitaneo a Joachimo ab Hirtemb. 
Pastori juniore, studioso eloąuentiae in 
Collegio Gedanensi Soc. Jesu (1673). 
Typis monasterij 01ivensis 1673. w 4ce. 
ark. C.. Branic. — Krasińs. 

Pastorius Josephus ob. Fabricius 
Vinc. (Orationes 1685). 

Pastwa słowa bożego ob. Łosiowic 
Mich. (1706). 

Paszcza cnoty ob. Rowiński Kasp. 
(1691). 

PASZCZYKOWSKI (Pascius) Mikołaj. 

Au rum Di vi Nicolai Episcopi Myrrhen- 
sis. centuplici disticho exornatum ac 
Perillustri et Rndmo Dno, Nicolao 
Oborski J. U. D. Episcopo Laodiceń: 
nominato SuiFraganeo et Arcliidiacono 
Grac: Gantori Posnanień: ecclesiae Gol- 
legiatae SS. Omuiuin Grac. Decano, ac 
interim Sede vacante Episcopatus Grac: 
generali Administratori. domino et pa- 
trono colendissimo. Pro annua Magni 
patroni festiuitate recurrente: In debiti 
cultus et observautiae Mnemosinon 
oblatum a Nicolao Paacio saeculari sub 
Gastro Lipoveceń. presbytero: Anno 
salutis 1657 die 6 Decembris. (N;i 
końcu.) Gracoviae in officina viduae et 
heredum Stanislai Bertutowic a. 1657 
w 4ce, k. 13 nlb. 

Na odwr. str. tyt. herb Gozdawa i pod nim 
8 w. łac. na pochwałę. Przypisał proza 
Mikołajowi Oborskiemu. — Jest tu 100 
dwuwierazów. Na końca wiersz podpisał 
Laurentins Wesolecki stud. poeseos. 
Dzików — Jag-iell. — Warsz. Uniw. 
— Fausta electio, feiicior ingressus. 
fortunatissima coronatio, serenissimi, ac 
potentissimi, Augusti II. Poloniarum re- 
gis, magni Ducis Litbvaniae, Russiae. 
Prussiae, Masoyiae, Saraogitiae, Livo- niae, Kiioyiae , Yołhyniae, Podoliae, 
Podlachiae, Smolensciae, Severiae, Czer- 
nichoviaeq;: Haereditarii Ducis Saxo- 
iiiae, Juliaci, Gliviae, Montium. Angriae, 
& Yestphaliae; S. R. Imperii Archi- 
mareschalli, atq; Electoris; Landgravii 
Thuringiae, Marchionis Misuiae, & U- 
triusq; Lusatiae; Burggravii Magdebur- 
geiisis; Principis Gomitis Hennebergen- 
sis; Gomitis Marcae, Ravensbergae & 
Barbii; Domini in Ravenstein, &c. &c. 
a Nicolao Pascio, Gurato in Marci Po- 
remba Academico. Brevibus Epigram- 
matibus consignata. Anno Domini, 1697. 
Die 15. Septembris. Gracoviae, Typis 
Vniversitatis. folio, k. 4. 

Dedykacya królowi Augustowi. — Na odwr. 

tytułu herb królewski. — Całe wierszem 

nakamiennym. 
Jnszyńs. Dykcyon. Jagiell. 

— Frvctvs Laboriosae virtvtis Ho- 
nor, Sub tempus Inavgvrationis Illustris 
Magnifici et Generosi Domini D. Joan- 
nis a Stok Stokowski, in Jydicem Za- 
toriensis & Osventimensis Dvcatvvm. 
Metris Lyricis Deelaratvs. a Nicolao 
Pascio, Pleb. in Marciporemba. Anno 
Regnantis a ligno Dei 1680. Ipsis idi- 
bus Junij. Gracoviae, in Officina Fran- 
cisci Cezari, S. R. M. Typ: w 4ce, k. 
6 nlb. (sygn. B). 

Na odwr. str. karty tyt. herb Stokowskich, 
a poniżej 8-wiersz łaciński na ten herb. 
Dedyk.: 111. Dom. Paulo a Stok Stokow- 
ski, Castellano Osventimensi etc. 

Jagiell. — Ossol. 

— Hasta triplex de raorte trium- 
phans in funere Generosi et Magnifici 
Domini, D. Martini in Raciborowice 
Raciborowski , Ducatuum Zatoriensis, 
et Osucntimensis Tribuni, Viri longe 
diguissimi, &c. c^c. Magno omnium dolore 
extincti, lugubri Elego repraesentata, 
A Rndo Pre Nicolao Pascio, Pleb: in 
Pobiodr. Anno triumpbatae mortis et 
reparatae salutis. 1665. die 12. Januar: 
Cracoviae, in officina Schedeliana, S. R. 
M. Typogr. 1665. w 4ce, ark. 2. 

Na odwr. tytułu ośmiowiersz podpisał Casim. 
Pascius Major. Ord. Subdiaconus. Elegia 
obejmuje kart 5. W dedykacyi wspom- 
niana żona Maria de Brzezie Paszkowska. 

Dzików — Jagiell. — Ossol, — Uniw. Iw. 

— Meditationvm Epigrammatica- PASZCZYKOWSKI. PASZCZ i' KOWSKl. 121 rvni. Centyria Prima, Ilivstrissimo et 

Reyerendissimo Domino D. Nicolao 

Oborski, Episcopo Laodicen: Suffraga- 

neo Scholastico. Officiali, ac interim 

Sede Vacante Episcopatus Cracouien: 

& Ducatiis Seueriae Administratori Ge- 

nerali lonsre diornissimo. Domino & Pa- 

trono Amplissimo, a Nicolao Paseio Cu- 

rato in Marci Poremba ad VIII. Idus. 

Decembr. Oblata. Anno Domini, 1680. 

Cracoviae. Typis Francisci Cezari, S. 

R. M. T. w 8ce, k. 16 nlb. (sygn. C,). 

Na odr. str. k. tyt. herb Oborskich, a po- 
niżej 8-wier8z łaciński, podpisany : Cecinit 
M. Mattaeus Piątkowski , Senior Scholae 
Sanctae Annae. — Dedyk. : D. Nicolao 
Oborski, Episcopo Laodicensi. 

Dzików — Ossol. 

— Meditationym Epigram raatica- 
rym Centyria Secynda. Illustrissimis et 
Renerendissimis DorainisDominis Prae- 
latis Et Canonicis Totiq; Peraugusto 
Capitulo Grac: Dominis & Patronis 
Amplissimis. Ad VIII. Idus Maij. Di- 
cata Anno Domini 1681. Gracoyiae, In 
Officina Francisci Cezary, S. R. M. Typ. 
w 8ce, k. 28 nlb. (sygn. DJ. 

Na odwr. str. k. tyt. drzeworyt, przedsta- 
wiający insygnia kapituły krakowskiej. 
Poniżej 6-wiersz łaciński. — Dedykacya ; 
Illastr. Dominis, Praelatis & Canonicis 
Totiq; Peraugusto Capitulo Cracov. 

Ossol. 

— Prothymia layreato honori, V. 
D. Melchioris Gogolski, Mansionaristae 
Ecciesiae Gollegiatae S. Michaelis, in 
Arce Cracouiensi: Dum in Alma Vni- 
uersitate Gracouiensi, Per Glarissimum, 
& Admodum Reverendum Dominum, 
D. M. Andream Aygystinym Czyrzycz- 
kowic, Pbilosophiae Doctorem & Pro- 
fessorem, CoUegam Minorem, Ecciesiae 
Gollegiatae Sanctorum Omnium Gano- 
nicum, In numerosissima Nobilissimoru 
Hospitu Gorona Artium & Pbilosophiae 
Baccalaureus, cum aliis pluribus eius- 
dem Laureae Candidatis, Ritu Solenni 
renuntiaretur: A R. Nicolao Paseio. in 
Marci Poremba Curato, uti Amico ^^ 
Gontribuli suo, Amoris et gratulatorii 
applausus ergo exhibita. Anno Salutis. 
1682. Die 18. Aprilis. Gracoyiae, Typis 
VniyerBitatis. folio, k. 2. Na odwr. tytułu : In stemma Acad. Craco- 
viens. — Dalej : Ode. Tu chwaleni : Go- 
golski i Lud. Alerabek. Jagiell. 

— Tres rosae gentilitiae tribus in 
partibus sacratissimi Rosarii, gaudiosa, 
dolorosa et gloriosa repraesentatae, II- 
lustri et Magnifico Domino Andreae 
a Zydowo Żydowski Vexillifero et Vice- 
capitaneo Cracoyiensi, Sacrae regiae 
Majestatis Secretario, dum confraterni- 
tatem ejusdeni Sacratissimi Rosarii pia 
liberalitate erectam, ad ecclesiam pa- 
rocbialem Pobiodrensem sub regimine 
pastorali. Glarissimi et admodum Re- 
yerendi Domini M. Francisci Thokarski 
Gollegae majoris. Scholastici ad aedes 
S. Annae, Tyliciani eloquentiae profes- 
soris, praepositi Zareeensis. Curati Po- 
biodrensis, in numerosissima dignissi- 
morum hospitum corona, ritu solenni 
introduceret a M, Nicolao Paseio ple- 
bano in Marci Poremba, Anno Dni 1689, 
die 16 Octobris in yim applausus gra- 
tulatorii oblatae. Gracoyiae typis Uni- 
yersitatis. folio, ark. 1. 

Na odwr. stronie tyt. herb Róża a pod nim 
6 w. łac. na pochwałę; wierszem składa 
mu swe powinszowanie przy otrzymaniu 
przez niego probostwa w Pobiodrach. 

Warsz. Uniw. 

— Węzeł nierozerwany małżeńskiey 
miłości Lwa krępuiący, przy poważnym 
akcie weselnym Vrodzonego Jego Mści 
P. Franciszka z Brzezia Paszkowskiego 
z Vrodzoną Jey Mśćią Panną Anną na 
Raysku Rayską Podsędkówną Zatorską 
szczęśliwie zawartym, wierszem polskim 
zawiązany. A Ich M. PP. młodym przy 
tymże przezacnym akcie przez X. Mi- 
kołaia Paszczykowskiego plebana po- 
biodrskiego ofiarowan}^ w Krakowie 
roku pańskiego 1665 9 Febr. w 4ce, 
k. 6 nlb. (Druk gocki). 

Na odwr. str. tyt. herb Lew Paszkowskich 
a pod nim 6 w.; dalej herb Węzły Raj- 
skich i pod nim 6 w. Sam dziewosłab 
wierszem ułożony, zbyt małej wartości. 
Jagiell. — Warsz, Uniw. 

— Wizerynk nieśmiertelności wie- 
czney, y wieczności nieśmiertelney Bo- 
skiey, w Sakramencie Małżeństwa Świę- 
tego, przy wielce zacnym akcie wesel- 
nym, Wysoce Vrodzonych Ich Mośćiów 

16 J22 PASZKIEWICZ PASZKIEWICZ. Jego Mości Pana P. Szymona na Raci 
borowicach Raciborowskieg-o z Jey Mo- 
śćią Pann4 P. Barbarą Pieniąszkówną 
Starościaiiką Oświęcimską, szczęśliwie 
zawartym. vkazany. Przez X. Mikolaia 
Paszczykowskiego. plebana w Marko- 
wey Porębie. Roku złączenia Natury 
Boskiev z Ludzka 1672. dniadźiesiateod 
Stycznia. W Krakowie, w drukarni 
Woyćieha Góreckiego. J. K. M. typo- 
grafa. w 4ce, k. 10 nlb. 

Na odwr. str. herby państwa młodych i pod 
nimi wiersze. Te wiersze przypisane .są 
po połyku i po łacinie: Janowi Odrową- 
żowi Pieniążkowi, capitaneo Osuenti- 
mensi. Zapparum Vielic. et Bochnensiam 
adniinistratori etc. Jedno przypisanie jest 
z podpisem: 8imon in iiacihorowice i\a- 
ciborowski, ob.servantiss. tilins ; drugie 
z podpisem Paszczykowskiego. Pod wier- 
szami na herby podpisał się Franc. de 
Przerąb Przerembski , studiosus poesos. 
W dedykacyi nieco genealogii. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. - Warsz. 

Uniw. 

— ob. Fogielewicz (Róża 1687) — 
Foltyński St. (Verax 1679) - Libe- 
ry usz Jac. (Gwiazda morska, carmen 
1670) — Pieniążkówna Barbara (1672). 

JoBzyńs. — Encykl. powsz. Gliicksbsr. Wilno 
t. 9 s. 186. 

Paszkiewicz Dyonizy ob. Giełgud 
Mich. (Sprawa 1790). 

Paszkiewicz Gabryel ob. Tolokoński 
Gabryel (Wieńce liliowe 1643) 

PASZKIEWICZ Jan Roman. Fama 
posthuma Perillustris ac Magnifici Do- 
mini D. Stanislai Casimiri in Mołodow 
Woyna Praefecti Culinae M. D. Li- 
thuaniae Tivuni Gondinensis. Polongeu- 
sis Capitanei a gentilibus tubis decan- 
tata et funebri elogio per Joannem Ro- 
manum Paszkiewicz Auditorem Meta- 
physicae in Academia Yilnensi redditci. 
Yilnae typis Acad. S. J. Anno 1649. 
folio. (Prozą). 

— Sława potomna W. P. Stanisława 
na Mołodowie Woyny . . . przez Jana 
Romana Paszkiewicza ... wyrażona. 
W Wilnie w drukarni Akad. S. Jesu. 
R. P. 1649. folio, 41/2 ark. 

Przypis Halszce Kierdzeyszteynownie, żonie 
zmarłego. 

PASZKIEWICZ Michał X. Dolina Jo- 
zafatowa(a) niedoli, do lat dalszy cłi kon- dolencyą wypełniona; w żałobnym Plan- 
kćie Planet herbownych splendorem 
wypogodzona, na pogrzebie Jaśnie Wiel- 
możnego w Bogu nayprzewielebniey- 
szego JMći Xdza Jozafata Michała 
K{^r[)ia, Biskupa Zmudzkiego, Kustosza 
Prałata Wileńskiego, Proboszcza Troc- 
kiego, a herbownemu Łabędziowi Wiel- 
możnego w Bogu Przewielebnego JMći 
Xdza Tomasza UwoYuia, Plebana Jas- 
woynienskiego; do ogłoszenia funebral- 
nym rezonem reraonstrowana; przez X. 
Michała Paszkiewicza, Bernardyna, S. 
Theol: Lektora Jubilata. Kaznodzieję 
Generalnego, Diffinitora habitualnego. 
Prowincyi Litewskiey Patra, protunc 
teguż Jaśnie Wielmożnego JMći, pronunc 
Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Mar- 
cyana Ogińskiego, Wojewody Witeb- 
skiego, Theologa, w kościele katedral- 
nym Wornieńskira, dnia 8. lutego w po- 
niedziałek Seymiku gromnicznego ka- 
znodźieyską ługubracyą adumbrowana. 
Rolcu w umbrze Nay wyższego (c) na do- 
linę płaczu (d) z stępuiącey ofwiazdy z Ja- 
koba 1740. folio, k. 19"^ nlb. (ark. H). 

Pod tytułem przypisek: (a) Joelis 3. v. 2. 
(b) Yallis implebitur Luc : 3. v. 5. (c) Luc: 
1. V. 35. (d) Psal: 83. v. 7. (e) Numero- 
rnm 24'. v. 17. 

Kazanie zaczyna się z tekstu : DormiTit au- 
tem Josaphat. W dedykacyi nieco o ro- 
dzinie Uwoyny. 

Czartor. — Czerw. Dwór — Czetwert. — 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Festum Ecce, Albo Na Fest Be- 
nedykta Świętego Kazanie Miane w Ko- 
ściele Ichmośćiow X. X. Benedyktynów 
Nieświskich, pod Tytułem S. Krzyża; 
z Wielkiego Tygodnia przeniesiony do 
dnia trzeciego Kwietnia na, Wtorek po 
Przewodney Niedzieli, na zajutrz po 
Nayświętszey Pannie Zwiastowaney, 
także przenieśioney a Wielmożnemu 
w Bogu Nayprzewielebnieyszemu Jego- 
mości Xiędzu Kazimierzowi Młodec- 
kiemu Opatowi Nieswiskiemu, Wika- 
remu Generalnemu Kongregacyi Pol- 
sko-Benedyktynskiey, tudźiesz cdłemu 
Prześwietnemu Zgromadzeniu tegoż 
Klasztoru Nieświskiego. in vim Fila- 
delficzney Obligacyi Ofiarowane Przez 
X. Michała Paszkiewicza Bernardyna PASZKIEWICZ. Paszkiewicz. 123 Swiętey Theologii Lektoni Jubilata, 
Diffinitora Habitualnego, Prowincyi Li- 
tewskiej Kustosza Aktualnego, Exko- 
misarzd Greneralnego Prowincji Ru- 
skiej. Roku Pańskiego 1742. w Wil- 
nie w Drukarni J. K. M. Akademic- 
kiej Societatis Jesu. folio, k. 22 nlb. 
(sjgn. Hj). 

Na odwr. sti*. k. tyt. drzeworyt, przedsta- 
wiający herby Młodeckich, nadto Chrouo- 
stycon in Avitam Crucem Congrejrationis 
Polono-Benedictinae, a także Chr^nostycon 
in Avitnm Stemma Perillustris i3omas 
Mlodecianae. — Dedyk. : Do Wielmożnego 
Jegomości Xiedza Opata Nieświskieg-o. 

Jocher 4993. 

Czerw. Dwór. — Ossol. — Przezdz. 

— Kazanie o potopie świata małe- 
go albo Microcosmi. Taką denomina- 
cją kdżdego człowieka nazwanego, 
miane nś pogrzebie Wielmożnego Jego- 
mości Pana Michała Tjzenhauza Pod- 
komorzego Woiewodztwa Wileńskiego 
w kościele Xiężj Bernardjnow Wileń- 
skich dnia 7. Lutego, w dzień wtor- 
kowj po niedzieli przedmięsopustney, 
podczas Sejmiku gromnicznego, a Wiel- 
możnemu Jegomości Panu Franciszkowi 
Tjzenhauzowi Staroście Inturskiemu, 
na Sejm W^arszawski Posłowi z woie- 
wodztwa Wileńskiego ofiarowane. Od 
Xiędza Michała Paszkiewicza, Bernar- 
djnd. Świętej Theol: Lektora j Pro- 
fessora, Prowincji Litt: Definitora aktu- 
alnego. Roku Pańskiego 1736. W Wilnie 
w drukarni akademickiej Soc: Jesu. 
foliO; k. 16 nlb. 

Kazanie jest z tekstu: Kevorsueq; sunt aquae 
euntes. Dużo w kazaniu łaciny, a przy- 
kłady brane z dziejów starożytnych. 
^Czorw. Dwór — Jagiell. — Ossol. 

— Sladj bez zawadj y bez żadnej 
tamj bo z tr^^^umfalney bramj Jaśnie 
Wielmoźnjch Ogińskich wjchodzące. 
a herbowną Podkową ś. p. JW. JM. 
Pani Kr jstjnj z Abramowiczów Ogiń- 
skiej Woiewodziny Witebskiej, Borj- 
sowskiej starościny w trakcie poboż- 
nego żjcia j nieśmiertelnych pochwał 
utorowane, na pański zaś rozkaz JW. 
JM. P. Marcjana Michała z Kozielska 
Ogińskiego... iej męża, wprzód pogrze- 
bowjm kazaniem w kościele XX. Je- 
zuitów Witebskich d. 9 Marca w po- niedziałek po niedzieli 4ej W. Postu 
zwanej Dominica laetare potym dru- 
karskiemi umbrami światu j światłu 
pokazane przez X. Michała Paszkiewi- 
cza Bernardjna Sw. teol. lektora iubi- 
lata, kaznodzieię generalnego, ditinitora, 
prowincji lit. patra r. p. 17-39. W Wil- 
nie w drukarni J. K. M. akadem. Soc. 
Jesu. folio, k. 17 nlb. 

Autor przypisał prozfj wojewodzie. — W ka- 
zaniu niema szczegółów do rodziny Ogiń- 
skich. Czerw. Dwór -- Warsz, Uuiw. 

— Sława ])olesna albo bolesławne 
bo królewskie Najsławniejszego j Naj^- 
bolesniejszego Króla Bolesława Chrj- 
stusa Pana w pięciu Bolesławach Kró- 
lach Polskich przez pięć piątków pas- 
syinjch z ambonj Nieswiskiej Xiężj 
E^ernardjnów promulgowane do herbów 
Krzyża Wielmożnego J. M. P. Michała 
Reskiego Sekretarza J. K. M., Sjndjka 
Apostolskiego Kon wentu Grodzieńskiego 
Xięży Bernardyn(')W przez łaskawą ak- 
ceptacją referowane przez Bernardyna 
S. Th. L. Jubilat.:!,, Kaznodzieię gene- 
ralnego Diffinitora Habit. prow. Li- 
tews. Kustosza aktualnego prowincji 
Ruskiej Exkommissarza generalnego. 
W Wilnie 1744, w druk. akad. Soc. 
Jesu. w 4ce (sjgn. N). 

Dedyk. lieskiemu. 

Jocher 4648. Warsz. Uniw. — Wileń. 

— Via non invia Tarnoviam , via- 
torem theologum post bonum certamen 
certatum in viam pacis deducens. Tar- 
noviae 1731. 

Podpis : Michał Paszkiewicz i Teodor Para- 
fianowicz. — Może to inny Michał Pa- 
szkiewicz? 

— Xiężjc książę planet w plankcie 
żałobnjm ozdobnjm splendorem wjpo- 
godzonj na pogrzebie JW. JMP. An- 
toniego Oskierki Kasztelana Nowogrodz- 
kieo-o w kościele Słuckim nowo od 
siebie fundowanjm XX. Bernardjnow 
dnia 1 Marca we Czwartek, w Oktawę 
S. Małgorzatj z Kortonj przjpadaią- 
cego, kaznodziejskim stjlem mniej 
lucide adumbrowanj a JW. JM. Panu 
Ludwikowi Gerwazemu Oskierce Mar- 
szałkowi Trjbunału Skarbowego W. X. 
Lit, Staroście Mozjrskiemu, na utu- 
lenie rozrzewnionego serca ofiarowauj 124 PASZKIEWICZ. PASZKOWSKI. od X. Michała Paszkiewicza Bernar- 
dyna ś. teol. lektora y prof., prow. lit. 
definitora aktualnego, roku pańs. 1737. 
W Wilnie w drukarni akad. Soc. Jesu. 
folio, k. 18 nlb. 

W kazaniu niema szczegółów do rodziny 
Oskierków. 

Czerw. Dwór — Warsz. Uniw. 

Paszkiewicz Sebastyan ob. Gładysz 
Baltazar (1666) — Rękawowicz Jan 
(1666). 

PASZKIEWICZ Stanisław. Assertio- 
nes canonico legałeś de judiciis et pro- 
cessu in causis civilibus et criminali- 
bus sub auspiciis lllustrissimi, Excellmi 
ac Reverendissimi Domini Dni Con- 
stantini Casimiri Brzostowski Episcopi 
Yilnensis. praelati Domestici SSmi D. 
N. Innocentii XII et pontifici Solii Assi- 
stentis, Cancellarii almae Academiae et 
Uniyersitatis Viln. Soc. Jesu, Domini, 
Patroni et Mecaenatis araplissimi. pu- 
blicae disputationi propositae, a Claris- 
simo Magnifico Dno Stauislao Paszkie- 
wicz AA. LL. et philoscphiae magistro, 
notario Apostolico, S. R. M. Secretario; 
pro laurea utriusque juris, qua promo- 
tore R. P. Christuphoro Łosiewski So- 
cietatis Jesu, Sacrae theologiae et SS. 
Canonum Doctore atque Collegii et 
Almae Academiae Universitatisque Yil- 
nensis Rectore, decorabifcur. Anno do- 
centis in carne łiumana doctoris increati 
1699 mensę Martio die 26 horis po- 
meridianis. Vilnae typis academiae Yil- 
nensis Societatis Jesu. folio, k. 9. 

Przypisał na 7 kartach Brzostowskiemu, 
bisk. wił. — Na odwr. str. tytułu herb 
Brzostowskich, a na dwóch ostatnich kar- 
tach są tezy prawne. 

Baliński Dawna Akad. wileńska s. 174. 

Czerw. Dwór. 

— Quatuor decades problematum, 
cum adjectis ex universa philosophia 
fundamentis... Praeside N. Narmuntb... 
Yilnae 1685. w 4ce. Kijows. 

Paszklewicze ob. Sokołowski (Spra- 
wa 1788). 

Paszko ob. Żebrowski Szczęsny (Pro- 
batia 1598). 

Paszkowic Adam ob. Opatovius Jac. 
(Epigrammata 1608). PaszkowiczGennadiusLaudański ob. 

Paszkowicz Szymon (1751). 

PASZKOWICZ Szymon X. S. J. Bellum 
amoris sive Metellus amans patris tra- 
goedia. Habita a Perillustri Juventute 
Almae Academiae & Universitatis Yil- 
nensis Societatis Jesu. Calendis Augusti 
x\nno Domini 1750. (B. m. dr.), w 4ce, 
k. 2 nlb. i sygn. G^ (k. 27 nlb.). 

Zanotowane na dole karty tyt. : Opus R. P. 
Paszkowicz S. J. Pr. Poes. Jagieł 1. 

— Toż:... anno 1750 acta; admo- 
dum reverendo in Christo Patri Gen- 
nadio Laudański Paszkowicz ordinis 
D. Basilii magni Consultori provinciae 
superiori Borunensi dicata. Yilnae typ. 
S. R. M. acad. Soc. Jesu anno 1751. 
w 4ce, k. 21 nlb. 

W tragedyi tej nie wchodzą na scenę ko- 
biety. — Szymon był bratem Gaudentego, 
przeora. 

Trębicki w Bibl. warsz. 1843 t. 12 s. 331 

i 332. 

PASZKOWSKI Andrzej. Collegii Tbeo- 
logici Miscellanearum Questionum Dis- 
putatio XIX. Franekerae 1640. w 8ce. 

Jocher 2644^ 

Pas2ikowski Franciszek ob. Paszczy- 

kowski Mikołaj (1665). 

PASZKOWSKI Marcin. Bitwy zna- 
mienite, tymi czasy na rożny cb miey- 
scach, mężnych Polaków z nieprzyia- 
ćioły krzyża Świętego. W roku teraz- 
nieyszym, 1620. przez Marcina Paszkow- 
skiego opisane. Naostatek nieszczęsny 
przypadek ich za niezgodą. B. w. m. 
dr. (1620). w 4ce, k. 9 nlb. (Wier- 
szem). 

Opisuje bitwę pod Cecora. Podaje liczbę 
wojska, wymieniając prozą ile kto miał 
hufców; summa 10950. Dalej wierszem: 
Szkody przez Tatarów na Podolu. Koń- 
czą prozą: Nowiny świeże z Ukrainy. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Bitwy albo wiersz o walkach 
Polaków tego czasu przeciwko nieprzy- 
jaciołom Chrześcijaństwa i ich smut- 
nym przypadku pod Cecora r. 1620. 
(B. w. m.). w 4ce, ark. 3. 

Bentk. Hist. lit. pol. I 350. 

— Chorągiew (sic) Sauromatcka w 
Wołoszech, to iest, pospolite ruszenie y 
szczęśliwe zwrócenie, Polaków z Wołoch: PASZKOWSKI. Paszkowski. 125 w Roku teraźniejszym, 1621. Opisana 
przez Marcina Paszkowskiego. 
Pospolite ruszenie 
Y szczęśliwe zwrócenie. 
Z porażką złych Pohańcow, 
Bezecnych Bisurmańcow. 
Pióro moie rysuie, 
To co wdzięczno być czuie: 
Wszelkim stanom na świecie 
Wy kładay ciesz iak chcecie. 
Ja wstęp czynię do rzeczy, 
Maiąc ten wiersz napieczy. 
Dic nobis placita. & audiemus te. (B. 
w. ra. dr.), w 4ce, k. 6. 

Na odwrocie tytułu wiersz: Do łaskawego 
czytelnika. — Na k. A, : Pospolite rv- 
szenie, y sczesliwe (sic) zwrócenie, Pola- 
ków z Wołoch. — Kozpoczyna się : Zsiad- 
szy sczęśliwie z powozu zbroynego. 
Jest to Pospolite ruszenie, napisane przeciw 
wierszowi J. Dzwonowskiego p. t. Niepo- 
spolite ruszenie czyli Gęsia wojna.— Obacz 
toż samo pod Bzowski Jerem. 
Akad. — Czarnecki — Czartor. — Jagiell. 

— Dialoo; Abo rozmowa grzesznego 
człowieka z Anyoły, y z inszemi oso- 
bami: o Męce Chrystusa Pana, która 
ma bydź odprawowana przed iego na- 
swiętszym grobem w Wielki Piątek. 
Przez Marcina Paszkowskiego kruciu- 
chno uczyniona. W Krakowie, w dru- 
karni u Dziedziców Jak. Sybeneycbera. 
Roku P. 1612. w 4ce. ark. B. (kart 
10). 

Dedyk. Dorocie z Oyrzanowa Barzinej, wo- 

jew. krakowskiej. 
Nieś. III 565. Czartor. 

— Dzieie Tvreckie, y ytarezki Ko- 
zackie z Tatary. Tudźiesz też, o Naro- 
dzie, Obrzędziech, Nabożeństwie, Go-< 
spodarstwie y Rycerstwie &c. tych po- 
gan, ku wiadomości ludziom rozneo-o 
stanu pożyteczne. Przydany iest do teg^o, 
Dictionarż ięzyka Tureckiego, y Dispu- 
tatia o wierze Chrześciańskiey, y Za- 
bobonach Bisurmańskich &c. Przez 
Marcina Paszkowskiego, Na czworo Xiąg 
rozdzielone, opisane y wydane. Cum 
GrStia (tak) et Priuilegio S: R. M. 
W Krakowie, w Drukarniey Mikołdia : 
Loba, Roku P. 1615. w 4ce. k. 3, str. 
155 i k. 1. 1 

Dedyk. wierszem na 5 str.: Hier. Łaskiemu I 
wojewodzicowi sieradz. Poczem łaciński | wiersz: htepłi. Farkocz Hungari, qui cum 
Kimikovio 7 annis fuit captivas. Kozpo- 
czyna wiersz o pojmaniu Jakuba Kimi- 
kowskiego do Tatar Nahajskich. Podróż Ki- 
mikowskiego z Kzymn z Malaspina. Z Ansi 
przyjazd z Wolskim do kraju. — Od ark. K 
ks. II. Od ark. E ks. IV: Dykcyonarz tu- 
recki (s. 130). — W zamknięciu mówi, że 
ludzie wolą: Fraszki, Fronce, Biesiady, 
Pieśni wszeteczne, Sowizrzały, Marchołty 
po kramikach kupować. Te więc broszury 
były ówczas w obiegu. - Umieszcza tu Dy- 
sputacyą o wierze, miana r. 1547 przez 
Bartł. Jurgiewicza (Georgawitsa) z Tar- 
czynem. — W Eozdz. I księgi II powiada: 
Niech sobie czyta Wywód Strykowskiego 
Cesarzów Bisurmańskich i Warszawickiego 
Wenecia. Ci o tem prawdziwie pisali, co 
potem lowiczowie za swojo udali. Znać 
wronę w cudzym pierzu, choć je podsku- 
buje... Ja ich nie cytuje, choć mi też nie- 
poraału serce zakrwawili, bo nie raz sławę 
swoją weną mą kupili. — Z tego ustępu 
wnosi (niesłusznie) T. Wierzbowski, że War- 
szawicki popełnił plagiat, drukując Wene- 
cyą. — Obacz o tem niżej pod : Wenecya. 

Bentkowski Hist. lit. 1 365 notuje egzem- 
plarz z dedykacyą Adamowi ze Żmigrodu 
Stadnickiemu — i nie podaje roku druku. 
Może więc były dwie edycyeV 

Jabłoń. Mu.saeum 185. — Załus. Bibl. 68. 
Jagiell. — Dzików. 

— Historye świąt chwalebnych. 
W Krakowie 1612. w 4ce. (Wierszem). 

Bentkowski I 366. 

— Toż:... w Krakowie 1615. w 4ce. 
Załuski Bibl. poet. s. 68 ma edycye • 1612 

i 1615. 

— Toż:... znakomitszych w roku 
wierszem opisane. Kraków 1618. 

— Toż:... 1625. w 4ce. 

— Smutne Kamaeny Marcina Pa- 
szkowskiego, po żałosnym z tego światu 
zeyściu Jana Płazy ze Mstyczowa, Dwo- 
rzanina Pokoiowego K. J.M. Wielkiego 
Rządzcę zamku, a Łowczego Ziemie 
Krakowskiey, Niepołomskiego, Luba- 
czowskiego y Krzeczowskiego starosty 
etc. W roku teraznieyszym 1615, marca 
dnia 1 z tego padołu płaczu na nie- 
śmiertelny żywot przeniesionego, w Krak. 
w Drukarni Dziedziców Jakuba Syben- 
eycbera R. P. 1615. w 4ce, ark. 3. 

W dedykacyi do Mikołaja Płazy, kuchmi- 
strza i dworzanina J. K. Mci, starosty 
brzeźnickiego, brata zmarłego Jana, wy- 
raża iż częścią żal powszechny jest mu 
powodem do oddania tego hołdu zmar- 
łemu, „częścią też (są jego słowa), żem 126 PASZKOWSKI. fASZKOWUkl. sługą zamkowym będąc, i przez niemały 
czas chleb J. Mości iedząc, nie małom 
ioBt obowiąziiny ku obżałowaniu tey śmierci 
przedczosney dobrodzieia mego miłości- 
wego". Czarter. 

— Kolęda Nowe Lato, y Szczodry 
Dzień; na Rok teraźnieyszy 1610. Mar- 
cina Paszkowskiego. 

O quae bona porto, o diem auspicatum 
Flores apparuerimt in terra nostra. Isa- 
iae 9. W Krakowie w drukarni Miko- 
łaja Loba. w 4ce, k. 6. 

Bentk. I 306 i Siarczyński podają r. 1609. 

Mieści : Przekłady z Izajasza proroka i wier- 
sze Sybillińskie. — Na odwr. tytułu wiersz 
Delpacim mieszczanom, kupcom krak. 

Frzyłecki notuje dedyk. do Joach. Ciepie- 
lowskiego bakałarza, ale jej w tym egzem- 
plarzu niema. Ossol. 

— Kronika Sarmacy i Europey skiey. 
W Krakowie w drukarni Mik. Loba. 

1611. folio. 

„Dołożył 32 lat w swojej kontynuacie od 
r. t.578— 1611. zwiększywszy ją tu ówdzie 
swemi przydatkami; zaczem lepsza polska 
niż łacińska księga". — O ozem Załuski 
Bibl. hist. 6, 24. 

Ob. Gwagnin. 

— Minerva Marcina Paszkowskiego 
z Ligi Chrześćianskiey zebrana, y ci- 
towanieni zacnych a rozmaitych Auto- 
rów confirmowana: o vparku (sic) mocy 
Tureckiey: o wyswobodzeniu ziemie S. 
z ręku ich przez narody Cbrześćian- 
skie. Tudźiesz też przósladowśnie Chrze- 
śćian, w iarzmie tych Pogan stękaią- 
cych. Przydane są insze poważne a roz- 
liczne rzeczy ku zabawie młodzi Ry- 
cerskiey, należące według różności cza- 
sów, w teyże materiey vbudowane. 
W Krakowie, Roku Pańskiego 1609. 
w 4ce, k. 8 nlb. (sygn. C^). 

Druk gocki. — Na karcie tyt. cytaty : Dic 
nobis placita, et audiemus te: Sebest: 
Acer: De victoria Deorum lib. H Cap. 4 
ad Christianos vt Turcam profligarent. 
Tandem Christigenae sacro sudore redem- 
pti... etc. (7 wierszy). 

JJedyk. : P. Marcianowi Chełmskiemu z Cheł- 
mna, Chorążemu Ziemie Krakowskiey. 

Czerpał ze Stryj ko wskiego. Ossol. 

— Poean albo wiersz radosny z na- 
wrócenia złotych lat y zgody do Polski 
1609 r. W Krakowie, w 4ce. 

Bentk. 1366 piBze za Załuskim: poema albo 
wiersz życzący przywrócenia złotego wieku i zgody umysłu w Polsce. Kraków 1609. 

- Niesiec. 

— Podole ytrapione zPaństwy przy- 
ległemi, Xiążąt y Panów pogranicz- 
nych o społeczny ratunek prosi: 

Kamienie wołaią. 

Bo ludzie nie dbaią. 
Roku Pańskiego 1618. w 4ce, kart 5 
(brak końca). 

Na odwr. tyt. dedyk. Andrz. Łapińskiemu, 
wierszem. Opisuje najazdy Turków i Ta- 
tarów. Opowiada, jak to dawniej wojo- 
wano u nas pogan. Wychwala Koreckiego. 

Jagielł. 

— Posiłek Bellony Sauromackiey 
szlachetnemu rycerstwu Dymitra Iwa- 
nowicza W. Cara Moskiewskiego prze- 
ciwko Szuyskiemu y inszym zdraycom 
i ego. Marcina Paszkowskiego. W Kra- 
kowie, Roku Pan. 1608. w 4ce, ark. 2. 

Dedyk. Stan. Łubom irskiemu hrab. na Wi- 
śniczu, sądeckiemu i spiskiemu staroście. 
Na końcu jest apostrofa do Mikoł. Ole- 
sznickiego kasztel, małogoskiego, posła 
koronnego, od zdrajców moskiewskich za- 
trzymanego. Czartor. — Ossol. 

— Posiłek Bellony Słowienskiey. 
Na odpór nieprzyiaciołom Krzyża S. 
na Seym Warszawski teraźnieyszy 
w roku 1620. wydany. Tudźiesz też 
umowa Niemiecka z rożnemi Nacyami 
Chrześćianskiemi, nd Turkś, y ni Ta- 
thary. Przez Marcina Paszkowskiego 
wydany. Non est conditio miserior 
quam liberos servitutem apud servo8 
perpeti. W Krakowie, roku 1620. w 4ce, 

kart 4. 

Na odwr. tyt. rycina wystawia bitwę kon- 
nicy z kopiami. — Umowa niemiecka na 
na 1 karcie prozą. Wojska gotowego do 
boju wykazał 750.000 bez Polaków. 

Jagiell. — Ossol. 

— Rozmowa Kozaka Zaporozskiego 
z Perskim Gońcem, o sprńwach woien- 
nych. Pogan z Chrześćiany. W Kra- 
kowie, w druk. And. Piotrkowczyka 
1617. w 4ce. (Wierszem). 

Przypisał szlachcie zjechałej na sejmik do 

Proszowic dla obrania deputatów. 
Maciej. Piem. pol. III 528-534;. 

Petersb. publ. 

— Threny żałobne na śmierć Chry- 
styny z Dembian Sapieżyney. w Kra- 
kowie, w drukarni Andrzeia Piotrków- PASZKOWSKI. PASZKOWSKI. 127 czyka 1616. w 4ce, k. 9 nlb. (wraz 
z kartą tytułową). 

Przypisał prozą Jędrzejowi Sapiesze niężov.i 
zmarłej. — Data: w Krakowie 3 kwietnia 
1616 r. Marcin Paszkow.ski z Peszków. 
Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Ykraina od Tatar Ytrapiona, 
Xiążąt y Panów Pogranicznych, o ra- 
tunek z żałosnym lamentem prosi. Mar- 
cin Paszkowski. W Krakowie, W Dru- 
karni Mikoldia Loba, Roku Pańskiego, 
1608. w 4ce, k. 6 nlb. (sygn. Bj). 

Druk gocki. — Na k. tytułowej cytat: Ex 
Acerno, De Yictoria Deoram. Jam iam 
communis paries en proximu8 ardet . . . 
(5 wierszy). Na odwr. stronie k. tyt. herb 
Tylickich, a poniżej li-wiersz polski. — 
Dedyk. : X. Piotrowi Tylickiemu, bisku- 
powi krak. — Karta tytułowa obramiona 
drzeworytową oblamką. 

Branic. — Ossol. 

— Wenecya. 

Załuski Bibl. poet. s. 27 cytuje jako bez- 
imienne: Venetiae poema (incipiens Nio 
gan pierwey, 13 plag.) Cracoviae, apud 
>Siebeneycher 1572. w 4;ce. — Zaś Bentk. 
Hist. 1. p. I str. 365 — 7 pisze: „Wenecya 
poema Paszkowskiego anonyme wydane, 
przyznaje się jednak do niego w Dziejach 
tureckich ks. lY". (O czem obacz wyżej 
przy opisie „Dziejów"). — Istotnie pod 
tym tytułem wyszła poezya Warszewic- 
kiego, ale chyba to nie jest rzecz Pasz- 
kowskiego, bo data wydaje się zawczesna. 

Czynność literacka Paszkowskiego rozpo- 
czyna się w rzeczywistości najdalej od 
1608 r. — Zresztą przytoczone wyżej (na 
str. 125) słowa Paszkowskiego trudno ro- 
zumieć jako przyznanie się do autorstwa 
Wenecyi. 

Niemniej T. Wierzbowski w swym prze- 
druku (z r. 1886) przyjmuje, iż Warsze- 
wicki wydał jako swoją pracę Paszkow- 
skiego. — Ob. Warszawicki. 

— Wizervnk Wieczney SlaAvy Sav- 
romatow Starych, PobudzAiący Młodz 
Rycerską ku naśladowaniu spraw ich. 
Od szlachetney Pallady, z Gniazda 
Cnot ich, w Oyczystym Parnazie vbu- 
dowany a przez Marcina Paszkowskie- 
go, z przykłady mężów Rzymskich, 
cnych wielkich miłośników Oyczyzny, 
opisany, y wydany. W Krakowie, V 
Dziedziców Jakuba Siebeneycherd, Roku 
Pańskiego 1613. w 4ce, kart U nlb. 

Druk gocki z wyjątkiem wstępnych wierszy 
dedykacyjnych. Na tytule cytat: Hic sibi 
delegit sedem pulcherrima virtus, Hinc Bua Saoromatas, sors super a.ntra vohit. — 
Na odwr. stronie k. tyt. herb Młodziejow- 
skich, a poniżej 12-wiersz łaciński na ten 
herb. — Dedyk. wier.^zem : P. Hiacinctowi 
Młodzieiowskiemu z Młodzieiowic. Karta 
tyt. obr.Tmioua drzeworytową oblamką. — 
Czerpał ze .Stryjkowskiego i ze swojej 
Chorągwi sauromackiej. Opiewa tu mi- 
łość ojczyzny. 
Inne edycye obacz pod Chlebowski Waw. 
w t. XIV s. 167. 0,ssol. 

— Wykład Bogiń Sfowieńskich. we- 
sołego widzenia słońca z Panną w Zło- 
tym Kole nad Krakowem: roku pań- 
skiego 1618, Maia dnia 30. (Pod tem 
dizeworyt przedstawia Pannę w koronie 
unoszącą się w obłokach, a nad nią 
słońce). W Wilnie, w 4ce, ark. 2. 

Tytuł w oblanikach drzeworytowych , bez 
nazwiska drukarza. — Na odwr. str. tyt. 
herb Kawa Dębińskich i na pochwałę jego 
24 wierszy polskich. Przypisał samuelowi 
Dębińskiemu. W przedmowie podaje po- 
dróże i zasługi wojenne Dębińskiego. — 
Rzecz cała wierszem. — .Jest to opis 
4 wieków mitol. 

Bentk. 1 366 podaje miejsce druku: Kra- 
ków, edycya druga 1620. — Maciejows. 
Piśmienn. Akad. — Czetwert. 

— Na starożytny klejmot Ich M. 
PP. Hornostaiów. w 8ce. 

Kartka 1 sygn. u dołu A.^ obcięta tak, iż 
wygląda na format w 12co. Wyjęte z ja- 
kiegoś dzieła. Zyg. hr. Pusłowski. 

— ob. Chlebowski — Gwagnin 
(1611) — Napolski — Warsze wieki Krz. 
("Wenecya 1572, 1587) — Zadora (Trac- 
tat. de offensiyo bello 1612) — Zakrzew- 
ski Seb. — Zorawski Alex. 

Jn.«zyński. — Bentk. Hist. lit. I 350, 365 

- 7. — Gołębiowski O dziejop. 102. — 
Siarczyńs. Obraz II 62. — Czacki O pra- 
wach I 117. — Wiszniewski Pomniki do 
histor. I 43; Hist. lit. VJI s. 82, 535. — 
Roczniki Tow. Warsz. P. N. XIV 255. — 
Maciejows. Piśmienn. III s. 528 — 534. — 
Encykl. Orgelbr. t. 20 s. 448. — Brown 
Bibl. pis. 308 mylnie go Jezuitą mieni. 

— Załuski Bibl. poet. 

Paszkowski Mateus Martinus ob. Li- 
szewski Andrzej (1613). 

PASZKOWSKI Stanisław. Zum An- 

denken bey dem Hoheu Vermahlungs 
Fest des wohlgeboruen Grafen und 
Herrn, Herrn Hans Heinrich des VI^''" 
und der Durchlauchtigster Prinzessin 
Anna Aemilia FUrstinn zu Anhalt- 
Koetten, widmet dies Opfer der Dauk- 128 PASZKOWSKI. Patayinus. barkeit in unterthaenio^ster Ehrfurcht 
Stanislaus Paszkowski Canonicus in 
Lublin, Pfaarrherr iii Lendzin. In Octa- 
vario den 20 Maii 1791. w 4ce. k. 7. 

Powinszowanie prozą po niemiecku i po ła- 
cinie, oraz wiersz łaciński: Carmen epi- 
thalamicuin. 

— ob. Waryski W. fArcus trium- 
phalis 1745). 

Łukaszewicz Obraz Pozn. II 106. 
PASZKOWSKI Tadeusz. Kazanie na 
uroczystość S. Stanisława B. i M. i Oi"- 
deru Jego, dnia 8 Maia r. 1783 w Ko- 
ściele JJXX. Missyonarzow Warsza- 
skicłi miane, przez JX. Tadeusza Pa- 
szkowskiego Kanon. Katedr. Płockiego... 
w Warszawie, w Druk. Nadwor. J. K. 

Mci. 1783. 
Jocłier 5099. 

Semiu. gnieźn. — Zielińs. 

Paszkowski Waleryan ob. Woj sznu- 
rowi cz Casim. (Luna 1640). 

Paszkwil ob. Dekret Trybunału 
(1789) — Opaliński Casim. Joan. — 
Potocki Stanisław (List 1789) — Trem- 
becki Stanisław (Antidotum 1791). 

Paszporty ob. Rada (1794). 

Paszyc Antoni ob. Grochmalicki 
Józef Ant. (1750). 

Paszyc Kasper ob. G-rochmalicki 
Józef Ant. (1750) — Zgórski Justinus 
(Orationes Panegyricae 1751). 

PaszycÓW genealogia ob. Grochma- 
licki Józef Antoni (Strzała 1750). 

PASZYŃSKł Antoni. Przeprawa na 
wieczność szczęśliwą w chwalebney cnót 
nawie po złotey Srzeniawie albo kaza- 
nie na pogrzebie ś. p. W W. Jeymci Pani 
Heleny z Otffinowskicli Lipskiey. Pod- 
czaszyny Chełmińskiey. w kościele No- 
wo-Sądeckim Kanoników regularnych 
Sacri Candidi ac exempti Ordinis prae- 
monstraten.sis przez X. Antoniego Pn- 
szyńskiego, tegoż zakonu y konwentu 
professa; na ten czas Kaznodzieię Ibra- 
mowskiego miane, a pot3an za pozwo- 
leniem Zwierzchności duchowney na 
allewiacyą źalow przeświętney familii 
do druku podane Roku Pańskiego 1755. 
dnia 7. lipca. Typis, in palatio Episco- 
pali. factore Dominico Rosenmiiller. 
folio, k. 8 nlb. Na odwr. str. tjt. herby Srzeniawa i Gryf 
na blasze ryte, a pod nimi 8 w. polskich. 
Autor przypisał prozą X. Jerzemu Lip- 
skiemu proboszczowi w Królówce, synowi 
zmarłej. W kazaniu niema żadnych szcze- 
gółów do rodziny Lipskich. 
Akad. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 

Semin. gnieźn. 

PASZYŃSKł Franc. Sacro honorum 
Senatui illustrissimo escellentissimo ac 
reverendissimo capitulo metropolitano 
Gnesnensi; Id est Illustrissimo. Ex- 
cellentissimo ac Reverendissimo Do- 
mino D. Felici de Kretkowo Kretkow- 
ski, n. Episcopo Culmensi, Praeposito 
Gnesnensi, Archi- Episcopatus Gnesnen- 
sis S. V. Generali Administratori, Tri- 
bunalis Regni Praesidenti. Illustrissimo 
et Reverendissimo Domino D. Domi- 
nico Sieniński, Decano Gnesnensi, ca- 
nonico.... Josepho Trzciński... Joanni 
Lipski... Francisco Leszczy c Mierzew- 
ski... Hieronymo Wysocki... Balthasari 
Wilxycki... Francisco Kraszkowski... 
Alexandro Kołudzki... Alexandro Mo- 
stowski... Sebastiano Komecki... Stani- 
sllao Borek... Adalberto Wasniewicz... 
Andreae Łubieński... Andreae Kwapi- 
szewicz... Stanislao Skupiński... Constan- 
tino Kaszowski... Francisco Szembek... 
Francisco Raczyński... Francisco Ko- 
bielski... Albrachto Garczyński... Gvil- 
helmo Robertson... Alexandro Działyń- 
ski... Andreae Karsnicki... Joanni Pol- 
narowski... Joanni Tarnawski... Antonio 
Krobanowski... Joanni Gałczyński... 
Cbrystophoro Dobiński... Sese mancipat 
Theologia Posnaniensis. [Na końcu:] 
Defendentur publice in Aula CoUegii 
Posnaniensis Societatis Jesu ab A. R. D. 
Francisco Paszyński M. A. R. c. Anno 
1723. Mensę Apr... die. (B. w. m. dr.), 
folio. k. 9 nlb. 

Tytuł obejmnje stron 5 spisu kanoników 
gnieźnieńskich z ich tytułami. Poczem 
przemowa kart 4 i Conclusiones theolo- 
gicae De virtute Paenitentiae, kart 2. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. 

Pataylnum gymnasium ob. Padwa 
— Riccoboni Ant. (1598). 

Patavinus Alexander ob. Malinowski 
X. Bazyli (1759). 

Patavłnus Antoni ob. Antoni Pa- 
dewski. PATAWSKl. patelski. 129 PATAWSKI Martinus. auditor Theol. 
mor. Yirtatis prosapia florentissimo 
Sarmatiae iniperio ejuaque lieroibus et 
senatoribus accomodata et sub auapiciis 
Janussi Tyszkiewicz Palatini Kijovien- 
sis in lucern edita et })ropagata. Lub- 
lini 1637. w 4ce, str. 2 1 iilb., prócz 
karty tytułowej z herbem na odwrocie. 

Kraaińs. 

Patelski Michael ob. Conclusiones 
(1778). 

PATELSKI Stanisław Michał (1724 

f 10 grud. 1798). Actus theologico- 
seholasticus de SS. Missae Sacrificio re- 
spond. Joan. Zdanowski subdiacono, phil. 
bace. seminar. alumno. assist. M. Stan. 
Patelski Seminarii Yicepraefecto 1768. 
Cracoviae. w 4ce, ark. B4. 

Ob. Zdanowski (?). 

— Ascensio pennis divini amoris 
plena D. Philippus Nerius sacrae con- 
gregationis oratorii patriarcha & fun- 
dator. Redeunte annuae lestivitatis suae 
die in ecclesia Divae Margaritae Vir- 
ginis & Martyris. ad Posnaniam, in am- 
plissima hospitum corona per M. Sta- 
nislaum Michaelem Patelski. In Alma 
Uniyersitate cracoviensi phih)Sophiae 
doctorem, & in Acadeia posnaiiiensi 
gramatices professore, profundissimo 
cultu & afHciosa panegyri adoratus. 
Anno quo asCendIt In "CaelVM DVX 
JesVs t\'mqVe potens ReX. Septimo 
Callendas Junii infra octavam ascen- 
sionis Domini. Posnaniae Typis Aca- 
demicis (1749). folio, k. 16 nlb. (Ge- 
nealogii k. 6). 

Dedyk.: D. Victori ile Małoszyn Kaczyński. 
Oratio zaczyna się: Yernatilis 6xi,ra or- 
bitam. Jagiell. 

— Assertiones politicae ex Lectione 
ejusdem scientiae pro actu disputatio- 
nis lunaris... propositae. Graco viae 1765. 

Na końca: Auclitores lectionis. Jos. Bogu- 

eicki. Cas. ICapusciński. Joan. Domasław- 

ski. Ign. Depuciński. Math. Brachucki. 

Math, Muszyński. Laur. .Skibiński. Casp. 

Szyfarski. Sim. Szydłowski. Sciborowicz. 

Jak. Potaczewski, Joan. Nankiewicz Bart. 

Moszyński. Steph. Kopciński. Decanatu: 

Jos. Al. Putanowicz. 
Ob. Kapuściński lvaz. Jagiell. 

— Certamen Theologico-Scholasti- 
cum ex scientiis in Seminariis ad men- tem S. Concilii Tridentini tractari .so- 
litis, per Venerabiles Clericos Semin. 
Academico-Dioecesani Posnaniensis A- 
lumnos expeditum Sub assistentia M. 
Stanislai Patelski. Phil. D. in Acad. 
Posn. S. T. Prof. Collegae Maj. Semi- 
narii Posn. Praefecti, etc. A. 1762. 
Ob. Certamen (w Bibl. t. XIV s. 124). 

— Conclusiones theolog-icae schola- 
stico dogmaticae de yisione Dei. j)ro 
disput. in Maio absol. 1778. Defend. 
M. Jos. Vinc. Kromer Ph. D. theol. 
Assist. M. Stan. Mich. 
Prof. Coli. Maj. S. Flo- 
Lancie. Cancell. w 8ce, speculat. audit. 
Patelski Theol. 
riani Canonico 
ark. 1/ 
;2 

— Conclusiones theologicae de Gra- 

tia diuina. Oppugn. Casini. Stępiowski 

Th. D. et Pr. m! Andr. Szopiarski Ph. 

Pr. Joseph. Mietelski laur. 2 Ph. Cand. 

resp^nd. Franc. Wentropski primae laur. 

Ph. Cand. assist. M. Stan. Patelski Th. 

Prof. Coli Maj. Canon. S. Flor. S. Steph. 

l>aep. Seminarii Viceprefecto. 1770. w 4ce, 1/2 arl clusiones Theologicae In nomine Domini. Amen. Con- 
de indulgentiis, 
juxta raentem S. Thomae Aquinatis 
angelici ecclesiae doctoris ex suppl: QQ. 
25. 26. & 27. Depromptae. ?]t per M. 
StanisJaum Patelski, Sacrae Theologiae 
professorem. collegam majorem, eccle- 
siae collegiatae S Floriani canonicum. 
parochialis ad S. Stephanum praeposi- 
tum, seminarii vice-praefectum propu- 
ifnante easdem M. Mathia Tylkowski, 
philosophiae doctore & professore, se- 
minarii academico-dioecesani procura- 
tore, praebendario in Szczepanów. Dis- 
putationi publicae infra octavas S. Can- 
tii anno Domini 1775. mensę octobri 
expositae. w 4ce, k. 8 nlb. 

Dedykacya : Honori Joan. Cantii. 

Jagiell. 
— Heros marte arteque pro aris & 
focis Domini Dei exercituum strenuis- 
sime deeertans. D. Elias propheta, sa- 
cerrimi ordinis fratrum Beatissimae 
Yirginis Mariae de Monte Carmelo, pa- 
triarcha, & fundator. Redeunte annuae 
festivitatis suae die. In Regio-Jagiello- 

17 130 PATELSKI. PATELSKl. nica Sacratissinii Corporis Christi ba- 
silica, celeberrimi couventus posnauien- 
sis patrum Carmelitarum strictioris ob- 
servantiae. In praesentia magnorum 
hospitum. a M. Stanisiao Michaele Pa- 
telski, in alma Universitate craeoviensi 
philosophiae doctore. in Academia po- 
snaniensi poeseos professore actuali. 
De cathedra oratoria vocali classico 
declaratus. Anno quo invictus vic- 
tor retulit , satis amphi trophaea. 
Tartareas acies sustulit ipse potens. 
M.DCC.XLVII. XXraa Julii. Quae erat 
dies sacra Jovi, ista Eliae Sancti cessit 
Honori. raaguo cum plausu concelebrata 
fuit. Posnaniae, T^^pis Academicis. folio, 
k. 16 nlb. 

Dedyk. : Patri Adriano Priori Ordinis Mariae 
de Monte Carmelo. Oratio zaczyna sie: 
In stellato consistens Carmelo. 

Jagiell. 

— Polonica interpretatio vocum la- 
tinarum et graecarum in Grammatica 
M. Lucae Piotrovii contentarum eo or- 
dine, quo ibi reperiuntur dispositae 
juxta geuuinam uniuscujusq; vocis si- 
gnificationem. Majoris gratia commo- 
ditatis et facilitatis Juventuti Acade- 
mico Gramaticae cum additamento Vo- 
cabulorum selectiorum circa finem per 
M. Stanislaum Michaelem Patelski in 
Alma Universitate Cracoviensi Philo- 
sophiae Doctorem et Professorem acco- 
modata. Anno salutis 1757. Cracoviae 
Typis CoUegii Maioris. w 8ce. k. 38. 

Katalog^ Raczyńsk. w Poznania ma z data 
1751. Całe po polsku i po łacinie. Uło- 
żone słownikowo. Dodawane do Piotrow- 
skiego L. Grammat. institut. 1757 i 1773. 

Czerw. Dwór — Jagiell. — Ossol. — Raczyń. 
— Zieliński (z data: Posnaniae 1773). 

— Memoriale Epitaphiorum. In- 
seriptionum & aliorumscitu dignorum 
In Ecclesia Cathedrali Posnaniensi 
Antę reparationem suam, magnó sum- 
ptu inchoatam Anno Domini 1755. 
reperibilium Sub Auspiciis gratiosis 
Celsissimi Principis, lUustrissimi, Ex- 
celentissimi & Reverendissimi Domini 
Domini Theodori Dueis iu Klevan 
& Zuków Czartoryski Episcopi Posna- 
niensis Iu gratiam Historiographorum 
& Magnorum Nominum(a) Originaliter ex Tabellis Aerefusis, marmoreis, & la- 
\ pideis, in hanc brevem pagellam fide- 
liter Transumptum. Anno Reparatae 
Salutis humanae CIO.IO.CC.LXII. 1762. 
M.DCC.LXII. Posnaniae Typis Acade- 
micis. w 4ce. k. 23 nlb. (sygn. Eg). 
Na k. tyt. na dole do (a) uwaga: Multarum 
Familiaram Eloji^ia in Epitaphiis exarata 
in Cathedrali Posnaniensi extant, qaae 
liuc translata legenda proponuntur. — Na 
odwr. str. k. tyt. poczyna sie dedyk.: 111. 
Infulatis Ecclesiae cathedralis Posnanien- 
sis, Praelatis et Canonicis, Josepho Thad- 
daeo Kierski, Andreae Myszkowski, Leoni 
Morawski, Petro Rokossowski , Antonio 
Okęcki , Antonio Miaskowski, Bogaslao 
Chłapowski, Andreae Młodziejowski, Chri- 
stophoro Szembek, Francisco Niezycbow- 
ski, Antonio Łayszczewski, Adamo Opa- 
liński, Gabrieli Boniatowicz. Michaeli Dą- 
browski, Chrysostomo Szczyciński, Joanni 
Krall, Joanni Woroniecki , Josepho Go- 
rzenski, VladislaoWalknowski, Adalberto 
Cielecki, Hermenegildo Szczaniecki, Sta- 
nisiao Lezynski, Paulo Wyrzykowski, Tho- 
mae Rossowski, Ludovico Mathy. Stephano 
Skrzebowski, Boguslao Bronikowski, Jo- 
sepho Korytowski , Ludovico Lamparski, 
Cajetano Gliszczyński, Antonio Luba, Jo- 
sepho Rokossowski, Ignatio Petro Trzciń- 
ski , Yalentino Myszkowski, Antonio Bo- 
jarski, Joanni Zakrzewski. Pod dedyka- 
cyą podpisany : fStanislaus Patelski, Praef: 
Seminar: Posnan: 
Spisał ta nagrobki znajdujące się w kate- 
drze, w liczbie 75. Nadto wymienia sie- 
dmiu pogrzebionych monarchów. — Skład 
5 ark. jest mylny (3 k. zamiant 4). 
Jocher 9003 ^ma datę 1760). 

Raczyń. — Ossol. 

— Pia gratitudo quam facit ad per- 

petuam rei memoriam Universitas Gra- 

coviensis Fundatoribus, Benefactoribus, 

; Amicis et Fratribus suis vi vis atque 

i defunctis singulis Quartualibus per An- 

1 num feriis 5tis orando et celebrando 

Missam Votivam solemnem de Spiritu 

' SanctOj ac Sermonem Sacrum seu Con- 

cionem Latino Idiomate instituendo per 

unum Sac. Theol. Professorem in Ec- i 

! clesia Coli. S. Annae pro 3bus Quar- 

talibus videlicet Cinerum initio Qua- 

dragesimae, SSmae Trinitatis et Exal- 

! tationis S. Crucis in Coli. SS. Omnium, 

j pro Quartali S. Luciae in Adventu do- 

mum. Typis mandata per M. Stanislaum 

Patelski SteTheologiae Professorem, Col- 

legam Maiorem, Canonicum St. Floriani PATELSKl. PATENT. 131 Praepositura ad S. Stephanum Cracov. 
An.D. 1767. Hoc autem dico. non ut 
proximi opera nostra bona non videant. 
cum scriptum sit viJeant opera bona 
vestra et glorificent Patrem yestrum 
qui in coelis est et ut per hoc quod 
agimus laudes exterius non ąuaeramus. 
S. Greg. Pap. Homilia in Matthaeum. 
Cracoviae 1767. w 4ce, k. 7 nlb. 

Wymienia tu fundatorów i fundacje. 

Jocher 1320. Akad. 

— In nomine Domini Amen. Quae- 
stio physico-ethica de voluntate huma- 
na. Ex libro 3. Anstotelis de anima 
textu 58. et Imo Ethic: cap: Imo. item 
lib: 2. cap: 4. et lib: 10. desumpta. ac 
sub felicissimo regimine magnifici. per- 
illustris & adniodum reverendi domini. 
D. M. Stanislai Pbilippowicz , Sacrae 
Theologiae doctoris & professoris. Uni- 
versitatis & collegii majoris senioris 
patris, ecclesiarum collegiataruin S. Flo- 
riani ad Cracoyiam decani, curelovien- 
sis scholastici, parocbialium premyko- 
yiensis praepositi, in Igołomia curati, 
contubernii Staringeliani & alumnatus 
Koszczeyiani proyisoris, studii generalis 
Almae Universitatis cracoviensis pro- 
cancellarii & generalis ac yigillantis- 
simi Rectoris. A M. Stanislao Michaele 
Patelski, philosophiae doctore & profes- 
sore, ecclesiae archipresbyteralis B. V. 
Mariae Cracoviae poeniteutiario grodz- 
ciano, scholae S. Stephani seniore, pro 
loco in collegio minori obtinendo pu- 
blice ad disputandum in lectorio CC. 
DD. Theologorum proposita. Anno Do- 
mini CIO.IO.CC.LV. die XV. mensis Ja- 
nuarii. Cracoyiae Typis Universitatis. 
(1755). folio. k. 2 nlb. Jagiell. 

— Sermo Antę Disputationem Ty- 
neciae habitus, Anno M.DCC.LXXVII 
Die X Mensis Julii per M. Stanislaum 
Patelski S. Theologiae in Universitate 
Cracoviensi Professorem. Collegam Ma- 
jorem, Ecclesiae Collegiatae S. Floriani 
Canonicum, Cancellarium Lancicien- 
sem. Viri Litteratissimi. 1777. w 4ce, 
str. 4 nlb.. bez osobnego tytułu 

A. Wolański. 

(Patelski Stan.). Viris Ampli ssTheo- 
logis Celeberr: M. Stanislao Patelski. M. Antonio Czerchawski. M. Andreae 
Szopiarski. M. Casimiro Czerwiński, M. 
Andreae Sieczkowski, dum iidem in nu- 
meru m S. Theologiae Doctorum referren- 
tur applaudit M. A. C. 1780. 19 7bris. 
w 4ce, ark. 1. (Wierszem). 

— ob, Banaczkowski 6ymon Bona- 
went. (Aetas ab origine 1757) — Bas- 
sean Bon. (Parochianus 1761) — Cer- 
tamen (1762) — Conclusiones (1778) — 
Kapuściński Casim. (Assertiones politicae 
1763)— Kienig Ludwik(1770) - Mer- 
ces (1764) — Muszyński Józ. (1767) — 
Piotrowski M. L.(17"73) — Russocki Tom. 
(1753) — Serkowski Walenty (Conclu- 
siones ex tractatu de sacram. 1771) — 
Skowroński Krzysztof (Conclusiones 
1774) — Sieczkowski Andrzej (Vita 
1772) — Szeliski Józ. (Conclusiones 
1767) — Tylkowski Maciej (Conclu- 
siones 1775) — Wilkoszowski (Propo- 
sitiones 1780). 

Patent nach der Schlacht bey Narwa 
wegen Nothwendigkeit dass zur Unter- 
haltung der Armee Lebens-Mittel im 
Lande... gebracht werden miissen. Riga 
1700. w 4ce. 

— enthaltend den Kon. Befehl an 
alle Einwohner dieses Landes dass sie 
zur Defension wider Muscewiter u. Rus- 
sen zu concurriren sich angelegen seyn 
lasseu. Riga 1701. w 4ce. 

— beschreibend das Betragen u. 
abominable Maximen der Moscowiter... 
seinen schandlichen Zweck zu erreichen. 
Fellin 1702. w 4ce. 

— publicirt v. Ihrer Kugl. Majestat 
in Schweden, wegen besorgl Ein- und 
Durchbruchs v. Moscowitter Pohlen u. 
Sachsen etc. wider das Herz. Pommern 
1710. w 4ce. 

— dass kein Polnisches Korn auf 
der Achse in 
1724. folio. 

— dass d. Polnischen Getreides... 
1724. folio. 

— dass d. in Polen u. Ijitthauen... d. 
29 Aug. 1737. folio. 

— dass die Pohlen Konigsberg nieht 
zu umfahren. 1728. folio. 

Katal. antykw. S^chmidt Halle 1856 nr. 505. Preussen eingeflihret. 132 PATENT. PATENT. — (Ihrer kOnigl. Maj. in Pohl en u. 
churfl. Durchl. zu Sachsen. etc.) den 
Ein-March dero Trouppen in einige, 
zur osterreich. Succession gehiJrige Lan- 
de betreffend. Anno 1741. Ob. August 
III. 

— des Konigs von Preussen bei 
dem Elinmarsch seiner Truppen in Poh- 
len am 2 Marz 1759. Ob. Frydeiyk. 

— Avzględem Obserwowania Edyktu 
Sztęplowego d. d. 13 Maja 1766 i da- 
nych w tym postanowieniach względem 
używania Papieru plenipotencyy i kart 
sztęplowanych. (Na końcu:) Dano w Ber- 
linie dnia 15 stycznia 1796 roku. (Podp.:) 
Fryd. Wilchem. de Werder-Goldbelck. 
Drukował Jerzy Dekker J. K. Mci dru- 
karz tayny nadworny, folio, ark. A — 
Ga (kart 14). 

Po polsku i po niemiecku. Jagioll. 

— obwieszczający względem usta- 
nowienia duchownych y świeckich są- 
dów, w dotąd od korony polskiey po- 
siadłych trzymanych, a teraz od Jego 
K. Mści Nayiaśniejszego króla pruskiego 
w possessyę wziętych krajach Prusiech 
y Pomeranii, jako też dotąd do Wiel- 
kiey Polski rachowanych powiatach j)o 
tey stronie Notecy. W Berlinie, dnia 28go 
września 1772. w Królewcu, drukowano 
w krolewskiey pruskiey nadworney y 
akademiczney drukarni Hartungow- 
skiey. Notifications-Patent, betreffend die 
Einrichtungen des geistlichen und welt- 
lichen Justizwesens, in den bisher von 
der Crone Pohlen besessenen, und nun- 
mehro von Seiner Kónigl. Majestat von 
Preussen in Besitz genommenen Landen, 
wie auch den bishero zu Gr.-Polen se- 
rechneten Districten dicsseits der Netze. 
Berlin 1772. folio, k. 18 nlb. i Przy- 
datek A — Cg. 

Po polsku, niem. i łacinie. — Ob. Fryderyk II. 
Krasińs. — Ziolińs. 

— (Extra-Blatt zu Num. 79. Kó- 
niglich - preuBisches) an die s^mnil- 
liche St&nde und Einwohner der Lande 
PreuBen und Pommern, welche die 
Krone Pohlen bisher besessen. wie auch 
der Districte von GroCpohlen die(5eits 
der Netze. (Poczyna się:) Wir Friderich. 
von Gottes Gnaden Kónig von Preussen, I etc. (Na końcu:) So geschehen und gc- 
geben zu Berlin den 13 September 
! 1772. w 4ce, k. 2 nlb. 

Brak osobnej karty tytułowej. Podpisani: 
Friderich, Finkenstein, E. F. von Herz- 
berg. Ossol. 

— Króla Jegomości Pruskiego [Fry- 
deryka II] do Stanów y Obywatelow 
w Powiatach nad Notecią lezących, 
przedtym do Polski rachowanych. WBer- 
linie dnia 22 Kwietnia 1775. W Kwy- 
dzynie, Drukowano w Drukarni Jego 
Kr. Mości dla Pruss Zachodnych u Pana 
Jakuba Kantera. folio, k. 2 nlb. 

Na tytule herby królewskie. Na odwr. str. 
k. tyt. poczyna się od słów : My Fryde- 
rych z Boźey Łaski , Kroi Prnski etc. 
Podpisani: Fryderych, Hrabia de Finken- 
stein, E. F. de Hertzberg. Ossol. 

— fiir die Konigreiche Galizien und 
Lodomerien verfaI5te neue allg:emeine 
Apotheken Taxordnung betreffend. Uni- 
wersał ceny na lekarstwa w Króle- 
stwach Galicyi y Lodomeryi ustano- 
wioney tyczący się. Dan we Lwowie 
17 Maja 1777. "(Podp.:) Henr. Auersperg 
i sekretarz Mich. Tulliusz. (Na końcu:) 
Lemberg. gedruckt bey Anton Piller 
k. k. Gubernial Buchdrucker. (B. w. r.). 
folio. str. 7 i Taxa medicam. str. 42. 

Jagiell. 

— Maryi Teressy cesarzowey wdo- 
wy, Królowey Węgier. Czeskiey, Dalm.. 
Kroack. Sławonii, Galicyi y Lodomeryi, 
etc. Dan we Lwowie 17 Listop. 1778. 
(Fassya od dochodów rocznych), folio, 
str. 13 i k. 4 wzorów do fassyi. 

Po polsku i po niemiecku. 

— die Eiubringung sammtlicher 
Privilegien und Coucessionen zur hoch- 
sten Confirmation betreffend. Dat. Lem- 
berg d. 16 Febr. 1781. folio. 

Po niemiecku i po polsku. 

— Koniglich preussisches Patent an 
die sammtlichen Stiinde und Einwohner 
der bisherigen Polnischen Woywod- 
•chaften Posen, Gnesen, Kalisch. Sie- 
radien, der Stadt und des Klosters 
Czentochowa, des Landes Wieluń, der 
Woywodschaft Lentschitz, der Land- 
schaft Cujavien. des Landes Dobrzyń, 
der Woywodschaften Rawa und Plotzk 
&c. nach Maassgabe des Griinz-Zuges, PATENT. PATER. 133 imgleichen der Stadte Dantzig und j 
Thorn. De dato Berlin, den 25. Martz 1 793. 
Patent króla Jego Mości Pruskiego do 
wszystkich stanów y oby watelow dotych- 
czasowych Województw Polskich Po- 
znańskiego. Gnieźnieńskiego, Kaliskiego. 
Sieradzkiego. Miasta y Klasztora Czę- 
stochowa, Ziemi Wieluńskiey, Woje- 
wództwa Łęczyckiego, Powiatu Kujaw- 
skiego. Ziemi Dobrzynskiey, Woje- 
wództwa Rawskiego y Płockiego &c. 
podług traktu granicznego tudziesz miast 
Gdańska y Torunia. Dan w Berlinie 
dnia 25. Marca 1793. Drukował Jerzy 
Dekker, J. K. Mci Drukarz nadworny, 
folio, kart 5. 

Po niemiecku i po polskn. 

— (Ogólny) względem zniesienia 
burzliwego i samowolnego postępowania 
podczas zanoszenia skarg szczegolniey 
przez suplikuiące Cechy i Korporacye. 
Dan 29 lipca 1794. Allgemeiues Patent. 
[W Warszawie]. W drukarni uprzyw. 
J. K. Mci J. C. G. Ragoczego mieszka- 
jącego w Pałacu przedtem Saskim, fo- 
■jio, k. 4. 

Po polsku i po niemiecku. Jagiell. 

— uud Reaflement fiir die kon. 
preuss. allgem. Wittwen-Verpflegungs- 
Anstalt. Patent i regulament dla Insti- 
tutu Króla JMC. Pruskiego stan wdów 
powszechnie zabespieczającego. Wyda- 
ny w Berlinie Dnia 28go miesiąca Gru- 
dnia roku 1775 w Poznanie roku 1794. 
Druk Samuela Bogumiła Pressera. fo- 
lio, k. 20 (ark. L— A. a— c.,, A-H^). 

Tekst niemiecki obok polskiego. 

.Tagiell. — Krasińs. — Warsz. Uniw. 

— w^egren Zurtiekberufunt;- der sicb 
ausserhalb Landes bestandenen Siid- 
Preusischen Vasallen und angesessenen 
Unterthanen. Gegeben Berlin, den 23 
April 1794. (Podp.:) Friedrich Wilhelm. 
Patent względem powołania za granicą 
się bawiących południowo Pruskich Wa- 
salów y osiadłych poddanych. Dan 
w Berlinie dnia... Mca Kwietnia roku 
1794. (Podp.:) Fryderzyk Wilhelm, fo- 
lio, k. 2. ^ Jagieil. 

— wegen der noch nicht zuruck- 
gekehrten SiidpreussischenYatiallen und 
Unterthanen. De Dato Berlin, den lOten Februar 1795. Patent względem Wa- 
zalow y Poddanych południowo-pruskich 
ktorzY dotychczas nie powrócili. Dan 
w Berlinie, dnia 10. Lutego 179o. Dru- 
kował Deker y Kompania w Poznaniu. 

folio, ark. 2. 

Jagieil. — Krasińs. 

— zur Aufrechthaltung der Ruhe 
und Ordnung in der neu acquirirten 
ProYJnzen. De dato Potsdam den 9 Au- 
gust 1796. Breslau, gedruckt mit Wil- 
helm Gottlieb Korns Schriften. (Na końcu 
podp.:) Friedrich Wilhelm. Patent wzglę- 
dem utrzymania spokoyności i porząd- 
ku w nowo objętych prowincyach. De 
dato w Potsdamiu dnia 9 Sierpnia, roku 
1796. w W^rocławiu. Drukowau literami 
Korniemi. (Na końcu podp.:) Fryderyk 
Wilhelm, folio, str. 16. 

Po niemiecku i po polsku. 

Jagieil. — Zielińs. 

— wegen Eintheiluiig der Provinz 

Neu 0?t-Preussen in zwei Cammer De- 

partements und sechszehn landrathlicbe 

Kreise .. (Taki sam tytuł po polsku). Ko- 

nigsberg. Gedruckt bei Daniel Christoph 

Kanter Kónigl. Hof-Bnchdrucker (1797). 

folio, str. 4 nlb. 

Tekst polski obok niemieckiego. 

Krasińs. 

— dekla racy i ny względem wpro- 
wadzenia administracyi generalney ta- 
baczney w Berlinie d. 18 Czerwca 
1797 r. Warszawa, w druk. J. K. M. 

Kom. Eduk. folio, str. 4 nlb. 

Krasińs. 

— względem urządzenia dzieła Hi- 
potecznego w Nowo-wsehodnich Prus- 
sach y w inszych w Roku 1797 w pos- 
sesvą objętych w bywszych Polskich 
Województwach. Powiatach oraz w Mie- 
ście Warszawie, w Warszawie w Dru- 
karni J. C. G. Ragoczego Króla Jmci 
Pruskiego Policvi i Maccistratu Druka- 
rza, mieszkaiącego w Starem Mieście 
w Rynku pod nr. 52. folio. str. 13, oraz 
tabei 12. 

Po polsku i po niemiecku. 

Ob. toin XVI str. 353. Warsz. Uniw. 

PATER Paulus (1656 f 1724). Q. D. 

B. V. Auguria et vota pro illustr. et 
magnificis dominis D. Constantinij Vi\'.- 134 PATER. Pater. dero, reipub. Gedanensis praecos. et 
athenaei patri curatore: Dn. Friderico 
Gottlieb Engelcke ejusd. reipublicae 
praecos. patronis sui.s optimis, promo- 
toribus maximis: in aggratulationibus 
faustae pariter ac debiti obsequii argu- 
mentum. sub aniiiver.saria novi magi- 
stratus electione, anno 1707 oblata et 
snscepta a Paulo Patre, athenaei Gedan. 
mathem. prof. pub. Gedani. typis Jo- 
hannis Zachariae Stollii athen. typogr. 
folio, k. 2. Czartor. 

— Die yerfalleiien Berge, Ais... Jo- 
hann und Constantin Recbenbergere. 
jeiier. den 9 Augusti, des 1699sten. 
Dieser den 23 Julii, dieses 1700sten 
Jahrs... von dieser Welt abi>efordert 
wurden: wollte... Sein schuldiges Mitt- 
leiden gegen Beyde: eylfertig abbilden 
Paul Pater. Thorn. Gedruckt in eines 
Hoch. Edl. Raths Druckerey (1700). 
folio. k. 4. Wrocławs. 

— Kurtze Beschreibung der neuen 
Wunder-Erseheinnng des Nord-Liclits. 
so in Preussen und anderweits dem 
17 Martii des 1716 Jahrs Nachmittag 
von 8 bis Morgens um 4 Uhr gesehen 
worden, aus nattirlichen Grunden be- 
schrieben von Paul Pater konigl. Stadt 
Dantzig mathematico. Dantzig, in des 
autoris edlen Kunst-Offizin mit Kr)nigl. 
Privilegio. w 4ce. k. 12 nlb. 

Na odwr. str. tytułu widok miasta Gdańska 
(drzeworytl, nad nim zjawiska na niebie 
literami oznaczone. 

— Kunsi, und Tugend Calender. 
auff das 1727 Jahr Christi. Zum Ge 
brauch der Lande Preussen und benach- 
barten Volcker. Mit Kunig. gnadigster 
Befreyung. 

Tytuł trzyma na piersiach oraeł polski. Po- 
niżej wieżyce Gdańska. 
Weissenhof w Ty^jod. illu.str. 19(t8. 

— Consolatio. qua antistitem Tho- 
runiensem Paulum Hofmannum cum 
generali sui Joanuis Austenii obitum 
lugeret 1693 erigere conabatur... Tho- 
runii, e chalcographeo gvmnasii. 1693. 
folio. Czartor. 

— Decas Miscellaneorum Mathema- 
ticorum, Gedani 1707. w 4ce. — Gospodarski Kalendarz nar. 1715 
w Gdańsku, w 4ce. 

— Toż:... na rok 1716. w 4ce. 

— Gospodarski Kalendarz na rok 
p. 1717 w którym Święta roczne Biegi 
niebieskie, Wybory Czasów i Aspekty: 
z przydatkiem niektórych doświadczo- 
nych Lekarstw Domowych, y Infor- 
macya czegoby każdy gospodarz przez 
cały rok z pilnością przestrzegać y do- 
glądać miał. Opisuje Paulus Pater J. K. 
M. Mathemat., y w przesławnym Gy- 
mnasium Gdańskim Nauk wyzwolo- 
nych, a osobliwie Mathematyckich y Me- 
chanicznych professor. W Gdańsku, 
1717. w 4ce, k. 12 nlb. (ark. CJ. 

Mieści tu: Jak się ma urzędnik na dworze 
zachować. Drugi tytuł jest z drzeworytem 
orła. Ossol. 

— Toż:,., na rok 1718. w Gdańsku, 
w 4ce. 

— Kalendarz Świętych Bożych na 
rok Pański 1719. w którym nietylko 
obrazki z zwyczaynym znakiem ludzi 
świętych y własne imiona Proroków, 
Papieżow. Oycow Sw. kość., B. Dokt. 
Męczenników oboiey płci, na każdy 
dzień roku: ale też na końcu Kalen- 
darza, dzieie ich cud. krotko opisane 
się znayduią. W Thoruniu u Jana Fri- 
der. Hauensteina. w 4ee. 

Tytuł pierwszy drzeworytowy, wyobraża św. 
męc»(;nników z monogramem rytownika 
I. K. G. Na iego str. odwr. rycina wszyst- 
kich w ciągu miesiąca postaci księżyca. 
Na tytule drug^im: IMatka Boska z Dzie- 
ciątkiem, siedząca. Na karcie 2 — 8 Ka- 
lendarz, mający przy każdym dniu imienia 
wyobrażenie świętego, w drzewie rznięte. 
Na ostatnich trzech kartach Prognostyk 
i mnóstwo znaków astronom. — Na końca 
każdego miesiąca domieszczono środki le- 
karskie na ból zębów, oczu, biegunkę, 
szum w uszach, ból głowy, chrypkę. — 
Druk na poły czerwony i czarny. 

Żebraws. Bibl. matem. str. ;-^58 — 9. 

— Toż:... na rok 1720. w Thoruniu. 
w 4ce. 

— na rok pański 1721, w którym 
święta roczne, biegi niebieskie opisuie 
Paulus Pater J. K. Mci mathematyk, 
y w przesławnym gymnasium gdań- 
skim nauk wyzwolonych a osobliwie 
raatematyckich y mechanicznych pro- PATER. PATER. 135 fessor. W Toruniu. 
uensteina. w 4ce. 

— Tuż:... na r. 

— Toż:... na r. 

— Toż:... na r. II .lana Frider. ila- 

1722. w 4ce. 

1723. w 4ce. 

1724. w 4ce. 

— polski i ruski na r. 1725. w Su- 
praślu. 

— Laborem Solis siueEclipsinChri- 
sto patiente Hierosolymis visam in Gy- 
mnasio Tłiorunensi denuo spectatum... 
indicit Paulus Pater. Thorunii in typogr. 
eiyitatis. folio, ark. 1. 

— Das Traurige Laetare, Ais der 
Ehrengeachte Andreas Rechenberg von 
Koholdsen, aus Vor Pommern gebiirtig, 
Handelsbedienter in Thorn, durch des 
Hochsten Raht, aus dieser traurigen, 
in die erfreulicbe Zusammenkunfft be- 
ruffen wurde, woltę am vierten Sonn- 
tag in der Fasten, Laetare genannt, des 
1692 Jahrs, bey dessen Beerdigung mit 
dieser wolgemeinten Ścbrifft, nicbt inin- 
der dem Seelig verstorbenen zu gutten 
Andencken; ais der betriibten P^r. Mut- 
ter, wie auch dem Hocb-Ehrwiirdigen 
Hn. Pflegevater nebst sambtlicber 
Schmertzlich betriibten Freundscbatft 
zum Trost, mitleidigst entwerffen Paul 
Pater. Thorn, gedruckt bey Johann Bal- 
thasar Bresslern (1692). folio, k. 2. 

Wrocławs. 

— De Mari Caspio. Gedani 1723. 
w 4ce. 

— Die yerlobte verliebte Konigli- 
che Princessin Chariklea, samt ihrem 
liebsten Theagene. zu unterthanigster 
BedienuniT der durchlauohtiofsttin Chur- 
Bayerischen Vermahlung, mit der ko- 
nigliclien Princessin aus Pohlen, Aus 
der griechischen Abfassung Heliodori, 
ins Deutsch iibersetzet. und in einem 
Trauer- und Lust-Spiel. von der Stu- 
dierenden Jugend in Thorn, oftentlich 
vorgestellet, den 22 und 23 Septemb. 
des 1694 Jahres nach Mittasr umb 2 Uhr. 
Wozu alle hohe Patronen und Freunde, 
gehorsam und dienst-fre.undlich einla- 
det... Thorn, gedruckt bey Johann Bal- 
thasar Bresslern. folio, kart 2. 

Czartor. — Pythagorae Symbolae sive ar- 
cana moralia 1687. Francofurti. w 8ce. 

Zernecke Geehrtes u. Gelehrtes Thorn str. 
36. — Tegoż Thornische Chronik s. 388. 

— Ais auff dem Koniglichen Schloss 
der Residenz-Stadt Warschau das Bey- 
lager Hocherlauchter Personen gluck- 
lich angestellet und vollzogen wurde, 
woltę Das Parnassische Ober- Haupt 
den 3 May dieses 1691 Jahres nach 
Mittage umb 1 Uhr Einen Helikoni- 
schen Reichs-Tag publiciren und aus- 
schreiben, auff welchem Ihro Durch- 
lauchtigkeit und Dero Gemahlin zu 
Beehrung unterschiedene. den freyen 
Kiiusten in dem Gymnasio zu Thorn 
obliegende. Allerhand Matbematische 
Curiositaten, und nach ihrer Art ab- 
gefaste Reden, unterthanigst vorstellen 
und ablegen sollen. Worzu Alle und 
jede Thornische Patronen, Gonner und 
Liebhaber gedachter Kiinste. gehorsam 
und dienst- freundlich einladet Der 
Yerfasser. Thorn, Drueks Johann-Bal- 
thasar Bressler E. E. Hochw. Rahts- 
Buchdrucker. folio. k. 4. 

Deklamowaii: Dan. Hartscb, Dan. H. 8om- 
merfeld, Joh. Sigesmundi, Andr. Lobitz, 
Dan. Scheller , Mich. Tidemann , Mart. 
Krauss. Ijud. Willer, Mich. Schultz, Ad. 
Kunke, Joh, H. Stoli, Joh. A. Wedel itd. 

Jagiell. 

— De typis literarum dissertatio. 
Lipsiae, Gledisch 1710. w 4ce. 

— Bey dem Plotzlichen Todes-Fall 
Herrn Johann von Hausens... Ais sel- 
biger den 19 Monaths Tag Junii, die- 
ses 1691 sten Jahres... seelia: verschieden 
Und den 22sten darauff... beerdiget 
wurde, woltę... Ein guter Freund. Thorn, 
Gedruckt bey Johann-Balthasar Bress- 
lern. folio. k. 2. 

Autor: Paulus Pater, Mathematicus. Podpi- 
sał się tak na końcu tekstu. 

Wrocławs. 

— Tractatus de insignibus turcicis. 
Jenae 1683. w 4ce. 

— Die Jungę Tugend, und Alte 
Jugend, Ais Jungfer Christina, geborne 
Schlimannin... verschieden , Betrachte- 
ten. zu empfindlichem Trost... an dero 
Beerdigungs-Tage, Den 15 Sept. des 
1700sten Jahres, Ein paar geneigste l36 PATEft. PATERIKON. Freunde. Thorn.Gedruekt in eines Hocb. 
Edl. Ratlis Drnckerey. folio, k. 2. 

Autorami są: Paul Pater i Jacob Herden. 

Wrocł. miej 8. 

— Die reiche Weinlese, welche To- 
bias Lindner bereits gehalten, am Tage 
seinerBeerdigung 1695 yorgestellt von... 
Thorn, bey Joh. Balt. Bressleruni 1695. 
folio, k. 2. Czartor. 

— Die Yestung der Tiigend auff 
Yeranlassung Der von Ihro Kon. Mayt. 
in Pohlen unseren allergnadigsteii Her- 
ren wieder die Unglaubigen in der 
Ukrainę, neu angelegten so genandten 
Yestung Święta Troyca, oder zur Heil. 
Dreyeinigkoit. nach dero Linien und 
Wercken, von der studirendeu Jugend 
bey dem Thornischen Gyranasio auff 
offentlicher 8chau - Biine in untertha- 
uigster Gratulation, gehorsambst dar- 
gestellet, nach Mittag umb 2 Uhr den 
5 Febr. des 1693sten Jahrs. Zu sotha- 
nen Beginnen E. E. Hochweisen Rath, 
nebst allen und jeden Patronen und 
Liebhaber Der Kriegs- Bau- Kunst ge- 
horsam und dienstfreundlich einladet 
Paul Pater. Thorn, gedruokt bey Jo- 
hann-Balthasar Bresslern. 1693. folio, 
kart 2. 

Kończyło przedstawianie optyczne cieniów 
wszystkich królów polskich. Grający sami 
Niemcy. Między nimi : Endman, Marinten- 
fel , Mich. Wachschhif^-^er, Sam. Janson, 
Petrus Dzikovius. Jagieł!. 

(Pater Paul). Die Ehre der Yer- 
blichenen wider die im Contin. Pol. 
Preussen enth. unverd. und grobe Be- 
schimpfung des in s. Grabę ruhenden 
Paul Paters vou eineni Auditor des 
seligeu Prof. Frankfurt 1727. w 4ce. 
str.^20. 

— ob. Świetlicki Paulus (Q. D. B. 
Y. Astrologiam 1720). 

Praetorius Athenae Gedanenses 165; oraz 

Dantziger Lehrer Gedachtniss s. 56. 
Paterik. iii oteezuik Peczerskij, na- 
piecz, w Ostrogie w 1597. 

Sopikow cz. 5 nr. 13039. — 8acharow nr. 
106. — Karat nr. 123. 

— pieczerskij, napiecz, w Kijewie 
w tipogr. Kijewo - Pieczerskoj ławry 
w 1661. folio! k. 20, 289 i 15. 

Sopikow cz. I nr. 814. — Tołstoj nr. 128. 
— Karat. nr. 703. Akad. Nauk Izoter. — Karatajewa — Pe- 
tersb. publ. — Tow. histor. rossyjs. 

— pieczerskij, napiecz, w Kijewie 
w 1678. tolio, k. 12, 274 i 15. 

w połowie książki dwa rysunki pieczar ki- 
jowskich. 
Carsk. nr. 204. — Karat. nr. 841. 
Akad. Nauk Petersb. — Petersb. publ. — 
Tow. histor. roseyjs. 

— iii otecznik peczerskij, soderża- 
szy żitija swiatych, prepodobnych i 
bohonosnych Otec naszich prosijawszich 
w peszczerach, sostawlen preżde tremia 
spisatelami peozerskirai swiatymi Ne- 
storom letopisc(mi peczerskim, Simonom 
episkopom wladimirskim i suzdalskim 
i Polikarpom archimand rytom peczer- 
skim... W sw. welikoj czudotw. Kijewo- 
Peczerskoj Laurę (tak)... pri archiman- 
drytie Joasafie Krokowskom. W leto 
ot wopłoszczenija Boha Słowa 1702 
miesiąca Jjunia. folio, k. 13 nlb., 273 

liczb, i na końcu 14 nlb. 

Z licznymi drzeworytami. — Ob. Nestor. 
.Sopikow cz. I nr. 816. — Karat. nr. 1190. 
Karataj. ~ Krasińs. — Petersb. publ. 

— iii otecznik peczerskij. aoder- 
żaszcz żitija swiatych. prepodobnych 
i bohonosnych Otec naszich prosijaw- 
szich w peszczerach. Sostawlen... Ne- 
storom letopiscem peczerskim, Simonom 
episk. wladimirskim i suzdalskim i Po- 
likarpom archimandrytom peczerskim. 
W sw. wel. czudotw. Kijewo- Peczer- 
skoj Ławrę., pri archimandritie Joasafie 
Krokowskom tretije tipom obnowisia. 
W leto ot wopłoszczenija Boha Słowa 
1702, miesiąca Dekemwrija. folio, kart 
26 nlb., 273 liczb, i na końcu 15 nlb. 

z licznymi miedziorytami. Wydanie od- 
mienne od poprzedniego. 
Tołstoj nr. 202. — Karat. nr. 1191. 
Akad. N. Petersb. — Krasińs. — Petersb. 

publ. 

— skitskij (azbucznyj). Supraśl 1791. 
w 4ce, k. 10 i 563. 

Ula staroobradców. Zawiera żywoty ojców 
świętych pustelników. 

— ob. Gizel Innocenty (iii otecznik 
1678). 

Paterikon ob. Kossow (albo ży- 
woty 1655, 1661) — Nestor (albo ży- 
woty 1635) - Polikarp fili otecznik 
1638). PATERSON. PATKUL. iS7 PATERSON (Patterson) Daniel, .lus 

terrestre nobiiitatis Prussiae correctum 

A. Dni MDXC.V1II (1598)... Cura et 

studio Danielis Patersonii... 1625. w 4ce. 

Obacz tom XVIII str. 686—8. — Wątpliwą 

jest rzeczą, czy Paterson wydal jnż w r. 

1620 edycyę, jak podaje kataluo; Branic- 

kich. Zdaje się. że pierwsza cdycya, która 

wyszła jego staraniem, jest z r. 1625. 

Liliental Erl. Preussen V s. Ó5. — Załuski 

Bibl. hist. 114. — Braun De script. str. 

314. — Hauenstein Katal. 57. 

Paterson Hain Jan ob. Schwenter 
Daniel (Traktacik 1664). 

Pałhologia ob. Kleinfeldius Nico- 
laus (1598) — Nietzki Adamus (1 784). 
PATHUN Marcin. In Nomine Domini. 
Amen. Qvaestio Theologica De Natura 
Del, & eius Attributis, Ex I. Parte 
Summa Th: D. Thoraae Doctoris An- 
gelici Dvm Admoduni Reuerendus Do- 
minus, D. Martinvs Joannes Pathvn, 
Sacrae Theologiae Licentiatvs, Eccle- 
siae Collegiatae Vielunensis Praepositvs; 
A Perillustri, et Admodiim Reuerendo 
Domino D. M. Joannę Radzki. S. Th. 
Doctore & Professore, Ecclesiae Cathe- 
dralis Cracouiensis Ćanonico, Protho- 
notario Apostolico, Collegiatae SS. Oraniu 
Praeposito, Curzelouiensi Scholastico, 
Sacrae Regiae Maiestatis Secretario; 
Procancellario Academiae. In Sacra 
Theologia Doctor Crearetvr & Renvn- 
tiaretvr Publice ad Disputandum Pro- 
posita. Anno Humanae Salutis per Chri- 
stum instauratae 1680. Lectorio DD. 
Theologorum Acad. Die 29. Mensę Febr. 
Hora... Svperiorvm Permis3v. Cracoyiae, 
Typis Yniyersitatis. folio. k. 2 nlb. 
(sygn. Aa). 

Karta tytułowa i wszystkie inne strony ob- 
ramione drzeworytową oblamką. Na odwr. 
str. k. tyt. poczyna się sama rzecz. Na 
końcu zaznaczono: Sab felicissimis aus- 
picłis D. M. Albert! Papenkowicz Ystien- 
sis S. Th. Uoctoris ac Professoris, Kec- 
toris Yigillantissimi. 
Jocher 346i. Ossol. 

— ob. Bieźanowski S. J. (1680) — 
Raeki Joannes (1680). 

Patientia ob. Loaechius A. (Tyroci- 
nium 1605) — Patrocki Kaz. (nadwe- 
rężona 1694). Patientiae gymnasium ob. Drexe- 
lius J. (1630). ^" 

PATIN (Patiiin) Cath. Charles. Mitra 

oula demone marióe. Demonopolis '.745. 
w I6ce. 

Dedyk. : Reine de Pologne. 

PATINA. Eine sinnreicbe Redę, so 
von... Carola Cathariiia Patiua 1683 in 
Versammluug der ganzen Universifcat 
in lateiuiscber Sprach von den tUrki- 
schen Mordwaffen der gliieklich befrey- 
ten und wunderbarlich entsetzten Stadt 
Wien zu Padua gehalten worden . . . 
Frankfurt, w 4ee. str. 8. 

PATKUL Joh. Reinhold (t 1707). Afs 
krifft. Af den Fangne General Leut- 
nans Paykuls Breef til sin Konung, 
Konnug Augustum af Pohlen. Stock- 
holm, kgl. Trycker. w 8ce, k. 2. 

O bitwie pod" Warszawą. Datow. : 2 Aug. 
1705. 

— Ehmaligen Zaarischen General 
Lieutenants und wirklichen Geheimen 
Ratbes, Berichte an das Zaarische Ga- 
binet in Moska u von seinem Gesandt- 
scbaftsposten bey August II Konige 
von Pohlen. nebst Erklarung der chiff- 
rirten Briefe. erlauternden Anmerkun- 
gen. Nachricliten von seinem Leben 
und andern hieher gehorigen Betrach- 
tungen in zwey Theilen. Erster Theil 
welcher die Berichte bis Marz 1705 
enthalt. Berlin 1792 in Karl Matzdorffs 
I Buchhandlung. w 8ce, str. XXXVIII 
I i 424. omyłek k. 1 nlb. 
I Zweiter Theil welcher Beitrage 
I zu Patkuls Lebensgeschiebte bis zum 
Aufange der Berichte enthalt. Berlin 
1795. in Karl Matzdorflfs Buchhandlung. 
! w 8ce, str. VIII i 389. 

Dritter und letzter Theil wel- 
j cher den Be.schluss der Beytrage zu 
i PatkuFs Lebensgeschiebte, uebst einem 
Anhange von des Chursachsischen Ge- 
1 neral-Lieutenant O. A. von PaykuFs 
I Sehicksalen enthalt. Berlin 1797 in Karl 
': Matzdorffs Buchhandlung. w 8ee. str. 
i 343, spisu k. 2 nlb. 

Wyszło staraniem Jana Beruouillyego. 
Querard La France litteraire t. 6 s. 629. 
Akad. — Krasińs. — Kaczyńs. (t. 1). 
— Copia Af den Chursachsiske Ge- 

18 138 PATKUL. PATKUL. neral Leutnantens Paykuls Breef Til 
Hans Kongl. Mav:t at" Swerio-e, sedan 
han i Traffningen den 2 i Julij St. v. 
wid Warschou fangen blifwen. 1705. 
B. w. m. (Stockholm. Kongl. Tryk.). 
w 8ce, str. 4. 

— Redę des jnstificirten Patkiils, 
welche er 3 Tage von seinem Tode 
auffgesetzet; an den vorbeygehenden 
Wanders-Mann. (B. w. m. i r.). w 4ce. 
k. 2. 

Dwie odmienne edycye. — Ob. niżej : Master. 
(Patkul). Abschrifften einiger an d. 
Moscowit. Zaar wie auch an Konig Au- 
gust. vom Oberst Goertz wider die Ver- 
leumbdung Job. Patkuls gescbriebene 
Briefe. 1707. w 4ce, str. 94. 

Ob. Goertz. 

— Rechtliche Acta in peinliehen Sa- 
cben... des Grosskanzlers Baron Joban 
Bergenhielm, Anklagers wider Capitain 
Jobann Reinbold Patkul 1694 nebst 
Beylagen. 1701. w 4ce. str. 134 i 50. — 
Recbtliches Responsum str. 195. — Res- 
ponsum Lipsiense str. 30. — Collectanea 
Livonica fur Patkul 1701 str. 136. 

Ob. pod Collectanea, Bergenhielm, oraz ni- 
żej : Deduction i Responsum. 

— En Afbild af det obestandiffa 
lyckones Hiul i askadande af ett pa 
en bekant Ratteplatz uprattade Straffe- 
Hiul det ar den widtbekante Patkuls 
ifran kroppen afsondrade ocb nu pa 
en pale sittiande Hufwudets Tiltal til 
den forbigaende Wandringsman. B. m. 
dr. i r. (1701?). w 4ce, k. 2. 

Jag-iell. 

— Recbtmassige Abndung der von 
dem bossbaften Verratber Joban Rbein- 
hold Patkul im Druck aus^esrebenen 
schandlicben Deduction. nebst zweyen 
beygefiigten unvernunfftigen Responsis. 
wieder die in der Grossen Konigl. Com- 
mission Anno 1694 allbier zu Stock- 
holm iiber ibn gerichtlich ausgespro- 
chene Sententz und Urbteil (siej. [Na 
końcu:] Stockholm den 20 Decemb. 
Anno 1701. w 4ce, k. 4 nlb. 

Czartor. — Jagie!]. 

— Anecdotes concerning the fa- 
mous Job. R. Patkul. London 1761. 
w 8ce. evulga- — Justa Animadversio in 
tam scelerati proditoris .Jobannis Rhein 
boldi Patkuli infamem Deductionem. 
Eique adiuncta bina temeraria Responsa, 
quibus legitimam Magnae Regiae Com- 
missionis Holmiae anno 1694 de ipso 
latam sententiam eludere et labefactare 
annisus est. Holmiae die 20 Decemb. 
1701. w 4ce, k. 4 nlb. 

Ob. Livonica (w tomie XXI str. 358). — 
Bergenhielm. 

Czartor. — Jagiell. 

— Recbtmassige Animadversion o- 
der Ziicbtigung liber des leicbtfertigen 
Yerratbers J. R. Patkuls gedruckte in- 
fame Deduction. Stockholm 1701. w 4ce. 

— Unmassgeblicbes Bedenken iiber 
das Dessein Schweden zu bekriegen, 
und was man zu solcben Zweck bey 
Zeiten vor Messures nahmen mUsste. 
Grodnau... item Warscbau den 7 April 
1699. 

— Kurtze Beschreibung der merck- 
und denkwiirdigen Execution des tapf- 
fern und Welt bekanten General Pat- 
kuls, wie selbiger den 10 Octobr. 1707 
zu Casimir in Poblen erbarmlicb hin- 
gerichtet worden. Im Jahr 1708. w 4ce, 

k. 2 nlb. Czartor. 

— Declarationes der Liefland. Rit- 
terscbaft, wie auch des Magistrates und 
der Biirgerschaft zu Riga iiber des in- 
famen und verratberiscben Johan Rein- 
hold Patkuls Yerfabren calumnieuse 
Beschuldigungen , bey dem 1700 zu 
Riga gehaltenen Land-Tage aufgesetzt 
und an den Konig von Schweden und 
General Gouverneur in Liefland Gra- 
fen Erich Dahlberg iiberreicbt. (1700). 
w 4ce, str. 36. 

Sa 2 różne wydania. Czartor. 

— Solida sed modesta Deductio in- 
nocentiae D. Job. Reinh. de Patkul, 
intimi Consiliarii belli contra calumnias. 
ąuibus ipse ab inimicis et persequuto- 
ribus suis in Suecia impetitus fuit. 
(B. w. m.) 1701. w 4ce: 

Petersb. pabl. 

— Grundliche jedoch bescbeidene 
Deduction der Unscbuld Hn. Job. Rein- 
hold von Patkul. Sr. Kon. Maj. in Po- 
len und Churfl. Durchl. zu Sachsen PATKUL. PATKUL. 139 Geheirabden Kriegś-Raths. wider die 
yielfaltigen harten und unverschamten 
Lasterungen, mit welchen derselbe von 
Seinen Feinden und Verfolgern in 
Schweden theils in ofFentliclien Schri- 
ften und Manifesten. theils in lieimlicli 
ausgestreueteu Pasąuillen bisher bele- 
get wordeu. Nebst denen volligen wider 
Ihn in Schweden Anno 1694. ergjin- 
genen Aeten, und zweyen rechtlichen 
teutschen und lateinischen Responsis. 
auch angefugten Collectaneis Livonici». 
woraus seine und seiner mitbeklagten 
von der Liefflandischen Ritterschafft 
Befugniss, und die Ungebilhr des wi- 
der Sie formirten unerhorten Processes 
deutlich und handgreifflich zu erken- 
nen ist. Unter Ihrer Konigl. Maj. in 
Polen und Churfiirstl. Durchl. zu Sach- 
sen allergnadigsten Special-Freiheit, ge- 
druckt im Jahr 1701 und zu finden 
in Leipzig bei Joh. Grossens Erbeu. 
w 4ce. ark. 4. str. 234. Beilas^en s. 50. 

Poczem z osobnymi tytułami : 

Rechtliches Responsum in peinli- 
ches Sachen. Gedruckt im Jahr 1701 
str. 195. Responsum Lipsiensc. str. 30. 
Collectanea Livonica ausgezogen aus 
dem Corpore Vidimato privilegiorum 
nobilitatis livonicae 1701. w 4ce. str. 
206. 

Ob. wyżej : Rechtliche Acta, oraz : Collecta- 
nea (tom XIV). 

Akad. — Czarter. — Jagiell. 

— Echo, oder: rechtmassige Beant- 
wortung auff die von denen Infamen 
schwedischen Ehren-Dieben wider Se. 
Konigliche Majest. in Pohlen und Chur- 
fiirstl. Durchl. zu Sachsen insonderheit 
wider den Hn. Beheimbden Rath v. Pat- 
kul. Ausgestreuete unverschamte Pas- 
ąuillen und andere verubte brutale 
Proceduren; samt einer kurtzen Replica 
pro justitia Armorum Regiae Majestatis 
Poloniae contra Sueciam, durch eine 
unparthejasche Feder ab2:efasset von T. 
S(incerus) i. Z. K. M. n~. P. u. C. D. Z. 
S. G. S. i. M. (B. w. m.). Gedruckt im 
Jahr 1702. w 4ce. k. A— C, (dodatków 
ark. 20). 

Porówn. ; Sincerus Treymund. 

Jagiell. — Racayńs. — Echo sive iustissima Responsio 
ad detestabiles atque execraudas piane 
adversus Sacram Regiam Poloniarum 
Majestatem Electoremq; Saxoniae, prae- 
cipue autem adversus Consiliarium In- 
timum Dominum de Patkul. ab infa- 
mibus ac in desperatam malitiam in- 
duratis Balatronibus Suecicis. libellis 
famosis hin et inde disseminatas calu- 
mnias. aliasq; plus quam barbaras et 
inter cultiores gentes inauditas crimi- 
uationes; adjecta brevi Replica pro 
lustitia Armorum Regiae Majestatis 
Poloniae, contra Sueciam, reddita a Ve- 
ritatis amante et nulli partium Studio 
addicto. T. S.[incero]. Anno M.DCC.XV. 
1705 (popr. piórem na 1715). w 4ce, 
str. 144. k. 1. 

Wiz. i roztrzas. naukowe, Wil. 1837 t. 19 
str. 109. Chreptow. — Jagiell. 

— Der schmachliche Tod des ge- 
wesenen moscovitischen Generals von 
Patkul, ausfUhrlich mit allen Umstan- 
den beschrieben. was dabei merckwiir- 
diges vorgegangen. (B. w. m.). 1707. 
w 4ce. k. 2. 

— Das schmertzliche doch seelige 
Ende, des Welt-Bekandten Joh. Rein- 
hold Patkuls, Ihro Czaar. Maj. Gehei- 
mer Rath und Plenipotentiarius , wie 
auch General en Chóif h^^ Dero Troup- 
pen, Nebst Ablehnung der Ursachen, 
derer Er, wegen des Nordischen Kriegs 
beschuldiget wurde. Mit beygefiigtem 
Brief, an seine Verlobte vou Einsiedel, 
und eine Anrede an den vorbey-reisen- 
den Wandersmann. Dressden und Leip- 
zig. Zu finden im Durchgange des Rath- 
hauses. (B. w. r.). w 4ce, str. 16. 

Jagiell. 

— Ein Muster des wanckelbahren 
Gliicks-Rads an dem Rade der lustiz, 
d. i. Redę des von seinem Leibe ab- 
gesonderten und anitzt auf einem Pflocke 
steckenden Haupts des Weltbekannten 
Patkuls an der Wanderer; allen mit- 
leydigen Betrachtern solcher Trauer- 
Falle zu beliebigem Machsinnen durch 
den Druck communiciret. Anno 1708. 
w 4ce, k. 4 nlb. 

Ob. wyżej : Kede. Caartor. 140 PATKUL. PATRIAK. — Rattmatigh Napfst pa den arga 
forradarens Johan Rheinhold Patkuls 
skandelige i trycket uthgijfne deduc- 
tion, med t wannę biifogade oforuufftige 
responsis. emot den i stora Kongl. Com- 
missionen Anno 1694. ijfwer lionom 
har i Stockholm fallte Laga Sentens 
och Domb. Stockholm . tryckt uti 
Kongl. Bookt. hoos Sal. Wankiffs Enc- 
kia. B. w. r. (1701). w 4ce, ark. 1. 

Jagiell. 

— A short Narratiye of the life 
and death of John Rhinholdt count 
Patkul, a nobleman of Livonia, who 
was broke aiive upon the wheel in 
G-reat Poland, anno 1707. Together with 
the manner of his execution: written 
by the Lutheran minister, who assisted 
him in his last hours. Translated out 
of high duteh by L. M. London 1717. 
w 4ce, str. 59. 

Lowndes IV 1800. 

— - Patent wegen Capit. Reinholdt 
Patkul Anhaltung. Riga 1694. w 4ee. 

— Patent verbietend allen u. jedem 
in Liefland mit Cap. J. Reinh. Patkul 
einige Brieff-Wechselung zu haben. 
Riga 1695. w 4ce. 

— Breve Ragguaglio delia vita e 
delia morte del Conte Giovanni Patkul, 
nobile di Livonia, trąd. dali' idioraa 
Inglese. Lugano 1761. w 8ce. 

— Rechtliches Responsum in pein- 
lichen Sachen des Konigl. Schwed. Hof 
Kantzlars, Herrn Baron Johann Ber- 
genhielm etc. Anklagers contra etliche 
von den Liefflandischen Ritterschalt. 
nahmentlich: Herrn Land-Rath Leon- 
hard Gustav von Budberar : Herrn 
Obrist - Lieutenant Johann Heinrich 
Streiff von Lauenstein; Herrn Obr. Lieu- 
ten. Wolmar Anton von Schlippenbach ; 
Herrn Baron Johann Albrecht von 
Mengden, und insonderheit wider Herrn 
Capitain Johann Reinhold Patkul. ietzi- 
ger Zeit Kon. Maj. in Polen und Churfl. 
Durchl. zu Sachsen Geheimbden Kriegs- 
Rath, peinlich Beklagte. Gedruckt im 
Jahr 1701. w 4ce, str. 195. 

Porówn. wyżej Deduction. .Jagiell. 

— Der Lieflandischen Ritterschaft ! wie auch, des Magistrats, und der Biir- 
! gerschaft zu Riga... Declarationes... ob. 
i wyżej: Declarationes. 

I — ob. Acta (1694, 1701) — Ber- 

genhielm Joh. (Rechliches 1701) — 

Berichten (1723)— Beschreibung( 1707) 

— Collectanea (1701) - Copiae (1705) 

j - Dahlberg Er. (1700) — Declara- 

j tion — — Gesprache (1725) — Gortz 

(1707) — Guiner Jul. (Les Caracteres 

; 1739) - Hagen Lorentz (1729) — 

I Livonica (1702) — Muster (1708) — 

, Narrative (1717) - Nowinv zamorskie 

! (1700) — Ranft M. (1753) — Redę 

(1707) - Responsum — Serieys Ant. 

! (Le martyr 1790) — Wanckelmuth 

(1749). 

Winkelmann Bibliot. Livoniae 1869 od nr. 
7665-7772. — Otfinowski Pam. do dziej. 
Polski 8. 111 i 112. — Jabłonowski Jan 
Stanisł. Pamietn. — Bibl. Ossol. Lwów 
1862 t. I str.' 199-206 i 252—254. — 
Encykl. powsz. Orgelbr. t. 20 str. 456 i 
57. — Kecke und Napiers. I s. 151 — 2; 
III str. 378, 386. — Świecki Hist. pani. 
I 230-1. — Przyj. Indu 'Poznań II str. 
66 — 7. — Wójcicki w Dzienn. Warszaw. 
1827 t. 8 str. 221—243 — Massuet Hi- 
stoire des rois de Pol. t. III. — Wizerunki 
i roztrząs. nauk. 1837 t. 19 str. 109. — 
Querard La France litter. VI 629. — Ja- 
rochowski Dzieje panowania, oraz: Oblę- 
żenie 1879. - Finkel Bibl. II. 

PątniCZka ob. Czamoloski X. Orze- 
szko J. B. (w kościele piotrkows. 1655). 

PATOCZKI Jan. Positiones ex prima 
\ theologiae dogmaticae parte. (B. w. m.), 
w Sce. 

Dedyk. Grzegorz. Nikorowiczowi. 
Jocher :?730. 

Patokai Andreas ob. Ratułowski 
Joannes (1647). 

Patologia ob. Rozbiór (1791) — 
Trzciński X. (Rozbiór uwag 1791). 

Patres ob. Lubieniecius Stan. (Po- 
loni) — Sententiae (antiqui 1610) — 
Sienkiewicz (patriae 1718). 

(Patriae). Consulite Vobis, Prospi- 
cete Patriae. w Drukarni Nadwor. 
JKMci i P. K. E. N. (około 1772 r.). 
w 4ce, k. 4 nlb. 

Jest to wiersz napisany prawdopodobnie po 
pierwszym rozbiorze Polski. Drukarnia 
wymieniona na końcu dzieła. PATRIARCHAE. PATROCKI. 141 — ob. Czartoryski Kaz. (amor. 1683) 
— Korn D. (inacessa 1682). 

Patriarchae ob. Adrian (Confessio 
1645) — Węgierski Andrzej (Libri qua- 
tuor 1679). 

Patricius ob. Haller (vulgo adeli- 
chen 1684) — Konradzki Paw. (rastra 
1688) — Zbylitowski Piotr (1601). 

Patricius Andreas Nidecl<i ob. Ni 
decki Andr. 

Patricius Junius ob. Mollerus Jo- 
hannes Gottlieb (169o). 

Patricius Justus Veronensis (pseu- 
donym) ob. Borek Michał. 

Patricius (Glogoviensis) Mauritius 
Rudolphus ob. Rudolphus (1642). 

Patricius Stanisław Wieruszoviensis 
ob. Cato (Disticha 1593). 

PATRIDOPHILE Eleuthere. Discus 
sion des raisons alleguees dans rExpose 
des Droits de Sa Majestó le Roy de 
Prusse sur le Duchś de Pomórellie & 
sur plusieurs autres Districts du Royau- 
mc de Pologne &c. par Eleuthere Patri- 
dophile. Philalithopoli. 1773. w 4ce. str. 
88 liczb. 

Eofzemplarz Ossol. jest defektowny; brak 
str. 3 — 6. Ossol. — Zielińs. 

— Priifung der in der Ausfiihrung 
der Rechte Sr. Konigl. Majest von 
Preussen auf das Herzogthum Pom- 
rellen und verschiedene andere Land- 
schaften des Konigr. Polen vorgelegten 
Beweisgrilnde. 1773. w 4ce. 

Patrimoniales ob. Expositio (1719). 

Patrimonium Atavitum Borussiae 
Regis et gentis Brandeburgicae in qua- 
tuor Silesiae Dueatibus Jaegendorf. 
Brieg, Liegniz. Wohlau. Cum adnexis 
pluribus Dynastiis. 1740. w 4ce. 

Wileńs. (z datą 1770). 

Patriot (Polnischer) ob. Betrachtun- 
gen (1771). 

(Patriota). Brevis et extemporanea 
fidelis cuiusdam Patriotae animad- 
versio ad Eąuitis Poloni antę comitia 
electionis discursum. (1697). w 4ce. 

Ob. Animadrersio. Branic. — Japriell. 

— (Eines treuen) Patrioten undLan- 
des-Einsassen wohlmeinende Couside- 
ration wegen der kunftigen Regierungs- art Kurland und Semgallen. Mietau 
1710. 

Patriotisme ob. Esprit (1791). 

Patrocinaie Silesiae ob. Hedwig — 
Rimpler M. F. (1697). 

Patrocinium veritatis literarum To- 
runensium. ad Conventuni Szrodensem 
et Proszoviensem scriptarum: ad Sena- 
tores Equitesque Regni Poloniae direc- 
tum. Contra injuriosam et calumniosam 
Jesuitae oujusdam Anonymi Orationem. 
B. r. i ra. dr. (1614). w 4ce, ark. sygn. 
J4 (k. 35). 

Jest to pi.smo przeciwko X. Woje. Kości- 
szewskierau wymierzone. Ostro po%vstaje 
przeciw Jezuitom i występuje w obronie 
Torunian, którym Jezuici zabrali kościół 
Św. Jana. 
W bibl. miejskiej gdańskiej znajduje się 
w dwóch tomach (sygfn. NI 78 i NI 81) 
szereg pis?n razem oprawnych, odnoszą- 
cych się do tej samej sprawy. Mianowicie 
oprócz Patrocinium, sa tu zebrane: 
Obrona prawdy listów z miasta Torunia... 
1614 (Łaszczą). — Rościszewski : Ad se- 
natum equilesque polonos oratio. 1614. — 
Tenże: Ad caluninias cuiusdam... respon- 
sio... 1615. — Tyszkiewicz Geoz-g. : Ees- 
ponsio ad lihellam famosum...: Patroci- 
nium. 1615. — Tenże: Yindiciae doctri- 
nae. 1616. — Literae civitatum torunensis 
et gedanensis. 1615 (odpis). — Apologia 
(Ad Ser. Regom et proceres) ordinum civit. 
tliorun. 1615 (odpisu — Rosponsum illustr. 
scnatoiuni... 1615 (odpis). — Antwort (Ge- 
linde) Auff der Thorner Beschwer... 1615. 
— Schutzrede der Wahrheit... 1614. (Jest 
to przekład Patrocinium). 
Pisma te obacz w odpowiednich miejscach 

Bibliografii. 
Jocher 9550. 

W Baranowie — Czartor. — Dzików — Ja- 
giell. — Ossol. — Uniw. lwów. — Warsz. 

Uniw. 

— ob. Heclwig (Silesiae 1697) — 
Rimpler - Stroband (pupillorum 1605). 

PATROCKI (Patroczid ab Patronów) 
Kazimierz, sekr. królewski. Diffiissae 
in Labiis tres gratiae sive orationes, 
politice, emblematice. et ethice, a Casi- 
miro Patrocki de Patronów. Decano 
ostrzeszeyiensi , ejusdemq; Districtus 
Commissario, Praeposito Kempnensi. etc. 
dictae et conscriptae; et nunc iterum 
recusae. Wschoyae, T^pis Joannis Chri- 
stophori Wildii. auno 1692. w 12ce. 

Semiu. gnieźn, 142 PATROCKI. PATRYC YUSZ. — Wdzięczna lubo i żałobna echo 
Andreas Eas: przewielebny J. M. Xiądz 
Andrzey Brożek, pleban niedawno Ry- 
chtalski. w cnotach Chrystusa naśla- 
duiący: na pogrzebie iego morte, że 
obfitego w cnoty kapłana niesłusznie 
zabrała, funebrałną perorą. couvicta 
z czysca czworgiem zprzęgłymi końmi 
dobrych uczynków wywieziony: i przed 
Maiestatem Bożym w kościele Rychtal- 
skim w Sląsl^u 25. Stycznia rol^u 1695. 
przez Kazimierza z Patronowa Patroc- 
kiego Króla J. M. Sekretarza, dziekana 
Ostrzeszowskiego. proboszcza Kempiń- 
skiego etc. prezentowany w roku 1696. 
do druku podany. Cum licentia ordi- 
narij. w 4ce. kart 13 nlb. (Druk ła- 
ciński). 

Przypisał autor proza rządcom i mieszcza- 
' nom (których nazwiska wymienia) i bur- 
'fraistrzowi Jan. Ign. Zielonce, miasta ksią- 
żęcego i biskupieg-o Kichtala. — Samo 
kazanie bardzo liche , ale arcyciekawe 
z powodu napuszystego styla przeplata- 
nego łaciną, przysłowiami i nieustannem 
obrazowaniem. Jagiell. — Ossol. 

— Podcięta ale wyrastaiąca olszy- 
na, funebrałną perorą na exequiach 
Wielmożnego Jegomości Pana Marcina 
Constantego naOlszowey. Olszowskiego. 
Starosty Wieluńskiego. W Kempnie po 
Wielkiey Nocy, w Kościele Świętego 
Marcina Biskupa Wvznawacza Pań- 
skiego. Gromadnemu Auditorowi po- 
kazana, Roku którego, a Lno praeCIsa 
et a Morte Verna abrVpta. DIXerat eX 
abrVpto Casimirus Patrocki Protono- 
tarius apostolicus praepositus Kempen- 
sis. (1677). B. w. m. dr. w 4ce. k. 9 
nlb. 

Na odwr. tytułu dedykacya Kaaimierzowi 
z Kurozwek Męciuskiemu, staroście wie- 
luńskiemu. Osobliwość napuszystego je- 
żyka. Jagiell. — \yarsz. Uniw. 
-- Napisy pochwalne, emblematy- 
cznie, etycznie, politycznie, polemicznie, 
anagrammatyczuie. chronost3"Cznie wy- 
rażone 1670. w 8ce. 

Por. wyżej : Diffusae. 

Encykl. powsz. Gliicksberga Wilno t. 9 str. 
191. — Juszyński Dykcyon. 11 49. 

— Patientia per forza łatosich dro- 
gich i uciskłiwych lat 1693 i 4go mię- 
dzy ludźmi nadwerężona: a in terra benedicta iak ją święty Arnobius na- 
zywa, wpolu Bralińskim w Szląsku ule- 
wiona i zmocniona na Icazaniu wdzień 
Narodzenia P. Maryi przez Kazimierza 
Patrockiego z Patronowa, dziekana 0- 
strzeszowskiego, Króla JM. sekretarza, 
proboszcza Kempińskiego itd., tamże 
w kościele Bralińskim r. 1694 dedu- 
lvOwana. cum licentia ordinarii (1694). 
w 4ce, k. 13 nlb. (Druk łaciński). 

Dedyk. : Michaeli Francisco Scholl AA. LL. 
et Phiae Mgstro, arcbipresbytero Wartten- 
bergensi etc. 

Branie. — Warsz. Uniw. 

— Princeps christianissimus... Chri- 
stian us, dux Silesiae etc. (Poema). 

Katal. ksiegars. 

Patron ob. Feliks Sw. (szczęśliwości 
1752, 1772) — Iwo S. (powszechny 
1761) — Kazimierski F. (Obeydzie 
1791) — Serafin Św. (1768). 

Patrona virtus ob. Stefański A. 
(1642). 

Patronae ob. Radliński Jacobus Pau- 
lus (1757). 

Patronatus ob. Justitia — Matyszko 
Tom. A. (de jurę 1750) — Olszowski 
And. (Quinquaginta 1675. 1695) — Za- 
łuski A. Chr. (Polnisches 1727). 

Patrony Polskie y Szwedzkie do Bre- 
wiarzy w Czterech Częściach świeżo prze- 
drukowane, y wielu nowych Świąt do- 
dane, w Kralcowie, Grebel 1784. w 4ce. 

- Toż:... Warszawa, G-roll. 

— do Mszałów ze wszystkiemi no- 
wemi Świętami. Kraków, uGrebla 1785. 
w 4ce. 

— Regni Poloniae & Sveciae do 
Dyurnałow. Kraków, u Grebla 1780. 
w 12ce. 

Ob. Ofticia (tom XXII str. 272 i nn.). 

Patronowie ob. Dzwon (1792) — 
i Kazimirski T. [\19i) — Pruszcz P. 
I Hyac. (polscy 1662) — Szembek Fry- 
! deryk (Pomoc z nieba 1627). 

I Patruus Jan (f 19 kwiet. 1583) ob. 
Brandolinus (Passia 1567). 

Juszyń. Dykc. II 226. — Łukaszew. Hist. 
Pozn. II 44—5. 

Patryarcha Wielki ob. Starowolski 
Sz. (1641j. 

Patrycyusz Św. ob. Wiele wiejski X. PaTRYOTA. PAUCZYŃSKI. itó Stefan S. J. (Żywot 1761) — Zbyli- 
towski (1601). 

Patryota polski. Kartki tygodniowe. 
(1761) ob. Bauch T. 

— (Prawdziwy) abo Kodrus traje- 
dia na publiczny widok dana od prze- 
zacnev młodzi sztudentskiev szkol pło- 
ckich Societatis Jesu. Roku 1761 dnia 
31. lipca. W Łowiczu, w drukarni J. O. 
Xcia Jmci Prymasa Arcy - Biskupa 
Gnieźnieńskiego wydrukowana, w 4ce, 
k. 2. 

Tylko osoby wymienione i osnowa. Na końcu 
tytuł: Młodość... komedya. Jagiell. 

PatterSOnius Daniel (Jus terrestre 
nobilit. Prussiae) ob. Paterson D. 
PATTHENIUS Johann Philipp. Dis 

sertatio politica de dethronisatione (Au- 
gusti II). Gryphiswaldii 1704. w 4ce. 

PATYNSKI Franciszek Alexander. 

Theses theoloc^icae ex universa theolo- 
gia juxta methodum (mantem?) D. Tho- 
mae (Aquinatis?). Cracoviae, typis Fran- 
cisci Cezary 1694. folio. Dzików. 

PATYNSKI Joannes. Acroama debi- 
tae Obseryantiae, Perillustri et adni. 
Rndo Dno, D. Alberto Casimiro Sta- 
szewski, in Alma Universitate Craco- 
uiensi, Artium Liberalium Magistro. et 
Philosophiae Doctori. Ecclesiae Chro- 
berscensis Praeposito, ipso solenni die 
Divi Adalberti cum Gratulatorio Mu- 
sarum Applausu, a M. Joannę Patyński. 
Philosophiae Doctore et Professore, Gra- 
titudinis ergo Yenerabundo Cultu et 
Obsequio elicitum. Anno Triumphantis 
aeternae Sapientiae, M.DC.LXXXVI. 
(1686). Die XXIII. Aprilis. Cracoviae. 
Typis Uniyersitatis. folio, k. 4. (Wier- 
szem). Jagiell. 

— Concentus Musarum inter Julia- 
nas Nouae Messis Coronas novo honori 
Perillustris Clarissimi et admodum Re- 
uerendi Domini, D. M. Andreae Augu- 
stini Czyrzyczkowicz, Philosophiae Doc- 
toris, Eiusdemąue Regij Professoris, 
Collegae Majoris, Ecclesiarum Colle- 
giatarum S. Annae Cracouien: Schola- 
stici et Procuratoris. Cantoris Neosan- 
decensis etc. Dum solenni Ritu in Can- 
toriatum Ecclesiae Collegiatae Neosan- I decensis. primo et anspicatissime inter 
omnium publica Vota et Applausus a 
Venerabili Eiusdem Ecclesiae Capitulo 
introduceretur. In Bicipiti Parnasso ap- 
plaudens. Testudineq; Apollinari Gra- 
tulationis et Obseruantiae Ergo per M. 
Joannem Patyński, Philosophiae Docto- 
rem et Professorem officiosissime de- 
cantatus. Anno plaudentis supra Cuna- 
bula Christi M.DC.LXXXVI. (1686). 
Pridie Iduum Julij. Cracoviae, Typis 
Francisci Cezary. S. R. M. lUustr: ac 
Rńdiss. Dńi Episc. Ci*ac. Ducis Seue- 
riae, necnon kScholarum Nouoduorscia- 
narum Typogr. folio. k. 5. (Wierszem). 
Jocher 1456. Jagiell. 

— Prodromus yirtutum et merito- 
rum perenni honoris et gloriae monu- 
mento coronatus. In publica installatio- 
nis solennitate perillustris et admodum 
revereudi domini D. Alberti Casimiri 
Staszewski, in alma Universitate Crac, 
artium liberalium magistri et phil. 
doctoris, decani Visliciensis, praepositi 
Chroberscensis etc. dum solenni ritu in 
ecclesia collegiata Visliciensi , fasces 
decanales, ejusdem honoris erector pri- 
mo et anspicatissime prensaret, cum 
plaudenti votorum apparatu per M. Joan- 
nem Patyński phil. doctorem. curatum 
Chomranicensem praesentatus. Anno in- 
troductam in humanam naturam verbi 
divini 169J. Die 8 maij. Cracoviae, 
Typ. Nicolai Alexandri Schedel, S. R. 
M. ord. typ. folio. k. 7 nlb. 

(Jzartor. — Krasińs. 

— oh. Drozdowicz Jan (1705). 

PATZ Christian Bogumił (f 1779). 

Die Ehre Gottes in Duldung des Un- 
rechts auf Erden. Eine in der g-raflich- 
esserisch- grywaischen Kirche (wegen 
Erretung des Kunigs Stanislaus Augu- 
stus) am 26 Sonntage n. Tr. iiber Psalm 
37 V. 32 i 33 gehaltene Predigt. Mitau 
1772. w 4ce. str. 20. 

Recke u. Napiersky III str. 388. 

PAUCZYŃSKI Jacek Tadeusz. Ap- 
plausus Votivus Perillustri, Clarissimo, 
et Admodum Reverendo Domino, D. 
M. Josepho. Antonio De Cios, Sacrae 
Theologiae Licentiato & Professori. Col- lii paukownA. paUli. legae Majori, Cancellario Siradiensi, 
Ecclesiarurn; (-ollegiatae 8. Floriani 
Clepardiae ad Cracoviam Canonico, ac 
ibidem Festoruin Salvatoris & B. V. M. 
Conciouatori, Paroohialis Nasiechovi- 
censis Curato. Cimtubernii Philosopho- 
rum. Coloniae Acadeinicae Pinczovien- 
sis, & Scholarum Vladislaviano-Novo- 
dvorscianarum Provisori, dum ritu so- 
lem ni in Ornatissima Dignissimorum 
Hospitum Corona a Perillustri, Claris- 
simo, et Adraodum Reverendo Domino. 
D. M. Antonio Krzanowski, Sacrae 
Theologiae Doctore & Professore, ejus- 
dem Sacrae Facultatis interea Decano. 
Almae Vniversitatis Cracoviensis Se- 
niore Patre, Ecclesiae CoUegiatae S. 
Floriani Clepardiae ad Cracovia Prae- 
posito, Canonisationis S. Joannis Cantii 
Procuratore, Contubernii Hierosolymi- 
tani Proyisore, In Ecclesia Collegiata 
Divae Annae, Sacrae Theologiae Doctor 
crearetur, Nomine Scholarum Novo- 
dvorscianarum per M. Hyacinthum 
Thaddaeum Pauczynski, Philosophiae 
Doctore, in iisdem Scholis Grammaticae 
ProfesBore officioso cultu Exhibitus. 
Anno, quo Mens bona DatCunCtos pLau- 
sus eX VI slbl grata. Die 9. Mensis 
Februarii. Ty pis Universitatis Graco- 

yiensis. (1768). folio, k. 10 nlb. (sygn. E,). 

Na odwr. str. tytułu Programma : losephus 
Neo DoCtor ProYIsor SChoLaruM VlVat. 
Niżej: Anagramma: VIDeo VIr hlC pro- 
pter Musas natns. hoC soLVo; oro. Poni- 
żej 8-wiersz łaciiiski. 

Panegiryk skreślony wierszem. Na ostatnim 
arkuszu jest oda na cześć X. Jana Józ. 
KygalBkiego. 

Akad. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 

Uniw. lwów. 

— ob. Dawid (1767) — Jagielski 
Ad. S. (Ratio 1769). 

Paukowna Barbara ob. Kosmider 
Jakób (1624). 

PAULACI Dominik, ord. praedic. 
(z XVII wieku). Tomus primus Con- 
ceptuum Praedicabilium supra singula 
totius ąuadragesimae Evangelia, P. R. 
Dominici Paulacii. Ex italico in lati- 
num idioma transferente R. P. F. Ray- 
mundo Knilling. Olomucii, ty pis Viti 
Heurici Ettelii 1667. w 4ce, str. 317. W dedykacyi mówi o rodzinie Plichtów 
w Czechach. — Tłumacz przypisuje prze- 
kład Praemislao de Zierottin, gdzie powo- 
łuje się na Paprockiego: Speculnm Mo- 
raviae, i twierdzi, że tenże wywodzi ród 
Zierotinów od książąt ruskich i że tenże 
z Rusi za Władysława II dostał się do 
Czech. Między innemi mówi: Hinc Plichtae 
plerique ąuoties miles vel ex Boemia vel 
etiam e Moravia in hostem erat ducendi. 
Legionjirii bis etiam totius exercitus Duces 
fuerunt. Plichtate I secnndus, tertius et 
ąuartus viri ingentis animi ac spiritus 
erant, Bello Pruthenico itemque Syriaco 
vehementer inclauerunt. Dalej wspomniany 
Zemislaus Plichta, qui inter TemplarJos con- 
senuit. Item Busko Plichta (inter Malten- 
ses) eidem annumeratus fuit. Sub Carolo 
IV Plichta Zierotinius magna virtutis com- 
mendatione... In Boemia Civitatem S. Clarae 
Partheonem Plichta aedificavit. Tertium 
Partheonem Olomucii Cunegundis Zieroti- 
niana Plichtae filia et Jaroslai Sternber- 
gici uxor fundavit. — Zatem widno, że 
autor nie dedykował dzieła Plichtom, lecz 
tłumacz Zierotynom Plichtom , rodzinie 
czeskiej. 

Niesiecki 111 str. 612 mówi o dedykacyi 
Plichtom. Jagiell. 

PAULI Adryan I, Gdańszczanin, syn 
Adryana (f 1622). Disputatio de motu. 
Gedani 1613. 

— Disputatio de Natura. Gedani 
1612. 1613. 1614. Disputatio de Coelo. Gedani 
Disputatio de Colore. Gedani — Dissertatio de succini natura. 
Gedani 1614. 

Gelahrt. Pr. I s. 34. 

— In nuptiis Davidis Stolii et Ca- 
tharinae Martini. Dantisci 1619. folio. 

Praetor. Athenae 59. 

PAULI Adryan II. Leichpredigt... 
Albertus Niclassius. Danzig 1675. w 4ce. 

— Leichpredigt... bei Jacoba Wolter, 
geb. du Bois. Danzig 1676. w 4ce. 

— Leichpredigt... Wolfgang Chri- 
stophorus Colerus. Danzig 1681. w 4ce. 

— Leichpredigt... Caspar Conrad 
Cruciger. Danzig 1683. w 4ce. 

— De Libertinorum haeresi, Cui 
Johannem Calyinum sua doctrina fa- 
visse, Jacobus Gaulterius in tabula 
Chronographica, Inyerecunde et calum- 
niose jactat Dissertatio Prima, De qua PAULI. Pauli. 146 Gdaus. mieJR. 
Elisabetli Ko- Favente Sacrosancta Trinitate, In in- 
clyta Marpurgensi Academia, Ad d. 
XXX. Augusti horis matutinis. In Au- 
ditorio Theologico, Respondebit Adria- 
nus Pauli Dantiscanus. Praeside Jo- 
lianne Drocio. Marpvrgi Cattorvm. Ty- 
pis Salamonis Schadewitzii. Academiae 
Typogr. Anno CIOIOCLYI. (1656). 
w 4ce, k. 8 nlb. (sygn. Bg). 

Na odwr. str. tyt. dedjk. : Yiris generosis, 
nobilissimis , amplissimis DN. Gerbardo 
Pr5n S. K. MItis Poloniae & 8ueciae Ga- 
merae familiari. Dn. Israeli Khone, Dieto 
Jasky, S. E. M. Poloniae & Sueciao Ca~ 
merae familiari, Nec non Nobilissimis 
DN. Godefrido Cirenbergio, DN. Johanni 
Schwartzwald, Civibus inclytae Gedanen- 
sium Keipublicae Primariis. Osscl. 

— Trauer-Gedicht... Arnoldus Rey- 
ger. Danzig 1654. w 4ce. 

Gdańs. miejs. 

— Trauer-Gedicht... Jungfrau Fło- 
rentine, Reinhold! Brandis Tochter. 
Danzig 1651. w 4ce. 

— Trauer-Gedicht.. 
nig, Daniel von Amsters Wittib. Danzig 

1653. w 4ce. Gdańs. miejs. 

— Ultimura vale Georgii Pauli filii. 
Dantisci 1650. w 4ce. 

Gdańs. miejs. 
(Pauli Adr.). Nuptiis Adriani Pauli 
et Barbarae Dreslerianae applaudunt 
Silesii stud. Gedani, praelo Rhodiano, 

1648. w 4ce. Czartor. 

— ob. Cirenbergius Joh. (1620) — 
Jaski And. ''1674) — Keekermann B. 
(Gyranasium 1605). 

PAULI Chrystian. *ANEPa^I>: 1 HS 

niisTEOi: npos thn stniiahiin. 

Sive Elucidationis de fidei et religionis 
ehristianae Necessitate & Yeritate. Exer- 
citatio Prima. Quam Annuente Supremi 
Numinis gratia, Sub Praesidio Reue- 
rendi, Clarissimi iuxta ac Celeberrimi 
Viri D. Fraucisei Turrentini, In Alma 
Inclytae Genevensium Reipub. Acade- 
mia, S. S. Th. Professoris ordinarij, 
Fautoris sui sunime colendi, Publicae 
disqnisitioni subjicit Christianus Pauli, 
Gafrono-Silesius Die 15 Mensis Augusti, 
hora locoq; solitis. (Godło drukarskie). 
Genevae Apud Joann, de Tournes Rei- publicae & Acadeniiae Typographum 
M.DC.LVII. w 4ce, k. 16 nlb. 

Rozprawa draga nosi taki sam tytuł, lecz 
z następujaccmi zmianami: 

Exercitatio secunda. Quam... Viri 
D. Philippi Mestrezatii, in ecclesia in- 
clytae geneyensium reipub. Pastoris, 
& in Academia S. S. Th. Profes- 
soris meritissimi , Fautoris sui ob- 
seruandi, Publicae... Silesius, Author 
& Respondens. Die 5 Mensis Septem- 
bris. hora locoq; solitis. (Zamiast godła, 
akcydens). Geneyae Apud... w 4ce. k. 
31 nlb. 

Każda z powyższych rozpraw stanowi od- 
dzielną całość; druga nie posiada przed- 
mowy ani dedykacyi, natomiast pierwsza 
zawiera na 2, 3 i 4 karno: „Dedicatio", 
zaś na str. odwr. karty tyt. : Magnificis, 
Amplissimis, Generosis atq; Nobilissimis, 
multipici rerum vsu ac experientia ex- 
cellentissimis , Virtutum quoqae laude, 
omnisą; literaturae paritia conspicuis Vi- 
ris Dno Clementi Colmero, Dno Danieli 
Heinio Celeberrimae Dantiscanorum Reip. 
Consilibus grauissimis. Nec non Dn Ger- 
bardo Proer.cn Capitano Sobonnicensi ; 
haereditario in Nassenhofen, Mutterstrenz 
& Neuhausen &c., Dn. Israeli Jasky S. R. 
Majest. Polon. Camerario, Capitaneo in 
Beronuald etc, Starostae Svecensi &c. Vt 
et Dn. Godefrido Czirenbergio Dn Johanni 
Schwartzwald Viris , prosopiae viratis, 
eruditionis laude clarissimis. D. D. Mae- 
cenatibus, Patroiiis et Eaergetis, duarum 
horum Exercir,ationum ava9sp.a... Suppli- 
citer offert, Christianus Pauli, Author & 
Respondens. 

Warsz. Ewang. Ref. 

— Trauer-Gedicht... Johannes Cae- 
sar. Danzig 1653. w 4ce. 

Gdańs. miejs. 
PAULi Grzegorz (Brzezinensis f 1591). 
De Antichristi Deo essentia person ato, 
se ipsum expugnante brevis demon- 
stratio. w 8ce. 

— Antidotum contra articulos fidei 
nouae a Sarnicio Varsaviae exhibito, 
tanquam a novo Papa; seu Antidotum 
contra Ganones decretorum Sarnicii. 
Niesyisii, apud Danielem Lancicium. 
(1563). w 8ce. 

Jocher 362Sa. — Por.: O wyznaniu. 

— Toż:... Niesyisii in officina Da- 
nielis a Łęczyca. 1578 (lub 1579). 
w 4ce. 

19 146 PAULI. PAULI. Sandius s. 43. — Jocher pod nr. 3623 pisze 
o tej edycyi : Bock (t. I pars II str. 606) 
mniema, iż edycya ta jest powtórną. Lecz ^ 
Bock żadnej z nich nie znał ; zaś Hoff- 
mann (De typogr. 77)... wyraźnie twier- 
dzi, że edycya ta jest odpowiedzią na 
artykuły Sarnickiego, podane na sejm 
roku 1578. — Bandtke Hist. druk. II 17. 

— Antyhymn wzgardzonych sług 
Chrystusa ukrzyżowanego, w którym 
złemu światu y kochankom iego nie- 
winności swey sprawę dawaią. Ze im 
rozmaite bluźnierstwa potwarzliwe przy- 
pisuią y o nich uszczypliwie śpiewaią, 
teraz nowo ku pociesze wiernym uczy- 
niony. Roku od Narodzenia Jezusa Kri- 
stusa Ukrzyżowanego, prawdziwego y 
własnego Syna Bożego 1568. W Przy- 
powieści Cap. XXVI. Nie wday się 
w swar a uchodź gdzie możesz głu- 
piemu Nie chceszli w sprosnem głup- 
stwie być przy równań kniemu, Aleć 
go strefuy słowy wedle szaleństw iego 
By się nie zdał sobie być nader za 
mądrego, w 4ce, k. 4 nlb. 

Nie wyszło samodzielnie, ale jest to wyci- 
nek z dzieła: Ukazanie y zborzenie. — 
Jocher 3344. — Maciej. Pism. III 10. 

— Carmen ad Joannem Calvinum 
et pios fratres. w 8ce. 

Wydane około 1563 r. 

— Catechisis (1575) ob. Schoman. 

— Contra hos, qui praeexistentiam 
Filii Dei propugnabant. (około r. 1578). 

Taki tytuł przywodzi Sandius , a za nim 
Bock (str. 613). 

— Krótkie dowody, które dziecinny 
krzest od ludzi przeciwnych Bogu wy- 
myślony zbiiaią. [Następują 3 godła 
z Pisma św.]. B. w. m. dr. i r. w 4ce, 
k. 5 nlb. (Druk gocki). 

Znak wodny: krzyż podwójny. Kładzie tu 
Pauli 34 dowodzeń nieważności chrztu 
niemowląt. — Przeciw temu wystąpił Pa- 
leolog w księdze De baptismo (obacz). — 
Jocher 3889. — Maciejów. Pism. III str. 
171. 

— Defensio verae sententiae de Ma- 
gistratu politico in Ecclesiis Christia- 
nis retinendo... autore Jacobo Palaeo- 
logo (1580) ob. Palaeologus. 

— Epistoła monitoria, ad Tigurinos 
ministros et Calvinum, ubi etiam con- 
fessionem suam de Deo et Dei filio tunc de Spiritu S. edit, adyersua ca- 

lumniatores. w 8ce. 

Przydał do tego Pauli : Testimonia virorura 
piorum, qui cum apostolicis vel statim 
post illos vixerunt... hac simplici aposto- 
licaąue fide, qua illi contenti eraut. w 8ce. 

— Ob.: Kalwin (1563). 

— Coetus Racoviensis nomine ad- 
versus Jac. Palaeologi scriptum, quo 
docuit, Christum non sustulisse Magi- 
stratum Politicum. (1573). 

Sandius str. 45 i Bock t. I pars II s. 613. 

— Toż samo jest u Paleologa p. t. Ad- 
versus Palaeologi de bello sententiam res- 
ponsio (od str. 56 — 81). — Jocher 3360. 

— Placcius Theatrum pseudon. 529. 

— Judicium deinvocando JesuChri- 
sto. (1579). 

Jocher 3493. — Sandius s. 45. — Porówn. : 
Palaeologus J. (Judicium de causa G. Da- 
vidis). 

— Prawdziwey nauki Krześcian- 
skiey i iey przeciwney fałszywey An- 
tykrystowey, krótkie opisanie. Grego- 
rius Paulus. (Następuje godło: Paweł 
do Tit. 1 kap.). B. w. m. i r. w 8ce, 
k. 10 nlb. (Druk gocki). 

Wymierzone przeciw Sarnickiemu. 

Osiński Skarga s. 74 ma jako druk w Nie- 
świeżu u Dan. Łęczyckiego. — Jocher 
3624. ' Czartor. (def.). 

— Oratio de origine dogmatis de 
Trinitate, habita in colloąuio Petrico- 
yiensi a. 1565. 

Całą tę mowę umieścił Lubieniecki w Hist. 
Reform. Pol. s. 202 i nn. 

— Propositiones ob spem concor- 

diae exhibitae. 

Bock przywodzi tytuł po łacinie, lecz może 
on oznaczać (tak, jak i inne tytuły łać. 
przez Bocka i Sandiusa podane) jedno 
z dzieł, wyszłych po polsku, bo Sarnicki 
w polskim języku podał przytoczenia. 

— Revelationes Nieswiczenses... (ok. 
1563 r.). 

Bock T. I p. 2 s. 267 przywodzi po łacinie 

— Rozdział starego Testamentu od 
Nowego, Zydostwa od Krzescianstwa, 
skąd łatwie obaczysz prawie wszytki 
różnice około Wiary. (Następują 4 u- 
stępy z Pisma ś.). B. w. m. dr. i r. 
w 4ce, k. 58 nlb. (ark. 131/2). 

Jocher 3344. Czartor. 

— O różnicach teraznieyszych, to 
iest, co o iednym Bogu Oycu y Synu PAULI. PAULI. 147 iego iednorodzonym. y o Duchu świę- 
tym, prawdziwie ś po prosthu, wedle 
pisma święthego (w którym sie tylko 
Bog obiawił) rozumieć mamy: Grzego- 
rza Pawła krótkie opisanie. Roku 1564. 
(B. w. m. dr.), w 8ce wielkiej, sygn. 
A— Oij. 

Jocher Obr. bibl. t. II str. 487. — Maciej. 
Pism (Dodatek") s. 395—400, oraz t. III 
9. 10, 184 i 5, 264. Kórnik. 

— Różność wiary uczniów Stanka- 
rowych, którzy się szczycą onymi Ko- 
ścioły w Helweciey y indziey, z któ- 
rymi się na fundamentowych mieyscach 
Pisma Świętego nie zgadzaią, ale s Stan- 
karem są iedno. w Nieświźu, w Dru- 
karni Danielowey. Roku Pańsk. 1564. 
w 8ce. 

Dowodzi tu Stankaryanom wspólności ich 
wiary z sekta żydowską, Sabellianizmem 
awaną. Obacz niżej : Wiara. 

Osiński Skar. s. 74. — Ossoliń. Wiad. IV 
371. — Jocher 3625. 

— O prawdziwey śmierci, zmar- 
twychwstaniu y żywocie wiecznym: Je- 
zusa Chrystusa Pana naszego y każdego 
za thym wiernego. Tudziesz theż y o pra- 
wdziwych pociechach stąd pochodzą- 
cych. A to przeciwko fałeznemu zmy- 
śleniu Antykrystowemu o jego du- 
szach, kthórymi wszytek świat zwiódł, 
y smrodliwe pożytki Królestwa swego 
wynalawszy(tak) nieleda iako zmocnił. 
(B. w. m. i r.). w 4ce, k. 4 i Listów 
LXVI oraz k. 1 na końcu. 

Na przedzie 46 w. pol. z napisem : Poboż- 
nemn sędziemn wszego dobra od Pana 
Boga i: Przedmowa potrzebna ku gorszą- 
cym się z prawdy. 

Jocher T.' II str. 558 ; nr. 3344 VI, 3488. — 
Bock str. 621 i nn. (podaje streszczenie) 

— Tabula de trinitate... (1561). 

Na dzieło to napisał „Refutatio" Jan Kal- 
win, co wydano Cracoviae 1563, w 4ce 
u Wierzbięty. 

— Theses... Cracoviae 1568. 

Bock str. 626 domyśla się, iż autorem ich 
jest Grzegorz Pauli. Jedne z nich, trzecią, 
przywodzi Jan Meisner w Disput. de statu 
animarum separatarom. Witteb. 1661 (§V. 
fol. A 3): Negamus aliąuam animam post 
mortem manere, sed illud dicimus exco- 
gitatum ab Antichristo ad stabiliendam 
suam culinam per fictum purgatorium et 
invocationem sanctorum. 

Jocher 2622. — Theses XX. de Trinitate etc. .. 
Racoviae 1598 propositae. 

Pierwsza z nich: Antichristi Deus, unns, 
trinus, monstrosus, sibi non constans, et 
se ipsum conficiens przytacza Jakób Za- 
borowski w dziele: Ogień z wodą 1619. 

Nie mogą być pióra Grzegorza, który już 
1591 r. umarł. Chyba, że są te same, co 
wyszły 1568 r. w Krakowie. — Ob. wy- 
żej : Oratio... de trinitate. 

Jocher 3656. 

— Turris Babel... Francforti ad Gde- 
ram per Joannem Sciurum vel Eich- 
horn. w 8ce. 

— Ukazanie y zborzenie wszyst- 
kich wiar od ludzi rozmaitych, o Bogu 
y Synu iego nawymyślanych przez 
prawdziwe, proste, y iasne wyznanie 
s pisma Świętego, Prorockiego, y Apo- 
stolskiego, zebrane. Co właśnie, y besz- 
piecznie nazwać możesz doskonałem 
Credem: Począwszy od przodku asz do 
końca. (Godło z Łuk. IX v. XXVI i 
winieta). B. w. m. dr. w 4ce, kart 62 
nlb. i stron liczb. C— CCX. 

Liczbowanie zaczyna się od liczby C i cią- 
gnie się do końca do Listu C'CX, ale nie 
są to karty, lecz str. liczb. Sygn. idzie 
bez przerwy od A — Z i od Aa — Eemi. — 
Druk gocki. 

Na odwr. tytułu są wiersze do pobożnego 
Krześcianina (44 w.). Po nich idzie Na- 
pomnienie Krześćańskie(sic) do szczerego 
a nie obłudnego czytelnika. Na sygn. O: 
Wtóra cześć o prawdziwym synu Bożym 
Jezusie Kristusie rkrzyżowanym , dalej : 
Do pobożnego człowieka i rejestr. Na ost. 
k. ark. N jest: Zamknienie. 

Razem drukowane i oprawione były te pi- 
semka: 1) Antyhymn (jak wyżej). 2) Roz- 
dział starego testamentu. 3) J. Blandraty: 
Zgodne a iedne rzecz znamionuiące w pi- 
śmie S. sposoby mów o Jezusie. 4) Kró- 
tkie dowody, które dziecinny krzest zbi- 
iaią. 5) Socyna F.: Wykład na pierwszą 
kapitułę Jana św. 6) O prawdziwey śmierci. 

Jocher 3344. Czarter. 

— Wiara Sabelliańska żydowska to 
była, iako świadczy Ignatius, Tertullia- 
nus, Hilarius y inni, którą też Stankar 
trzyma z swoimi, 1564. (B. w. m. i dr.), 
w 8ce, k. 3 nlb. (Druk gocki). 

Maciej. Pism. III 399. — Zapewne jest to: 
Różność. 

— Wykład na pierwszą kapitułę 
Jana św. ... ob. Socinus F. 

— Wykład słów Pś,wla S. Jeden 
iest Bog który iest Ociec, z którego 148 PAULI. PAULI. wszytko, y Jeden Pan Krystus etc. 
Zkąd wszytkę różnicę zaczętą teraz 
o Bogu y o Synu Bożym, latwie każdy 
człowiek bogoboyny wyrozumieć y roz- 
sądzić będzie mógł. Roku 1564. w 8ce, 

k. sygn. Diij. 

Maciejów. Piśmienn. III 340. — Sandius 45. 
Czarter. — Kóruik. 

— Wykład mieysc niektórych Pi- 
sma Starego y Nowego Testamentu, 
które Antychrist Bogiem, Troycą y 
Chrystusem przed Jezusem zmyślonym, 
zatrudnił, gdzie y respons naydziesz na 
wywody Antichrystowe o iego Troycy. 
(B. m. dr. i r.). w 4ce, alfabet 1 i ark. 
10. (Druk gocki). 

Sobolewski (u Joch. II a. 164) dowodzi au- 
torstwa Grzegorza — z dzieła: De Ty- 
pog. Unit. in Polonia... Rehitio, Sandii 
Bibliothecae adtdxta s. 202, gdzie wyra- 
żono, że w Pińczowie i w Lusławicach 
wyszło za Zygm. Augusta — i z D. Cleraen- 
tina traktatu polskiego, którego tytuł ła- 
ciński Bock [s. 608 — 611) przywodzi: An- 
tilogia et absurda ex opiuione Socinist. 
etc. — Najlepszym dowodem jest niewątpli- 
wie S. Budny, który w przedmowie do dzieła 
swego : O przednieyszych wiary chrze- 
ściańskiej artjknlech powiada: Grzegorz 
Paul o tey materyi nie mało dosyć mą- 
drze y dowodnie pisał, a zwłaszcza w tych 
książkach, które Wykładem mieysc nie- 
których nazwał itd. 

Jocher 2505 i nota, oraz Nota do 1. 3094 
II 8. 511. — Bandtke Hist. dr. kr. p. I 
373. 

— Krótkie wypisanie sprawy, która 
była o prawdziwym wyznaniu y wierze 
prawdziwego Boga. w Krakowie i w Piń- 
czowie 1563. (B. w. dr.). 

Sygn. ostatnia na tem wydaniu z r. 1563 
miała być według Maciej. (Pism. III 399) 
w egzemplarzu puławskim: XXX — i miał 
być tam dopis własnoręczny Czackiego, 
że wydanie nieświeskie u Daniela r. 1564 
jest już drugiera. 

Ossoliń. w Kozmait. krak. I 29 i Wiadom. 
IV str. 498 (korzystał z egzempl. Puław- 
skiego). 

— Krótkie wypisanie sprawy kthora 
była o prawdziwym wyznaniu y wie- 
rze prawdziwego Boga, y Syna iego 
Pana Jezusa Krystusa Zbawiciela y 
Pana naszego, także y Ducha S. pocieszy- 
ciela y Doktord naszego, w Krakowie y 
w Pińczowie, Roku 1563. dnia 7 Mie- 
siąca Oktobra w Krakowie. A dnia 9, 10, 11, 12, 13 y 14 w Pińczowie na 

Synodzie. W Nieświeżu w Drukarni 

Danielowey. Roku Pdńskiego 1564. 

w 8ce, kart 36, sygn. A— E4. (Druk 

gocki). 

Pauli prowadzi tu dysputę z Gilowskim i 

Sarnickim. 
Osiński Skarga 147. — Lelewel Bibl. ks. 1 
198 nn. — Jocher 3485 i 3617. 

Czartor. 

— O wyznaniu wiary Księdza Sar- 
nickiego, po iego oderwaniu: List Grze- 
srorza Pawła do Kościołów Helweckich 
wydany, aby braciey pobożney więcćy 
nie zwodził. (B. w. m.). Roku 1564. 
w 8ce, k. 11 nlb. (sygn. Cg). (Ostatnia 
strona biała). 

Drukowane albo w Brześciu u Mnrmeliusza, 
albo też może druk Siebeneychera. Ta- 
kiemi czcionkami wyszła Yenecya. 

Na czele: List Doktora Stankara do Zboru, 
kthory Sarnicki rządzi (3 karty). — Sar- 
nicki, jak widać z tego listu Grzegorza, 
wydał w owym czasie trzy kazania pol- 
skie królowi przj'pisane i aaraz po prze- 
mowie do króla, położył swoje wyznanie 
wiary. — Grzegorz Pauli dowodzi, iż Sar- 
nicki był razem i deistą i chciał niektóre 
rzymskie obrządki zatrzymać. — Stankar 
radzi Zborowi (Niedzwiedzkiemu), aby sie 
pilnie Aryanów strzegł i przyjął jego 
nanke o Chrystusie pośredniku, człowieku 
tylko" 

Ob. Yergerius Dwa listy 1559. 

Jocher 3622. Czartor. 

— ob. Alciatus Paul. (Epistolae 
1640) — Blandrata J. (Zgodne sposoby) 

— Dowody — Judicium (1579) — Kal- 
win (1563) — Katechizm (1605) — Mo- 
skorzewski Hieronim (1605) — Sar- 
nicki Stanisław (Colloąuium petrico- 
yiense 1566) — Schoman Georg. (Cate- 
chesis 1575) — Serwet (Okazanie An- 
tychrysta) — Sobór skrzyński (1567) 

— Socyn F. (Wykład na pierwszą ka- 
pitułę). 

Łukaszew. Dzieje wyzn. helwec. w WPols. 
430. — Maciej. Piśmienn. Dodat. 395 — 
400, t. III str. 184, 264, 171. — Jocher 
Obraz biblłogr. II 487. — Ossolińs. Wia- 
dom, hist. IV 484—511. — Keszka De Ath. 
et phalar. 336. — ,Encykł. Orgelbr. t. 10 
str. 918—21. — Świecki Histor. pam. I 
231. — PlacciuB Theatr. pseudon. 529. — 
Sandius Bibliot. antitrin. 29, 47, 197. — 
Bentk. Hist. lit. II 512. — Szelewski X. 
w Pamiet. relig. mor. XX 18—9. — Bock 
Antitrinit. II str. 607, 826. — Bandtke PAULI PAULI. 149 Hist. drnk. kr. pols. I 37.S— 6, II 108. — 
Lelewel Bihl. II s. 212. — Siarczyński II 
8. 68. — Węgierski Hist. Eccl. Slavon. 
str. 76; Kronika zboru 1817 s. 8—9. — 
Rozmaitości naukowe 1828 I str. 29 — 
44. — Finkel Bibl. hist. II nr. 15096 i 
str. 1817. — Wiszn. Hist. lit. pol. IX s. 
40 — 43. — Krzyżanowski Adr. Dawna Pol- 
ska Ed. II t. I s. LXXXIX. — Grabowski 
Lit. kalw. 1906 s. 185. — Tenże Liter, 
aryań. str. 49 i nn. — Briickner Różno- 
wiercy s. 149 oraz w Pam. liter. IX 131. 

— Wisłocki Katal. rękop. 2621. — Łu- 
kaszew. Hist. braci czes. w WPol. str. 59 
— 61. — Corpus reformatorum t. 18 — 20. 

— Wierzbowski Bibl. II 1376 i 1380. 

G. Pauli (Brzezinensis) należał do tłuma- 
czów Biblii brzeskiej. 

Przytaczane jego pisma: Epistolue ad St. 
Budininm 1574 i ad Bnllingerum 1562 
nie były drukowane. 

PAULI Georgius Dantiscanus (II) brat 
Adriana (f 12 grud. 1650). Quod uni- 
cus Ecclesiae Rabbi divino nomini glo- 
riosum, et Ecclesiae suae velit esse sa- 
lutare, hanc de sacerdotio Christi dispu- 
tationem sub praesidio Jacobi Grynaei... 
publice proponit M. Georgius Pauli 
Dantiscanus. Basileae, typis Johan. Ja- 
cobi Geuathii 1612. w 4ce, ark. C^. 

Warsz. Uniw. 

— G-amelia fest. nuptiar. Joachimi 
01avii et Annae. Nicolai Hofredii filiae. 
Dantisci 1602. w 4ce. 

— Oratio in Gymnasio habita de 
annis climactericis et inprimis de se- 
nili... Gedani 1605. w 4ce. 

— Leichen Predigt dem Jungling 
zu Naim, gehalten Dom. 16 post Trin. 
ex Evang. Luc. 7. Danzig 1625. w 4ce. 

— Predigt iiber das Evangelium 
Dom. 15 p. ^Trin. Matth. 6 v. l4 ad 
fin. Danzig 1624. w 4ce. 

— Reformatus Augustanus seu Apo- 
logia pro dictatis schołasticis. Bremae 
1637. w 4ce. 

— Synopsis doctrinae politicae a J. 
C. Bezoldo edita et in usum Gymn. 
Ged. typis Rhetianis exscripta. Gedani. 

— Sechs Sterbens - Predigten zur 
Zeit der Pest Anno 1620 und 24 ge- 
halten. Nebenst einer Predigt von der 
Flucbt in Sterbens- Liiufften. Dantzig 
1625. w 4ce. — ob. Keckeruiann Bartł. (Dispu- 
tationes 1608) — Ritherus M. (1650) 
— Starckius J. (1650). 

Jocher 5225. — Praetorius Athenae ged. 60. 

PAULI Godfryd Albert. De calice 
eucharistico prodigiose transfigurato in 
sanguinem verum, in pago Rudauiensi 
prope Regiomontum. Regiomonti 1717. 
w 4ce. 

— ob. Lungwitius Michael (Disser- 
talio epistolica 1720), 

PAULI Karo! Fryderyk (1722 f 9 lut. 
1778). Dissertatio de iure principis et 
in speeie regis Borussorum circa res 
nullius in Borussia. Halle, 1747. 

— Allgemeine Preussische Staats- 
geschichte. Halle 1761, 1769. w 4ce. 
tomów 8. 

— ob. Solignac (Allgemeine Ge- 
schichte 1763-5). 

Hamburger Das gelehr. Deutschland 1772. 

w 8ce s. 551, — Goldbeck Literar. Nach- 

richteu s. 217. 

(Pauli Martin). Gliickwunschode an 

Martin Gottlieb Pauli beim Antritt 

seines offentlichen Lehramtes. Danzig 

1753. folio. Gdańs. miejs. 

— Gliickwunschode, ais Martin 
Gottlieb Pauli seine Reise nach Witten- 
berg, den offentlichen Lehrstuhl zu be- 
steigen, antrat. Danzig 1763. folio. 

Gdańś. miejs. 

— ob. Ringeltaube Jak. (Dissertatio 
1753). 

PAULI Michael. Trauer-Gedicht... Jo- 
hannes Fabricius. Danzig 1693. folio. 

(Pauli Nic). Ultimi Honores Viro 
Juveni Eximio et Praestantissimo Dn. 
Nicolao Pauli S. S. Theol. Studioso, die 
25 Novemb. circa horam noctis 11 pie 
placideąue defuncto Habiti a Fautori- 
bus. Amicis et Popularibus. Regiomonti 
Boruss. Anno CI0I0CXLI. (1641). 29 
Novemb. Typis Reusnerianis. w 4ce, 

kart 6. Wroeławs. 

Pauli Paulus ob. Vechner Georg. 
(Scolops 1644). 

PAULI Reinhold. Auff Johannis 
Georgii Moeresii et Ursulae Loffin 
hochzeitlichen Ehrentag. Danzig 1653. 
^ 4ce_ Gdańs. iniej8. 150 PAULI. PAULLUS. — Trauer Gedicht... FlorentinaBran- 
des. DaDzig 1651. w 4ce. 

Gdańs. miejs. 

— Trauer-Gedicht... Joannes Caesar. 
Danzig 1653. w 4ce. Gdańs miejs. 

— Trauer-Gedicht... Florentine Cul- 
merin. Danzig 1654. w 4ce. 

Gdańs. miejs. 

Pauli Simon ob. Paullius Sim. (Vi- 
ridaria 1653). 

Pauli Theodor Christian ob. Pi- 

sański Jerzy Krzysztof (1765). 

Pauli und Krokisiusscbe Ehever- 
bindung. Danzig 1765. folio. 

— ob. Paulo B. 

Paulina Eremus ob. Meress Bona- 
wentura (1775) — Series vitae S. S. 
Patrum (1730). 

Paulina Sacra ob. Felkel Romuald 
X. (1746) — Informacya. 

Paulini, pustelnicy zakonu św. Pa- 
wła ob. Compendium directorii (1532) 
— Małacbowski Jan (1757) — Poborski 
Innoc. (Series vitae 1730) — Simoudi 
Ład. (Gorvi albi nova musa 1712, 1719). 
Krzyż czasop. Kraków 1865 nr. -45 - 47. — 
Encykl. kość. tom XVIII s. 580 (Paulini 
w Polsce). 

(Paulin S.). Krótka Informacya o S. 
Paulinie. B. w. m. i r. (około 1761). 
w 8ce, k. 2. Warsz. Uniw. 

— Toż:... (B. w. m. dr. i r.) w 8ce, 

kart 6. Warsz. Uniw. 

Paulinus Adam medicus ob. Senten- 
tiae et loci (1583). 

Paulinus Jan (pseudonym) ob. Łaszcz 
Marcin (1609). 

Paulinus a S. Andrsa ob. Wiązkie- 
wicz (Coelum 16961 

Paulinus Fr. de Lemberg ob. Ludo- 
vicus (1498). 

PAULINUS L. Historiae Arctoae libri 
III. Strengnesi 1636. w 4ce. 

Jest tu z rzeczy nas obchodzących : Livonia 
97—102. Mo8chovia 108—110. Gustavi 1 
difficult. Moscoriticae 247 — 257. Erici 
XIV difficaltates Moscoviticae 264—265. 
Ejnsd. cum Polonia ąnerelae 268 — 275. 
Johannis III c. Moscis querelae (1573) 
291-301. Pax cum iloscis 303—307. De 
infelici Sigism. III regno 314—325. Gu- 
8tavi Adolphi helium Polonicum 379—381. Paulinus Pontius (Trespsalmi 1541) 
ob. Logus Jerzy (Dodatki do t. XXIII). 
Pauliowski ob. Pawłowski D. 
Pauliska ob. Reveroni (1798). 

(Paulitz Chrystian). In Nuptias No- 
biliss. Excellentiss. Dn. Christiani Pau- 
licii Med. Doctoris Clarissimi, Claris- 
simi, Serenissimi et Potentiss. Jo- 
hannis Casimiri. Regis Pol. et Sveciae 
Medici dexterrimi, cum spectatissima 
honestissimaą; Yirgine Susanna Schu- 
reria, lusus poetic. (Dantisci). Tj^pis vi- 
duae Georgii Rhetii. Imprimebat Da- 
vid Fridericus-Rhetius (1648). w 4ce, 
k. 4. 

Wiersze pisali: Chris. Woffiius Saxończyk, 
Weselowius i David Ursinus. Jagiell. 

— In solennem Nuptiarum festivi- 
tateni viri Nobilissimi, Excellentissimi, 
Experientissimi Dn. D. Christiani Pau- 
litz Med. Reg. Sponsi, nec non qua for- 
mae elegantiam qua morum pudicitiam 
lectissimae Yirginis Susannae Schiererin 
Spectatissimi olim Dn. Michaelis Schu- 
reri, Primarii Civis et Mercat. Lubli- 
nens. relictae Filiae Sponsae Dantisci 
14 Calend. Julii celebrandarum Anni 
ECCe tlbl sVaVIs soCIatYr, Sponse. 
sYsanna, CVIVs In ore DeCVs, CV- 
lVs In ore pVDor. Dantisci, Excude- 
bat David Fridericus-Rhetius (1648). 
w 4ce, k. 4. 

Po łacinie (Alexander Jungę, Dantis.), po 
niemiecku i po polsku (Sielanka Na tez 
Wesele od Laurent: Fischera w Królewcu). 

Jagiell. 

— ob. Cnoffelius And. (Felicibus 
1648) — Maukisch J. (Jubila 1648). 

Pauliurus Camil ob. Gdańska (z) 
(Teraznieyszą). 

PAULLIUS Simon. Viridaria varia 
regia et academica publica in usum 
magnatum ac cp:Xo^otav(i)v collecta ac 
recognita, opera et studio D. Simonis 
Paullii S. R. M. Daniae. Norvegiae etc. 
Med. Aulic. Hafniae anno M.DC.LIII. 
I (1653). w 16ce, str. X i 799. 

Autor opisuje ogrody: w Kopenhadze, Pa- 
ryżu, Oxfordzie, Padwie, Leodyum, Gro- 
ningen i Warszawie ; tu mianowicie wy- 
licza: 770 gatunków roślin, hodowanych 
w ogrodzie królewskim na przedmieściu 
(przy pałacu Kazimierzowskim) ; 740 gat. PAULLUS PAULUCCI. 151 w ogrodzie król. przy Zanaku ; 701 gat. 
dziko w okolicach \Varszawy rosnących. 

Pam. warsz. umiejętności czystych i stoso- 
wanych 1829 II s. 336. — Wszechświat 
1892 s. 703. — Gazeta warsz. 1892 nr. 
306. 

Porówn.: Erndtelius (1730). 

PAULLUS Gualter (Gauthier Paweł) 

S. J. (1587 t 15 kwiet. 1672). Animi 
per uniyersi fastidia a mundo, a terra, 
a coelo, a se ipso in Deum salientis 
imago. Nunc vero patrio Carmine per 
unum eiusdem Societatis sacerdotem 
expressa. Typis Coli. Calissiensis S. J. 
Calisii 1682. w 12ce, str. 223 i ni. 21 
(ark. 11). 

Przekład polski ma tytuł: Lot gołębice abo 
wysokie y świąt, żądze. — Obacz Załuski 
Apteka s. 106 i Jabłoń. Museum s. 75. 

Przekład ten różny jest od przekłada Da- 
rowskiego Jana Kaz. 

Toż jest w dziele: „Melancholia żyjącego na 
świecie człowieka rozerwana", w Lublinie, 
w druk. S. J. 1751. — Obacz pod: Ka- 
derus M. 

— Canticum novum animae a mun- 
do, a terra, a coelo, a seipsa in Deum 
salientis imago, melodiae lyricae latinae. 
Genus rhythmometrum. Authore Gual- 
tero Paulio Soc. J. in Archigymnasio 
Viennensi S. Th. D. et professore or- 
dinario. Elbingae, typis acad. Corellii 
anno 1636. w 12ce, str. 119. 

X. Brown Bibl. pisarzy S. J. s. 470 i 488. 

— Canticum novura animi in Deum 
salientis rithmometris expressum. El- 
bingae apud Achatium Corellium 1651. 
w I2ce, str. 119. 

Załuski Bibl. s. 106; Apteka s. 106. 

Sem. gnieźń. 

— Lot gołębice albo wysokie y świę- 
tobliwe żądze wstępuiącey dusze od 
świata, ziemie, nieba y siebie samey do 
Boga zstępuiącey rythmem polskim z ła- 
cińskiego przetłumaczono. [Godło z Psal- 
mów]. Z dozwoleniem Starszych. W Kra- 
kowie, u wdowy y dziedziców Fran- 
ciszka Cezarego, J. K. M. typ. R. P. 
1660. w 8ce, kart 64 nlb. (ark. Hg). 

Dedyk. Orszuli Konstaneyey Mniszchowey, 
starościney Lwowskiey... X. Jan Kaz. Da- 
rowski 8. J. 

Wydanie ozdobne. Stronnice ohjote ramkami. 

Jocher 5869. 

Czartor. — Warsz. Uniw. — Canticum Novum animi a mun- 
do, a terra, a coelo; a se ipso in Deum 
salientis. Melodiae Lyricae Latinae. Ge- 
nus rhj^thmometrum autore Gualtero 
Paulo e Soc. Jesu, in Archigymnasio 
Viennensi S. S. Theol. Doctore & Prof. 
ordinario. Cum facultate Superiorum. 
Calisii Anno 1665. Lot Gołębice abo 
wysokie y świętobliwe żądze; pobozney 
dusze od Świata, Ziemie, Nieba, i siebie 
samey do Boga wstępuiącey. Rythm 
Polski, z łacińskiego przetłumaczony. 
Przez X. Jana Kazimierza Darowskiego, 
Soc. Jesu. Za dozwoleniem Starszych. 
w Kaliszu, R. Pans. 1665. w 12ce. 

Eegzempl. Bibl. warsz. tej edycyi ma mieć 
kart 126. — Egzemp. Jagiell. bez tytułu, 
ma ark. sygnow. Lj, brak w nim karty 
ostatniej. Liczy kart 112, lecz zaczyna się 
od ark. Bj, a że na arkusz idzie kart 12, 
zatem zdaje się, że wraz z tytułem bra- 
kuje kart 15, czyli że powinno być razem 
127 kart. — Egzemplarz Ossol. ma mieć 
kart 117. 

Lot gołębice wtóry idzie od ark. D^, Lot 3ci 
od ark. Fg, Lot itj od ark. J^. 

Jagiell. — Ossol. — Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— ob. Ziętkiewicz (Heros animus 
1739). 

SommerTogel VI 383. 

Paulowitz Constantinus ob. Metasta- 
sio Piętro (1779). 

PAULUCCI (Paolucci) Camillo. Copia 
di Lettera di M(;nsignore Illustrissimo 
et Reverendissimo Paolucci Arcivescovo 
d'Iconio, e Nunzio Apostolico in PoUo- 
nia scritta al Serenissimo Stanislao S. 
Re di Pollonia. — Copia Literarum ab 
Excellentissimo Nuntio Paulucci, ad 
Serenissimum Poloniae Regem scripta- 
rum. 

Lettera Scritta da Monsig. Poto- 
ski Arcivescovo di Gnesna, e Primate 
del Regno di Polonia a Sua Santita 
Papa Clemente XII. — Literae Primatis 
Regni Poloniae ad Summum Pontificem. 
(Danzica 5 Novembre 1733). 

Resolutio Romana Theologorum a 
Sanctissimo Domino Nostro Papa Cle- 
mente XII deputatorum super nuUi- 
tate. & invaliditate Juramenti tempore 
Comitiorum Convocatiunis praestiti ab 
Emineutissimo, ac Reverendissimo Do- 152 PAULUTIUS. PAULUSIENSKI. mino Cardinale S. Clementis Albani 
Regni Poloniae Protectore transmissa. 

Explicatio praetensae Romaaae Re- 
solutionis Super Juramento in Co- 
mitiis Convocationis praestito Anno 
1733. folio, str. 22. 

Czartor. — Ossol. 

— Copia Literarum excellentissimi... 
Arcbiepiscopi Iconiensis a sacra sede 
romana ad Regnum Poloniae legati 
nuntii ad serenissimum Stanislaum I 
regem Poloniae. Varsaviae die 3 Xbris 
1733. 

(Na drugiej stronie:) Copia litera- 
rum sanctissimi D. nostri Clementis XII 
ad serenissimum Stanislaum I regem 
Poloniae. Clemeos Papa XII Datum 
Romae ad sanctam Mariam Majorem 
Calendis Octobribus pontificatus nostri 
anno quarto. (B. w. m. dr.), folio mn., 

k. 1 nlb. Zieliński. 

— Epistoła illnstrissimi Paulutii 
Nuntii Apostolici ad illustrissimum Joan- 
nem Comitem Sapieha Castellanum Tro- 
censem, nunc supremum Cancellarium 
M. D. Litbuaniae. Varsaviae 24 Sep- 
tembri 1729. 

Ostr. Suada epist. lat. 1747 f, II 28. 

(Paulutius Camillus l^uncius). Aquila 
in Camillo Paulutio coronata anno 1729 
per Prov. pol. Scholarum Piarum ob. 
Bielatowski Adryan X. (1729). 

— ob. Kłossowski Joannes (Camil- 
lus cordiura 1725). 

Finkel Bibliografia nr. 4582, 29963. 

Paulucius Fabricius ob. Kulpiński 
Józef (1697). 

Ciampi Bibliogr. pod nr. 13. 
Pauluk ob. Okolski Szymon (1638). 

PAULUS Baltazar. Mane Diei Philo 
sophici, Heliace Tergemino Sidere orto, 
VI. W. Primae Laureae Candidatis, 
Illustratum et Dvm Per Clarissimum, 
et Admodum Reverendura Dominum, 
M. Samuelem Joannem Podgwiski, Phi- 
losophiae Doctorem, & Professorem, Col- 
legam Minorem, Eccesiarum(sic). Śancti 
Adalberti. in Circulo Crac: Praeposi- 
tum, Archipresbyteralis B. V. Mariae 
Paenitentiarium Radyminscianum. Pu- 
blicum, Sacra Authoritate Apostolica. & Officii Rectoralis, Notarium, S. R. M. 
Secretarium; In frequentissima Nobi- 
lissimorum Hospitum , & Amplissimi 
Senatus Aeademici Corona, A^rtium Li- 
beralium, & Philosophiae Baccalaurei, 
Ritu Solenni Crearentur: A Balthasare 
Paulo, Ejusdem Laureae Candidato, 
In vim Fraterni Affectus & Amoris 
Gratulatorio Plausu Exoptatvm. Anno, 
Orti in Carne Humaua, mystici Solis 
1700. Die 18 Octobris. Cracoviae, Ty- 
pis Universitatis. w 4ce, kart 7 nlb. 
(sygn. Co). 

Na odwr. str. karty tyt. herby Olszowskich 
(Prus II), a poniżej 2-wiersz łaciński „In 
Falces", następnie zaś 4-wiersz łaciński 
„In Crucem". — Dedyk. : Domino Andrea 
Olszowski, Ecclesiarum, Cathedralis Cra- 
coviensis & Sandomirien : Canonico. Na 
końcu zaznaczono: Sub Felicissimis An- 
spiciis D. M. Mathiae Psoiecki, Rectoris. 

Jocher 1477. Ossol. 

PAULUS F. Refutatio Paralogismo- 
rum Socinianorum Das ist: Griindliche 
Widerlegung Der betrieglichen Reden, 
Disputation und Schrifften der Photi- 
iiianer oder Socinianer, welcbe mit ilirer 
uugelegenheit und verkebrtheit, nicht 
allein sich selbst, sondern auch andere 
Yerfiihren und verderben, und ats die 
in specie Wider Christen, yorallen an- 
dern Secten, den Einigen wabren Gott 
und seiiien Sohn Jesum Christum ver- 
leugnen: Allen und jeden Schrifften 
der Socinianer, insonderheit dem Buche 
Revelatio Catholicismi veri, darinnen 
der Scribent mit 6 Ar^umenten be- 
weisen will gegen all die audern Sec- 
ten, dass ihre lehre diese des Gross- 
christlichste richtigste und gewisseste 
sey, entgegen gesetzt. Vor den Autor 
gedruckt zu Amsterdam. Im Jahr 1656. 
w 8ce, S. 178. Wrocław. Uniw. 

Paulus apostolus (sanctus) ob. 
Paweł. 

Paulus de Polonia ob. Paweł. 

Paulus de Krosno ob. Krosna (z). 

Paulus Nissensis, de Zator, de Wola, 
de Praga etc. etc. ob. Paweł. 

PAULUSIEŃSKI Antoni Józef. Me- 

moria in Novem Musis honoris laureati 
parens, IX.VV.DD. Primae Laureae PAWEŁ. PAWEŁ 153 Candidatis. Dum in alma universitate 
Grac: Ab Illustri Clarissimo et admo- 
dum Reverendo Domino, D. M. Petro 
Goszkowski, Philosophiae Doctore, Re- 
ofio et Cursus Vladislaviani Professore. 
Colleo:a Majore. Ecclesiarum Collegiatae 
S. Anuae Canouico, Parochialis in Fry- 
drychowice & Przybradz Curato. ac 
interea Philosopbicae Facultatis Deeano. 
In praesentia Maguorum Hospitum ar- 
tium liberalium & Pbilosophiae Bacca- 
laurei renuntiarentur, in documentum 
fraterni affectus stylo póeticó, ab An- 
tonio Josepbo Pauiusienski, Ejusdem 
Laureae Candidato, in futurum tempus 
annó Jubilei Magni 1726. die 27. Aprilis 
impressa. Cracoviae, typis Collegij Ma- 
joris academicis (1726). folio, kart 9 
(ark. El). 

Dedyk. : Joanni Adalb. Olszewski Canon. 
Tarnov. Zaczyna wiersz na cześć Jana 
Kantego examinatorom , następnie ucz- 
czeni : I. Jos. Bodurkiewicz. II. Cas. Za- 
palski. III. Antonio Pauiusienski. IV. Ant. 
Zołęd/.iowski. V. Jos. Januszowski VI. 
Mart, Warmuziński. VII. Th. Bienkiewicz. 
VIII. Jak. Nurkiewicz. IX. Andr. Bargle- 
wicz. X. ValeQtinu8 Warmuziński. 

Jochor 1528. 

Jagiell. — Ossol. — Czerw. Dwór. 

— Zwierciadło informacyą bractwa 
kapłańskiego w kościele farnym Pilz- 
nieńskim reprezentuiąee przez Anto- 
niego Paulusińskiego plebana Dobrkow- 
skiego. w Krakowie w Drukarni JX. 
Biskupa Kraków, przy administracyi 
Józefa Haika Bibliopoli. w 8ce, s. 128. 

Druk miedzy r. 1756 i 57. 

Jocher 8974. 

Paweł y Marya Kochankowie ja- 
kich mało (t. I, II) ob. Skoraszewski M. 
(1793). 

PAWEŁ Św., apostoł. Epistoła Bea- 
tissimi Pavli Apostoli Ad Laodicenses, 
Quę licet extra Canonem sit 14 Epi- 
stolarum eiusdem: tamen digna Lectu 
yidetur. (Cracoviae 1564). w 8ce, k. 7 
nlb. (sygn. Aiiij). 

Na karcie tyt. cytat : 2. Ad Timo. 3. Omnig 
Bcriptura diuinitus inspirata utilis est ad 
docendum, ad ar^uendum, ad corripien- 
dum. ad erudiendum in iustitia: ut per- 
fectus sit homo Dei, ad omne opus bonii 
instructus. Przedmowa poczyna się od słów: Nicolaus 
Grochowski , artinm mag^ister, et Sacrę 
Theologię Professor, Lectori Candido Fae- 
licitatem, a kończy: Datum Cracouiae ex 
Coenebio Dominicanorii quinto Idus Ja- 
nuarij. Anno salutis 1564. — Następuje 
dalej : Jaeobi Fabri Stapulensis Testimo- 
nium, tekst samegfo listu, a wreszcie Ja- 
eobi Fabri .Stapulen. Appendix. 

Jocher 2r)4'7. Ossol. — Kórnik. 

— Paulus Apostoluscoram NeoEvan- 
gelicis perorans. Calissii 1725. w 8ce. 

Jocher 3286. 

— Az Zenth Paal leveley magyar 
uyeluen. Cracoviae, Hier. Vietor 1533. 
w 4ce, ark. SlYa- 

Dedyk. Hrabinie de Perony z domu Fran- 
gipan. 

Są to listy św. Pawła przez Benedykta Ko- 
miati tłumaczone jako pierwsza książka 
po węgiersku drukowana w Krakowie. 
(Wiener Literatur -Zeitang 1814 nr. 38 
s. 681). — Daty z lat 1534, 1539. 1558 są 
mylne. — Miała na sprzedaż księgarnia 
Lista et Frankego w Lipsku za cenę 200 
talarów. — Ob. Komiathi (w t. XIX 458). 

Jocher 2410 i 2411. — Bandtke Hist. dr. 
kr. p. I s. 162. — Szabo K. M. Kon. s. 2. 

Paweł (Paulus) Święty ob. Bojarski 
A. N. (1747) — Baranowicz Łuk. (1675) 

— Botsaccus J. (1659) — Campensis 
Joannes (1534) — Constitutiones (1646) 

— Crelłius J. (1688) — Directorium 
(1736) - Gliczner Erazm (1572) — 
Gruszecki Hieronim (1750) — Hannen- 
berg G. (1727) — Jan Złotousty — 
Jugowski J. X. (1710) — Karpowicz 
Michał (1788) — Kłoda vius (1639) — 
Lubieniecki Antoni (1661) — Lubo- 
wiecki — Major G. (1561) — Morz- 
kowski P. (1636) — Milius Jak. (Thea- 
trum albo widok) — Myśliwski Fab. 
(1639) — Odpusty (1610) — Pacior- 
kowski Józef X. (1763) — Pauli Grze- 
gorz (1564) — Pokoi'ski Innocenty (1725) 

— Rychlicki And. (1594) — Socinus F. 
(De loco 1583) — Toryani Jan Kanty 
(Kazanie 1775) — Turski Feliks Pa- 
weł (Duodema 1778) — Tyminiecki 
Wojciech (Kluż 1722) — Ujazdowski 
Mar. (Commentaria) — Wilkowiecka 
Mik. (Flores 1579) — Wolan And. (Me- 
ditatio 1592) — Wykład (1564). 

Paweł męczennik ob. Tłuczyński 
Ign. Mac. (Palma tryumfalna 1682). 

20 154 PAWEŁ PAWEŁ. (Paweł pustelnik). Wzór doskona- 
łości Święty Paweł p.erwszy pustelnik, 
cudami za żvwota y po śmierci w Ko- 
ściele Świętym wsławiony, nabożeń 
stwem uczczony, do naśladowania y uko- 
chania wielkich cnot ie^o, duszom pra- 
wowiernym podany. Z dozwoleniem 
Zwierzchności Duchowney, przedruko- 
wany. W drukarni Jasney Górv Czę- 
stochowskiey. Roku Pańskieafo 1734. 

w 8ce, k. 1 i nlb. Warsz. Uniw. 

— ob. Compendium directorii (1532) 
— Goldonowski Andreas (1628). 

PAWEŁ (Paulus) Balthasar Candi- 
datus. Mane diei philosophici VI pri- 
mae laureae Candidatis dum in Univ. 
Cracov. artium et phiiosophiae bacca- 
laurei crearentur. s^ratulatorio applausu 
exoptatum. Cracoyiae 1700. folio, k. 6 
jx\}), Krasius. — Semin. gnieźń. 

Paweł z Brudzewa (Wladimiri) ob. 
Brudzewski P. 

PAWEŁ 1, car Rosyi. Eztat litowskoj 
Gubernii sostawliennyi iz dewiatnadcati 
powietow iii ujezdow. 6 Fewrala 1797. 
w 4ce. k. 2. 

— [Manifest oznajmujący śmierć 
Katarzyny i wstąpienie swoje na tron, 
drukowany w Petersburgu]. Dat. 6 No- 
vembra 1796 r. folio, str. 1. 

Tłómaczenie z rosyjskiego. Krasius. 

— Ukaz z 29 stycznia 1797 (na- 
kazujący chłopom i poddanym posłu 
szeństwo względem panów), foli*:, str. 1. 

Ten i nastepre jego ukazy drukowane są 
bądź to polsku, bądź też po polsku i ro- 
syjsku obok. — 8ą w bibl. Krasiń. — 
Zapewne wychodziło takich ukazów więcej. 

— Ukaz z 18 Marca 1797. Wolność 
wyznawania wiary, folio, k. 1. 

— Ukaz z 23 kwiet. 1797. Zbiegi 
z pułków... (w 4ech językach), folio, 
k. 1. 

— Ukaz z 28 lipca 1797 o Rakiet- 
mistrzach. folio. k. 1. 

— Ukaz z 23 grud. 1797. Rządowi 
litewskiemu... O adwokatach (po pols.). 
folio, k. 2. 

- Ukaz z 27 grud. 1797. (Po pol- 
sku). O monecie, folio. k. 3 nlb. 

— Ukaz z 27 grud. 1797. Bank 
dla szlachty, folio, ark. 3 nlb. (Po pols.). I — Ukaz z 1 1/22 czerwca 1798. Cen - 
I zura na pisma zagraniczne. (Po pols.). 
! folio, k. 1. 

— Ukaz z 8 lipca 1798. Areszt na 
francuskie towary. (Po pols.). folio, 
str. 1. 

— Ukaz z 12 Aug. 1798. Litew- 
skiemu rządowi o papierze stęnlowym. 
(Po pols.). folio, str. 1. 

— Ukaz z 9 grud. 1798. Litews. 
rządowi o stosowaniu ustaw. (Po pols.) 
folio, k. 2. [Zarazem:] Rota przysięgi 
Carowi, folio, str. !. 

— Ukaz z 4 kwiet. 1798. [Wypis naj- 
wyż. rozkazów: Sług nie wolno po ussar- 
sku ubierać. Zakazane gry kartowe i ko- 
sterskie. Odzianym po niemiecku nie 
wolno nosić kapeluszy okrągłych i za- 
żywać różnych czapek, lecz nosić ka- 
pelusze trójkątne, zaś czapki okrągłe. 
W święta nie odbywać targów. Zabra- 
nia się noszenia fraków, a nakazuje 
suknie niemieckie z kołnierzem stoją- 
cym nie szerszym jak trzy ćwierci 
wierszka z odkJadkami tegoż koloru, 
co kołnierz. Nie wolno nosić żyletów, 
lecz niemieckie kamizelki; trzewików 
ze wstążkami, ściąganych na przedzie 
sznurkiem, nie wolno zażywać. Nie 
okręcać szyi bez proporcyi chustkami 
i halstuchami. Przepis na ubieranie li- 
bery i], folio. 

— Imperatora Pawła Xiążka modli- 
twy z rossyiskiego po niemiecku wy- 
tłumaczona i wydrukowana w mieście 
Moskwie R. 1797. z niemieckieoo na 
poski (tak) ięzyk w tymże roku prze- 
łożona w Warszawie 1797. Za pozwo- 
leniem Zwierzchności, w 16ce, sti'. 22 
i k. 1. 

Jest to raczej zbiór uwag o tolerancyi i o zel- 
żywych pismach przeciw rządowi, przed 
wprowadzeniem ustaw nowych. 

Jagiell. 
(Paweł I). Serenissimis augustissi- 
mae... imperatricis Catharinae... filio 
Paulo ac ejus consorti Mariae magnis 
imperii ducibus in eorum auspicatissimo 
in Albam Russiam adyentu carmen. 
Mohiloviae 1781. w 4ce. 

Czerw. Dwór — Wilno. 

— Cum Magni Rossiae Principis et PAWEŁ. fAWEŁ. 155 Potentisśimi Imperii Rutheni Haeredes 
Domini et Duces Sereiiiss. Paulus et 
Maria Poluciam auspicato a(ivenissent 
monastica Basiliaui Instituti intra Al- 
bam Rossiam familia subiectiunis. cui- 
tus et gaudii causa cecinit. A. D. 
i\lDCC.LXXXI. (1781). w 4ce, ark. 3. 

Czerw. Dwór. 

— Auffustissimo ac Potentisśimi 
Paulo I Imperatori totius Rossiae aune- 
xorumque regnorum et principatuum su- 
premo Principi ac authocratori haere- 
ditarii imperii fasces felicissimis aus- 
piciis capessenti. in ipsoąue domin atus 
liinine suos subditos fortunatos reddenti 
superstes in Alba Russia Socictas Jesu 
suo clementissiino conservatori hoc car- 
men gratissimi animi indicium d. d. d. 
Anno 1797 in privilegiata a stia itnpe- 
ratoria Majest. Typograpbia Poloceiisi 
Coli. S. J. w 4ce, k. 53 nlb. (sygn. 
ark. a ng). 

Prsiypłsane wierszem cesarzowi Pawłowi 
przez kollegium Soc. .Je.su. Sn, tu pociiwały 
kreślone wierszem łacińskim, włoskim, 
francuskim, niomieckim i jiolskim. win- 
szujące wstąpienia na tron. Polskio mają 
nadpisy : Dytyramb czyli wiersa radosny. 
Oda. Wiersz na wjazd (razem kart 17). 

Akad. — Czerw. Dwór — Jagiell. — Kra- 

sińs. 

— Loblied bey derTbronbesteigung 

des Kaysers Paul Petrowicz gesungen 

von der ludenschaft zu Szklof. 1797. 

folio. 

Po niem. i po hebrajska. 

— Do Nayiasn. Pawła Piotrowicza 
wstępuiącego na tron rossyiski 1796 
roku listop. 6 dnia y państwo swoie 
łaskami osypuiącego. Tlómaczono y dru- 
kowano w Berdyczowie 1 796 w 4ce. 

k. 6 nlb. 

Po rosyjsku i po polsku. 

Czerw. Dwór. 

— Ode der hoben Durcbreise des 

Grossf. Paul Petrowicz und des Pińnzen 

Friedr. Heinr. Ludw. von Preussen 

durch Elbing gewidmet. Elbing 1776. 

folio. 

Opis tej podróży wydał Oelriehs. 

— ob. Bukaty Antoni X. (Mowa 
duchowna 1797) - Bykowki Igu. 
(Wiersz (1799) — Hiźden Tad. (1797) — Litta Laur. (Actus ad ecclesiam 1798) 
- Reddia: Józ. (Kazanie 1798). 

Finkel li 1817. 

PAWEŁ Hieromonach (Lytliowicz). 

Psaltir blażennaho Proroka i Caria Da- 
wida z piesnimi i psalmi izbrannymi 
na prazdniki gospodskija i światych 
Bożiich, z molitwami że i tropari, po 
kaźejźdo Kafismie. w Czetwiertni lieta 
ilospodnia 1625 julia 27 dnia. w 8ce, 
kart 12 i 232. 

Na ouwr. str. herb Grzegorza Czetwertyń- 
skiego. Przypis temuż od Jerom. macha Pa- 
wła i Jerodijakona Sylwestra. 

Wiszn. Hist. lit. p. VIII s. 434 i 5. 

Ob. Dawid (w Bibl. tom XV .s. 80—81). 

— Wykład wiarv. w Uhorcach r. 
1611. 

Siarczyński Obraz t. I str. 291 w 1618 r. 
w 4ce przytacza. — Jabłonowski Musaeum 
pol. str. 142. 

Pawd a Jesu ob. Nagrodzki Paw. 
(Panegyris 1688). 

Paweł od S. Józefa ob. Sobocki Bal- 
tazar (Wiersz 1731). 

Paweł de Iwauicze ob. Tacitus Cor- 
nelius (Institutio połitica 1641). 

Paweł z Krosna ob. Krośnianin 
Paweł (Crosncnsis). 

PaYł/eł (Paulus) Nissensis ob. Za- 
wadzki Jan (Prophonema 1610). 

Paulus ii ob. Ostroróg Joan. 

Paw&l IV ob Rada — Yergerius P. 
(Scbolia in binas). 

PAWEŁ V (papież). Breve ex motu 
proprio Pauli Papae V super exem- 
tione religionis Devoti Patris Joan- 
nis Dei a Jurisdictione Ordinariorum 
et confirmatione priyilegiorum hac- 
tenus concessorum. Romae ex typo- 
grapbia Camerae Apostoli cae 1619. De- 
infie Cracoyiae ex originali. w 4ce, 

kart 4. 

Breve wydane: Romae 16 Martii 1619. 

— Bulla Sanctissimi D. N. Pauli 
Qiiinti de quarta parte fuueralium. [Da- 
to w.:] Romae die XX. Augusti 1605. 

(Zarazem:) Oonfirmatio declaratio- 
num Congregationis Concilij super co- 
gnitione causarum Regularium. Dat: 
Romae die XXIIII. Augustii 1607. (Za- 
razom:) Literae monitoriales, Illustris: 
& Reueren: D. Auditoris Camerae Apo- 156 PAWKŁ. PAWL1KOWIC2. stolicae, in materia decantandi psalteria, 

& alia officia, liberę peragenda circa 

funeralia. Datuin Romae die octaua 

Julij Anno Domini 1614. Cracoviae. 

Chalcographo Nicolao Lobio 1615, w 4ce, 

k. 4. 

Czartor. — Jagiell. — Ossol. 

— Bulla Sanctiss. D. N. Pauli Quinti 
in qua renovat omnia privilegia gratias 
& indulgentias fratrum ordinis minorum 
de observantia. (Dat.:) Romae die prima 
Decembri Anno 1609. Gracoviae. Chale. 
Nic. Lobio 1615. w 4ce, k. 2. 

Czartor. — Ossol. 

— ob. Acta (1615) — Amatus Sci- 
pio (1615, 1616) — Biskupski Wierz- 
bięta Piotr (1611) — Bzoyius Abrah. 
(Paulus Burghesius 1616, 1624, 1625, 
1633) — Grochowski Stanisław (1610) 
Hubner Gr. (Elegia 1618) — Joannes 
a Jesu (Tractatus 1623) — Michał Sw. 
(1755) — Sliwski Jakób (Grus spiri- 
tualis 1617, Posłowie 1616) — Ugo 
nius Pompej us (Oratio 1613) — Wierz- 
bięta Petrus (Mowa 1611). 

Finkel II 1817. 

(Paweł VI). Dyaryusz podróży Ojca 
Świętego Piusa VI Papieża do Wiednia 
w roku 1782 odprawioney, z różnych 
publicznych gazet zebrany y dla przy- 
sługi chwalebney ciekawości ludzkiey 
do druku podany. W Kaliszu 1782. 

w 8ce. Branic. 

PAWEŁ(Paulus) de Polonia, magister. 

Stellarum ad hunc mundum inferiorem 
pro anno 1485 recollecti effectus. B. m, i 
r. dr. (Romae, Stephanus Planck, 1485). 
w 4ce, k. 10 nlb. 

Druk gocki, po 33 linii na stronie. 

Zaczyna się: Stellarum in firmamento deti- 
xarum atq; sub eodem errantiu ad nutic 
mundum inferiorem pro anno christi do- 
mini Millesimo ąuadringontesimo octuage- 
simo quinto currente ad perpetuam immor- 
taiis dei gloriam communemąue hominum 
Ytilitatem per magistrom Paulum de Po- 
lonia ex antiąuorum observatioibus astro - 
logorum recollecti. 

Między innymi prognostykami jest tu „Re- 
gnum Polonie" (6 wierszy) i „Kegnum 
Hungarie" (6 wierszy). 
^ Olschki Incunabula typographica (Catalogue 
LXXI nr. 619) ceni w r. 1909 na 150 
lirów. Paweł de Praga ob. Yadingus (Au- 
uales 1732). 

Paweł de Wola ob. Zanchius Ba- 
silius (Clarissimi vatis). 

Paweł de Zator ob. Zatora (z) Pa- 
weł. 

PAYILON (Pavillon) Mikołaj. Dis- 

cours sur Thistoire des Polonais, en 
Tólection du Duc d^Anjou. Epitre au 
Roi de Pologne sur sa bienvenue a Pa- 
ris, par Nicolas Payilen Parisien. Lyon. 
Rinaud 1573. w 8ce. 

Oettinger Bibliogr. biogr. 1850 s. 279. 

— Epistre presentee au tresexcel- 
lent et invincible roy de Pologne, filz 
et frere de roys de France, a sa bien 
venue a Paris. Par le sieur de Pavil- 
lon pres Lorriz. Lyon per Benoist Ri- 
gaud 1573. Avec permission, w 8ce, 

kart 10. 

Nad drukarzem herb Polski i Litwy na tar- 
czy o 4;ech polach pod korona. 

Czartor. 

— Toż:... Par le Sieur de Pavillon 
pres Lorriz. A Paris, par Guillaume de 
Nyyerd, imprimeur. Avec privilege du 

Roy. w 8ce, kart 11 liczb. 

Czartor. 
PAWIŃSKI Jan. Thalassio albo po- 
chodnia goraiąca na wesele Jego Mości 
Pana P. Hrehorego Stanisława z Troian 
Piotrowa Piotrowskiego stolnika Nowo- 
grodzkiego Dworzanind Króla Jego 
Mości także Jey Mości Panny P. Ana- 
staziey Tryznianki zapalona przez Jana 
Pawińskiego, Akademicy Wileńskiej 
Theologd, anno D. 1643. Augusti 2. 
w Wilnie w Drukarni Oycow Bazy- 
lianów S. Troyce (1643). w 4ce. k. 9. 

Jest to wiersz genealogiczny, bardzo nie- 
udały. Jagiell. 

Pawlikowie Andreas ob. Kuczan- 
kowicz Matthias (Certamen musarum 
1646). 

PAWLIKOWICZ Hroznata Joannes. 

Sago-togata gentilitii Czartorysciorum 
cataphracti virtus prolixam per arduos 
generis & laboris gradus emensa orbi- 
tam in augusta Primatialis Dignitatis 
feliciter consistens Auge Dum post Po- 
snaniensem, Uladislaviensem & Pome- 
raniae Pontificalem Cathedram lUustris- PAWLIKOWSCY. PAWLIKOWSKI. 157 simus ac Celsissimus Princeps et Do- j 
minus D. Casimirus Florianus Dux in j 
Klevau Czartoryski Dei & Apostolicae ! 
Sedis gratia Archiepiscopus Gnesnensis, i 
Legatus natus. Regui Primas Primus- j 
que Priuceps. Supremi Numiuis dispo- 
neute Nutu, Re^ni Divorum Tutelarium 
cooperantibus Suffragiis , Serenissimi 
semperque Augustissimi Regis definiente 
calculo, ad Divini Nominis gloriam Ec- 
clesiae & Patriae ineulumitatem Ci- 
viumque universorum Salutem perpe- 
tuam in frequentissimo Lectissimorum 
Spectatorum concursu felicissime inau- 
guraretur a P. Joannę Hroznata Pa- 
wlikowicz canonico Regulari Praemon- 
stratensi Conventus Vithoviensis sup- 
priore ac ordinario ibidem Philosophiae 
Professore. Ad gratulationem augusti 
honoris luci publicae consignata anno 
M.DC.LXXIV (1674) Wratislaviae, in 
haeredum Baumannianorum typographia 
imprimebat Godofredus Griinder 1674. 
folio, str. 28 (ark. G.,). 

Datę druku 1673 poprawiono na 1674. 

Po tytule idzie na całym półarkuszu mie- 
dzioryt herbu Czartoryskich z podpisem : 
Jerem: Winkler sc. Wratisl. W tekście 
historya rodu Czartoryskich, oparta na 
przytoczeniu z historyków. Do ark. F2 
jest wiersz: Vivat Casimirus Florianns 
i anagramata I do VII. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

PAWLIKOWSCY. Glos odpowiedni 
WW. JPP. Pawlikowskich Koniuszych 
Wwdztwa Mińskiego Przeciwko objek- 
cyom na Dekret remissyjny oczewisty 
trblski przez JO. Xcia Imci Ignacego 
Massalskiego Biskupa Wileń. niepra- 
wnie zaliczonym. B. w. m. dr. (1776). 
folio, sygn. ark. Cj. Jagiell. 

(Pavylikowska Joanna). Kazanie E- 
xorta y Mowy żałobne na pogrzebie 
W. J. P. Joanny z SwiętorzeckichPawli- 
kowskiey Starościney Ochełnickiey 
Miane. w Radoszkie wieżach Roku 1780. 
Miesiąca kwietnia 4. dnia. w Wilnie, 
w Drukarni Królewskiey przy Akade- 
mii. (B. r.). w 8ce, k. 2 i str. 66. 

Mowy Ignacego Pawlikowskiego do Stani- 
sława i Antoniego Swiętorzcckickich k. 2. 
Kazania: X. AntouiejiO Bukatego s. 1- 
46; X. Tadeusza Pawlikowskiego s. 47 — 54; Tadeusza Worouca s. 55 — 59; Piotra 
Pawlikowskiego s. 61 — 66. 

Jagiell. — Wileńs. 

PAWLIKOWSKI Józef. Rćpouse aux 
assertions de Tauteur des Campagnes 
de Suworow au sujet de celle que ce 
generał fit en Pologne dans Tannee 
1794. (B. w. r.). De Timprim. Demon- 
ville rue Christine N. 12. w 8ce. s. 28. 

Przeciw dziełu Autlinga, które wyszło w la- 
tach 1796—1802. 

PAWLIKOWSKI SVlartlnu8. Ofticia 

universae Philosophiae sub auspiciis 

Perillustris ac Reuerendiss. Domini, 

D. Erasmi Kretkowski Canonici Vi- 

carii in spiritualibus et Officialis Ge- 

neralis in Ciuitate ac Uniuersa Dioecesi 

Cracouiensi S. R. M. Secretarii A. P. F. 

Martino Pawlikowski Sacri Ordinis Ci- 

sterciensis Monasterii Ciricensis Pro- 

fesso In Regia Cracouiensi Societatis 

Jesu Collegio ad disputandum publice 

proposita. Anno D. 1631. Mensę... Die... 

Hora, Ct-acoyiae, Matthiae Andreovien- 

sis. w 4ce, k. 9 (sygn. A— C). 

Jagiell. 

— ob. Paczowski Paweł (Kazanie 
pogrzeb. 1655). 

PAWLIKOWSKI Piotr. Głos Jaśnie 
Wielmożnego Imci Pana Piotra Pawli- 
kowskiego posła wwodztwa mińskiego. 
Na sessyi seymowey poniedziałkowey 
dnia 7. mca września roku 1790. mian^^ 
(1790). w 4ce, k. 4 nlb. 

Mówi, że 1775 r. na sejmie zmuszono króla 
do ustąpienia części swoich prerogatyw 
pod wpływem przymusu obcych mocarstw. 
Teraz należy królowi prerogatywy te przy- 
wrócić. 

Akad. — Branic. — Jagiell. 

— Głos Piotra Pawlikowskiego, po- 
sła Województwa Mińsk., na sessyi Sey- 
mowey 17 września 1790 miany. w 4ce, 

str. 4. Branic. 

— Głos na Sessyi Czwartkowey Sey- 
mowey r. 1790 d. 8 Octob, miany. (B. 
w. m.). folio, k. 1. 

Pawlikowski Piotr i Tad. ob. Pawli- 
kowska Joanna. 

PAWLIKOWSKI Tadeusz. Exhorfa 
na kondukcie ciała Joanny Pawlikow- 
skiey. (B. w. m. i r.). w 8ce. 

Ob. Pawlikowska J. Wileńs. 15S PAWŁÓW. PAWŁOWICZ. (Pawłów). Pieśń wolnych wiościan 
Pawiowskich w woiewództwie wileu- 
skiem z okoliczności imienin naviaśn. 
Króla Jmci Stanisława Augusta P. M. 
roku pańskiego 1792. Śpiewana w Pa- 
włowie dobrach dziedzicznych Pawia 
Xawerego Brzostowskiego Warszawa, 
w drukarni Groila (1792). w 8ce, str. 2. 

Branic. 

— ob. Brzostowski Paweł (1769. 
1771, 1791) - Kaliński X. (1779j — 
Kollekcya — Lekarstwa — Listy (1788) 
— Potwierdzenie (17^1) — Ustawy 
(1769) — Wybicki (Podróżny). 

Ob. Korzon Wewn. dzieje I 3i8 -5 (Pawłów 
opisany). — Finkel Bibl. U 1982. 

Pawłowicz ob. Produkt (1779). 

PAWŁOWICZ Adam de Helwin). Pa- 
radoxa philosophica honori et nomini de- 
putatorum e ducatu Samogitiae ad tri- 
bunal M. D. L. judicum... Alb. Suli- 
szewski, Franc. Mich. Wszeborowski, 
Raph. Domin Stankiewicz, Dav. Cas. 
Naruszewicz dicata. Vilnae. typis Aca- 
dera. 1693. folio. k. 8. 

Przewodniczył Stan. Łosiewski. 

Czerw. Uwór. 

Pawłovvicz Andrzej ob. Zajączkow- 
ski Reymond (Klucz 1650). 

Pawłowicz Daniel ob. Gilibert S. E. 
(Exercitiam 1660). 

PAWŁOWIC Jan. Żałosne opisanie 
o ypadku króla hiszpańskiego, który 
na morzu y na landzie podiął. Nie ie- 
duo nieprzyiacieloDi korony polskiey 
potrzebne iest wiedzieć, ale też y swoim 
rozruch czyniącym y niespokoynym 
sąsiadom, dla yhamowania złego przed- 
sięwzięcia, barzo potrzebno iest na pa- 
mięć mieć. (Pod tern drzeworyt, przed- 
stawiający szturm do twierdzy, a poJ 
nią walkę okrętów na morzu. Na dole:) 
Z niemieckiego na polski ięzyk przez 
Jana Pawłowica iest przL-h^żone, w roku 
pańskim 1589. (B. w. m. dr. i r.). w 4ce. 
k. 15 nlb. 

Na odwr. lyt. horb, którego tarcza przepo- 
łowiona z góry na dół; w jednej połowie 
pół orła, w drugiej trzy kopie (podobno 
Zamojskiego, do którego prawdopodobnie 
była dedykacya). Na tarczy z hełmu wy- 
rastają 2 wieże, na jednej chorągiew 
z 3 zębami (Batorych), na drugiej znowu Jelita. — W egz. Czarter, brakuje arku- 
sza A. 
Osiń;iki Życie Czack. 215. Czartor. 

PAWŁOWICZ (Berkowski) lan. Obia 
snienie, albo wykład Liturgii Swiętey to 
iest sluzby bozey z Modlitwami naboż- 
nemi na każdy dzień bardzo potrzebny- 
mi, do tego obiasnienie wyznania wiary 
Cerkwi S. wschodniey apostolskiey 
katolickiey według Doctorów S. poło- 
żone iest. Teraz znowu poprawione y 
wydrukowane iest. Do tego przydany 
iest Kalendarz dni przez rok idących, 
w Wilnie 1605. w 12ce, kart 8 i 112 
i 21. 

Dedykacya Bogdanowi Brydanowiczowi Soło- 
mereckiemu, rojczewskiemu, kowieńskie- 
mu staroście, 
.locher 6411. — Maciej. Pism. III 66. 

Ossol. 
— ob. Berkowski Jan — Zającz- 
kowski Reymund (Klucz 1650). 

Pawłowicz Josephus ob. Affectus 

(Unus it Idem nunąuam... 1740). 

PAVilŁOWICZ Prokop. In nomineTri- 
Unius Dei Amen. AIAKP^il sive Dis- 
ceptatio super natura & origine linguae 
graecae cum additione elemeutorum ejus- 
dem. In Alma Universitate Cracoviensi 
sub felicissimo reg^imine l\lao:nitici Per- 
illustris & admodum Rndi Dni D. M. 
Casimiri Stęplowski. Sacrae Theologiae 
Doctoris & Professoris, ejusdemq; Fa- 
cultatis Decani & Procancellarii, Col- 
legii Alajoris Senioris Patris, Ecclesia- 
rum collegiatarum; S. Floriani Clepar- 
diae ad Crac: decani, S. Jacobi Casi- 
miriae Praepositi &c. Studii Greneralis 
Universitatis Cracoviensis Amplissimi 
Rectoris. Per Procopium Pawłowicz, AA. 
LL. & Philosophiae Baccalaureum, Se- 
minarii Academico-Dioecesani alumnum, 
linguae Graecae ordinarium Professo- 
reni. Ad manifestandam applicationem 
et profectum auditorum in Graeca lin- 
gu i. Coram amplissimo distinctissimo- 
rum viroru conventu. Anno Domini 
1769. Martii die 8va publice exposita. 
w 8ce. ark. 1. 

Zaczyna: De origine linguae graecae. Wy- 
chwala Mich. z Wielunia (r. 1484'. Kuba- 
lewicza, Kobera, Bazyl. Małagłowę swego 
poprzednika. Kończy: Ue elementis Grae- 
cae linguae. PAWŁOWICZ. PAWŁOWSKI. 159 Muczkowski Statnta str. 423. — Mułkow- 
ski A. Vita Libani s. 6. Jaji^iell. 

Pawłowicz Samuel ob. Radziwil! 
Mik. Krz. (Threnodiae 1615). 

Pawłowscy ob. Brzozowski Joach. 
(Imię dobre 1740) — Sewerynowicz 
Jan Chrz. (Łzy 1745. Yicarius 1741). 

Pawłowska Krystyna ksieni Trzeb- 
nicka ob. Kościński Alb. (Pieszczoty 
1698) — Sauner Stanisław (Niebo ziem- 
skie 1681). 

Pawłowska Waryanjia z Godzkich 
ob. Konarski Stanisław (1745). 

Pawło'.vska Teresa z Czapskicli ob. 
Kossowski Konstanty (Kaz. pogrzeb. 
1731). 

Pawłowska ziemia ob. Potwierdzenie 
(1791). 

Pawłowski ob. Schuneus Andr. (1559i. 

(PawJOWS' i Ad). Dyaryusz j)Ogrze- 
bu Adama Pawłowskiego, kasztelana 
Biechowskiego. Poznań, Akadem. 1745. 

Druk kosztów kI 8 zł. 15 gr. 

— ob. Krall Jan (Raj niebieski 
1746) — Rocbaczewski Ant. (1715) — 
Sewerynowicz Jan Chryzost. (Lachri- 
mae 1745, Łzy 1745). 

PAWŁOWSKI Andrzej X. Corny Co- 

piae Cnot Kwitnących Y Dziel Dbfitu- 
iącycb w Prześwietnym Rogali Jaśnie 
Wielmożnego Jego ilości Pana Kazi- 
mierza Zawadzkiego Kasztelana Cheł- 
mińskiego. Starosty Lipińskiego. Troy- 
rozlicznym Fascyliułem Adumbrowane 
y z iegosz Osoby w Trybucie śmiertel- 
ności przy Akcie pogrzebow\'m Miedzy 
Lustry y Gazy Niebieskie. Przez Xię- 
dza Andrzeia Pa^ylowskiego. Zakonu 
Franciszlca S. Reformata, Prowincyi 
Wielgopolsliiey Kaznodźieię w Kisz- 
porku w Kościele Braci mnieyszych 
Akkomndowane Roku Pańskiego 1692. 
Drukowano w Sławnym Klasztorze 0- 
liwskim. w 4ce. k. 4 nlb. (sygn. A — D). 

Uedykac3'a Janowi Theod. Grotfschlibenowi 
wojew. iuflants., nordeniburskiemu, szem- 
bar.skiema staroście. 

Poznańs. Tow. P. Nauk. 

— Sistema albo coordinacin znaków 
niebieskich z Prześwietnym Prawdzi- 
cem Jaśnie Wielmożnych Ichmościow 
P.P. Szczawińskich po chwalebney trans- laciey po Biegu dożywotnim nieśmier- 
telnego Ducha Jaśnie Wielmożnego 
Jegomości Pana Pawia Szczawińskiego 
woiewody Innowłocławskiego, na Fir- 
mament Niebieski, przy akcie funeral- 
n\m przez X. Andrzeia Pawłowskiego, 
zakonu S. Franciszka. Prowinciey 
Wielgo-Polskiey Reformata, na ten czas 
Kaznodzieie Tumskiego Poznańskiego 
kazaniem pogrzebowym w Włocławku 
w kościele Braci Mnieyszey demon- 
strowana Rol^u pańskiego 1679. W Po- 
znaniu, w drukarni X. Woyćiecha Lak- 
tańskiego (1679). w 4ce, k. 14 nlb 

Dedykacja Wiktoryi z Morzjc Szczawiń- 
skiej. Kazacie z tekstu: Ecce quasi Leo. 
Nieś. I 320. 

Jao-ieil. — Krasińs. — ^Ya^sz. Uniw. 

— Floralia Spiritualia... An... Mar- 
tino Rehfelden... Ais dessen... Corper... 
beygesetzet ward... yon... Andreas yon 
Pawłowski... Colln an der Spree. Ul- 
rich Liebpert. 1687. w 4ce, str. 4. 

Gdańs. miej. 
(Pawłowski And.). Minyrismata Mu- 
sarum in funere... Andreae Pawlowsky... 
Cołoniae Brandenburgicae, Typis Uirici 
Liebperti 1691. w 4ce str. '8. 

— ob. Skłodowski Franc. (Scritae 
peripateticae 1 707). 

Pawłowski Baltazar ob. Jovius Jan 
T. (Lachrymae 1616) - Tylicki Piotr 
(Lachryraae parentałes). 

PAWŁOWSKI (Paolovius) Bernard, 
Dominikanin. Tractatus de propositio- 
nibus niodalibus 1608. 

— Quae.stiones super uniyersam lo- 
gi cam. 

Chodykiewicz — Kraszewski Okruszyny 1856 
t. I s 200. — Dz. w ii. 1829 bist. i lit. 
VIII str. sn;!. — Bzowski Tut' 1. Siles. 
161^ s 32 - Baraez Rvs dziejów II 225. 

PAWŁOWSKI Danielej). J. N. D. 

i Theołogicarum Annotationum Hexadera 
in B. Frid. Spanhemii Jun. Protheo- 
riam liistoricam armiuianismi. praeside 
Samuele Strimesio S. S. Theolog. Doct. 
& Prof. Publ. Ordin. ac Ecclesiaste 
Primario. praeceptrre atque patrono 
suo omni obseryantiae cultu deyene- 
rando defendet Daniel Pawłowski. Lith. 
Polonus, S. S. Theol. Stud. Regius in 
Usum Ecclesiarum in Lithuania Refor 160 PAWŁOWSKI. PAWŁOWSKI, matarum Alumnns. In Auditorio Via- 
drinae nnstrae majori die 5 Au.ąusti 
Anno M DCCII. (1702) ab hora IX ad 
XII. Francofurti ad Viadruni typis 

Tobiae Schwartii. w 4ce. str. 30. 

Akad. 

PAWŁOWSKI Daniel (II) Jastrzębiec, 
S. J. (1626 t 21 sierp. 1673). Gottes 
Anspracli zum Herzen eines Religio- 
sen. so in der heilisjen achttagigen 
geistlichen Einude sich autheltet. Coln 
1692. 

— Toż:... achttagisfen jyeistlicben Ei- 
node, oder Exercitien... sicb aufhaltet. 
Kolln bei Fr. Metternich 1708. w 12ce, 
str. 289. 

Jocher 5752. 

— Toż:... Lucern 1714. w 12ce. 
Jochor 5751. 

— Goettliche Ansprach zu der ein- 
samen Seelę in der acht-tatigen S. 
Ignatii Einoede P. Danielis Pawłowski 
S. J. zu zweyter Aufflag verteutschet 
und yermehref, und mit einem Zusatz 
von den heiligen Fruechten der an- 
dachtigen Ignatianisehen Einode. CćJlln, 
Franz Metternich 1720. w 8ee, str. 205. 

— Toż:... EinC)de. Beschrieben in 
Latein von dem Ehrw. P. Daniel Pa- 
włowski, der Societat Jesu Priester, 
Anjetzo von einem gemelter Societat 
zur zweiten Aufflag verteutschet. ver- 
bessert und mit einem Zusatz von 
den Heiligen auss der acbtatigen Ein- 
ode gesammelten Friichten vermehrt. 
Golin, in Yerlas: Frantz Metternich. 
Buchhandler unter golden Waagen. 
Anno 1724. Cum Superiorum Permissu 
ac Privilegio. w 12ce, s. 289. 

Derlyk. Hrabinie Nesselrode et Richenstein. 

Tłumacz Franc. Kappenstein S. J. 
Sommeryogel T. IV s. 915. — Jocher 5752. 

— Conceptus duo admirabiles... [Po- 
czem tytuł:] Meridies antę ortum, in 
aeterno conceptu conceptae sine umbra 
Mariae... in Cołłeg. Posnan. S. J. 1667. 
w Sce, s. 161, indexu 3. 

Porówn.: Paczkowski Stan. (Meridies 1667). 

Krasińs. 

— Conceptus duo admirabiles. Con- 
cepta sine labę, et concipiens verbum. 
Maria. Per orationes panegyricas adum- brata. Impress: Całissiij anno 1668. 
w I6ce, str. 237. 

Dedic. Sigis. Steph. Grudziński Bolemouiensi 
Capitaneo. 

Na karcie H tytuł : Meridies antę ortum, iu 
aeterno conceptu conceptae sine nlla origi- 
nali umbra Mariae. In lucern datus in colle- 
gio l'osnaniensi Societatis Jesu. Anno ab 
ortu Uei hominis, 1667. Auctore Patre Da- 
niele Pawłowski, ejns: Societatis. Dalej 
idzie Oratio z podpisem : dicta a Stanislao 
Paczkowski eiiuite polono (do str. 29). — Po 
str. 29 nowy tytuł: lireve primi Pontificis 
Verbi abbreviati continens indulgentiam 
plenariam Yirgini gratia plenae Mariae 
in instanti immaculatae Conceptus eius 
concessam, et in Collegio Posnaniensi So- 
cietatis .Jesu promulgatam. Anno pleni- 
tudinis temporis 1666 die 8 Decembris, 
auctore eodem. Na str. 30 Oratio z pod- 
pisem: Dicta a Cbristopb. de Przyima 
Przyiemski Castell. Culmensi. Po str. 52 
tytuł: Contritio sine poenitentia... etc. anno 
1665. 8 Decemb. auctore eodem. Poczem 
Oratio dicta Chr. Przyiemski. Po str. 75 
tytuł: Argumentum ad hominem primae 
Dei figurae etc. 1664. 8 Decemb. Poczem 
Oratio dicta a Jacobo de Grudna Gru- 
dziński Palat. Po str. 97 tytuł: Prodigium 
prodigiorum Desis etc. Poczem Oratio 
dicta a Mart Stan. ICrupski. Po str. 122 
tytuł: Pronii ta persona Deus Homo... anno 
1691 die 25 Martij. Dniej: Oratio dicta 
a Matth. Gorczyński aud. theol. Po str. 
152 tytuł: Yictoria victa seu felicissimae 
conditiones... Anno 1664 die 25 Martij. Na 
str. 152 Oratio dicta a Mich. Joannę Sie- 
klucki Audit Theol. Po str. 178 tytuł: 
Kegna trixex ancilla Maria... 1665. Na str. 
181 Oratio dicta a Jacobo Miaskowski 
Castellanide Krzywinensi. Ostatnia część 
pt. : Primum Vivens et ultimura moriens 
vitae bnmanae Maria A. 1662 (od s. 221). 
Jagiell. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... per orationes panegyricas 
adnmbrata auctore P. Daniele Pawłow- 
sld S. J. Cracoviae 1669. w 12ce. 

Jocher 372(1 ma to pt. : De immaculato con- 
ceptu B. M. Virginis. Cracoviae typis 
Schedel. 1669. 

— Toż:... per orationes panegyricas 
adumbrata auctore R. Daniele Pawłow- 
ski Societatis Jesu. Ci'acoviae typis Sche- 
delianis S. R. M. T. 1761. w 16ce, 
k. 2 nlb., str. 161 i k. 1 nlb. 

Tu rozdziały idą: Meridies Brevo (s. 21). 
Contritio (s. 39^. Argumentum (s. 59). Pro- 
digium (s. 77). Promota persona (s. 97). 
Yictoria (s 121\ Facies Abyssi bpu D. 
Thomae Aąuinatia de concepta sino labę 
et concipienti Yerbum Maria (s. 14;1). — PAWŁOWSKI. PAWŁOWSKI. 161 Zatem treić w części zmieniona od edycji 
1668. 
Jocher 5317 o. 

Jagiell. — Oseol. — Uniw. Iwow. 

— Toż:... per orationes panegyricas 
adumbrata. Auctore R. P. Daniele 
Pawłowski Societatis Jesu. Labaci, ty- 
pis Joannis Baptistae Mayr. anno 
M.DC.LXXIX. (1679). w 8ce. str. 192 
i k. 5 mb. 

z początku porządek ten sam co w edycyi, 
&Ł do Victa Yictoria. Potem od str. 98: 
Primnm vivens et ultimum inoriens vitae 
humanae Maria. Od str. 109: Theophili 
Ratka. Ktignatrix ez ancilla Maria (do s. 
130) DaL'j tytuJ osobny: Elogia Deiparae 
"ex elogiis sacris et moralibiis K. P Ig-natii 
Bomplani Soc. Jesu. Komae anno MDCLI 
Nunc Labaci Carnioiiae anno M DC.LXXIX 
(1H79) Cum facultate Superiorum. Ty pis 
Joannis Baptistae Mayr (od a. 133 — 172). 
Dalej od s. 173 tytuł nowy: Mariana Co- 
gnatioEmanuelis The8auri...Mediolanianno 
; M. DCLII Nunc Labaci anno M.DC. LXXIX. 

Typis Joan. Bapt. Mayr (do s 192). — Dalej 
k. I nlh.: Syllabus Orationum P. P. Da- 
fnielis Pawłowski (I — XII) i kart 4 nlb. : 
Mariae Magnae Dei Matris celebres Pa- 
negyristae... reimpressi Labaci seu Aemone 
conditae an. MMDCCCCCI. Typis Joann. 
Bapt. Mayr. To powinno być na początku 
umieszczone jako główny tytuł. 

Jocher 53176. 

„Conceptus" jest też przedrukowano w dziele 
pt. Soi Marianus triplex nuper in polonica 
S. J. itd. ... 1701. w 12ce. 

Jagiell. — Kijows. — Muz. Naród. — Warsz. 

Uniw. 

— Fundamentum vitae aeternae, 
Electio status vivendi, juxta vocationem 
Dei, Doctrinis pernecessariis illustrata. 
et juventuti aliisąue, nnndum in deter- 
minato vitae statu constitutis, proposita. 
A R. patre Daniele Pawlowsky Societatis 
Jesu Theoloofo Polono. Cum Gratia et 
Privilegio S. C. Rq. Majest. Pragae, Ty- 
pis Universitatis Carolo Ferdinan: in 
Collegio Societatis Jesu ad S. elemen- 
tem 1711. w 12ce, st. 202. 

w końcu liczbowanie pomylone. 

Approbata Adr. Miaskowskiego w Przemyślu 
1710. Kończą od str. 192 Orationes ad 
impetrandum castitatis donum. 

Jagiell. 

— Industriae Patris Gasparis Druż- 
bicki Soc. Jesu Anno 1672. w 12ce, 

Tak podaje Niesiecki (tom VII, 2 wyd.). — 
Beda to oczywiście : Przemysły zysku (ob. 
w^Bibl. tom XVI atr. 33«). — Locutio Dei ad Cor Religiosi, 
In sacra, Per decem, vel octo dies, 
Exercitiorum Spiritualium. Solitiidine, 
Annuatim commorantis. Per dies sin- 
gulos digesta, a P. Daniele Pawłowski 
Societatis Jesu Theologo. C;ilisii i67ii. 
Typis Collegii Soc. Jesu. w 8ce, s. 136 
(ark. J4). 

Jocher nr. 5742. 

Encykl. kość t. 18 str. 591 (podaje edycyę 
pierwszą r. 167U, lubo w tytule edycyi 
z r. 1677 jest powołanem wydanie 1G73 
jako pierwsze). 

Ossol. — Uniw. Iwow. 

— Toż:... Ingolstadii 1676. w 12ce. 

Jocher 5742. 

— LocYtio Dei Ad Cor ReUaiosi, 
In Sacra, Per decem, vel octo dies. 
Exertitiorvm Spiiitvalivm, Solitvdine, 
Annvatim commorantis Per dies sin- 
gulos digesta, A P. Daniele Pawłowski 
Societatis Jesv Theologo. Anno Verbi 
Incarnati, 1673. Calissii, Typis Collegii 
Soc: Jesv. 1677. w 8ce, str. I06 nlb. 

(sygn J4). 

Polecenie do druku podpisane: Cracoviae 
1 Maii 1677. Stanislaus Branicki. 

Dzieło jest podzielonem na medytacye, za- 
warte w Dies I do VIII. 

Jocher 5742 6. 

Branic. — Czartor. — Czerw. Dwór — Dro- 
hob. — Jagiell. — Muz. Naród. — Ossol. 

— Toż:... Pragae 1681. w 12ce, str. 159. 
159. Toż:... Pragae 1682. w 12ce, str. — Toż:... Dillingae 1682. w 12ce. 

— Toż:... Pragae 1684 typ. Colleg. 
S. Jesu. w 12ce, str. 159. 

Muz. Naród. 

— Toż:... per dies singulos digesta, 
a P. Daniele Pawłowski Societatis Jesu 
Theologo. Anno Verbi Incarnati, 1685. 
Calissii. typis Collegii Societatis Jesu. 
1685. w i2ce, ark. sygn. A--R4. 

Czartor. — Jagiell. — Muz. Naród. — Sem. 

gnieźn. — Wileńs. 

— Toż:... exercitiorum spirit. s<jli- 
tud. commorantis. Adjunctis Exercitiis 
Spirit. S. Ignatii per Jac. Nouet expli- 
catis... Dilingue 1686. w 12ce, str. 109. 

Back< r IV s. 527, nr. 9. Wileńs. 

— Toż:... adiunctis ExercitiisSpiri- 
tualibus S. P. Ignatii per R. P. Jaco- 
bum NoUet S. J. etc. ezplicatis et brevi 

81 162 PAWŁOWSKI. PAWŁOWSKI. dissertatione DeHumilitate R. P. Joannis 
Sanctij Ord. S. Bernardi. Editio 5ta. 
Dilingae apud J. C. Bencard A. 1689. 
w 12ce. k. 3. str. 168. k. 3. str. 125 
i 29. ' 

— Toż:... Dilingae 1689. 

Drugie odbicie w roku. 

— Toż:... exercitiorum spiritualium 
solitudine commorantis-. a R. P. Daniele 
Pawłowski. Societat. Jesa Theologo, con- 
scripta. Adjunctis Exercitiis spirituali- 
bus S. P. Iguatii por R. P. Jacobum 
Noiiet S. J. explicatis; & brevi Disser- 
tatione de Humilitate R. P. Joannis 
Sanctij Ord. S. Bernardi. Editio sexta. 
Cum gratia & privil. Sac. Caes. Ma- 
jest. et facultate Superiorum. Dilingae, 
Apud Joan. Casp. Bencard, Bibliopolam 
Academicum. Anno 1697. w 8ce, 1 ry- 
cina, k. 3 nlb.. str. 168. k. 3. str. 125. 
30 i 29, 

Noueta Exercitia mają osobay tytuł i licz- 
bowanie. — De Humilitate także z osob- 
nym tytułem z r. 1698, s. 30. — Poczem 
jest jeszcze doprawione dziełko : Duodecim 
gradus humilitatis a S. Benedicto... (1698). . 
str. 29. 

Jagiell. 

— Toż:... Adjunctis Exercitijs Spi- 
ritualibus S. P. Ignatii per R. P. Jaco- 
bum Nouet S. J. Liege 1701. w 12ce. 

— Toż:... Tyrnayiae 1702. w 12ce. 

— Toż:... Adjunctis Exercitiis Spi- 
ritualibus S. P. Ignatii per R. P. Ja- 
cobum Noiiet S. J. explicatis; & brevi 
Dissertatione de Humilitate R. P. Joan- 
nis Sanctij Ord. S. Bernardi. Editio 
septima. Cum gratia & privil. Sac. Caes. 
Majest. et facultate Superiorum. Dilin- 
gae, Apud Joan. Caspar Bencard, Biblio- 
polam Academicum. Anno M.DCCVII. 
(1707). w 8ce. 1 rycina, k. 2 nlb., str. 
168, k. 3, str. 125, 27, k. 2, str. 29. 

Jagiell. 

— Toż:... exercitiorum spiritualium 
solitudine commorantis: a Reverendo 
Patre... Soc. Jesu theologo conscripta. 
Tyrnayiae, typis acad. anno 1709. 
w 8ce, k. 1 nlb., str. 184 i k. 2 indexu. 

Czartor. 

— Toż:... commorantis: a P. Daniele 
Pawłowski S. J. Dilingae apud J. P. Bencard 1717. w 12ce, str. 168, 25 
i 17. 

Jocher 0742/. Sem. gnieźn. 

— Toż:... solitudine commorantis: 
a Reverendo Patre Daniele Pawłowski, 
Soeietatis Jesu 'l"heologo conscripta. 
Cum licentia Ordinarii. Wratislayiae 
typis Academicis Soeietatis Jesu anno 
1717. w 12ce. k. 2, str. 164 i k. 3. 

Jagiell. — Wileńs. 

— Toż:... in sacra octiduana exer- 
citiorum spiritualium solitudine com- 
morantis. a R. P. Daniele Pawłowski, 
Societat. Jesu Theologo conscripta. Ad- 
junctis Exercitiis spirituałibus S. P. 
Ignatii per R. P. Jacobum Noiiet S. J. 
explicatis: & brevi dissertatione de Hu- 
militate R. P. Joannis Sanctij Ord. S. 
Bernardi. Editio nona. Cum gratia & 
privil. Sac. Caes. Majest. et facul- 
tate Superiorum. Augustae & Dilingae, 
Apud Joan. Caspar Bencard, Yiduam 
& Consort. Anno M.DCC.XLV. (1745). 
w 8ce, 1 rycina, k. 2. str. 168, k. 3. 

str. 119. 

Część II ma osobny tytuł: Exercitia spiri- 
tualia S. Ignatii per Jac. Noiiet S. J. 
Jagiell. — Wileńs. 

— Toż:... commorantis: a R. P. Da- 
niele Pawłowski, Societ. Jesu theologo, 
conscripta. Tyrnaviae typis Academicis 
Soeietatis Jesu, anno M.DCC.LII. (1752). 
w 12ce, str. 188 i k. 2. 

Jocher 5742. 

Encykl. kość. t. 18 s. 591 pisze, iż było 
wydań 23. Tu podaję 20 edycyi. 

Jagiell. 

— Locucion de Dios al coracon deł 
Religioso traducida en castełlano. Co- 
imbra 1739. w 12ce. 

— Mowa Boska do serca zakon- 
nika, na świętey przez dziesięć albo 
ośm dni ćwiczenia duchownego pu- 
styni co rołc bawiącego się. na każdy 
dzień rozłożona.. Poznań 1675. w 8ce. 

Porównaj niżej wydanie lwowskie z r. 1741. 

Wileńs. 

— Mowa Boska do serca zakon- 
nego na Swiętey Pustyni przez tydzień 
exercytacyi duchowney corocznie bawią- 
cego śię nd każdy dzień rozłożona od 
W. X. Daniela Pawłowskiego Soc. 
Jesu Theołoga. Roku Wcielonego Słowa PAWŁOWSKI. PAWŁOWSKI. 163 CIOIOCLXXXV. na polski język przez | 
W. X. Jerzego Szpungiańskiego. teyże ; 
Soc: Jesu S. Th: Doktora, ku obszer- j 
nieyszemu dusz pożytkowi przetłuma- i 
czona. Do druku cum Facult: Ordin: 
podana. W Wilnie w drukarni J. K. M. 
Akademickiey roku 1741. w 12ce. k. 
tyt., str. 258 i k. 2 regestru. 

Jagiell. ■- Warsz Uniw. — Wileńs. 

— Mowa Boska Do Serca Zakon- 
nika Na Swiętóy Przez dziesięć, albo 
ośm Dni Ćwiczenia Duchownego Pu- 
styni Co Rok bawiącego się. Na każdy 
Dzień Rozłożona. Od Xiędz& Daniela 
Pawłowskiego Societatis Jesu Theologa. 
Roku Słowa Wcielonego 1675. A w Ka- 
liszu R. P. 1685 do druku podana po 
Łacinie, w Polskim zaś ięzyku. R. P. 
1741 Odnowiona, w Drukarni Lwow- 
skiey J. K. M. w 4ce, k. 3 nlb. i str. 
168 liczb. 

Na odwr. atr. k. tyt. drzeworyt, przedsta- 
wiający inicyały Chrystusa. — Podpisany 
pod zezwoleniem na druk: Cracoviae 1 
Maii 1677 Stanislaus Branicki. Soc: Jesu. 

Jocher 5752 o. Ossol. — Wileńs. 

— Toż:... W Poznaniu w druk. Soc. 
Jesu. 1744. w 8ce, str. 176, k. 3. 

Sera. gnieźn. 

— Coronatum Nomen Illustrissimi 
et Reverendissimi Domini D. Stephani 
de Magna Chrząstowa Wierzbowski, 
Episcopi Posuaniensis, Pontificiis in- 
scriptum fastis, adgratulante CoUegio 
Posnaniensi Soc. Jesu in primo Cathedrae 
Praesuleae ingressu. Anno M.DC.LXVI. 
(1666). Posnaniae typis Viduae et Hae- 
redum Alberti Reguli. Imprimebat Albr. 
Młodniewicz. folio. ark. 7. 

Niesiecki Herbarz. — Sotvell s. 165 przy- 
tacza toż pod tytułem : Panegyricus dictus 
Episcopo Posnaniensi 1666. 

— Orationes de B. M. V. Grac. 1671. 
w 12ce. 

Ob. Conceptus. 

— Oratio de S. Thoma Aquinate. 
1664. w 4ce. 

Jocher II 5305. 

— Recollectiones decem dierum 
Danielis Pawłowski. Cracoviae 1677. 

w 8ce. 

Jocher 5601. — Ob. Locutio. 

— Sacrificium amoris. Cracoviae 
1712. Dziełko to jest wspomniane w approbacie 

dzieła pt. Vita ex morte... itd. 
X. Brown Bibl. pis. S. J. b. 3(18—10. 

— Vita P. Gasparis Drużbicki, Po- 
loni. Societatis Jesu. Conscripta per P. 
Danielem Pawłowski. Sacerdotem Theo- 
logum. Ejusdem Societatis Jesu. Anno 
Vitae Christi. 1670. Cracoviae. ex Offi- 
cina Schedeliana S. R. M. nec non Il- 
lustrissimi ac Reuerendissimi Episcopi 
Cracou: Typogr: w 8ce. k. 9 i str. 341. 

Dedyk. do Jana Dobrzeckiego, którego ko- 
sztem dzieło to drukowane. - Oddzielnie 
na końcu : Decades Actunm Heroicorum, 
P. Gasparis lirużbicki, S. J. per dies Heb- 
domadae dispositorum str. 32. 

Jocher 8687. 

Czartor. — Czerw. Dwór. — Jagiell. — 
Krasińs. — Muz. Naród. — Ossol. — Sem. 
o-nieźn. — Uniw. Iwows. — Wileńs. — 

Zielińs. 

— Toż:... Anno vitae Christi 1670. 
Cracoviae primum, ex officina Schede- 
liana. nunc repetatis typis Calisii Anno 
1682. w 12ce, k. 8, str. 252. 

Dedyk. D. Joanni Dobrzycki Domino etMe- 
caenati caventi.«simo... z portretem Druż- 
bickiego (1590 f 1662). 

Czerw. Dwór - Jagiell. — Ossol. — Sem. 

gnieźn. 

— Toż:... Cracoviae 1682. w 12ce. 

Akad. 

— Vita G-asparis Drużbicki. Calissii 

1721. w 8c,e. 

Kat. rek. bibl. szk. kalis. 

— Toż:... Ingolstadii 1732. 

Je.'st w zbiorze Opera X. Drużbickiego (edy- 
cye folio i w 8ce) na czele. 

— Vita ex morte consueto servis 
dei artificio collecta: et in usus annuos 
octiduanarum animi recollectionum ad 
mortem praeparantium, religiosis, prae- 
sertim e Societate Jesu. mortem prae- 
visam habere cupientibus, conscripta 
a R. P. Daniele Pawłowski, Polono, 
ejusdem Soc. Jesu Theologo. Opuscułum 
posthumum. Cum Licentia Superiorum. 
Vetero Pragae typis Wolffgangi Wick- 
hart. Archi - Episcopalis Typographi 
1717. w 8ce, str. 109. 

Jocher 6338. 

Jagiell. — . Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Wierna Życia Wielebnego Xię- 
dzd Kaspra Drużbickiego e Societate 
Jesu Relacya. Teraz Oyczystym ięzy- 
kiem Światu Polskiemu z łacińskiego 164 PAWŁOWSKI. PAWŁOWSKI. przetłumaczona. W Roku 1697. Nś. 
Nay większa Chwalę Wielkiego w Świę- 
tych swoich Boga. W Zaniościv, w Dru- 
karni Akademickiej R. P. 1700. w 4ce, 
k. 2, str 174. 

Na odwr. k. tyt. stoi: Z podania do Dr ka 
Jaśnie Wielmożney Jejiności Paniey Anny 
z Gnina na Zamościu Zainoyskiey Pod- 
skarbiny Wielkiey Koronney. Gniewskiey, 
Bolemowskiey, Płoskirowskiey, Kostockiey 
&c. &c. &c. Starościny. 
Na str. 80 — 8:-! podaje Pawłowski szereg 
umartwień, które sobie co miesiąc Druż- 
bicki zjidawaJ. Jeżeli to istotnie czynił, 
świadczyłoby to tylko o obłędzie fana- 
tyzmu religijnego, a wcale nie o świąto- 
bliwości i cudach, jak to wyobrażał sobie 
autor. 
Jocher 8688, 9423. 

Jagiełl. — Krasiń. — Ossol. 

— Ob. Drużbicki Kasper (1671. 
Tribunal conseientiae 1672) — Kwiat- 
kiewicz Jan (1701) — Rutka Teofil 
(1701) — S'.l Marianus (1701). 

Św ęcki Hist. pam. I s. 231. — Sob. w Enc. 
powsz. Org. t. 20 8. 487. — Brown Bibl. 
pis. 308-10. 

PAWŁOWSKI Franciszek. Mowa przy 
pożegnaniu .1. O. Trybunału Koronnego 
przez W. J. P. Fr, Pawłowskiego, w Lu- 
blinie 1761. 

Pawłows''! Jan ob. Schmit Thomas 
(Epicedia 1590). 

Pawłowski Ignacy ob. Lichoniewicz 
Józ. Mich. (Poena 1660) — Mirowski 
Józ. (Exceptio 1757). 

PAWŁOWSKI Józef herbu Wierzbno, 
biskup sufragan (f 1759). [List paster- 
ski, datowany: Anno D. 1747 1. folio. 
]j^ 2. Krasińs. 

— [List pasterski , datowany : 19 
Febr. 1743]. folio. 

Podpisany: In cath. aridiac. pscevensi8, vi- 
carius in spir. et offic. gen. posnanien. 

Listem tym wzbroniono liczyć do wyznania 
protestant kiego dzieci, któreby ojca lub 
matkę miały z katolików. 

Acta Hist. Eccl. A. 1744 s. 370 nn. 

Jocher 7632. 

— [Processus]. (Poczyna się :) In 
Nomine Domini Amen. Benedictus Epi- 
scopus Servus Servorum Dei . . . etc. 
(Na końcu:) Datt. Posnaniae ad Eccle- 
siam Cathedralem, in Cancellaria Con- 
sistorii Generalis Posnan: Die 14 Mensis Aprilis Anno Domini 1758. folio, k. 1 
nlb. 

Podpisani : Josephns Pawłowski Officialis Ge- 
neralis Posnan: Ad snprascripta Jndex 
IJelegatus Apostolicus mpp. Josephus Ni- 
klewicz Philosophiae Doctor, Apostolicus, 
Consistorii Generalis Posnan : et Actas 
praesentis Notarius mpp. 

Ob. Benedykt XIV. Ossol. 

(Pawłowski Józef de Werbno). Vi- 
ridarium virtutum candore, meritorum 
odore patriae et ecclesiae fragran- 
tissimum. Illustrissimus. et reveren- 
dissimus Dominus, D. Josephus Comes 
de Werbno Pawł(jwski, Dei, et Aposto- 
licae Sedis gratia, episcopus Niochensis, 
archidiaconus Psceyensis, vicarius in 
spiritualihus. & officialis generalis Po- 
snaniensis, Lvovecensis, Stezycensis, 
Błotnicensis praepositus. Ad solennem 
consecrationis diem, in peraugusta divi 
Petri & Pauli principum vinea reflo- 
rescens, et e voto collegii Lubransciani 

i delineatum. Anno quo lilium convalium 
flos campi Chiistus apparuit in terris. 

: Anno Domini 1748. die 22. septembris. 

! Posnaniae. typis academicis. folio, kart 

I 22 nlb. 

Do ark. H, wierszem nakamiennym. Od 
ark. J, Programma Jopephus Pawłowski 
Episc Niochensis Protector Tirat. — Ta 
pisza kolejno wiersze : I. Jos Glaubicz. 
II. Max. Skarbek Malczewski. III. Bartol, 
de Trapczyn Trąpczyński. IV. Stan. de 
Goczalow Goczałkowski. V. Ign. Prusski. 
VI. Adalb. et Andreas de Mierzewo Mie- 
rzewscy. VII. Valentinns, Petrus, Casi- 
mirus de Łakomo Łukomscy. VIII. Ant. 
de Konari Konarski IV. Ant. de Grab 
Grabski. X. Andr. Łodzią a Szołdry 
Szołdrski. XI. Cajet. de Grab Grabski. 
XII. Josephus Leszczyc de Pierzchno Ko- 
szutski. XIII. Franc. Mężyń.ski. XIV. Ca- 
sim. Nałęcz Raczyński. XV. Joann. Nep. 
et Franc. Święcicki. XVI. Felic. et Laar. 
Comites a Rozdrażewo Rozdrażewscy. 
Czartor. — Jagiełl. 

— ob. Affectus (1740) — Bit^lski 
Jan (Pro scholis 1747) — Bourdaloue 
Ludwik S. J. (Exhortatio 1758) — 
Herka Klemens Stan. Kostka (Flos ho- 
noru m 1737) — Potocki Wacław (Ar- 
gienida approbata 1743) — Rassler 
Maxymilian X. (1746) — Regis J. (Sol 
Franciae 1732) — Segnery Paweł (In- 
structio 1746) — Sewerynowicz Jan PAWŁOWSKI. PAW^ŁOWSKl. 165 Chryzost. (Lachrimae 1745. Tessera 
1756, Vicarius 1741). 

PAWŁOWSKI Józef Augustyn, herbu 

Korwin. Dziedzictwo wiekuiących hono- 
rów wieczystym starożytności prawem 
wszystkich wieków przyznaniem na 
oyczystey z Kozielska Ogińskich Bra- 
mie zapisane, przy tryumfalnym na 
Senatorską godność ascensie, J. W. J. 
M. P. Elżbiety Magdaleny z Ogińskich 
Puzyniney. kasztele no wey Mscisław- 
skiey, Tryskiey, Jodaynsk. etc. etc. 
Starościney, szczodrobliwey sufraganii 
Jnflantskiey fundatorki w panegirycz- 
nym rytmie publicznie światu przez 
obligowanego wielkiemu imieniowi JMci 
X. Józefa Augustyna Korwina Pawłow- 
skiego Pisarza Apostolskiego Prałata 
na ów czas domowego Dworu J. M. 
X. Franciszka Kazimierza Dowgielły 
Zawiszy Biskupa Ewaryenskiego su- 
fragana Inflant, y Pildynsk. produko- 
wane. Roku od dania w wcielonym 
słowie do dziedzictwa zbawienia 1747. 
w Wilnie w drukarni J. K. M. Aka- 
dem. Soc. Jesu. folio. (Wierszem). 

w pnypisku wymieniony: Dyaryusz mów, 
wydany przez Tadeusza Ogińskiego, ka- 
sztelana trockiego. 

Horodecka bibl. — Czerw. Dwór. 

— Echo sanctiore modo fulminantis 
Periclis seu ritonantis Antonii, post 
progenitas ad decorem populi. ad co- 
ronam superum gemmas. coelis enar- 
rantibus gloriam ejus. resonans. annuam 
quoq; sui tutelaris celebrantem diem. 
perillustrem Antonium Josephum Żół- 
kowski S. Theol. et J. U. Doct, Custo- 
dem Praelatum officialem generałem 
Yilnensem etc. declarans, ab inferius 
subscripto cliente, non tam panegyrico 
stylo, quam gratulatorio applausu in 
yinculis ligatae eloąuentiae Orbi vul- 
gata. Anno tonantis in Orbe terrarum 
Verbi incarnati 1744. folio, ark. Cj. 

Pod dedykacyą, która jest proza, podpis: 
Josephas Angustus Pawłowski Physices 
in alma Acad. Yilnensi S. J. auditor. 

Branic. 

— Maiestas in Porta sublimium 
Eminentiarum, sedes quirinalium hono- 
rum, haeres a grandibus meritorum fastigiis. a celsissimis dignitatum sub- 
selliis, a splendore augustissimi nominis 
magnifiea pridem et peryetustis saeculis 
Ducali Puzynarum Domui inquilina 
nuper sub auspicatissimum ad Castel- 
lanum Curalem ascensum 111. ac Ex. 
D. D. Ant. Michael. in Kozielsk Puzyna 
Castell. Mscisl. Tricen. Jodaynen. Ca- 
pit. fundatoris Suffragan. Livouiensis 
munificentissimi ab obligatissimo ac 
deyotissimo Magno Nomini et honori 
111 et Reyer. D. Jos. Aug. Coryino Pa- 
włowski Protonothario Apostoł. Praelato 
protuDc domestico ad Aulam 111. Ex. 
R. DD. Fr. Cas. Dowgialło Zawisza 
Ep. Eyerien. Suffragan. Livonien. et 
Piltinensis panegyrico cultu adorata. 
A. 1747, Yilnae, typis academicis. folio, 
ark, Eo. 

Kraszews. Wilno IV. 

Czerw. Dwór — Krasińs, 

PAWŁOWSKI Krzysztof. Disputatio 
habita a Reyerendis Patribus discal- 
ceatis ordinis Beatissimae Virginis Ma- 
riae de Monte Carmelo, contra Arianos... 
(Zamosci 1616)... Obacz: Statorius (Sto- 
jeński) Jan. 

Dysputę tę odbywali Karmelici (zapewne 
,Jaii Marya Italns?) ze Stojeńskim i Mo- 
skorzewekim, aryanami. Na jej drak łożył 
bisknp Jerzy Czartoryski. Notaryuszera. 
który ją spisał, był albo Krz. Pawłowski 
(który spisywał dysputę analogiczną z roku 
1620), albo Mikołaj Żorawski , o którym 
ma być wzmianka w tekście. Sprawdzić 
trudno, bo egzemplarz tego druku nie jest 
mi znany. 

Jocher 3H93. — Wiszn. Yill 228. — Bock 
Hist. antitr. I s. 944. — Załuski Consp. 
Coli. s. 27. — Obacz też pod Statoriusem 
przedstawienie tej dysputy ze strony aryań- 
skiej (De Jesu Christi divinitate 1618). 

— Disputatio inter RR. PP. Dis- 
calceatos ordinis B. V. Mariae de Monte 
Carmelo, et Joannem Statorium Aria- 
uum. Iterum Liiblini in Polonia. Anno 
D. 1620. 5. Julij. Habita a Magnifico 
Dno Christophoro k Lippa, yice pala- 
tino Lublinensi, et Notario Castrensi 
Biecensi. specialiter ad hoc rogato ac 
deputato, fidelissime et summo cum 
studio excepta ac descripta, Testimo- 
niisqueIllustrissimorum ludicum Dispu- 
tationis eiusdem, aliorumque grauissi- 166 PAWŁOWSKI PAWŁOWSKI. 3imorum yirorum qui intcrfuere. mu- 
nita ac roborata. CracoYiae. In officina 
Typoo^r. Matthiae Andreouiensis. Anno 
Domini, 1621. w 4('.e. kart 19. str. 54 
i 1 karta. 

Dedyk. Joanni Coin. de Tęozyu Palat. Oia- 
cov. — W przedmowie polemika ze Sta- 
toriusem. — Na str. 1 : Postquam omnes 
conyenissent, Catholici pro parte .«ua elege- 
runt in notarium dispntationis JI. D. Chr. 
Pawłowski Vice Palat. lublin. — Ob. fSta- 
torius. 

Jocher SÓ'iS. — Wiszn VIII 228, IX 1^4. 

Dzików — Jagiell — Krasińs. — <Js.-łol. 

Pawłowski Ludwik Wiktoryn oi).Wą- 
trobski Jędrzej (Actus promotioiiis 1758). 

Pawłowski Maciej ob. Marewicz 
Winc. (Węzeł 1795) 

Pawłowski IVIatthias cle Yerbuu ob. 
Parnassus (1712). 

Pawłowski Michaei ob. Seweryno- 
wicz .łan Chryzost. (Laehrimae 1745). 

PAWŁOWSKI Stanisław. Agenda 
(15<S6) ob. Agenda (tum XII str. 72) 

Egzemplarz tej Agendy ma być także w bibl. 
nniw. Wrocław. , liceum preszburs. i 
uniw. praskiego. — Ob. o niej Zavndil 
w Centraiblatt fur Bibiiothekswosen 1889 
str. 482—5 oraz 1897 s. 175. 

Wierzbowski III 2765. 

— Rudolpbi secundiSacratiss: etln- 
yictiss: Romanorum Imperatoris, Germ: 
Hung: Boemiaeq: etc. Renerendiss: et 
Illustriss. Domini, Dni Staiiislai Pa- 
włowski, episcopi Olomucen: Principis 
Regalia Capellae Bf)emiae, Comitis etc. 
Oratoris ad inclyti Regni Poloniae. et 
Magni Ducatus Lithuaniae etc. ampliss. 
senatores et nobiliss. equites Oratio in 
castris apud Warssauiam ad noui regis 
electionem habita. Die 14 mensis Au- 
gusti, Anno Domini M.D LXXXVII. 
Bez m. (Craeoviae apud Lazarum). 
w 4ce, k. 19. 

Sa wydania dwa: na pierwszem data „14 
Augusti" dopisana atramentem, na drą- 
giem jest wydrukowana. Pierwsze wyda- 
nie ma kart 18, drugie zaś kart 19 i 
większe czcionki. 
Toż jest w Liiniga Orationes II 254. 
Wiszn. Hist. lit. VIII 57, 122. Wierzbow. 

II 1663. 
Czapski — Czarter. — Celiński — Drezdeńs. 
król. (dwa wyd.). — Kórnik — O.ssol. — 
Pawlik. -- Synodal. wileńs. — '['oruńs. 

gimn. — Rudolphi secundi, Sacratissimi 
et Inuictissimi Romanorum Imperatoris, 
Grermaniae, Hungariae. Bohemiae, Dalm. 
Croat. Sclavon. etc. Regis, Archiducis 
Austriae, Marchonis Moraviae. Comitis 
Tyrolis etc. etc. Reverendissimi et Il- 
lustriss. Generosi et Magnifici Domino- 
rum D. Stanislai Pawłowski, episcopi 
Olomucen: Principis Regalis Capellae 
Bohemiae Comitis etc. Yenceslai se- 
nioris Bercae, Baronis de Daub et Leip. 
Regni Bohemiae Aulae Marschalci. eius- 
demqne Sacrae Caes. Maiestatis Consi- 
liariorum etc. Oratoriim ad Serenissi- 
mura Sigismundum Tertium Poloniae 
et Sueciae Regem, Magnum Ducem Li- 
thuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, 
Samogitiaeque etc. et Inclytos Regni 
Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae 
etc. Ordines Oratio, in comitiis Gene- 
ralibus Cracoviae habita die 27 mensis 
Februarii Anno Domini 1595. Noriber- 
gae. excudebat Ciiristophorus Lochnerus. 
w 4ce. k. 8 (ark. A— B3). 

Akad. — Drezdoń. - Muz, Naród. — Szem- 

bek — Wrocławs. 

— Rydolphi Secvndi, Sacratissimi 
& Inuictissimi Romanorvm Imperatoris. 
Germaniae. Hvngariae, Bohemiae, Dalm. 
Croat. Sclavon. &c. Regis. &c. Archi- 
dvcis Aystriae, Marchionis Moraviae, 
Comitis Tyrolis. &c. &c. Reuerendissimi 
& Illustriss: Generosi & Magnifici Do- 
minorura. D. Stanislai Pawłowski, Epi- 
scopi Olomucen: Principis. Regalis Ca- 
pellae Bohemiae Comitis &c. Yenceslai 
Senioris Bercae, Baronis de Daub, & 
Leip, Regni Bohemiae Aulae Marschalci, 
eiusdeq; S. C. Maiestatis Consiliario- 
rum, &c. Oratorum ad Sereniss. Sigis- 
mundvm Tertiym, Poloniae et Sveciae 
Regem, Magnum Ducem Lithuaniae, Rus- 
siae, Prussiae, Masoviae, Samogitiaeq; 
&c. et Inclytos Regni Poloniae. Magni- 
que Ducatus Lithuaniae, &c. Ordines 
Oratio. In Comitiis Generalibus Craco- 
uiae habita. Die 27. Mensis Februarii, 
Anno Domini 1595. (Na końcu:) Cra- 
coviae, in officina Lazari. Anno Domini. 
1595. w 4ce, str. 31 (ark. D^). 

Sa egzemplarze, w których jest i>are arku- 
szy nieco odmiennie przedrukowanych. — PAWŁOWSKI. PAWLUŚKIEWICZ. 167 W egz. bibl. Jagiell. liczbowanie stronnic 
urywa się na str. 16, reszta (kart 8) nie- 
liczbowana. 

AViszn. I\ 58. - Hoppe 81. — Wierzbowa. 
II 1810. — Koassner Coli. orationum de 
bello turc. tom III (1595). podaje prze- 
druk tej mowy. 

Branic. — Czartor. — Jagiell. — Kórnik — 
Ossol. — l'awlik. — Sanguszko — .'"'zem- 
bek — Toruń. — Wolański Ad. 

— Werbung der Rum. Key. auch 
zu Vno:eri] und Bebem. etc. Kon. Ma\r. 
etc. unsers allergnedigsten Herrens Ab- 
gesandtens: Den hohwirdigeu Fiirsten 
und Herm, Herrn Stanislai Pawłowski 
Bischotfs zu Olmutz. etc. ihrer F. G. an 
die Stende und Rittiirschafifr der Cron 
Polen im Feldlager fiir Warschaw: bey 
Erwehlung eines Newen Konigs in Po- 
len, gethan den 14. Augusti 1587. (Na 
końcu:) Gedr. zu Erffordt. durch Job. 
Beck. w 4ce. k. 12. 

Bibl. król. w Dreźnie. 

— Toż:... Gethan den 14 Aug^usti 
1587. Aua dem Latein in Deutsche 
Spracb abgesetzt. (Pod tern szeroki pa- 
sek, winieta drukarska: 2 aniołki leżące, 
ku sobie nogami zwrócone, dmą w o- 
zdobne rogi. U dołu ;) Gedruckt zu Gor- 
litz, durch Ambrosium Fritsch. (Bez r., 
ale zapewne 1587). w 4ce, kart 11 nlb. 
(Druk gocki). 

Czartor. — Jagiell. 

(Pawłowski Stanisław). Centum epi- 

grammata parentalia, exequiislllustriss: 
Principis ac Reuerendiss: Domini, Dn. 
Stanislai Pawlowsky Episcopi Olomu- 
censis &c. scripta. Bez osobnego tytułu 
i bez w. m. i r. (1598). w 4ce. k. 4. 

Obejmuje 100 numerowanych dwuwierszy 
(disticha). Jagiell. 

— ob. Agenda (1585) — Handl Jac. 
(missarum i586j — Paprocki Bartł. 
(Zrcadlo 1593j — Rudolphus II (1595) 
— Sale Franc. (Officiorum) — Wujek 
(Postylla 1592). 

Kykuczewski Relacye nuncyusz. II 1 — 2. 
Encykl. Orgelbr. 20 s. 486—7. (Sobieszcz.). 

— Świecki Hist. pam. I s. 231. — Wi- 
3zniew.'viII 57, 122. — Xavratil Bisk. 
Olomoucke 1910. - Finkel Bibl. II 1818. 

— Tschakert Urknnclenb. nr. 71, 73. 

Pawłowski Teodor ob. Costenus Ma- 
rianus (Lucerna 1648) — Dawid (164o) 
-- Jabłoński Mik. (Theoromata 1648) — Jaskólski J.-m Władysł. (1644) — 
Taszewski Łukasz (Przezaena Rawi- 
czanka 164 L Posąg 1641). 

Pawłowski Tomasz ob. Piątkowski 
Jerzy (1649). 

PAWLUŚKIEWICZ Ignacy Jozef Jan 
Kanty. Regulae canonicae de irregula- 
ritate. w 4ce, str. 24. 

Summaria haec Irregularitatum collectio, 
exposita est pro Lunari Dispntatione ptibl. 
peragenda in Lectorio Coli. CC. DD. Jurę 
Consultoram Univ. per M, Jacob. Marci- 
.szew,ski [obacz] U. J. D. & prof. facultatis 
Jnridicae proCancell. Canon. Cath: Cracov: 
liespoudente ad objectioiies M. Ignatio Pa- 
wluśkiewicz Phiae D. & Frofess : Contu- 
ber: Starnigieliani Seniore atr. Juris- 
prudentiae Auditore, Crac: dieliJanuar. 
A. D. 1766. 
Jocher 73o9. Jagiell. — Ossol. 

— Scire tuum, czyli niektóre uwagi 
Przymiotów wrodzonych. Powinności 
szkolnych , Obyczaiow przystoynych, 
rozrywek zabawnych, wdzięczności ku 
nauczycielom, znaków, dobrey w po- 
zyskaniu nauk nadziei, w młodych upa- 
truiące. przez X. M. Ignacego Pawlu- 
śkiewicza Nauk wyzwolonych y Filo- 
zofii Doktora, w szkołach Nowodwor- 
skich Dyalektyki Professora Bursy 
Starnigelskiey Seniora, w Jelesni Ple- 
bana, J. K. M. Sekretarza. Z dozwole- 
niem Zwierzchności do druku podane. 
Roku Pańskiego 1771. dnia 15. miesiąca 
kwietnia, w 12ce, k. 6 nlb., str. 185. 

Poprzedza rejestr uczniów Uniwersytetu, do 
których pisze przedmowę. Są tn Skorup- 
kowie, Wielowiejski, Jordany, Stojowscy. 
Rokosowski. Siedlecki, Mira&zewski, Go- 
rajski. Zakrzewscy, Dębscy. Laskowscy, 
Dembiński, Czernicki, Mikulski, Ujejski. 
Ostrzeczowicz, Sadowski. Kottermund i 
wielu innych. 

Od str. 28 idzie: Uwaga o szkolnej rozrywce, 
tu gani tańce. Chwali zagadki, przysło- 
wia, poezye zwięzłe. Tu przytacza żarto- 
bliwe nazwy : Dobry miód zwą Archime- 
des. zły miód — Ganimedes, brudna ko- 
szula — Brundnsium, dwa mury — Mur- 
mur, dwaj złodzieje — Furfur. tabaka — 
U8U9, obietnica — dubium, sąsiad — in- 
jurius, kasza — scholasticum, worek z pie- 
niędzmi — bentfactor, wieś — substantia. 
Podaje różne zagadki (str. 32 — 36, 7i — 
105) i powiastki wierszom (str. 105 — 118). 
Od str. 16! — 167 idzie abecadło wy spis 
wyrazów, które używanymi być winny 
w mowie potocznej Od str. 177 : Przyda- 168 PAWLUS K lE WlCZ. PAWOŁOWICZ. tek z Instrukcji Jakóba Sobieskiego, od- 
syłającego synów swoich do Akademii 
krakowskiej. 

Jagiell. — Krasińs. — Oasol. 

— In Nomine Domini Amen. Sy- 
nopsis Dicendorum In publico Experi- 
mento Scholastico Ex Lectione Aritłi- 
metices per Nobilissimos ejusdem Lec- 
tionis Auditores instituendo. Sub tem- 
pus Platonici silentii. hujusmodi Actui 
assistente M. Is:natio Joannę Cantio Pa- 
wluśkiewicz. Philosophiae Doctore. ejus- 
demq; ac Arithmetices Actuali Profes- 
sore, Collecta & Exposita. Anno quo 
Et Deus: Noli subtrahere a puero di- 
sciplinam 105. 299. 119. 571. 1. 395. 
275. Prov. 23. v. 13. Diebus Mensis 
Octobris. Graco viae In Typogr. Semin. 
Academ. Dioecesani. 

Na odwr. str. dedyk. : llluptri ac Magnifico 
Domino Josepho Radwan de Straszewy 
Straszewski Thesauraride Palatinatńs Cra- 
coYiensis. Eloąuontiae & Arithmeticae In 
Schola Regni Auditori (Anno 1765). 

— Sermo In Laudem Divinissimi 
Confessoris, Angelici Ecclesiae Doctoris. 
Thomae Aąuinatis recurrente annua 
Ejusdem Festivitate Cracoyiae, in Ec- 
clesia Sanctissimae Triadis ex instituto 
Academico a M. Ignatio. Jose[)ho. Joan: 
Cantio Pawluśkiewicz, Philosophiae 
Doctore, ejusdemq; ac Classium Vladi- 
slawiano Novodvorscianarum Profes- 
sore, Contuberuii Staringelliani Seniore, 
Ecclesiae Parochialis Jelesnianensis Cu- 
rato, Sacrae Regiae Majestatis Secreta- 
rio,H:ibitus. Anno Domini M.DCC.LXX. 
(1770). Mensę Martio. Cracoviae Ty pis 
Seminarii Academico Diaecesani. w 4ce. 
k. 10 nlb. (sygn. C). 

Na odwr. str. karty tyt. cytaty z następu- 
jących autorów: S. Greg: Naz: Orat: 26; 
S. Hier: 1. I. in Prov: 4; S. Greg: 1. 16 
Morał: c. 27; S. Ant: p. Ł de Temp ; 
S. Bonav: 1. 2. in hexam.; S.Bern: Ep : 
42. ad Hei;rieQ, Senen: Archiep. ; S. Ambr: 
1. I. de Virg.; S. Ambr: 1. 3. Ep. 10; S. 
Joan: Chrys: Ser: 6.; S. Bern. — Dedy- 
kowane : Perillustribus in Decanatu Zy- 
vecensi Dioecesis Cracoyiensis Rectoribiis, 
Andreae Papiński, Matthiae Borowicz, Mi- 
chaeli Gawęc-ki, Gregorio Bykowski, Sta- 
nislao Gorylski , Thomae Góra, Simoni 
Brożek, Josepho Kalsztein. 

Jocher 5509. Akad. — Oasol, 

— ob. Marciszowaki Jak. (Irregu- laritates 1766) — Prokopowicz Ant. 
Max. Lubicz (Kazanie 1792). 

PAWOŁOWICZ Maciej Jan (1664 
t 5 czerwca 1749). Fructus bonoris 
theologici virtute, labore ac eruditione 
Perillustrium, Clarissimorum et admo- 
dum Reverendorum Dominorum D. M. 
Sebastiani Joannis Leszczyński philo- 
sophiae Doctoris. ordinarii eloquentiae 
professoris, Ecclesiae Collegiatae Za- 
mosciensis Canonici, ejusdemq; ordinarii 
Concionatoris, Łukoviensis Curati, S. R. 
M. Secretarii, D. M. Pauli Antonii 
Krzeezkiewicz Pb. D"*, Ord. Matheseos 
Professoris, Ecclesiae Collegiatae Za- 
moscensis Canonici, Starozamoscensis 
Curati, facultatum Univers. Decani, D. 
M. Frań. Casimiri Grabowicz Ph. D'** 
eju8demq; civilis ordinarii Professoris, 
Ecclesiae Collegiatae Zamoscensis Ca- 
nonici, Wilkołazensis Curati, in solo 
academico ad ferias autumnales parti, 
et dura in Ecclesia CoUegiata Zamo- 
scensi a perillustri clarissimo et ad- 
modum reverendo Domino D. M. An- 
drea Abrek Sacrae theologiae D""®, Ec- 
clesiae Collegiatae Zamoscensis scho- 
lastico, Tarnogrodensi Praeposito, S. R. 
M. Secretario, Facultatis Theologicae 
in Uniyersitate Zamoscensi Procancel- 
lario in frequenti illustrissimorum ho- 
spitum et academici Senatus corona, 
Sacrae Theologiae Doctores, ritu solenni 
crearentur per M. Matthiam Joannem 
Pawolowicz Ph. Dootorem ordinarium 
Rhetorices et Philosophiae elementorum 
Professorem in argumentum debitae 
observationis et officiosi cultus luce 
publica donati, Anno Domini 1695. 
pridie Calend. Octobris. Zamoscii typis 
Universitatis imprimebat Joannes Ru- 
towski. folio, k. 7 nlb. 

Stylem nakamiennym, a następnie wierszem 
wysławia przymioty nowych doktorów teo- 
logii. Na końcu berła Akademii z herbem 
Jelita u góry; za rektorstwa Stanisława 
Niewieskiego. Pochwała kończy się na 
czczych tylko wyrazach i żadnych nie 
dostarcza wiadomości literackich. 

Ord. Zaraojs. 

— Infuła nativis meritorum, vir- 
tutis et sapientiae gemmis ipso saluti- 
fero die aununtiatae CAelorum Reginae PAWOLOWICZ. PAWSCHNER. 169 in Perillustri et Reverendissimo Domino 
D. M. Andrea Abrek Sacrae Theologiae 
Doctore, Decano infulato Zamoscensi. 
Tarnogrodensi, Szczebrzeszynensi Prae- 
posito, Sacrae Regiae Majestatis Secre- 
tario. splendescens, dum solennes Infu- 
łat! sui honoris primitias in Ecclesia 
Collegiata Zamoscensi, magno omnium 
applausu honorificentissime auspicare- 
tur. obseąuenti calamo, debitae vene- 
rationis et gratulationis ergo per M. 
Matthiam Joan. Pawołowicz Philosophiae 
Doctorem, Rhetorices et Dialectices in 
Universitate Zamoscensi ordinarium pro- 
fessorem, publicae laetitiae demonstrata. 
Anno revelati in Carne humana verbi 
1696. die 25. mensis Martij. Zamoscii 
typis Universitatis, imprimebat Joannes 
Rutowski 1696. folio, k. 5 nlb. 

Wiersz na ten herb pisał Feliks Tom. Dro- 
bysa Tussyński, podstolic, akademik. 

Dzików — Jagiell. 

— Messis iuridici honoris gentilitia 
falce Mrozovicciorum antę augustum 
maturę collecta, dum Perillustris et Re- 
uerendissimus Dominus, D. Constantinus 
de Mrozowice Mrozowicki Ecclesiae 
Metropolitanae Leopol: Archidiaconus, 
Buscen: et Rohatinen: &c. Praepositus, 
S. R. M. Secretarius. A Clarissimo et 
Excellen: Domino, D. M. Adriano 
Krobski J. V. Doctore eiusdemq; ci- 
uilis Professore, judiciorum ordinationis 
Zamoscanae primo Assessore, S. R. M. 
Secretario, juris utriusq; Doctor ritu 
solenni renunciaretur. Officiosissimo ap- 
plausu per M. Matthiam Joannem Pa- 
wołowic Ph: D. Acad. Zamos. Profes. 
praesentata, anno praesentati in carne 
humana Verbi. 1695. Mensę Julio die 
11. Zamoscii typis Vniuersitatis impri- 
mebat Joannes Rutowski. folio, k. 5. 

Sub aaspiciis Stan. Niewieski Rectoris. — 
Wiersaem nakamiennym. 

Dzików — Jagi«ll. 

— Prognostyk przyszłey szczęśli- 
wości przy weselnym dożywotnich ślu- 
bów akcie szlachetnie urodzonych oblu- 
bieńców, Jego Mości Pana M. Tomasza 
Ormińskiego Filozofii y Medycyny Do- 
ktora, teyże akademii Zamoyskiey Pro- 
fessora y dziekana y Jey Mości Panny Teresy Krobskiey Jego Mości Pana 
Adryana Krobskiego, Flozofij y Oboyga 
Prawa Doktora, y Professora Trybunału 
Państwa Zamoyskiego pierwszego Asse- 
sora. y Akademii Zamoyskiey Rektora, 
jedynie vkochaney córki, na powinszo- 
wanie wesoło -fortunnych sukcessów, 
wieszczym życzliwego affektu piórem; 
przez M. Macieia Jana Pawołłowicza, 
Filozofii Doktora w Akademij Zamoy- 
skiey rhetoryki professora wypisany 
Roku 1698. dnia 19. miesiąca Stycznia. 
W drukarni Akademiy Zamoyskiey. 
(1698). folio. k. 8 (ark. D,). 

Jest tu LXXIX gładkich ośmiowierszy. 

Jagiell, 

— ob. Amlerski Jakób (Flores 1739) 

— Duńczewski Michał (Amor religio - 
nis 1739) — Duńczewski Stan. (Resti- 
tutio vitae 1733) — Górski Antoni Stan. 
(1725) — Kochnowski Melchior Jan 
(1741) — Kuuk Paw. (Immortales 1723) 

— Kuczankowic Mich. (Honor. 1693) 

— Laurus (1695) — Podziomkiewicz 
Clemens Cantius (1745) — Rydulski 
Domin. Jan (Sors fatalis 1749) — Sło- 
wak owicz Józ. (Gigantomachia 1732) 

— Wcisłowski Wal. (Laurea doctoralis 
1715). 

Pawołowicz d. 14 lut, 1697 wyprawił w Za- 
mościu dla młodzieży akademickiej kome- 
dyę pt. Manlius i syn jego Wiktor. Wy- 
dał na to zlot. 20, a dostał 100 złot. 

Juszyński Dykc. II str. 50. 

PAWSCHNER (Pauschner) Seba- 
Styan, Leutschovianus. Linealis Calcu- 
latio cum pulchris documentis et regulis 
ad moneta Cracoyiensem diligenter su- 
putata (Pod tytułem:) Octostichon ad 
Lectore. 
Quisquis arithmeticen optes contingere 

[sacra 
Qua Samius nimiu concelebravit auus, 
Hue (moneo) legito studiosa mente libellu 
Lectaq; sub memori rite repone sinu. 
Hec namq; ad reliquas iter amplu di- 

[rigit artes 
Discutit errores, iurgia dira secat. 
Quam bene qui norit, res cuctas nosse 

[putatur 
Constat enim numeris quicquid in orbe 

[viget. 

28 170 PAX. PAXYL. Na odwr. k. tjt. przypisanie brata rodzo- 
nemu antora: Sebastianns Pawschner Lew- 
tschowianns Jngenito Grogoris Germano 
pno adulescentulo S. D. P. (Na końcu:! 
Data Cracovie ex Contubernio Hierasalo- 
mico ubiq; gentiii famigeratissimo. Anno 
a pta salutifero. 1513. w 4ce, k. 7 nlb. 
Na str. 4. 9, 11 są figury. Na s. 13 (na 
końcu:) Jmpressum Cracovie per Florianii 
Ungleriu. Anno Dni 1513 Na str. 14 
tablica Pitagorasa, a pod nią: Kegula ge- 
neralia fractionum absolues oines alias re- 
galas fractionum. 

Łukaszewicz Hist. szkół 1 s. 93. — Wierz- 
bows. I 758 (bez daty); II 893. — Ko- 
pera Spis nr. 40 

Chreptow. — Jagiell. (facsimile). — Muz. 
Naród. — Ossol. — Warsz. Uniw. — Za- 

mojs. 

• Pax Vobis. (B. w. m.). 1677. w 4ce. 
str. 20. 

Obejmuje: Ordo tubarum pacis ac paciscen- 
tiam secundum pacis. non praerogatiyae 
cujusąue suae ordinem : I. Prima pacis 
tuba magni fecialis. II. Altera magnae 
matris Partheniae. III. Tertia S. Pont. In- 
nocenti XI. IV. Quarta geminae There- 
siae. V. Causae belli primae pacis. VI. 
Gallia paci prona, plene ac piane. VII. 
Hispania eidem plenius ac planius. VIII. 
Batavia, praecipue. IX. Germania nondum. 

X. Diversa alterius in Germania opinio. 

XI. Inopina bellatorum in pacem conrer- 
sio ex subita Poloniae cum Ottomanis 
pace itd. 

— Seu vera Politica seu ad Librum 
Pax non Pax inscriptum in quo autlior 
Anonymus ad periurium et fidem fran- 
gendam omnes Ordines Regni pelliuri 
conatur, brevis, nervosa et solida... 
Responsio. 1615. w 4ce, str. 11. 

Ob. Bembus (Pax non Pax). Ossol. 

— Polono-Suecica, per Deputatos 
ad id Serenissimorum ac Potentissimo- 
rum Principum, Poloniae et Sueciae 
Regum uti Partium Principaliura nec 
non Augustissimi Caesaris, et Serenis- 
simi Electoris Brandeburgici. uti Prin- 
cipum Foederatorum, Legatos Plenipo- 
tentiarios. Fausto Ominę confecta, Oli- 
vae Anno M.DC.LX. (1660). Die III. 
Maij. w 4ce. str. 29. 

Obejmuje artykuły traktatu. — Por. : Oliwa. 
— Pac Krzysztof. Akad. — Jagiell. 

— ob. Antasz Kiera, (regnorum 1711) 
— Bembus M. (Pax non Pax 1615, Pa- 
catus impacatus 1616) — Buchowski 
Ant. (ab oriente 1699) — Dinner Andr. (1660) — L. S. F. (optima rerum 1696) 
— Grodzicki St. (religiosa ex decretis 
1 692) — Leszczyński Seb. (St. H. Świę- 
cicki 1698) — Lubomirski Jerz. (ro- 
mana Sieniaviae 1712) — Polidanus 
Yalentinus (1534) — Starowolski Szy- 
mon (Ad principes) — Stefanius — La- 
ganowski (aeterna ex Christo 1679). 

Pax Michael ob. Brutus J. M. (Epist. 
1583). 

PAXILLUS Adam de Bresce (z Brze- 
ska). Komedia o Lizydzie w stan mał- 
żeński wstępuiącey przez Adama Pa- 
xillusa. Teraz nowo złożona w Krako- 
wie u Woyciecha Kobjdińskiego roku 
pańskiego 1597. w 4ce, kart 20 nlb. 
(Wierszem). 

Przypis : Panom Cernym z Witowie, A. P. 

Bresce. 
Przyłęcki St. w Pamiętn. liter. I 544 i Dzien- 
niku liter. 1852. — W. Hahn Literat, i 
dramat. 1906 s. 82-92. — Windakiewicz 
Teatr lud. s. 166. — Gaz. Warsz. 1852 
nr. 207. — Finkel II 1818. 

Bibl. Uniw. w Pradze. 

PAXYL (Kołek) Bernard X. de Brze- 
żek (Brzesko) (ur. po r. 1530 f 1630). 
De alienatione arianorum a christianismo. 

Nowowiejski Phoenix s. 69. (Monomachia?). 

— Militiae Christianae modus. 

Wierszem łac. i polskim. — Ob. Siarczyński 
Obraz II. (Zapewne ma oznaczać : Wize- 
runk?). 

— Monomachia pro defensione Fi- 
del SS. Trinitatis hoc est: Duellum seu 
concertatio e diuinis Scripturis. SS. Pa- 
trii et Doctorum testimoniis, S. Con- 
ciliorum decretis, Romanorum Pontificti 
approbationibus, Christianorumą; Impe- 
ratorum edictis, a temporibus SS. Aposto- 
lorum in 4. aetatibus centenis deducta 
successione ad annum Dni 400. tres per- 
sonas Patrem et Filium et Spiritum San- 
ctum esse unum Deum, in yniformi ac 
perpetuo yeritatis consensu, streńue de- 
fendens. Aduersus omnes Haereticorum 
Nouorum Arianorum obiectiones, quas 
ab Ario & antiquis Arianis solum Pa- 
trem Deum naturalem falsó asserenti- 
bus. Filium consubstantialitate, & Spi- 
ritum Sanctum Deitate priuando, de- 
promere solent. Simuląue aduersus 
Schismaticoru Rutbenorum argumen- PA2tYL payen. 1^1 ta, quae a Schismaticis quoq; Graecis 
desumentes, Spiritum Sanctum ex ipso 
solo Patre procedere, Filiuni exclu- 
dendo, pertinacitera ffirmant. Industria 
et labore F. Bernardi Paxilli de Brze- 
żek, Ordinis Praedicatorum S. Dominici, 
nuper collecta, in aetatesque centenas 
digesta, ac ic tres Tomos cum Epistolis 
refutatiuis praedictorum Aduersariorurn 
sigillatim praefixis, partita: eodemąue 
Auctore Scholiis marginalibus, ac tri- 
plici indice adiecto, nouiter iłlustrata. 
Tomus priraus. Superiorum perinissu. 
Cracoviae. in officina Lazari: Matthias 
Andreouien: A. D. M.DC.XVI. (1616). 
folio, str. LXXXVI i 986, oraz k. 41 

na końcu. 

Na końcu regestra przedniej szych miejsc 
z Pisma S., materyi w dziele zawartych 
i cytowanych autorów. — Dedykacya do 
Janusza Xcia Ostrowskiego hrabi na Tar- 
nowie, kasztelana krak., z 12 wierszami 
greckimi na herb jego (są też wiersze i 
po łacinie). 

Qiietif Ser. Ord. Praed. wymienia trzy tomy, 
lecz wyszedł tylko tom I, na druk któ- 
rego łożył Xże Ostrogski. Kozpoczyna: 
Epistoła refutativa Graecorum et Kuthe- 
norum, Spiritus Sancti processionem a Pa- 
tre et Filio negantium. 

W dedykacyi miedzy Aryanami polskimi, 
oprócz innych, są te nazwiska: Stanislaus 
Farnovius, Adamus Goslaviu8. W dedyk. 
mówi o hymnie Boga-Rodzica jako utwo- 
rze S. Wojciecha. Powołuje się na A. Patr. 
Nideckiego i Sokołowskiego. — Przeciw 
temu pisał Jan Stoiński. 

Wiszniew. Hist. lit. IX str. 123. — Jocher 
3678. — Kraszewski Okruszyny 1856 t. I 
str. 200. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — 
Sem. gnieź. — Uniw. Iw. — Wileńs. trynit. 

— Wizervnk Dvchownego Zołnierz- 
twa Chrzescianskiego: Nowo a krotko 
naprzód w Łacińskich, potym na Pol- 
ski ięzyk w przetłumaczonych ryth- 
mdch, za naśladownym powodem, ś. Ber- 
narda Klarę wallenskiego Opata, ryth- 
mów, w rozmowie Dusze z Ciałem, ku 
zbawiennemu K4tholickich Chrześćian 
pożytkowi, drukownie wystawiony. 
Przydńna też iest z przodku Przed- 
mowa o słuszney potrzebie duchownego 
żołnierstwa Chrzescianskiego, y Ryn- 
sztunek Duchowny. Przez X. Bernarda 
Paxillvsa z Brzćskd, Zakonu Kdzno- dzieyskiego Dominikanina. Za dozwo- 
leniem Starszych, w Krakowie, W Dru- 
karnióy Maćieia Jędrzeiowczyka, Roku 
Pdńskiego, 1619. w 4ce, k. 8 nlb., str. 
12 liczb., k. 26 nlb. (sygn. Kj). 

Druk gocki i łacińska kursywa. (Przedmowa 
i Wizerunek duchownego żołnierstwa tło- 
csone łacińską kursywą, Rynsztunek du- 
chownego żołnierstwa tłoczony drukiem 
gockim). — Na odwr. str. k. tyt. drze- 
woryt, przoditawiający herb Branickich. 
Powyżej herbu napis : Na Herb Swoboda, 
Starodawnego Domu Branickich, Hrabiów 
z Ruśća ; poniżej drzeworytu 12-wier8z 
polski ua herb. — Dedykacya: Jaśnie 
Wielmozney Paniey Jey Mci P. Annie 
z Rv8ca Lybomirskiey, Hrabiney na Wi- 
śniczy etc. (datowana z klasztoru sieradz. 
Dominik.). — Na karcie tyt. cytat: Job 
7. r. 1 : Belowanie iest żywot człowieczy 
na ziemi: a iako dni naiemnicze dni lego. 
— Całe wierszem. Ossol. 

— ob. Januszowski Ferd. (Specu- 
lum 1689). 

Encykl. Orgelbr. t. 15 s. IBO pod wyr. Ko- 
łek. — Juszyński II s. 50. — Siarczyński 
Obraz II 65 zwie go Paskylko. — Jocher 

II str. 54t, 465. — Pruszcz Forteca 1757 
str. 300. — Barącz Enc. powsz. Orgelbr. 

III 258; Uja dziejów zak. kazn. II str. 
86—3. — Świecki Hist. pam. I 229. — 
Starowolski Hekat. Elog. 73 str. 175. — 
Wiszniews. Hist. lit. IX s. 128. — Kra- 
szewski Okruszyny 1856 I 200. — Nowo- 
wiejski Phoenix 69. 

PAYEN J. Voyages d'Angleterre... de 
Suede... d'Allemagne... de Pologne etc. 
A Paris chez Est. Loyson 1663. w 16ce, 
k. 4, str. 160 i k. 11. 

Rottermund Gelehr. Lexic. — Korzoii Dola 
i niedola III 533. 

— Les yoyages de Monsieur Payen, 
Lieutenant genóral de Meaux. Ou sont 
contenues les descriptions d'Angleterre, 
de Flandre, de Brabant, d'Holande, de 
Dennemarc, de Suede, de Pologne, 
d'Allemao:ne et d'Italie: oii Ton voit les 
moeurs des nations, leur maximes, et 
leur politiąue, la monnoye, la religion, 
le gouvernement, et les interests de 
chaąue pays. 2de Edition augmentóe de 
quelques avantures arrivies a Tauteur, 
avec une table necessaire pour la com- 
moditó des yojj^ageurs. A Paris, chez 
Estienne Loyson 1667. Avec privilege 
du roy. w 12ce, str. 181 oraz Table 
de la route, kart Ty,. 172 PAYKUL. PAŹOWSKl. Ded. : A Mgr. de Lionne, marqaia de Bernj, 

commandenr des ordres do Sa Majestś, 

ministre et secretaire d'etat. 
Finkel II 1818. — Alex. Kraushar w Tjg. 

illastr. 1891 nr. 58. — Tomko wicz Wawel 

II 359 (o opisie Wawelu). 

Czartor. — Wilanows. 

Paykul ob. Patkul. 
Paynia Ursula ob. Hopp Georg (No- 
bilissimo 1647). 

PAYTOWICZ (Pajtowicz) Jan Ewan- 
gelista, ksiądz. Zdobycz Duchowna, To 
iest Łdski y miłości Chrystusa Pana 
ukrzyżowanego, nasłodszey Matki ie^ 
zawsze dziewice Mdriey, y Świętych 
Bożych, Narodu ludzkiego Patronów. 
Przez X. Jana Ewangelistę, S. T. B, 
y KAznodzieię , w Krakowie Zakonu 
Franciszka S. Conuentualium. Za roz- 
kazdniem Starszych do druku podana. 
w Krakowie w Druk. MAcieid Andrze- 
iowczyka. Roku P. 1623. w 8ce, k. 4 
nlb. i str. 151 liczb. 

Na odwrocie : Licentia Patria Aem. Cybo. — 

Dedykacja: Braciey św. Franciszka. 
Jocher 5830, 6804. — Maciej. Pism. III 3. 

693, 737. Ossol. 

— ob. Bratkowic Adr. (Controyersia 
1630). 

Paz Jakob Aivarez X. ob. Alvarez 
Jak. (O żywocie zakon. 1613) — Pa- 
kost Wojciech — Wysocki Szymon. 
Brown Bibl. s. 470. 

PAŻKOWSKY Aleksander. Funebris 
Wiazeyiciorum planetarum apparatus 
ad tumulum Magnifici ac Generosi Do- 
mini Georgii Wiazewicz in castris Ma- 
gni Ducatus Lithuaniae sub Riga XVI. 
Calend. vita functi. Magnifico ac gene- 
roso Domino D. Nicolao Wiazewicz 
Notario Minscensi terrestri immaturum 
filii sui occasum deploranti, oblatus ab 
Alexandro Paźkowsky Anno salutis 
M.DC.XXVIII. B. w. m. (Wilno?). 
ark. 2. 

Na odwr. str. tyt. herby domu Wiaźewiczów, 
a pod nimi 4 wiersze łac. Przypis proza 
łac. Mikołajowi Wiazewiczowi notaryu- 
szowi mińskiemu, w którym pociesza go 
po stracie syna. Dalej opłakuje rozmai- 
tym gatankiem wiersza łac. stratę zawcze- 
sn% młodzieńca, walczącego pod znakami 
Gosiewskiego. — Na karcie B, odwr. od- 
zywa aię autor do matki zmarłego Ma- 
ryny Juczyniczowuie Wiaze wieżowej pi- sarzowej ziemskiej mińskiej wierszem, po- 
cieszając ją po stracie syna, i tak za- 
czyna: 
Młode Jerzy czertwości odprawnjąc lata, 
Jak od wichru kwiat śliczny schodzi z tego 

[świata, 
Z jego męztwa waleczny Mars sobie winszował 
I godności w rycerskim stanie mu gotował. 
Zakończa Odą do smutnych przyjaciół z o- 
kazyi xiężyca kwietnia. Akad. 

Pazmany Nicolaus ob. Drużbicki 

(Jesus 1660). 

PAŻOWSKI Józef, Soc. Jesu (ur. 12 
sierpnia 1721). Kazania Niedzielne X. 
Józefa Pazowskiego S. Theologii Do- 
ktora Bibliotekarza Biblioteki Akademii 
Wilenskiey. W Wilnie w Drukarni 
Króle wskiey Akademickiey. Roku 1778. 
T. I. w 8ce, k. 4 nlb., str. 496 liczb., 
k. 8 nlb. (sygn. Hhij). — T. II. str. 530 
liczb., k. 8 nlb. (sygn. Lzij). 

Na odwr. str. karty tyt. Approbatio, podpi- 
sana: Carolus Karp, Canonicus Senior Ca- 
thedr. Officialis Genev: Yilnensis. Datum 
Vilnae, Die 26 Mensis Junii Anno 1778. 
— Dedyk.: Do Jmci Księdza Ignacego 
Żaby, liektora Akademii Wilenskiey. 
Jocher II 4547 a. 

Ossol. — Warsz. Uniw. — Wileńs, 

— Toż:... (2 Tomy), w Wilnie 1783. 
w 8ce. 

Katalog Grolla. — Jocher 45476. 

— NoYogrodecum Ducum Novogro- 
densium olim Regia urbs hodie prin- 
ceps palatinatus Novogrodensis, ducatus 
aliquando in Lithvania amplissimi ex 
historiarum Monumentis erutum, atq. 
in decem Sectiones descriptum, insi- 
gnioribus non modo Ducum & palati- 
norum Novogrodensium rebus gestis, 
praecipuis, praecipuorum Ducum Rus- 
siae, Liihyaniae, Novogrodiae genealo- 
giis, sed obseryationibus, & adnotatio- 
nibus etiam quibusdam criticis et phi- 
lologicis auctum atq; illustratum. Bo- 
narum litterarum statoris & vindicis 
S. R. J. principis Josephi Alexandri 
e ducibus prussiis Jabłonowski pa- 
latini Novogrodensis. Leopoli Anno 
M.DCC.LIX. (1759). w 4ce, k. 5 nlb., 
str. 225 i trzy genealogie książąt nowo- 
grodzkich. 

Przypisał autor księciu Józ. Alex. Jabłonow- 
■kiemu. — Pazowski wyraża wdzięczność 
Jabłonowskiemu, że łożył na wydroko- PAZ2IS. PECCATUM. 173 wanie dzieła. Tenże cytuje Acta Erud. 
Lips. Menae 7bri 1756 i powiada, ż« w nich 
wyliczonych jest 28 dziel przea Jabło- 
nowskiego wydanych. Toż samo wspomina 
na ostatniej str. 225: Ule riginti octo 
operum author, ut nos edocent Acta Eru- 
ditor. Lipsiensia Mensę Septembri 1756. 
Akad. — Chrept. — Czartor. — Dzików — 
Jagiell. — Krasińs. — Mnz. Naród. — 
Ossol. — Uniw. lwów. 

— ob. Jabłonowski Józef Alex, 
(1759). 

Enc. powsz. Gliicksb. Wilno t. 9 s. 213. — 
X. Brown Bibl. pisarzy S. J. str. 313. — 
Janoeki Excerpt. 81. — Bentkow. Hist. 
lit. II 580. 

(Pazzis Marya Magdalena) (1566 
f 25 maja 1607). Octo flosculi odori- 
feri ex amoenis vitae viretis, dilectae 
spoDsae Christi B. M. Magdalenae de 
Pazis decerpti. Cracoviae in officina 
Viduae Fr. Caesarii. w 4ce. 

Dzików. 

— Kredencia nabożna B. Maryi Ma- 
gdalenie de Pazis Pannie Zakonu S. 
Karmelitańskiego de obseryantia. Od 
nabożnych niewiniątek szkoły farney 
Lwowskiey na walney processyi pierw- 
szego tey Panny owięta u tychiże Oy- 
ców na Halickim przedmieściu 10 Oc- 
tobris uczyniona, w 4ce, ark. 3. 

Na odwr. str. tyt. herb Grzymała, a pod 
nim 6 w. pol. na pochwałę tegoż. Przy- 
pis proza polską : Marcinowi Kązanowskie- 
ma kasztelanowi halickiemu, staroście bo- 
huslawskiemu, po pracach pruskich utar- 
czek ze Szwedem, życzy wytchnienia au- 
tor. Dan we Lwowie w dzień przestępny 
roku przybyszowego (1623 czy 1628?). — 
Sama Kredencya wierszem polskim uło- 
żona. 

Porównaj : Czepiel W., który jest widocznie 
autorem tej Kredencyi. 

Warsz. Uniw. 

— Opisanie Życia S. Maryi Magda- 
leny, w Berdyczowie 1779. w 4ce. 

— ob. Bylina J. L. (1723) — Char- 
żewicz Mar. (Lylya Florencka 1671) — 
Czepiel (Kredencya) — Pace — Pacis 
— Skorupka Wacław Michał (Oratio 
1773) — Stegowski Seraf. (Florilea 
1706) — Straszewski Jos. Casim. (Ipsum 
yelle Dei in vita 1766) — Wilkoński 
Casim. Bened. (Concha virtutum 1712). 

Pean ob. Paean — Haberkant Krzy- 
sztof (1776) — Schoesser (iu Christi resurr. 1641) — Szczepanowicz St. 
(z planetami 1641). 

PECALIDIS Simon. De Bello Ostro- 
giano Ad Piantcos Crm Nisoyiis. Libri 
Qvattvor A Simone Pecalidis Artium 
Baccalaureo conscripti. Oracoviae, In 
Officina Andreae Petricouij. Anno Do- 
mini 1600. w 4ce, k. 34 nlb. (sygn. I). 

Na karcie tyt. cytat: 
Omnia peruersum tentat corrumpere pectus, 
Sed metuat, nimbos alieno admittere coelo. 

Na odwr. str. k. tyt. drzeworyt z herbami 
Ostrogskich. Powyżej drzeworytu napis : 

KrnPiANor lor APxiAiAKONor eis 

T2N EKAAMnPQTAT2\ THS OSTPOriAS 
SHMKION. Po lewej stronie drzeworytu 
napis : Fert virtutis opus. Po prawej : Vic- 
tricis lauroa facit. Poniżej drzeworytu 
grecki 12-wiersz na herb Ostrogskich. — 
Przypis Andrzejowi Tęczyńskiemu, staro- 
ście stryjeńskiemu. 

Cały poemat opiewa zwycięstwo księcia Kon- 
stantego Ostrogskiego, odniesione nad Ko- 
zakami zbuntowanymi pod wodzem Kosiń- 
skim. Autor podał też opis zniszczonych 
włości Konstantego i Janusza Ostrogskich. 

Juszyński II 51 zwie go Pękalskim, ale nie 
powiada na jakiej zasadzie. Ob. Pękalski. 
— Wierzbow. II 1912. 

Dzików — Krasińs. — Ossol. — Petersb. 

— Epithalamivm In Nvptias Illv- 
stris Ac Generosi Herois. D. D. Joannis 
Foelicis Herbvlt de Fvlstin, Yisnensis 
ac Mosciscensis Praefecti, &c. &c. et 
Illvstris Lectissimae Q. Virginis, Eli- 
zabetae Zaslayianae De Ostróg. Illv- 
strissimi Ac Celsissimi Principis Et D. 
D. Janvsii Dvcis Zaslaviani De Ostróg 
Palatini Podlassensis, Praefecti Zito- 
mirien: &c. &c. Filiae, Simonis Peca- 
lidis Artium & Philosophiae Baccalau- 
rei. Leopoli, MDCL (1601). w 4ce, k. 
6 nlb. (sygn. Bg). 

Wierszem. — Na odwr. str. k. tyt. drzewo- 
ryt, przedstawiający herby nowożeńców. 
Powyżej drzeworytu napis : Hexastichon 
in Insignia Novi Sponsi, a niżej 6-wier8z 
łaciński, podpisany inicyałami autora S. P. 

Dzienn. Warsz. 1851 nr. 38. — Siarczyński 
Obraz II s. 65. — Wiszn. Hist. lit. VI 
s. 310. Ossol. 

PeCCarOvius Stan. ob. Pekaroyicius. 

Peccata ob. Idliński El. (1740) — 
Młodzianowski Tomasz (1671). 

Peccatum ob. Mieroszewski Joannes 
Franciscus (1687) — Modrzewski An- 
dreas (de originali 1562) — PlociuB 174 PECCENSTERNIOS. PĘCHERZYNSKI. Martinus (1614) — Stryjewicz Seba- 
styan (Quaestio theologica 1679). 

Peccensternius Laurentius ob. Cu- 

raeus Joch. (Rerum 1607). 

PĘCHERZYNSKI Adam Stanisław. 

Acroama Lubransciani Apollinis Magno 
& Meritissimo Honori Perillustris et 
Reverenclissimi Domini D. Nicolai Za- 
laszowski, Vtriu8q; Jiiris Doctoris, Pro- 
tonotarij Apostolici, Ecclesiae Cathe- 
dralis Posnaniensis Archidiaconi, Cau- 
sarum Consistorij Judicis Surrogati, 
Seminarij Provisoris, S. R. M. Seere- 
tarij Mecaenatis Academiae Munificen- 
tissimi dum inter acclamationes publi- 
cas, & solemnia Auspicia Archidiaconus 
Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis re- 
nuntiaretur, applaudentis. Per M. Ada- 
mum Stanislaum Pęcherzyński. In Alma 
Universitate Cracoyiensi Pliilosophiae 
Doctorem, in Collegio Lubranscianorum 
Posnaniae Poóseos et Matheseos Pro- 
fessorem, in Argumentum debitae Ob- 
servantiae, venerabundo cultu celebra- 
tum. Anno plaudentis Naturae humanae 
ex Incarnato Deo 1695. Die 8. Augusti. 
Typis Academiae Posnaniensis. folio, 
k. 7 (sygn. C,). 

Na odwr. str. tyt. herb Zalaszowskiego, pod 
nim wiersze łac. ; na ark. A^ dedyk. ; od 
ark. Bj Acroama w dystychu elegiackim. 

Juszyń. II 51. Jagiell. 

— Colvmna Orbis Christiani In- 
concYssa D. Joannes Cantivs Sacrae 
Theologiae Doctor, & eiusdem in Uni- 
Yersitate Cracoyiensi Professor Regni 
Poloniae Patronus. Ipso Annuae Solen- 
nitatis ejusdem die in aedibus B. V. 
Mariae, in Summo Posnaniae XIV Ca- 
len: Novembr: in Magna Magnorum 
Virorum Corona. Oratione Panegyrica, 
per M. Adamum Stanislaum Pęche- 
rzyński, in Alma Uniuersitate Craco- 
uiensi Philosophiae Doctorem, in Col- 
legio Lubransciano Posnaniae Poóseos 
et Matheseos Professorem Celebrata. 
Luciq; publieae Exhibita Anno Salutis 
1695. Typis Academiae Posnaniensis. 
folio, k. 10 nlb. (sygn. D). 

Na odwr. str. k. tyt. drzeworyt, przedsta- 
wiający herb Czermińskich w pięknem 
obramieniu, a poniżej 6-wiersz łaciński na ten herb. — Dedyk. : D. Lvcao Czer- 
miński, Canonico Cathedrali Gnesnensi. 
Jocher 5381. Krasińs. — Ossol. 

— A. D. O. M. H. C. Conclusiones 
ex uniyersa philosophia Aristotelis spe- 
culativa, ad mentem D. Thomae docto- 
ris Angelici, in alma Universitate Cra- 
coyiensi, concinnatae: & sub praesidentia 
M. Alberti Topinski, in Collegio Majori 
Regij, & Cursus Philosophici Vla- 
dislayiani Professoris, Canonici Sanctae 
Annae per Stanislaum (tak) Pęcherzyń- 
ski, artium liberalium et philosophiae 
Baccalaureum, publico certamini, expo- 
sitae. Anno Domini 1695. die 30. Octo- 
bris. Horis pomeridianis. Cracoyiae, ty- 
pis Uniyersitatis. folio, ark. 4. 

Na odwr. str. tytułu herb Straszewskich, a 
pod nim 6 wierszy łac. podpisał Ludwik 
z Kurdwanowa Kurdwanowski stud. poe- 
tyki. 

Obejmuje: Konkluzye z ogólnej filozofii. Na 
końcu berła akad. za rektorstwa Marcina 
Winklera. 

Dedykacya Krzyszt. Straszewskiemu de Stra- 
szow, gdzie nieco o jego pokrewieństwie. 
Żona była Cecylia Dembińska. 
Jagiell. — Krasińs. — Ord. Zamojs. 

— Prognostyk abo przestroga z 
gwiazd y obrotów niebieskich: wzglę- 
dem przypadków rozmaitych tak ogól- 
nych jako y szczególnych na rok od 

Nar. Pańs. 1697. 

Należy do Kalendarza na tenże rok (obacz), 

choć ma osobny tytuł. Zaczyna się od 

ark. B. 
Jest osobna dedykacya Atanazemu MLączyń- 

skiemu hrabi na Połajowie, podskarbiemu 

koronn. Rodowodu Miaczyńskich w dedy- 

kacyi kart 4. 

— Kalendarz Polski y Ryski Świąt 
Rocznych, y Biegów Niebieskich, z wy- 
borem czasów y Aspektami. Na Rok 
Pański M.DC.XCIV. Po Przybyszowym 
Pierwszy, a po przestępnym Wtor}^ 
Przez M. Adama Pecherzynskiego. 
W Przesławney Akademicy Kr4kow- 
skiey, Filozofiey Doktora y Professorś, 
z pilnością Wyrachowany. W Krako- 
wie. W Drukarni Franciszka Cezarego, 
J. K. M. J. M. X. Biskupd Krakow- 
skiego Xiążęćia Siewierskiego, także 
Przesławney Akademicy Krakowskiey 
Typografś,. w 4ce, k. 21 nlb. (sygn. Eg). 

Druk mieszany: gocki, łaciński zwyczajny PĘCHERZYNSKI. PĘCHEKZYNSKI. 175 i kursywa. — Mieści : Kalendarz polski 
w 4:ech kolumnach: Kalendarz właściwy, 
Przestroga polityczna, Wschód i zachód 
słońca, Prognostyk o codzienney odmianie 
powietrza, Kalendarz ruski, Roczny Pro- 
gnostyk, Zebranie Jarmarków w niektó- 
rych Krainach Cudzoziemskich y Miastach 
Polskich. — Na k. tyt. drzeworyt, przed- 
stawiający konstellacye ciał niebieskich. 
Tytułowa karta tłoczona drukiem czerwo- 
nym i zwykłym. Ossol. 

— Toż:... [na rok 1695 i 1696]. 

— Toż:... na rok 1697. w 4ce. 
kart 24. 

Przy miesiącach rzecz o Zodyakach i ra- 
zem jak można poznać Śaturnalistów, 
Martialistów, Jowialistów, Solistów, We- 
nereistów, Merknrialistów i Lunistów, ich 
charaktery. Cześć II od ark. B tworzy : 
Prognostyk abo przestroga z gwiazd y 
obrotów niebieskich, względem przypad- 
ków rozmaitych, tak ogólnych iako y szcze- 
gólnych. — Dedykowany Atanazemu Mią- 
czyńskiemu hr. na Połajewie, podskar- 
biemu (kart 4: dedyk.). Dalej idzie: Koczny 
prognostyk o pokoju i wojnie, zaćmie- 
niach, chorobach, urodzaju, ciężarnych 
matronach, powodzeniu miast: Kraków, 
Gniezno, Lwów. O codziennej odmianie 
powietrza z dwuwierszami. Zebranie jar- 
marków. Jagiell. 

— Toż:... [na rok 1698, 1699, 1700 
i 1701]. 

— Nowy, y Stary, Kalendarz, w któ- 
rym Święta roczne, biegi, y wybory 
niebieskie, czas siania, szczepienia, pu- 
szczania krwie, y purgowania się, od- 
prawiania Spraw poważnych, szczwania 
zwierza &c. &c. dobrym porządkiem są 
położone. Na Rok Pański 1702. który 
iest po przybyszowym pierwszy. Przez 
M. Stanisława Pecherzynskiego w prze- 
slawney Akaderaij Krakowskiey Nauk 
wyzwolonych y Filozofij Doktora. Z pil- 
nością wyrachowany, y do druku po- 
dany, w Krakowie w Druk: Mikołaia 
Schedla, J. K. M. Ord: Typ. (1702). 
w 4ce, k. 16 nlb. 

Podaje wiadomości o siedmiu planetach, 
z czworowierszami. Ciąg dalszy z roku 
przeszłego. Od ark. C, Praktyka, dalej 
o codziennej powietrza odmianie. Kończy: 
Zebranie jarmarków. 

Jagiell. — Ossol. 

— Toż:... na rok 1703. w 4ce. 

— Toż:... na rok Pański 1704... 
przez M. Stanisl. Pecherzynskiego w 
przesł. Ak. Krak. Fil. D"^^ i matem. prof. w Krakowie w Drukarni Akadem- 
w 4ce, k. 16 nlb. 

— Kalendarz w którym święta ro- 
czne, biegi, aspekty, y wybory niebie- 
skie, czas siania, szczepienia, puszcza- 
nia krwie, purgowania się itd. dobrym 
porządkiem są położone, na rok Pański 

1705 po przestępnym y przybyszowym 
pierwszy przez M. Stanisława Peche- 
rzynskiego w Sł. Ak. Krak. fil. dra Ma- 
thematyki Professora, natenczas szkoły 
Bożego Ciała Seniora wyrachowany, 
w Krak. w druk. Krzysztofa Domań- 
skiego JKM. Typografa. av 16ce, kart 
32 nlb. 

Z przodu aspekta, kalendarz polski, progno- 
styk astrologiczny a na końcu spis jar- 
marków. 

Sobieszcz. Enc. powsz. Org. t. 13 str. 660. 

Ordyn. Zamojs. 

— Polski y Ryski Kalendarz w 
Którym Święta Roczne, Biegi, Aspekty, 
y Wybory Niebieskie, z czasem siania, 
Szczepienia, puszczania Krwie, Purgo- 
wania się, szczwania Zwierza. &c. Do- 
brym Porządkiem są położone. Na Rok 
Pański 1706. Po Przestępnym y Przy- 
byszowym Drugi, Przez M. Stanisława 
Pecherzynskiego, W Sławney Akade- 
mij Krakowskie}", Nauk Wyzwolonych 
y Filozofii Doktora, Mathematyki Pro- 
fessora. na ten czas Szkoły Bożego 
Ciała Seniora, z pilnością Wy^racho- 
wany. W Krakowie, w Drukarni Krzy- 
sztofa Domańskiego, J. K. M. Typog. 
w 4ce, k. 14 nlb. (sygn. Dg). 

Mieści: Kalendarz polski w dwu kolumnach 
na każdej stronie, z jednej strony kalen- 
darz właściwy, z drugiej Ethica abo krótko 
zebrana. Postępków y obyczaiow Stanów 
wszelakich, wieku teraznieyszego Nauka 
itd.; O zaćmieniach. Kalendarz ruski. 
Praktyki, Zebranie jarmarków. — Na 
karcie tytułowej drzeworyt, przedstawia- 
jący konstellacye gwiazd niebieskich. — 
Egzemplarz bibl. Ossol. jest to defekt: 
brak 6 — 7 karty. Ossol. 

— Kalendarz w kt(5rym święta ro- 
czne, biegi, aspekty y wybory niebie- 
skie, czas siania, szczepienia, puszcza- 
nia krwie, purgowania się, etc. dobrym 
porządkiem są położone, na rok pański 

1706 po przestępnym y przybyszowym 
drugi, przez M. Stanisława Pecherzyń- 176 PECHMANNUS. PEDEMONTAN. skiego, w sławney Akademii Krak. 
nauk wyzwolonych y filozofii Doktora, 
mathematyki Professora, wyrachowany. 
W Krakowie, w drukarni Krzysztofa 
Domańskiego J. K. M. typog. w 16ce. 
k. 36 nlb. (ark. EJ. 

Zaczyna znaczenie planet. Po kalendarzu 
od ark. C Prognosis generalna (o zaćmie- 
niach), od D., O konstytucji i odmianie 
aeryi, od E, Zebranie jarmarków. 

Jagiell, 

— ob. Łopacki Jacek August (1707) 

— Nadolski Wł. Z. (1713) — Piskorski 

Seb. (1696). 

Żebriiwski Bibl. mat. s. 349, 350 i 356. 
Juszyń. II s. 51. 

PECHMAWNUS Johannes. Gluck- 
wunschgedichte zu besonderen Ehren 
element Kellmer. Heinrich Schmallen- 
berg etc. Danzig 1642. w 4ce. 

— Felicissimum nuptiarum auspi- 
cium Andreas Ladebach cum Susanna 
Erdmanni Zimmermanni vidua celebra- 
bat... Dantisci 1639. w 4ce. 

— Trostschrifft... Anna. Constantini 
Ferbern Hauss Ehr. Danzig 1642. 
w 4ce. 

— Tr.-Gedicht... Sabina Hettenbar- 
tin, Johannis Botsacci coniux. Danzig 
1642. w 4ce. 

PĘCICKI. Differentiarum inter ho- 
raines unius religionis, capita. 

Wytyka różnice między kalwinami i ewan- 
gelikami. 
Jocher T. III s. XCIV. 

PECKENSTEIN Wawrzyniec (1549 
■f 1615). Rerum silesiacarum et cladium 
memorabilium succincta expositio. Lip- 
siae 1605. w 4ce. 

Opisał wojny śląskie, polskie, litewskie i 

moskiewskie. 
Encykl. powsz. Orgelbr. t. 20 s. 493. 

PEC8I Łukasz. Kalendarivm. Es 
ez mostani M.D.LXXIX. esztendóben 
tórtenendó neminemu dolgokrul: Annak 
fólótte, az idónec naponkent kóuetke- 
zendó allapattyarul iratot Itelet. Irta 
Slovacivs Peter Craccai Astrologus. 
Magyarra fordetotta Peecbi Lukach. Ez 
esztendóben, ide mi felćnc, a Napba es 
a holdba, semmi fogyatkozas nem le- 
szen. Nyomtattatot nagy Szombatba. 
1579. w 8ce. k. 44 (sygn. A— F). Ob. Słowacyusz Piotr. 

Szabó K. Kegi Magyar K9nyvtar s. 85. 

Kalendarze z lat 1580—1596 niewątpliwie 

wychodziły, ale są zatracone. 
— Calendarivm ^s ez mostani 
M.D.XCVII. esztendóben tórtenendó nd- 
minemfl dolgokrol. Az Craccai Bernard 
Doctor irasabol Magyarra fordeta Peechi 
Łykach. Nyomt. NagySzombatba.Thur- 
zó Gryurgy nador latin es magyar nyel- 
ven irt naplójegy zeteivel. 1597. w 8ce. 
Ob. Bernat z Krakowa (w t. XII s. 502), 

z którego to zapewne tłomaczone. 
Szabó K. Regi Magyar KSnyrtar s. 142. 

Pectoralik duchowny dla Panien 
ob. Zdrowski (Pektoralik 1684). 
Jocher 6644. 

Pectus corporis Franciscani... Petr. 
Sapiecha. 1749. 
Katal. ksiegars. 

Pecunia ob. August (1576) — Ró- 
życki Ludw. (1676). 

Pedagogium ob. Borbonius Nicolaus 
(1542). 

Pedanten Woltę ob. Hancke (1714). 

Pedelis Miros Saldźiausi raedi Kri- 
żiaus Jezusa Pona Sawimp turis inri- 
szta. Arba Nobażenstwa ape tagi sal- 
dźiasi medi Kriżiaus iżgamtoju musu, 
kursay ant tuo, del musu atpirkimo; 
numire. Isz lankiszka ziemaytiszkay 
iżguldita, ir swiesiawsios garbies ku- 
niguy Antanuy Dominikuły Tyszkia- 
wiciny biskupuy Ziemayćiu, ponuy ant 
Lohoysko etc. kanaunikuy Wilniaus, 
prabaszcziny koplicios szwento Kazi- 
miero karałaycio, gieradiejey Laymin- 
giausiam, fundatoriuy naujos bażnicios 
Kałwarioy Ziemayćiu inwedacziam bro- 
ctwa Kriżiaus szwęto tongi bażniciou, 
nuźiamintoms szirdims afierowota. Mętu 
kur Jośla Jezus ant Kriżiaus kjentelo. 
Karciel, Ir Kraiya sano Del sujeta 
pralie Jo. Wilniuy drukarniey J. K. M. 
akademijoy 1750. w 8ce, kart 8 nlb., 
str. 92 1 1 k. nlb. 

Dedyk. : A. S. Tyszkiewiczowi. 

Jocher 6750, 7014. Czarter. 

PEDEMONTAN Aleksy (Piemontczyk 

Alexis). Księgi ośmiory o taiemnych 

! a skrytych lekarstwiech. W Krakowie 

i 1568. 

I Ob. Siennik Marcin (Herbarz 1568). PEDEMONTAN. PEDEMONTAN. 177 Pedomoutau umarł aa kaiuiou, luaJHo iat 80. 
Po jego zgonie Jan Jakób Wekker wydał 
przekład łaciński dzieł jego vv Bazylei 
J563 pt. Libri VII de Secretis. — Z tego 
zapewne tłomaczył .Siennik, o czein obacz 
niżej. 

— Taienmice wszystkim o])oyga 
pici nie tylko ku leczeniu rozmaitych 
chorób, począwszy od głowy aż do stop, 
bardzo potrzebne, ale y gospodarzom 
rzemieślnikom zwłaszcza przedniey- 
szych y subtelnieyszych robot do ich 
rzemiesł należących y innym wielce 
pożyteczne , z łacińskiego ięzyka na 
polski przełożone y w porządek dobry 
teraz wprawione, do których przydane 
są Lekarstwa wyborne y doświadczone 
na rozmaite choroby y inszych rzeczy 
wiele. Przez Sebastiana Sleszkowskiego 
Medycyny y Philozofii Doktora. Cum 
gratia et privilegio S. R. M. W Kra- 
kowie, w drukarniey Franciszka Ce- 
zarego M.DC.XX. (1620). w 4ce, k. 19. 
str. 425. 

Na odwr. stronie lierb Niemirów. — Ded. : 
Woje. Niemirze na Ostrowieczyznie wdzie 
Podlask., staroście mielnickieinu. Data 
w Krakowie 25 czerwca 1620 r. Sebast. 
Sleszkowski M. i phil. Doktor (kart 5) 
Odezwa do czytelnika (kart 3). Odezwa 
Pedemontana (k. 2). Regestr (k. 7). 

Na końcu: Cum gratia et priui legio S. R- 
. M. Sebastyan Szleszkowski przełożył, przy- 
dał y wydał w Krakowie w drukarni Ma- 
cieia Andrzeiowczyka , Roku Pańskiego 
1620. 

Z tego samego roku jest odmienne wydanie 
i wykazuje takie różnice: 1) Tytuł ten sam, 
tylko po wyrazach : y innych rzeczy wiele, 
stoi: Auctore Sebastiano Slescovio Doctore 
Illustr. Principis et Keverendissimi Dni D 
Simonis Rudnicki Dei et Apostoł, sedis 
gratia Episcopi Yarmiensis medico phy- 
sico. Cum gratia et privilegio 8. K. M. 
w Krakowie, w drukarniey Fr. Cezarego 
M.DC.XX. w 4ce, kart 19 i str. ■4^5. 

2) Dedykacya taż sama. tylko data: w Heils- 
bergu 14 Listopada r. p. 1620. 

Bibl. Jagiell. ma oba te egzemplarze, oba 
bez tytułów, o jednej liczbie stron. Roz- 
różnić je można po kustoszach. W je- 
dnym A stoi pod kę, B pod ga, C pod m, 
D pod eg, Aa (str. 185) pod ia, Bb pod 
ton. Cc pod ecz, Dd pod będę. — W dru- 
gim A stoi pod eh, B pod H, C pod w, 
D pod leg. Aa (s. 185) pod enia, Bb pod 
ad t, Cc pod gałę, Dd pod araz. 

Obacz o tych wydaniach: Jaaociana II 263. — Wizerunki i roz. ISiO nr. IG. — Ga- 
siorowski Hist. med. II 16?). 
Sleszkowski mówi : „Tajemnice I^edemontana 
nie tylko lekarzom, gospodarzom y roz- 
maitym rzemieślnikom, ale zgoła każdemu 
stanowi oboiey płci rozmaitych zabaw 
barzo są potrzebne. Co też widząc nie- 
kiedy Marcin Siennik, nie chciał, żeby 
w tym cudzoziemcy nad nas szczęśliw- 
szymi byli. y dlatego przełożył też z ła- 
cińskiego ięzyka na polski te Taiemnice, 
dokładaiąc się zaraz y Włoskiego, którym 
naprzód te księgi od authora były wy- 
dane, y przełożył ie roku 1 568. Za co 
godzien pochwiiły, y wielkiego podzięko- 
wania. Za iego bowiem staraniem y pracą 
może teraz każdy czasu swey choroby, 
zwłaszcza w niebytności lekarza, abo 
w ubóstwie swoim mieć pogoto.^in lekar- 
stwo, częstokroć łatwe, a doświadczone. 
Wiele teraz rzeczy potrzebnych y sztuk 
pożytecznych Polacy w tych księgach opi- 
sanych robią, które niemal dotąd cudzo- 
ziemcy do nas przywozili, abo ich tu ro- 
biąc, przed nami taili... Taż przyczyna 
y mnie do tego, iako tu zaraz wyrozu- 
miesz, przywiodła, abym w takioy pracy 
y życzliwości przeciw Oyczyznie moiey 
drugich naśladował. A iesliin czego do- 
kazał, y uczynił, abo więeey nad nich, 
niechay o tym będzie rozsądek inych. 
Mnie dosyć ciebie Czytelniku w tym tylko 
napomnieć, coć należy ku dostateczniey- 
szemu wyrozumieniu tych ksiąg, także 
moiey intenciey, ktorąmem ie wydał. A na- 
przód wiedz, żem ia nigdy nie miał woley 
wydać tych Taiemnic, chociażem ich u- 
przeymie życzył Oyczyznie: ale widząc, 
że się ich wiele częstokroć o nie pytali, 
a drukarzowi się ich żadnemu przedruko- 
wać nie godziło, chociażby był na to swoy 
koszt łożył, bo potrzebowały poprawy, 
a ta bez wielkiey trudności , y w nauce 
lekarskiey umieiętności bydź nie mogła. 
Przetoż nie widząc nikogo, któryby się 
był na to ustawiczne żądanie wiela ludzi 
tey prace podiął, zdała mi się nakoniec 
rzecz przystoyna żądaniu ludzkiemu do- 
bremu y uczciwemu, gdyż się na to wszyscy 
rodzimy, dosyć uczynić, a Oyczyznie swo- 
iey te Taiemnice na wszystkie wieki po- 
dać. W czym takiegom starania użył. Na- 
przód nie trzymałem się przekładania Mar- 
cina Siennika ile należy do Polszczyzny, 
bo w tej tak gruby, żem nigdy grubszego 
ięzyka własnego nie czytał, co pokazuie, 
że abo cudzoziemiec był, abo w cudzych 
ziemiach z młodu był wychowań. Alem 
się go tylko równie iako y drugich au- 
thorow radził, gdzie szło o sarnę rzecz, 
y opisanie iey, gdyż on też kilka iezyków 
umiał , z których dochodził wiadomości 
y poznania rzeczy trudnych, od Pedemon- 
tana iako krain tamtych nam barzo od- 

23 178 PEDłiMOiNiTAN. PEQA31US. ległych obywatela, opisanych, [O stosun- 
ku Sleszkowskiego do Siennika ob. B;Mit- 
kowsk. Hist. lit. U s. 452]. Potym po- 
prawiłem wiela rzeczy za niedbalstwem 
opuszczonych , nie tylko dosium, to iest, 
wag Aptekarskich, abo raczey Medyckich. 
ale i samych ingredieneiy, y przydałem 
wiele recept całych, y inych rzeczy po- 
żytecznych, które sie w tych księgach 
Taiemnic Alexego Pedemontana łacińskim 
ięzykiem wydanych nayduią, a w Polskim 
ich nie było. Nad to wprawiłem te Ta- 
iemnice w taki porządek, w jakim leszcze 
nigdy nie były, bom rozwlokła' lekarstwa, 
y ine rzeczy bez porządku po wszystkich 
księgach, do kupy, k'czrmu co służyło, 
zebrał. Naostatek żebym co uowego przy- 
niósł, abo uczynił, przydałem wiele le- 
karstw, sztuk rzeraieslnicż-ych, gospodar- 
skich y inych rzeczy (co każdy łatwie wi- 
dzieć może) we wszystkich księgach, po 
wielu rozdziałach, stosuiąc do czego co 
należało. A o tych nowych przydatkach 
to masz rozumieć, że ia wiedząc o tym 
dobrze, że te Taiemuice. ktorem wziął ku 
przekładaniu y wydaniu Alexego Pede- 
montana są pewne, nie przydałem tu ża- 
dney rzeczy, któraby takież nie była do- 
świadczona. Przetoż wiele tu sekretów 
naydziesz, ktorem miał na znak przyiaźni 
od zacnych medyków, y moich w cudzey 
ziemi w nauce lekarskiey praeceptorów, 
y inych, z ktorymiin w przyiaźni żył ; 
wiele, ktorychem sam nie raz doświadczył: 
wiele (d inych wielkich w nauce lekar- 
skiey Doktorów godnych wiary, doświad- 
czonych". 
Od str. 407 do końca jest: Wykład słów t^-u- 
dnieyszych, w przekładaniu tych dziewiąci 
ksiąg Taiemnic Alexego Pedemontana uży- 
tych. 
Janociana II s. 26B. 
Akad. — Jagiell. — Ossol. — Raczyń. 
— Taiemnice wszystkim oboie}' 
płci, nietylko ku leczeniu rozmaitych 
chorób, począwszy od głowy aż do stóp, 
barzo potrzebne, ale y gospodarzom, 
rzemieślnikom, zwłaszcza przedniey- 
szych y subtelnieyszych robot, do ich 
rzemiosł należących, y innym wielce 
pożyteczne. Z łacińskiego ięzyka na 
polski przedtym przełożone, y w porzą- 
dek dobry wprawione, przez Sebastyana 
Slaskowskiego(sic), do których przydane 
są Lekarstwa wyborne y doświadczone, 
na rozmaite choroby. Teraz dla żądania 
wielu godnych osób przedrukowane. 
W Supraślu w drukarni Wielebnych 
Oyców Bazylianów 1737. w 406, k. 4, 
str. 491 i k. 11 nlb. Od str. 461 : Wykład słów trudniejszych 
w przekładaniu użytych. 

Czerw. Dwór — Muz. Naród. 

— Toż:... przez Sebastyana Szlas- 
kowskiego (tak), do których przydane 
są Lekarstwa wyborne y doświadczone 
na rozmaite choroby y dla żądania 
wielu godnych osób przedrukowane, 
w Supraślu w drukarni Wielebnych 
Oyców Bazylianów roku Pańskiego 
1758. w 4ce! k. 3, str. 406 i k. 9 rej. 

Autor tu nazwany Podemontanus. Księga IX 
idzie do str. 387. Wykład słów trudniej- 
szych (słownik polsko-łac.) od str. 888. 

Czerw. Dwór — Jagiell. — Ossol. — Wi- 

leńs. 

— Toż:... Supraśl 1786. w 4ce. 
Katal. Kaj. Jabłońs. 

— Doktór wyławiający sekreta me- 
dycyny oboiey płci służące. Tudzież 
Tajemnice gospodarzom y rzemieślnikom 
do potrzebnie3'Szych y subtelnieyszych 
robót y rzemiosł potrzebne przez S. S. 
w Supraślu r. 1788. w 4ce, str. 406 
i spisu k. 9 nlb. 

Jest to zmieniony tytuł ostatniego wydania 
dzieła pt. Pedemontana Tajemnice. 

— ob. Śleszkowski Sebast. 
Styczyński w Dzienn. Wil. 1822 III 138— 

141. — Wiszn. Hist. lit. p. IX 564 (mylnie 
podaje jako autora Tajemnic Petrycegol. 
— Gąsiorowski Hist. medyc. II 132, 164. 

Pedemontanus Gurij ob. Curio. 
Ptdianus Albsrtus ob. Szczerbicz 
Paweł (Speculum saxonum 1581). 

PEDIAWUS Asconius Q. Commenta- 
tiones in aliquot M. Tullii Ciceronis 
orationes, cum accuratissimis editioni- 
bus collatae. Lugduni Batavorum ex 
officina Arnoldi Doude 1675. w 12ce. 

Na końcu są: Selectae variorum notae, 
a miedzy niemi i Andr. Patricii (Nidecki). 
Jocher'398. 

PEDRINI Veneta Abbate. Austribor- 
bonide owero Fasti d'Europa. Modena 
1770. w 4ce. 

Obejmuje pochwały władców z 18 w. mię- 
dzy niemi Polski i Moskwy (10 hymnów). 

Puechi L. ob. Pecsi. 
Peeri St. ob. Peri. 

PEGASIUS Bernardus Turobin de 

Lublino in Conv. Posnan. Fratr. Prae- 
dic. S. Th. Prof. (t 1648). Theses Con- 
cordiae Liberi Arbitrii cum Motione PEGASUS. PĘGOWSKI 179 Dei ex se officaci. iuxta mentem Dnc- 
toris Angclici. (Na końcu:) Posnaniae, 
in officina typ(jp;raphica, Joannis Wol- 
rabi. anno M.DC.X. (1610). w 4ce, 
kart 10. 

Zamiast tytułu jest dedykacja: lUustr. 8i- 
n^ism. Grudzińsky liog;. Pol. Senat. Palat. 
liavensi. Jagiell. 

— Tractatus cle Trinitate. Romae 

1610. 

Jocher 3675. 

— De auxiliis divinae gratiae di- 
sputatio. Rumae. 

— Tractatus de Gratia. 

Pamiętn. religr. mor. t. XVII. — Baracz Rys 
dziejów zak. kazn. II s. 93 i 4. — Encykl. 
powsz. Orgelbr. t. 20 s. 501. — Program 
dominikańs. 1828 s. 42. 

Pegasus Andreas ob. Celtes (1513). 

PegaSUS ob. Nuez J. (sarmaticus 
1640) — Radłowski J. M. (in Cracio) 
— Wielopolski Jan (1660). 

PEGAVIUS Christophorus. Panegy- 
rieus S"^° ac Pot™° Principi ae Domino 
Dno Friderico Wiliielmo Marehioni 
Brandenburgensi etc. quo serenitatis 
eius familia, vita et res praeclare ge- 
stae rudi Minerva adumbratur a Ch. 
Pegavio. Elbingae 1652. w 4ce. 

Branic. 

Pegeian Karol Ernest ob. Torner 
Nicolaus (Decretum 1712). 

PE6ENAU Carol Ernestus. Juraquae 
statuto statui aut toUi nequeunt et con- 
tra. Sub praesid. nobilis. atque excell. 
Dn: Gottl. Schelguigii P. P. et Reip. 
Biblioth. in Athen. Gedanen. anno 1714 
d. 26 Apr. disputatione publica exami- 
nanda sistit Carolus Ernestus Pegenau 
Gedan. autlior et respondens. Gedani. 
Typis Joh. Zach. StoUii, senat, et Athen. 
t3^pogr. (1714). w 4ce, karta tyt. i str. 
48 liczb. (Brak końca). krasińs. 

Pegma ob. Wałkowicz (1640). 

PEGNSE Franciszek. S. Karola Kar- 
dinała Borromevsza Arcybiskvpa Me- 
diolańskiego, Od Pav/la V. Papieża. 
Roku 1610 dnia 1 Listopada kanoni- 
zowanego. Zywotd. śmierc^i, cudów, y 
kanonizacyey, krótkie opisanie. Z Pro- 
cessow dowodnych dla kanonizacyey 
iego, z rozkazania stolice Apostolskiey spisanych , przez Franciszka Pegnie 
Sacrae Rotae Romanae Dziekana, pilnie 
vczvnione, y po Włosku w druk po- 
dane. A teraz przez iednego kapłana 
N. na żądanie Jaśnie Wielmożnego Pana, 
P. Jana z Ruscza Branickiego, Biec- 
kiego Kasztelland. y Niepołomskiego 
Starosty, etc. w Polszczyznę przetłu- 
maczone, y za staraniem iego wydru- 
kowane. Z przydatkiem tryumphu od 
Medyolańczyków czynionego, w pierw- 
sze święto {)o kanonizacyey tegoż świę- 
tego. Z dozwoleniem Starszych. W Kra- 
kowie, W Drukarni Andrzeia Piotr- 
kowozyka, Typographa K. J. M. Roku 
1611. w 4ce, k. 3 nłb., str. 61 liczb. 
(Druk gocki). 

Rok i miejsce druku podano na końcu dzieła. 
~ Na odwr. str. karty tyt. dedykacya: 
W Świętych Liczbę od stolice apoptolskiey 
nowo wpisanemu Kardinałowi i arcybi- 
skupowi Mediolanu S. Karolowi, Dosko- 
nałością cnot chrześciańskich y rozlicz- 
nością. cudów za żywota y po śmierci, 
przed bogiem y ludźmi prawdziwie wiel- 
kiemu. Jeden mały y niegodny z sług 
iego. Te małą swą tłumaczenia pracę 
z wielką y uprzeymą chęcią na rozsze- 
rzenie chwały Bożey y czci iego oddaie 
i ofiarnie. 

Jocher 8517. — Maciej. Pism. III 78. 

Ossol. — Uniw. lwów. 

PegOWSki Andrzej ob. Czechowicz 

Jan (1601). 

PĘGOWSKI (PegOWSkJ) Piotr. Strasz- 
liwe Widzenie Piotra Pegowskiego z Ma- 
zosz. Który dnia czwartego Marca w 
dzień Wtorkowy, iadąc z Poznania 
przez Kalisz: stanąwszy w gospodzie 
wieczór: po wieczerzy szedł na gore 
pod dach spdć namówiwsz}^ sie z sługą 
swy z wieczora iż bdrzo rdno miał wy- 
iechac, a on sie vspokoiwszy. Panu 
Bogu modły oddawał: zdczem wiatr 
szum z desczem okrutnym y z pioru- 
nem powstał, y tegoż szlachcica porwał 
wicher, gdzie był trzy dni w zatrzy- 
maniu. A sługa iego rano nazaiutrz, 
widząc że pana iuż nie było w gospo- 
dzie, mniemaiąc iż wprzód szedł, po- 
spieszył sie y odiechał ku domowi: 
A pan Pęgowski trzeciego dnia był 
przeniesiony na onosz mieysce, który 
piechotą do domu zaszedszy, to swoie 180 PEHiiM. PEKAROWICYUS widzenie wszem wobec rozo^łaszał. (B. 
w. m.). Roku Pańskiego 1608. w 4ce, 
k. 8 nlb. (sygn. Biij). 

Drak gocki. — Na karcie tytułowej drze- 
woryt, przedstawiający sąd ostateczny: po 
prawej stronie Chrystus siedzi na ziem- 
skim globie, po lewej na obłokach Matka 
Boża z półksiężycem. Nad g-łową jej 
Święci Pańscy w obłokach i aniołowie, 
grający na trąbach. Poniżej N. Panny 
grzesznicy, częścią stojąc, częścią klęcząc, 
proszą o zmiłowanie. Po prawi^j, obok 
ziemskiego globu, szatan, zwrócony z wście- 
kłością ku Matce Bożej. — Na odwr. str. 
k. tyt. 14-wiersz polaki: „Argument". — 
Wierszem. 

Jocher 7254. — Maciej. Pism. III s. 69. — 
Wiszniews. VII s. 187. Ossol. 

Pehem Josephus ob. Wiktor Jose- 
phus (Positi(jnes 1783). 

PEYER Fraiic. Udairicus. Hymnus 
de vita, passione et morte Dominica 
compositus ad debitum honorem Pas- 
sionis et Mortis Domini Nostri Jesu 
Christi a Francisco Udalrico Peyer J. 
U. D. gratitudinis ergo typis impressus 
academicis Vilnae in M. D. Lithuaniae 
Anno Domini 1689. w 8ce. k. 12 nlb. 
(sygn. A— BJ. 

Na odwr. tytułu dedykacya Konst. Kazim. 
Brzostowskiemu bisk. wileńs. 

Jagiell. 

PEIMA J. J. baron de Beintema. 
AOIMOAOriA. Sive Historia Consti- 
tutionis Pestilentis; Annis 1708, 1709. 
1710, 1711, 1712 & 1713, per Thra- 
ciam, Sarmatiam. Poloniam, Silesiam. 
Daciam. Hungariam. Livoniam, Da- 
niam, Sueciam, Saxoniam, infer. Au- 
striam, variaque loca S. R. J. grassatae; 
non sine facultate nlterius proserpendi 
In qua demonstratur, Pestis Causam 
in ipso corpore oriri; naturalem esse 
aeque ac variolarum, morbillorum & 
cujusvis Epidemiae; Ejusąue Conta- 
gium non esse certi efFectus: explica- 
turque vera ejus Qualitas, Praenotio, 
Cura in genere & specie, ac denique 
Custodia; una cum Diaetetica. hic. & 
alibi ad Tutelam integrae Valetudinis 
necessaria. Ex Principiis Meteoron 
Scientiae deprompta Per J. J. W. de 
Peima Lib. Bar. de Beintema, S. C. M. 
Pers. Med. & Consil. ut & Reg-n. Hungr. 
Provinciarumque ęi annex. Parem, Ar- chiat. Protomed. & Consil. Sanit. Prae- 
sidem Perpetuum. Viennae, Typis Joan- 
nis Van Ghelen, Sac. Caes. Maj. Aulae 
Typographi, 1614. w 8ce, k. 4 nlb. 
str. 328 liczb, Ossol. 

PEINIUS Joachim. Gratulatio EFSKii- 
.MlAlTIkH in nuptias Sereniss. Prin- 
cipis ac Dni Dni Sigismundi III. Po- 
lon Regis etc. Regni Sueciae haeredis 
ac Regis futuri ac Illustriss. Virginis 
Dominae Annae Illustriss. olim Prin- 
cipis Caroli Archiducis Austriae etc. 
F. scripta a Joachimo Peinio Gedanensi. 
Dantisci Excudebat Jacobus Rhodus. 
M.D.XCII. (1593). w 4ce, ark. Bj. 

Horodecka. 

Peipertic Anna ob. Holfeld Johann 
(1649). 

(Peires Nic. Cl. Fabr.). Componimenti 

funerali per la memoria del Signor di 
Peires Academico humorista, recitati 
neir Accademia romana. B. w. m. dr. 
(Roma) 1638. w 4ce. 

Na Iłońcu od str. 81 — 119 dodatek pod na- 
pisem: Panglossia 8ive generis humani 
Lessu.^ in funere delicii sui Nicolai Clau- 
dii Fabricii Perescii, zawiera ulotne wier- 
sze w kilkudziesięciu językach, pomiędzy 
nimi wiersz polski Floryana Wśeiśliń- 
skiego oraz wiersz litewski Benedykta 
Pietrowitza , przedrukowany przez Stan- 
kiewicza w Bibl. lit. II 31. 

Dzieło wydał iCamil Colonna. Jagiell. 

Peitaiicius M. ob. Gostomski J. 

PĘKALSKI Szymon. Sprawa JPana 
Szymona Pękalskiego Łowczyca W- 
wdztwa wileńs. z JP. Romanem Puciatą 
(r. 1781). folio. str. 3. 

Pąi<a!ski Sz. ob. Pecalides Simon. 

PEKAROWICYUS (Peccarovius) Sta- 
nisław, ksiądz, pleban zborowiccki. Wi- 
zervnk Człowieka, w bogomyśiny żywot 
wstępuiącego, na kształt rozmowy po- 
kutuiącego z doskonałym. Przez X. Sta- 
nisława Pekarowicyusa, nauk y Philo- 
zophiey Bakalarza: P. Z. napisany. Na 
dwie części rozdzielony. W Krakowie, 
z Drukdrniey Woyćiecba Kobylińskie- 
go. Roku Pańskiego 1601. w 4ce. kart 
56 nlb. (sygn. P). 

Na karcie tyt. cytat: Ezech. 33. Zyię ia, 
powiada Pan, nie chcę śmierci niezboż- 
nego, ale raczey nawrócenia, od drogi iego 
złey, aby żył. PCKIEL. PELISSON. 181 Druk gocki. — Karta tyt. obramiona drze- 
worytową obhunką. Na odwr. str. k. tyt. 
herb Zebrzydowskich i 6 wierszy polskiL-h 
na ten herb. — Dedyk.: P. Mikołaiowi 
Zebrzydowskiemu na Zebrzydowicach \Vo- 
iewodźie. — Miejsce druku, rok i dru- 
karnia podane na końcu. 

Jocher 6047. Ossol. — Warsz. Uniw. 

— Konterfekt prawdziwej złotey 
wolności nie tylko teraźniejszym cza- 
som w takim królestwa te,:^() zaburze- 
ni n, ale y potumnjm do uważania ])0- 
trzebnj j pożytecznj. W Krakowie 
1606. (B. w. druk.), w 4ce, str. 24. (Brak 
końca). 

Dedykuje Pawłowi Piaskowskiemu autor. 
Siarczy ńaki Obraz II 66. 

Pękiel Bartłomiej (muzyk) ob. Scacchi 
Marek (Cribrum 1643). 

Kwart. hist. j909 s. 790 (rękopisy). — Ja- 
chimecki w Spr. Akad. 1909 listopad. — 
Poliuski Dzieje muzyki. — Czas z 8 list. 
1910. 

Pekin ob. Stritter J. Glif. (Manu- 
giewicz) (Historyczne geograficzne opi- 
sanie 1787). 

Pękosławski Jan ob. Piasecki Sta- 
nisław X. (1642). 

Pękosławski Stanisław ob. Sturtz 
Chr. (Alt. oratio 1587) — Turnowski 
Teofil (Poznaczenie 1585). 

Pękowski Jan ob. Krzjżanowski Hie- 
ronim (1567). 

Pektoralik ob. Pectoralik — Zdrow- 
ski Chrjzostom Zygm. (1684) Ze- 

garek czyscowy (1754). 

Pełako ob. Starachowski Kazimierz 
(Strumień 1722). 

PELARGUS Christoph. Christliche 
Leieh Predigt Bej... Christiani Meien- 
reis Begrabnis... Gehalten von... Chri- 
stoplioro Pelargo... Elbing bej Wendel 
Bodenhausen Erben. 1620. w 4ce. ark. 
D (kart 16). 

Pólca Melcilior ob. Herbest Jan 

(1567). 

Pelchowicz Albertus ob. Wilkowski 

Franciscus (Problemata 1649). 

PELGZYC (z) Polonus Walentyn (Pel- 
Czicky) herbu Prus (ur. 15B5. żył 1600 r. 
w Drzewczycachj. Specialnik anebo zpivani kfestanska starodavni. V Praze 
1582, 1584, 1596. (Z nutami). 

Dedyk. Wacławowi Berkowi z Duby. 

— Pomni na mne. Kniźka obsahu- 
jici w sobe kratićka spasitedlna nau- 
ceni. Vloźenv tu i tam pisnę. V Praze 
1589—1600:' 

Dedyk. Adamowi z Hradce kanclerzowi. — 
Z wizerunkiem i herbem autora. 

— Rucni kniźka, zdrźujic v sobe 
spasitedlna nauceni yyńata z pisem 
sv. zakona boźibo. V Praze. (B. r.). 

Jireoek Józef: Rukovet k dejinam literatury 
«eske. V Praze 1875 t. H s. l.o2. 

PELETIER. Le royaume de Polo- 
gne. 1697. (Mapa?), folio. Branic. 

Peleus ob. Histoire de la guerre 
(1622). 

Pelew wyspy ob. Wilson Henryk 
(Ładowski Opisanie 1792). 

PELISSON (PellissonPonteniei) Pa- 
weł, ur. 1624 t 7 lut. 1694. Uwagi 
Krótkie Nabożne o Nayswiętszym Sa- 
kramencie Ołtarza Na kazdj Tydzień 
Roku, Przez Jmci Pana Pawła Pelli- 
sona, jednego ze czterdziestu Akademij 
Francuskiej, pierwej w Kacerstwie zo- 
stającego, a potjm na Łono Kościoła 
prawego, cudem łaski Bożej powróco- 
nego, po Francusku napisane. A na 
Oyczysty Język z rozkazu S. pamięci 
J. Wielmożnego .1. Xiędza Jana Domi- 
nika Z Łopacina Łopacinskiego Biskupa 
Zmudzkiego, Ku ożywieniu oziębłej 
wiary, i pomnożeniu czci Najswięt- 
szeofo Sakramentu, Z Przydatkiem O- 
smiodniowjch Uwag Na Uroczystość 
Bożego Ciała Służących. Roku 1777 
przełożone, i do druku w Ro: 1780. 
Podane w Wilnie w Drukarni Królew- 
skiej przj Akademij. w 12ce, k, 2 nlb., 
str. 136 liczb. 

Na odwr. str. k. tyt. mamy polecenie tej 
książki do druku przez X. O. Pilchow- 
skiego i Iinprimatur Francis: Junoszy 
Gzowskie^o. 

Tfoinaczył X. Antoni Bukaty. 

Jocher 3956. Ossol. 

Pelisson (Le) frapć, oder: Der dem 
Printz C(jntj Wohl- angeklopfte Polni- 
scbe Peltz, Ne])st dessen eilfertiger 
Retour Im Closter 01iva, gedruckt und 
verfertiget durch Jerodium, In spect. 182 PEŁKA. PENATIUS. Typogr. Ord. Cistertiens. Anno 1697. 
w 4ce, ark. 2. 

Ob. Conti. Akad. — Czi.rtor. 

Pełka Adam kasztelan połaceński 
ob. KrzerfiniDWski Adam Antoni (1763). 

Pelken Joachimus ob. Trzecie.ski 
Andrzej (Epigrainmatuin Liberii 1565). 

PELLE ?/eGBA Jakób Filip. Operetta 
Yolgare di me.sser Jacobo Philippn Pelle 
Neojra Troiano alla Serenissima Regina 
di Pollonia donna Rona Sforcesca di 
Aragonia. B. m. dr. (Wenecva). [Na 
końcu:] Nicolo Zopino e Yicentio com- 
pagno 1524 A. di X de Marżo, w 8ce. k. 3. 

Opis podaje Kallenhach v/ Kwart, hist 1900 
str. 49 z bibl. Trivulzi:ińskiej w Medyo- 
lanie. „Na wklejonych w tym egzpinplarzu 
Icartkach na początku jest objaśnienie 
ręka nieznaną : Operetta volgare etc. In 
8" di fogli 3, de' ąuali Fultimo e iinper- 
fetto, mancandovi ii ąuartino. primo e l'ul- 
timo..." Broszurę poprzedza przedmowa 
Erazma Eotterdaniskiego, która z powodu 
rzadkości broszury nie weszła do wydań 
zbiorowych listów słynnego humanisty. 
Podaje ją Kallenbach w całości. 

Autor był lekarzem Zygm. I. 
— - Oratione fatta alla Serenissima 
Regina di Polonia. B. m. dr. (1518). 

Mowa wygłoszcna w Wenecyi w Wielkim 
tygodniu. 

PeJIegrinl (Ii al Sepolcro di N. S. 
Oratorio da eantarsi nella chiesa de 
RR. PP. Cappucini di Varsavia la 
sera del Yeuerdi Santo. Neli' Anno 
M.DCC.XLVIII. (1748). (Na końcu:) 
Dalia stamperia regia & Reipublicae 
Scholarum Piarum. w 4ce. svgn. C^ 
(kart 12). 

La Mnsica e del S. Gio. Adolfo Hasso. 

Jagiell. 

— Toż:... Peregrynanci u grobu 
Chrystusa. 1749. 

Trębicki w Bibl. warsz. 184-3 t. 12 .s. 331. — 
Ćat;.l. bibl. Sch. P. 1796 s. 159. — Ob. 
Załuski J. A. Przeźdz. 

— Toż:... Oratorio da Cantarsi in 
Varsavia la sera del Yenerdi Santo 
neir anno 1764. B. w. m. i r. (1764). 
w 4ce, sygn. A — C4 (kart 12). 

Jagiell. 

— al Sepolcro di N. S. Peregry- 
nanci do Gnbu Pańskiego, oratorium 
Wielko - Piątkowe na rozkaz Nayia- 
śnieyszey Króiowey Jeymci Pani mo- ! iey Milościwey po polsku przetłuma- 
czone od nayniźszego Jev sługi J. A. 
Filipowskiego. (B. w. m. i r.). w 4ce. 
4 ark. 

Wiersz nierymowy. — Ob. Załuski J. A. 

Pellegrinus Lelius (Oratio ad San- 
ctis?. L\ N. elementem pontif. Max. ba- 
bita).. ob. Peregrinus L. 

PeHisson ob. Pelisson. 

Peimanowski Thonnas ob. Trzeciak 
(Sooialis vitae tessern 1652). 

Peimanowski Andrzej ob. Włady- 
sław IV (Apollo 1649). 

Pełnia piękniey, jak xiężyc. łask 
promieniami światu przyświecaiąca, 
albo pełni 'ść nieogranicz nych dobro- 
dzieystw Matki Boskiew w obrazie 
Swierżueńskim zdawna cudami slyną- 
cey... światu pokazana, w Nieświeżu. 
1754. w 4ce. Wileńs. 

— ob. Zegocki Krzyszt. (w ostatniej 
quadrze 1672). 

Pełność łaski y władzy Maryi ka- 
zaniem ogłoszona. (B. w. m.). 1766. 
folio. 

Jocher 8762. — Por. wyżej : Pełnia. 

PELS Marcus. Trauer-Gedicht... 
Jean Passavants Vater. Danzig 1656. 
w 4ce. 

Pels P. ob. Nouyelles (1669). 

PELTIUS JoannSS. Harmonia Re- 
monstrantium et Socianoruni in variis 
religionis christ. dogmatibus non infi- 
mis. Lugduni Batayorum, apud Com- 
melin. 1633. w 4ce. 

Peiusius Janus ob. Arcncius J. B. 

lOdoerum I.068). 

Pelzhoffer Franciscus Albertus ob. 

Dąbrowski Stan. Tomasz (1760j. 

PENATIUS Sianislaus. Stanislai Pe- 
natii Buccoyiensis. pietatis puerilis libri 
duo. carmine. ut pueri memoria facilius 
complecti possint. conscripti. Anno do- 
mini 1566. (B. w. m. i dr.), w 8ce, k. 
41 nlb. (Wierszem). 

Dedyk. : Joanni Leopoliensi, majoris colle- 

gii cracovien. collogae, praeceptori suo. 

- Na k. 38  Leses scholasticae carmine 

conscriptae. Wiersz kończy się na k. 39 

z podpisem: Stanislaus Marimnius. 

X. Fijałek w Pam. liter. IX (1910i s. 205. 

Dzików — Jagiell. PENCI. PENTECOSTES. 183 PENCI Andrea. I Trofei Dell' In- 
yittissimo, E Gloriosissinio Re' Di Po- 
lonia Giovanni Terzo Nella liberazione 
di Vienna dal formidabile assedio de 
Turchi. Dedicati AU' Altezza Serenis- 
siuia Del Sig. Dvca di Modona. Reggio 
&c. Francisco II. Dali' Avtore Andrea 
Penci, Ayditore Del Serenissimo Sig. 
Priucipe Cezare Ignatio D'Este. In Mo- 
dona, Per gli Eredi Soliani Stampatori 
Ducali 1684. Con Licenza de' Superiori. 
w dużej 4ce, str. 33 nlb. 

Na karcie tytułowej drzeworyt, przedstawia- 
jący króla Jana III , depcącego głowę 
Turka. Ossol. 

Pencicius Erazm ob. Mercurius Py- 
mander (1585). 

Penelopea ob. Kmita Jan Acbacy 
(1610). 

Pen8tOXenion. x\dmodum reverendis 
et pietatis. eruditionis, generiąue nobi- 
litate ornatissimis viris ecclesiae catbe- 
dralis varmiensis canonicis, dominis 
ac patronis omni officiorum genere 
summe observandis. officiose dicant for- 
tunae tenuioris studiosi in pauperura 
Brunsbergen. contubernio degentes. 
„Munera pro nuraeris si dentur plurima 
paucis. Nonne patronorum gratia pluris 
erit?". Brunsbergae, Apud Georgium 
Schonfels. 1602. w 4ce, k. 4. 

Zawiera wiersze na cześć kanoników war- 
mijskich, jako to: Nic. Kos, J. Cretsme- 
rus , Thom. Treterus , Joan. Piszinsky, 
Stan. Hosias, Seb. Cromerus, Paul. Gor- 
nicky, Flor. Chwalbovsky, Joan. Bilinsky. 
Joan. Woraiuski, Simon iIaunovius aliys 
Schinowsky, Hiudibergius, Mart. Colaeky, 
Joan. Proik. Na końcu: Doxa theo. 

Juszyń. II s. 4i2. Jagiell. 

Penia Henricus ob. Damiauus Janus 
(1515). 

Penitent ob. Segnery (1796). 

PENN Wilhelm. Send-Brief an die 
BUrgermeister und Raht (tak) der Stadt 
Danzig, von Wilhelm Penn. aus London 
neulich geschriebeu . und aus diesen 
Landen dencn obgesetzten zug^esandt: 
nun aber ofFentlich gedruckt, zu dem 
Ende, dass alle, yornemlich die gewal- 
tigen auif Erden. und die (so genannten) 
Geistlichen, bey sicb erwegen mogen. 
wie viel und welcherley ungereimte und schadliche Dinge erfolgen aus de- 
nen Griinden, welche andere wegen 
der Religion. und derselben oiFentlichen 
und freyen Ubung zu verfolgen, ge- 
braucht werden. In Amsterdam. Ge- 
druckt bey Christoff Cunraden, Anno 
1675. w 4ce, str. 8. 

Jagiell. — Warsz. Uniw. 
Penna (Nigra). Aquilae Albae Tristi 
& atro fatrirum Serenissimi Augusti Se- 
cundi Poloniarum Regis Colore fusca 
Brevi. Vitam & obitum ejusdem Sere- 
nissimi Principis In se complectens 
depingensq; Episodio Anno Domini 
1733. Mensę Februario. folio, k. 2 nlb. 

Brak osobnej karty tytułowej. Powyżej ty- 
tułu drzeworyt, przedstawiający orła z roz- 
wartym dziobem, w którym napis : Lugeo. 

Ossol. 
— Gry phi s gentilitio ob. Pieniążek 
Henr. (1699). 

Pensee Chagrin, Boutade, Reverie 
et Bizarrerie fini TAn. 1774 par un 
certain personnage. trouvees a la porte 
de TEcurie du Roi. a Pulavie (1774). 
w 8ce, str. 1 66. 

Miejsce zmyślone, rzecz obca. Jagiell. 
Pensee (De la) sur la predestina- 
tion de Thomme, la traduction librę. 
Mohylow 1779. w 8ce. Wileńs. 

Pensees ob. Oxenstierna Axelius 
(1777). 

Penski Godofr., secr. Ged. ob. Ma- 
nifestationes. 

Pensye zagraniczne ob. Actum (1775) 

— Turski Woje. (Przymówienie się). 
Pensyi (O) roczney na każdego z Ich- 

mościów PP. Kon Wiktorów zostających 
in CoUegio nobilium Societatis Jesu. 
(Na końcu:) w Wilnie 3 Sierpnia 1771 r. 
w 4ce, k. 2 nlb. 

Cała ta wiadomość przedrukowana w Wizer. 
i roztrząs. nauk. 1840. Wilno t. 53 str. 
153-156. 

Pentagonum ob. Latkowski A. (1651). 

Pentas ob. Andreas B. (thesium 

1702) — Aschenborn D. (epigram. 1656) 

— Sleszkowski M. (epistolarum 1630). 
Pentateuchus ob. Dalmatinus (1578) 

— Rahba (1587). 

Pentecostes ob. Petita (1680) — 
Richter Mat. (Testnmenti 1618). 184 PENTER. PENZEL PENTER Kaspar. Richtiges Sehema 
dereń iu deneii Koiiijjreichen Galizien 
und Lodomerien befinulichen Poststras- 
sen von der Hauptstadt Krakau bis 
Wien, Presburg, Ofen, Hermanstadt 
in Siebenbńrgen, Temesvar in Banat. 
Prag in Bohmen. dann Lemberg in Ga- 
lizien. Lublin, Warschau, Berlin in 
PreuBen sich erstreckend dann die Ord- 
niuig; wie die Journal- und Ordinari- 
posten: dann der Postwagen bey dem 
Kaiserl. Kónigl. Oberpostamt zu Kra- 
kau abo:ehen. auch iewieder anzukom- 
men pflegen. Von Kaspar Penter. des 
k. k. Oberpostamts erster Brieftriger. 
Krakau, gedruckt mit Gróbliscben Schri- 
ften. w 8ce, k. 24 nlb. (sygn. Cg). 

Mieści: Yorrcde, Eine politische Betrachtung 
mitangahangtcmNeujahrswunsch.Wnnsch, 
Postkourse. Ossol. 

PENTKOWSKI (Patkowski) Jan. De 

Jurę et Justitia. Ingostadii 1604. 
Czacki I s. 5, 11, 114. 

— Theses Juridicae de Usuris ex 
yariis utriusąue iuris articulis et Doc- 
tor um commentariis conąuisitae. Quas 
D. O. M. A. Praeside Henrico Canisio 
Noyiomago Jcto in Academia Jngol- 
stadiensi Juris Pontificii Antecessore 
primario et Sereniss. Dni Bavariae etc. 
a consiliis, P.. Joannes Pt-ntkowski No- 
bilis Polonus publice ad disputandura 
proponit. Jn Auditorio Canonistarum 
die XII Septemb. Jng(jlstadii ex Offic. 
Ederiana apud Andream Angermarium. 
Anno 1605. w 4ce, ark. 4. 

Na odwrocie herb Piotra Tylickiego biskupa 
kujaw, (któremu autor rozprawę tę przy- 
pisał) i 6 wierszy łac. Walentyna Krze- 
pickiego. Na końcu są wiersze: 1) Epi- 
gramma G. D. Caroli Baronis a Schrot- 
tenpach etc. iuris utriusąue Studiosi. Ad 
R. D. Joannem Bentkowski etc. 6 w. łac. 
2) Epigramma ad Respondentem 8 w. łac. 
Lucas Dydinski. 3) Aliud ad eundem 6 w. 
łac. Joannes Tymienski. 4) Programnia 
in Thesis de Usura 21 w. Jacobus Krze- 
picki Fraeceptori suo. ń) Aliud 10 w. łac. 
tegoż. 6) Ad eundem 8 w. Andreas Gnie- 
wosz. 7) Jn Theses do Usuris R. 1). Kes- 
pondentis 6 w. Muttias Gaggamair. 
Penu bistoricum ob. Starowolski Sz. 

(1620, 1653). 

Penu nuptialeob. Philippus Wilhelm 

(1642). Penuarium eloąuentiae ob. Krokow- 
ski J. (1683). 

PENZEL Abraham Jacobus (1749 f 
1819). De arte historica ad Stanisluym 
Comitem de Sołtyk. Te greges centuui, 
Siculaeąue cireum Mugiunt vaccae: 
Tibi tollit hinni tum apta quadrigis 
equa: Te bis Afro Murice tinctae. 
Vestiunt lanae: Mihi parua rura, & 
Spiritum Graiae tenuera Camenae 
Parca non mcndax dedit, et malignym 
Spernere vvlgvs. Horativs. 
Abrahami Jacobi Penzelii libellvs. Cra- 
coviae Sumptibus aeademicis; atque 
Vratislaviae & Lipsiae, apud Joannem 
Theophilmn Loewe, in Commissis. Pro- 
stat quoque Yenetiis. apud fratres Col- 
letti. CIOIOCC.LXXXII. (1782). w 8ce, 
k. 4. str. 128. 

Approbatę r. 1781 dają Józef Putanowica 
i Antoni Zołędziowski. 

Na odwrocie tytułu jest w oryginale cytat 
z Cervantesa. W Praefatio mówi, że od 
trzech lat przebywa w Polsce. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. — Muz. Na- 
ród. — Ossol. 

— Toż:... Abrahami Jacobi Penzelii 
libellus. Juxta exemplum Cracoyiae 
impressum, sed ab ineptiis Censoris 
purgatum ab autore, Lipsiae scientia 
E. B. Schwickerti CIOIOCCLXXXIV. 
(1784). w 8ce, str. 127. 

Przedmowa do Dansse de Yilloison, gdzie 
wyt-zydza autor (s. 1 — 10) X. Putanowicza, 
z którym rnzem zajmował się pracą około 
biblioteki Uniwersytetu krakow. Mówi, 
że odjęto mu posadę nadzoru nad biblio- 
teką i drukarnią — dlatego, że umieścił list 
w Diunini enoyclopedicum r. 1781 p. I 
s. 131—138. Iwierdzi, że Putauowicz zło- 
żył w bibliotecznjm skarbcu paJke, którą 
Kain zabił Abla, ząb S. Krzysztofa, dalej 
rękopis zatracony Jazona, a historyę Ap- 
piana Alexandryna zamieścił między teo- 
logami. — Powiadają, że edycya ta była 
publicznie spalona. 

Bandtke Hist. bibl. Uniw. Jag. s. 97.^ 

Akad. — Czartor. — Dzików. 

— Ueber die Hyperboreer, eine Ab- 
handlung, mit welcher M. Abraham Jac. 
Penzel seine Vorlesungen anzeigt. ge- 
gen Prof. Fischer in Petersburg. Halle 
1771. w 4ce. str. 16. 

— Sammlung merkwiirdiger und 
wichtiger Briefe die von angesehenen PENZEL PENZEL. 185 Staud&peisuiien uud beriiLmieu Gelelir- 
ten an ihn geschrieben sind. Nach al- 
phabetischer Ordnung. Erster Band. 
Leipzig in der Weggandschen Buch- 
handlimg 1798. w 8ce, str. VIIL 320 
i k. 1. 

Od str. 18 list francuski Ankwicza, który 
strwonił majątek i potem wysługiwał się 
Rosyi. Opisuje jego powieszenie. — Na 
str. 23 opisany rękopis: Cracoyjensis stu- 
dii scripta contra Eugenium pro concilio 
Basi!., Epistoła a Sbigneo 1440 i inne. 
Dalej wspomniane listy Nunc. Archinto 
z Warszawy, listy Bernouillego, pismo 
Karola Xcia Knrlandyi, instrukcya dla 
syna Kalixta , listy Bueschinga , listy 
IJoringa króla pols. hofrata i dyrektora 
rafineryi kawy, Listy Carosiego z Mogiły 
(objaśnienie o mogile Wandy). Tu powie- 
dziano, że na scenie krakowskiej polski 
ubiór narodowy wyśmiewano i noszono 
zwykle pantalony włoskiej komedyi. W li- 
stach Carosiego czytamy, że Penzel pisał 
o polskim teatrze w Keicharda Kalenda- 
rzu fl784?) mały artykuł. — Na str. 237 
wspomniana rodzina kupów Hallerów 
w Krakowie i major Artemiew komendant 
krakowski 1778 — 9, u którego Penzel sto- 
łował się. Artemiew ożenił się z córką 
miesaczanina krakowskiego. — Na str. 255 
o Janockim. — Na str. 258 — 9: Dubois, 
poczmistrz Ca.^pary i pani Cłeciszowska, 
o którą major Rynkowski się starał. Są 
tu też listy z Warszawy pułków. Freyera. 
— Kończy na str. 295 wiersz: In homma- 
gium Stanislao Augusto 1765. 
Ub. Journal zur Kunstgescbichte (Murr) X 

1781. Jagiell. 

— Triga Observationvm Nvmisma- 
ticarvm. quibus Vii'o Illustrissimo ac 
Reverendissimo, Michael Comiti de Soł- 
tyk. Capituli Cracoviensis Cathedralis 
Decano Coadjutori et Primicerio; Za- 
wicht)viensis Archidiaeono; Sendomi- 
riensis Decano; Kielczensis Custodi 
&c. &c. Viro de Elegantioribvs Litteris 
in Polonia optime merito. Memoriam 
Genii sui, faustam felicemąue esse ju- 
bet Abrahamus Jacobus Penzel. Craco- 
viae. Et thure et fidibus iuuat Placare, 
et vituli sanguine debito. Custodes Soł- 
tykki Deos. Horat. I. XXXVI. Cum 
permissu superiorura. E Typographia 
Seminarii Academici-Diecesana. ad diem 
29. Septembris. S. Michaeli Arehangelo 
Sanctum CIG.IO.CC.LXXX. (1780). 
w 4ce, kart 9 nlb. 

Czarter. — Jagiell. — Krasińs. — Vernuenftiger YersucL ueber dic 
Grundwahrheiten des katholischen Glau- 
bens. Die Wahrheit... die alle glucklich 
macht Ward von der weisen Hand, die 
sie uns zugedacht, Nur leicht versteckt, 
nicht tief yerofraben. Gellert. V: Bartsch. 
Eine Sammłung von Briefen. an dissi- 
dentische Freunde von Abraham Jacob 
Penzel. 

Od str. 8t tytuł: 

Zweyter Theil. Einige Nebendinge 
so nicht zu den Grundwahrheiten Christ- 
Katholiscben Glaubens gehuren, und den 
Dissidenten doch grosse Steine des An- 
stossens sind. Krakau auf akademische 
Kosten. und zu Breslau und Leipzig, 
bey Johan Gottlieb Luwe in Kom- 
mission. 1782. w 8ce, k. 4. str. 156 
i k. 2. 

Dedyk. : Dem Kanonikus Becker zu Wuerz- 

burg. 
Jocher 3298. 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. Iwows. 

— Vocis Caminatae Originem Sla- 
yonicam. Ex Avctoritate Ampliss. Phi- 
losophorvm Ordinis Die XVIII. Octobr. 
M.DCC.LXXI. Defendent M. Abraha- 
mvs Jacobvs Penzel Et Joannes Chri- 
stop]iorvs Niemann - Dessavia - Anhalti- 
nvs, Med. Et Phil. Cvlt. Halae. w 4ce. 
str. 26 nlb. 

Na odwr. str. k. tyt. cytat z Reines. lection. 
var. 1. I. cap. Xliii. — Dedyk. : Joanni 
Georgio Sucro, Potentissimo Borussorum 
Kegi a Consiliis Sacris Inspectori... et 
Adarao Dieterico Schmid, Syndico Statuum 
Provincialium. 

Jest to właściwie dyssertacya Niemanua. 
Zaznaczono bowiem na str. i: Hanc dis- 
sertationem speciminis loco a se defensam 
in gratissimae mentis tesseram ulteriori 
benevolentiae sese comendans fausta quae- 
vis atqua prospera et vitae incolumitatem 
ad seros nsque annos ex animo adprecans 
D. D. D Kespondens Joannes Christopho- 
rus Niemann. Dopiero na str. 23: Abra- 
hamus Jacobus Penzel S. P. D. Joanni 
Cbristophoro Niemanno. A wreszcie na 
str. 25: Joanni Cbristophoro Niemann 
Christianus Ludovicus Liberkiihn. 

Ossol. 

— ob. Broscius J. (H. Kołłątaj 

1786). 

Wurzbach Biogr. Lesie. t. 21 str. 457. — 
Wisłocki Kat. rekop. 2405, 4026. — Fin- 
kel Bibl. II ISia 

24 186 PEOMEK. PEREGRiNUS. Peomer król messeński ob. Sadow- 
ski Stanisław (1751). 

(Pepłowski Jan Paweł) (t 1739). [Ka 
zanie pogrzebowe, ded3'ko\vane Zofii 
Pepłowskiej]. (Brak tytułu), folio, k. 14 
nlb. (ark. Hj). 

[Zaczyna się:] Jaśnie Wielmożna 
Pani j Dobrodzieyko. Zycie J. W. Męża 
Twoiego etc. ... niegodny Bogomodlca 
y nayniższY sługa. Podpis: X. A. S. P. 
C. G. R. " 

Kazanie na pogrzebie Jana Pepłowskiego, 
kasztelana wołyńskiego, z tekstu: Dilectus 
meus descendit. — Approbata pijarska 
w Warszawie 13 aprilis 1740. 

Siostra jego była Katarz. Stadnicka, kasztel, 
kamień. — Do genealogii Pepłowskich. 

Jagiell. 

Pepłowski isidorus ob. Cicero (Ora- 
tiones 1745). 

PEPŁOWSKI Kasper. Politica. O wol- 
ności Polski pospolity. Przez Kaspra Pe- 
płowskiego napisana y (za powodem ludzi 
zacnych) w druk podana, w Poznaniu 
w drukarniey Jana Wolraba 161 1. 
w 4ce, ark. A — R (ark. 16 tj. k. 66 nlb.). 

Przypisane to dzieło Szczęsnemu Kryskiemu 
podkanclerzemu kor. W I rozdz. nazywa 
wolność największem szczęściem, lecz do- 
daje, iż swawola nie jost wolnością. Szla- 
chta tylko bowiem w Polsce jest wolną, 
ale ten zaszczyt jest przywilejem do uci- 
sku oracza. Żałować potrzeba, iż nasz 
naród, bodąc łagodnym, tak srogie sobie 
podoba prawa; jeśli nie podoba, pocóż 
dotąd tym niesprawiedliwym statutom 
przeciw bezpieczeństwu powszeclinemu i 
dobremu porządkowi pobłaża. I co pra- 
wem rzymskiem pan słudze (niewolnikowi) 
nie może, to prawem naszem nie sługom, 
ale narodu swego ludziom godzi się czy- 
nić i t. d. 

Na egzemplarzu Czartor. (dawniej Czackiego) 
napisano ręką Józefa Załuskiego : Unicum 
exemplar quod viderim. Czartor. 

— Toż:... 1613. w4ce, k. 66 nlb. 

Siarcz. Obraz II 68. — Maciej. Polska III 
563. — Wiszn. IX str. 382. — Świecki 
I s. 238. 

Peplum sarmaticum ob. Pastorius 
Joach. (1645, 1673). 

Peplus ob. Mochinger (1652) — 
Thamnitius K. (TMineryae 1650). 

Pepulis Adoardus ob. Angelus D. 
(Catal. 1667). 

Per goder ob. Lampugnani G. (1691). PERALDUS (Peraud) Raym., Cardin. 

Gurcensis. Summaria declaratio bulle 
indulgentiarum quas summus pontifex 
[Alexander VI] ordinavit debet publi- 
cari in Germanie, Dacie, Suecie, Nor- 
wegie, Plisie, Prussie. . pro expeditione 
quam inteudit facere contra perfidiss. 
et rabidos Thurcos... Romę apud S. Pe- 
trum anno 1503 non. Oct. pontificatus 
nostri anno nono. B. m. i r. [Romae 

1503]. folio. 

Bulla ta była też wystosowana : ad Poloniae, 

Hungariae et Boheniiae reges. 
Ob. Dodatki do tomu XXIII pod Latoszyn. 
Kat. Rosenthala 1910. 

Percan ob. Parkany 1691). 

Percepta ob. Ratio (1712). 

(Perceval Piotr). Solemnitaten bei 
der Leich- und Ehrenbestatigung Peter 
de Percevals. Danzig 1657. w 4ce. 

PERDiCARO Jóief (1619 f S lut. 
1692). Breve ragguaglio delia vita del 
B. Stanislao Kostka. In Palermo, per 
Piętro deir Isola 1644. w 16ce. 

— Toż:... tamże 1677. w 24ce. 

— Toż:... Palermo, per Adami 1692. 

w 24ce. 

Ciampi Bibl. nr. 24. — Sommervogel VI 
s. 486. 

Perditis (De) ob. Disseldorf J. 
(1700). 

Perduellium ob. Sententia (1605). 

Pereg (a) ASbertus ob. Lectus (1544). 

Peregrinacya ob. Breidenbach B. 
(arabska 1610) — Radziwiłł Mik. (albo 
pielgrzymka 1610, 1745) — Peregry- 
nacya — Skrobkowicz Lud. (biskupów 
1644) — Sowizralius J. (dziadowska 
1614). 

Peregrinatio ob. Hottorpius (St. La- 
sco 1548, 1577) — Obratkowicz M. 
(hominis 1588) — Radziwiłł M. (Hie- 
rosolimitana 1601) — Ricordi Fr. (apo- 
stolicae 1652) — Wolf K. (philologo- 
rum 1692). 

PEREGRINUS, Ord. Praed. per Po- 
loniam provincialis, Lignicensis. Ser- 
mones... de tempore et sanctis... Colo- 
niae 1481. w 4ce. 

— Toż:... 1484. 

— Toż:... 1487. PEKEGRINUS. PEREGRiNUS. 187 — Toż:... 1493. 

— Toż:... 1495. 

— Serniones venerabilis patris Pe- 
regrini ordinis predicatorum olim pro- 
uineie Polonio prouincialis insigiiis con- 
uentus Wratislauiesis primi reforma- 
toris. de tempore et sanctis. (Na końcu:) 
Venerabilis patris fratris Peregrini or- 
dinis predicatoru quoda temporis tractu 
pronincie Polonie prouincialis ac insi- 
gnis conuentus vratislauiensis primi re- 
formatoris. in regionem diuine pagine 
proficiseentis doctoris clarissimi de tem- 
pore sanetisąue per anni circulum ser- 
mones populares quam vigili cura, de- 
nuo correcti. ac caraeterisati opera ac 
impesis famati viri Henrici Quentell 
impressoris inclite ci vitatis Colonie. Anno 
virginei partus post indulgentias iubi- 
leas primo. quarto nonas Maij. (1501). 
w 4ce, k. 159 nlb. (ark. nieliczb. a — z 
i A— Dv). 

Wierzbowa. II 824. 

C^.artor. — Jagiell. — Pawlik. — Warsz. 

Uniw. 

— Toż:... et sanctis. Cum Tabula 
Alphabetica. (Na końcu:) Yenerandipa- 
tria Peregrini ordinis praedicatorij quon- 
dam temporis tractu prouincie Polonie 
prouincialis ac insignis conuentus Vra- 
tislauiensis primi reformatoris in regio- 
nem diuine pagine proficiseentis doctoris 
clarissimi de tempore sanctisque per 
anni circulum sermones populares cum 
tabula alphabetica quam yigili cura 
denuo correcti felici clauduntur exitu. 
Impressi Colonie in edibus bonę me- 
morie Henrici Quentell Anno post 
Christi in carnem aduentum. M. quin- 
gentesimo quinto (1505) ad principium 
Julis. w 4ce. k. 159. 

Wierzbowa. III nr. 2045. 

Król. Wroclaws. 

Starowolski Hekatontas Elog. LXXV. — Jo- 
cher 4680. — Wiszniew. II 280. — Kra- 
szewa. Okruszyny I str. 222. — Bzowski 
Propagfo S. Hyac. s 58 („Scripsit nonnulla 
e ąuibus vidi Sermones de tempore"). 
— Encykl Orgelbr. t. 20 str. 533. — 
Przyjaciel domowy Lwów 1857 nr. 27 
8. 230. — Baracz Rys dziejów zak. kazn. 
II s. 225. 

PEREGRINUS Lelius. Ad Sanctiss. 
D. N. elementem VIII. Pont. Max Ora- tio Habita a Laelio Peregrino In Pu- 
blico Consistorio Cum Illustriss. et Ex- 
cell. Vir Stanislavs Minsky Palatinvs 
Lenciciencis Ac Sigismundi III Polo- 
noruni et Suecorum Regis Orator, Ei- 
dem Sanctiss. D. In Aula Regum Lega- 
tionibus excipiendis destinata Regis sui 
noniine obedientiam praestaret VI. Kai. 
Feb. M.D.XCIV. Sylvii Antoniani S. 
D. N. Cvbicvli Praefecti, et Secretarij 
Apostolici, responsio eiusdem Sanctiss. 
D. iussu reddita. (Drzeworyt: herb król. 
poLskiegOjW środku zaś tarczy herb mniej- 
szy król. szwedzkiego ze Snopkiem Wa- 
zów pośrodku). Romae Ex Typographia 
Haeredum Joannis Lilietti M.D.XCIX. 
(1599). Superiorum perraissu. w 4ce, 
k. 6 nlb. 

Zaczyna przedmowa Leliusza do kardynała 

Piotra Adobrandiniego. 
Ciampi Bibl. critica II. 197 podaje z datą 
druku: 1595 (zapewne błędną) i mylnie 
zwie go Pellegriuo. — Por. Mińskiego 
Sposób odpraw, poselstwa (wydał Korze- 
niowski 1889). Jagiell. 

Peregrinus Oppoiiensis ob. Vadingus 
(Annales 1732). 

PEREGRINUS Christophinus Dami- 
naeus. Liga z zawadą Koła poselskiego, 
spolnego Narodu K. P. y W. X: Lit. 
Authore Christophino Daminaeo Pere- 
grino Polono. 

Gromadą zawsze przodkowie chodzili 
Naszy na wilka, y tak go łowili. 
Tymże sposobem na Turka społecznie 
Idźcie, chcecieli w pokoiu żyó wiecznie. 
Roku Pańskiego 1596. w 4ce, ark. 5 

(sygn. E2). 

Już te cztery wiersze tego psendonyma oka- 
zują, żo celem jego jest doradzać Ligę 
z mocarstwy chrześciańskiemi. — Nawia- 
sem jednak broni hetmana Zamojskiego 
i króla Zygmunta III od zarzutów im 
w owych czasach czynionych : Gdy car 
perekopski przez polskie kraje wpadł do 
Węgier, byli tacy, którzy rozgłaszali, ja- 
koby miał na to paszport od króla, a na 
hetmana rzucono potwarz, iż za przepu- 
szczenie Tatarów wziął pieniądze. 

Karta Biij yerso : Mówiono to y passim pi- 
sano po Polszczę, że Pan Hetman prze- 
puścił Tatary, wziąwszy od nich dwa ko- 
zły czerwonych złotych... 

O królu zaś tak mówi (karta Ciij): Niesłu- 
sznie się tedy obrażaią ludzie przyma- 
wiaiąc y przyczytaiąc to Królowi J. M. 188 PEREGRYN. PERENl. iakoby nie miał mieć wszystkich dobrych 
przymiotów, które oni święci przodkowie 
mieli. Aleć nio maią ludzie słuszney ra- 
cyey, gdyż Pan Bóg udaio każdemu łaski 
swey iako chce. Choćby nie był waleczny, 
y nio miał tych przymiotów, których lu- 
dzie potraebuią: tedy, by nie miał nic 
inszego, iedno to co ma, że się Pana Boga 
boi, a o nas się stara, tedy to nad wszy- 
stkie cnoty nawiętsza. Bo choćby Król 
J. M. Pan nasz nie mało do siebie przy- 
miotów miał, któremiby sie ludzie choć 
niesłusznie obrażali, tedy ta sama cnota, 
boiaźń Boża, y nabożeństwo Króla J. M. 
Pana naszego, miałaby nas słusznie przy- 
wieść do tego, żebyśmy Króla J. M. Mił. 
Pana naszego czcili, ważyli, bali się, y 
miłowali, woley iego dogadzali, zaczymby 
nam to przyszło, żebyśmy nań nigdy nie 
narzekali, nie szkalowali, y owych spro- 
śnych y karania wielkiego godnych pas- 
quilaszów nie pisali, osób dobrych y po- 
bożnych nie szkaluiąc. Pasąwilasze te 
bowiem który ie wydaie na świat niewia- 
domie y skrycie, nie tylko temu samemu 
szkodzą, ale wszystkiemu narodowi na- 
szemu, a mianowicie dworzanom y sługom 
Królewskim: abowiem y te osoby szka- 
lować, które Król J. M. zna w uczciwości, 
szanuiąc ich y miłuiąc, y taiemnic swych 
się im zwierzając, tedy niepotrzebnie im 
tego zayrzymy, gdyż y tych Król Pan 
nasz nie miłowałby, gdyby nie byli przez 
natchnienie Boże do serca królewskiego 
podani... — Z tych słów widać, że bro- 
szura wyszła z najbliższego otoczenia kró- 
lewskiego. 

Na Dij wspomina, że sułtan Sulejman cho- 
wał przjjaźń z Polską i testamentem ją 
zalecał, bo z gwiazd wiedział, że Polska 
zniszczy Turków. Syn jego Selim również 
przymierza dotrzymał , dopiero Murad 
twierdził, że Sulejman dlatego Polsce 
sprzyjał, bo miał żonę z ruskiego rodu, 
popównę z Rohatyna. 

K. Diiij zapowiada, że po łacinie wypowie 
się o sprawach tureckich. 

K. Eij radzi ligę z Moskwą, nie dbając 
o Smoleńsk, radzi Orszę zdjąć, a o cztery 
mile od Smoleńska nowy Smoleńsk zbu- 
dować żebyśmy zupełne mieli senatory. 

Dedyk. Leonowi Sapieże, kancl. W. X. L., 
z Wilna 1 Januar 1596. 

Maciej. Pism. III 386. — Wierzb. III 2992. 
— Por. tom XV s. 69 (pod Daminaeus, 
gdzie podano tytuł, ale bez wskazania 
treści). 

Branic. — Dziedusz. — Jagiell. — Krasińs. 

Ossol. 

(Peregryn św. z Forli) (1265 f 1345). 
Krótkie Opisanie Żywota Świętego Pe- 
regryna. Reguły sług Maryi. Wzór pra- 
wdziwy pokuty y cierpliwości, pocie- cha w niedostatkach dusznych y cie- 
lesnych, w 8ce. 

Peregrynacya Arabska albo do 
Grobu Św. Katarzyny (przekład z Nie- 
mieckiego Andrzeia Wargockiego). w 
Krakowie 1610. ob. Breidenbach Bern. 
(Wargocki A. 1610). 

— prawdziwego opisania Ziemi 
Swiętey... teraz znowu kosztem Jerzego 
Krakiewicza do druku podana. W Su- 
praślu, vv' drukarni WW. 00. Zakonu 
S. Bazylego Wielkiego, Roku 1722. ob. 
Anzelm. 

Na odwr. tytułu Keimprimatur: Constanti- 
nus Casimirus Brzozowski Episcopus Wil- 
nensis mpp. 

Całkiem toż samo jest z datą roku 1725, 
tylko na odwrocie tytułu niema cenzury. 
W egzemplarzu z ta datą. opisanym w to- 
mie XII s. 182 Bibliografii, wycięta karta 
tytułowa wskazuje, że pierwotnie był tyluł 
z datą 1722 r.. lecz go zastąpiono nowym 
z datą z r. 1725. 

Por. też Czarkowski w Roczniku T. P. N. 
w Wilnie 1908 str. 94, oraz ob. Dodatki 
do XXIII tomu Bibl. (pod Józef Flawiusz). 
Dzików. — Jagiell. — Ossol. 

— ob. Anzelm — Józef Flawiusz 
(1696) — Czarnocki S. J. — Krasiński 
Stanisław (Compendiumdyaryusza 1705) 
— Peregrinatio — Rychtowski Fr. (do 
Jeruzalem 1670) — Rymsza (1696) — 
Smotrzycki Mel. (do krajów wschód. 
1628 Apologia) — Sowizralius Jan (dzia- 
dowska 1614). 

Peregrynanci u grobu Chrystusa, 
melodrama. w Warszawie 1749. ob. 
Pellegrini. 

PeregrJnationes ob. Mieszkowski 
Petrus (1625) — Wolf Kons. (philolo- 
gorum 1692). 

Perekop ob. Relazione. 

PEREKRESTOWY Danił i Jakób. Dary 

Ducha Świata wo, sławoju wsiemu swietu 
wozsijawszii. Socz. Daniła i Jakoba 
Perekrestowych. Napiecz, w Czerniho- 
wie 1688. folio, k. 16. 

Sopikow cz. I nr. 252. — Karat. nr. 978. 
Akad. Nauk Peters. 

Pereni Gabryel hr. ob. Crosnensis 
Paulus (1509) — Pannonius Joannes 
(1512). 

Pereni Cath. (z domu Frangipan) 
ob. Paweł Św. (1533). PERENNITAS. PERGMaYER. 189 Perennitasdoloris ob. Tortowski Seb. 
(Perennitas 1704). 

Peretus Alexander ob. Bzovius A- 
brahain (1598). 

(Peretyatkowicz Wojciech). Nowe 
pole weselnymi Ochoty y Bouczy go- 
nitwami w dalsze fortun y honorów 
progressy wymierzone złote nowych po- 
ciech żniwo wydaiące, na którym nay- 
przyiaźnieysze graniczą serca: Wiel- 
możnego JMsci Pana Woyciecha Ochoty 
Peretyatkowicza Miecznika Bracław- 
skiego y Wielmożney JM. Panny An- 
geli Kunickiey Miecznikowey Chelm- 
skiey przy zawarciu dożywotnich kon- 
traktów terminu nieznaiące, Chełm- 
skiego ApoUina wierszem okryślone. 
R. P. 1737 dnia 3 Mieś. Marca. W Za- 
mościu w drukarni Akademickiey 1737. 
folio, k. 9 nlb. 

Ob. Bodzański Alojzy. Ossol. 

Perez JaCOb de Valentia ob. Valen- 
tin Jakób (1438). 

Perfectione (De) ob. Balsamon Ign. 
(1614) — Pallavicini Fab. (1583) — 
Tyszkiewicz G. (1624). 

PERFENIi patryarcha. Ewangelie 
sirecz Błahowiestije bohodochnowen- 
nych Ewangelist. Blahostowenijera swia- 
tiejszoho patri archi kir Perfenija. 
Tszczanijem bratstwa Stawropigii chra- 
ma Soszestwija Swiatoho Ducha. W Je- 
wju w leto ot rożdestwa Christowa 1644 
dekabra 21. folio. k. 8 nlb., liczb, u dołu 
299 i 1 nlb. (z apostrofą do czytelnika, 
podpisaną: Hawryił .Joannowicz, ihu- 
men jewejskij. tipograf obszczabo źi- 
tija). 

Tytuł w ramce drzeworytowej i tekst w ob- 
wódkach drukarskich. Krasińs. 

Pergamenus (Dialogus creaturarum) 
obacz Paprocki B. (Koło rycerskie). 
Briifkner w Rozpr. Akad. (filol.) XXXIV s. 
210. — Górski Die Fabel 1888. — Czer- 
mak w Bibl. pis. pol. nr. 4i. 

PERGEN Jan Antoni (1725 11814). 

[Uniwersał wydany przez br. a Pergen 
jdenip. Cesarsko -Królews.]. Datow. : 
Lwów 1773 d. 2 Lutego, folio plak. 

Krasińs. 
Commissarius plenipotcntiarius et 
gubernator S. C. R. ac Apost. Majest. [Uniwersał w języku łacińskim, dato- 
wany] Leopoli 13 Octobr. 1772. ark. 1 
składany. Krasińs. 

- — [Uniwersał z daty: w Lwowie 
dnia 13 Pazdiernika (tak) 1772 Roku, 
poczynający się od słów:] My Nayia- 
snieyszego Cesarsko- Królewskiego y 
Apostolskiego Majestatu Kommisarz, 
Plenipotent y Rządca, wszystkim do 
wiadomości podaiemy. (B. w. m. dr.), 
folio, ark. 1 druk. po jednej stronie. 

Aby obywatele wracali do swoich własności, 
inaczej dobra ich podpadną sekwestracyi. 
Przeciw konfederatom. 

Por. uniwersał poprzedni. Akad. 

— Commis. plen. et guber. etc. [Uni- 
wersał w języku łacińskim, datowany:] 
Leopoli 16 Octobr. 1772. ark. 1 skła- 
dany. Krasińs. 

— Commis. plenip. et guber. etc. 
[Uniwersał w języku łacińskim, datow.:] 
Leopoli 28 Januarii 1773. ark. 1 skła- 
dany. Krasińs. 

— [Uniwersał względem czynienia 
kontraktów]. (Tekst łaciński i polski 
w dwu kolumnach. Poczyna się:) Nos 
Sacrae Caesarco Regiae ac Apostolicae 
Majestatis Commissarius, Plenipoten- 
tiarius & Gubernator Regnorum Galli- 
ciae & Lodomeriae...: My Nayiaśniey- 
szego Cesarsko- Królewskiego y Apo- 
stolskiego Majestatu Kommissarz, Ple- 
nipotent, y Rządca Królestw Gallicyi 
V Lodomer^n. (Kończy:) Datum Leo- 
poli die 30 Octobris 1773. S. R. J. Co- 
mes a Pergen. Dan w Lwowie Dnia 
30 Października 1773. S. P. R. Hrabia 
a Pergen. folio, k. 1 nlb. 

U góry drzeworyt, przedstawiający dwugło- 
wego orła. Ossol. 

— ob. Ordinatio (1773). 
Finkel Bibl. II 1818. 

PERGMAYER Jan. Collectio m.edita- 
tionum pro octiduana recollectione in 
exercitiis S. P. Ignatii pro scholasticis 
Soc. J. Polociae t3'pis Coli. Soc. Jesu 
anno 1794. w 8ce, str. 292. 

Jest to przekład dokonany przez Antoniego 
Schedlora z ćwiczeń duchownych przez 
X. Jana Pergmayera S. J. po niemiecku 
w Augsbnrgu wydanych. 

— Collectio meditationum pro octi- 
duana recollectione in exercitiis S. F. 190 PERL PERIPATETICI Ignatii. Polociae typis academ. Soc. J. 
w 8ee. 

X. Krown Biblioteka pisarzy S. J. s. 366. 

PERI (Peeri) T. Slephaniis. Disjiu- 
tatio Anti-Sociniana iliseella. Exłiibens 
Epitomcn Theologiae Sooiuianae. Qvatn 
Faveiite Numine Trin-uno, Svb Praesi- 
tlio Reyerendi. Clarissimi Doctissimiąue 
Viri, D. Friderici Sparsbemii, S. S. Tbeol. 
Doct. ejusdcniq; Fncultatis, in Illustr. 
Acad. Lugd.-Bat. Professoris long^e ce- 
leberrimi Eccl. Gall. Past. d sertissinii 
ac p. t. Rectoris Magnifici, Publice de- 
fendendani suscipit Stepbanvs T. Peeri, 
Ungarus. Ad diem 11. Decembr. loco 
horisąue solitis. Lvgduni Batayorum. 
Ex ofBcina Bonaventurye et Abrahami 
Elsevir Academ. Typogr M.DC. XLVII. 
(1647). w 4ce. k. 6. 

Szabo Karol Kegi M. Kon. 1896 nr. 1686. 

Perintkiewiczs>w (Z) ob. Hulewi- 

czowa. 

Perichcresia ob. Kornecki Seb. 
(1634). 

Pericies ob. Bieżanowski S. J. (Sar- 
maticus 1650) -- Wiśniewski Antoni 
(Philosophiae novae). 

Periculorum libellus ob. Schreckius 
V. (1609). 

Periculum in mora do Seymu, nie 
do Rady Nieustaiącey. (B. w. m. dr.). 
folio. k. 1. 

Bibl. XX. Miss. 

Perifanestatio ob. Bryllius U. ( i 61 7). 

PERIGAOO Joaniies Ś. J. Gallia vic- 
trix annis 1673 et 1674 in Traiecto 
ad Mosam expugiiato, in Seąuanorum 
proyincia iterato subacta, in foederatis 
Germanorum, Hi.spanorum et Batayo- 
rum copiis saepiu.s prf)fligatis poetice 
decantata. Burdigalae, Apud Jacobum 
Mongironem- Millangium Regis & Col- 
legiiTypograpłium.M.DC.LXXV.(1675). 
Cum Approbatione & Permissu. w 8ce, 
k. 5 nlb., str. 96. 

Dedyk. : Delphino epistoła. Poczem idzie: 
Polonornm de turcis victoria ad Chocimum 
relata 1673 (od str. 1 — 29). Dalej poezye 
na cześć francuskich dygnitarzy. 

Czartor. 

— Polonia de Turcis ad Chocimum 

triumphans, et in nupera regis elec- tione fortunata. Burdigalae, Apud Ja- 
cobum Mongironem- Millangium Regis 
& Collegii Typographum. Cum Appro- 
batione & Permissu. 1675. w 8ce. k. 2 

nlb., str. 44. 

Dedi'!. : Joanoi Sobieskio Polon. Kegi etc. 
(kart 3). 

Dzieło to tworzy część 2gą druku : Gallia 
victrix Kozpoczyna: Kogi post trajectum 
ad Mosam felicitor expugaatum (.s. 1—19). 
Są tu opiewani: Żabrowski , Morsztyn, 
Kosskouski, Czarneski, Pakz, Kadziwiłł). 
Od str. 20 idzie: Ad Joan. Sobieskium 
Turcarum victorem cum rumor pervenisset 
in Galliam (do s. 22). Poetae Galii Tur- 
carum yictori J. Sobieskio Enthusiasmus 
(s. 23—4). Magno Sobieskio gratulaiio (s. 
2Ó--27). Kecentis Polonorum Keginae 80- 
bieskii Sponsae ex Arąuiijorum familia 
(s. 28 — 30). A la louange de la nouvelle 
Keyne de Pologne (s. 31 — 34). Massilicn- 
sium episcopo cui Polon. Kex cardinali- 
tiae purpurae decus dpstinavit, ex gallico 
Abbatis de Brianville s 35\ Eidem epi- 
scopo apud Polon, regem legato (s. 36 - 
38). Gallia victrix confoederatae Poloniao 
(s. 39 — 41). J. Sobieskio symbolum he- 
roicum (s. 42 — 44). 

Sommervogel 730. — De Backer II 1877. 

Czartor. 

Perigra metrica ob. Locks K. 
(1610). 

Pericope theologica ob. Węgierski 
T. (1616). 

Peri! (Du) de la balance politique 
ob. Gustaw III król — Mallet du Pan. 

PERINGSKSOLD Joh. Wilkina Saga... 
innehallandes nagra gćJthiska konungars 
och hieltars forna bedrifter i R^^sshmd, 
Polen.. etc. Sive historia Wilkinen- 
sium... Ex mss. codicibus linguae ve- 
teris Scandicae, in hodiernam Suecieam 
atque Latinam translata, opera Joh. 
Peringskiold. Stockholm 1715. folio. 

Periocharum libri ob. Schreckius 
Val. (1586). 

Perlodicae ob. Herbestus B. (1566). 

Periodis (de) ob. Górski Jak. (1558, 
1575). 

Perionius Joachimiis ob. Zamojski 
Jan (1608). 

Perioptike ob. Vitellio (1535). 

Peripatetica controyersia ob. Czer- 
chawski F. X. (1766). 

Peripatetici ob. Amicus (de arte 
disputandi). PERTPATETICUS. PERKOWSKI. 191 Peripateticus Cracoviensis ob. Bro- 
scius J. (1647). 

Peripateticus Christophorus ob. Prze- 
chacki Krz. (Explicatio i586). 

Periphrasis ob. Piekarski Krz. (1666). 

Peripneumonia ob. Mucliarski Piotr 
(1650). 

Peristromata tureica sive dissertatio 
emblematica, praesentem Europae sta- 
tum ingeniosis coloribus repraesentans. 
Exocl. 27. V. 40. IsMaeL VIVet gLa- 
DIo et pIngYIs est terra eIVS... (1641). 
(Na końcu:) Lutetiae Parisiorum primum 
apud Toussaint du Bray in platea S. 
Jaeobo ad insigne spicae. w 4ce. str. 
46, k. 1. 

Wydanie wytworne. Emblemata całostron- 
uicowe w różnych arabeskach. — Od str. 
31 — 33: Peristroma V. Kegnum Poloniae. 
Tyszk. w Czerw. Dw. 

Perkinsius ob. Makowski Jan (1654). 

Perkowicz Filip ob. Jabłonowski Jan 
Stanisław (Zabawa chrześciańska 1700). 

PERKOWICZ Tomasz S. J. (1652 
f 25 lipca 1720). Godziny ustawiczney 
Adoracyi Najświętszego Sakramentu, 
nieteskiiw^^m nabożeństwem rozłożone. 
Wybiiane w Drukarni Lwowskiey. S. J. 
Roku Pańskiego. 1727. w 8ce, kart 6, 
ark. Cc- (k. 218 nlb.). 

Na odwr. tyt. : Joanna Jabłonowska wojsw. 
rus. ten pektoralik córce swpj Ludowice 
ofiaruje. Dalej sześciowiersc ;i podpisem : 
Jan Jabłonowski wojew. ruski. — Dzieło 
podzielone na 2 i godzin. Pisane dla za- 
konnic, celem rozmyślań. 

Jagiell. — Warsz, Uniw. 

— Kazania przebrane z Kaznodzie- 
iow francuzkich o trzech głównych po- 
żądliwościach ludzkich przekładania W. 
X. Tomasza Perkowicza S. J. Tomik 
I-III. w Poznaniu w Drukarni J. K. 
M. Roku 1 764—65. w 8ce, str. 598, 822, 
440 oprócz ly.^ ark. naprzodzie i re- 
gestrów. 

Tom I o pożądliwości bogactw; t. II o po- 
żądliwości ciała ; t. III o [)ysze Indzkiey. 
Jocher 4132. 

A.kad. — Drohob. — OshoI. — Sem. gnieźn. 
— Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Kazania Przebrane z Kaznodzie- 
iow Francuskich O czterech ostatnich 
rzeczach każdego człowieka Tłuma- czone Od W. X. Tomasza Perkowicza 
Societatis Jesu. Z pozwoleniem Zwierzch- 
uości. w Poznaniu w Drukarni J. K. M. 
y Rplt. Soc: Jesu RoIvu 1766. w 8ce, 
Tomik I: O Śmierci, str. 697 liczb., str. 
2 nlb. rejestru. — Tomik II: O Sądzie 
(r. 1767), str. 424 liczb.— Tomik III: 
O Piekle y Niebie (r. 1767), str. 602 
liczb, i k. 1 nlb. 

Na odwr. str. k. tyt. c.yttity z Eccl : 7 v. 
40 : In omnibus operibus tnis memorare 
novissima tua & in aeteruum non pecca- 
bis. Niżoj toż po polsku. Approbatio Diae- 
cesana podpisana: M. Stanislaus Frezkie- 
wicz. Zezwolenie na druk podpisał pro- 
wincyał zakonu Jezuitów Paweł Loka. 
Jocher 3757. 
Akad. — Ossol. — Sem. gnieźn. — Wileńs. 

— ob. Maimburg L. — Nepuen 
Franc. (Myśli albo reflexye). 
• Kraszew. Wilno IV str. 283, 3G3. - Ossol. 
w Dod. do Gazety lwów. 1853. — Encykl. 
powsz. Gliicksberga Wilno t. 9 s. 256. — 
Enc. poważ. Org. t. 20 542. — X. Brown 
Bibl. pis. S. J. s. 3i0 i 11. — Chodynicki 
t. II s. 284. — Finkel II 1818. 

PERKOWSKI Fi anciszek, kustosz ka- 
noników regularnych later. w Czerwiń- 
sku. Cyrkuł Nałęcza sferę świata ruinie 
niepudlegaiącego wyrażaiący na exe- 
kwiach ś. p. Jaśnie Wielmożney Jmći 
Pani Maryi z Czarnkowskich Krasiń- 
skiey na Węgrowie, Dobromilu, Kras- 
nym, Hrabiney, Starościny Przasnyskiey 
y Nowomieyskiey, prezentowany a Ja- 
śnie Wielmożnemu Jmói Panu Błażejowi 
Krasińskiemu, nd Krasnym, Węgrowie, 
Dobromilu, Sokołowie Hrabi etc. Sta- 
roście Przasnyskiemu y Nowomiey- 
skiemu &c. po zeszłey w Bogu żonie 
swey w żalach zostaiącemu dla diwer- 
tymentu ofiarowany. Przez X. Franci- 
szka Perkowskiego Kan: Reg: Latt: 
Kaznodzieje ordynaryinego Krasińskie- 
go, Kustosza na ten czas Czerwień- 
skiego w Krasnym dnia 20, Lipca roku 
Pańskiego 1746. W Warszawie w dru- 
karni J. K. Mci y Rzeczy pospolitey 
Collegium Societatis Jesu. folio, ark. 1 
i str. 36. 

Autor przypisał prozą mężowi zmarłej. — 
W kazaniu niema żadnych szczegółów do 
rodziny Krasińskich. 

Należy do zbioru : Kłosowicz Woje. Nałęcz 
Czarnkowskich. Zatem druk r. 1748, bo 192 PERKOWSKI. PEKOT. w lej edycyi jest approbata z tej daty. 
— Drucie kazanie było Dochtorowicza. 
Czartor. — Czerw.Dwór — Jagiell. — Ossol. 

— Uniw. Iwows. 

Perkowski Mateusz ob. Alojzy od 
S. Jep. (kawalers. 1739). 

Perl J. sztycharz ob. Aigner (Ce- 
gielnia 1788). 

Perła ob. Crząstowski J. (z Haba- 
kuka 1588) — Symplicyan Paweł (to 
jest żywot 1611). 

Perllcki Albert ob. Cerasinus Seb. 
(Epos 1601). 

PERLfUS Joliann. Oratiuncula de 
fortuna sive sermo... quo omnes Vilna 
exules... erigit. Regio-Monti 1657. 

Katalog księg. 

Perło mnogo cieunoie, napiecz, w 
Mogilewie 1699. w 4ce, k. 4 i 238. 

Porówn. Trankwillon (1646). 
Tołstoj nr. 199. — Karat. nr. 1141. 
Akad. N. Petersb. — Karataj. — Tow. hist. 

rosyjs. 

Perły pasterzów ob. Marang(jni Jan 
(1621). 

Pernavia literata ob. Sioberg G. 
(1703). 

Pernickl Jan ob. Koszucki Seb. (Re- 
potia 1639). 

Pernisten Filip ob. Greco G. 
PERNOT Andreas. Statuta ordinis 
Cisterciensis tam antiąua quam novis- 
sima per Capitula Generalia, ac etiam 
et Provincialia pro Pcjlona Congrega- 
tione Cisterciensium sancita et definita. 
1745. 

Pernot Andochius ob. Turno Stef. 
Hier. (Sententia in causa 1747). 

PERNSTAIN Wratysław. Oratio Illv- 
striss. et Reverendiss. Principum Elec- 
torum S. Rom. Imperij nomine ab eo- 
rum Oratoribus habita in Comitijs Var- 
szauień. pro eligendo Regę. (B. w. r. 
i m. dr.), w 4ce, k. tyt. i k. 3 nlb. 
(Druk ant.). 

Tytuł w obwódce szerokiej, a pod nim węzeł 
podłużny. Druk zdaje sie Łazarza 1573 r. 
Zaleca głosowanie po śmierci Zygm. Au- 
gusta na arcyksiccia Ernesta, syna cesa- 
rza Maksymiliana, jako pochodzącego 
z krwi Jagiellońskiej. — Toż obacz pod 
Oratio. 
Wierzb. II 1954. 

Chrept. — Czapski — Czartor. — Jagiell. — 
Ossol. — Petersb, — Raczyń. — Zamojs. — Oratio Yratislai a Pernstain Le- 
gati Austriaco-Bohemici ad inclytos 
Reipuhlicae Polonae proceres, in campo 
electorali congregatos 1573. 

Ostrowski Suada lat. 1747 f. II 1 s. 105 - 
1U8. — Toż jest w Liiniga Orat. 1. 410, 
gdzie jest podana również na stronie 41 9 
odpowiedź Stanów. 

— ob. Myszkowski Piotr. 

Finkel nr. 3080. 

Pernusius Jan ob. Bukowski Józ. 
(Columuae 1675) — Krasowski Jan 
(Panegyris 1655). 

Pernusius Nicolaus ob. Krasowski 
Jan (Panegyris 1655) — Lifftel (De- 
claratio gaudii 1607) — Lubomirski St. 
(flumiuis impetus 1630). 

PERNUS Valerianus. Magister Pari- 
siensis. Quaestio cum haec tria insunt 
animae, afifectus, potentia & habitus, est 
ne sententia eorum refutanda, qui in 
uniuersum improbant atq ; auferunt 
affectus. folio, str. 1. 

Zanotował J. Broscius, że d. 30 sierpnia 
1536 tę dysputę proponował i odpowiadał 
Pernus, celem otrzymania stopnia filozo- 
ficznego w Akad. krak. 

Morawski Hist. uniw. II. Jagiell. 

Pernusowna Anna ob. Pruszcz Piotr 
St. (1645). 

Perny Daniel ob. Rzeszowski Mi- 
kołaj (1625). 

Perora niedzielna ob. Jovialis ( 1 702). 

PEROT (Perrot) dAblancourt Mikołaj 

(1606 t 17 listop. 1664). Wyborne zda- 
nia i myśli, czyli Apophtegmata i po- 
wieści starożytnych mężów stawnych: 
wyięte z Plutarcha, Dyogenesa, Laer- 
cyusza Eliana, Atheneusza, Stobea, 
Macrobiusza i innych. Tłomaczenia Mi- 
kołaia Perot D'Ablancourt z opisaniem 
Stratagenimatow i bitwów Greków. iRzy- 
mianów, od Frontina napisanych. Na 
polski ięzyk przełożone, przez F. H. J. 
P. K. M. w Warszawie, u P. Dufour 
kons: nadw: druk: J. K. M. i Rzpltey, 
Dyrek: drak: P. Szkoły Rycerskiey. 
M;DCC.LXXXVII. (1787). 2 tomy. 
w 8ce, str. 311 i 158, z przodu k. 3 

nlb. 

Cześć draga tworzą Stratagemmata Frontina 

(str. 158)'. PEROTTUS. PEROYIC. 193 Przypisał Stan. Augustowi królowi tłumacz 

Franc. Podoski kaszt. maz. 
Bentk. Hist. lit. II 50. — Jocher 85. 

Jagiell. — Krasińs. — Zielińs. 

PEROTTUS Mikołaj Episc. Siponti- 
nus. De componendis epistolis, ex illius 
operę grammatico libellus excriptus per 
Franciscum Mymerum. Cracouiae Mar- 
cus Scharfifenberg. (B. w. r.). 

Wiszn. Hist. lit. VI l:-i5. 

— De componendis epistolis libel- 
lus, ex praestantissłmo illius operę gram- 
niatico excerptus. Verbisque et elegan- 
tiis, quae olim Italorum idiomate fue- 
runt prolata, polonica redditis per Fran- 
ciscum Mymerum Silesium, Praemisso 
eius carmine elegiaco ad dom. Marcum 
Scharffenberger, insignem civem ac bi- 
bliopidam cracovien. avunculum suum 
bene meritum. Cracoyiae Hieronymus 
Vietor impressit impensis suis propriis 
A. 1544 men. Aug. w 8ce. 

Ciampi 26. — Jance. I 190. 

— Gramatica denuo castio-ata, sub- 
latłs uitijs quae incuriae calcograpbo- 
rum extiterant: in celebri Cracouien, 
studio, pro lectione ordinaria deputata. 
Geminum item indicem in ordinem 
alphabeticum redactum: (quorum unus 
uocabulorum et elegantiarum , alter 
differentiarii expositiones, cotinet) nec 
antea uisum, cum uita authoris in fron- 
tispitio libelli, inuenies. Erasmus Rotero- 
damus in libello de legendis interpre- 
tandisq; autoribus: Inter LatinosGrama- 
ticos uetustiores: primu tenet locu 
Diomedes, Inter recentiores haud mul- 
tum uideo discriminis, nisi quod Nico- 
laus Perottus citra superstitionem ta- 
men, uidetur omnium diligentissimus. 
Anno Domini M.D.XXXI. (Na końcu:) 
Excussum Cracoviae per Mathiam 
Scharffenberger, duetu et impendio pro- 
uidi uiri Marci Scharffenberger Biblio- 
polae Cracouien. Anno partus uirginei 
M.D.XXXI. (1531) Mensę Julio, w 8ce, 
k. 18 nlb. i liczb, kart 204. 

Na odwr. tytułu życie (Vita) autora, w któ- 
rem powiedziano, że słynął w r. 1470. 
Zaczyna Yocabularum summaria collectio, 
zebrane abecadłowo. Poczem wiersz: Ni- 
colaus Perottus lectori, authore Magistro 
Franc. Mymero Leomontano Silesio. Za- czyna dzieło: De nomine, a kończy: De 
generibus. Jagiell. — Pawlik. 

— Nicolai Perotti Episcopi Sipon- 
tini Grammatica denuo castigata, sub- 
latis uitijs quae incuriae calcographo- 
rum extiterant: in celebri studio Cra- 
couien: pro lectione ordinaria deputata, 
Geminvm Item Indicem In Ordinem 
alphabeticum redactum: (quorum unus 
uocabulorum et elegantiarum, alter dif- 
ferentiarum expositiones, cotinet) nec 
antea uisum, cu uita authoris in frontis- 
pitio libelli, inuenies. Anno M.D.XXXV. 
(Na końcu:) Excvssvm Cracoviae Per 
Matthiam Scharffenberger, duetu & im- 
pendio prouidi uiri Marci Scharffenber- 
ger Bibliopolae Cracovien., Anno partus 
uirginei. M.D.XXXV. (1535). Mensę Ju- 
nio. w 8ce, kart 14 nlb. i k. 204 liczb. 

Na k. tyt. cytat z Erazma Roterodama (j. w.). 
— Karta tytułowa obwiedziona drzewory- 
towa oblamką. Na odwr. str. k. tytułowej 
również: Vita Nicolai Perotti. Druk. ła- 
cińską kursywą z wyjątkiem indeksu, tło- 
czonego gotykiem. Miejsce druku podano 
na końcu. 

Jocher 660 a. 

Porówn. : Cervu8 Tucholiensis (Institutionum 
1533). Ossol. 

— Toż:... 1551. w Sce. 

Mecherz. 81. — Jocher 660 &. 

Ob. Acta rect. II. — Wisłocki Kat. rek. 

2617. 
PEROVIC Joannes, Bochnensis. Quae- 
stio theologica, de natura Angelorum 
ex prima parte Angelici Doctoris. Prae- 
sidente admodum Reuerendo etClariss: 
Viro D. M. Martino Campio Vadovio, 
S. Th. D. ac Profess. S. Floriani Prae- 
posito, &c. Praeceptore Colendissimo. 
A Joannę Perowic, S. Th. Bace. In 
Alma Academia Cracouiensi publice ad 
disputandum pro gradu Licentiaturae 
assequendo, proposita. Permissu admo- 
dum Reuerendi Domini, D. Alberti Bo- 
rovii, S. Th. D. & Profess. ac eiusdem 
Facultatis Decani, Eccl. Colleg. S. Flo- 
riani Custodis, & Scarmir: Canonici, &c. 
&c. Anno Salutis humanae M.DC.XXXII. 
(1632). Mensi Januario, die 15 In Lec- 

torio DD. Theologorum. w 4ce, IY2 ''^''k. 
Dedykacya : Andr. Gembicki Episc. Theodo- 

siensi. 
Na końcu: Sub auspiciis Ad. Opatovii Rec- 

toris. Jagiell. 

25 194 PEROWICZ. PERSCHKIUS. — Quaestio de primo salutis me- 
dio, seu interno fidei actu; ex Angelici 
Doctoris. 2. 2. Quaest. 2. Praeside ac 
Protectore Admodum Rndo & Clariss. 
Viro. D. M. Martino Campio Vadovio, 
S. Th. D. ac Profess. Praeposito S. Flo- 
riani, &c. &c. Praeceptore colendissimo. 
A Joannę Perovicio S. Th: Bace: ad 
disputandum, in Alma Acad. Cracouien: 
publice proposita. Permissu M. D. Recto- 
ris. Anno Salutis humanae. M.DC.XXXI. 
(1631). Septembr. Die (2). In Lectorio 
DD. Theologorum. Cracoviae, in offi- 
cina Typographica Francisci Caesarij. 
folio, k. 6. 

Dedyk. : Pet. Gembicki Cathed. Ecclesiae 
Crac. decano. 
Jagiell. — Warsz. Uniw. — Zielińs. 

PEROWICZ Laurentius. Officia Sanc- 
torum propria Sanctae Ecclesiae Ro- 
manae iuxta Decreta Summorum Pon- 
tificum Adjunctis Lectionibus II et III. 
Noct. Ex Octavario Romano infra Octa- 
vas frequentius occurrentes, Cura stu- 
dio et impensis Laurentii Perowicz 
Ecclesiae Archi-Cathedralis Leopolien- 
sis Mansionarii, Typographiae Conf. SS. 
Trinitatis Praefecti. Superiorum per- 
missu reimpressa. Anno Domini 1739. 
w 8ce, str. 206 i L. 

Janoc. Polon. lit. 56. — Por.: Officia. 

Czartor. — Drohob. — Wileńs. 

— Toż:... Cura studio et Impensis 
Laurentii Perowicz Reimpressa 1739. 
w 4ce, k. 4, str. 190 i 30. 

Warsz. Uniw. 

— Officia sanctorum propria, par- 
tim recentius pro universa ecclesia prae- 
cepta... concessa... collecta... reimpressa. 
Vilnae, Acad. Soc. J. 1739. w 8ce, k. 
1 nlb., str. 357 liczb, i Regestru k. 3. 

Dodane : Tabulae pro officio Divino reci- 
tando, k. 63 nlb. — Ob. Officia. 

Czerw. Dwór. 
Perpetuus motus ob. Solski Stani- 
sław (Machina 1663). 

Perrenot Odinetus ob. Constitutiones 
(1614). 

PERRIMEZZI Józef Marya. Polonae 
gentis religio, ejusque intemerata erga 
Apostolicam Sedem obseryantia, adver- 
sus Pseudo-Poloni Equitis Epistolam, 
inscriptam: De potestate Pontificis Ro- mani, et ejus decreto adversus Prima- 
tem et Episcopos Regni Poloniae Se- 
natores. Yindicata a Fr. Joseph Maria 
Perrimezzi, Ordinis Minimorum S. Fran- 
cisci de Paula, Sanctissimi Domini no- 
stri Praelato Domestico, ac Pontificio 
Solio Episcopo assistente, Dei et apo- 
stolicę Sedis gratia sanctae Oppidensis 
ecclesiae Episcopo ad Sanctissimum 
Dominum Nostrum Benedictum XIII. 
Pont. Opt. Max. Romae, M.MCC.XXVII. 
(1727), ex typographia Komarek in via 
Cursus. Sup. Permissu. w 4ce, str. XXVII 
i 223. 

List ów, przeciwko któremu pisał Perri- 
mezzi, wyszedł r. 1705. (Ob. : Potestate). 

Autor przypisał papieżowi Benedyktowi XIII, 
poczem następuje druga dedykacya autora 
dla Augusta II, króla polskiego. 

Jocber 8724. 

Chreptow. — Czartor. — Dzików — Jagiell. 
Ossol. — Warsz. Uniw. 

Perron de Castera ob. Hempel Ra- 
fał X. (1748). 

Perroquet (Le) conte. (Bez osobnego 
tytułu). B. m. i r. (Warszawa 179...). 
w 8ce, k. 7 nlb. 

Jest to prozą powieść o papudze Koko uwię- 
zionej i z obciętemi skrzydłami. Alluzya 
polityczna do stosunków ówczesnych. 

Jagiell. 

PERSCHKIUS Jacobus. I. N. J. Con- 
spectus Primus Magistrorum Ordinis 
Teutonici Generalium, Praeside M. Mar- 
tino Bóhm P. P. sistitur a Jacobo 
Perschkio Mariaeb. impugnandus An. 
M.DCC.XII. d. XI Maii a Johann Adam 
Sobieray Mariaeb. & Samuele Sobieray 
Mariaeb. In Gymn. Thorun. Thorunii, 
Impressit Joh. Nicolai, Nobil. Senat. 
& Gymn. Typographus. w 4ce, k. 6 
nlb. (sygn. B). 

Na odwr. str. k. tyt. dedykacya: Domino 
Ephraim Praetorio, Ecclesiarum Thoru- 
niens. Seniori & Domino Danieli Holstio, 
Mercatori in ciritate Thorun. circum- 
specto. 

Conspectus secundus ...sistitur a 
Johanne Jacobo Marremitzio Christ- 
burgo-Prusso a. M.DCC.XII. d. XV. Ju- 
nii. w 4ce, ark. 272- 

Conspectus tertius . . . sistitur a M. 
Martino Buhm. A. M.DCC.XII. d. XIII 
Julii, w 4ce, ark. 2^/^. PERSCHKE. PERSIUS. 195 Dedyk. : Davido Braan S. E. M. in Prussia 
Consiliario Aulico, et Territor. Elbing. 
Praefecto. Ossol. 

PERSCHKE Samuel. Disąuisitionum 
theologic. politic. de republica Ebreo- 
rum septimanam subiecit... Mariaeburg. 
. . . Thorunii apud Balth. Breslerum 
1697. w 4ce, k. 2. Czartor. 

Persae ob. Krusiński (1729). 

Persecutiones ob. Walch Christ. 
Guil. Fr. (1784). 

Perseus ob. Machator J. (1638). 

Persia ob. Juan de Persia (1604) — 
Persica — Persva. 

PERSIANI dOrazio. Arno festeg- 
giante per la venuta in Firenze del 
sig. Giorgio Ossolinschi, ambasciatore 
delia Maesta di PoUonia. Firenze (1634). 
w 4ce. 

Persica monarchia ob. Callimachus 
(Bizaro Rerum Persicarum) — Durry 
Effendi (Prodromus ad tragicam 1733, 
1734, 1740) — Krusiński (1729) — 
Persya. 

PERSIO Ascanio. La Corona di Ar- 
rigo III Re di Franci a, e di Polonia, 
Yenetia. 1574. w 4e. (Wierszem), 
Ciampi nr. 19. 

PERSIUS Aulus. Auli Perscij Flacci 
Poetę Satyrici opusculum elegantissi- 
mum: magna cura et diligentia reco- 
gnitum: atque ex archetypo próbo: ac 
sincero excussum... (B. m. i r.). w 4ce, 
k. 16 nlb. 

Na tytule ; herb Polski i m. Krakowa. — 

Druk zapewne Hallera. 
Na odwrocie : Carmen Pauli Crosnensis ad 

pubem Cracoriensem. (Na końcu :) Eius- 

dem poetae exhortatio ad virtutem am- 

plectendam. 
Wierzbowski II 1956. Petersb. 

— Satyrae pro usu scholarum Vla- 
dislayiano Novodvorscianaruni Almae 
Academiae Cracoviensis in lucern edi- 
tae. Cracoviae in Officina Viduae et 
Haeredum Fr. Cesarii A. D. 1661. 
w 8ce, str. 31. 

Jocher 327. 

— Satyrae sex. Annotante Armeno. 
Propriis et Farnabii notis. Lublini 
1751. w 8ce, str. 78. 

Są tu noty w języku łacińskim, ale niektóre 
miejsca i sposoby mówienia są też i po polsku przełożone. Wydawca Michał An- 
tonowicz. 
W Juszyńskim mjlnie: Tumebiusz. — Jo- 
cher 328. Krasińs. 

— Satirae sex, annotante A. Mi- 
chaele Antonowicz, editio altera correc- 
tior, praeceptoribus morum: studiosis 
linguae latinae, Institutore, qui singula 
explicaret, destitutis: consvetudines an- 
tiquissimas noscere volentibus: Autho- 
res classicos cum fructu maximo lec- 
turis utilissimae. Lublini typis S. R. M. 
Colleg. Soc. Jesu. A. D. 1752. w 8ce, 
str. 78, k. 1. 

Na odwr. tytułu: Approbata Al. Trembiń- 
skiego 1750. Lublini. — Objaśnienia po 
polsku. 

Jocher 329. Jagiell. — Ossol. 

— Satyrae. Varsoviae 1780. 
Katal. Kaj. Jabłońskiego. 

— A. Persius dowcipny wierszopis 
Rzymski. Z łacińskiego na polski wiersz 
przetłumaczony. Przez M. Marcina Slon- 
kowica Sławney Akademicy Krak. Pro- 
fessora. w Krakowie w drukarni Krzy- 
sztofa Schedla J. K. M. typ. R. Pań- 
skiego 1651. w 4ce, k. 3 i str. 22. 

Dedyk. do Stan. Warszyckiego wojew. ge- 
ner. mazowiec. , potomka Jana Kazim. 
Warszyckiego, wierszem. 

Jocher 331 a. 

Chreptow. — Jagiell. — Ossol. — Warsz. 

Uniw. — Zielińs. 

— Toż:... z łacińskiego na wiersz 
polski przez M. Marcina Słonkowicza, 
przesławuey Akademii Krak: professora 
przełożony, w Krakowie w Drukarni 
Krzysztowa (tak) Schedla, J. K. M. Typ. 
1651, a teraz staraniem J. E. M. K, 
K. K. J. K. M. Sekr. powtórnie do druku 
dla rzadkości pierwszych exemplarzy 
podany. W Warszawie w Drukarni 
Korpusu Kadetów mitzlerowskiey Roku 
P. 1771. w 4ce, str. 40. 

Wydawca. Józ. Ep. Minasowicz na końcu 
umieścił czworowiersz : In M. Slonkovicii 
yersionem. 

Jocher 3316. 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Toż:... z łacińskiego na wiersz 
polski przez M. Marcina Słonkowicza 
Akademii Krakowskióy Professora prze- 
łożony. W Krakowie w drukarni 
Krzysztofa Schedla r. 1651. Edycya 196 PERSKA. PERUWIANKA. druga, w Warszawie roku 1796. w 8ce, 
str. 38. 

Poprzedza wiersz tłumacza dedykacyjny do 
Stan. Warszyckiego gener. niazowiec. i 
Jana Khz. Warszyckiego. Potem przestroga 
edytora warszaws. donosząca, że książka 
wyszła staraniem Józ. Ep. Minasowicza 
w r. 1771, a teraz przedrukowali ją Pi- 
jarowie. 

Jagiell. — Przeźdz. — Zielińs. 

— ob. Juvenalis Junius (Satirae 
1647) - Minasowicz J. Ep. (1771). 

Wisłocki Katalog ręk. 1954, 2363, 8269. 

Perska ziemia ob. Trąba pobudki 
(1608). 

Perski Paweł (f 9 lutego 1644) ob. 

Ostroróg (Justa funebria 1625) — Aroae 

exeq. (1624) — Zawadzki Korzbork 

Jerzy (Monumentum 1625) — Jonston. 

Łukasz. Kość. braci czes. 301. — Węgierski 

Syst. 403. — Juszyń. II 53. — Siarcz. 

Obraz II 63. 

Persona promota Homunanga olim 
in regno Sinico ad bumraos honoru m 
apices nunc vero in Universitate Vil- 
nensi d. G. inter Metagymnasticos Aca- 
demiae triumphos ... publico actu ce- 
lebrata a Ligatae Eloąuentiae Facul- 
tate. Anno 1716. folio, ark. 1. (Progr. 
dyalogu). 

— Olim a Damnato Principe ex- 
tra Scenam assumpta, & ad Inferni 
Ignes Tragice exhibita, Nunc veró ad 
restingyenda Mundi Hilaria inter Thea- 
tri Umbras reproducta. ab illustrissima 
Rhetorica Juyentute Scholarum Varsa- 
yiensium Societatis Jesu. Anno Salu- 
tis 1731. 3tia Februarij. folio, k. 2. 

Afisz z treścią po łacinie i po polsku. 

Jagiell. 

Personae ob. Memoriale (spiritualis) 
— Sitkoyius Chr. (Christi 1707) — 
Zebrzydowski Bartł. (Christi 1583). 

Persowie ob. Wolski Mikołaj (Mowa 

1784). 

Perspectiva na upatrzenie sposobów 
woiowania kraiow nieprzyiaciół Krzyża 
S. y zniszczenia tyraństwa Ottomań- 
skiego z opisaniem porządków ich Woy- 
skowych, w ciągnieniu szyku y potrze- 
bach przez nie zachowanych. W Po- 
znaniu w drukarni Jana Wolraba 1622. 
w 4ce. Maciej. Piam III 108. — Por.: Chlebow- 
ski P. (Krwawy Mars). 

Perspektywa ob. Chlebowski P. (albo 
wizerunek sławy 1645) — Gr37mosz J. 
(duchowna 1688) — Koryciński And. 
(politica reg. Pol. 1652) — Lubomirski 
Jerzy (na objaśnienie 1666) — Mohiła 
P. (Pimin. Litos. 1644) — Napolski P. 
(albo wizerunek sławy 1645) — Sako- 
wicz K. (Epanostosis 1642). 

Perstain (a) Yratisiaus ob. Pern- 
stain (1578). 

Persya (Ispahan) ob. Kałuszkin 
(Wiadomości 1737) — Persia — Trąba 
(1608) — Wolski M. (1784). 

Perszkowie ob. Proźba (1776). 

PERTEES Karol (1739 f w grudniu 
1815). Carte gónśrale et itinćraire de 
la Pologne. Avec approbation et privi- 
lege du Roy. (Dressć par M. le Capi- 
taine de Perthees Geographe du Roy 
1773). Cena zł. 2. 

Gnz. Warsz. 1775 nr. 20 supl. katalog. — 
Porówn. Almanach polit. r. 1775. 

— Staatscalender fiir das Koeui- 
greich Polen und Grossherzog. Lithauen 
mit der Reisecarte durch Polen vom 
H. Hauptmann von Perthóes gezeichnet 
und mit Schreibetafeln. Warschau 1774. 
Gaz. warsz. 1774. 

Kytowane jego mapy hydrograficzne w Pa- 
ryżu przez Tardieu, są: a) Województwa 
płockiego i ziemi Dobrzyńskiej na 2 kar- 
tach w r. 1784; b) Województwa lubel- 
skiego w r. 1786 na 4 kartach; c) Wo- 
jewództwa sandomirskiego w r. 1791. d) 
Wojów, rawskiego w r. 1792 na 3 kartach. 

e) Wojew. krak. i Xięstwa siewierskiego 

f) Okolice miasta Warsnawy w odległości 
mil pięciu na ćwiartce. Reszta pozostała 
niewydana. 

Gaz. Warsz. 1774. — Bibl. warsz. 1843 t. 
IV s. 207. — Enc. powsz. Orgelbr. t. 20 
B. 583. — Rastawiecki w Mapografii str. 
67, 84 i 85, 99 i 100. — Roczn. Towarz. 
Warsz. Przyj. N. XV. — Finkel II 1818. 
Peru ob. Marmontel — Robertson 
(1789) — Torres Jakób (O rozszerze- 
niu 1603). 

Peruana Rosa ob. Mackiewicz Cy- 
pryan (1672). 

Peruslo Albertus (de) ob. Błonie Ni- 
colaus (1476). 

Peruv/ianka ob. Graffigny (Listy 
1784). PERYANDER. PERZYNA. 197 Peryander ob. Cato (1674). 

Perykles tragedj^a polska, y le Fran- 
cois a Londres comedie francoise, In 
Collegio Nobiliu Varsaviensi Scliolarum 
Piarum, w dni zapustne Roku 1746. 
reprezentowane. B. m. dr. (Warszawa 
1746). w 4ce, k. 2 nlb. 

Jest to afisz z argumentem. W sztuce pol- 
skiej grali: Franc. Czapski, Franc. Obor- 
ski, Michał Stadnicki, Wiktoryn Kuczyń- 
ski, Stan. Kąeki, Stef. Gozdzki, Józ. Nito- 
sławski, Józef Gilewski, Igu. Szaniawski. 
W sztuce francuskiej : Iguas Pac , Felix 
Sołtyk, Wikt. Zalesski, Etienne Gozdzki, 
Stan. Małachowski, Mich. Pac, Józef Or- 
łowski. 

Dedykowane kolegom, którymi są: Jan Sa- 
pieha, Ign. Swidziński, Mich. Swidziński, 
Alex. Gałęzowski , Piotr Zalesski, Eliasz 
Wodzicki, Franc Wodzicki, Jakób Wo- 
dzicki , Piotr Alkantar Ożarowski, Miit. 
Tyszkiewicz, Jan Stadnicki. Jagiell. 

Perypetasmatowicz ob. Dachnowsld 
Jan Karol (Trąba 1648). 

Perziński Teofil ob. Dorman Tomasz 
(In Nova Tyberis 1591). 

PERZYNA Ludwik (1742 f 1812). 
Anatomia krótko zebrana chcącym się 
uczyć Lekarskiey i Cyrulickiciy nauki, 
lubo bez wyobrażeń, ale dokładnie i 
z pracą napisana. Naturalia si liceant? 
Sunt turpia nunquam — . w Kaliszu w 
Drukarni J. O. X. Inić Prymasa Arcy- 
BiskupaGnieźnieńskie(;:o. Roku Pańskie- 
go 1790. w 8ce, k. 5 nlb.. str. 211 i Re- 
jestr (terminolog-ia lacińsko-polska) k. 12. 
Akad. — Jagielł. — Krasińs. — Warsz. 

Uniw. 

— Homilia B. Ludwika Perzv- 
ny . . . do swoich Braci zakonnych 
utwierdzając ich w Wierze obiawioney, 
przeciw zaraźliwym ważnieyszych Dei- 
stow mowom, w pytaniach.... z odpo- 
wiedziami miana, w Łowiczu 1796. 
w 8ce, str. 48. Warsz. Uniw. 

— Lekarz dla włościan, czyli rada 
dla pospólstwa, w chorobach i dolegli- 
wościach naszemu kraiowi albo właści- 
wych, albo po większey części przy- 
swoionych. każdemu naszego kraiu mie- 
szkańcowi do wiadomości potrzebna. 
Przez B. Ludwika Perzyna Zakonu 
braci miłosierdzia w narodowym ięzyku 
napisana. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, 
Jako smakuiesz. aż się zepsuiesz. 
Tam człowiek prawie, widzi na iawie, 
Y sam to powie, że nic nad zdrowie 
Ani lepszego, ani droższego. — 

Kochanowski. 
W Kaliszu w drukarni J. O. Xcia Jmci 
Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego 
r. 1793. w 8ce, k. 14 nlb. i str. 391. 

[Zarazem:] Przydatek o lubieżney 
chorobie. (Na końcu:) w Kaliszu w dru- 
karni J. O. Xcia Jmci Prymasa. 1793. 
w 8ce, str. 27. 

Autor przypisał X. Janowi Szweynertowi 
kanonikowi metropol. gnieźnieńskiemu s. 
teol. i ob. prawa dr., proboszczowi Wit- 
kowskiemu i parznieńskiemu, i komisa- 
rzowi dóbr J. O. Xcia prymasa. 

Beutk. II 465. 

Akad. — Czerw. Dwór — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. — Zielińs. 

— Nauki Cyrulickiey krotko zebra- 
ney to iest: nauki dla chcących się 
uczyć cyrulickiey umieiętności dokła- 
dnie napisaney — .Wszystkim oraz gospo- 
darzom i wszelkim zgromadzeniom tak 
duchownym iako i swieckiin nieuchron- 
nie potrzebney, a dla łatwieyszego każ- 
dego poięcia, w pytaniach i w odpo- 
wiedziach ułożoney część I. Przez B. 
Ludwika Perzynę, Zakonu braci miło- 
sierdzia, w narodowym ięzyku napisana. 
Haec aut omnino non discimus. aut 
prius desistimus quam intelligamus cur 
discenda sunt. Nakładem autora, w Ka- 
liszu w drukarni J O. Xcia Jmci Pry- 
masa, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego. 
R. 1792. w' 8ce. k. 6, str. 182. -Cz. II 
k. 4, str. 338 i 14. - Cz. III 1793 k. 8, 
str. 230, k. 2 i str. 40. 

Akad. — Jagiell. — Ossol. 

— Nauka położna krótko zebrana 
cyrulikom położnym, iako też i babom, 
czyli kobietom przy i'ozwiązaniu rodzą- 
cych położnic służącym dla wiadomości 
bardzo potrzebna. Na pytania i odpo- 
wiedzi rozłożona. Experientia duce, 
annuente theoria. W Kaliszu, w dru- 
karni Jaś: Oś: X. Jmć Prymasa, Arcy- 
Biskupa gnieźnieńskiego. Roku pań- 
skiego 1790. w 8ce, k. 8 nlb., s. 141. 

Jagielł. 198 PESAROYIUS. PESSlNA. — ob. Tyssot (Porządek życia). 
Bentk. H. Ip. II -465. — Sob. w Enc. powsz. 

Org. t. 20 str. 593-94; t. 1 s. 7U. — 

Gąsiorows. Hist. niedyc. III 220; IV 28, 

146. 206.— Gedroyć> Pam. tow. lek. 1907. 

PesarOYJUS Albert ob. Czemiewski 

Daw. (1696). 

PesaroYius Andreas Pomian ob. An- 
dreas Bartolomaeus (1702). 

PESAROVIUS Jerzy Pomian. Leich- 
predio^t. . des FriedrichLeopold von Natz- 
mer. Danzig 1722. folio. 

Pesarovius Paulus Pomian ob. Czer- 
niewski D. (Triumphus) — Goeriz Ch. 
(Juyante 1699) — Sacliomius Ch. (Di- 
sput. 1681). 

Seraphim Katal. der Stadtbibl. Konigsb. 1909 
str 392 

PE8CHWITZ Godofredus. Allocutio 
gratulatoria ad Georg. Lubomirski Su- 
prem. R. Mareschal. super triumphatis 
duetu eius in Borussia hostibus autore 
Godofr. de Peschwitz. Gedani 1659. 
folio. 

Hoppe 70. 

— AdlocutioadNathanaelemSchmie- 
den de dignitate Burggrabiatus regia. 
Dautisci 1659. folio. 

— Brautgedicht auf hochzeitl. Bey- 
lager Ehlard Fridrichsen und Floren- 
tina von der Linden. Danzig (B. r.). folio. 

— Hoclizeitliches Ehrenfest des Ger- 
hard Bartschen und Adelgunda Ferbe- 
rin, Constantin Giesen Wittwe. Danzig 
1659. folio. 

— Familia Caesarum augusta cum 
commentario perpet. Jenae 1662. 

— Trauer-Gedicht... Lucas de Linda 
Danzig 1660. folio. 

— Trauer-Gedicht. . Benjamin Krau- 
se. Danzig. (B. w. r.). folio. 

— Trauer-Gedicht... FlorentineFrid- 
richson Danzig. (B. w. r.). folio. 

— Diis Manibus (Michaelis Regis) 
de imanissimis hostibus Ottomanigenis 
ad Chocimum disiectis die post emor- 
tualem primo, triumphantibus, victrices 
coronas suspendit B. Godofr. a Pesch- 
witz Cons. Gedan. 1674. folio. 

Hoppe 58. 

— ob. Hanschius Michael (1697). 
PĘSKI X. Palatium... (OKazimirskim 

Mikołaju). Mik. Kazirnirski umarł 1598. Za żonę miał 

Firlejówne. 
Niesiec. II 501. 

PĘSKI Feliks. Panegyricus nup- 

tiarum Thomae Sapieha Palatini Novo- 

grod. cum Sus. Chreptowicz. 

Tom. Sapieha żył od 1621—1654. 
Niesiec. I 296. " 

— Sześć Hydriy abo Stągwi, wody 
przygód stanu małżeńskiego, w wino 
szczęścia słowem boskim przemienioney. 
Na przezacne gody J** M. Pana P. Ale- 
xandra Chreptowicza y Jey Mości Panny 
Bohdany Zyzemskiey, córki Je" M. 
Kniazia Jarosza Zyzemskiego, podko- 
morzego Mozerskiego, wniesione. Przez 
uprzeymego służebnika Szczęsnego Re- 
skiego, aud. phil. acad. Vilnen. Roku 
P. 1620. (B. m. dr.), w 4ce, k. 8 nlb. 

Czartor. 

PĘSKI Walenty S. J. (f 1681). Żniwo 
nieśmiertelne po żniwie śmierteln^rm. 
Nd moralnych i politycznych polach 
zacnie pobożnego życia Jaśnie Wiel: 
Jegomości Pana Pana Andrzeia Rado- 
lińskiego, Kasztelana Krzywińskiego 
od śmierci zostawione; d od Księdza 
Walentego Pęskiego Soc: Jesu Kazno- 
dzieyską przysługą przy pogrzebowym 
akcie zebrane, Bogu i wiekuiącey pa- 
mięci poświęcone, w Jarocinie dnia 10. 
Marca roku 1681. w — Poznaniu w — dru- 
karni J. K. M. Collegium Societatis 
Jesu. folio, k. 31 nlb. 

Przyp. Katarzynie z Mycielina Radolińskiej 
kasztel, krzywińskiej, Wojciechowi, An- 
drzejowi, Stanisławowi Radolińskim ka- 
sztelanicom krzywińskim. — Kazanie 
z tekstu : Vadam in agrum. 

Brown Bibl. pis. 313. — Niesiecki t. VII 

str. 274:. 
Czerw. Dwór — Jagiell. — Muz. Naród. — 
Oasol. — Sem. gnieź. 

PESSlNA Joannes Thomas de Cze- 
chorod, Decanus Litomisliensis (1629 
f 2 lut. 1680). Ucalegon Germaniae, 
Italiae, et Poloniae Hungaria flamma 
belli turcici ardens. Productus a M. 
Thoma Joannę Pessina de Czechorod, 
Decano Litomisslensi, et Marchionatus 
Moraviae historiographo. Pragae 1663. 
w 12ce, str. 198.^ 

Branic. — Muz. Naród. — Przeidz. PEST. PESTILENZ. 199 — Ucalegon Germaniae, Italiae et 
Poloniae Hyngaria, Flamma Belli Tvr- 
cici Ardens. Produetus a M. Tlioma 
Joaune Pessina de Czechorod, Decano 
Lithomissiensi, & Marchionatus Mora- 
viae Historiogi^apho. Editio secunda 
emendatior. Lithomisslii, Typis Joannis 
Arnolti. Anno 1664. w 12ce. str. 199 
liczb., 1 str. nlb. 

w egz. Oasol. brak str. 1 — 2i» włącznie. 
- - Kartę tytułową poprzedza staloryt na 
osobnej karcie, przedstawiający walkę w 
mieście i płonące demy w głębi. Na prze- 
dzie dwie niewiasty, z których jedna zwią- 
zuje kwiaty, druga wskazuje palcem ku 
głębi. Na stalorycie podpis: Jo. Cho. Smi- 
scheck fe: Poniżej cytat: jam proximus 
ardet Vcalegon. Yirgilius lib : 2. Aeueidos. 
Taki sam cytat na odwrotnej str. karty 
tytułowej. Od str. 193 poczyna się: Mars 
Crventu3 Moraviae, Sive Series Plagarum 
tam yeterum qvam recentium Moraviae 
ab hostili Martę inflictarum. — Obejmuje 
sprawy tureckie i Rakoczego. 

Ossol. 

(Pest). Einiger Medicorum Schrei- 
ben von der in Preussen 1708 in Dan- 
zig, 1709 in Rosenberg u. in Fraustadt 
grassirten Pest. Breslau 1711. w 4ce. 
str. 117. 

— ob. Edict (1720, 1770) — Milhurd 
Andreas (1774) — Stoeckel M. (in Dan- 
zig 1710) — Unterricht (1770) — Un- 
terweisung (Kurtze u. nothige 1709). 

Pestaloci Józef ob. Muszyński Tom. 
Kaz. (Orbis 1663). 

Pestalocianka Teresa ob. Wosiński 
Walenty (Wesołe uczonej Pallady 167U). 

PESTI Casparus. Compendium di- 
rectorij in visitatione fratruni heremi- 
tarum ordinis sancti Pauli primi here- 
mite Regulam beati Augustini, Episcopi 
professorum, partibus visitatoribus: si- 
cut vtile, ita et necessarium. (Na koń- 
cu:) In Regia Vrbe Cracoviensi: Flo- 
rianus Vnglerius impressit. Anno ab 
orbe redempto 1532. Die nona Februa- 
rij. w 8ce, k. 27. 

Szabo Kegi Mag. 300. — Wierzbowski Bibl. 
III 2149. Semiu. włocławs. 

— Sermones exhortatorij, ad viros 
sacre religionis decore ornatos: breves 
et ytiles: voluptatibusq; huius vitae 
miserrirae abrenunctiantibus. Excu3sum 
in Regia Vrbe Cracouiensi. Anno 1531. (Na końcu:) Excussum Cracouie per 
Florianum Unglerium. Anno ab orbe 
redempto: 1581. w Sce, ark. A — Eiij 
(kart 22). 

Na karcie tytułowej drzeworyt, przedstawia- 
jący dwu zatopionych w rozmyślaniach, 
siedzących pustelników; w głębi wytryska 
woda ze skaJy, a kruk zlatuje z nieba 
z pożywieniem w dzióbie. Na ostatniej 
karcie w ozdobnem obramieniu drzewory- 
towem inicyały drukarni, a poniżej 4-wier8Z 
łaciński : 

Si tibi fructu peperit libellus 
Prouido grates age Floriano 
Hic vbi clara liquides pererrat 
Istula Crocam. 
Szabo Regi Magyar 291. 

Dziedusz. — Ossol. 

Pestilentia ob. Antidotum (1707) — 
Aurimontanus Hier. (1530) — Bene- 
dictus Joanues (1521) — Beroaldus 
(1510) — Franconius M. (Declamatio 
1545) — Hegendorphinus Christoph. 
(1539) — Hasler (1602) — Kaldenbach 
Sam. (1659) — Kamintus — Lobiecki 
Paweł (de evitanda) — Łowicz Simon 
(1534) — Lucy (de peste 1775) — 
MiechoYita (1508) — Oelhaf J. (1626) 
— Opusculum (1532) — Peiraa L. B. 
(1714) — Pest — Posuania (1589) — 
Regius Joan. Bened. (1552) — Schnee- 
berger Ant. (Catalogus 1562) — Schrei- 
ber Joan. Frid. (Observationes 1750) — 
Seuche — Xoteria (Gvmn. Thorun. 
1711). 

(Pestilenz). Kurtzer Bericht von der 
Pestilenz. Lissa 1631. 

Ob. Bericht. 

Kochler K. str. 9 mniema, że drukował 
Funck. Kaczyńs. w Pozn. 

— Kurtzer, nothwendiger Bericht 
Wie sich ein jeder in dieser gefahrli- 
chen Zeit von der Pestilenz praeser- 
yieren mogę. Gestellet durch die Me- 
dicos ordinarios. Danzig 1639. w 4ce. 

Ob. Timaeus (1630). 

— Nothwendiger Bericht, darinnen 
in kurtzen Reguln verfasset ist, wie 
sich ein Jeder fur der giflftigen Seuche 
der Pestilentz bewahren und durch be- 
queme Mittel zu helfen, ... gestellet durch 
die medicos ordinarios, Danzig 1653. 
w 4ce. 

— Kurtzer und Vorsorge Bericht, 
im Fali auch unsere Stadt durch die 200 PESTILENZ. PETERSON. ansteckende Pestilentzseuche heimge- 
sucht werden sollte, wie man sich als- 
dann soli praeseryieren... verfasset von 
den medicis ordinariis. Danzig 1708. 
w 4ce. 

Ob. Peat — Slockel. 

— Bericht von deuen Busz, Bet- 
und Danckfesten, welche weil die Pe- 
stilenz in Preuszen grassiret, in Dan- 
tzig angestellet und gehalten worden. 
Danzig 1710. w 4ce. 

— Edikt E. E. Raths der Stadt 
Danzig voni 2 Decbr. wegen Abwen- 
dung der ansteckenden Seuclie und 
Pestilentz. Danzig 1705. w 4ce. 

Ob. Edict — Danzig. 

— d. d. 4 Novbr. 1707 wegen Ver- 
htitung der Einschleppuug der Pest. 
Danzig 1707. w 4ce. 

— V. 6 Novbr. in Betreff der Si- 
cherbeitsmassregeln gegen Einschlep- 
pung der scbadlicben Seuche der Pe- 
stilentz. Danzig 1707. w 4ce. 

— Taxa der Artzenejen, so wegen 
der vorstehenden Gefabr der Pestseu- 
chen verordnet worden. Danzig 1652. 
w 4ce. 

— Kurtzer Unterricbt, wie man 
sich in vorstebenden Sterbenslaufften 
soli verhalten, von den Ordinariis Me- 
dicis der Kon. Stadt Dantzigk verfer- 
tiget. Danzig 1601. 

PestJlenz ob. Bergbausius Joach. 
(1621) — Bericbt (1631) — Bottwald 
Jobann Cbristopb. (Memoriale 1710) — 
Edict (1719) — Kanold Johan. (1713) 
— - Pest — Schelwig Sam. (Historie 
1709) — Zerneoke J. H. (Das Verpe- 
stete Tborn 1710). 

Pestis ob. Agrippa Henri — Anti- 
dotum (1631) — Bariensis Jacobus Fer- 
dinandus (1543) — Bebm M. (Tboruni 
1709) — Bonfigli (1720) — Consilium 
(1625) — Czarnkowski Jan Paweł 
(1625) - Erbenius L. (disput. 1650) 
— Gerbardi Jakób (1658) — Henning 
Simon (1630) — Joannicius Gabriel 
(disput. 1600) — Lucy J. N. (Dissert. 
1775) — Micanus Stephanus (1578) — 
Miechowita Maciej (1508) Peima 

L. B. (1714) — Szajnowaki Stanisław (Aura favens 1710) — Toruń (post sub- 
latam 1711) — Woczechovius J. (Con- 
silia 1547). 

Pestinus Gasparus ob. Blasius (Sa- 
lut, pareneses 1536). 

Peszach ob. Kmita J. A. 

PESZKAR Krzysztof. Powód i po- 
zwany. Szl. Krz3'sztof Peszkar Kupiec 
obywatel m. Isl^azi mierzą przy Krakowie, 
swym i innych sukcessorów niegdy 
Dymitrego Rozakurty imieniem, jako 
ouychże cessyonaryusz i współ z żoną 
swoją Elżbietą, niegdy zmarłego Roza- 
kurty Siostrą rodzoną Sukcessor, — Po- 
zwani i powodowie Szl. Tomasz Tuppo 
Kupiec Mieszczanin Warszawski i Kon- 
stanty Gustowski, tudzież Teodor Li- 
kowski kupiec mieszczanin Warszawski 
przypozwany, jako Szl. Tuppo zarę- 
czyciel. B. m. dr. i r. (1791). folio. k. 
14 nlb. 

Spór wynikł ze spółki handlu winDego. Ro- 
zakurt sprzedawał wino w Warszawie, a 
Tuppo skupował wino na Węgrzech. Szło 
o uznanie testamentu za nieważny. 

Jagieł). 

— ob. Tuppo Tomasz (Odpowiedź 
1791). 

Peszyński Walenty ob. Status causae 
inter generosos (1773). 

Petavius Dion. S. J. (ad Sarbievium 
epistoła) ob. Sarbiewski (Op. postbuma 
str. 174). 

Peter Czaar ob. Piotr Car. 

Peterkoif (Piotrków) ob. Abschrift. 

PETERi.lANWUS Andreas. Solemni- 
tati nuptiarum Christophori Ricci et 
Barbarae, Matthiae Feigii filiae. Dan- 
tisci 1620. w 4ce. 

Petersburga (Z) die 29 Septembris 
anno 1736. w 4ce, k. 11 nlb. 

Krasińs. 

Petersburg ob. Nowiny (1736) — 
Observations (1773) — Plater (dwór, 
Projekt 1793) — Sapieha Jan (Dya- 
ryusz). 

Peterson Ant. Seb. ob. Sękowski 
Lud. (Rada boska 1725). 

Peterson Jan, konsenior żmudzki 
(Agenda 1695). 

Łukaszew. Wyzn. helw. W. Lit. II 260. JiEtERSEEN. iPETIdT. 201 PETERSEEN J. H. Leichpredigt... Jo- 
hann Andreas Herrklot... Danzig 1796. 
w 4ce. 

— Leichpredigt... Johann Labes... 
Daiizig 1809. w 4ce. 

Peteti Mauritius, archit. aul. Nie- 
SYis. (inv. et del. tabulam Castri doloris 
Anny z Sanguszków Radziwiłowey Kan- 
clerz. Lit. 1747) ob. Radzi wił. 

Petinetti Kajetan ob. Balet wieśnia- 
cki (1778). 

PETIOT Stefan Soc. J. (1603 f 12 
lut. 1675). Panegyricus Ludovico XIII. 
yindici rebellionis, domitori Elemento- 
rum, aeterno triumphatori. Pro fracta 
Britannia, pro subiugato Oceano, pro 
triumphata Rupella. Dictus in Collegio 
Burdegalensi Societatis Jesu a Stephano 
Petiot, Lemoyice, eiusdem Societatis, 
Rhetorices Professore. Reimpressus. Vil- 
nae typis acadeinicis Societatis Jesu. 
Anno domini 1680. w 12ce, str. 94. 

Jagiell. 

— R. P. Stepbani Petiot Societatis 
Jesu. Panegyricus Ludovico XIII. Gal- 
liarum Regi Post Expugnatam Ru peł- 
łam dictus. Recusus Typis Regijs. In Col- 
legio Posnaniensi S. Jesu MDCLXXXV 
(1685). w 16ce, str. 119. 

Zarazem bywa oprawiane: 
Plinii II Panegyricus liber, quem 
imp. Nervae Trajano scripsit sive dixit. 
Posnaniae, typis S. R. Maj. (1685). 
w 16ce, str. 141, 

Jagiell. — Ossol. — Sem. gnieźń. — Wi- 

leńs. 

— Panegyricus Ludovico XIII. vin- 
dici rebellionis, domitori elementorum, 
aeterno triumphatori. Pro fracta Bri- 
tannia, pro subiugato Oceano, pro trium- 
phata Rupella. Dictus in Collegio Bur- 
degalensi Societatis Jesu a Stephano 
Petiot, Lemo vice, eiusdem Societatis, Rhe- 
torices Professore. Reimpressus Calissii 
typis Collegij Societatis Jesu. Anno 
Domini 1686. w 12ce, str. 129. 

Jagiell. — Sem. gaieźA. — Warsz. Uuiw. 

— Panegyricus Ludovico XIII, vin- 
dici rebellionis, domitori elementorum, 
aeterno triumphatori pro fracta Britan- 
nia, pro Bubjugato oceano, pro trium- 
phata Rupella, dictus in Collegio bur- digalensi Soc. J., a Stephano Petiot 
Lemoyicensi, ejusdem Ludoyici dicta 
a Carolo Porróe Soc. J. Reimpressum. 
Posnaniae typis Coli. S. J. anno 1725. 
w I2ce, str. 152. 

X. Brown Bibl. S. J. str. 489. 

Ossol. — Sem. gnieźń. — Warsz. Uniw. 

— Panegyricus Ludoyico XIII. Vin- 
dici rebellionis, Elementorum, aeterno 
Triumphatori. Pro fracta Britannia, pro 
subjugato Oceano, pro triumphata Ru- 
pella. Dictus in Coli: Burdegalensi So- 
cietatis Jesu a Stephano Petiot, Lemo- 
yice, ejusdem Societatis, Rhetorices Pro- 
fessore. Auctus Laudatione Funebri 
Ejusdem Ludoyici; Dicta a Carolo Porre 
Societatis Jesu. Reimpressus Sandomi- 
riae Typis Clari CoUegii Societatis Jesu, 
Anno Domini, 1725. w 12ce, k. 1 nlb., 
152 str. liczb. 

Na odwr. str. k. tyt. : 13 Novembris 1716 
Reimprimatur. F. V. M. Mazzoieni Ing. 
Gen. Parmae. 13 Novembris 1716. Reim- 
primatur Jo. Fedolfi Vic. Gener. V. L. 
Masini. Praeaes Camerae. Ossol. 

— Panegyricus Ludoyico XIII. Vin- 
dici rebelionis domitori Elementorum 
aeterno triumphatori pro fracta Britan- 
nia, pro subjugato Oceano, pro trium- 
phata Rupella dictus in Collegio Bur- 
degalensi Societatis Jesu a Stephano 
Petiot Lemoyice ejusdem Societ. Rhe- 
torices Professoris Reimpressum. Var- 
sayiae 1730 in typographia CoUeg. Var- 
sav. S. Jesu. w 16ce, str. 94. 

Warsz. Uniw. — Wileńs. 

— Toż:... Calissii typis S. R. M. 
coli. Soc. J. A. 1741. w 12ce, s. 128. 

Czarter. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... Reimpressus A. 1746. 
Ostrowski Suada lat. II. Panegyr. s. 115 — 

MO. 

— Panegyrici duo, alter de Rupella 
expugnata. alter de Delphino. Typis Lu- 
blinensis Coli: Societatis Jesu. 1731. 
w 8ce, k. 1, stron przeszło 68 (brak 
końca). 

Panegyricus Ludovico XIII idzie do str. M, 
Genethliacus Delphino idzie od s. 44. 

Jagiell. 

— Toż:... Posnaniae typis Clari Col- 
łegii Societatis Jesu. Anno Domini 1737. 
w 8ce, str. 77. 

26 202 PETIS. PĘTKOWSKI. Genethliacus Delphino idzie od s. 47. 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Sein. gnieźii. 

— Wileńs. 

PETIS de la Croix Fr. Geschichte 
des Krieges der Tiirken mit Polen von 
G. F. C. S. 1775. w 8ce. 

Ob. La Croix (w tomie XXI str. 20). 

PETISCUS Teofil. Hodoeporicon ho 
nori nobiliss. fratrum Bigae Johannis 
Georgi, Wolfgangi Alexand. Stoschio- 
rum... Scriptum a Theofilo Petisco... 
Lesnae, Wig. Funck 1649. w 4ee. str. 8. 

Gdaus. miejs. 

PETITJEAN. Filozofia modna teraz- 
nieyszego wieku zawstydzona przez u- 
wagi wyięte naywięcdj z dzieła fran- 
cuzkiego J. X. Petit Jean przeora Kla- 
sztoru w Szwa3^carach Deputata w sta- 
nach Hrabstwa Burgundzkiego etc. Po- 
znań w drukarni po- Jezuickiey 1796. 
w 8ce, str. 297. 

— Refutation Succinte des deux 
points principaux de la philosophie mo- 
dernę par Mr. 1'Abbó Petitjean, Prieur 
de Romaiiimouthier en Suisse, Dśpute 
nó du premier ordre des Etats du 
comtć de Bourgogne, et agrógś a TUni- 
versitó Royale de Besancon. Videte ne 
quis vos decipiat per Philosophiam, & 
inanem fallaciam. secundum traditionem 
hominum. secundum elementa mundi, 
& non secundum Christum. Ad Co- 
lossens: 2. v. 8. Varsovie. De Timpri- 
merie de P. Dufour, Cons: Auli: de S: 
M: le Roi de Pologne, et Directeur de 
rimprimerie du Corps royal des Cadets. 
M.DCC.XCV. 1795). w 8ce, str. 325. 

Dedykow. : a S. E. M. le comte Sołtjk re- 

ferendaire de la Couronne. 
Czarter. — Jagiell. — Krasińs. — Muz. Na- 
ród. — Ossol. 

— ob. Hacki Mich. Ant. (1691 — 
1700, 1690) — Luserne (de la) (Man- 
datum pastorale 1794). 

PETIT Plerre (1594 f 1677). Ob- 
servation touchant le Vuide faite pour 
la premierę fois en France: Contenue 
en une lettre ćcrite a Monsieur Cbanut 
Resident pour sa Majestó en Suede. 
Par Monsier Petit Pierre Intendat des 
fortifations , le 10. Novembre 1646. 
Avec le discours qui en a estś impri- 
mś (en) Pologne sur le meme sujet, en Juillet 1647. a Paris. Chez Sebastien 
Cramoisy, Impr. ordinaire du Roy, de 
la Reyne Regente, et Gabriel Cramoisy. 
rue S. Jacąues. M.DC.XLVII. (1647). 
Avec Privilege du Roy. w 8ce, k. 6, 

str. 24. Jagiell. 

Petlta Provinciae Poloniae Ord. Mi- 
norum Conventualium S. Francisci In 
Capitulo Geuerałi A. D. 1665 pro festo 
Pentecostes Romae celebrato, proposita, 
yentilata, discussa atque decisa, ab 
omnibus proinde et singulis praefatae 
Proyinciae Fratribus perpetuo obser- 
vanda, Sacrisque Urbanis Constitutio- 
nibus inserenda Cracoviae Ex Offic. 
Alberti Górecki S. R. M. Typog. 1680. 
w 4ce, ark. 61/2 (kart 26). 

Jocher 9261. Czartor. — Ossol. 

— ob. Dziedziula — Wertheymber. 
Petitian Anioł ob. Kallimach (1604). 
Petitus Joh. HeveliU8 ob. FurerChri- 
stophorus (1681). 

Pętko P. Maryi ob. Phoenicius 
(1632). 

Pętkowskl ob. Pentkowski. 
PĘTKOWSKI Gaspar (1552 11612). 
Święty a powszechny sobór w Flo- 
rencii odprawiony, abo z Grekami unia, 
spisany ode trzech Kościoła Greckiego 
na to od nich samych wysadzonych 
pisarzow, który po łacinie iest trochę 
skrócony, tu się z greckiego na polskie 
przekłada na żądanie J. M. X. Macieia 
Pstrokońskiego Biskupa Kuiawskiego, 
Kanclerza Koronnego y nakładem Jego 
wydaie się z Dozwoleniem Starszych. 
W Krakowie, w drukarni Mikołaia 
Loba R. P. 1609. w 4ce, str. 416. 
Przypis tłumacza Gaspra Pętkowskiego S. J. 
do Macieja Pstrokońskiego biskupa ku- 
jaw., kanclerza koron, z Krakowa 20 sty- 
cznia 1609. — Przerobił przekład łaciński 
Bartłom. Abrama bisk. arijskiego. 
Tłumacz mówi: Wykład Soboru o piąci ar- 
tykułach do swych Greczynow pieany, 
który iż dawno sławnej pamięci człowiek, 
Stanisław Radziwiłł Litewski Marszałek 
na polski ięzyk przetłumaczył, ia koło 
niego nadaremnie czasu trawić nie chcę. 
W dziele tem są pewne właściwości języ- 
kowe, bardzo nieraz charakterystyczne. 
Tak np. : str. 19 wiersz 2 i 4 wełna zam. 
bałwan morski; str. 23 w. 19 ostradani 
zam. postradani ; s. 25 w. 19 ziachali — 
ziechali; str. 26 w. 17 diraienica, w. 18 PETOCIE. PETRARCA. 203 gi — go; 8tr. 27 w. 16 dna — podagra, 
w. 26 wyźszey -- wyżey; s. 29 w. 2 ka- 
pica, w. 7 iakmiarz; str. 30 w. 15 prze- 
minety — przeininiony ; s. 43 w. 4 miłość 
rozpróć — zerwać, popsuć ; str. 46 w. 6 
co się tknie — co się tycze; s. 57 w. 18 
żarzliwość — żarliwość; s. 61 w. 2 18 
naśladować czego — nie co; s. 89 w. 19 
ista prawda — istna, istotna prawda; str. 
92 w. 3 wzruszył się — był spowodo- 
wany, w. 6 waszy — wasi ; s. 100 w. 8 
wżdamby; s. 101 w. 19 brony — bramy. 

Wydanie tego dziełka stoi zapewne w związku 
z sejmem r. 1609, o czem Likowski Unia 
brzeska. 

Akad. — Branic. — Chreptow. — Czerw. 
Dwór — Drohob. — Dzików — Uniw. 

Iwows. 

— ob. Apologia (1604) — Broński 
Krz. (Filalet 1599) — Kreusa Leon — 
Russo wski G. (Obrona 1603). 

Niesecki III s. 577. - Juszyński. — Siar- 
czyński Obraz H 68. — Wiszniewski Hist. 
lit. p. VI s. 548, VIII str. 317 i 18. — 
Łukaszewicz Wyzn. helw. w Lit. I 142 
w przyp. — Maciej. Pism. pol. III s. 71. 
— Brown Bibl. pis. S. J. 313. — Czaeki 
O prawach I s. 5, II 114. — Bentkowski 
Hist. lit. II 248. — Załęski Jezuici w Pol- 
sce, nie wymienia X. Pętkowskiego. 

Petocie ob. Barthy Z. (1598). 

PETRA. auditor. Decisio Rotae Ro- 
manae, Sacra Congregatione Concilii, 
coram Audit. Petra Secretario. Craco- 
vien. Dismembrationis. Pro Capitulo et 
Canonicis Collegiatae Ecclesiae Sando- 
mirien. contra r. d. Andream Olzouski 
(Olszowski?) (Canonicum Sandomir.). 
Facti. (Romae) typ. de Comitibus 1711. 
folio, k. 6, Summarium k. 10. 

— Dtcisio Rotae Romanae, Sacra 
Congregatione Episcoporum et Regula- 
rium, coram Audit. Petra Segretario, 
Cracovien. Yisitationis. Pro Promotore 
Fiscali Curiae episcopalis Cracoviae 
contra r. d. Ąndreara Xaverium Lisso- 
wiecki Praepositum ecclesiae paroch. 
Klobucensis (ratione amotionis a Prae- 
positura monasterii Canonicorum re- 
gular. Lateran. in Kłobucko). (Romae) 
typ. Zinghi et Monaldi 1723. folio, Me- 
moriale Facti k. 4; Summarium k. 6 

Notatka Ż. Paulego. 

Petra ob. Koziński A. (1657) — 
Reżek Joh. (1697). 

PETRARCA Franciszek (1304 f 1374). Mythologia Aeneidvm P. Yirgilii Ma- 
ronis. Opera Jacobi Piasecki, Juris V. 
D. desumpta ex Francisco Petrarcha, 
& in lucem edita, ytilitati studiosorum 
pogseos. Magister Joachimus Speronovic 
ad Academicam Juuentutem. Solers 
exculti Piasecius abdita voluens Dog- 
mata Petrarchae: singula mente subit. 
Expositamq; videns Aeneida; prodeat 
inquit, Hic labor, 6 Juuenes: quo Maro 
maior erit. Fabuła non vano serpit pro- 
ducta lepore, Petrarcha arbitrio; com- 
moda mille tenet. Cracoviae, ex Offi- 
cina Francisci Caesarij (1635). w 4ce, 
ark. 2. 

Na odwr. k. tyt. jest odezwa wydawcy do 

młodzi akad. datowana: in Lenarćice d. 

20 Febr. 1635. 

Jest to list.Fr. Petrarki do Fryderyka Are- 
tyna: De ąuibusdam fictionibus Virgilij, 
pisany w r. 1356. 

Jocher 233. 

Jagiell. — Muz. Naród. — Ossol. 

— Le Rime Del Petrarca Breve- 
mente Exposte Per Lodovico Castel- 
vetro, Edizione Corretta Illustrata, Ed 
Accresciuta Siccome dalia seguente Pre- 
fazione apparisce. Tomo Primo. In Ve- 
nezia, M.DCC.LYl. (1756). Presso An- 
tonio Zatta, Gon Licenza De'Superiori, 
E Privilegio. w 8ce dużej, str. XVI 
i LXXX liczb., str. 557 liczb, oraz 
3 staloryty na osobnych kartach. 

Karta tytułowa tłoczona czerwonym i czar- 
nym drukiem. Na karcie tyt. drzeworyt, 
przedstawiający sowę, siedzącą na urnie; 
to zaś w wawrzynowem obramieniu i pod- 
pisane: B. Crivellari f. Niżej napis: KE- 
KRIKA. Tom ten dedykuje; II Conte Don 
Cristoforo Zapata de Cisneros AU Altezza 
Keale di Maria Antonia di Baviera Prin- 
cipessa Regia di Polonia, Ed Elettorale 
di Sassonia. Mieści : Prefazione, Vita Del 
Petrarca Scritta do Monsig. Lodovico 
Boccatelli Archivescovo di Ragusi, Al. Sig. 
Antonio Gigante Da Fossombrone, Vita 
Di Lodovico Castelvetro composta dal. A. 
Muratori itd. Kijów. — Ossol. 

— Toż:... Per Lodovico Castelvetro 
Dedicate AU' Altezza Reale di M*^ An- 
tonia Di Bariera Principessa Regia Di 
Polonia. Ed Elettorale Di Sassonia. Dal 
Conte Don Cristophoro Zapata de Cis- 
neros. Tomo Secondo. In Yenezia 
M.DCC.LYI. Presso Antonio Zatta. Con 204 PETREJ. PETRONIUSZ. Licenza cle' Super., e Priyilegio deli' 
Eccellentiss. Senato. w 8ce dużej, str. 
XVI i 615 liczb., str. 1 iilb., 1 stalo- 
ryt. 

Na k. tyt. drzeworyt, jak wyżej. Na ostat- 
niej str. : In Yenezia Presiio Antonio Zatta. 
Coininciossi stampare ai XVI. Magfgio 
CIOIOCCLY e tenninossi ai XXIX. Mag- 
gio CIOIOCCLYI. Kijów. — Ossol. 

— Wizerunek wiary, posłuszeństwa 
y miłości małżeńskicy w osobie Bry- 
zeldy, Waltera Margrabi Saluryanu 
małżonki, tak zamężnim(!) iako y do 
związku małżeńskiey przyjaźni aspiru- 
iącym damom na wzór y przykład 
wystawiony, z łacińskiey Franciszka 
Petrarchy prozy, na wiersz polski prze- 
łożony y do druku podany, we Lwowie 
(w Druk. S. Troycy?). 'l751. w 4ce. 
str. 32 nlb. 

Tłumacz Józef Epifaniusz Minasowicz. — 
Rzecz pierwotnie wzięta z Bokacyusza. 
Układ wierszem. — Ob. tom XVII s. 188 
i XVIII 8. 212 (Historya znamienita). — 
Przedruk w Minasowicza Zbiorze, ob. tom 
XXII str. 399. 

Mizler Acta 1756 s. 298. — Załuski Bib), 
poetar. str. 9 i 61 ma datę 1750 roku. 

Czartor. 

— ob. Bokacyusz — Cynerski Jan 
(Zodiacusl634) — Gośki Paulus (Petr. 
Moerens 1641) — Historia znamienita 
— Minasowicz Joz. Epifan. 

Nabielak w Bibl. Ossol. 1864 IV oraz 1866 
VIII. — Jarecki w Fam. liter. 1905 str. 
234. — Wi.aocki Katalog rek. II s. LIII 
(indeks). 

Petrej Jan ob. Campensis Joannes 
(1532). 

PETREJUS Jan (urodzony w Jon- 
koping). Regni Poloniae historia, pro 
concione enarrata. Dorpati 1642. w 4ce. 

3 ark. 

Kecke u. Napiersky III 406. 

PETREJUS (de Erlesunda) Petrus. 

Historien und Bericht von dem Gross- 
furstenthumb Muschkow mit dero scho- 
nen fruchtbaren Provincien, Festungen. 
Stadten. Wie auch von der Reussischen 
Grossfursten Herkommen, Regierung, 
vielfeltigen Kriegen, innerlichen Zwy- 
trachten. Mit den newlich vorgelauffe- 
nen Aufriiliren und Hiindeln von den 
dreyen erdichteten Demetriis. Dess- 
ffleichen die Processe, so zwischen den Konigl. Ambassadouren in der Stadt 
Muschow und der Reussischen Gesand- 
ten in Stockholm sein gebalten worden. 
Mit der Muschowiter Gesetzen, Statu- 
ten. Sitten etc. Lipsiae, 1620. w 4ce, 
k. 12, str. 691. 

Petzelli ob. Carosi (Relacya o ba- 
zylice) — Elbing L. (1727). 

Petricius ob. Petrycy. 

PetriC0Via (Piotrków) ob. Kazanow- 
ski Jan (1565) — Petricoviensis — 
Petryków — Piotrków — Maciejowski 
Bernardus (1609, 1611) —Waligórski 
J. (Regnum integrum 1732) 

Petricovia Agnes ob. Loeaechius An- 
dreas (1606). 

PetricoYia ElisabethaYirgo ob. Pod- 
chylski Tomasz (1641). 

PetriC0Viensis ob. Compendium (tri- 
bunal 1778)--- Cor juventus (1738) - 
Fruges (1681). 

PetricoYJensis Thomas ob. Piotr- 
ków czy k T. 

PetricoYJus Andreas ob. Piotrkow- 
czyk A. (Quaestio 1615 — 1618). 

PETRICOYIUS (Petrikowicz) Seba- 
styan. Uberes ad fecundam vitae, et 
humanae felicitatis radicem fructus, fe- 
cundo authumnali collecti tempore, seu 
resolutiones totius Logłcae, Studij ad 
Sanctam Crucem, nouiter instaurati in 
Monasterio Ordinis S. Benedicti. Per 
Fr. Sebastianum Petrikowicz, Eiusdem 
Ordinis Professum. Pubłicae Yelitationi, 
expositae. Assistente sibi Exccll: M. An- 
drea Greg: Krupecki, phil : in alma 
AcademiaCrac: Doctore. Anno a partu 
Yirginis, 1674. Mensę Octobr. die... 
hora. Cracoviae, typis Universitatis. 
w 4ce, k. 7. 

Dedyk. Joanni Drzewiecki Ord. S. Benedicti 
monasterii Crucis Sanctae priori. 

Czartor. — Jagiell. 

PetricoYius Stanislaus ob. Antipho- 
narium (1645). 

Petrocha Gregorlus ob. Acta (1615). 

PETRONIUSZ Titus. Farsalia albo 
Wiersz o Woynie Domowey między 
Pompeiuszem i Cezarem. Przekładania 
J. E. Minasowicza. Przydane są drob- 
nieysze Tegoż Authora póśzye, y przy- PETRIKOWICZ. PETRUS. 205 piski na końcu, w Warszawie w Dru- 
karni Mitzlerowskiey, Roku 1772. w8ce. 
str. 34. 

Od str. 24 idą: Wiersze Publiu.sza Syra. 
Wiersze z Petroniusza tłotn. Minasowicza 

są też w Załusk. Zb. 4, 2, 303, oraz 5, 

2, 176. 
Jocher 318. 
Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Zielińs. 

— ob. Kreczmer Jan (1648) — Lu- 
kan (Bardziński Farsalia 1691) — Mi 
nasowicz Józ. Epif. (Zbiór 1755). 

Petrikowicz ob. Petricoyius. 

Petropolis Carmen... Immortali no- 
mini Comitis de Czernichew d. d. d. Coli. 
Poloc. Soc. Jesu. w 4ce. 

Por. w tomie XIV str. 569. 

PETROSELINUS Ephraim. Presbyte- 
rologiae Gedanensis , nostro tempore 
invariatae Auo^ustanae confessionis re- 
liqua. 1727. Ephraimi Petroselini Gor- 
vini poet. Caesar. Gedani, typ. Th. Joh. 
Schreiber. folio, k. 3. C^zartor. 

Petroselinus J. C. (Labirynt 1695) 
ob. Komenius. 

Petrowicz ob. Franconius Math. 
(Oratio 1552). 

Petrowicz Paulus ob. Iliński Michał 
— Loblied (1797) — Ode (1776). 

Petrowitz ob. Grabschrift (1704). 

Petrowna Elisabeta ob. Casanovą 
Valeri Yalerio (Istoria 1774) — Elżbieta. 

PETRUCCIO. Decisio Rotae Roma- 
nae, Signatura Justitiae, coram Audit. 
Petruccio. Posnanien. Emphytheusis. 
Pro Provisoribus ven. Hospitalis S. Spi- 
ritus Varsaviae, contra r. d. Franciscum 
Casimirum Wisocki Custodem Capituli 
S. Joannis Baptistae Yarsayiae (ratione 
lapideae Kurlandowska in Varsaviae). 
(Romae) typ. Mainardi 1739. folio, Fa- 
cti k. 4; Responsio k. 2. 

Notatka Ż. Paulego. 

Petrus de Abano (Albano) ob. Abano. 

Petrus de Alcantara (f 18 paźdz. 
1582) ob. Alcantara Petrus — Broudi- 
nus Antoni (1670) — Teresa Św. (Vita 
1627). 

PETRUS a S. Andrea, ord. Carmel. 
Historia generalia fratrum discalceato- 
rum ordinis V. Mariae de Monte Car- 
raelo. Romae 1668—71. (2 tomy), folio. Ma zawierać dużo o zakonach karm. w Polsce 

i Kosyi. 
Kat. liosenthala 1910. — Hurter II 208—9. 

(Petrus Apostolus). De divi Petri, 
et romani pontificis successoris eius in 
ecclesia Christi principatu. Et ąuaestio- 
nes catholicae ąuadraginta. [Godło z 1 
Cor. 3 i 1 Pet. 5]. Anno M.D. LXXXV. 
(1585). B. w. m. i dr. w 4ce, str. 34 

i k. 1 nlb. Czartor. 

— Petrus poenitens primum negató 
Christo fidei desertor, -deinde ejusdem 
acerrimus assertor, erroremq; lachrymis 
et ipso sanguine eluens, nunc demum 
ab oratoria Juventute regij Athenaei 
Varsaviensis Societatis Jesu in scenam 
productus, anno domini 1746. folio, pół 
arkusza. 

Jest tu tylko treść tragedyi. Akad. 

— Septem canonice epistole beato- 
rum apostolorum Jacobi, Petri, Joannis 
et Jude. 

Obacz: Epistolae. 

— ob. Gardes (Scrinium 1752) — 
Mucharski Jan Winc. (apostolorum prin- 
ceps 1645) — Muratowicz (1721) — 
Piotr Św. — Roborowicz Petrus (1758) 
Wróblowski H. (1728). 

Petrus de Avernia ob. Vaddingus 
(Annales T. VII 1732). 

Petrus de Cluny Venerab. ob. Mir- 
kiewicius W. (Sermo 1760) — Petrus 
Venerabilis 

Petrus Costka ob. Kostka Piotr. 

PETRUS CraCOYJensis. Celeberrimi 
viri Artium Magistri necnon medicina- 
rum doctoris eximij domini Petri Cra- 
couiensis Computus ecclesiaaticus vel 
astronomicus qui per honestum virum 
bonarum artium magistrum Hiswicum 
koenmunt de Melhusen ad figura s vna 
cum Canonibus earundem calculando 
correcte reductus Certis quoque addi- 
tionibus annexis. Vniuersis quoque tam 
Scholasticis quam Presbiteris ad calcu- 
lationem Almanach non minus. vtilis. 
deseruiens. et necessarius feliciter in- 
cipit. w 4ce, k. 20 nlb. 

Na karcie 2: Incipit Computus astronomicus 
nuper in alma vniuersitate Cracouiensi 
feiici siJere compositus ac Colouao ad 
figuras perpulchre reductus. 206 PETRUS. PETRUS. Ma to być drukowane w Kolonii u Ludw. 
Keuohena, który tłocnył dzieła w latach 
1483-4. Na końcu drzeworyt trzech kró- 
lów i piłowa św, Anny. Cena u Aschera 
w Berlinie była j)rzi.'d laty 12 franków, 
ostatnieiiii zaś czasy (1900) sprzedano 
u Cohna za 150 marek. 

Wierzbowski II 806. — Kopera Spis str. H. 

Czapski. 

— Celeberrimi viri domini petri 
artiu et medicinarum doctoris Craco- 
uiensis Coputus Ecclesiasticus vel Astro- 
nomicus yniucrsis Scbolasticis et viris 
ecclesiasticis non minus vtilis quam 
necessarius Incipit feliciter. (Na końcu:) 
Explicit Comptus Cracouiensis Anno 
natiuitatis dominice ąuingentesimo pri- 
mo (1501) Mensis Martij vicesinio quinto. 
w 4ce, k. 10. 

Wierzbows. II 823. — Żebraws. Bibl. 65. 
Czartor. — Kórnik. — Warsz. Uniw. 

Petrus Curlandiae dux ob. Biron — 
Brueggen — Piotr — Sieberg. 

Petrus de EliaCO ob. Aliaco (Tracta- 
tus super libr(js metheorum. Cracoviae 
1506, 1515. 1524). 

Wierzbows. II 842, 917, 1011. 

Petrus de Godoy ob. Fr3'^drychowicz 
Dominik (1700). 

Petrus de Goniędza ob. Goniądza (z) 
Kiszka Piotr (O ponurzaniu 1570, 
O trzech 1570). 

— O synu Bożj^m. W Węgrowie 
M.D.LXX.(1570). 

w Bibliojrrafii T. XVII s. 231 myłka w da- 
cie; jest 1580 zamiast 1570. 
Wierzbow. II 1460. 

PETRUS Hispanus(papieżJanXXIII). 

Textus Sunimularum Petri Hispani in 
tractatus et capita distinctus: cumque 
singulorum tractatuum summarijs cui- 
libet studioso multum profulurus. Amen. 
(Tytuł drzeworytowy z cyfrą Hallera. 
Na końcu dzieła:) Finit tractatus Petri 
Hyspani in tractatus et capita solerter 
distinctus. Impressum Cracouie 1504. 
Feria sexta antę palmarum. w 4ce, 
kart 95. 

Janoc. Nachr. Iii 140. Pawlik. 

— Textus summularu Petri Hyspani 
per tractatus et capitula diuisus cunq; 
singulorum tractatu summarijs cuilibet 
studioso multum profuturis. (Pod tern 
w czworoboku lierby Litwy, Polski i Krakowa. Na końcu:) Finiunt tractatus 
Petri Hyspani in tractatus et capita 
solerter distincti. Impressiq; Cracouie 
per domin ii Jolianne Haller ciuis [sic] eius- 
dem. Anno domini. M. quingentesimo 
decimo quarto. (1514) w 4ce, k. 74 nlb. 
(ark. nig). 

Wierzbows. III 2074. — Kopera Spis nr. 46. 
Eg-zemplarz Bibl. Jag. jest obficie współ- 
cześnie glossowany. — Na k. b^ .jest: 
Arbor Purphiriana. 
Branic. — Brzeźany — Chreptow. — Czap- 
ski — Czartor. — Jag-iell. — Ossol. 

— Textvs Summvlarvm Petri Hy- 
spani Per Tractatvs Et Capitvla Divi- 
sus cumque singulorum tractatuum sum- 
mariis cuilibet studioso multum profu- 
turis. (W ozdobnem obramowaniu ty- 
tułu jest cyfra Hallera). (Na końcu dzie- 
ła:) Impressum Craccouię, in ędibus 
dni Joannis Haller; ciuis Craccouien. 
Anno nostri saluatoris, 1519. w 4ce, 
k. 82 nlb. (ark. P5). 

Janoc. Nachr. III 176. — Wierzbows. II 

962. 
Branic. — Jaglell. — Kijów. — Krasińs. — 
Petersb. — Zamojs. 

— Textus septem tractatuum Petri 
Hispani per tractatus et capitula di- 
stinctus. In quibus sYCcincte breviterq; 
inquiruntur ea, que in libris logicalib. 
Aristotelis diffusius tractantur. In in- 
clyta et regia ciyitate Cracovien. Anno 
Tredecimo regni Serenissimi et Inyictis- 
simi Domini Sigismundi Polonie Regis. 
M.D.XXI. (1521). B. w. m. dr. w 4ce, 
k. 88. 

Druk gocki, gdzieniegdzie antykwa. 

Tytuł w obramowaniu ozdobnem drukowany 

w części czerwono. Ozdoby drukarni Wie- 

tora. 
Czartor. — Krasińs. — Ossol. — Pawlik. 

— ob. Glogoyiensis Joannes (Exer- 
citium logicalium 1517) — Hegendor- 
phinus Christophorus (1520) — Michael 
Parisiensis (1507) — Modus confitendi 
(1508). 

Petrus Lombardus ob. Lombardus 
Petrus (Sacratissima 1519). 

Petrus Martyr (f 1563) ob. Gerdes 
Daniel (iScrinium antiquarium 1752). 
Enc. kość. XIX str. 39o. 

Petrus a Medoca ob. Bouadilla Franc. 

(1532). PETRUS. PETRICIUS. 207 Petrus de Opalenicza ob. Demoste- 
nes (1531) — Opaliński Piotr. 

Petrus Palat. Moldayiae ob. Itali- 
cius Stan. (Descriptio 1538) — Sacha- 
rinus Stan. (Descriptio 1531). 

Petrus et Paulus ob. Muratowicz 
(1721) — Wróblowski Hol. (Atlantes 
1728). 

PETRUS Polonus (około 1465), ord. 
praed. Comnientaria super Missus est 
angelus. 

— Canticum B. Yirginis Magnificat. 

Tak podaje za Alf. Fernandezem Jocher 

(Obraz). — Zapewne obie rzeczy nie były 

drnkowane ? 

Petrus Posnaniensis ob. Posnanieusis 

Petrus. 

PETRUS de Riga, Canon. Reguł. Rhe- 
mensis (około 1 1 70). Josepbo. Ołechow- 
ski. Eccl. Cath. Grac. Arcbidiacono. Epi- 
scopi. Oculo. Ocełlo. Cleri. Litterarum. 
Amori. Fautori. Litteratorum. Lucido. 
Caro. Casto. Munifico. Josepbum. Ae- 
gypti. Pro-Regem. A. Petro. De. Riga. 
Metro. Ligatum. Bibliot. acad. Graco v. 
Gol. Majoris. D. D. D. (B. w. m. dr. i r.). 
w 4ce. ark. B4. 

Wydał podobno : Josephus Fntanowicz z rę- 
kopisu Bibl. Coliegii Majoris. 

Jagiell. 

Petrus a Rotis ob. Rotis. 
Petrus a SotO ob. Hosius Stanislau? 
(1560). 

Petrus Venceslaus Franciscus ob. 

Wyszyński Waleryan fArgumentum 
17(38). 

PETRUS yenerabilis Głuniacensis 
(Petrus Mauritius) (1092 j 24 grud. 
1157). Sancti Petri Gognomento Yene- 
rabilis Abbatis Głuniacensis IX. Sermo 
de Laudibus Sepulchri Ghristi. Q,ueui 
Yenceslaus Mirkievicius Ganonicus Or- 
dinis ejusdem S. Sepułchri, S. Th. Pro- 
fessor, post Edmund um Martenium el 
Ursinum Durandum Presbyteros et Mo- 
nachos Benedictinos e Gongregatione 
S. Mauri, edidit, nec non dissertatione, 
atque commentario iłłustravit. Gracoviae 
M.DGG.LX. (1760). In Typographio Se- 
minarii Zalu.sciani Academieodioece- 
sani. folio, karta tyt.. str. XIII dedyk., 
1 str. aprobat, str. XX (Dissertatio), str. 16 (Sermo de laudibus) i k. 4 nlb. 
Indexu. 

Na końcu : Excussuh Cracoviae In typogra- 
phio iSeminarii Acadomicodioece.';ani Anno 
M.DC(J.LX. Avgvsto III. Kege. 

Dedyk. Stan. Bendec. Bartoszewski Tinecen. 
Abbati. 

Po dedykacyi idzie Approbatio na: S. Petri 
Sermo de laudibus Sepulcliri Christ!, opus 
ab Venceslao Mirkiewic/. in C'onv. Crac. ad 
S. Hedvigim Prnfessore, fuńdamentaliter 
illustratnm, et historlis ecclesiasticis com- 
probatuni. — Dalej idzie Dyssertacya de 
Sormone S. Petri Admonitio Marteniusa, 
Suminarium sermonis i Sermo do laudibus 
Sepulchri Christi, wreszcie dwa indexy 
rerum kart 4. 

Jocher 5485. 

Czartor. — Dzików — Jagiell. 

— ob. Mirkiewicz Yenc. 

Petrus de Victoria ob. Bisselius 
Joannes (1698). 

Petrus de Zborów ob. Simler Josua 
(De aeterno 1570) — Zborowsl^i. 

Petrussewicz Jakób, Scb. Piar. ob. 
Reyre (Prawdziwy przyjaciel 1777). 

Petrussewjczowa Ewa z Komarów 
ob. Tupałsłvi Mikołaj (Kazanie na po- 
grzebie 1768). 

Petryci Barbara ob. Rołski Andrzej 
(Katafalk 1639). 

PETRYCY (Petricius) Franciszek Ber- 
nard. Panegyricus Illustrissimo ac Re- 
yerendissimo Principi, D. AndreaeTrze- 
bicki Dei et Apostolicae Sedis Gratia 
Episcopo Gracoviensi, Duci Severiae, 
Almae Universitatis Generałis Studij, 
Academiae Cracouiensis, Gancełlario 
Ampłissimo, Auspicató Gatliedram suam 
III. nonasNoyemloris. Anno M.DG.LYIII. 
(1658). ingredienti. A M. Francisco 
Bernardo Petricio Philosophiae Doctore, 
et in Universitate Cracouiensi Profes- 
sore consecratus. Gracoviae. In Officina 
Typograpliica Joannis Pauli Gezary, 
Illustrissimi ac Reuerendissinii Episcopi 
Gracouiensis, Typograpbi. folio, svgn. 

A— G (kart 14). 

Na odwrocie herb i 10-wiorsz łaciński. 
Bandtke Hist. druk. krak. 466. 

Jagiell. — Ossol. 

— ob. Bieżanowski J. S. (Ara 1649) 
— Lizniewicz Franc. (1652). 

Petricius Melchior Scrinnensis ob. 
Bassaeus A. (Obseryationum 1567). 208 PETRYCYUSZ. PETRYCY. PETRYCYUSZ Jan. Krotka przestro 
ga do Braciey Zboru Ewanielickiego. 
przeciwko śmiałości y niewstliydliwosci 
Soceńskiey a tosz Ariańskiey, którą 
Roku tego 1600 wypuścili, przeciwko 
Zborowi Pańskiemu, ksiąszkami nie- 
wstydliwemi y nieprawdziwemi, lżąc 
y hańbiąc, a swoie brzydliwości zale- 
caiąc, y do nich ludzi wabiąc, vczy- 
niuna przez Jana Petrycyusa namniey- 
szego w Zborze Bożym Ministra Roku 
Pańskiego 1600. (B. w. m. dr.), w 4ce, 
ark. A — Hg (kart 36 nlb.). 

Przydane są tu do X. Petiycego rytmy pol- 
skie, na końcu jogo ksiąg, nazwanych 
zamknienłem do Socynistów. 

Maciej. Pism. III M8. — Wierzbo ws. III 
31(i9. — Jocher 111. 597. — Grabowski 
Lit. ar. s. 1G8. 

Czarnec. — Czartor. 

— Zwierciadło iedności Boga Oyca 
Wszechmogącego, y Syna iedynego, 
y Ducha Świętego, to iest, Boga w Troycy 
iedynego. Napisane przez Jana Petri- 
ciusa Roku Bożego 1601. Przydana iest 
teraz odpowiedz tegoż J. Petriciusa. na 
Odpis Stanisława Farnezego (przeciwko 
temuż Zwierciadłu, które ieszcze do 
tego czasu w druku nie było) wydany, 
w Krakowie, Roku pańskiego 1609. 
w 4ce, kart 6 i str. 83. 

Pierwsza dedykacya do Adama, Samuela i 
Przecława Lanckoroiiskich, do Marcina, 
Piotra, Cyryla i Andrzeja Chrząstowskicb 
z Brześcia. Datowana we Włodzisławiu 
r. 1609. — Druga do Andrzeja Oleszni- 
ckiego, żupnika krak. Pisze w nich Pe- 
tricius, że przed dziesięcią lat wygłosił 
na Zborze kazanie pod tytułem: Zwier- 
ciadło jedności i podał je na piśmie Ja- 
nowi Burzyńskiemu. To kazanie doszło 
do rąk Stanisława Farnezego, który o mil 4 
tylko od Petrycego mieszkał. Farnezy spo- 
kojnie je trzymał, aż Petryey oddalił się 
gdzieś o mil kilkanaście w r. 1607 i 
w tymże roku wydał pismo przeciw temu 
kazaniu. Teraz więc Petryey i samo ka- 
zanie i odpowiedź na krytykę jego podał 
do druku. — Ob. Farnovius. 

Jocher 3657. Czartor. 

— ob. Lubieniecki Andrzej — Mo- 
slcorzewski Hieronim (Odpowiedź 1602) 
— Synod ministrów (1611). 

Finkel Bibl. hist. II str. 1818. 

PETRYCY (Petricius) Jan Leopolita 

(syn Adama). De poenis parricidii, 1619. Czacki O prawach pol. i lit. II s. 123. — 
Muczkowski Rozmaitości hist. s. 191. — 
Encykl. powsz. Orgelbr. t. 16 s. 896. — 
Bentk. Hist. lit. 11 244 przyznaje Inno- 
centemu Petrycemu. 

PETRYCY (Petrici, Petricius) Jan 
Innocenty, syn Sebastyana (f 1641). 
Comitia Sapientvm. Scriptore Joannę 
Innocentio Petricio, Medico «& Historio- 
grapho in Academia Cracouiensi. Pars 
Prima. Cracoviae, ex officina typogra- 
phica Francisci Caesarij, Anno Domini 
M.DC.XXVIir. (1628). (Na końcu:) 
Sumptu et impensis Bartholomaci No- 
wodworscii. w 4ce, k. 5, str. 143 i 1. 

Przypis do Jerzego Zbaraskiego, kaszt. krak. 

Pod herbem Zbaraskiego na odwr. tytułu 
czworowiersz Jakóba Yitelliusa, Kollegi 
Większego. 

Nad stronicami nadpis : Comitiorum sapien- 
tum pars prima. Na końcu: Sed nos tan- 
tisper inhibita continuatione narrationem 
sequentium alteri libejlo reseruemus. — 
Po kolei sławi tu mędrców różnych na- 
rodów ; na str. 98 charakteryzuje: Polo- 
norum sapientes. Między innemi podnosi 
tu: Academicorum crac. paupertas; libri 
in Poloniam non inferuntur; institor li- 
bronim in toto regno unus (Joann. Bnr- 
chardus) ; leges, quas edentes libros ser- 
vare deberent... etc. — Na str. 129 oma- 
wia odkrycie Ameryki i wspomina poja- 
wienie się w Polsce morbi indici (gallici). 
— Na str. 106 mówi o kobietach, o za- 
rzutach im czynionych i o foemiuae sa- 
pientes. — W ogóle dzieło jest zbiorem 
wielu anegdot i wiadomości, czerpanych 
głównie z pisarzy starożytnych. Często 
cytuje także Justa Lipsiusza. 

Bentk. 1 s. 14 daje mylny tytuł „Sapientia 
Polonorum" w 4ce. — Jocher 1000. — 
Braun str. 131. — Iloppius Schediasma 
s. 30. 

Akad. — Branic. — Dzików — Jagiell. - 
Krasińs.  — Ossol. — Uniw. Iwows. - 

Zielińs. 

— [Historia moschovitica]. (Craco- 
viae, in officina Andr. Petricovii, 1641). 
w 4ce, stron 152. 

Dziełko to nie ma ani karty tytułowej, ani 
też końca, bo dokończeniu druku prze- 
szkodziła śmierć autora. Na str. I nad- 
pis: Jo. Inno. Petricii Historiae moscho- 
yiticae Liber primus. Od str. 90 idzie: 
Liber II, od str. 147: Liber tertius. Tak 
więc z trzeciej księgi wydrukowano tylko 
3 karty. — Należałoby dzieło to porównać 
z rękopisem Sebastyana, oraz zbadać czy 
rękopis Wojny moskiewskiej, mający się 
podobno znajdować w bibliotece hr. Tar- PETRYCY. PETRYCY. 20d newskich w Dzikowie, jest dziełem Inno- 
centego, czy też ojca jego Sebastyana. — 
Chmiel („Kekopisy bibl. w Dzik." 1908) 
nie wymienia wprawdzie takiego rękopisu, 
ale być może, że chodzi tu o kodeks P. 3. 
N. IH („Dyarjusz wojny moskiewskiej"'). 

Dzieło kończy się na wyrazach: „Visnove- 
cius sexaginta ąuatuor Kostrovain oppi- 
dum..." — Obejmuje czasy Dymitra Samo- 
zwańca. 

Siarcz. Obraz w. Zyg. III. II 71 przyznaje 
mylnie Sebast. Petrycemu. — Niesiecki 
II 104 i 112. 

Chroptowicz — Czartor. — Dzików — Ja- 

giell. 

— Historia rerum in Polunia ge- 
starum Anno M.DC.XX. (1620) recens 
in Academia Cracoviensi, annuatim ad 
serae tantum posteritatis memoriam, 
scribi iustituta, nunc tamen permissu 
Superiurum in lucem edita. Authore et 
hoc recenter anno Academiae electo 
Historiographo, Joanno Innocentio Pe- 
ti"icio, Medicinae et Philosopbiae Doc- 
tore, ac publico eiusdem in Academia 
Cracoyiensi Professore. Cracoviae, ex 
officina typographica Francisoi Cezarij. 
B. w. r. [zapewne 1622?]. w 4ce, k. 4, 
str. 77. 

Na odwr. tytułu czterowiersz podpisał Jac. 
Yitellius. — Dedyk. Martino Szyszkowski 
Episc. Cracov. datow. 1620. — Obacz ni- 
żej : Kerum. 

Sołtykowicz O Akademii krak. str. 416. 

Akad. — Branic. — Czartor. - Czetwert. 

— Dzików — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

— Przeźdz. — Uniw. lwów. — Zielińs. 

— [Mowa miana w kościele św. 
Anny na pogrzebie Bartłomieja Ptaszyń- 
skiego na ulicy Grodzkiej d. 13 Czerwca 
1625 r. w kłótni zabitego]. 

Sobies. w Encykl. powsz. Orgeibr. t. 20, 
str. 615 i 16. 

— Palaestra oratoria siue imitatio 
Ciceronis facta per ąuatuor orationes 
in L. Sergium Catilinam, eique additus 
modus imitandi Ciceronem, & ąuatenus 
ex aliąuot Ciceronis Orationibus, leuiter 
aliąuis exercitatus, plurimas Orationes 
deducere possit. Authore Joannę Inno- 
centio Petricio Medico, Historiographo, 
atque in celeberrima Academia Craco- 
uiensi Oratore Tyliciano. Impensis ex 
fundatione perpetua Generosi Bartho- 
lomaei Nowodworski, Equitis Melitensis, 
Ord: S. Joannis Baptistae Hierosolinii- tani, Sacrae R. M. Aulici & Rotmagi- 
stri. Cracoviae ex officina typographica 
Francisci Caesarij, Anno Domini 1624. 
w 4ce, kart 51 nlb. (sygn. A— N). 

Dedyk. hrabiemu Stanisławowi Lubomir- 
skiemu. — Mowa I jest to panegiryk na 
cześć Zygmunta Władysława królewicza 
ad imitationem quartae Catilinariae. — 
Mowa U o zwycięztwie nad Turkami i po- 
tędze ich (ad imitat. Ildae Catil.). — Mo- 
wa III o porządku wojny na Wołoszczyźnie 
tj. o bitwie pod Chocimem (Ad imitat. 
tertiae). Ta mowa ze wszystkich najważ- 
niejsza. Jest tu dużo o Chodkiewiczu i 
o Stan. Lubomirskim. — Mowa IV o pom- 
ście najazdów tatarskich r. 1623 pod mia- 
sto Kańcauga zaszłych. — Potem ida nauki 
o naśladowaniu Cycerona etc. 

Bandtke Hist. druk. 

Branic. — Chreptow. — Dzików — Gdań- 
ska miej. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 
— Wrocławs. miej. 

— Praeservatio abo Uchrond powie- 
trza Morowego. Jednemu na przestrogę 
przez Jana Innocentego Petrycego Doc- 
tora napisana: a za namową przyiaćiól 
dla pożytku pospolitego, nieco przy- 
dawszy i poprawiwszy prosto od ręki 
do Druku poddna. w Krakowie w dru- 
karni Sebastiana Fabrowica, Roku 1622. 
w 8ce, k. 10 nlb. 

Na odwr. str. tyt. napisano, że wyszło ko- 
satem fundacyi Bartł. Nowodworskiego. 

Jest przedrukowane w dziełku X. Dominika 
Frydrychowicza pt. : Duchowne morowego 
powietrza lekarstwo św. Rozalia. Kraków 
1705, w druk. Akad. w 4ce od karty 145, 
oraz w tiziełku Szylarskiego pt. : Nauka 
krótka o powietrzu (1770). 

Jocher III 451. 

— Powietrze zdrowe albo nauka 
jako się sprawować czasu morowego 
powietrza przez Jana Innocentego Pe- 
tricego doktora napisana r. 1622 a te- 
raz na przestrogę pospolitemu ludowi 
ku zachowaniu zdrowia dobrego podana 
r. 1739. w Krakowie w drukarni Aka- 
demickiey. w 12ce, k. 23 nlb. (sygn. Cx2)- 

Ob. Szylarski. Akad. 

— Princeps Polonus, seu Institutio 
primarij, & in excelsa familia editi 
Juuenis, in Republica polona. Ad II- 
lustrissimum Principem ad Domin um, 
D. Vladislavum Dominicvm, Ducem in 
Ostróg et Zaslaw, Comitem in Tarnów. 
D. D. D. Joannes Innocentius Petricius, 
Medicus et Historicjgraphus in Acade- 

27 210 fETRYCY. PETRYCY. mia Cracouiensi. Cracoviae, In Officina 
Francisci Caesarij; Anno Diii, 1633. 
w 4ce, str. 109. 

Bentk. w Lit. pol. II 57. — Hoppins Sched. 

8. 30. — Jocher 979. I s. 206. 
Akad. — Branic. — Czetwert. — Dzików — 

Jagiell. — Krasińs. — Ossol. — Przeźdz. 

— Zielińs. 

— Jocinnis Inuocentii Petricii Phi- 
losophiae et Medicinae Doctoris, Quae- 
stio de Hydrope. Pro loco in Alma 
Uniuersitate Cracouien, inter Medici- 
nae Doctores possidendo, publice ad 
disputandum proposita. 4. Nonas Apri- 
lis, anno M.DC.XX. (1620). Cracoviae, 
in Officina Typographica Francisci Ce- 
sarij. w 4ce, k. 6 nlb. 

Pod wierszem podp.: Friderieus AlnpecliiuB 

Leopolit. primae laur. 
Przypisał: Senatai populoąue leopoliensi pa- 

triae suae. 

Dzików — Jagiell. — Ossol. 

— Rerum in Polonia ac praecipue 
belli cum Osmano Turcaru Imperatore 
gesti finitique Historia Anno MDCXX 
et MDCXXL (Pod tern herb Korony 
i Litwy, a w środku herb Wazów). Cra- 
coviae in officina Andreae Petricovii 
S. R. M. Typographi. Anno Domini 
M.DC.XXXn. (1632). folio, ark. 2 i 
str. 136. 

Przypis Mikołajowi Szyszkowskiema bisku- 
powi warmińskiemu, oraz drugi Marcinowi 
Szyszkowskiemu biskupowi krakowskie- 
mu, datowany r. 1620. 

To drugie wydanie (pierwsze obacz wyżej : 
Historia rerum) zawiera już w sobie opis 
wojny chocimskiej. Do napisania korzy- 
stał Petrycy z komentarzów Sobieskiego 
i tylko je innemi powtórzył słowy, usu- 
wając drażliwe zdania i zamilczając przy- 
czyny i pobudki wypadków. 

Sołtykowicz 8. 416. — Braun Cat. s. 70. 

Akad. — Branic. — Czartor. — Jagiell. — 

Kaczyńs. 

— O wodach w Druźbaku y Łęc- 
kowey. O zkżjwkmu ich, y pożytkach 
przeciwko którym chorobom są pomo- 
cne. Jana Innocentego Petrycego Dok- 
tora, w Krakowie, w Drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka Typographa K. J. M. 
Roku Pańskiego, 1635. w 4ce, kart 4, 
str. 43 i k. 1 z przodu. 

Na odwr. str. tyt. herb Srzeniawa (drzewo- 

ryt). Dedyk. Stanis. Lubomirskiemu z Wiśnicza, 

wojewodzie ziem ruskich. 
Czerw. Dwór — Dzików — Jagiell. — Kra- 
sińs. — Ossol. 

— Przydatek do Wód Jana Inno- 
centego Petricego Doktora y Professora. 
B. w. m. i r. (Kraków, Piotrkowczyk, 
1655). w 4ce, str. 11. 

— ob. Canevesi Thom. (Bustum 
1641) — Dyhigowski B. (Quaestio 1634) 
— Frydrychowicz Dominik (1705) — 
Probołowicz Joan. Laurentius (Paean 
1623) — Rolski Andrzej (Katafalk 
1639) — Szylarski Woje. (Nauka krótka 
1770) — Unikowski Joannes (Lachry- 
mae 1641) — Wassenberg (Glestorum 
Vladislai IV) — Zbiór wiadomości 
(1784—1785). 

Batowski Niektóre rekop. w ksieg. Ossoliń. 
str. 7 i 37. -- Chodynicki t/lll s. 291. 

— Bandtke Hist. dr. krak. s. 456 i 7. — 
Bentk. Hist. lit. p. I 677, II 41. — Braun 
De scriptor. polon. 1739, str. 70 i 131. 

— Gołębiowski O dziejop. str. 132. — 
Sołtykowicz O Akad. krak. 415—429. — 
Siarczyński Obraz II 71. — Jocher I str. 
307 — 10. — Wiszniewski Hist. lit. p. VII 
str. 459—462; IX 564. — Maciejowski 
Polska I .338. — Gąsiorowski Hist. med. 

— J. Majer Roczn. wydz. lek. IV i Przyj, 
ludu 1842 r. IX s. 65. — Koźmiński Słów. 
lek. — Gedroyć w Pamiętniku Tow. lek. 
warsz. 1905. — Finkel Bibl. II s. 1818. 

PETRYCY Sebastyan (f 1626). In- 
structia abo nauka iak się sprawować 
czasu moru. W którey się zamyka: 
1. Ochrona: iako się ochraniać mo- 
rowego powietrza. 2. Leczenie wszyt- 
ki eh niemal przypadków w nim, gdzie- 
by kogo opanowało. Dla prostych na- 
pisana, krom diskursów. Przez Doctora 
Sebastyana Petrycego Medyka, w Kra- 
kowie, w Drukarni Mikołaia Loba Roku 
Pańskiego 1613. w 4ce, kart 20 nlb. 
(Druk gocki). 

Na jednym z egzemplarzy współcześnie za- 
notowano: „Arkuszy pięć przyjąłem po 
złp. 2 gr. 24 za arkusz" (zapewne cena 
druku). 
Dedykow.: Kaspr. Gutteterowi i Joach. Cze- 
pielowskiemn rajcom krak. 
Na odwr. str. tyt. herb Krakowa, nad nim 
czterowiersz po polsku. 
Gąsiorów. Hist. medyc. I str. 306 — 314. — 

. Wiszn. Hist. lit. p. IX s. 565. 
Akad. — Branic. — Jagiell. — Krasiń. — 

Ossol. PETRYCY. PETSCH. 211 — De Natvra. Caussis, symptomatis 
Morbi Gallici eiusąue curatione. Quae- 
stio. An morbus Gallicus, corruptela to- 
tius substantiae iecoris, ex occursu ve- 
nereae virulentiae contracta, antiąuo 
seculo ignnta, yariis, miseraDdisąue 
symptomatis aegrum afiieiens, methodo 
a yeteribus Medicis praescripta, ex na- 
tura morbi, aegri yiribus. partibus 
affectis, iudicatiouibus sumptis, prae- 
sidiis partim ratione. partim experieiitia 
inuentis. sola ratione exclusa prorsus 
experientia. administrandis, curandus 
sit. nec ne? Apvd celeberrimam totius 
Poloniae Academiam Cracouien ad dis- 
putandum proposita. Die Martij mensis 
IIII. bora XIII. et sequentibus ad pla- 
citum arguentiiim, Anno 1591. In lec- 
torio DD. Theologorum. B. w. m. i dr 
(Kraków, u Łazarza), w 4ce, k. 24 nlb. 
(Tekst kursywą) 

Dedyk. : S_ylvestro Koguski, apad S. Keginam 
Pol., Paulo NoTicaiiipiano apud Leopo- 
Iłenses, Stanislao Bartholauo, apud Sendo- 
mirienses, philosophis et medicis... Se- 
bastianus Petricius Pilsoanus, phil. et 
medic. doctor. — Cracoviae 14 Febr. 1591. 
(N.1 końcu :) Fub felicibus auspiciis Nicolai 
Dobrocie.ski phil. et ju. doct^ris rectoris 
gen. Univ. Cracov. 
Wierzbowe. III 2886. 

Czarnec. — Jagiell, 

— D. Sebastianus Petricius Medicus 
Doctori Gregorio iScrobkowicz Jure- 
Consulto, Consuli Crac: Zoilo suo sa- 
nam mentem P. w 4ce, k. 2. 

Jest to polemika przeciw Skiobkowiczowi 
(1613). 

Jagiell. — Ossol. 

— ob. Aristoteles (1618. 1605) — 
Francisciades J. (Epos 1608j — Ho- 
ratius (w trudach więzienia 1609) — 
Loeaecbius Andr. (Eudoxia 1607) — 
Probołowicz J. L. — Śmieszkowie 
Ludw. (Ode 1621) — Ur sinus Jan 
(Grammaticae methodieae 1592) — Ży- 
wiecki Jan (Threnodia 1626). 

Załuski Bibl. 69 pisze: „Sebnst. Petricii 
Psalterii David carrnine patrio translati, 
meminit Kochowski Próżnowanie s. 319 — 
sed in typo ccrte nunqnam comparuit". 

Juszyński — Siarczyńs. Obraz II s. 69. — 
Bentk. Hist. lit. I str. 322, 324-5; II | 
39— 41. — Wiszn. Hist. lit. p. IX 466; 
VI s. 544; I 78. — Gołebiow. Odziejop. 
130. — Sołtykow. O Akad. krak. 398— I 415. — Przyj, ludu 1845 t. XI. — Jocher 

I 13(J i 132—4; I s. XIV. — Starowol. 
Hecatont. LXXXX. — ilaciej. Piśmienn. 
Dod. 226; Polska I 338. — Chodynicki 
(data śmierci 1622). — Muczkowski Sta- 
tuta 226; Kękop. Radymińs. 54—5. — 
Pismo zbiór. wil. 1862 (Majer). — Gedroyć 
w Pain. lek 1905.— Katalog rek. Wisłock. 

II s. L1V. — Leniek Poglądy pedagog. 
(Muzeum 1907). — Rubczyński w Rozpr. 
Akad. (Wydz. hist. -fil.) tom XXVII. — 
Kostanecki Przemówienie 1907. — Czer- 
mak we wstępie do Roczników Tember- 
skiego (1897)'. — Finkel Bibl. II s. 1819. 
-- Załuski Bibl. poet. pols. — A. Gra- 
bowski Kraków 1830 s. 152. — Roczniki 
Tow. V^'^araz. P. N. t. XI s. 12. 

Petrycy (Petricius) Stan. ob. Wę- 
gierski And. (Gamelia 1622). 

Petrycovius Andr. ob. Piotrkowczyk 
And. 

PETRYCZANKA Ewa. Oda z Oko- 
liczności Imienin Jaśnie Wielmozney 
JMCi Pani z J. J. 00. Xiąząt Jabło- 
nowskich Anny Lanckoronski, Woie- 
wodziny Bracławskiey Na wiązanie 
Ofiarowana, Dnia 26. Lipca R. P. 1777. 
w 4ce, k. 3 nlb. (sygn. Ag). 

Autorka wymienia swe nazwisko przy końcu 
wiersza. Na ostatniej stronie : Permissu 
Magnifici Rectoris. Ossol. 

Petryczyn Jan Bogusław ob. Iwański 
Nicol. Mich. (Propositio 1737). 

Petryczyn Kazimierz ob. Kopciński 
Antoni (Excellentia 1764). 

Petryczyn Stanisław ob. Marxen 
Karol (Kazanie 1767). 

Petryczynowa Barbara z Bielskich 
ob. Marxen Karol (1767). 

Petryl<ÓW ob. Chodkiewicz Adam 
(Status 1749) — Piskorski Seb. (Sa- 
cratissima 1735) — Petrieovia. 

Petryl<ows!<i Antoni ob.Potrykowski. 

Petrykowski Franc. (pseudonym) ob. 
Duński A. (Vita B. Cunegundae 1744). 

PETRYKOWSKI, Xiądz. Opisanie po- 
rządku seymowania w Parlamencie An- 
gielskim, w Warszawie u Grela 1790. 
w 8ce, str. 31. 

Ob. Opisanie. — Wyszło bezimiennie. 

Branic. — .Jagiell. — Krasiń. 

PETSCH. Yerzeichniss aller Schau- 
spiele und Opern, welche im Lemberger 
Theater ausgefuhrt worden sind im 
J. 1789. w 8ce. 212 PETTY. PEZARSKI. Petty Wilhelm ob. Demonstration. 
Petycya kurlandzka z r. 1766 ob. 
Klossman. 

— miast do Króla i Rzpltey. ( 1 789 ?). 

folio, str. 16 nlb. Krasińs. 

— [przedstawicieli miast do Króla 
i Skonfed. Rzplitej Stanów]. Warschaii, 
1789. Gedruckt in der Konigl. privi- 
legirten Grollischen Buchdruckerey. 
folio. str. 16 liczb. (Po niemiecku). 

Krasińs. 
Petyta kapituły inflantskiey. B. w. 
m. i r. (1764). folio. Petersb. 

Petz Fr. ob. Ładysław (1751), 

PEVCER Kasper (I). Proteus sesqui- 
centiformis, patre Numinis ApoUinei. 
Matre Nominis Anagramniatici obsteri- 
cante Uranies Hegenitiae opera in lu- 
cem editus... D. Casp. Pencerus... 
Gedani , Typis Hiinefeldianis Anno 
M.DC.XLIII. (1643). w 4ce, str. 16. 

Peucer Kasper (H) ob. Fabricius Jac. 
(Carmen 1570). 

PEUCHER Gottfryd. Ex Angelogra- 
phia, an, et cuiusmodinam Angeli assu- 
mant corpora? Disputabit publice prae- 
ses et M. Andreas Weber Boianowa 
Polonus, respondente Gottfried Peucher. 
Wittenbergae, typ. Johannis Wilckii. 
1638. w 4ce, ark. 2. 

Jocher 3763. 

PEURBACHIUS Jerzy. Algorithmvs 
Georgii Pevrbachij Mathematici om ni u m 
acutissimi, non tam vtilis quam neces- 
sarius. (Na końcu:) Impressum Craco- 
uiae per Mathiam Scharffenbergium, 
Anno Dni 1530. w 406, kart 8. 

Wierzbowe. III 2142. 

W r. 1515 wyszło w Wiedniu drukiem Wie- 

tora. 
Katalog rek. Wisł. II, str. LIII. 
KrasińB. (?). — Poznańs. Tow. P. N. — Szem- 

bek. 

Peuschelljus Joachimus ob. Smalcius 
Walenty (Refutatio 1617). 

PEUSKI Gotfryd. Dissertatio juri- 
dica, de foris concurrentibus delinquen- 
tium, occasione L. 1. C. ubi de crimi- 
nibus agi oportet, quam adspirante Di- 
vini Numinis gratia, praeside etc. Wil- 
lenberg d. 25 April a. 1715 tempore 
stato publico literatorum examini ex- ponit Godofredus Peuski Osteroda Bo- 
rus. Gedani. Typ. J. Z. Stolli. sen. et 
ath. typ. (1715)'! w 4ce. 

Krasińs. 

Peutingerus Carolus ob. Gomoliński 

Andreas (1577). 

(Peutinger). Decisio S. Rotae Ro- 
manae coram R. P. D. Pevtinorero in 
causa Cracouien. quartae funeralium. 
Ven. 25 Maji 1646. Romae, Ex Typo- 
graphiaReu. Cam. Apostoł. M.DC.XLVI. 
(1646). Superiorum permissu w 4ce, 

k. 2 nlb. Jagiell. 

Peutner Jan Wilhelm ob. Jaskiero- 
wicz Walenty (1639). 

PEXENFELDER Michał S.J.(ur. 1613 
f 1685). Antonoraastica quarundam re- 
rum exp!icatio ex historiis et fabulis 
collecta a P. Michaele Pexenfelder So- 
cietatis Jesu. Reimpressa Posnaniae typ. 
Coli. S. Jesu. 1733. w 12ce. 

— Toż:... Reimpressa Leopoli typis 
Collegii Societatis Jesu. Anno Dni 1744. 
w 12ce. ark. 2 (kart 24). 

Układ abecadfowy; na karcie 18: Argutiae 

ex variis authoribiis collectae. 
Jocher 782. — Braun Bibliot. 489. 

PEZARSKI Andreas (1685 f 2 sier- 
pnia 1744). Annibal ad portas. Vlodi- 
mirus Monarcha Russiae, in facie et 
acie ducum et heroum, Illustrissimae 
Oginscianae Domus archi- princeps & 
archi- pater, ad proavitam portam Illu- 
strissimi ac Excellentissimi Dni: Ignatij 
de Kozielsk Ogiński , Mareschalli tri- 
bunalis M. D. L. et Castrametatoris, 
Capitanei Bracłaviensis, a prima profia- 
piae origine, usque ad praesens saecu- 
lum, cum colligatis sibi familijs, ge- 
nealogica productus serie. Authore R. 
P. Andrea Pezarski S. J. S. Theol: 
Doctore, eiusdeniq; et Sacr: Canon: 
Professore; in Col. Vars. S. J. Com- 
mune Romanis fuit Classicum: Annibal 
Ad Portas; unde etiam hoc promanavit 
adagium. Typis Regij Collegij Varsav. 
Soc. Jesu. Anno Dni 1732. die 31 Julij. 
w 4ce, k. 9, str. 416 i k. 4. 

Całe obejmuje dokumenta, odnoszące sie do 
rodzinj Ogińskich. Po polsku i po łaci- 
nie. Na końcu spis abecadlowy rodzin 
spokrewnionych. PĘZEL. PFAFF. 213 Brown 313. - Janoc. Pol. lit. 121. — Bie- 
liński Uniw. wil. III. 

Branic. — Chrept. — Czarter. — Dzików — 
Jagiell. — Muz. Naród. — Ossol. — 
Przezdz. — Wileńs. 

Pązel Samuel ob. Żygrowius Jan 
(In papopompen), 

PezzI J. ob. Coxe Wilhelm (1785, 
1786, 1792). 

PFAFF Fryderyk. Catalogue des li- 
vres. qui se vendent a Varsovie chez 
Fróderic Pfaff libraire demeurant a Ma- 
nville, n. 15. 1790. w 4ce, str. 43. 

— Catalogue des livres qui se trou- 
vent a Varsovie chez Frederic Pfaff 
Libraire, demeurant a Marieville N. 12. 
1792. w 4ce, str. 10, 16 i 8. (Supplem.). 

Jagiell. 

— Catalogue des livres a louer 
pour lirę, qui se trouvent chez Frederic 
Pfaff, libraire demeurant a Marieville 
N. !2. a Varsovie 1794. w 8ce. 

Jocher 1084. 

— Catalogue des livres a Vars, 
chez Freder. Pfaff libr. 1796. w 4ce, 
str. 40. 

— Erstes Verzeichniss der Biicher 
welche in der deutschen Lese-Bibliothek 
bey Friedrick Pfaff zu finden sind. 
Warschau 1798. w 8ce. 

Jocher 1082. 

PFAFF Johann Christoph. Erstere 
Leichen-Predigt, iiber dem friihen 
Ableiben Des... Johann Friderich von 
Schweinitz... Welcher auf der Univer- 
sitat Tubingen , Anno 1701. den 14. 
Jun.... sanfft verschiden.... Inder Frey- 
Herrl. Stadt Schlichtingsheim, druckts 
Johann Christoph Wild. folio, str. 20. 

Wrocławs. 

— Die AndereTrauer-Rede, AlsDer... 
Leichnam Des... Johann Friderich von 
Schweinitz... den 18. Jun. Anno 1701... 
Yordem Altar gestellet ward, gehalten, 
Von... In der Frey-Herrl. Stadt Schlich- 
tingsheim, druckts Johann Christoph 
Wild. folio, k. 4. Wrocławs. 

PFAFF Karol Bogusław. Catalogus 
librorum variorum latinoruni qui pretio 
honesto venales prostant Leopoli in bi- 
bliopolio Caroli Boguslai Pfaffi. 1786. 
w 8ce, str. 32. Krasińs. 

— Catalogue des livres francais qui se trouvent a la libr. Leopol. (Około 
1794). w 4ce, k. 12 nlb. 

— Catalogue des livres francois et 
de quelques ouvrages italiens, anglois 
et latins, qui se trouvent a la librairie 
de... a Leopol. 1796. w 8ce, k. 33 nlb. 

— Toż:... w 8ce, str. 40. 

Jagiell. 

— Catalogus Jibrorum latinorum 
qui in biblopolio... venales prostant. Leo- 
poli 1796. w 8ce, k. 16 nlb. 

— Katalog ksiąg polskich większą 
częścią nakładu księaarni y drukarni 
warszawskich Mich. GrOlla, Piotra Du- 
foura^ drukarni nadworney J. K. Mci, 
XX. Piarów etc. (B. w." m.). 1785, 
w 8ce, str. 36 nlb. 

— Karola Bogusława Pfaffa, bi- 
bliopoli akademickiego lwowskiego, Ka- 
talog ksiąg polskich warszawskich w je- 
go księgarni za cenę wyrażoną znay- 
dujących się. Naprzeciwko katedry 
w kamienicy Imci P. Karier we Lwo- 
wie. (B. w. r.). w 8ce, str. 59 nlb. 

Przydatek do katalogu ksiąg polskich, str. 8 
nlb. 

— Katalog ksiąg polskich większey 
części z nakładów Warszawskich: Mich. 
Grolla, Piotra Dufoura, drukarni Na- 
dworney JKMci, XX. Piarów etc. etc. 
znajdujących się u Karola BogusłaAva 
Pfaffa bibliopoli Akad. Lwowskiey, 
z przydatkiem regestru niektórych ksiąg 
łacińskich, w Lwowie 1786. Pismem Pil- 
lerowskim. w 8ce. k. 18. 

— Katalog ksiąg polskich większą 
częścią z drukarni Warszawskich spro- 
wadzonych, znavdujących się w księ- 
garniach. Lwów, 1789. Pismem Pille- 
rowskim. w 8ce, kart 24 nlb. 

Jagiell. 

— Toż:... (około 1790). w 8ce, kart 
18 nlb. 

— Katalog ksiąg polskich, więlcszą 
częścią z drukarni Warszawskich, u Kar. 
Bogusł. Pfaffa bibliop. akademii w Lwo- 
wie, pismem Piller. 1791. w 8ce, kart 
22 (Dj). Jag-iell. 

— Katalog ksiąg polskich nakładu 
Warszawskiego. Lwów, 1792. w 8ce, 
k. 24 nlb. 214 PFALZGRUEN. PFEFFER — Toż:... (1794?). w 8ce, k. 54. 

z przydatkiem. 

— Karola Bogusława Pfaflfa biblio- 
poli akademick, Iwuws. Katalog ksiąg 
polskich Warszawskich, Wileńskich, 
Krakowskich etc. w jego księgarni za 
cenę wyrażoną znayduiących się. w Lwo- 
wie. B. m. dr. i r. (1795). w 8ce, k. 2. 

— Toż:... B. m. dr. i r. (około 1796). 
w 8ce, k. 21. 

— Przydatek I do katalogu ksiąg 
polskich u K. B. PfafFa bibl. akad. 
w Lwowie znajdujących się. w Sce, 
kart 3. 

— Przydatek drugi... w Sce, kart 2. 

— Przydatek do regestru ksiąg pol- 
skich w księgarni w Lwowie znajdu- 
jących się. (1785). w Sce, kart 3. 

— Fortgesetztes Verzeichniss deut- 
scher Biicher. Lemberg 1788. w Sce. 

Pfaizgruen Albrecht ob. Kromer 
Marcin (1560). 

PfandesYerschreibungen ob. Steiner 
(Ueber Pfandesvers(*hreibungen). 

PFAU. Regni Poloniae Magn. Duc. 
Lituaniae nova mappa geograpbica con- 
sensu Borussorum regis. Berlin. B. w. r. 
(25 tablic). 

PFEFFEL Chrystyan Fryderyk (1726 
t 1807). Probe einer Erlauterung des 
deutschen Staatsrechts, aus den Gesaetzen 
von Pohlen. w 4ce, str. 30. 

Rozprawa ta jest pomienzczona w Abliand- 
lungen der Churfurstl. baiorischeu Aka- 
demie der Wisscnschafton. 3 Band. Miin- 
chen, 1765. w 4ce, str. 5—30. 

Jaciell. 

— Etat de la Pologne, avec un 
abrśgć de son droit public et les nou- 
velłes constitutions... ob. Dembowski 
Ant. Seb. 

— ob. Dembowski A. S. (G-rundriss 
1763) — Piotrowski Michał (1745) — 
Steinhauser Joh. Ben. (Memoires 1764). 

Lewestam Enc. powsz. Org-. t. 20 s. 622. — 
Querard La France litteraire 1835 VII 
str. 113. — Remliowski Konfed. i rokosz. 

PFEFFER Carl Wilhelm. Den Freytag 
Ais einen erwiintschten Sterbens-Tag 
Woltę bey dem Leich - Begangniss... 
Christoph Schlages, Wohlverdient ge- 
wesenen Cantoris. und Schul-Collegen 
allhicr. Welchrr den 16. Jan. 1750... sein... Leben endigte... vorstelien Carl 
Wilbelm PfefFer Con-Rector. Rawitsch, 
Gedruckt bey Johann Joseph Hunoldt, 
Hoch-Graflichen privilegirten Hof-Buch- 
drucker. folio. k. 2. Wrocław... 

PFEFFER Henryk. In Jesu Nahmen! 
Herr, deine Gnad ist meine Apotheck. 
Welche Nach Anl^itung der schonen 
Worte Davids: Befihl dem Herren deine 
Wege und hoffe aufF Ihn. Er wirds 
wohl machen. Ps. 37. v. 5. Alss Der 
Weyland Ehrenwerte, Vor-Achtbare 
und Kunst- wohl- erfahrne, Herr Joachi- 
mus Steudner, Vornehmer gewesener 
Burger und Apothecker in der Hoch- 
Gramichen Stadt Rawitz. Den 29. Tag 
Juuii, wor der Tag Mariae Heimsu- 
cliung; im Jahr Christi 1676. Li seine 
Grab- und Ruh-Stell gebracht ward. 
In einer Trost- und Dar.k-Rede allen 
Sterblichen zeigete Heinrich Pfeffer 
Diaconus daselbst. In der Hoch-Grafli- 
chen Stadt Lissa gedruckt durch Mi- 

chael Bukken. w 4ce, ark. Cg. 

Wrocławs. 

— Der Wohl-versorgte Seel-Sorger, 
Vor welchen sorget Gott, Im Leben, 
Noth und Todt, An dem Weyland 
Wohl - Ehr wurdigen , Gross - Achtbaren 
und Wohl - Gelahrten Herrn Melchior 
Walthern, Hoch- und wohl - meritirt 
ffewesenen Herren Pfarren unserer 
Evangelischen der ungeanderten Augs- 
purgischen Confession zugethanen Kir- 
chen, wie auch treuen Inspectoren der 
Schulen, in dieser Hoch- Gr^fflichen 
Stadt Rawitz, Am Tage Seiner Leich- 
Bestattung, war der 12. Sept. am XIII. 
Sontage nach Trinitatis, Im Jahr 1683. 
Im Gottes Hause daselbst bey Volck- 
reicher und Ansehnlicher Versamlung, 
Aus dem von Ihm selbst aussgesetztem 
Leich-Texte, Psalmo 40. vers. 18. Der 
Herr aber sorgt vor mich. Einfaltigst 
Yorgestellet von Heinrich PfefFern Dia- 
cono daselbst. Lissa, gedruckt durch 

Michael Bukken. w 4ce, str. 60. 

Wrocławs. 

— Im Namen Jesu! Der im Todes- 
Schweiss liegende Aber Recht gliick- 
selig sterbende Christ, Welcher Nach PFEFFERIN. PFEILER. 215 anleitung des sclionen Sterbe-Seuffzers, 
auss dem Sterbe- Gebete: Wenn ich 
werde aiiff meinein Tod-Bette liegen; 
Wie freu ich mich auff dieses Gliick, 
Und wart' daraufF all' Augeu-Blick. 
Ais der \\'ol-Ehrenveste, Wolweise und 
Wolbenamte Herr George Waltber, Vor- 
nehmer Burger, Kauf- und Handels- 
mann, wie auch des Ratbs-Yerwandter, 
in hiesiger Graffiichen Stadt Rawitz, 
Nach dem unvermeidlichen Rath- 
Schlusse des grossen Gottes am 9. De- 
eemb: hierauff Christlichem Gebrauche 
nach, bey ausehnlicber Trauer-Ver- 
sammlnng, seiner allhier in unserm 
Gottes Hause zubereitetenGrabes-Grufft. 
eiuyerleibet wurde, Einfaltig in einer 
Christlichen Abdanckungs-Rede ent- 
worffen, Und bernacb auff begehren 
zum Druck aussgefertiget worden Von 
Heinrich Pfeffer. Leśna- Pol. Diacono 
daselbst. Zur Lissa druckts Michael 
Buck im Jahr 1676. w 4ce, sygn. A — Cg. 

Wrocław 8. 

— Der Unruhige und Betriibte aber 
auch Getrostete David, Mit welchem 
Den Wol-Ehi-wiirdigen, Gross-Achtba- 
ren und Wolgelahrten Herrn Melchior 
Waltbern, Wolverordneten und Treu- 
fleissigen Diacono und Seelsorgern der 
Evangelischen Gemeinde A. O. in Ra- 
witz, Ais Seinem respective Hochge- 
ehrten Herrn Schwager und Hochge- 
scbatztem Freunde. An Seinem durch 
Gottliche Yerleihung frolich ercheinen- 
den Nahmens-Tage, So wol schuldigst 
ais willigst, anstalt eines Bindes-Ge- 
scbenckes beebren. und Ihn sampt sei- 
ner Hertzliebsten ibres offt im Mund 
und Hertzen fuhrenden Denek und 
Trost-Spruches erinnern woltę. Dessen 
Dienst-scbuldigster Heinrich Pfeiler SS. 
Theol. Candidatus p. t. Schol. Ravic. 
Adjunctus. Bresslaw. In der Bauman- 
niscben Erben Druckerey druckts Jo- 
hann Cbristoph Jacob, Factoi". folio, k. 2. 
(Wiersz niemiecki. Muzyka). 

Wroclaws. 

— Gott Sorget, Oder: der Herr aber 
sorget fur mich. Bey Dess Wol - Ehr- 
wurdigen, Gross-Achtbaren und Wol- gelahrten Hn. Melchior WaltherS; Wol- 
yeordneten und Treu-fleissigen Diaconi 
in Rawitz, Ais Seines Hochgeehrten 
Herrn Gevatters und Schwagerlichen 
Freundes Einfallendem Hocbst-erfreu- 
lichen Nahmens-Tage, Zu stetem Nah- 
mens-Gedachtniiss, Den 6 Jenner, im 
Jahr 1669 uberreichet, Von seinem 
Freunde Heinrich Pfeffern, SS. Theol. 
Candidato p. t. Schol. Ravic. Adjuncto. 
Bresslau, In der Baumannischen Erben 
Druckerey druckts Johann Cbristoph 
Jacob, Factor. folio, k. 2. (W^iersz nie- 
miecki. Muzyka). Wrocławs. 

PfefFerin Sara ob. Hoffman Sam. 

(Suspiria). 

Pfeife (Der nach der franzosischen) 
tanzender Polack. 1688. w 4ce. 

Ob. Polack. 

PFEIFFER Krzysztof. Paprotzkiys 
envcleatvs oder Kern und Auszug 
aus dem so genannten M^hrischen Ge- 
schicht-Spiegel Bartholomaei Paprotzkii 
Welcher aus dem Polnischen von Jo- 
hanne Woditschka Bóhmisch versetzet, 
Und endlich von einem vornehmen Ge- 
lehrten ais ein deutsch Manuscript be- 
sorgt worden Seiner Vortrefiichkeit und 
RaritSt wegen in Compendio mitgetheilt 
Und mit einigem Zusatze vermehrt Von 
M. Cbristoph Pfeiffer, Olsn. Sil. Past. 
Dittmansd. Brel31au und Leipzig Ver- 
legts Ferdinand Gottfried Brachvogel, 
Buchhandler. Anno 1730. w 4ce, k. 4 
nlb.. str, 284 liczb., k. 2 nlb. (sygn. 
Mmg). 

Dedykacja: Den Hsensern von Hoditz, von 
Perg oder Berg, von Thurn, von Wirben, 
von Zerotin, von Kittlłtz und Ottendorf, 
von Falckenhayn , von Goczalkowsky, 
KuttulinBky, von Posadowsky, von Kei- 
chenbach, von Seydlitz, von Engelhardt, 
von Haugwitz, von Larisch, von Lohen- 
stein, von Rothenburg, von Scheliha, von 
Senitz, von Studnitz, von Wentzky, von 
Tschirfiky. 
Ob.: Paprocki (wyżej str. 72). 
Akad. — Jaglell. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Wileń. 

Pfeil Philip ob. Mieszkowski Petrus 
(1641). 

Pfeiler in Dorfe Kohl ob. R. L. G. 
W. (Specimen 1744). S16 PFENDNER. PHAEDROS. Pfendner Georg ob. Heller Gott- 
fried (Ais die Rosina Pfendnerin 1707). 

PFENNING Joannes. Praeconsul Ci- 
vit Mariaeburgensis. Aiitimare Balticum 
seu brevis et analytica Recapitulatio 
Tractatus nuper editi. cujus titulus est, 
Marę Balticum. Id est: Historica de- 
ductio ubi Regiim Daniaene an Polo- 
niae praefatum Marę a multis annorum 
centenarijs. asserente non fallaci liomi- 
num censura. sed ipsa nunąuam fallibili 
natura se depensatum (sic) fateatur, & 
as^noscat? In vim Prodromi cujusdam 
editum. Anno ML)CXL (1640).' B. w. 
m. dr. w 4ce. k. 6 nlb. 

Porów. Marę Balticum (1638). 

Akad. — Czartor. — Jagiell. — Krasińs. 

Pflanzen ob. Reyger Gottfried (Die 
urn Danzig 1768). 

Pflicht ob. Praetorius (1718). 

Pflichttheil ob. Głogowski Dominik 
(1797). 

Pforte (Die neu-eroffnete Ottoma- 
nische) bestehend in einer Beschreibung 
dess Tiirck. Staats- u. Gottesdiensts 
aus Paul Rieauts Buch; einer Histori 
aller Ottoman. Monarchen. Auss des 
Giov. Sagredo Italian. Beschreibung 
Ubersetzt. — Bd. II. Fortsetzung, was von 
1664 -1700 in d. Turek Monarchie u. 
in Hungarn, Siebenbtirgen, Pohlen, 
Moscau, Wallachey. Bulgarien, Servien, 
Dalmatien. Morea, Candia, in Militar 
Expeditionen vorgegangen. Aus dess 
Ricaut, Donado, Fescarini. Beren^ano 
u. a. Schrifften, aus dem Frantz., Ital. 
u. Holland, ubersetzt. Augspurg 1694 — 
1701. folio. (Z wielu rycinami). 

Pforte (Ehren) ob. Beschreibung 
(1698). 

PHAEDRUS. Augusta Cesarza wy- 
zwoleniec w Polski stroy przybrany. 
Przekładania Józefa Epifaniusza Mina- 
sowicza. R. P. 1746. w Warszawie 
w Drukarni J. K. Mói y Rzeczy pospo- 
litey in Collegio XX. Scholarum Pia- 
rum. w 4ce, str. 98. 

Wspomina tłumacz w przedmowie, że wy- 
szedł Ezop nowy polski z stem i oko ba- 
jek w niemieckich krajach a polskim dru- 
kiem, podany w Lipsku do druku przez 
X. Józefa Załuskiego. Pięć ksi;;g idą do str. 66; poczem Przydatek 
baiek przez Marąuarda Gudyusza z ma- 
nuskryptu Dywioneńskiego wypisanych (ba- 
jek 5). OJ str. 70; Zbiór różnych baiek 
acsi Ezopowych z prozy łaćińskiey tłuma- 
czonych albo Suplement do Fabuł Phae- 
drowych (bajek iO). 

Akad. — Jagiell. — Krasińs. 

— Phaedri Aug. liberti fabularum 
Aesopiaruni libri V. Accedunt Gabriae 
Graeci teatrasticha. Fedra Aug:. Ces. 
wyzwoleńca baiek Ezopowych ksiąg V. 
Przydane są Gabryasza Greczyna ryth- 
my poczwórne, przekładania józ. Epif. 
Minasowicza. R. P. 1746. Ed. 2-a po 
1-szóy 1756 przeyrzana y poprawna. 
Warszawa, 1777. w 8ce, str. 184 i nlb. 
28. (Po łacinie i po polsku). 

Jocher 314-. — Obacz: Minasowicz Rymy 
t. V. — O przekładzie Minas. ob. Chrza- 
nowski w Bibl. pis. pol. nr. 55 str. XIX. 
Akad. — Kijows. — Krasińs. — Ossol. 

— Fedra Augustowego Wyzwoleńca 
Bayki wybrane, po łacinie, po polsku, 
po francuzku. Przełożenie nowe z przy- 
piskami. We Lwowie w drukarni Aka- 
demickiey Towarzystwa Jezusowego. 
Roku Pańskiego M.DCC.LXVIT. (1767)'. 
Za dozwoleniem Starszych, w 4ce, k. 4 
nlb., str. 171, Błędy str. 2 i rejestr 
str. 1. 

Dedykacya: Do Ignacego Potockiego staro- 
sty kaniowskiego, najukoch. brata. Dan 
we Lwowie w konwikcie XX. Jezuitów 
d. 16 lipca 1721 (poprawiono piórem na 
1761) Podpisany jest Jan Potocki kaszte- 
lanie lwowski ; lecz Albertandi mieni tłu- 
maczem Grzeg. Piramowicza, lubo w dedy- 
kacyi Potocki podaje to jako swoje, pier- 
wiastkowe prace szkolne, mówiąc: „Ja 
jeden z poczynających iestem". — Zaczyna 
się teoryą: Krótkie zebranie nauki o Apo- 
logu. Dalej przestrogi o dwojakim spo- 
sobie francuzkiego tłumaczenia (proza). 
— Kzecz za trudna na ucznia. Zapewne 
w konwikcie Jezuitów Piramowicz pracy 
tej dopomagał. 

Jocher 311. 

Akad. — Drohob. — Jagiell. — Krasińs. — 

Ossol. 

— Fedra Augusta Cesarza Wyzwo- 
leńca Bajek Ksiąg Pięć z łacińskiego 
na polski język, z przydatkiem not po- 
trzebnych przez X. Ignacego Chodźki 
S. Theol: Doktora, Coli: Zodziskiego 
Rektora przetłumaczone a Nayjasniey- 
szey Kommissyi Edukacyi Narodowey PHAEDRUS PHARETKA. 217 dla pożytku uczącey się młodzi we trzech 
językach ofiarowane, w Wilnie, w Dru- 
karni J. K. Mci i Rzeczypospolitey Aka- 
demickiey. Roka 1774. w 4ce, k. 4; 
str. 261 i str. 3 indeksu. 

Tłumacz wychwala przekłady Jabłonowskie- 
go i Minasowicza. 

Obok oryginału łacińskiego jest tutaj tłu- 
maczenie polskie wierszem białym, fran- 
cuzkie prozą. Noty łacińskie po większej 
części. 

Jocher 1 38, nr. 313 a, b. — Bandtke Hist. 
druk. pol. II 276. — Kraszewski Wilno 
IV 321 i 32R. 

Drugą edycyę z r. 1776 podaje Kraszewski, 
za nim Jocher. Wydanie to jest wątpli- 
wem. Czerw. Dwór — Jagiell. 

— Bajki Fedra z Księgi III w Tex- 
cie łacińskim. Poczajów, 1799. w 8ce. 

Warsz. Uniw. 

— Fabularum Aesopicarum fabulae 

selectae pro inferiori ordine infimae 

classis Grammaticae. B. w. r. (Vilnae). 

w 8ce. 

O tern Kraszewski Wilno. — Jocher 303. 

— Fabulae ad usum Seholarum Pia- 
rum. Varsaviae. typis S. R. M. et 
Reip. in CoUegio Seholarum Piarum 
M.DC.LXIV. (1764). w 8ce, str. 82. 

Na końcu bajki Gabriasa. 
Jocher 302. 

— Fabulae ad usum Seholarum Pia- 
rum. Varsaviae 1793. Typis S. R. M. 
et Reipubl. in Colleg. Schol. Piarum. 
w 8ce, str. 84. Warsz. Uniw. 

— Les plus belles Fables raorales 
de Phedre et de Philelphe. Bayki mo- 
ralne z Fedra y Filelfa. w Warszawie 
1769. w 8ce. 

Jocher 312. 

— ob. Ezop (1779, 1793) — Mina- 
sowicz J. E. (1755) — Siruć Bernard 
(Collectanea e probatis 1775). 

PHAEDRUS Zygmunt X. Epicedion, 
quod Frater Sigismundus Phaedrus De- 
rvtinus, ex sodalitio minorum conuen- 
tualium, sacrae Theologiae professor, 
Illustrissimi ac Reuerendissimi D. Car- 
dinalis, Principisą; Tridentini, et Bri- 
xinensis, a sacris studijs et concioni- 
bus. Augustae Yindelicorum in magnis 
illis Comitijs S. R. Imperij. Anno. 1548. 
in tempie maiori , coram Diuo Carolo 
Caesare, et Ro. quoq; Regę Ferdinando, Principibus item electoribus, statibus 
atque ordinibus Imperij, in funere ho- 
norificentissirao, Serenissimi Poloniae 
Regis Sigismundi Senioris. nonis Maij. 
voce ad sonum miserabilem inflexa, 
moerens, nec sine multis lachrymis, 
fermę ex tempore dixit. (1548). (Na 
końcu:) Augustae Yindelicorum Phi- 
lippus Ulhardus excudebat. w 8ce. k. 7 

nlb. 

Janoc. I 201-. — Wierzbow. III 2249 

Akad. — Czartor. — Gloger. 

Phaenicius (Phoenicius) Stanisław 

ob. Epiphanius — Fenicki Stanis. 

Phaenix decoris et ornamenti pro- 
yinciae Polonae S. ordinis Praedicato- 
rum. Posnaniae, 1752. 

— ob. Opaleński Pet (honorum 
1684) — Wierzbicki Kaz. (ex olore 
1740). 

Phaenomenon (Phaenumena) ob. Bar- 
toszewski Ferd. (na akcie weselnym 
1692) — Hevelius .'aerum 1682) — 
Izdebski A. (siderum 1641) — Kocha- 
nowski J. (1639) — Zieniewicz A. (Iz- 
debski A. Tyszkiewiciana). 

Pha!anx phiiosopliica ob. Wąglikow- 
ski And. (1636). 

Phalarismus ob. Reszka St. (1596). 

Phalereus Demetrius (De elucutione 
liber a Stan. Iiovio) ob. Demetrius (1557). 
Wierzb. I 166. 

Pharaon ob. Mirowski Józef Michał 
(1757) _ Obryński Casim. Gottfryd 
(1653). 

Pharetra spiritualis. Quid in hoc 
libello cótineatur, seques pagiua indi- 
cabit. Gustate et videte. Vilnae. Ex Ty- 
pographia Academiae Societatis Jesu. 
Anno 1595. w 16ce, ark. I5 (kart nlb. 
101). 

Zaczyna: D. Bernardi Rhytmica Oratio (kart 
15 wierszem). Potem: Exercitatio spiri- 
tualis. Praeparatio ad Sacram Euchari- 
stiam. Modus aud. Miss.im, Odk. 53: Pro- 
ces horariae. Od karty 82 : Litaniae. Koń- 
czą: Orationes .S. Brigidae. Jagiell. 

— Regia Jaculatoris Regis Prophe- 
tae plena sagittis... devota manu cujus- 
dam Sereniss. Poloniarum regi;^ ela- 
borata. Per 160 annos in rpgnm ar- 
chi vo conseryata. Nunc primum... ex- 

28 218 PHARMACA. PHILALETHES, posita a. 1699. w 4ce, str. 190. (Brak 
końca). 

Czetwert. — Warsz. Uniw. 

— morientium ob. Drużbicki K. 

Pharmaca medlca ob. Jaśkiewicz Jan 
(1775). 

Pharmacopaea castretisis ob. Dziar- 
kowski Hiacintus (1794). 

Pharmacopolia ob. Weihardt Teodor 
(Commentatio 1776). 

Pharmacus ob. Sabinus Bartolomeus 
(Examen 1539). 

Pharos splendoris ob. Mazurkowic 
Wal. (1672). 

Pharsalia ob. Lucanus (1582, 1693). 

Pharus ob. Bieżanowski J. St. (L. 
Piotrowski 1679) — Fatowicz (Gas. 
Fachinetti 1639) — Łobżyński (War- 
szyciana 1649) — Paprocki B. (Sarma- 
tica 1633) — Szczygielski Stan. (Be- 
nedictina 1669). 

Phase ob. Solary P. (transitus 1701). 

Phertner Melchior ob. Schonflissin 
(Wesele 1646). 

Phiala ob. Bieżanowski J. S. (P. Her- 
cio 1647) — Goliński G. (Jac. Sobieski 
1628) — Jedziński. 

PHILA Manuel. Carmina anecdota 
graeca. Lipsiae, 1756. 

Wydał Bogumił Werndorf, prof. gimn. gdań- 

bkiego. 
Acta hist. eccl. nostri temp. I. Band, str. 

559. 

Philadeiphia ob. Rostkowski Ad. Fr. 
(sacra virtutis 1700) — Suscius Fr. 
Hiacynthus (Philadeiphia sive erectio 
1607) — Swiebocki Sin. (sive erectio 
1690, 1693). 

Phiiadelphus Synesius ob. Wiszowaty 
Andrzej (Arsenii Sophiani etc. 1703). 

PHILADEPHUS Eusebius. Reveille 
Matin: oder Wacht friih auf. Das ist. 
summarischer, und warhafter Bericht 
von den verschinenen, auch gegenwar- 
tigen beschwarlichen handeln in Frank- 
reich, den Franzosen und audern ge- 
nachbarten Nationen zu gutem, Ge- 
sprach weis gestellet und verfasset. 
Durch Eusebium Philadephum Cosmo- 
politam izunder aber aus dem Franzo- 
sischen ins Teutsch gebracht. Durch 
Emericum Lebusium. Getrukt zu Edimburg. bei Jacobo Jammeo. Anno 
M.D.LXXV. (1575). w 8ce, k. 112. 

Dedykacja: Principibus, dominia, statibus 
et subiectis Regni Poloniae... Eusebius Phi- 
ladephas Cosmopolitanus. — Wedle Wellera 
Indox psoud. 1856 s. 113 dwaj używali tego 
pseudonymu: Mik. Barnaud 1573^ — 4 i 
Georg Ziglins 1596. — Będzie to zapewne 
ten pierwszy, którego „Dialogi" wyszły 
w r. 1574 w Edymburgu (obacz : Dopeł- 
nienia). 

Włerzbow. I 340. Warsz. Uniw. 

— ob. Barnaud Nic. (Dialogi 1574). 

Philaenare ob. Szymonowicz Sz. (ad 
H, Sieniavium 1600). 

Philaeni. Amoris in patriara, lectae 
hostiae. In coUegio Lubransciano aca- 
demiae posnaniensis redivivi. Perillu- 
stribus et reverendissimis D. D. per- 
augusti capituli posnaniensis, praelatis, 
canonicis ad solemnia geminorum coe- 
lestium ejusdem ecclesiae tutelarium, 
feliciter congregatis D. D. patronis, be- 
nefactoribus oblati. Anno Dni 1673 die 
(5) mensis Julii. (Na końcu:) Posnaniae, 
typis haeredum Alberti Reguli. Anno 
Dni 1673. w 4ce, kart 2. Czartor. 

Philaeterus ob. Boehmius Job. Got. 
(Poet. pol. Carmina past. 1779). 

Philakai ob. Osędowski St. (Grz. 
Zdziewoyski 1639). 

Philaletes ob. Vegius (ex Luciano 
1512). 

PHILALETHES E. P.,Lithuaniae. Dia- 
log Sldchćica Litewskiego prawdziwy 
woyny Inflantskie}^, Króla Jego M. Ste- 
phdna, świętey y drogiey pamięci Panś 
naszego, z Księdzem Moskiewskim, od 
początku do końca krotko zebrany. 
(Na końcu:) W Wilnie, z Drukdrniey 
Jakuba Markowicza Roku Pańskiego, 
1594. w 4ce. k. 40 (ark. J^). 

Po tytule idzie osobna karta z herbem i 
z wierszem : Na herb Wnego Jana Hle- 
bowicza etc. (26 wierszy). 

Dedyk. : Wielmożnemu Panu Janowi Hle- 
bowiczowi, na Dąbrównie, wojewodzicowi 
trockiemu, stolnikowi J. Król. M. W. X. 
L. etc. — Dedykacya ta zajmuje 7 stron, 
a pod nią podpis : E. P. Philalethes Li- 
thaaniae. Datowana z Dubiny, 15 czerwca 
1594. 

W tytule rycina szlachcica konno i dwóch 
pieszych. Rozmawiają o wojnie inflanckiej 
wierszem: Czech, kursor i rycerz. — Nie 
wiadomo, co oznaczają litery E. P. Mo- PHILALETHA. PHILELPHUS. 219 żnaby je rozwiązać, albo: Eąaes Polonus, 
albo widzieć w nich inicjały antora. Może 
to Eliasz Pielgrzymowski? (obacz). 
Rzecz cała jest apologią Stefana Batorego 
i jego polityki moskiewskiej. Na końcu 
wiersze: Do Czytelnika i In Zoilvm. — 
Egzemplarz Bib. Jag. był dawniej własno- 
ścią X. Moszyńskiego. Ma karty namero- 
wane atramentem od 205 — 245. Jagiell. 

(Philaletha Carpophorus). Discipu- 
lus autoris Apologiae pro arte disputandi 
Peripateticorum in calumniosum Car- 
pophori Philalethae libellum. (Na końcu:) 
Cracoviae XII. Kalend. Junii a. c. 1755. 
w 4ce, sygn. E4. 

— Amicus ad ad Amicum in scrip- 
tum improbum Carpophori Philalethae, 
contra autorem Apologiae, pro arte dis- 
putandi Peripateticorum. Cracoviae, 
1755. w 4ce (ark. C3). 

— ob. Amicus (1755) — Herka 
Kłem. (Responsum 1755) — Stemplow- 
ski Kaz. — Wiśniewski Antoni. 

Philalelta Christoporus ob. Broński 
Krzysztof (Apokrisis 1597) — Smo- 
trzycki. 

PHILALETES Cyriacus. Exercitatio 
de jurę quo die Pascha celebrandum. 
(B. w. m. i r.). w 4ce. k. 4. 
Jocher 12324. 

Philalethes Irenaeaus, Eleutherus 
(pseud. Ludwika Molineusa) ob. Moli- 
naeus (Rerum nuper in Scotia 1641) — 
Przipcovius Sam. (Dissertatio 1670) — 
Socinus (Dissertatio 1630). 

Philalethes ob. Albutius P. (1611) 
— Vegius (1512). 

PHILALETA Wilhelm Oxoniensis. 

Amica et succincta ad Stanislai Rescii 
Ministromachiam, Responsio Philalethae 
Osoniensis. B. w. m. i r. (Zapewne 
r. 1592). w 8ce, str. 87. 

Jocher 3168. 

(Philaletha Wilhelm). Vindiciae, qui 
bus Guilhelmi Philaletae ad Ministroma- 
chiam Rescii responsio, contra refuta- 
tionem posnaniensem a criminatione et so- 
phismatis vindicatur... anno M.D.XCVIII. 
(1598). w 4ce, ark. 10. 

Przypis Stanisławowi Orzelskiema, staro- 
ście radziejowskiemu. — Jocher przy- 
pisuje to dziełko Janowi Krzuskiemu, 
a Siarczyński (Obraz w. Zyg. III t. I str. 
257) nazywa antora Krzyckim. — Jest to pismu wymierzone przeciw Żydowskiemu 

Maciejowi. — Ob. Krzuski (Bibl. tom XX 

str. 3-^7). 
Maciej. Pism. pol. III str. 396. — Jocher 

3170. - Wierzb. III 2921. 
— ob. Krzuski Joannes (1593) — 
Mikołajewski X. Daniel (1593) — Vo- 
lanus And. (Judicium de ministromachia 
Rescii) — Rescius St. (Ministromachia 
1591) — Żydowski Math. (Libelli 1593). 

Philaletes Peripatetlcus ob. Mo- 
drzewski Frycz Andrz. (1545). 

Philaneik Philander ob. Deliberatio 
(1607). 

Philantropia ob. Dachnowski Jan. 
(lubo związek 1631). 

Philantropion ob. Mazurkiewicz Val. 
J. (lyricum 1659) — Slachetka H. (lite- 
rarum 1666)' - Tworkowski L. (teolo- 
gicum 1667). 

PHILARCHUSTh. Schwedischer Ein- 
fall in die furstliche Residentz Mietaw 
in Curlandt. 1658. w 4ce. 

PHILARETUS. Trauer Gcdicht... Cor- 
dula von d. Linde. Gerhardi Bartschii 
coniux. Danzig. (B. w. r.). folio. 

PHILARETH! medici Barbarae prae- 
stantissimi, de pulsuum scientia libellus. 
Theopili de exacta retrimentorum vesicae 
cognitione. Albuno Torino interprete. 
Basileae, Henr. Petrus. 1533. w 8ce, 
str. 94. 

Barbara jest to żona Zygm. I, jak to obja- 
śniono w egz. Ossol. Po jej śmierci był 
wypędzony. 

PHILARET Ignacy. Apologia pro Jesu 
Societate in Alba Russia. Amstelodami, 
1793. w 4ce. 

PHiLELPHUS Franciscus. Francisci 
Philelphi breuiores elegantioresą ; Epi- 
stole. Omnibus qui pure et latine seri- 
bere cupiunt multumvtiles et necessarie. 
summa ex eiusdem toto eplaru volumine 
diliffentia collecte: ac iterum ad vn- 
guem reuise. Cum tabula argumento- 
rum seu titulorum breuiter singulas de- 
clarantium eplas: ut quandocunq; usui 
necessariam adolescentes velint raate- 
riam: querant habita pagina. Vita Fran- 
cisci Philelfi ex libro de scriptori- 
bus Ecclesiasticis. (Na końcu:) Im- 
pressum Cracouie: Anno Domini 1505. 220 PHILELPHUS. PHILEMON In die sancti Bernardi abbatis. (B. druk.), 
w 4ce, kart 6 nlb. i liczb, rzymskiemi 
LXXXXV (95). [Druk gocki' ze skró- 
ceniami]. 

Ciampi Bibl. II 198 1. 31 ma: tjpis goticis 
Hallerianis. Lecz w nazwisku autora mył- 
ka, bo zamiast Philelphi ma: Philippi 
Franc. — Hain Repertor 1838 II Pars II 
498 nr. 16106 mniema, że najpierw wy- 
szło u J. Hallera przed rokiem 1500. — 
Łukaszewicz Hist. szkół I s. 90. — Ja- 
nocki Nachricht III s. 156, 158 i 168. - 
Istnieje też wiedeński druk Wietora z r. 
1511. - Obacz także lucunab. typogr. 
Wisłockiego (1900) str. 376. 

Wierzb. I s. 8. 

Czartor. — Jagiell. — Krasińs. — Ossol. 

Warsz. Uniw. 

— Toż:... Cracoviae, apudJoannem 
Haller. 1509. w 4ce. 

Wiszniew. III s. 315 i VI 9. 137. 

Kórnik. 

— Viri grece et latine eruditissimi 
Epistolarum familiarium liber primus 
incipit. (Na k(jńcu dzielą:) Epistolarum 
Francisci Philelphi liber trigesimus sep- 
timus et ultimus finit feliciter. Apud 
inclytam Cracouiam summa industria 
et impensa spectabilis viri Domini Joan- 
nis Haller. Anno a virgineo partu 
M.CCCCC.XII. (1512). VII idus Janua- 
rias. w wielkiej 4ce, kart CCCLIV. 

Druk piękny, równy ; papier graby i biały. 
Przypis. Erazmowi Ciołkowi, bisk. płock., 

przez Stanisława z Łowicza. 
Janociana I s. 176; Nachr. IV str. 156. 

— Breuiores elegantioresque episto- 
lae: omnibus qui pure et latine scribere 
cu!)iunt multum utiles et necessarie: 
summa ex eiusdem toto epistolarum 
Yolumine diligentia collecte: ac iterum 
ad unguem reuise. Cum tabula argu- 
mentorum seu titulorum: breuiter sin- 
gulas declarantium epistolas: ut quan- 
docunque usui necessariam adolescentes 
velint materiam querant habita pagina. 
[Pod tytułem drzeworyt wyobraża herby 
Polski, Litwy, Krakowa i cyfrę Hal- 
lera]. (Na końcu dzielą:) Habes amice 
lector Francisci Philelphi breuiores ele- 
gantiorcgque epistolas: omnibus pure et 
latine scribere cupientibus admodum 
necessarias. Ex eiusdem toto epistolaru 
yolumine passim excerptas. Ac demu 
no mediocri cura et impensa prouidi viri Domini Johannis Haller perpolite 
elaboratas. Cracouie Anno a virgiueo 
partu M.CCCC.XIII. (sic) Pridie nonas 
iunias. w 4ce, k. 6 nlb., CV liczb, i 
9 nlb. 

Na egzemplarzu Ossolińskich i egz. opisa- 
nym przez Chłędowskiego z bibl. Kuro- 
patnickiego jest data M.CCCC.XIII. (1413). 
O tej myłce przemilcza Janocki Nachr. 
IV s. 168. — Wiszn. VI 133. — Łukasz. 
Hist. szkół I 90. 
Egz. Ossol. nie ma karty tytułowej. 

Ossol. — Dziedusz. 
— Francisci Philelphi. Epistolaru 
suma diligetia excerptarura liber nu- 
per quam emendatissime impressus. 
Epistolae item duae ex Joafie Pico 
Miradulo. Altera, de stilo philosopho- 
rum, et an eloquetia in philosopho 
desiderada sit. declamatoria. Altera de 
vita recte institueda, et in ibi ad ide 
precepta queda, grauissima. (Na końcu:) 
Habes amice lector Francisci Philelphi 
Breuiores Elegantioresque Epistolas. 
Omnibus pure et latine scribere cu- 
pientibus admodum necessarias. Ex 
eiusdem toto epistolarum yolumine pas- 
sim excerptas, Ac demum non me- 
diocri cura et impensis prouidi yiri 
Domini Joannis Haller perpolite ela- 
boratas. Cracouie, anno a yirgineo partu, 
M.CCCCC.XVII. (1517). XVII Kalen- 
das Maij. w 4ce, k. 102 nlb. (ark. Q6). 
Dedyk. : Romano et Gothardo Gayr, in Au- 
stria a Magistro Christ. Crasso. 7. Cal. 
Octobr. 1515. — Egzemplarz bibl. Zału- 
skich miał na oprawie wyciśnięty herb 
Stefana Batorego, a dostał go biskup Za- 
łuski od Jakóba Sobieskiego królewicza. 
Janocki Nachr. IV 168. — Wierzbowski II 

933 (znaczy kart 98). 
Branic. — Jagiell. — Ossol. — Sanguszko 
— Włocław. — Zamojs, 

Philemerus Irenicus Elisius ob. Dia- 

rium Europaeum (1659). 

Phiiemon ob. Pythagoras (1536). 

(Phjlemon). Vota Propemptica Qui- 
bus Adolescentem Pietate & Eruditione 
ornatum loannem Philemonem Boemum 
ex celebri Gorlicensinm Schola, ad pa- 
ternos Lares yocatum prosequebantur 
Amici & Condiscipuli. Edita Grorlicii 
Typis Joannis Rhambae. 1603. w 4ce, 
kart 4. 

Wiersze umieścili : Petrus Biskupski Polo- PHILENON. PHILIPPICAE. 221 nas, Antonius AnrivivaB, Joannes Mieldei 
Sag. (tu wspomniano: Cantusąue lugubres, 
epicedia quae lavit Albi busta Liincki), 
Job. Erythraeus Libicensis Scepusias Ju- 
nior, Adamus Dermocbovjus Sverinensis 
Polonus, Matthias Arnorius Bojemus, Mi- 
cbael Gehler Gorl, Jagiell. 

Philenon Arae ob. Szymonowicz Sz. 
(1600). 

Philetaerils (Jasiis) ob. Boehm Jak. 
(Poetarum 1779) — Dzierżanowski (Ma- 
nes) — Jasiis (Rakwicz J.). 

Philetus ob. Krzyszkowski Bartho- 
lom. (1753). 

(Philibert). Cri d'une honnete fem- 
me qui rćclame le Divorce, conformó- 
ment aux loix de la primitive Eglise, 
a Tusage actuel du Royaume de Po- 
logne, et a celui de tous les peuples 
de la terre qui existent ou qui ont exi- 
stó, excepte nous. Un autre Homme est 
necessaire a la consolation de ma vie, 
a ma vertu meme, Frag. d'Instruc. par 
le Prince Royal de . . . Art. Divorce. 
Londres M.DGG.LXX. (1770). w 8ce, 
str. XII i 95. 

Rzecz dotyczy francuskich stosunków. Polski 
obyczaj tylko mimochodem wzmiankowa- 
ny. Autor bezmienny. Jagiell. 

Phiiidor ob. Mćhee de Latouche 
(1787). 

Philiponesob. Jaworski Stefan (1748). 

Philipoński Hieronim ob. Filipoński 
H. — Zecchius J. (In primum 1586). 

Philipowsl(i ob. Filipowski. 

PHILIPPI Honoryusz. Thesaurus po- 
liticus... Opus collectum ex italicis tum 
publicatis, tum Mss. variis variorum 
Ambassatorum observationibus et dis- 
cursibus accurato cum delectu concin- 
natum et in gratiam politicae sapientiae 
et linguarum studiosorum nunc latine 
simul et italice editum. Editio postrema. 
Francofurti 1617, ty pis Nicolai Hoff- 
manni impensis haeredum Jacobi Fi- 
scheri. w 4ce większej. 

Między innymi artykułami jest: Discorso 
deir interregno di Polonia deli' anno 1587 
di Orazio Spanorchi ; Discorso sopra la 
elezione da farsi del nuovo Ee di Polonia 
l'anno 1587. 
— Toż:... Continuatio, Editio post- 
rema. Francofurti, typis Hoffmanni 
1618. w 4ce. Ciampi Bibliogr. crit. 11 str. 199. — Ob. 
Wiszn. VIII str. 121. 

PHILIPPI Simon. Theses de Processi, 
ex priore tertii Etliicorum Nicomaebeo- 
rum libris semiste expressae... Praeside 
Cunrado Grasero, Rectore Gymn. Tho- 
run. die 7. Jul. Thorunii. 1627. w 4ce, 
kart 8. 

Philipica IV ob. Cochlaues (1534). 

Philippica Lubransciani Tulii erga 
Antonium ob. Wilkoszowski Antoni. 

Philippicae sacrae seu orationes Doc- 
tissimorum... Ecclesiae Procerum no- 
mine in coronatos orthodoxae reli- 
gionis hostes uibratae... reimpressae A. 
M.DCC.VXL. (1735). Varsaviae typis 
Coli. S. J. w 12ce. 
Jocher 2987 a. 

— Toż:... Doctissimorum aeque ac 
Sanctorum Ecclesiae Procerum nomine, 
in coronatos orthodoxae religionis, aut 
pietatis hostes vibratae. Cum permissu 
Superiorum. Reimpressae anno Domini 
M.DCC.XL. (1740). Varsaviae typis S. 
R. M. Collegij Societatis Jesu. w 12ce, 
str. 146. 

Obejmuje: Oratio I — XIV. Poczem : Epist. 
S. Hieronymi. Od str. 113—123: Oratio 
XIII. S. Stanislai Episcopi Grac. in Bo- 
leslaum Poloniae Regem. 

Jagiell. — Warsz. Uniw.— Wileńs. (duplik.). 

— Toż:... hostes yibratae. Cum per- 
missu superiorum reimpressae. Lublini 
typis S. R. M. Collegii Societatis Jesu. 
An: Do: 1745. w 12ce, kart 71 nlb. 
(ark. 6). 

Jagiell. — Ossol. — Uniw. lwów. — Waraz. 

Uniw. — Wileńs. 

— Toż:... yibratae. Cum permissu 
superiorum reimpressae anno Dni 1753. 
Lublini, typis S. R. M. Collegii Soc: 
Jesu. 1753"'. w 12, kart 70 (ark. Fj). 

Jocher 2987 6. 

Czartor. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Sacrae Seu Orationes, Doctissi- 
morum Aeque Ac Sanctorum Ecclesiae 
Procerum Nomine, In Coronatos Ortho- 
doxae Religionis, Aut Pietatis Hostes 
Vibratae. Cum permissu Superiorum. 
Reimpressae Anno Domini 1754. Ca- 
lissii Typis S. R. M. Collegii Karnko- 
yiani Societatis Jesu. w 12ce, k. 1 nlb. 
i str. 141 liczb. 222 PHiLlPPIN. PHILIPPUS. Na odwr. str. k. tyt. : Indiculus Orationum. 
Jocher 2987 c. 

Kłodaws, — Ossol. — Sem. gnieźn. — Wi- 

leńs. 

— Toż:... yibratae. Cum permissu 
superiorum reimpressae. Anno Domini 
(1759). Premisliae, Typis S. R. M. Coli. 
Soc. Jesu 1759. w 12ce, k. 3 (ark. Gj). 

Wydawca Kaiakulski Mathias. 

Czartor. 

— Toż:... hostes yibratae. Reimpres- 
sae Lublini 1765. w 12ce. 

Drohob. 

— ob. Hartung P. (in peccatores 
1688). 

Phillppin Joh. Dor. (z domu Sysan- 
giu) rytowniczka ob. Dogiel M. (Codex 
1740) — Rogaliński J. (Doświadczenia 
1771). 

Philippowic St. J. ob. Filipowicz J. 

Philjpowski And. Szymon ob. Fili- 
powski A. S. 

Philipp generał ob. Lezana Jan Chrzci- 
ciel (1670). 

PhilippoYius Hieronim ob. Statorius 

Pet. (Emanuel 1561). 

PHILIPPS J. Tliomas. Fundamental 
Laws and Constitutions of Denmark, 
Sweden, Germany, Poland, England, 
Holland, and Swisserland. London 1752. 
w 8ce. 

Philippus Eduardus ob. Pacianus Er- 
nest (1655). 

Philippus Ferdinandus ob. Abraham 
filius Kattani (1597). 

PHILIPPUS Joannes. Propositio Cel- 
sissimi et Reverendissimi Domini D. 
Joaunis Philippi Episcopi, & S. R. Im- 
perij principis Passaviensis. Sac: Caes: 
Majestatis Consiliarij intimi actualis. 
et ad comitia generalia electionis regis 
Poloniae. Legati extraordinarij facta. 
In campo electorali ad Varsaviam vi- 
gesima prima Junij anno Domini Mille- 
simo sexcentesimo nonagesimo septimo. 
(1697). folio, kart 4 nlb. 

Jagiell. 

— Toż:... In Campo electorali ad 
Varsaviam, yigesima prima Junii. An: 
Dom: 1697. folio, k. 4. 

Jest to druga edycya w tymże roku. Obej- 
muje propozycye za Xciem Jakóbem. Ob. Sobieski Jakób (Propozycye). 
Branic. — Czartor. — Ossol. — Uniw. lwów. 

— Warsz. Uniw. 

Philippus Nerius ob. Filip Neryusz. 

PHILIPPUS a S. Trinitate (bawił ja- 
kiś czas w Polsce). Decor Carmeli re- 
ligiosi in splendoribus sanctorum ac 
illustrium religiosorum et monialium. 
Lugduni 1665. folio. 

Dzieło składa się z 3 części w jednym tomie. 
Podaje dużo materyału do polskich zako- 
nów. — Wyjątki z niego tłomaczone na 
jeżyk polski obacz pod Filip (Bibl. XVI 
s' 216). 

Katalog antyk. Rosenthala 1910. 

— ob. Januszowski Ferd. (Tegmen 
1666) — Slachetka Stanisł. (Philantro- 
pion 1666, Praemium 1666). 

(Philippus a S. NiCOlao). Certamen 
Yotorum, De Augustioribus debiti Ho- 
noris plausibus per Philippica Theolo- 
gorum Bella compositum, ac Zelosissimo 
Propugnatori Spiritus Eliani, Invictis- 
simoq; Expugnatori Cordium, in Refor- 
mato Carmelo pro Religiosae Obser- 
yantiae Statutis Macedouica fortitudine 
decertanti. Admodu Reverendo Patri 
Obseryandissimo R. P. Nostro Philippo 
a S. Nicolao Carmelitaru Discalceatoru 
Congregationis S. Eliae Ord. B. V. Ma- 
riae de monte Carmelo Praeposito ge- 
nerali & ejusdem S. Montis priori me- 
ritissimo. In vim subordinatae propen- 
sionis Theresianis Sagittis, Filialibus 
in Cordibus exarratum. Conclusionibus- 
que theologicis consignatum. & a FF. 
Carmelitis Discalceatis Provinciae Po- 
lonae sub Titulo S. Spiritus Inter Sa- 
lutatorios Lechici Orbis Applausus de- 
dicatum. In Cołlegio Varsaviensi Anno 
quo Victrix Sapientia inter Caelum & 
terram certamen composuit 1729 die 
veró... [dopis.: 13] mensis Julij. folio, 

k. 4. 

Od karty Ag idą: Conclusiones theologicae 
ex Universa theologia juxta men tera D. 
Thomae Angelici. (Na końcu:) Disputa- 
buntur in coUegio Cardinalitio Radzieio- 
viano Varsaviensi Carmel. 

Na odwr. tytułu : Stomma reformati Carmeli. 

Jagiell. 

PHILIPPUS. Adhortatio ad quendam 
Theodosium ludeum, ut Christi fidem, PHILIPPUS. PHILOPATRIS 223 relicta ludeorum superstitione. eolueret. 

Cracoyiae, Vietor, 1537. w 8ce. 

Dzików. 

(PHILIPPUS Wilhelmus, paktinus 
Reni). Bellaria acaderaica ad serenissi- 
morum principum Philippi Wilhelmi 
comitis palatini Rheni, ducis Bauariae. 
Juliae, Cliuiae, Montium , comitis in 
Veldentz, Spanheim, Marchia, Rauens- 
burg & Moehrs, domini in Rauenstein, 
&c. sponsi, et Annae Catharinae Con- 
stantiae. augustissimorum Poloniae Sue- 
ciaeq; regum Sigismundi III. filiae 
Yladislai IV. sororis, Poloniae. Sueciae 
&c. principis sponsae, festas, fortuna- 
tas, auspicatissimasą; nuptias, summo 
gratulandi studio ab academia vilnensi 
Soc. Jesu oblata. Vilnae, typis acade- 
micis. Anno M.DC.XLII. (1642). folio, 
na k. 1 rycina, k. 1 tyt. i 1 ded. i k. 
29 nlb. (ark. 151/2 od A— Pj). 

Dedyk. : Władysławowi IV, królowi pols. — 
Pierwszy tytał jest miedzioryt, z napisem : 
Bellaria academica. Conr. Gotke sculp. 
1642. Vi!nao. Druk cały w ozdobnych ra- 
mach (wierszem i prozą). Podzielone na 
XL rozdziałów. Autorowie artykułów nie 
są wymienieni. 
Czerw. Dwór — Czartor. — Jagiell. 

— Penu nuptiale... Annae Cathari- 
nae et Philippi Wilhelmi ... Coloniae 
agripp., Soc. Jesu. 1642. folio. 

— ob. Anna Katarzyna — Cenzura 
— Elektor heidelberski — Fredro (Epi- 
stoła) — Gurski Fab. — Neoburg — 
Olszowski And. (Censura) — Prażmow- 
ski — Schaffgotschius (Oratio 1669) — 
Wasserberg Ew. (Panegyricus Phil, 
Wilh. 1642). 

O jego kandydaturze na tron polski ob. Fin- 
kel Bibl. I i II. — Korzon Dola i nied. 
II 330. — Celłchowski De fontibus 1871. 
— Gacki w Bibl. warsz. 1849. 

Philippus Wilhelmus brandeb ob. Be- 
rendt Nath. (1709). 

Philippus II ob. Instruction — War- 
szewicki Chrz. (In mortem 1598). 

Philippus III, Hispaniae rex ob. War- 
szewicki Chrz. (Panegyricus 1601). 

Philips J. C. rytownik ob. Bellona 
in Europa (1734). 

Philo Xaverii Pietas hebdomadaria 
in S. Patron um Franciscura Xaverium, Jndiarum Apostolum e Soc. Jesu. ad bea- 
tum ex hac mortali vita transitum a Deo 
per ejusdem intercessionem, et imita- 
tionem impetrandum. Romae primum 
Superiorum permissu Anno M.DC.LXII. 
Italice, deinde Latine reddita, et denuo 
recussa Vilnae, typis Universitatis Al- 
mae academiae Yilnensis Societatis Jesu. 
Anno Domini 1715. w 8ce, str. 68 (de- 
fekt). 

Jocher 6869. 

Phiiogonius ob. Joannes Chrysosto- 
mus (1528). 

Philomachia ob. Dachnowski J. K. 
(na wesele 1627) — Morsztyn Hiero- 
nim (albo miłości 1655, 1689, 1705). 

Philomela ob. Brzeziński And. (aca- 
demica 1671) — Dębiński Woj. (rosa- 
riana 1710) — Wężyk Piotr Widawski 
(1590). 

Philomusa ob. Beloty Jan (na wesel, 
akt 1688). 

Philomusus Crisaurus ob. Szymono- 

wicz Szymon (Poetarum 1771). 

Philomusus Decius ob. Encomia 

(1524). 

Philopistus ob. Jan Chryzostom od 
S. Pawła (orthod. fidei 1691). 

PHILOPATRIS ad Senatum popu- 
lumq; Lituanum. (Pod herbem Litwy:) 
Anno Domini 1597. w 4ce, kart 13 
(ark. Ciij i kart 2 znaczone mylnie Diij. 

Na tytule Pogoń, herb Litwy; są tu wiersze 
pod następnymi tytułami: 1) Philopatris 
ad Senatum populumąue Lituanum; 2) 
Lituania fui. Eadem ad filios degeneres; 
3) Yilna, Osmiana, Lida, Yilcomiria, Bra- 
slaria, ad Matrem ; 4) Troeae, Grodna, Ca- 
vna, Upita; 5) Capitaneatus Samogitiae; 
6) Palatinatus Klioriensis ; 7) Yolinia; 

8) Smolenscum & ducatus Severiensis ; 

9) Plescovia; 10) Magna Novogardia; 11) 
Ducatus Polocensis ; 12) Novogardia Li- 
tuanorum; 18) Ducatus Yitebensis; 14) 
Podlachia; 15) Palat. Brestensis; 16) Mesci- 
8lavia; 17) Braclavia & Vinnica; 18) Pa- 
lat. Minscensis ; 19) Livonia soror Litua- 
niae ; 20) Moschovia; 21) Yalachia; 22) 
Horda praecopensis. — Zaś od arkusza B^ 
idzie wiersz pierwszy w przekładzie pol- 
skim pt. : Miłośnik Oycżyzny do Senatu 
y Rzecżypospolitey Litewskiey. Początek 
tego przekłada jest taki: 

Jaka dzielność y iaka niezwyfieżna siła 
Dawna twoia, o drogi moy Litwinie była, 224 PHILOPOLITES. PHILOSOPHIA. Nauczysz się z tych wierszow iście nieomylnie, 
Byś ieno uszu swoich chciał przyłożyć pilnie. 
Wielowładny to naród Litewski przed laty, 
Słynął w złoto i męże waleczne bogfaty: 
Szeroko państwa sweg^o rozciągał granice, 
Oyczystych pol warował, lak oka źrzenice, 
Bądź Rady nadchodziła, bądź Woyny przyczyna, 
Zawżdyś miał gotowego na wszystko Litwina itd. 
Może autorem tego wiersza jest E. Pilgrzy- 

mowski? 
Wiszn. VI 310. — Kraszews. Wilno IV. — 

Juszyń. II 444. 
Chreptow. — Jagiell. — Dziedupz. — Mo- 

szyń. 

Philopolites. To iest Miłośnik Oy- 
czyzny, albo o powinnośdi dobrego 
Obywatela. Oycżyznie dobrze chcącego, 
y onę miłniącego. krotki Traktat. (Na 
końcu:) w Krakowie. Z drukarnie Ma- 
cieia Wirzbięty. Roku Pańskiego, 1588. 
w 4ce (sygn. A — S4 czyli 17 arkuszy). 
Druk gocki. 

Według uwagi, zapisanej w katal. Czarter., 
ma to być dzieło Orzechowskiego, przetłu- 
maczone przez bezimiennego na polskie 
(obacz t. XXIII str. 460). — Maciej. Pi- 
śmienn. III s. 200 (z bibl. toruńs.) wątpi 
o autorstwie Orzechowskiego. — Bibl. Ja- 
giell. miała niegdyś egzemplarz bez tytułu 
i reszty arkusza A, a na pierwszej karcie 
sygn. B był cały tytuł powtórzony, u góry 
zaś starem pismem dopisano : Moskorzew- 
ski. — Walewski Cypr. mienił autorem 
Hier. Moskorzewskiego, co zgadza się z no- 
tatką na egzempl. Bibl. Jagiell. —^ Wiszn. 
w t. IX (czy też jogo wydawca Żebraw- 
ski?) pisze, iż Szczęsny Kryski jest auto- 
rem. — Mecherz. Hist. Wym. II 496 wy- 
mienia Jarosza Moskorzewskiego. 
Dedykacyą And. Szafrańcowi podpisał A. G. 
D. S., które to litery wskazywałyby na- 
zwisko Ad. GosIawskiego("?), lecz ten pod- 
pisywał się : z Bebelna a Krassow. — 
Wierzbowski znaczy podpis A. S. D. S. 
W^ierzbowR. III 2840. 

Czarnecki — Czartor. — Kórnik — Ossol. 

Toruńs. 

PHILOPONUS Joann. Librapolensis. 
In eyangelia dominicalia. Basileae, 1540. 
w 8ce. 

Wątpliwe, czy to rzocz polska? 

Pawlik. 

Philosophi ob. Dobszewicz B. (1760). 

Philosophia (Inanimata Stagiritae) 
Beneficio Aqvinatici Solis Animata Sev 
Conclysiones Philosophicae Aristotelico 
sensu difficiles Angelico Diuiuissimi 
Aquinatis ingenio facilitatae. Publico 
Doctor um obtutui A F. F. Cannelitis Discalceatis in Collegio Cracouien. SS. 
Michaelis & Joseph Philosophiae Stu- 
diosis. Sub finem suae Philosophiae ex- 
positae Anno 1576. Mensę Julio Die 
(22) Hora consueta. Cracoviae, Ex Of- 
ficina Schedeliana C5. R. M. Typogr: 
folio, k. 7 nlb. (sygn. D). 

Na odwr. str. karty tyt. herb Lubomirskich, 
a poniżej 4-wiersz łaciński na ten herb. 
— Dedyk. : D. Francisco Lubomirski Ol- 
stinensi &c. Capitaneo, D. Georgio Lubo- 
mirski, D. Georgii Sebastiani Lubomirski, 
Comitis in Wiśnicz et Jarosław, Filiis. 
Ossol. — Uniw. lwów. 

— Orthodoxa Omnium fermę sae- 
culorum Consensu doctissimorum Viro- 
rum existimatione Ecclesiae Authoritate 
cum suo Principe Aristoteie Celebra- 
tissima. In logicis Thesibus sub Aus- 
piciis Perillustris Magnifici ac Generosi 
Domini Francisci Czapski, Castellani- 
dae Gedanensis Magnae Spei & expec- 
tationis Maximae Juvenis, Mecaenatis, 
Propugnata. Posnaniae Typis S. R. M. 
Clari Collegii Soc: Jesu. Anno Dni 1747. 
w 4ce, k. '32 nlb. (sygn. F3). 

Na odwr. stronie karty tyt. herb Czapskich, 
a poniżej 6-wiersz łaciński. — Dedykacyą 
temuż Franc. Czapskiemu podpisana: De- 
vinctissimus cum omnibus Cursus Logici 
Auditoribus. Adalbertus Obrębski, Maria- 
nae Academiae Cancellarius. — Na samym 
końcu dzieła zaznaczono: Defendcntur pu- 
blice in Scholis Kozrażevianis Collegii Ge- 
danen.sis Soc : Jesu a M. ac G. D. Adal- 
bert© Obrębski, Marianae Academiae Can- 
cellario. Anno Dni 1747. Mensę (Julio 5) 
die. Uniw. lwów. — Ossol. 

— naturalis Theologiae naturalis re- 
yelatae preambuła ex gravissimis autho- 
ribus collecta ad usum Seminariorum 
impressa. Vilnae 1795. w 8ce. 

Dzików — Wileńs. 

— (Ex) uniyersa propositiones se- 
lectae studiis ecclesiasticorum, in Var- 
saviensi Congregationis missionis semi- 
nario tradi solitis accomodatae, dispu- 
tationi publicae expositae ad Sanctam 
Crucem. Anno 1771. Diebus Julii, 
w 8ce, sygn. Bg. Jagiell. 

— ob. Abrek Andr. (1660) — Al- 
bertus Magnus (natural. isagoge 1510, 
1515, 1516) — Analysis (1660) — 
Arant Odon (capturae) — Aristoteles 
(rationalis assertiones 1666) — Barto- PHILOSOPHIA. PHiLOSOPHlA. 225 szewski (rationalis 1683) — Beise Stan. 
(dignitas 1779, Fructus 1781) — Ble- 
dzewski Marc. (Synopsis 1645) — Beł- 
czewski Woje. (Aristotelica 1767 — 9) 

— BillewiczTh. (triplex 1680?) — Bi- 
skupski Jos. (De natura 1617) — Bog- 
danowicz Ber. (Christiana 1697) — 
Boleslavius Greg. (naturalis 1625) — 
Breda (1517) — Burzyński Tad. (Po- 
sitiones 1758) — Chocianowski And. 
(Theses 1769) — Chrościński Sam. (filo- 
zofia 1766) — Czerniewicz Tom. (Ari- 
stotelica 1753) — Dąbkowski Jac. (pro- 
positiones 1752) — Dogiel Kaz. (uni- 
versa 1776) — Dyczkowski Stef. (abo 
Zwierciadło 1639) — Fasciszewski Sz. 
Lud. (1636) — Fidetowicz (ex campo 
Saphirino 1690) — Flaschius Seb. (lu- 
teran. 1588) — Foxius Sebastianus (De 
naturae philosophia 1554) — Gengell G. 
(Defensio Aristotelis 1713) — Girski 
Tomasz (1642) — Gładysz Baltazar 
(1666) — Głoskowski Stan. (1694) — 
Gołembiowski Anastasius (1751) — 
Grymecki Jan (1688) — Haucke (Summi 
honores 1712) — Helmicht P. (cursus 
1692) — Herculiana Camilla (1584) — 
Hoszowski Ludwik (1766) — Jacquier 
Franc. (institutiones 1771) — Jan Da- 
mascen (1749) — Januszewicz C. (vir- 
tutura 1704) — Kleczewski Stanisław 
(1772) — Kolbieczyński Theoph. (ova- 
cularis 1700) — Konarzewski Sam. J. 
(naturalis 1669) — Kostka Stan. (Sacra 
1715) — Kowalski Jan (1750) — Kra- 
snodębski A. Q. (Aristotelis 1678) — 
Krauzowski B. (rational. 1663) — Krzy- 
kawski Chr. (ex campo Saphirino 1690) 

— Kulesza Ant. (peripat. 1750) — La- 
skowski G. (1683) — Libanus G. (de 
laudibus 1537, naturalis 1548) — Lieb- 
ler G. (naturalis 1548) — Lublino Sa- 
muel — Magni Valerianus (1648) ^ 
Maimon Salomon (1790) — Makowski 
S. (cursus 1681) — Makowski Jan (teo- 
retica 1658) — Manni Joan. Bapt. (1709) 

— Melanchton (Syntaxis 1539) — Me- 
nestrerius C. (imaginum 1695) — Mia- 
skowski Adr. — Młodowski A. B. (pe- 
ripatetica (1749) — Młodzianowski T. 
(praelect. 1671) — Mniszek Michał (Universa 1640) — Morawski Jan (prin- 
cipia 1666, 1683) — Mrugaczewski An- 
dreas (1753) — Muszyński Joz. (etica 
1767) — Ohurcewicz Alex. (Aristote- 
lica) — OstaAYski (1681) — (ostrowski 
Kaz. (tractatus 1719) — Parvulus (na- 
turalis 1503, 1513) — Paszkiewicz Stan. 
(1685) — Petitjean (Refutation 1795) 

— Piotrowski Rud. (decisiones 1695) 

— Plato — Piecki Tom. Kanty (1752) 

— Podlesiecki Aleksander (1731) — 
Poniatowski Joan. (positiones 1623) — 
Poniński Jan (propositiones 1754) — 
Possevinus Antonius (1605) — Potu- 
licki Jan (Theoremata 1587) — Pro- 
positiones (ex placitis 1752, propugnan- 
da 1751, ex physica 1759, ex uuiversa 
ph. selectae 1750, in scholis Premisl. 
1760, in aula Konarsciana 1763, notis 
illustratae 1763, selectae 1771, in conv. 
Roziampoliensi 1773, selectae 1774, ad 
usum Scholarum 1777) — Rapacki And. 
(Compendium 1620) — Redthammer 
Józ. (naturalis 1777) — Riaucourt Ign. 
(Theses 1769) — Rojowski Josephus 
(1750) — Rolkiewicz Fr. (conclusiones 
1620) — Rudzki And. (1747) — Rut- 
kowski Jul. (1772) — Sczaniecki Stef. 
[SzczanieckiJ(Fragmentauniversae 1 694) 

— Sędziwoj M. (de lapide 1617) — 
Sienkiewicz Ignacy (Rationale 1699) — 
Skorulski Antoni (Commentariolum 1755) 

— Skutki nowej (1793) — Smoła Pe- 
trus (Typus) — Sol (naturalis 1660) — 
Solis Aquinatici Zodiacum (1660) — 
Spinek Stanisław (Varii multijugae eru- 
ditionis 1674) — Stadnicki Michał Kon- 
stanty (Conspectus 1763) — Swidziński 
Mich. (1752) — Święcicki Wojciech 
kanonik (Epibaterica modulatio 1615) 

— Szornel Georg. (Panspermia 1624) 

— Szymanowski Melch. (Propositiones 
1763) ~ Tągoborski Math. (Theses 
1638, 1769) Toletus Fr. (Introductio 
1603) — Tomasz Aquino (Armata scho- 
lae 1672) — Tylkowski Woje. (de bono 
et mało 1690, curiosa 1680, 1682, 1693, 
1669) - - Walter Leslaus J, (de summo 
gradu 1649) — Wadowski Józef (Phi- 
losophia universa 1683) — Weber Franc. 
(Propositiones 1644) — Weiss G. (de 

29 226 PHILOSOPHIAK, PHOFNICIUS. thiara 1683) — Weberski Jan Jakób 
(Disputationum moralium 1678) — 
Wessel Łuk. (Theses 1769) — Wie- 
czorkowski St. (Quaestio de unitate 1636) 

— Wierzbowicz Angelus (Memoriale 
1702) — Wilczek D. (Disputatio 1623) 

— Wildenbergius Hieronymus (Moralis 
philosophiae epitome 1549) — Wiśniew- 
ski Ant. (Rozmowa łiloz. 1758, 1761) 

— Wójcik Jan (Theses 1738) — Wol- 
ski Jan (Disputatio 1635) — Wosiński 
St. (Solea eąuitis 1663) — Zaborowski 
Fr. (Aristotelis cum thesibus) — Za- 
krzewski Jan (Propositiones 1755) — 
Zalieski Mik. (Theoremata) — Załuski 
Paweł (Compendium 1640) — Zapolski 
Balth. Joannes (Admiranda 1602) — 
Zawisza Mikołaj (Novae 1635). 

Philosophiae Rationalis Assertiones 
ex dialectica Aristotelis... D. Thomae 
explicata desdumptae. (Monast. Ordinis 
Carmel. disput.). Cracoviae 1666. Typ. 
hered. Franc. Cezary... ob. Aristoteles. 

Philosophicae veritatis trophaeum 
ob. Brzozowski Georg (1699). 

Phiiosophicum ver ob. Śmurayius 
Jacobus (Pancarpiae 1624). 

Philosophicus fructus ob. Krzyżow- 
ski Józef Jan (1717). 

Philosophus ob. Buschius Herman 
(1513). 

Phi!otea ob. Franciszek Salezy 
(1764). 

Philotecis (de) ob. Lilienthal M. 
(1712). 

Philtron ob. Klonowicz Seb. (1582). 

Philtrum Palladium ob. Wojewódzki 
P. (1672). 

Phiiyra ob. Zamell Fr. (1633). 

Phisica ob. Physica. 

Phisionomiaob.Głogoviensis J.(1518) 
— Kromer Marcin (1551). 

Phiebotomia ob. Sleszkowski Seba- 
styan (Philosophiae etc. 1616). 

Phiorentinus Phillppus ob. Krza- 
nowski Antoni Mikołaj (Philippical728). 

Phiugh Julius ob. Bredenbach Tilma- 
nus (1565. 1558). 

PHOCYLIDES. [U góry dwie winiety 
podłużne, jedna pod drugą:] Phocylidis 
Philosophi Poema elegantissimum Prae- cepta Vitae degendae continens Graece, 
cum Interpraetatione Latina Martini Cro- 
meri. Martini Cromeri aliąuot Epigram- 
mata ad finem adiuncta. [U dołu znowu 
dwie winiety jak u góry]. (Na koń- 
cu:) Cracouiae per Hier. Viet. Anno 
M.D.XXXVL (1536). w 4ce, k. 13 nlb. 

Praypis Kromera Xiążcciu pruskioma Alber- 
towi. — Na końcu są wiersze Kromera 
na przybycie Xiążecia Alberta do Wilna, 
na wjazd tegoż do Krakowa, na odjazd 
Jana Tarnowskiego do obozu i na jego 
powrót. Na początku wiadomość o Suida- 
sie i o Focylidesie. — Na odwrocie tyt. : 
Ad Martialera de beata rita Philosophicos, 
oraz: ad eundem, Thoologicos. 

Jocher 31. — Janocki Nachr. V s. 200. — 
Wierzbow. II 1138. 

Jagiell. — Ossol. — Petersb. 

Phoebe Sarmatica ob. Teiner (1669). 

Phoebeo Franciscus Marianus ar- 

chiep Tarsensis ob. Cieżanowski Stan. 
Józ. (1668). 

Phoebum Johanneum ob. Krafi't Joh. 
(1665). 

Phoebus ob. Abrek (postnubila... Ko- 
niecpolski 1642) — Czechowicz Jan B. 
(in lechico trione 1647) — Leszczyński 
Stan. (post nubila albo dla uznanych 
1734) — Sarnowie Al. (post nubila... 
Przyłęcki 1638) — Slachetka St. (post 
nubila... Koliński 1657) — Żyznowski St. 
(Lechicae coronat. 1649). 

PHOENICIUS (Fenicl(i) Franciszek 

Stanisław (Wenig, Parvus) S. J. (f 3 

lipca 1652). Flores pietatis. Officium B. 

Stanislai Kostkae de Soc. Jesu, cum 

vitae ipsius compendio. Cracoviae, 1632. 

w 16ce. 

Jest to przekład. 

— Toż:... Vilnae, typ. Acad. S. J. 
1682. w 8ce. 

— Pętko P. Maryey abo sposób od- 
dawania się Błogosławioney Pannie 
Maryi za sługę y niewolnika, polskim 
językiem wydany przez iednego Soc. J. 
zakonnika. Lublin, 1632. w 16ce, k. 10, 
Str. 190. Warsz. Uniw. 

— Mariae Mancipium: sire modus 
tradendi se in mancipium Deiparae 
Yirgini. Multis antę saeculis sancte vsur- 
patus. nunc locupletior in lucern datus. 
Operii et studio Francisci Stanislai PHOENlK. PHYSiCA. 227 Phoenicii Societatis Jesu. Superiorum 
perraissu. Lublini, typis Pauli Conradi, 
Anno Domini, M.DC.XXXII. (1632). 
w 12ce, k. 7 nlb., str. 170. 

Przypis antora Jan. Mikoł. Daniłowiczowi, 
podskarbiemu kor., datowany z CoUeginm 
labelskiego. — Przed tytnlem miedzioryt 
z podpisem: J. A. P. exc. A. N. 

W dziele Biblioth. Script. S. J. Sotuella 
znajduje się wzmianka, że dzieło to tłó- 
maczył na polskie i lepiej je ułożywszy, 
dodatki swoje przydał, Jan Clometowski 
(zapewne Cbomętowski), żyjący r. 1597 — 
1641 (obacz). — Placcius Theat. anon. 
podaje tytuł: Officium immaculatae con- 
ceptionisB. M. Virg. — Od str. 151 — 154 
idą: Leges Sodalium mancipatorum San- 
ctissimae Yirgini. Tu jest siedm przepi- 
sów dla Sodalisów. 

Jocher 5837, 8931. 

Czartor. — Jagłell. — Kazimirz Dohr. 
— ob. Chomętowski Jan X. (1632) 

— Muscenius Joan. (1601) — Simoni- 
des (Epiphan.). 

Janoc. III 218. — Wiszu. Hist. lit. VI 412. 

— Marylski Wspomnienia 1829 s. 138. — 
Brown Bibl. — Sommervogel — Bibliot. 
Mariana authore Hippol. Marracio I 440. 

— Załęski Jezuici II. 

Phoenix ob. Adalbert a S. Maria — 
Bychowiec (tertio redivivus) — Cyboni 
(Th. Aąuinas 1680) — Kmita Jan A. 
(do J. Czernego 1619) — Kwiatkiewicz 
Jan (rhetorum 1672. 1683, 1690) — 
Naruszewicz Kaz. (orbis lith. 1646) — 
Nissenus Did. (G-raeciae 1659) — Ocha- 
bowicz Greg. (in cineribus 1711) — 
Opaleński P. (honorum 1684) — Sa- 
pieha Kaz. Leo ((jrbis lithuanici 1666) 

— Slachetka Stan. (Oratio 1649, 1651) 
Sochański Fr. (Ach. Ligęza 1672) —■ 
Susza Jak. (redivivus albo obraz 1646, 
1653; tertiato redivivus 1666, 1682. 
1684) — Tomasz z Akwinu (e cineri- 
bus 1680). 

Phonascus ob. Wróblewski Jak. (cho- 
ralium 1580). 

Phosphorus ob. Goszkowski Ad. 
(justitiae 1711) — Kostka Stan. (1727) 

— Łaszcz Józef (cum gentilitio polono 
1721) — Mucharski J. W. (annuae ce- 
lebr. 1645) — Sertkowicz Tom. (Novus 
ecclesiae 1681). 

Photiniani ob. Felwinger J. P. (1664) 

— Rostius G. (Bericht 1613) - Schlich- ting (centum argum. 1656) — Socinus 

— Stegman J. (id est refutatio 1643). 
Photinianische Fragen ob Rath- 

mann Herm. (Zwantzig 1615). 

Photio (De) ob. Wolff Kons. (1629). 

PiiraSCS seu cultiores loquendi modi, 
in usum studiosae juventutis, ad fran- 
gendam facilius prima m in elocutione 
glaciem , coUecti nec non magno no- 
mini et honori illustris, magnifici ac 
generosi Dni. Dni. Joannis Casimiri de 
Rayski, magnae spei filij. dicati [ab A. 
D. S. J.j. Typ. Coli. S. J. Varsaviae, 
1723. w 8ce, k. 115 nlb. 

Na odwr. str. tytułu : In avita arma illu- 
strissimae Raysciorum familiae. (Herb ka- 
mień okrągły). Sześć wierszy. 

Ob. pod Delamars A. (t XV str. 123), gdzie 
podano opis dalszych bdycyi. 

Kijows. — Muz. A'arod. 

— ob. Calagius A. (polonicae 1595) 

— Joanues a Cruce (raysticae 1710) — 
Manutius Aldus (purae 1607) — Nepos 
Corn. (auct. J. Krieg 1683-1705) — 
Tobolski A. (ab Manutio 1606). 

Phrenitis ob. Woniej ski Matthias 
(Quaestio 1629). 

Phrigomelin Franciszek ob. Galenus 
(1537). 

PHRYGIUS Dares. De bello Troiano, 
ex graeco versus per Corneliuni Nepo- 
tem. Vilnae, Typis Uniyersitatis S. J. 
Ob. Nepos. 

Phtegma ob. Canevesi T. (Parnassi 
1635). 

Phtisis ob. Czeczkiewicz Józef Ant. 
(1702). 

Phtongus ob. Tański J. (P Mirow- 
ski 1636). 

Phylomela (Philomela) devota ca- 
nens mysteria Rosarii (1700. 17 LO) ob. 
Dębiński Woje. 

— rosariana (Crac. Cezary 1774) ob. 
Dębiński W. 

Physica (Phisica) ob. Aristoteles (libri) 

— Borowski Z. J. (1634)— Brocki Mac. 
(1681 4) — Chyczewski Stan. (expe- 
riment. 1567) — Concius And. [Kącki] 
(Discurs 1656) — Ekart Joan. (1683) 

— Franchi Val. (1751) — Gernet J. 
(Synopsis 1669) — Jaszliński Andreas 
(Institutiones 1756) — Komenius J. A. 228 PHYSiCUS PIASECKI. (reformatae 1643) — Kurowski M. A. 
(1702) — Lagus Dan. (1650) — Mąko 
P. (Compendiaria 1766) — Makowski 
Szym. S. (1681) — Marty nowicz J. J. 
(1787) — Novicampianus (De laiide 
1551) — Redthamer Józef X. (1761) 

— Scliraud Fr. (opnscula 1785) — 
Waleszyński Mar. J. (Quaestio 1702). 

Physicus Jacobiis Doctor ob. Sey- 

nensis Christophorus (Oleum juniperi 
1546). 

Physiognomia ob. Francken Chr. 
(jesuitica 1610) — Łowicz Simon (1532) 

— Wangen P. (jesuitica 1610). 

Physiogonia ob Piasecki Stan. (Entis 
1642). 

Physiologia albo krotko zebrane 
lekcye elementarne o naturze y wła- 
snościach duszy. W drukarni Pokojo- 
wey Siemiatyckiey Roku 1786. w 4ce, 
karta tyt. i k. 2 (Przedmowa), oraz 
str. 31. 

W przedmowie pisze autorka (Jabłonowska?), 
Ź6 ksi.ąźeczkę tę przetłumaczyła i wydać 
ją ośmieliła się. 

Feldmanowski — Krasińs. 

— Toż:... i własnościach Duszy. Po- 
dług Exemplarza drukowanego tego 
roku w Siemiatyczach za rozkazem 
J. O. Xicźny Jabłonowskiey Woiewo- 
dziny Bracławskiey. Druga edycya. 
W Warszawie 1786. Nakładem i dru- 
kiem Michała Grolla, księgarza nadwor- 
nego J. K. Mci. w 8ce, str. 48. 

Po Przedmowie (k. 1) idzie nadpis : Traktat 

o dusay, w formie Rozmowy. 
Akad. — Jagiell. — Warsz. Uniw. — Zie- 
liński. 

— Toż [pod tytułem:] Psycholo- 
gia abo krotko zebrane lekcye ele- 
mentarne o naturze i własnościach 
duszy; podług egzemplarza drukowa- 
nego tego roku w Siemiatyczach za 
rozkazem Xżny Jabłonowskiey Wdziny 
Bracławskiey. Druga edycya w War- 
szawie, Groil. 1786. w 8ce, str. 48. 

Pierwotnie było wydrukowane Physiologia, 
tak jak w edycyi lej, lecz potem tytuł 
ten w niektórych egzemplarzach przedru- 
kowano. 

(Physiologia). Ad maiorem Gloriam, 
& Honorem, Sanctissimae et Indiyiduae 
Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen. Primus Rationeliticae 
Physiologiae Augustinianae Partus. Trac- 
tatus uempe primus, primaeq; partis, 
in Quatuor Disputationes distributus, 
hasq; diuisas in XXIX Conclusiones, 
necessarib illatas ex Diuina Nostri Doc- 
toris Diuini, Diui Parentis Augustini, 
Doctrina necnon corroboratas Mille, 
Sexcentis, & Viginti duabusRationeliticis. 
Rationibus. Singulae ver6 istarum a Stu- 
diosis Augustiniensium Erimitarum Pro- 
uincie Poloniae Fratribus publice pro- 
ponuntur discutiendae, & non miniis, 
quam singulae Conclusiones ipsae, & 
prout indicabunt litterae Alpbabeticae 
infra interiectae. Deo fauente disputa- 
buntur publice in Sacris eorundem Ae- 
dibus. Anno M.DC.XLVI. (1646). Mensę 
die hora pomeridiana. Grac. in Officina 
Typographica Francisci Caesarij. w 4ee, 
str. 176. 

Od str. 29: Disputationis secundae Conclu- 
siones. Od str. 66: tertiae, od stt. 113: 
quartae. Jagiell, — Ossol. 

Physiologia ob. Janeczkowicz Jan M. 
(1619). 

Phytologia ob. Tydiceus Franciszek 

(1582). 

Pi. Wę. ob. Wężyk Piotr Widawski 
(Lekarstwo 1649). 

Pia (Piae) ob. Albinus G. (medit. 
1560) — Bensdorflf M. (medit. 1625) — 
Bilowski G. (ąuadragesima 1714) — 
Bona Kard. (exercitia 1704) — Jurgie- 
wicz A. (Wega, de imag. usu 1586) — 
Proxius M. (Vota 1671) — Reszka St. 
(meditat. 1595) - Schosser C. (lacry- 
mae 1642) — Sulikowski (lacrymae 
1642) — Vega Em. (de imagin. usu 
1586). 

Piagia Adalbertus ob. Bussius (1756, 
1757). 

Piarzy ob. Pijarzy. 

Piasecki Adam ob. Zabawy przyj, 
i pożyt. (t. 9, s. 210: T3'^rsis, powieść, 
wiersz. — T. 11, 81: Tryumf miłości, 
prozą. -" T. 12, 87: Krótki wiek mło- 
dzieńczy z Konarsk. i s. 88: Oda na 
zdrajców ojczyzny z Konarsk. — T. 13, 
30 i 33: Oszust oszukany, prozą i s. 1 65: 
Pieśń Adonisa). PIASECKI. PIASECKI. 229 (Piasecki Adam). Sprawa WJP Ada 

ma Piaseckiego Mayora Woysk W. X. 
Lit. z JW. JP. Karolem Czarneckim... 
oraz W W. JPP. Scholastyką z V/ołod- 
kowiczów Wołodźkową . . . Michałem i 
Katarzyną z Galińskich Wołodkiewi- 
czami Sttmi Hajeńskiemi (o złp. 4000). 
(Wilno, 1784). folio, k. 2 nlb. 

Jagiell. 

PIASECKI Andreas. Symbolum Apo- 
stolico-Theologicvm. In sexdecim distri- 
butum Articulos. in quibus Selectiores 
Vniversae Polemicae, & Speculativae 
Quaestiunes continentur; Quod sub Fau- 
stissimis Auspicijs Celsissimi, & Reve- 
rendissimi Domini, D. Joannis Skarbek 
Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Ar- 
chiepiscopi Metropolitan! Leopoliensis. 
Abbatis Commendatarii Plocensis &c: 
&c: Nec non sub Patrocinio Illvstris- 
simi, & Reverendissimi Domini, D. 
Joannis Felicis Szaniawski Episcopi 
Capsensis, SvfFraganei, Archidiaconi, 
Vicarii In spiritualibus, & Officialis Ge- 
neralis Leopoliensis, & Scholastici Len- 
czycensis &c: &c: Item sub Auspicijs 
Perillustrium, & Reverendissimorum 
DD. Praelatorum, & Canonicorum To- 
tius Capituli Ecclesiae Metropolitanae 
Archicathedralis Leopoliensis, idest Per- 
illustris, & Reverendissimi D. Andreae 
Kuropatnicki Decani. Perill. & Rev: 
D. Adalberti Krosnowski, Custod: Per- 
ill: & Rev: D. Hieronymi .Jełowicki 
Cancellarij Leopol: Canonici Cracov. 
& Praemisli: Regentis M. D. L. Com- 
missarii S. R. Majesta: Perill: & Rev. 
D. Joannis Thomae Josephowicz Cano- 
nici, & Judicis Surrogati, J. V. Docto- 
ris Perill: & Rev: D. Joannis Boguslai 
Kuczyński Canonici, & Procuratoris 
Capituli. Perill: & D. Antonij Brześ- 
ćiański Canonici Leopolien: & Praepo- 
siti Camenecensis. Perill: & Rev: D. 
Georgij de Meliorucijs in Petrella Więc- 
ławski Canonici Leop: & Sandomirien: 
Perillustris, & Rev: D. Samuelis Ozga 
Praepositi. Perillustris, & Revere: D. I 
Jacobi Szczupliński Scholastici. Perill: 
& Rev: D. Pauli Woiakowski, Cantoris i 
Leopoliensis, & Archidiaconi Praemi- | sliensis. Perill: & Rev: D. Jacobi Kom- 
borski Canonici, Sacrae Theologiae Doc- 
toris. Perill: & Rev: D. Nicolai Swirski 
Canonici. Perill: & Rev: D. Michaelis 
Rozwadowski Canonici. Publice defen- 
dendum suscipit Perill: & A. R. D. 
Andreas Piasecki Canon: Leop: Praep: 
Dunaiov: &c: Sub assistentia Clerico- 
rum Regulariu S. Sedis Apnstolicae 
Missionariorum in Regno Polonię. Anno 
Domini 1721. Mensę... Die... Leopoli.Ty- 
pis Confraternitatis SSS Trinitatis. folio, 
k. 38 nlb. (sygn. Q). 

Na oclwr. str. karty tyt. miedzioryt, przed- 
stawiający 15 herbów tych duchownych, 
których wymieuia autor w dedykacyi na 
tytule; rozmieszczenie herbów jest tego 
rodzaju, źe najpierw u góry dwa aniołki 
trzymają tarczę herbową Skarbka, na- 
stępnie 12 herbów po trzy w jednym rzę- 
dzie, a dwa ostatnie na dole w obu ro- 
gach, miedzy nimi zaś G-wiersz łaciński. 
Na miedziorycie podpisany u dołu: Sculpsit 
Fr. -Josephus Gowarkowski Ord : Fraed : 
Leopoli. 1721. — Przedmowa dedykacyjna 
poczyna się: Celsissime & Reverendissime 
Archipraesul, 111. Perill: & Rev: Praesu- 
les, Praelati & Canonici. 

Katalog kijows. 48128 ma bez wyr. dru- 
karni i roku, a w nawiasie rok 1721 i 
w tytule podaje odmiennie: . . . publicae 
disputationi exponunt alumni rutheni col- 
legii pontificij leopoliensis etc. Leopoli. 
Czerw. Dwór — Kijows. — Ossol. 

PIASECKI Hieronim. Corona triplici 

ingenio: naturae, fortunae, virtutis. La- 

dislao Sigismundo Poloniae et Sueciae 

Regi elaborata, et in publica eius in- 

auguratione, ab Aulicis Sacrae Suae 

Majestatis Ćubicularijs, per Hierony- 

mum Piasecki oblata 1633. (B. w. m. 

dr.), folio, sygn. D^ (kart 19). 

Tytuł w drzeworycie. — Z 4 drzeworytami 
na całej stronie, robota licha. Na jednym 
wyobrażony król na tronie — W trze- 
ciej rycinie dwie niewiasty. — Całe wier- 
szem. Jagiell. 

Piasecki Jakób Remigian (ur. 1615 
t 1 maja 1645) ob. Petrarka (Mytho- 
logia 1685) — Piasecki Paulu.s (1645) 
— Tarloyius Bened^^kt X. (Kazanie św. 
Hieronima 1642) — Wąsowicz Hiero- 
nim (Korona 1642). 

ObsoI. Wiadom. II s. 11.Ó. — Starowol. Mo- 
nnm. 685. — Jocher 2,S3 Wiszniew. 

VI 171. — Julian Bartoszewicz w przed- 230 PJASECKl, PIASECKI. mowie do przekładu Kroniki Pawła Pia- 
seckiego (z r. 1870). 

Piasecki Jakób II ob. Bodurkiewicz 

E. (Monile 1754). 

Piasecki Jan ob. Tuczyński Piotr 
(In obitum 1591) — Wolan And. (Ju- 
diciiim 1593). 

PIASECKI Jan II. NayiaśnieyszeRzpli 
tey skonfederowane stany . . . [Skarga 
Jana Piaseckiego na pułkownika Hoff- 
mana, kommendę garnizonu Kaliskiego 
mającego]. (Warszawa. 1788). folio, ^/j 
ark. Czartor. 

— ob. Wołczarski W. (Produkt 

1782). 

PIASECKI Paweł (1579 f 1 sierpnia 
1649). Chronica gęsto vvm in Evropa 
singv]arivm: A Pavlo Piasecio Episcopo 
Praemisliensi. accurate ac fideliter con- 
scripta. Ad ytilitatem publicani diuul- 
gata, & typis expressa. Cracoviae, in 
officina typographica Francisci Caesarij, 
A. D. 1645. folio, k. 3, str. 619, Index 
kart 10. 

Na odwr. tyt. portret autora (roboty Tscher- 
ninga) i .sześć wierszy Jana Cynerskiego 
Rachtamowicza. 

(Są jednak egzemplarze ze strona odwrotną 
czystą bez portretu). Poczem przemowa 
drukarza datow. 27 paźdz. 164-i i apro- 
bata Jakóba Vitelliusa rektora Akad. z 9 
Novembr. 1644. 

Na k. 3 są wierszo na pochwałę dzieła Jana 
Rackiego prof. i Macieja Żyszkiewicza. 

O przedruku tego wydania, który w niektó- 
rych egzemplarzach ma również datę 1645, 
obacz zaraz niżej. 

Przekład polski Kroniki (Chrząszczewskiego) 
wydano dwukrotnie w ciągu XIX wieku, 
o czem obacz Bibl. III s. 378. — Wydanie 
Bartoszewicza (1870) poprzedzone jest 
wstępem, w którym omawia wartość dzieła 
(str." LV). 

Akad. — Branic. — Czapski — Czartor. 

— Czerw. Dwór — Czetwert. — Dzików 

— Jagiell. — Morsztyn — Ossol. — Przeńdz. 

— Sem. gnieźn. — Uniw. lwów. — Wileńs. 

— Toż:... [Tytuł pierwszy:] Chro- 
nica gestornm in Europa singularium 
recentiorum , ad annum Christi 1646. 
[Na karcie Ilgiej idzie ten sam tytuł, 
co w pierwszem wydaniu, powtórzono 
nawet datę 1645]. folio, k 3, str. 627, 
str. 1 nlb. (Errores) i Rejestr k. 10. 

Na odwr. stronie tytułu portret biskupa na 
blasze ryty: D. Tscheraing sculpsit Cra- coviae i 6 wierszy łac. na pochwałę tegoż, 
które podpisał Jan Cynerski Kachtamo- 
wicz. — Na karcie 3ej ta sama przemowa 
drukarza, datowana: CracoTiae 27 paźdz. 
1645 r. Na odwr. str. approbata ta sama, 
dat. 9 Noyembris 1645 r. [A nie : 1644, 
jak w pierwszej edycyi !] — Na karcie 4ej 
są umieszczone (podobnie jak w wyda- 
niu poprzedniem) pochwały wierszem łać , 
oddawane bistoryi autora, przez Jana Ra- 
ckiego prof. wymowy i przez Macieja Ży- 
szkiewicza kollegę młodszego. 

Dalej poczyna się kronika, ciągnąca się do 
końca 1645 roku; obejmuje 627 str. liczb. 
— Umieszczony na ostatniej (628l stronie 
spis błędów jest różny od spisu błędów 
wydania Igo. 

W niektórych katalogach i ta edycya ma 
datę 1646, a nie 1646, co wywołuje nie- 
raz w opisach wydań wielkie bałamuctwo, 
zwłaszcze że kolumny obu wydań są wy- 
drukowano jednakowo aż do s. 680 — (z wy- 
jątkiem omyłki na str. 299, którą w pier- 
wszej edycyi (tj. liczącej 619 stron) wy- 
drukowano mylnie: 295. Ważniejsze róż- 
nice rozpoczynają się dopiero od str. 580. 

W edycyi o 627 stronach jest na tej stronie 
o dwa wiersze więcej wydrukowane ; koń- 
czy się ona na przenośniku : Caeterum. — 
Na str. 587 „Annus Christi, 1687" wy- 
pada w pierwszej edycyi u góry, zaś w dru- 
giej bliżej dołu stronnicy. — „Annus 
Christi, 1638" wypada w pierwszej edycyi 
na str. 595, w drugiej na str. 596. — 
Edycya druga jest więc pod koniec roz- 
szerzoną. 

Obacz Kochowski Climacter I str. 108 i n. 
Akad. — Czapski — Jagiell. 

— Toż:... conscripta Ad Annum 
Christi MDC.LXVIII. (sic!) Ad vti- 
litatem publicam diuulgata, et Typis 
expressa. Cum Gratia et Priuilegio S. 
R. M. CracoYJae, in officina Typogra- 
phica Francisci Caesarii, S. R. M. Typo- 
graphi. Anno Domini, 1648. folio, k. 2 
tyt., k. 2 nlb., str. 638, k. 1 nlb. i 
30 nlb. 

W głównym tytule data M. DC. LXVIII wi- 
docznie jest myłką korekty, jakoż drugi 
tytuł skrócony jest ten: Chronica gesto- 
rum in Europa singularium recentiorum, 
bac secunda editione aucta & contiuuata 
ad annum Christi, 1648. 

Na odwrocie głównej karty tyt. portret au- 
tora i wiersz Cynerskiego. — Na odwrocie 
tytułu 4 herby na tarczy, trzymanej przez 
anioła (Janina, O.stoja, Gryf, Dębno). 
Rozpoczynają wiersze Rackiego i Żyszkie- 
wicza , oraz przedmowa i aprobata z r. 
1645. 

Cechą wydania z r. 1608 jest między in- PIASKCKl. PIASECKI. 231 nemi i to, że str. 608 jest wydrukowana 
odmiennym drukiem, jak reszta, tj. mocno 
ściśniętym. 

Biblioteka Jagiellońska posiada tej edycyi 
dwa egzemplarze, jeden z nich (o 638 stro- 
nach) jest opisany powyżej. Drugi z nich, 
nabyty w r. 1869 „ex libris Casimiri Ju- 
giewicz" (Hist. iOli). znacznie się od 
niego różni, a jest bardzo ciekawy dla 
poznania dziejów i powodów przedruku; 
można sie bowiem z niego dowiedzieć, 
które karty uległy przedrukowi w r. 1648. 
Egzemplarz ten składa się z dwóch części 
razem oprawnych. Pierwsza część ma 
kartę tytułową zupełnie jak podano po- 
wyżej, tj. z datą 1648, ale dalszy tekst 
odpowiada edycyi z r. 1646, tj. liczy kart 
627, I str. nlb. i k. 10 Rejestru.— Drugą 
część składają te karty, które przedruko- 
wano w r. 1648 i które są w pierwszym 
egzemplarzu (powyżej opisanym) istotnie 
różne od edycyi z r. 1646. Sa to strony 
49-50, 55-6, 83-4, 85-6, 185—6, 
191—2, 355-6. .357-8, 887-390, 401 — 
408, 409—416. 481-2, 487-8, 593—4, 
595 — 638, spis błędów, k. 2 indeksu. 
Zdaje się, że już współcześnie zebrano te 
karty różniące się w edycyach 1646 i 
1648 i oprawiono razem. 

Ob. Zdanowicz. 

Akad. — Czartor. — Dzików — Jagiell. — 
Morsztyn — Ossol. — Wileńs. 

— Chronica gestorum in Europa 

singularium: a Paulo Piasecio episcopo 

Praemisliensi, accurate ac fideliter con- 

scripta ad annum Christi, M.DC.X LVIII. 

Ad utilitatem publicam divulgata et 

typis expressa. Cum gratia & privilegio 

S. R. M. Juxta exemplar impressum 

Cracoyiae, et postmodum ab ipso auctore 

propria manu correctum & auctum. B. 

w. m. dr. i r. (Amsterdam . Forster. 

1649). k. 4, str. 536 i k. 12 nlb. 

Na końcu : Obserrationes ad pauca aliquot 
loca hujus Chronici , in ąuibus Paulus 
Piasecins de rebus Gallicis et Belgicis 
tractaus, a veritate nonnihil aberravit 
(kart 3'/j)- — Poczem: Index notabilio- 
rum, kart 8*/j. 

Zaczyna: Heaevolo lectori typographus (k. 1), 
lecz nie powiada, gdzie drukuje, tylko że 
miał egzemplarz krakowski, poprawiony 
przez autora. Approbata jest Jak. Vitel- 
liusa z r. 1645. Dalej wiersz łaciński Jana 
Kackiego: Eloginm historiae P.Piasecki. 
— Następnie Math. Zyszkiewicza wiersz: 
In livorem, de historia Episc. Praemisl. 
Wreszcie sześciowiersz Jana Cynerskiego. 

Dedyk. : Jacobo Piasecio Abbati Claraetum- 
bae na 1 str. — Portretu autora niema 
w tej edycyi. Bentk. Hist. lit. II 787. — Hoppius feche- 
dias. B. 29. — Braun De script. s. 66. — 
Załuski Bibl. hist. i Progr. liter. 34 (cy- 
tuje: „Anon. ludicia de chronico Piasecii 
in msc. eitantła apud Fr. Gottl. Engelcke 
Praec. Ged."). — Bartoszewicz w przed- 
mowie do przekładu z r. 1870 str. LIII 
pisze, jakoby przy jeduem z wydań miała 
być na osobnym arkuszu (?) legitymacya 
szlachectwa autora. Tej nigdzie nie spot- 
kałem. 

Akad. — Chreptow. — Jagiell. — Krasiris. 

— Ossol. 

— Nucleus juris episcopalis. 1681. 
w 8ce. 

Zapewne toż samo co Praxi8 ? 
Hauenst. Catal. 32. 

— Praxis Episcopalis Ea Quae Of- 
ficium, Et Potestatem Episcopi Concer- 
nunt Continens. In Qua Varia Sunimo- 
rum Pont. decreta ad usum fori Eccle- 
siastici omnino necessaria ex probatis 
exemplaribns excerpta referuntur. Pauli 
Piasecii V. J. D. C. P. Prothonotarij 
Apostolici studio et opera. Cum Privi- 
legio. Yenetiis, Apud Societatem Mini- 
mam M.DC.XI. (1611). Superiorum per- 
missu. w 4ce, str. 389, kart indeksu 12, 
nadto karta 1 z wj^kazem pomyłek dru- 
karskich. 

Data approbaty 1611. Edycya rzadka, bo 
umieszczona na Indexie libr. prohib. 

Streszczenie dzieła podaje Bartoszewicz w 
przedmowie do przekładu „Kroniki" (1870) 
str. XII. 

Jagiell. — Ossol. — Wrocław. 

— Toż:... Venetiis, apud Petrum 
Dusinellum. M.DC.XIII. (1613). Supe- 
riorum permissu. w 4ce, str. 356 i k. 
9 nlb. Czartor. — Jagiell. 

— Praxis Episcopalis, Ea Qvae Of- 
ficivm, Et Potestatem Episcopi concer- 
nunt continens: In Qva Varia Svmmo- 
rvm Pont. decreta ad vsum fori Eccle- 
siastici oninino necessaria ex probatis 
exemplaribus excerpta referuntur; Pavli 
Piasecii V. J. D. C. P. Prothonotarij 
Apostolici studio & opera. Nunc pri- 
mum i n Germania edita. Coloniae Agrip- 
pinae, Siimptibus Antonij Boetzeri. 
Anno M.DC.XV. Permissu Superiorum. 
w 8ce. k. 4 nlb.. str. 24 liczb., str. 449 
liczb., oraz str. 30 nlb. indeksu (sygn. 

Gg5)- 

Na karcie tytułowej przybicie drzeworytowe, 

przedstawiające Feniksa w płomieniach 232 PIASECKI. PIASECKI. a w koło napis : Morte caret Phoeuix vt 
Christi fvneris expers vłvit et vt pietas 
optima morte caret. Ossol. 

— Toż:... Prothonotarij Apostolici 
studio et opera. Cum privilegio. Vene- 
tiis Apud Petrum Dusinellum. Superio- 
rum Permissu. 1620. w 8ce. str. 356. 
k. 9 nlb.  

Zapewne tylko przedruk tytułowy edycyi 
z r. 1613. 

Muz. Naród. — Warsz. Uniw. 

— Toż:... In qua varia Sumorum 
Pontificum et Sacrorum S. R. E. Con- 
o^regationum. praesertim posiConc. Trid. 
hucusąue emanata Decreta. ad usum fori 
ecclesiastici omniiio necessaria ex pro- 
batis exemplaribus referuntur. Pauli 
Piasecii, J. V. D. Proth. Apost. Archi- 
diac. Varsavien. studio et opera nuper 
edita. et nunc recens iussu Sacrarum 
Congr. SC. Interpretum S. Conc. Trid. 
negotijs Episcoporum et Regularium 
Praefect. et Jndicis partira ab ąlijs. 
partim ab ipso auctore recognita, denuo 
locupletissime aucta, et collatis Decre- 
tis omnibus, ad sua originalia exempla, 
yeritate restituta. Accessit etiam huic 
secundae editioni PraxisCompendiosa de 
Yisitatione Pauli Salodii Arminensis. 
J. V. D. Ecclesiae Maioris Mediolani 
Canon. Ordinar. et Prot. Apost. Colo- 
niae Agryppinae Anno M.DC.XX. (1620). 
Apud Antonium Boetzerum. Permissu 
Superiorum. w 4ce. kart 4, str. 436 i 
k. 9 nlb. 

Dzieło „Praxis Compendiosa... anctore Paulo 
fcjolodio Arminensi etc", o którem jest 
wzmianka w tytule, ma osobno nu- 
merowane karty i osobny tytuł (kart 8 
nlb. i str. 104). — Są inne egzemplarze 
z odmienną winietką na tytule. 

W przedmowie oświadcza, że w pierwszem 
wydaniu pomieścił niektóre rzeczy, kto 
rych nie przyjęła cenzura rzymska. Te 
wiec tuta] wypuścił. 

Jocher 7288 a. Warsz. Uniw. 

— Toż:... P^mli Piasecki J. V D. 
abbatis Clarae Tunibae et secret. R. M. 
Poloniae, studio et opera edita, et post 
jussu S. Cong. Conc: et Indicis reco- 
gnita, demum autem ad teitiam lianc 
impressionem ab ipso authore a men dis, 
quae vitio ty pis irrepserant pargata. 
nouis observationibus et rescriptis Sum: Pont. vltimo emanatis locupletissime 
aucta. Cracoviae, ex officina typo- 
graphioa Francisci Caesarij, Anno 
M.DC.XXVII. (1627). w 4ce. arkusz 1 
i str, 609, spisów kart 21 nlb. 

w przemowie do czytelnika mówi, iż nie- 
zadowolniony z 2go wydania dla licznych 
i ważnych błędów postanowił nowe zrobić 
wydanie. 

Akad. — Chrept. — Czerw. Dwór — Czet- 
wert. — Dzików — Jagiell. — Ossol. — 

Wileńs. 

— Praxis episcopalis Pauli Piasecii 
Episcopi Chelmensis. In qua omnia, 
quae officium & potestatem Episcopi 
concernunt, vna cum constitutionibus & 
decretis Sum. Pont. Rom., praesertim 
post Concil. Trid. circa eandem iuris- 
dictionem ecelesiasticam emanatis. ex 
probatis exemplaribus accurate collectis, 
referuntur. Pro priore editione, iussu 
Sacrae Cong. Conc. ac Indicis Libro- 
rum, Romae reuisa. Nunc vero ab ipso- 
met Authore tertium recognita, nouis 
obseruatitmibus & Decretis Sum.. Pont. 
ac Sacr. Cong. Rom. ad hunc Annum 
Christi 1643. circa statum curamq; Di- 
uinorum recens editis, ac cuiuslibet 
Episcopi sen eius munus exercentis 
vsui prorsus necessarijs locupletissime 
aucta. Cracoyiae, in officina typogra- 
phica, Francisci Caesari] Anno Dńi. 1643. 
w 4ce, k. 2. str. 548, Tituli k. 2, In- 
dex kart 14 nlb. 

Tu w przedmowie — dat. w Krakowie 15 
paźdz. 164:?> —